Renter, finansiering og balanceforskydninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter, finansiering og balanceforskydninger"

Transkript

1 Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver ,2 Renter af kortfristede tilgodehavender ,0 Renter af langfristede tilgodehavender ,1 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 49 0,0 Renter af langfristet gæld ,5 Tilskud og udligning ,9 Refusion af købsmoms ,0 Skatter ,3 I alt ,0 Nøgletal Finansielle nøgletal I årets priser Faaborg- Midtfyn 2008 Region Hele Syd Landet Smlgruppen Faaborg- Midtfyn Udskrivningsgrundlag kr. pr. indb Udskrivningsprocent 25,70 25,30 25,35 24,81 25,80 Grundværdier, landbrugsejendomme Grundværdier, øvrige ejendomme Grundskyldspromille, landbrugsejendomme 11,47 12,02 11,70 11,80 12,30 Grundskyldspromille, øvrige ejendomme 21,17 25,90 23,66 25,53 22,30 Generelle tilskud mv. kr. pr. indb. *) *) Omfatter alene udligning og generelle tilskud (funk ) Overordnede nøgletal Indekstal 2008 Faaborg- Midtfyn Smlgruppen Region Syd Hele Landet Udgiftsbehov pr. indb. 98,0 103,7 101,5 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,0 88,7 91,8 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 95,4 98,9 98,5 100,0 Ressourcepres 102,7 104,8 103,0 100,0 Serviceniveau 98,3 96,0 98,3 100,0 Skat/service forhold 103,1 105,1 103,0 100,0 Kommentarer til nøgletal: Faaborg-Midtfyn Kommune har et forholdsvist lavt udgiftsbehov pr. indbygger, opgjort efter kommunens sociale og demografiske forhold.

2 Faaborg-Midtfyn Kommunes ressourcegrundlag er imidlertid endnu lavere. Ressourcegrundlaget er opgjort på baggrund af kommunens beskatningsgrundlag og andre indtægtskilder, herunder generelle tilskud, kommunale bidrag til regionerne, selskabsskatter mv. Samlet set betyder det, at Faaborg-Midtfyn Kommune er udsat for et ressourcepres, der er 2,7 pct. større end landet som helhed. Ressourcepresset beskriver de udgiftsbehov, som kommunen står over for, i forhold til det indtægtsgrundlag, som kommunen har til rådighed. Faaborg-Midtfyn Kommune har et lavere serviceniveau end landsgennemsnittet, målt ved kommunens udgifter i forhold til kommunens udgiftsbehov. Det lavere serviceniveau skal ses i sammenhæng med det høje ressourcepres, hvilket også giver sig udslag i et højt skat/service-forhold.

3 07.22 Renter af likvide aktiver ramme Nettoindtægterne for renter af likvide aktiver udgør i alt -5,169 mio. kr. (netto) Indskud i pengeinstitutter -98 Realkreditobligationer I alt tet omfatter: Renter af indskud i pengeinstitutter Gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter Renter af værdipapirer Renter af indskud i pengeinstitutter er reduceret i budgettet for som følge af at der forventes et træk på den daglige forretningskonto. Den forventede renteindtægt på kr. vedrører primært indestående på kommunens OBS-konto (kontoen anvendes til offentlige betalinger f.eks. offentlige pensioner, dagpenge og andre ydelser til kommunens borgere, indtægter, som refusioner og skatter fra staten og afregning af skat). Herfra forventes gebyrer, bl.a. til PBS, at udgøre kr. Renter af værdipapirer er beregnet ud fra en nominel beholdning af værdipapirer på 162,627 mio. kr., hvoraf 49,654 mio. kr. er deponeret. En oversigt over Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede beløb kan ses under bemærkninger til funk forskydninger i langfristede tilgodehavender. Renteindtægter af deponerede beløb for lån mv. er budgetteret på konto 7.32 renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristede tilgodehavender ramme Nettoindtægterne for renter af kortfristede tilgodehavender udgør i alt kr. (-priser) Andre tilgodehavender vedr. konto Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -351 I alt -721 tet omfatter: Renter af tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender hos Odense Kommune fra delingsaftalen

4 Renter af tilgodehavender er budgetteret ud fra de forventede renteindtægter vedr. opkrævning af ejendomsskatter. Delingsaftalen i forbindelse med strukturreform 2007 er indregnet i budgettet. Der udbetales likvide midler på 8,923 mio. kr. vedr. institutioner, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra det tidligere Fyns Amt. Beløbet betales over 10 år af Odense Kommune. Ydelsen fra Odense Kommune er budgetteret som et annuitetslån med fast ydelse med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Ydelsen betales hver den 1. juli. Renten reguleres årligt pr. 1. januar, hvorfor ydelsesforløbet vil kunne ændres. Der er forventet en renteindtægt på kr. i faldende i overslagsårene i takt med at resttilgodehavendet falder Renter af langfristede tilgodehavender ramme Nettoindtægterne for renter af langfristede tilgodehavender udgør i alt mio. kr. (-priser) Andre langfristede udlån og tilgodehavender -190 Deponerede beløb I alt tet omfatter: Renter af pantebreve og andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb tet for renter af lån til betaling af ejendomsskat og langfristede udlån foreninger mv. er udarbejdet på baggrund af den forventede restgæld. Faaborg-Midtfyn Kommune har primo deponeret 49,654 mio. kr i forbindelse med salg af ELSAMaktier, deponering vedr. Jobcentret i forbindelse med indgåelse af 5-årig lejeaftale og 15,910 mio. kr. vedrørende deponeringer af overskudslikviditet. Deponeringen på 49,654 mio. kr. er en del af den samlede værdipapirbeholdning og forventes at give en rente på 2,229 mio. kr. Deponeringen af overskudslikviditet forventes at give en renteindtægt på i. Renteindtægten er faldende i overslagsårene i takt med at de deponerede beløb frigives.

5 07.55 Renter af langfristet gæld ramme Nettoudgifterne for renter af langfristet gæld udgør i alt 13,046 mio. kr. (-priser) Selvejende institutioner med overenskomst 26 Stat og hypotekbank 2 Realkredit 204 KommuneKredit Pengeinstitutter I alt tet omfatter: Renter vedr. gæld tilhørende selvejende institutioner Renteudgifter af gæld optaget i realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter. Renteudgifter af gæld optaget i realkredit vedrører lån til byfornyelse o.a. Der er, fra budget, flyttet en andel fra afdrag. Staten yder støtte til renter og afdrag til denne type lån. Renteudgifter af gæld optaget i KommuneKredit er budgetteret med beregning fra KommuneKredit for aktuelle lån. Lånene er fordelt med fast forrentede og variabelt forrentede lån. Renten på de variabelt forrentede lån er steget i forhold til budget Den variable rente er styret af den generelle udvikling på rentemarkedet. I 2008 er konverteret 35 KommuneKreditlån i forbindelse med beslutning om afdragsfrihed i budget I forbindelse med den indgåede budgetaftale for budget 2008 blev der oprettet en pulje til køb af erhvervsog boligarealer. Puljen lånefinansieres med 85 pct. Der er budgetteret med låneoptagelse på 8,500 mio. kr. pr. år alene til køb af erhvervs- og boligarealer. Ud over kommunens øvrige lån, budgetteres renteudgifter vedr. kommunalt ejede ældreboliger på denne funktion. Renteudgifter af gæld optaget i pengeinstitutter, primært valutalån, er beregnet ud fra aktuelle lån. Renteudgifterne i overslagsårene er faldende i takt med at restgælden nedbringes.

6 07.62 Tilskud og udligning ramme Nettoindtægterne for tilskud og udligning udgør i alt mio. kr. (-priser) Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud I alt tet omfatter: Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag til regionerne Særlige tilskud Bloktilskuddet for kommunerne under ét er, for, opgjort til at udgøre 62,991 mia. kr. Nedenstående tabel viser, hvordan bloktilskuddet for er sammensat: Beløb i mia. kr. (-priser) Overført bloktilskud fra ,814 Aftale om reviderede lønforudsætninger 0,940 Pris- og lønregulering 1,834 garanti -1,385 Lov- og cirkulæreprogram 1,972 Trepartsinitiativer 0,803 Balancetilskud 19,084 Andre reguleringer -0,071 I alt 62,991 Kommunerne har, ved budgetlægningen, valgfrihed mellem: 1. At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. (selvbudgettering) 2. At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt selvbudgettering i de to foregående år, 2007 og 2008, men har valgt statsgaranti for budget. Der henvises endvidere til bemærkninger til skatter.

7 Udligning og generelle tilskud Velfærdsministeriet har i Kommunal udligning og generelle tilskud udmeldt Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede tilskud og udligning til at udgøre 745,577 mio. kr. Hertil kommer udligning af selskabsskat på 18,849 mio. kr. I alt udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskuds- og udligningsbeløb 764,426 mio. kr. i. For overslagsårene er tilskuds- og udligningsbeløb beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tillagt, Kommunernes Landsforenings forventede vækstskøn og korrigeret for befolkningsudviklingen i h.t. Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognosen for Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunernes folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Faaborg-Midtfyn Kommune skal, jf. Velfærdsministeriets udmelding, yde et samlet på nettobidrag på 20,928 mio. kr. til ordningerne i. Kommunale bidrag til regioner De kommunale grundbidrag på sundhedsområdet og på udviklingsområdet er i budgetaftalen for fastsat til hhv kr. og 117 kr. pr. indbygger. Det anvendte indbyggertal på er betalingskommunefolketallet udmeldt af Velfærdsministeriet. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Faaborg-Midtfyn Kommune har, efter ansøgning, fået tilsagn om et tilskud på 6,000 mio. kr. som vanskeligt stillet kommune, hvilket er 3,000 mio. kr. mindre end i Tilskud til kommuner med mindre øer Velfærdsministeriet har, ved skrivelse af 30. juni 2008, meddelt tilskuddet til Faaborg-Midtfyn Kommune for. Der ydes et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidlige færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede driftsog ydelsesstøtte til færger, statens uddannelsesstøtte til unge på mindre øer samt en andel af puljen til vanskeligt stillede kommuner, der har været ydet til vanskeligt stillede kommuner begrundet i deres særlige ø- udgifter. Det samlede Ø-tilskud for for kommunerne under ét udgør 79,600 mio. kr. og er fordelt efter følgende kriteriet: 1. En andel fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene Faaborg- Midtfyn Kommune modtager 2,149 mio. kr., der kan henføres til dette kriterium. 2. En andel fordeles på baggrund af tidligere særtilskud. Faaborg-Midtfyn Kommune modtager kr., der kan henføres til dette kriterium. 3. En andel fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. 4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Pkt. 3 og 4 svarer til den tidligere investeringsstøtte.

8 Faaborg-Midtfyn Kommune modtager 1,371 mio. kr., der kan henføres til pkt Det samlede ø-tilskud for Faaborg-Midtfyn Kommune er på 4,426 mio. kr. i. Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab vedrører to ordninger inden for ældreplejen: Tilskud til et generelt løft af ældreplejen blev indført i forbindelse med lov om frit valg af ældreboliger mv. og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Begge tilskud fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud udgør i budget : (-priser) Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I alt Tilskud fra kvalitetsfonden Ved indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi i er der, med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter, etableret en kvalitetsfond til statslig finansiering af kommunale investeringer i perioden Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Aftaleparterne henstiller, at kommunerne i foråret udarbejder en plan for investeringer på disse områder. Kommunernes Landsforening vil, med udgangspunkt heri, udarbejde et samlet investeringsoplæg over kommunernes prioriteringer på de enkelte områder. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af kvalitetsfondsmidlerne udgør i 9,448 mio. kr. og 18,900 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Samlet specifikation over tilskud og udligning : (-priser) Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunalt grundbidrag til sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Ø-kommuner Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet i ældreplejen) Tilskud vedr. kvalitetsfonden I alt

9 07.65 Refusion af købsmoms ramme Nettoudgifterne for tilbagebetaling af momsrefusion udgør i alt 1,000 mio. kr. (-priser) Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms drift Udgifter til købsmoms anlæg Tilbagebetaling af momsrefusion I alt På denne funktion budgetteres indtægter og udgifter vedr. refusion af moms. Udgifter til købsmoms vedr. drift Udgifter til købsmoms vedr. anlæg Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter) I forbindelse med finansieringsomlægningen skal der ikke længere ydes et selvstændigt bidrag fra kommunerne til momsudligningen. Udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms budgetteres med lige store beløb. Tilbagebetaling af momsrefusion vedrører primært tilbagebetaling vedr. egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af købsmoms af anlægsudgifter vedr. salg af anlæg inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv Skatter ramme Nettoindtægterne for skatter udgør i alt mio. kr. (-priser) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

10 På denne funktion budgetteres: Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kommunal indkomstskat For årene 2007 og 2008 valgte Faaborg-Midtfyn Kommune at anvende selvbudgettering. For budget er det er besluttet, at Faaborg-Midtfyn Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.. Samtidig er det besluttet at hæve den kommunale udskrivningsprocent med 0,1 pct. til 25,8 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er et korrigeret udskrivningsgrundlag for indkomståret 2006 opgjort i maj måned 2008 tillagt 11,8 pct. Der er, i det korrigerede udskrivningsgrundlag for, taget højde for følgende ændrede regler: Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget til 4,25 pct. i Forhøjelse af personfradraget med 500 kr. i Forhøjelse af overførselsindkomsterne med 0,6 pct. Genindførelse af den særlige pensionsopsparing (SP) i (Denne ændring er blevet tilbagetrukket i forbindelse med vedtagelse af Finansloven for ) Endvidere er der korrigeret for aktieindkomst og grundlaget for de begrænsede skattepligtige, som er udgået af det kommunale udskrivningsgrundlag. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar er af Velfærdsministeriet opgjort til indbyggere. Når det bedst kan svare sig at vælge statsgarantien, hænger det sammen med, at væksten i udskrivningsgrundlaget for landet som helhed er nedjusteret med 2,4 procentpoint, jf. Økonomisk Redegørelse, august En konkret opgørelse viser, at merprovenuet ved valg af statsgaranti frem for selvbudgettering udgør ca. 27,000 mio. kr. (når der tages højde for forventet efterregulering for i 2012) Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for er opgjort til 6.288,031 mio. kr. Med en udskrivningsprocent på 25,8 pct. udgør indkomstskatten 1.622,312 mio. kr. For overslagsårene er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tillagt Kommunernes forventede vækst på hhv. 2,8 pct. fra til 2010, 2,9 pct. fra 2010 til 2011 og 2,8 pct. fra 2011 til Herudover er reguleret med folketallet jf. befolkningsprognosen. Det skrå skatteloft I forbindelse med forhøjelse af udskrivningsprocenten skal der afregnes en del af provenuet til staten til det skrå skatteloft. I er afregningen vedr. det skrå skatteloft beregnet til kr. Selskabsskat Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2007 (vedrører indkomståret 2006), der indgår i de kommunale budgetter for. Det opgjorte provenu af selskabsskatten for 2006 har betydet en opjustering af den kommunale andel af selskabsskatten i. I 2010 forventes et fald, som hovedsageligt kan tilskrives omlægningen af selskabsbeskatningen i 2007 samtidig med, at provenuet for 2006 og 2007 forventes at komme ned på et mere nor-

11 malt niveau. Provenuet var ekstraordinært stort i 2005 som følge af, at bankerne havde særdeles store overskud. Folketinget har derudover vedtaget en lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. Formålet med loven er at begrænse de såkaldte kapitalfondes opkøbte selskabers mulighed for at undgå at betale selskabsskat. Dette gøres bl.a. ved at nedsætte afskrivningsprocenten for visse aktiver. Samtidig bliver selskabsskatten nedsat. Selskabs- og fondsskat i for indkomståret 2006 og tidligere år, er udmeldt af Velfærdsministeriet til 24,204 mio. kr. Overslagsårene er reguleret med Kommunernes Landsforenings forventning til udviklingen i selskabsskatterne. Det skønnes, at selskabsskatterne vil falde med hhv. -17,2 pct. fra til 2010, -0,7 pct. fra 2011 til 2011 og -2,4 pct. fra 2011 til Grundskyld De anvendte afgiftspligtige grundværdier til beregning af grundskylden er udmeldt af Velfærdsministeriet i forbindelse med udmelding af kommunal udligning og generelle tilskud. Der er, ved budgetvedtagelsen, besluttet en stigning i den kommunale grundskyldspromillen fra 21,17 til 22,30 promille, samt en stigning i den kommunale grundskyldspromille for produktionsjord fra 11,47 til 12,3 promille. De afgiftspligtige grundværdier er opgjort på baggrund af vurderingen pr. 1/ Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu på 12,3 promille af produktionsjord. De afgiftspligtige grundværdier udgør i 5.382,048 mio. kr. Beregning af den samlede grundskyld på 101,761 mio. kr. i specificeres således: Afgiftspligtige grundværdier Promille Provenue Grundskyld til kommunen , Grundskyld af produktionsjord , Grundskyld i alt Anden skat på fast ejendom Anden skat på fast ejendom dækker dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier og dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb. Dækningsafgift af grundværdier opkræves med 11,150 promille. Dækningsafgift af forskelsværdier opkræves med 5,575 promille. Anden skat på fast ejendom er beregnet til 2,273 mio. kr. i.

12 Balanceforskydninger Området balanceforskydninger udgør -9,100 mio. kr. og kan opdeles på følgende områder: (netto) Andel i pct. Forskydninger i likvide aktiver ,0 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender ,9 Forskydninger i langfristede tilgodehavender ,1 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt ,3 Forskydninger i langfristet gæld ,7 I alt ,0 De enkelte balanceforskydninger beskrives nedenfor Forskydninger i likvide aktiver ramme Nettoindtægten for forskydninger i likvide aktiver udgør i alt 7,371 mio. kr. (-priser) Styrkelse af likviditeten Kasseforskydninger vedr. jordpuljen I alt På denne funktion budgetteres forskydninger i kommunens indeståender i pengeinstitutter. Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af budget, en skattestigning til forbedring af kommunens samlede likviditet. Derudover er indarbejdet en kasseforskydning vedr. jordpuljen på 3,510 mio. kr. I 2008 etablerede Faaborg- Midtfyn Kommune en jordpulje, der, over ca. 15 år, skulle hvile i sig selv. Kommunens udlæg i de enkelte år indarbejdes som et særskilt beløb.

13 08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender ramme Nettoindtægterne for forskydninger i kortfristede tilgodehavender udgør i alt kr. (-priser) Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -720 I alt -720 På denne funktion budgetteres forskydning i kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbindelse med delingsaftalen om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Faaborg-Midtfyn Kommune får udbetalt likvide midler vedrørende institutioner, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra det tidligere Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen, men som kommunen ikke var forpligtet til at overtage. Beløbet på 8,923 mio. kr., som betales af Odense Kommune. Beløbet betales som en annuitetsbetalingsrække i 10 år med en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Renten reguleres årligt pr. 1/1, hvorfor ydelsesforløbet vil kunne ændres Forskydninger i langfristede tilgodehavender ramme Nettoudgifterne for forskydninger i langfristede tilgodehavender udgør i alt -7,376 mio. kr. (-priser) Pantebreve -99 Aktier og andelsbeviser 400 Udlån til beboerindskud 169 Andre langfristede udlån til tilgodehavender Deponerede beløb for lån I alt På denne funktion budgetteres: Forskydninger vedr. pantebreve og andre udlån Forskydninger i beboerindskudslån Pensionsforpligtelse vedr. tidligere amtspersonale Deponering

14 Pantebreve Afdrag på pantebreve er budgetteret i henhold til betingelserne i pantebreve. Der er ikke oprettet nye pantebreve. Aktier og andelsbeviser I forbindelse med amtets nedlæggelse er amtets andel af interessentskabet Tarup-Davinde I/S overtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune med 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 til Odense Kommune. Det indgår i vedtægterne, at interessenterne yder et årligt tilskud til dækning af selskabets løbende udgifter til drift af aktiviteter og til arealerhvervelse. I 2008 er overført anlægstilskud til arealerhvervelser fra anlægsbudgettet i h.t. gældende konteringsregler. Der er i budgetteret med et anlægstilskud på kr. Ordningen administreres af Teknik Plan og Kultur. Udlån til beboerindskud Beboerindskudslån administreres af Borgerservice, og dækker til- og afgange samt afskrivninger på lån. Der er budgetteret med kr. i. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Under andre langfristede udlån til tilgodehavender budgetteres bl.a. forskydninger vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til grundejernes investeringsfond. Begge administreres af Teknik Byggeri og Miljø. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd fra det tidligere Fyns amt. Amtet var selvforsikret, så der er ikke indbetalt til forsikring, hvorfor der er indregnet en pulje på 1,158 mio. kr. i. Herudover afdrages lån til institutioner mv. under denne funktion. Afdragene er budgetteret efter betingelserne i de bestående pante- og gældsbreve. Beløbet er reduceret som følge af politisk beslutning om at afskrive et lån til Ø-færgen. Deponerede beløb for lån mv. Der er budgetteret med frigivelse af 9,154 mio. kr. af Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede midler i. Deponering af overskudslikviditet Som opfølgning på lov nr. 225 af 8. april 2008 har Velfærdsministeriet den 17. april 2008 fremsendt opgørelse over midlertidig binding af overskudslikviditet samt opgørelse og fordeling af overskridelse af de kommunale serviceudgifter i de revurderede budgetter for Denne opgørelse erstatter den opgørelse, som ministeriet udsendte i forbindelse med tilskudsudmeldingen for 2008 den 29. juni Opgørelsen og fordelingen af overskridelsen af serviceudgifterne for 2006 er fastsat af ministeriet på baggrund af kommunernes redegørelser for revisionens bemærkninger til regnskabet for 2006 jf. 5 i BEK. Nr. 744 af 28. juni Med opfølgningen på økonomiaftalen mellem regeringen og KL i lov nr. 225 af 8. april 2008 er den oprindelige modregning som følge af overskridelsen af serviceudgifterne i 2006 erstattet af en deponering indtil den 1. januar 2013.

15 Modregning og deponering: Beløb i hele kr. (-priser) Oprindelig deponering Frigivet i Krav om deponering i perioden 1/5-08 til 31/ Frigives i Krav om deponering i perioden 1/1-09 til 31/ Frigives i Krav om deponering i perioden 1/1-10 til 31/ Frigives i Øvrige deponeringer for lån mv. Herudover frigives deponeringer vedr. salg af ELSAM-aktier og deponeringer i forbindelse med låneoptagelse. Ved budgetvedtagelsen af budget 2007, var der indregnet anlægsudgifter til opførelse af nyt Jobcenter. Efterfølgende er det besluttet at leje lokaler i stedet, og der er indgået en 5-årig lejeaftale. Jf. reglerne skal der deponeres et beløb svarende til aftalen. Renterne kan frigives løbende, men selve hovedstolen kan først frigives efter den 5-årige lejeaftales udløb. Såfremt lejeaftalen forlænges, vil der, efter sammenlagt 10 år, kunne frigives 1/10 pr. år. Oversigt over Faaborg-Midtfyn Kommunes deponerede beløb pr. ultimo 2008: Beløb i hele kr. (-priser) Deponering vedr. ELSAM-aktier Øvrige deponeringer for lån mv Deponering vedr. Jobcenter I alt Herudover er indregnet deponering i 2010 på 4,970 mio. kr. vedr. Faaborg Forsyning A/S. Beløbet frigives med 1/10 pr. år. Oversigt over frigivelser/deponeringer i budgetperioden: Beløb i hele kr. (-priser) Frigivelse i Frigivelse i Frigivelse i Frigivelse i Forskydninger i kortfristet gæld til staten ramme rammen for forskydninger i kortfristet gæld til staten udgør 1.190,650 mio. kr. i udgifter og 1.190,650 mio. kr. i indtægter.

16 På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Det drejer sig om grundbeløb mv. af sociale pensioner, børnetilskud, sygedagpenge mv., hvortil staten yder 100 pct. refusion Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt ramme Nettoindtægter for forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt udgør i alt -2,483 kr. (-priser) Kirkelige skatter og afgifter 0 Henlæggelser vedr. ældreboliger -73 Jordpulje overførsel fra I alt På denne funktion budgetteres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter og forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger o.a. Kirkelige skatter og afgifter. Fra Faaborg Provsti og Midtfyns Provsti er fremsendt de godkendte beløb for den kirkelige ligning i Faaborg- Midtfyn Kommune for. Valg af udskrivningsgrundlag følger kommunens valg. Da der er valgt statsgaranti for kommunen gælder valget ligeledes for den kirkelige udskrivning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Velfærdsministeriet og udgør 5.422,717 mio. kr. Antallet af sognekirkemedlemmer udgør 86,24 pct. af det samlede antal skatteydere. Udskrivningsprocenten for kirkeskatten er fastsat uændret til 1,05 pct. Specifikation af de kirkelige skatter og afgifter for : (-priser) Udgifter: Midtfyns Provsti inkl. andel af Herrested præstegårdskasse (Nyborg Kommune) Faaborg Provsti inkl. Jordløse præstelønningskasse (Assens Kommune). Samt udgift vedr. Faaborg klokketårn kr Landskirkeskat udmeldt af Kirkeministeriet Udgifter i alt Indtægter: Skatteindtægter ved 1,05 pct Udligningstilskud udmeldt af Kirkeministeriet Tidligere års henlæggelser -434 Indtægter i alt

17 Henlæggelse til vedligeholdelse af ældreboliger. Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Nørrevænget i Gislev, som administreres af Boligkontoret Danmark, samt Humlehaven i Nr. Lyndelse og Åvænget i Ferritslev, som administreres af Danske Diakonhjem. Huslejen skal dække driftsudgifter og indtægter på boligerne, samt renter og afdrag på lån. Da ældreboliger ikke må påvirke kommunens likviditet budgetteres evt. over-/underskud i de enkelte år på en henlæggelseskonto Forskydninger i langfristet gæld ramme Nettoindtægterne for forskydninger i langfristet gæld udgør i alt mio. kr. (-priser) Selvejende institutioner med overenskomst 80 Stat og Hypotekbank 9 Realkredit 593 KommuneKredit, afdrag på lån KommuneKredit, låneoptagelse til jordkøb KommuneKredit, låneoptagelse i øvrigt Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 28 Ældreboliger I alt På denne funktion budgetteres afdrag på gæld tilhørende selvejende institutioner, afdrag på gæld optaget i realkredit, KommuneKredit og pengeinstitutter og afdrag på gæld vedr. kommunalt ejede ældreboliger, samt låneoptagelse. Selvejende institutioner Afdragene vedrører to selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst. Stat og hypotekbank Lånet vedrører De gamles Hjem i Faaborg. Realkredit. Den budgetterede udgift vedr. realkreditlån vedrører lån til byfornyelse. Der er tale om indekslån, hvor restgælden reguleres en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. KommuneKredit. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån beregnet af KommuneKredit. Derudover er indregnet afledt virkning af låneoptagelse i 2008.

18 Afdrag på lån dækker, foruden afdrag på kommunens almindelige lån, også lån optaget til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer, som indgår i jordpuljen, samt afdrag på lån vedr. Faaborg Lystbådehavn. Renter og afdrag på lånet til Faaborg Lystbådehavn finansieres af havnens budget og administreres af Teknik Veje og Forsyning. Specifikation over forventet restgæld på lån optaget i KommuneKredit: Beløb i hele kr. (-priser) Restgæld ultimo 2008 på eksisterende lån Forventet låneoptagelse ultimo Afdrag på lån i Låneoptagelse i til erhvervelse af bolig- og erhvervsarealer Øvrig låneoptagelse i Forventet restgæld ultimo Pengeinstitutter. Lån optaget i pengeinstitutter er primært valutalån. Der er budgetteret med afdrag på eksisterende lån. Specifikation over forventet restgæld på lån optaget i pengeinstitutter: Beløb i hele kr. (-priser) Restgæld ultimo 2008 på eksisterende lån Afdrag på lån i 0 Forventet restgæld ultimo I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet at udskyde afdrag på lån optaget i pengeinstitutter i et år. Lånene kursreguleres pr. ultimo året i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor tet på til afdrag vedrører et lån fra 2007, som Faaborg Kommune har overtaget fra Gl. Møllegaard. Lånet afdrages en gang årligt og er indfriet i Herudover henstår rente- og afdragsfrie lån ydet af Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen til renovering af Faaborg Vandrehjem. Lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger Afdrag på lån vedr. kommunalt ejede ældreboliger budgetteres på denne funktion uanset kreditor. Staten betaler en del af lånene vedr. ældreboliger. Faaborg-Midtfyn Kommune ejer ældreboliger på Åvænget, ved Humlehaven og på Nørrevænget. De er optaget som indekslån og kontantlån i KommuneKredit. Renter og afdrag finansieres som en del af den opkrævede husleje og bogføres løbende.

19 Specifikation over forventet restgæld på lån vedr. ældreboliger Beløb i hele kr. (-priser) Restgæld ultimo 2008 på eksisterende lån Afdrag på lån i (beboerandel) Afdrag på lån i (kommuneandel) -89 Forventet restgæld ultimo Lånene indekseres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere