Renter, finansiering og balanceforskydninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter, finansiering og balanceforskydninger"

Transkript

1 Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver ,2 Renter af kortfristede tilgodehavender ,0 Renter af langfristede tilgodehavender ,1 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 49 0,0 Renter af langfristet gæld ,5 Tilskud og udligning ,9 Refusion af købsmoms ,0 Skatter ,3 I alt ,0 Nøgletal Finansielle nøgletal I årets priser Faaborg- Midtfyn 2008 Region Hele Syd Landet Smlgruppen Faaborg- Midtfyn Udskrivningsgrundlag kr. pr. indb Udskrivningsprocent 25,70 25,30 25,35 24,81 25,80 Grundværdier, landbrugsejendomme Grundværdier, øvrige ejendomme Grundskyldspromille, landbrugsejendomme 11,47 12,02 11,70 11,80 12,30 Grundskyldspromille, øvrige ejendomme 21,17 25,90 23,66 25,53 22,30 Generelle tilskud mv. kr. pr. indb. *) *) Omfatter alene udligning og generelle tilskud (funk ) Overordnede nøgletal Indekstal 2008 Faaborg- Midtfyn Smlgruppen Region Syd Hele Landet Udgiftsbehov pr. indb. 98,0 103,7 101,5 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,0 88,7 91,8 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 95,4 98,9 98,5 100,0 Ressourcepres 102,7 104,8 103,0 100,0 Serviceniveau 98,3 96,0 98,3 100,0 Skat/service forhold 103,1 105,1 103,0 100,0 Kommentarer til nøgletal: Faaborg-Midtfyn Kommune har et forholdsvist lavt udgiftsbehov pr. indbygger, opgjort efter kommunens sociale og demografiske forhold.

2 Faaborg-Midtfyn Kommunes ressourcegrundlag er imidlertid endnu lavere. Ressourcegrundlaget er opgjort på baggrund af kommunens beskatningsgrundlag og andre indtægtskilder, herunder generelle tilskud, kommunale bidrag til regionerne, selskabsskatter mv. Samlet set betyder det, at Faaborg-Midtfyn Kommune er udsat for et ressourcepres, der er 2,7 pct. større end landet som helhed. Ressourcepresset beskriver de udgiftsbehov, som kommunen står over for, i forhold til det indtægtsgrundlag, som kommunen har til rådighed. Faaborg-Midtfyn Kommune har et lavere serviceniveau end landsgennemsnittet, målt ved kommunens udgifter i forhold til kommunens udgiftsbehov. Det lavere serviceniveau skal ses i sammenhæng med det høje ressourcepres, hvilket også giver sig udslag i et højt skat/service-forhold.

3 07.22 Renter af likvide aktiver ramme Nettoindtægterne for renter af likvide aktiver udgør i alt -5,169 mio. kr. (netto) Indskud i pengeinstitutter -98 Realkreditobligationer I alt tet omfatter: Renter af indskud i pengeinstitutter Gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter Renter af værdipapirer Renter af indskud i pengeinstitutter er reduceret i budgettet for som følge af at der forventes et træk på den daglige forretningskonto. Den forventede renteindtægt på kr. vedrører primært indestående på kommunens OBS-konto (kontoen anvendes til offentlige betalinger f.eks. offentlige pensioner, dagpenge og andre ydelser til kommunens borgere, indtægter, som refusioner og skatter fra staten og afregning af skat). Herfra forventes gebyrer, bl.a. til PBS, at udgøre kr. Renter af værdipapirer er beregnet ud fra en nominel beholdning af værdipapirer på 162,627 mio. kr., hvoraf 49,654 mio. kr. er deponeret. En oversigt over Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede beløb kan ses under bemærkninger til funk forskydninger i langfristede tilgodehavender. Renteindtægter af deponerede beløb for lån mv. er budgetteret på konto 7.32 renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristede tilgodehavender ramme Nettoindtægterne for renter af kortfristede tilgodehavender udgør i alt kr. (-priser) Andre tilgodehavender vedr. konto Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -351 I alt -721 tet omfatter: Renter af tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender hos Odense Kommune fra delingsaftalen

4 Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter. Delingsaftalen i forbindelse med strukturreform 2007 er indregnet i budgettet. Der udbetales likvide midler på 8,923 mio. kr. vedr. institutioner, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra det tidligere Fyns Amt. Beløbet betales over 10 år af Odense Kommune. Ydelsen fra Odense Kommune er budgetteret som et annuitetslån med fast ydelse med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Ydelsen betales hver den 1. juli. Renten reguleres årligt pr. 1. januar, hvorfor ydelsesforløbet vil kunne ændres. Der er forventet en renteindtægt på kr. i faldende i overslagsårene i takt med at resttilgodehavendet falder Renter af langfristede tilgodehavender ramme Nettoindtægterne for renter af langfristede tilgodehavender udgør i alt mio. kr. (-priser) Andre langfristede udlån og tilgodehavender -190 Deponerede beløb I alt tet omfatter: Renter af pantebreve og andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb tet for renter af lån til betaling af ejendomsskat og langfristede udlån foreninger mv. er udarbejdet på baggrund af den forventede restgæld. Faaborg-Midtfyn Kommune har primo deponeret 49,654 mio. kr i forbindelse med salg af ELSAMaktier, deponering vedr. Jobcentret i forbindelse med indgåelse af 5-årig lejeaftale og 15,910 mio. kr. vedrørende deponeringer af overskudslikviditet. Deponeringen på 49,654 mio. kr. er en del af den samlede værdipapirbeholdning og forventes at give en rente på 2,229 mio. kr. Deponeringen af overskudslikviditet forventes at give en renteindtægt på i. Renteindtægten er faldende i overslagsårene i takt med at de deponerede beløb frigives.

5 07.55 Renter af langfristet gæld ramme Nettoudgifterne for renter af langfristet gæld udgør i alt 13,046 mio. kr. (-priser) Selvejende institutioner med overenskomst 26 Stat og hypotekbank 2 Realkredit 204 KommuneKredit Pengeinstitutter I alt tet omfatter: Renter vedr. gæld tilhørende selvejende institutioner Renteudgifter af gæld optaget i realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter. Renteudgifter af gæld optaget i realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. Der er, fra budget, flyttet en andel fra afdrag. Staten yder støtte til renter og afdrag til denne type lån. Renteudgifter af gæld optaget i KommuneKredit er budgetteret med beregning fra KommuneKredit for aktuelle lån. Lånene er fordelt med fast forrentede og variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån er steget i forhold til budget Den variable rente er styret af den generelle udvikling på rentemarkedet. I 2008 er konverteret 35 KommuneKreditlån i forbindelse med beslutning om afdragsfrihed i budget I forbindelse med den indgåede budgetaftale for budget 2008 blev der oprettet en pulje til køb af erhvervsog boligarealer. Puljen lånefinansieres med 85 pct. Der er budgetteret med låneoptagelse på 8,500 mio. kr. pr. år alene til køb af erhvervs- og boligarealer. Ud over kommunens øvrige lån, budgetteres renteudgifter vedr. kommunalt ejede ældreboliger på denne funktion. Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter, primært valutalån, er beregnet ud fra aktuelle lån. Renteudgifterne i overslagsårene er faldende i takt med at restgælden nedbringes.

6 07.62 Tilskud og udligning ramme Nettoindtægterne for tilskud og udligning udgør i alt mio. kr. (-priser) Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt tet omfatter: Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag til regionerne Særlige tilskud Bloktilskuddet for kommunerne under ét er, for, opgjort til at udgøre 62,991 mia. kr. Nedenstående tabel viser, hvordan bloktilskuddet for er sammensat: Beløb i mia. kr. (-priser) Overført bloktilskud fra ,814 Aftale om reviderede lønforudsætninger 0,940 Pris- og lønregulering 1,834 garanti -1,385 Lov- og cirkulæreprogram 1,972 Trepartsinitiativer 0,803 Balancetilskud 19,084 Andre reguleringer -0,071 I alt 62,991 Kommunerne har, ved budgetlægningen, valgfrihed mellem: 1. At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. (selvbudgettering) 2. At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt selvbudgettering i de to foregående år, 2007 og 2008, men har valgt statsgaranti for budget. Der henvises endvidere til bemærkninger til skatter.

7 Udligning og generelle tilskud Velfærdsministeriet har i Kommunal udligning og generelle tilskud udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at udgøre 745,577 mio. kr. Hertil kommer udligning af selskabsskat på 18,849 mio. kr. I alt udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskuds- og udligningsbeløb 764,426 mio. kr. i. For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløb beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tillagt, Kommunernes Landsforenings forventede vækstskøn og korrigeret for befolkningsudviklingen i h.t. Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognosen for Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Velfærdsministeriets udmelding, yde et samlet på nettobidrag på 20,928 mio. kr. til ordningerne i. Kommunale bidrag til regioner De kommunale grundbidrag på sundhedsområdet og på udviklingsområdet er i budgetaftalen for fastsat til hhv kr. og 117 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på er betalingskommunefolketallet udmeldt af Velfærdsministeriet. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Faaborg-Midtfyn Kommune har, efter ansøgning, fået tilsagn om et tilskud på 6,000 mio. kr. som vanskeligt stillet kommune, hvilket er 3,000 mio. kr. mindre end i Tilskud til kommuner med mindre øer Velfærdsministeriet har, ved skrivelse af 30. juni 2008, meddelt tilskuddet til Faaborg-Midtfyn Kommune for. Der ydes et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidlige færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede driftsog ydelsesstøtte til færger, statens uddannelsesstøtte til unge på mindre øer samt en andel af puljen til vanskeligt stillede kommuner, der har været ydet til vanskeligt stillede kommuner begrundet i deres særlige ø- udgifter. Det samlede Ø-tilskud for for kommunerne under ét udgør 79,600 mio. kr. og er fordelt efter følgende kriteriet: 1. En andel fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene Faaborg- Midtfyn Kommune modtager 2,149 mio. kr., der kan henføres til dette kriterium. 2. En andel fordeles på baggrund af tidligere særtilskud. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager kr., der kan henføres til dette kriterium. 3. En andel fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. 4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Pkt. 3 og 4 svarer til den tidligere investeringsstøtte.

8 Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 1,371 mio. kr., der kan henføres til pkt Det samlede ø-tilskud for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 4,426 mio. kr. i. Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab vedrører to ordninger inden for ældreplejen: Tilskud til et generelt løft af ældreplejen blev indført i forbindelse med lov om frit valg af ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Begge tilskud fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud udgør i budget : (-priser) Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I alt Tilskud fra kvalitetsfonden Ved indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi i er der, med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter, etableret en kvalitetsfond til statslig finansiering af kommunale investeringer i perioden Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Aftaleparterne henstiller, at kommunerne i foråret udarbejder en plan for investeringer på disse områder. Kommunernes Landsforening vil, med udgangspunkt heri, udarbejde et samlet investeringsoplæg over kommunernes prioriteringer på de enkelte områder. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af kvalitetsfondsmidlerne udgør i 9,448 mio. kr. og 18,900 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Samlet specifikation over tilskud og udligning : (-priser) Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunalt grundbidrag til sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Ø-kommuner Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet i ældreplejen) Tilskud vedr. kvalitetsfonden I alt

9 07.65 Refusion af købsmoms ramme Nettoudgifterne for tilbagebetaling af momsrefusion udgør i alt 1,000 mio. kr. (-priser) Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms drift Udgifter til købsmoms anlæg Tilbagebetaling af momsrefusion I alt På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af moms. Udgifter til købsmoms vedr. drift Udgifter til købsmoms vedr. anlæg Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter) I forbindelse med finansieringsomlægningen skal der ikke længere ydes et selvstændigt bidrag fra kommunerne til momsudligningen. Udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms budgetteres med lige store beløb. Tilbagebetaling af momsrefusion vedrører primært tilbagebetaling vedr. egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af købsmoms af anlægsudgifter vedr. salg af anlæg inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv Skatter ramme Nettoindtægterne for skatter udgør i alt mio. kr. (-priser) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

10 På denne funktion budgetteres: Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kommunal indkomstskat For årene 2007 og 2008 valgte Faaborg-Midtfyn Kommune at anvende selvbudgettering. For budget er det er besluttet, at Faaborg-Midtfyn Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.. Samtidig er det besluttet at hæve den kommunale udskrivningsprocent med 0,1 pct. til 25,8 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er et korrigeret udskrivningsgrundlag for indkomståret 2006 opgjort i maj måned 2008 tillagt 11,8 pct. Der er, i det korrigerede udskrivningsgrundlag for, taget højde for følgende ændrede regler: Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget til 4,25 pct. i Forhøjelse af personfradraget med 500 kr. i Forhøjelse af overførselsindkomsterne med 0,6 pct. Genindførelse af den særlige pensionsopsparing (SP) i (Denne ændring er blevet tilbagetrukket i forbindelse med vedtagelse af Finansloven for ) Endvidere er der korrigeret for aktieindkomst og grundlaget for de begrænsede skattepligtige, som er udgået af det kommunale udskrivningsgrundlag. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar er af Velfærdsministeriet opgjort til indbyggere. Når det bedst kan svare sig at vælge statsgarantien, hænger det sammen med, at væksten i udskrivningsgrundlaget for landet som helhed er nedjusteret med 2,4 procentpoint, jf. Økonomisk Redegørelse, august En konkret opgørelse viser, at merprovenuet ved valg af statsgaranti frem for selvbudgettering udgør ca. 27,000 mio. kr. (når der tages højde for forventet efterregulering for i 2012) Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for er opgjort til 6.288,031 mio. kr. Med en udskrivningsprocent på 25,8 pct. udgør indkomstskatten 1.622,312 mio. kr. For overslagsårene er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tillagt Kommunernes forventede vækst på hhv. 2,8 pct. fra til 2010, 2,9 pct. fra 2010 til 2011 og 2,8 pct. fra 2011 til Herudover er reguleret med folketallet jf. befolkningsprognosen. Det skrå skatteloft I forbindelse med forhøjelse af udskrivningsprocenten skal der afregnes en del af provenuet til staten til det skrå skatteloft. I er afregningen vedr. det skrå skatteloft beregnet til kr. Selskabsskat Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2007 (vedrører indkomståret 2006), der indgår i de kommunale budgetter for. Det opgjorte provenu af selskabsskatten for 2006 har betydet en opjustering af den kommunale andel af selskabsskatten i. I 2010 forventes et fald, som hovedsageligt kan tilskrives omlægningen af selskabsbeskatningen i 2007 samtidig med, at provenuet for 2006 og 2007 forventes at komme ned på et mere nor-

11 malt niveau. Provenuet var ekstraordinært stort i 2005 som følge af, at bankerne havde særdeles store overskud. Folketinget har derudover vedtaget en lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. Formålet med loven er at begrænse de såkaldte kapitalfondes opkøbte selskabers mulighed for at undgå at betale selskabsskat. Dette gøres bl.a. ved at nedsætte afskrivningsprocenten for visse aktiver. Samtidig bliver selskabsskatten nedsat. Selskabs- og fondsskat i for indkomståret 2006 og tidligere år, er udmeldt af Velfærdsministeriet til 24,204 mio. kr. Overslagsårene er reguleret med Kommunernes Landsforenings forventning til udviklingen i selskabsskatterne. Det skønnes, at selskabsskatterne vil falde med hhv. -17,2 pct. fra til 2010, -0,7 pct. fra 2011 til 2011 og -2,4 pct. fra 2011 til Grundskyld De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er udmeldt af Velfærdsministeriet i forbindelse med udmelding af kommunal udligning og generelle tilskud. Der er, ved budgetvedtagelsen, besluttet en stigning i den kommunale grundskyldspromillen fra 21,17 til 22,30 promille, samt en stigning i den kommunale grundskyldspromille for produktionsjord fra 11,47 til 12,3 promille. De afgiftspligtige grundværdier er opgjort på baggrund af vurderingen pr. 1/ Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu på 12,3 promille af produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør i 5.382,048 mio. kr. Beregning af den samlede grundskyld på 101,761 mio. kr. i specificeres således: Afgiftspligtige grundværdier Promille Provenue Grundskyld til kommunen , Grundskyld af produktionsjord , Grundskyld i alt Anden skat på fast ejendom Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier og dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb. Dækningsafgift af grundværdier opkræves med 11,150 promille. Dækningsafgift af forskelsværdier opkræves med 5,575 promille. Anden skat på fast ejendom er beregnet til 2,273 mio. kr. i.

12 Balanceforskydninger Området balanceforskydninger udgør -9,100 mio. kr. og kan opdeles på følgende områder: (netto) Andel i pct. Forskydninger i likvide aktiver ,0 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender ,9 Forskydninger i langfristede tilgodehavender ,1 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt ,3 Forskydninger i langfristet gæld ,7 I alt ,0 De enkelte balanceforskydninger beskrives nedenfor Forskydninger i likvide aktiver ramme Nettoindtægten for forskydninger i likvide aktiver udgør i alt 7,371 mio. kr. (-priser) Styrkelse af likviditeten Kasseforskydninger vedr. jordpuljen I alt På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter. Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af budget, en skattestigning til forbedring af kommunens samlede likviditet. Derudover er indarbejdet en kasseforskydning vedr. jordpuljen på 3,510 mio. kr. I 2008 etablerede Faaborg- Midtfyn Kommune en jordpulje, der, over ca. 15 år, skulle hvile i sig selv. Kommunens udlæg i de enkelte år indarbejdes som et særskilt beløb.

13 08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender ramme Nettoindtægterne for forskydninger i kortfristede tilgodehavender udgør i alt kr. (-priser) Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -720 I alt -720 På denne funktion budgetteres forskydning i kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbindelse med delingsaftalen om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Faaborg-Midtfyn Kommune får udbetalt likvide midler vedrørende institutioner, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra det tidligere Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen, men som kommunen ikke var forpligtet til at overtage. Beløbet på 8,923 mio. kr., som betales af Odense Kommune. Beløbet betales som en annuitetsbetalingsrække i 10 år med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Renten reguleres årligt pr. 1/1, hvorfor ydelsesforløbet vil kunne ændres Forskydninger i langfristede tilgodehavender ramme Nettoudgifterne for forskydninger i langfristede tilgodehavender udgør i alt -7,376 mio. kr. (-priser) Pantebreve -99 Aktier og andelsbeviser 400 Udlån til beboerindskud 169 Andre langfristede udlån til tilgodehavender Deponerede beløb for lån I alt På denne funktion budgetteres: Forskydninger vedr. pantebreve og andre udlån Forskydninger i beboerindskudslån Pensionsforpligtelse vedr. tidligere amtspersonale Deponering

14 Pantebreve Afdrag på pantebreve er budgetteret i henhold til betingelserne i pantebreve. Der er ikke oprettet nye pantebreve. Aktier og andelsbeviser I forbindelse med amtets nedlæggelse er amtets andel af interessentskabet Tarup-Davinde I/S overtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune med 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 til Odense Kommune. Det indgår i vedtægterne, at interessenterne yder et årligt tilskud til dækning af selskabets løbende udgifter til drift af aktiviteter og til arealerhvervelse. I 2008 er overført anlægstilskud til arealerhvervelser fra anlægsbudgettet i h.t. gældende konteringsregler. Der er i budgetteret med et anlægstilskud på kr. Ordningen administreres af Teknik Plan og Kultur. Udlån til beboerindskud Beboerindskudslån administreres af Borgerservice, og dækker til- og afgange samt afskrivninger på lån. Der er budgetteret med kr. i. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Under andre langfristede udlån til tilgodehavender budgetteres bl.a. forskydninger vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til grundejernes investeringsfond. Begge administreres af Teknik Byggeri og Miljø. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd fra det tidligere Fyns amt. Amtet var selvforsikret, så der er ikke indbetalt til forsikring, hvorfor der er indregnet en pulje på 1,158 mio. kr. i. Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne i de bestående pante- og gældsbreve. Beløbet er reduceret som følge af politisk beslutning om at afskrive et lån til Ø-færgen. Deponerede beløb for lån mv. Der er budgetteret med frigivelse af 9,154 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i. Deponering af overskudslikviditet Som opfølgning på lov nr. 225 af 8. april 2008 har Velfærdsministeriet den 17. april 2008 fremsendt opgørelse over midlertidig binding af overskudslikviditet samt opgørelse og fordeling af overskridelse af de kommunale serviceudgifter i de revurderede budgetter for Denne opgørelse erstatter den opgørelse, som ministeriet udsendte i forbindelse med tilskudsudmeldingen for 2008 den 29. juni Opgørelsen og fordelingen af overskridelsen af serviceudgifterne for 2006 er fastsat af ministeriet på baggrund af kommunernes redegørelser for revisionens bemærkninger til regnskabet for 2006 jf. 5 i BEK. Nr. 744 af 28. juni Med opfølgningen på økonomiaftalen mellem regeringen og KL i lov nr. 225 af 8. april 2008 er den oprindelige modregning som følge af overskridelsen af serviceudgifterne i 2006 erstattet af en deponering indtil den 1. januar 2013.

15 Modregning og deponering: Beløb i hele kr. (-priser) Oprindelig deponering Frigivet i Krav om deponering i perioden 1/5-08 til 31/ Frigives i Krav om deponering i perioden 1/1-09 til 31/ Frigives i Krav om deponering i perioden 1/1-10 til 31/ Frigives i Øvrige deponeringer for lån mv. Herudover frigives deponeringer vedr. salg af ELSAM-aktier og deponeringer i forbindelse med låneoptagelse. Ved budgetvedtagelsen af budget 2007, var der indregnet anlægsudgifter til opførelse af nyt Jobcenter. Efterfølgende er det besluttet at leje lokaler i stedet, og der er indgået en 5-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal der deponeres et beløb svarende til aftalen. Renterne kan frigives løbende, men selve hovedstolen kan først frigives efter den 5-årige lejeaftales udløb. Såfremt lejeaftalen forlænges, vil der, efter sammenlagt 10 år, kunne frigives 1/10 pr. år. Oversigt over Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede beløb pr. ultimo 2008: Beløb i hele kr. (-priser) Deponering vedr. ELSAM-aktier Øvrige deponeringer for lån mv Deponering vedr. Jobcenter I alt Herudover er indregnet deponering i 2010 på 4,970 mio. kr. vedr. Faaborg Forsyning A/S. Beløbet frigives med 1/10 pr. år. Oversigt over frigivelser/deponeringer i budgetperioden: Beløb i hele kr. (-priser) Frigivelse i Frigivelse i Frigivelse i Frigivelse i Forskydninger i kortfristet gæld til staten ramme rammen for forskydninger i kortfristet gæld til staten udgør 1.190,650 mio. kr. i udgifter og 1.190,650 mio. kr. i indtægter.

16 På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Det drejer sig om grundbeløb mv. af sociale pensioner, børnetilskud, sygedagpenge mv., hvortil staten yder 100 pct. refusion Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt ramme Nettoindtægter for forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt udgør i alt -2,483 kr. (-priser) Kirkelige skatter og afgifter 0 Henlæggelser vedr. ældreboliger -73 Jordpulje overførsel fra I alt På denne funktion budgetteres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter og forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger o.a. Kirkelige skatter og afgifter. Fra Faaborg Provsti og Midtfyns Provsti er fremsendt de godkendte beløb for den kirkelige ligning i Faaborg- Midtfyn Kommune for. Valg af udskrivningsgrundlag følger kommunens valg. Da der er valgt statsgaranti for kommunen gælder valget ligeledes for den kirkelige udskrivning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Velfærdsministeriet og udgør 5.422,717 mio. kr. Antallet af sognekirkemedlemmer udgør 86,24 pct. af det samlede antal skatteydere. Udskrivningsprocenten for kirkeskatten er fastsat uændret til 1,05 pct. Specifikation af de kirkelige skatter og afgifter for : (-priser) Udgifter: Midtfyns Provsti inkl. andel af Herrested præstegårdskasse (Nyborg Kommune) Faaborg Provsti inkl. Jordløse præstelønningskasse (Assens Kommune). Samt udgift vedr. Faaborg klokketårn kr Landskirkeskat udmeldt af Kirkeministeriet Udgifter i alt Indtægter: Skatteindtægter ved 1,05 pct Udligningstilskud udmeldt af Kirkeministeriet Tidligere års henlæggelser -434 Indtægter i alt

17 Henlæggelse til vedligeholdelse af ældreboliger. Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Nørrevænget i Gislev, som administreres af Boligkontoret Danmark, samt Humlehaven i Nr. Lyndelse og Åvænget i Ferritslev, som administreres af Danske Diakonhjem. Huslejen skal dække driftsudgifter og indtægter på boligerne, samt renter og afdrag på lån. Da ældreboliger ikke må påvirke kommunens likviditet budgetteres evt. over-/underskud i de enkelte år på en henlæggelseskonto Forskydninger i langfristet gæld ramme Nettoindtægterne for forskydninger i langfristet gæld udgør i alt mio. kr. (-priser) Selvejende institutioner med overenskomst 80 Stat og Hypotekbank 9 Realkredit 593 KommuneKredit, afdrag på lån KommuneKredit, låneoptagelse til jordkøb KommuneKredit, låneoptagelse i øvrigt Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 28 Ældreboliger I alt På denne funktion budgetteres afdrag på gæld tilhørende selvejende institutioner, afdrag på gæld optaget i realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter og afdrag på gæld vedr. kommunalt ejede ældreboliger, samt låneoptagelse. Selvejende institutioner Afdragene vedrører to selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst. Stat og hypotekbank Lånet vedrører De gamles Hjem i Faaborg. Realkredit. Den budgetterede udgift vedr. realkreditlån vedrører lån til byfornyelse. Der er tale om indekslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. KommuneKredit. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån beregnet af KommuneKredit. Derudover er indregnet afledt virkning af låneoptagelse i 2008.

18 Afdrag på lån dækker, foruden afdrag på kommunens almindelige lån, også lån optaget til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer, som indgår i jordpuljen, samt afdrag på lån vedr. Faaborg Lystbådehavn. Renter og afdrag på lånet til Faaborg Lystbådehavn finansieres af havnens budget og administreres af Teknik Veje og Forsyning. Specifikation over forventet restgæld på lån optaget i KommuneKredit: Beløb i hele kr. (-priser) Restgæld ultimo 2008 på eksisterende lån Forventet låneoptagelse ultimo Afdrag på lån i Låneoptagelse i til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer Øvrig låneoptagelse i Forventet restgæld ultimo Pengeinstitutter. Lån optaget i pengeinstitutter er primært valutalån. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Specifikation over forventet restgæld på lån optaget i pengeinstitutter: Beløb i hele kr. (-priser) Restgæld ultimo 2008 på eksisterende lån Afdrag på lån i 0 Forventet restgæld ultimo I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet at udskyde afdrag på lån optaget i pengeinstitutter i et år. Lånene kursreguleres pr. ultimo året i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor tet på til afdrag vedrører et lån fra 2007, som Faaborg Kommune har overtaget fra Gl. Møllegaard. Lånet afdrages en gang årligt og er indfriet i Herudover henstår rente- og afdragsfrie lån ydet af Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen til renovering af Faaborg Vandrehjem. Lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger Afdrag på lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger budgetteres på denne funktion uanset kreditor. Staten betaler en del af lånene vedr. ældreboliger. Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Åvænget, ved Humlehaven og på Nørrevænget. De er optaget som indekslån og kontantlån i KommuneKredit. Renter og afdrag finansieres som en del af den opkrævede husleje og bogføres løbende.

19 Specifikation over forventet restgæld på lån vedr. ældreboliger Beløb i hele kr. (-priser) Restgæld ultimo 2008 på eksisterende lån Afdrag på lån i (beboerandel) Afdrag på lån i (kommuneandel) -89 Forventet restgæld ultimo Lånene indekseres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere