Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København"

Transkript

1 Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen, TPO John Kildsgaard, TPO Lillian Haaning, TPO Dan B Kirchhoff SPO Dagsorden: 1) Mødets åbning. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af referat fra 10. møde. 4) Meddelelser. a) Hovedbestyrelsen. b) HSU. (samt underudvalg). c) OSU. d) Uddannelsesråd. e) Styregruppen uniform og arbejdstøj. f) Centrale kantineudvalg. g) DSB Arbejdsmiljøråd h) Kvartalsmøde mellem DSB Fjern- & Regionaltog og DJ Sektion DSB 5) Orientering fra Områdegrupperne. a) TPO. b) SPO. c) LPO. 6) Sager til drøftelse. a) OK ) Sager til afgørelse. a) Aktiviteter i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter i DSB bestyrelsen 8) Aktivitetsliste. 9) Information. 10) Kommende møder. 1

2 Ad. 1: Mødets åbning. Sektionsformand N H Nielsen bød velkommen til 11. møde i sektionsbestyrelsen. Meddelte afbud fra Dan B Kirchhoff SPO. Suppleant Frank M Larsen deltager. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat fra 10. møde d Referat af 10. møde d blev godkendt og underskrevet Ad. 4: Meddelelser Ad. 4a: Hovedbestyrelsen Hb møde afholdt d og Ny områdegruppe DJ SPO DSB Vedligehold a/s Hb besluttede på møde d , at der i forbindelse med dannelse af nyt vedligeholdelsesselskab i DSB med driftsstart pr , skulle oprettes en ny områdegruppe på forbundets dækningsområde i selskabet (Stations-, depot-, lager-, værkstedspersonale). På stiftende generalforsamling i Valby d. 20. januar 2011 i ny områdegruppe DJ SPO DSB Vedligehold a/s blev Stbtj Per Jenner Vk Diesel Århus valgt til områdegruppeformand. Der blev endvidere valgt områdegruppenæstformand og områdegruppekasserer. Valgene er anmeldt til DSB Vedligehold a/s. Aktuelt medlemstal i områdegruppen udgør fordelt på tjenestesteder / værksteder i Århus, Fredericia, København OBV, Helgoland og Tåstrup Områdegruppeformanden er hovedbestyrelsesrepræsentant i DJ. Områdegruppen arbejder fortsat på at få sin organisationen opbygget og på plads. Der er mange formelle ting, der skal ordnes jf. forbundsloven 4 stk Der er blevet oprettet en SU- og Arbejdmiljø-organisationsstruktur i Vedligeholdelsesselskabet, hvor områdegruppen har udpeget repræsentation. Områdegruppen er også indtrådt i DJ OK2011 forhandlingsudvalget. Bl.a. har der været afholdt møde d. 28. januar 2011 mellem DSB og DJ om gældende aftaler, der skal videreføres i det ny selskab. 2

3 Endvidere ser områdegruppen frem til godt og tillidsfuldt samarbejde med Dansk Jernbaneforbund. Hb økonomiseminar d. 24. maj 2011 i Valby Hb økonomiseminar afholdes d. 24. maj 2011 i Valby. Indledende drøftelse om forbundets økonomi og lovforslag hen mod kongressen. Drøftelsen skal give lovudvalget et kommissorium til at indlede forberedelser til behandling i Hb af lovforslag og andre forslag til kongressen okt DJ delegerede til LO kongres 30. okt. 1. nov i Aalborg Hb udpegede vores 5 DJ delegerede til LO kongres 30. okt. 1. nov i Aalborg. Delegerede er: Forbundsformanden, Forbundsnæstformanden, Hovedkassereren, Forbundssekretæren og den faglige sekretær på området (Jan R) EU direktiv forslag Fælles europæisk jernbaneområde EU Kommissionens forslag til direktiv om et fælles europæisk jernbanesystem lægger op til at give Kommissionen beføjelser til selv at ændre i lovgivningen løbende og gemt væk i bilag 7 hedder det at Kommissionen kan fastsætte regler for håndtering af større driftsafbrydelser og nødsituationer, herunder et minimumsserviceniveau i tilfælde af eventuelle strejker. DJ vil gennem NTF og ETF bekæmpe overgrebet mod strejkeretten. Alt hvad der kommer fra EU og Kommissionen går på liberalisering og harmonisering. Hver gang Fagbevægelsen ønsker den sociale dialog på dagsordenen en social kontrakt gennem sociale protokoller har EU mistet interessen. LPO har kontakt med Mep Ole Christensen om forholdet. Odder Grenå banen Etableres i Århus som a/s driftsselskab. 1. maj 2011 i Fælledparken Igen i år vil DJ have telt med musik og taler fra kl i Fælledparken til 1. maj møde. Opslag udsendes Afgangsprocedure DSB First DJ har rejst spørgsmål til folketingets trafikudvalg om ny afgangsprocedure i DSB First. Tidligere var proceduren omkring dørlukning vurderet som risiko. Afsked af tillidsrepræsentant DB Schenker har afskediget en af forbundets tillidsvalgte medlemmer med henvisning til samarbejdsproblemer. Sagen pågår fagretslig behandling. 3

4 Ad. 4b: HSU Næste HSU møde afholdes d Budget HSU møde d : Søren Eriksen sagde, at budget ikke har været forelagt bestyrelsen endnu, men det forventes, at der i 2011 kan udvises en markant stigning i resultatet i forhold til Herudover forventes en større robusthed i budgettet, ligesom internationale aktiviteter vil markere sig budgettet. Det forventes, at DSB vil have medarbejdere ansat i udlandet i Sagde, at en detaljeret præsentation af budget 2011 vil blive givet på seminaret i februar Omstillingsvejledning Birthe Østergaard Petersen gjorde opmærksom på, at der ikke findes retningslinjer i en periode, idet nye retningslinjer ikke vil være vedtaget inden de nuværende retningslinjer ophører. Sagde, at retningslinjer for omstilling hænger sammen med personalepolitikken og mente derfor, at retningslinjer skal ses i bredere og større perspektiv og ikke isoleret fra personalepolitikken. Lone Lindsby sagde, at arbejdsgruppen må tage en åben drøftelse af, hvorledes arbejdet skal gribes an og melde tilbage til HSU herom. Hans Christian Kirketerp-Møller mente også, at personalepolitik og retningslinjer for omstilling skal ses i sammenhæng, og at omstilling skal sættes ind i et bredere perspektiv. Mente endvidere, at forudsætningerne for at igangsætte revision af personalepolitikken til efter overenskomstfornyelsen har ændret sig, idet opsigelsen af omstillingsvejledningen ikke var kendt på det tidspunkt. Preben Steenholdt Pedersen mente, at personalepolitikken godt kunne indgå i gruppens arbejde. Spurgte, hvilke retningslinjer, der gælder for omstilling efter udgangen af januar Lone Lindsby sagde, at HSU har vedtaget at igangsætte revision af personalepolitikken til efter overenskomstfornyelsen Var enig i, at der skal bygges bro mellem retningslinjer for omstilling af medarbejdere og personalepolitikken, men mente ikke, at det skal hindre, at der igangsættes drøftelser om omstilling af medarbejdere. Ole Bjerg mente, at omstillingsvejledningen skal gælde indtil nye retningslinjer er vedtaget. Søren Eriksen understregede, at omstillingsvejledningen er opsagt til udgangen af januar 2011, og at der ikke ændres på denne opsigelse. Flemming Rasmussen sagde, at FO Jernbanedrift vil overveje, hvorvidt organisationen vil acceptere opsigelsen af omstillingsvejledningen. Mente, at vejledningen har stærke rødder i relation til opsigelse af overenskomster ved overenskomstfornyelser. Søren Eriksen sagde, at eventuelle indsigelser mod opsigelsen af omstillingsvejledningen må vurderes juridisk. 4

5 Formanden konkluderede, at HSU kunne give tilsagn om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal leverer oplæg til nye retningslinjer for omstilling af medarbejdere så hurtigt som muligt, og at der kan indkaldes til ekstraordinært HSU-møde, såfremt gruppen finder det nødvendigt. Medarbejderrepræsentationsvalg i DSB Valgudvalg Peder Nedergaard Nielsen gennemgik tidsplan og aktiviteter for medarbejdervalg til DSB s bestyrelse. Det blev aftalt, at de anvendte slides sendes til HSU. Eventuelle ændringer til repræsentation i Valgudvalget indgives snarest til Else Mathisen. Valgudvalget består af: Jørn Nicolaisen (fmd), Carsten M Olesen DJ, Ole Bjerg Hk, Søren Lynge Jacobsen Hk, Niels Raun AC, Peder Nedergaard Nielsen (Kl). Valgudvalgets Sekretær er Vibeke Richter. FO har ikke ønsket, at være repræsenteret i valgudvalget. Der er for nuværende overfor valgudvalget ikke fremsat begæring om koncernrepræsentation. Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB's bestyrelse Status på valg af medarbejderrepræsentanter til DSB's bestyrelse Valget bekendtgøres 1. februar Valget afholdes den 18. marts 2011 som brevvalg. Hver stemmeberettiget har 2 stemmer. Valgform en liste med kandidater og personlig suppleant. 3 medarbejderrepræsentanter og 3 suppleanter vælges for periode april april Opstilling af kandidater sker fra 1. februar til senest 16. februar kl (JN er stiller for DJ's kandidat Preben S Pedersen og personlig suppleant Niels H Nielsen) Kandidatliste offentliggøres 1. marts 2011 Valgmateriale, stemmeseddel, vejledning, svarkuvert udsendes til 4949 stemmeberettigede DSB medarbejdere 2. marts (DJ har ca stemmer - det præcise antal stemmer fordelt på organisationsområder følger snarest) Valghandlingen afsluttes 18. marts kl Valgets resultat offentliggøres 21. marts Valget anmeldes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen 1. april Virksomhedsmøde i DSB 6. april Vedligeholdelsesselskab Med henvisning til drøftelsen på det ekstraordinære HSU-møde den 24. november 2010 oplyste Søren Eriksen, at ledelsen har besluttet, at vedligeholdelsesaktiviteterne i DSBFirst A/S også skal overdrages til DSB Vedligehold A/S med virkning fra 1. januar Bartal Kass præsenterede DSB Vedligehold A/S overordnede organisationsstruktur. Det blev aftalt, at de anvendte slides sendes til HSU. Niels Nutzhorn oplyste, at forhandlinger om overenskomstmæssige forhold stadig pågår. Sagde, at vedligeholdelsesselskabet indtræder i DSB s overenskomstgrundlag og at overenskomstgrundlag i 5

6 DSB S-tog a/s frasiges. Medarbejdere fra DSB S-tog a/s vil få tillagt eventuelle bedre vilkår i DSB S-tog a/s overenskomstgrundlag som individuelle vilkår ved overdragelsen af deres ansættelsesforhold til DSB Vedligehold A/S. Herved opnås, at medarbejdere overdrages på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Det forventes, at alle medarbejdere modtager breve i løbet af uge 51 og 52. Flemming Rasmussen mente, at DSB Vedligehold A/S indtræden i DSB s overenskomstgrundlag gav forringede overenskomstmæssige vilkår for medarbejderne og fandt det stærkt utilfredsstillende. Niels Nutzhorn sagde, at medarbejderne ikke vil få forringede vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Flemming Rasmussen fastholdt synspunktet om, at der er tale om forringede overenskomstmæssige vilkår. Ole Bjerg spurgte, om der kan opnås en synergieffekt ved at overdrage vedligeholdelsesaktiviteterne fra DSBFirst A/S til DSB Vedligehold A/S og i givet fald, hvornår den skal effektueres og hvilke vilkår, der vil gælde for en eventuel effektivisering. Bartal Kass sagde, at eventuelle synergieffekter ikke er klarlagt, og at proces mv. for gennemførelse af eventuelle effektiviseringer må blive tilrettelagt, hvis situationen opstår. HSU seminar afholdt d på Knudshoved På vej mod 2018 Sektor organiseringen er ikke fastlagt Udgangspunkt: DSB s vision, Rejse med omtanke Sp skf 2010 i mål Investeret 50 mia. kr. i infrastruktur Konklusion Konsekvens Overlevelse ikke givet Resultatskabelsen skal forbedres Attraktivt hjemmemarked Konkurrenceevnen skal skærpes Vækst i nærmarkedet International vækst Krav om transparens Transparens synliggør værdiskabelse Strategimodel S18 DSB + bygge videre på det gode + en vækst strategi Efter sporskifte 2010 (S18): Flere kunder kunden i centrum Endnu bedre grundprodukt Fortsat at effektivisere Fastholde vinderkultur og handlekraft 6

7 Forretningsområder transparent Vedligehold a/s Stationer a/s Kommerciel trafik Offentlig service trafik Internationalt Ny trafikkontrakt 2015 indgås med Trafikstyrelsen. DSB går fra statsgaranterede lån til kommerciel låntagning Budget 2011: Indtægter + 6,6% Omkostninger 3,5% Resultat 551 mio. Antal medarbejdere DSB Sov 5782 Antal medarbejdere i Dk 7839 Antal medarbejdere i Udland 1870 Antal medarbejdere i alt: 9709 (+426) Investerings budget 3 mia. kr. Rentebærende gæld 13,5 mia. kr. Evaluering KAS KAS projektet kaldt for intelligent grønthøster. Projektet koster 200 mio. kr. til aftrædelses omkostninger IT funktionen outsources Omstillingsvejledningen er opsagt og bortfaldet pr Ad. 4c: OSU Næste ordinære OSU møde i Fjern- & Regionaltog afholdes d OSU Fjern- & Regionaltog møde d Overordnet har det været et af de flotteste driftsår i Danmark. Frank Olesens forventning var, at vi ville lande med en regularitet på over 90 pct. på året som helhed og kaldte det exceptionelt, når der tages højde for, at det har været vinter i 3 ½ måned. Kundekompasset viser også et rigtig flot resultat. Frank Olesen sagde, at det havde krævet en enorm indsats, og han udtrykte en tak til alle kolleger i Fjern- & Regionaltog. 7

8 I forhold til IC4 sagde Frank, at driften havde det svært med NT-togsæt, og at vi glæder os til den nye type. Typegodkendelsen er landet, og inden årets udgang var det Frank Olesens forventning, at der ville være ansøgt om 5 ibrugtagningstilladelser. Den 17. januar vil der ske indsættelse i landsdelstrafikken. AB følger leverancesporet nogenlunde. Der kæmpes med kvaliteten, men inspektørerne fastholder fokus. I sommer indgik DSB og AnsaldoBreda aftale om, at Togvedligeholdelse skal opgradere NT-togsættene. 1. togsæt er ankommet, og næste togsæt ankommer i januar Om Salg og indtægter sagde Frank Olesen, at det tegner til en historisk rekord med 4 pct. flere kunder. Det har dog den "bagside", at belægningsprocenten også stiger. De øvrige indtægter er steget med 77 mio. kr. Vi har introduceret et nyt butikskoncept i Odense, Roskilde og Esbjerg, og vi har nu lounges i Odense, Århus og på KH. Smertensbarnet har været driftsomkostningerne. For så vidt angår dem har det været et svært år. Det skyldes særligt energi, materialer, erstatningstransport og personaleomkostninger. Den 17. december var vi noget bag ud på bundlinjen. Organiseringen af Fjern- & Regionaltog undergik ændringer i 2010 på følgende fronter: Samling af klargøring Udskillelse af togvedligeholdelse i et selvstændigt aktieselskab Nyt ledelses set-up I Koncern-regi er sporskifte 2010 blevet afsluttet og KAS er blevet gennemført. Frank Olesen sagde opsummerende om 2010, at Fjern- & Regionaltog er "kommet i mål", men at der er en udfordring på omkostningssiden. Endelig etableres vedligeholdelsesselskabet i Valg til DSB's kantineudvalg Frank Olesen henviste til det udsendte brev fra HR om valg til DSB's kantineudvalg og sagde, at hvis navnene ikke var klar, kunne de sendes til Merete Mygind senest 4. januar Niels Henrik Nielsen fik ordet og var af den opfattelse, at kantineudvalgene skal fungere bedre, og at der bør ske en opstramning. Nogle lokale kantineudvalg har ikke været indkaldt. Erik Piilgård fremførte det synspunkt, at ledelsen bør være repræsenteret i de lokale udvalg. Ekstra ordinært OSU Fjern og Regionaltog afholdt d Ny organisation (6 s.) udsendt 8

9 Ny ledelse er: Frank Olesen Top Susanne Mørch Koch OBS Erik Christensen FF Claus Holm Klg Bente Ellebjerg Planlægning Ad. 4d: Uddannelsesrådet Arbejdet med en ny kompetencegivende grunduddannelse til Stationsbetjente afventer møde, hvor forslag til kommissorium tiltrædes Ad. 4e: Styregruppe uniform og arbejdstøj Uniformsstyregruppen Preben S Pedersen, Niels H Nielsen og Jørn Nicolaisen. Arbejdstøjsgruppen Per Jenner. DSB har besluttet t indføre en ny uniform. Der er nedsat en projektgruppe, hvor Preben deltager for DJ. Ad. 4f: Centrale kantineudvalg Det centrale kantineudvalg, N H Nielsen DSB har valgt at udnytte optionen i kontrakten og forlænge den med 1 år. På næste møde skal der træffes beslutning om udbud af Kantinedriften i DSB. En ny leverandør forventes klar pr Kantineudvalgene vil løbende blive inddraget undervejs i udbudsprocessen. Et orienterende møde skulle afholdes d. 11. oktober 2011, men blev ej afholdt. Udbuddet afgjort. Ny leverandør pr. 1. marts er Tingstrøm A/S Der afholdes præsentationsrunde mellem Tingstrøm og de lokale kantineudvalg. Det hele foregår uden det centrale kantineudvalgs inddragelse. Sektionsformanden har tilskrevet og klaget til formanden for det centrale kantineudvalg. Ad. 4g: DSB Arbejdsmiljøråd Notat af fra DSB Arbejdsmiljøråd drøftet (dieselos på stationer) Ad. 4h: Kvartalsmøde mellem DSB Fjern- & Regionaltog og DJ Sektion DSB intet 9

10 Ad. 5: Orientering fra områdegrupperne Ad. 5a: TPO Ordinære gruppemøder i TPO afholdt. Tema: Arbejdsforhold i tog. OBS og TPO samarbejder om løsninger vedr. digital rygsæk og smart phone. Ad. 5b: SPO De ordinære gruppemøder i SPO afholdt. 3 lokalgrupper (værkstedsgrupper) overført til ny områdegruppe i DSB Vedligehold a/s Ad. 5c: LPO LPO har afholdt ordinær generalforsamling. Ny chef for Fremføring udnævnt. Produktionsaftale fra 2008 er nu på plads. LPO har kontakt med Falck Health Care, da der forekommer overlap mellem Kolleganetværks ordningen og så Mølholm Sundhedsforsikring Ad. 6: Sager til drøftelse Ad. 6a: OK 2011 Punktet drøftet. Afventer ekstra ordinært Hb møde i DJ d Overenskomst for statsansatte på plads Lørdag den 12. februar 2011, 21:24 Finansministeriet og de faglige organisationer (CFU) har netop indgået en toårig overenskomst for statsansatte politifolk, militærpersoner og andre statsansatte har lørdag aften fået en ny toårig overenskomst. Der bliver ingen lønstigning i 2011, men til gengæld få de statsansatte 1,7 procent i Det vækker tilfredshed hos finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). - Jeg er utrolig tilfreds, for vi har skulle tage hensyn til finanskrisen og på den anden side sikre, at de ansatte i staten får en lønudvikling i den kommende periode, og det er gået op i en højere enhed, siger Claus Hjort Frederiksen. 10

11 De statsansatte skulle ellers været gået 1,48 procent ned i løn i 2011, fordi deres overenskomst følger lønudvikling på det private område. I øjeblikket er staten lønførende, men de ansatte bliver alligevel holdt skadesløse det første år, siger Claus Hjort Frederiksen. Aftalen er det bedst opnåelige i den nuværende økonomiske situation, siger formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther. - Vi har nogle grænser, som vi ikke viger fra. Det har finansministeren også, og inden for det har vi nået en aftale, hvor medlemmerne fastholder reallønnen i overenskomstens andet år. Det var ikke så nemt, så det er vi tilfredse med, understreger Flemming Vinther. Fakta Derfor får de statsansatte ingen lønstigning i I 2012 går stiger lønnen til gengæld med 1,7 procent. Forliget gør op med, at store grupper i forsvar, politi og kriminalforsorg tvinges på pension som 60-årige eller som 63-årige. Forliget fjerner aldersgrænsen helt for nyansatte politifolk og fængselsfunktionærer, mens aldersgrænsen hæves fra 60 til 62 år for officerer, konstabler og korporaler og stampersonel i forsvaret. Frem til 2019 kan politifolk dog fortsat træde af som 63-årige. Derefter begrænses pensionsfradraget for at holde politifolkene i styrken. Førtidspensionsfradraget forhøjes for tjenestemænd for at få flere til at blive på arbejdsmarkedet. Overenskomsten giver øget mulighed for lokal løn dannelse. Der afsættes 120 millioner kroner til styrket kompetenceudvikling i staten III. Reguleringsordning a) Reguleringsordningen videreføres, jf. Bilag A. 7. Funktionsaftalen I aftale af 13. september 2005 om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken indføres adgang til at aftale lokale fravigelser, jf. Bilag G. (15 dage ferie 22) 9. Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Der er aftalt et revideret kapitel 3 om frivillig fratræden, jf. Bilag H. 17. Ændring af ATP-sats Pr. 1. januar 2012 oprykkes ansatte inden for OAO-S s og AC s forhandlingsområde fra sats E til sats F. 18. Gruppelivsordning nr Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. forhøjes fra kr. til kr. og forsikringssummen til børn under 21 år forhøjes fra kr. pr. barn til kr. med virkning for dødsfald, der indtræffer 1. april 2011 eller senere. Med virkning fra 1. april 2011 udbetales der endvidere en forsikringssum på kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. 19. Ændring af 7 i OAO-fællesoverenskomsten mv. 11

12 1. 7 i OAO-fællesoverenskomsten ændres i overensstemmelse med Bilag L. (15%) 3. I OAO-fællesoverenskomstens 7, stk. 3, ændres pensionsbidragsprocenten fra 10,28 til 10,65 pct. (minipension) AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG 1. Når en tjenestemand i henhold til tjenestemandspensionslovens 3 anmoder om afsked med alderspension, inden den pågældende har nået folkepensionsalderen, nedsættes egenpensionen med et fradrag for førtidspensionering. 2. For tjenestemænd uden en pligtig afgangsalder er fradraget: Fratræden antal år efter tidligst mulige fratrædelsesalder Under 1 år Fra 1 indtil 2 år Fra 2 indtil 3 år Fra 3 indtil 4 år Fra 4 indtil 5 år Fra 5 indtil 6 år Fra 6 indtil 7 år Fradrag 17 pct. 14 pct. 6 pct. 5 pct. 4 pct. 3 pct. 1 pct. Stk. 3. Ved fratræden mindre end 2 år efter den tidligst mulige fratrædelsesalder, jf. stk. 1 og 2, foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af tillægget efter tjenestemandspensionslovens 6, stk. 3, jf. dog stk. 4. Dette fradrag falder væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen. AFTALE OM ENGANGSBELØB TIL TJENESTEMÆND EFTER OPTJENING AF 37 ÅRS PENSIONSALDER 1. Tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering. Stk. 2. Ved opgørelsen af de 37 års pensionsalder indgår forhøjelse af pensionsalderen efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 2, 4 a og 4 b. 2. Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. 3. Engangsbeløbet udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet. 4. Ved død udbetales optjent engangsbeløb til boet. 5. Aftalen har virkning for tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder, jf. 1, den 1. januar 2019 eller senere. Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Viderebehandles på næste møde 12

13 Ad. 6b: Økonomi Sektionen har ingen selvstændig økonomi, men fortsætter som hidtil på grundlag af tilskud fra områdegrupperne. Ad. 7: Sager til afgørelse Aktiviteter i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til DSB besty- Ad. 7a: relsen Sektionen aftalte en række kampagne tiltag til støtte for DJ s kandidaters valgkamp Ad. 8: Aktivitetsliste Listen blev gennemgået og opdateret. Vedlægges som bilag. Ad. 9: Information Der aftaltes, at udsende sektionsinformation om kantinedriften, valg til DSB bestyrelsen og 1. maj i Fælledparken. Ad.10: Kommende møder. Den 6. maj LPO arrangerer. Den 1. september TPO arrangerer. Den 15. december SPO arrangerer. Som referent: JN Preben S Pedersen Jørn Nicolaisen Niels Henrik Nielsen Carsten M Olesen Frank M Larsen John Kildsgaard Peter Kanstrup Henning E Laursen Lillian Haaning 13

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i Korsør

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i Korsør Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 23.11.2010 i Korsør Tilstede: Gæster: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Førtidspensionsfradrag... 3 1 Førtidspensionsfradrag... 3 Kapitel 2: Tjenestemænd, der er født

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG

AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. FØRTIDSPENSIONSFRADRAG... 3 1. FØRTIDSPENSIONSFRADRAG... 3

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund.

Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Beretning 3. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 september 2012 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Henriette Thorkildsen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d i København Ref6møde14.03.06 Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Referat af 6. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.03.2006 i København Tilstede: Dagsorden: Torben Sonne, LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING Hovedbestyrelsesmøde 02-12-2010 1930-2200 Møderummet i Lyngehallerne Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere Afbud Ikke til stede Else Vad Ordinært hovedbestyrelsesmøde Ingelil Richter Else Vad, Ingelil

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog: 27. juni 2012 CphBusiness HSU Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild Ressourcedirektør

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere