Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København"

Transkript

1 Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen, TPO John Kildsgaard, TPO Lillian Haaning, TPO Dan B Kirchhoff SPO Dagsorden: 1) Mødets åbning. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af referat fra 10. møde. 4) Meddelelser. a) Hovedbestyrelsen. b) HSU. (samt underudvalg). c) OSU. d) Uddannelsesråd. e) Styregruppen uniform og arbejdstøj. f) Centrale kantineudvalg. g) DSB Arbejdsmiljøråd h) Kvartalsmøde mellem DSB Fjern- & Regionaltog og DJ Sektion DSB 5) Orientering fra Områdegrupperne. a) TPO. b) SPO. c) LPO. 6) Sager til drøftelse. a) OK ) Sager til afgørelse. a) Aktiviteter i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter i DSB bestyrelsen 8) Aktivitetsliste. 9) Information. 10) Kommende møder. 1

2 Ad. 1: Mødets åbning. Sektionsformand N H Nielsen bød velkommen til 11. møde i sektionsbestyrelsen. Meddelte afbud fra Dan B Kirchhoff SPO. Suppleant Frank M Larsen deltager. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat fra 10. møde d Referat af 10. møde d blev godkendt og underskrevet Ad. 4: Meddelelser Ad. 4a: Hovedbestyrelsen Hb møde afholdt d og Ny områdegruppe DJ SPO DSB Vedligehold a/s Hb besluttede på møde d , at der i forbindelse med dannelse af nyt vedligeholdelsesselskab i DSB med driftsstart pr , skulle oprettes en ny områdegruppe på forbundets dækningsområde i selskabet (Stations-, depot-, lager-, værkstedspersonale). På stiftende generalforsamling i Valby d. 20. januar 2011 i ny områdegruppe DJ SPO DSB Vedligehold a/s blev Stbtj Per Jenner Vk Diesel Århus valgt til områdegruppeformand. Der blev endvidere valgt områdegruppenæstformand og områdegruppekasserer. Valgene er anmeldt til DSB Vedligehold a/s. Aktuelt medlemstal i områdegruppen udgør fordelt på tjenestesteder / værksteder i Århus, Fredericia, København OBV, Helgoland og Tåstrup Områdegruppeformanden er hovedbestyrelsesrepræsentant i DJ. Områdegruppen arbejder fortsat på at få sin organisationen opbygget og på plads. Der er mange formelle ting, der skal ordnes jf. forbundsloven 4 stk Der er blevet oprettet en SU- og Arbejdmiljø-organisationsstruktur i Vedligeholdelsesselskabet, hvor områdegruppen har udpeget repræsentation. Områdegruppen er også indtrådt i DJ OK2011 forhandlingsudvalget. Bl.a. har der været afholdt møde d. 28. januar 2011 mellem DSB og DJ om gældende aftaler, der skal videreføres i det ny selskab. 2

3 Endvidere ser områdegruppen frem til godt og tillidsfuldt samarbejde med Dansk Jernbaneforbund. Hb økonomiseminar d. 24. maj 2011 i Valby Hb økonomiseminar afholdes d. 24. maj 2011 i Valby. Indledende drøftelse om forbundets økonomi og lovforslag hen mod kongressen. Drøftelsen skal give lovudvalget et kommissorium til at indlede forberedelser til behandling i Hb af lovforslag og andre forslag til kongressen okt DJ delegerede til LO kongres 30. okt. 1. nov i Aalborg Hb udpegede vores 5 DJ delegerede til LO kongres 30. okt. 1. nov i Aalborg. Delegerede er: Forbundsformanden, Forbundsnæstformanden, Hovedkassereren, Forbundssekretæren og den faglige sekretær på området (Jan R) EU direktiv forslag Fælles europæisk jernbaneområde EU Kommissionens forslag til direktiv om et fælles europæisk jernbanesystem lægger op til at give Kommissionen beføjelser til selv at ændre i lovgivningen løbende og gemt væk i bilag 7 hedder det at Kommissionen kan fastsætte regler for håndtering af større driftsafbrydelser og nødsituationer, herunder et minimumsserviceniveau i tilfælde af eventuelle strejker. DJ vil gennem NTF og ETF bekæmpe overgrebet mod strejkeretten. Alt hvad der kommer fra EU og Kommissionen går på liberalisering og harmonisering. Hver gang Fagbevægelsen ønsker den sociale dialog på dagsordenen en social kontrakt gennem sociale protokoller har EU mistet interessen. LPO har kontakt med Mep Ole Christensen om forholdet. Odder Grenå banen Etableres i Århus som a/s driftsselskab. 1. maj 2011 i Fælledparken Igen i år vil DJ have telt med musik og taler fra kl i Fælledparken til 1. maj møde. Opslag udsendes Afgangsprocedure DSB First DJ har rejst spørgsmål til folketingets trafikudvalg om ny afgangsprocedure i DSB First. Tidligere var proceduren omkring dørlukning vurderet som risiko. Afsked af tillidsrepræsentant DB Schenker har afskediget en af forbundets tillidsvalgte medlemmer med henvisning til samarbejdsproblemer. Sagen pågår fagretslig behandling. 3

4 Ad. 4b: HSU Næste HSU møde afholdes d Budget HSU møde d : Søren Eriksen sagde, at budget ikke har været forelagt bestyrelsen endnu, men det forventes, at der i 2011 kan udvises en markant stigning i resultatet i forhold til Herudover forventes en større robusthed i budgettet, ligesom internationale aktiviteter vil markere sig budgettet. Det forventes, at DSB vil have medarbejdere ansat i udlandet i Sagde, at en detaljeret præsentation af budget 2011 vil blive givet på seminaret i februar Omstillingsvejledning Birthe Østergaard Petersen gjorde opmærksom på, at der ikke findes retningslinjer i en periode, idet nye retningslinjer ikke vil være vedtaget inden de nuværende retningslinjer ophører. Sagde, at retningslinjer for omstilling hænger sammen med personalepolitikken og mente derfor, at retningslinjer skal ses i bredere og større perspektiv og ikke isoleret fra personalepolitikken. Lone Lindsby sagde, at arbejdsgruppen må tage en åben drøftelse af, hvorledes arbejdet skal gribes an og melde tilbage til HSU herom. Hans Christian Kirketerp-Møller mente også, at personalepolitik og retningslinjer for omstilling skal ses i sammenhæng, og at omstilling skal sættes ind i et bredere perspektiv. Mente endvidere, at forudsætningerne for at igangsætte revision af personalepolitikken til efter overenskomstfornyelsen har ændret sig, idet opsigelsen af omstillingsvejledningen ikke var kendt på det tidspunkt. Preben Steenholdt Pedersen mente, at personalepolitikken godt kunne indgå i gruppens arbejde. Spurgte, hvilke retningslinjer, der gælder for omstilling efter udgangen af januar Lone Lindsby sagde, at HSU har vedtaget at igangsætte revision af personalepolitikken til efter overenskomstfornyelsen Var enig i, at der skal bygges bro mellem retningslinjer for omstilling af medarbejdere og personalepolitikken, men mente ikke, at det skal hindre, at der igangsættes drøftelser om omstilling af medarbejdere. Ole Bjerg mente, at omstillingsvejledningen skal gælde indtil nye retningslinjer er vedtaget. Søren Eriksen understregede, at omstillingsvejledningen er opsagt til udgangen af januar 2011, og at der ikke ændres på denne opsigelse. Flemming Rasmussen sagde, at FO Jernbanedrift vil overveje, hvorvidt organisationen vil acceptere opsigelsen af omstillingsvejledningen. Mente, at vejledningen har stærke rødder i relation til opsigelse af overenskomster ved overenskomstfornyelser. Søren Eriksen sagde, at eventuelle indsigelser mod opsigelsen af omstillingsvejledningen må vurderes juridisk. 4

5 Formanden konkluderede, at HSU kunne give tilsagn om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal leverer oplæg til nye retningslinjer for omstilling af medarbejdere så hurtigt som muligt, og at der kan indkaldes til ekstraordinært HSU-møde, såfremt gruppen finder det nødvendigt. Medarbejderrepræsentationsvalg i DSB Valgudvalg Peder Nedergaard Nielsen gennemgik tidsplan og aktiviteter for medarbejdervalg til DSB s bestyrelse. Det blev aftalt, at de anvendte slides sendes til HSU. Eventuelle ændringer til repræsentation i Valgudvalget indgives snarest til Else Mathisen. Valgudvalget består af: Jørn Nicolaisen (fmd), Carsten M Olesen DJ, Ole Bjerg Hk, Søren Lynge Jacobsen Hk, Niels Raun AC, Peder Nedergaard Nielsen (Kl). Valgudvalgets Sekretær er Vibeke Richter. FO har ikke ønsket, at være repræsenteret i valgudvalget. Der er for nuværende overfor valgudvalget ikke fremsat begæring om koncernrepræsentation. Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB's bestyrelse Status på valg af medarbejderrepræsentanter til DSB's bestyrelse Valget bekendtgøres 1. februar Valget afholdes den 18. marts 2011 som brevvalg. Hver stemmeberettiget har 2 stemmer. Valgform en liste med kandidater og personlig suppleant. 3 medarbejderrepræsentanter og 3 suppleanter vælges for periode april april Opstilling af kandidater sker fra 1. februar til senest 16. februar kl (JN er stiller for DJ's kandidat Preben S Pedersen og personlig suppleant Niels H Nielsen) Kandidatliste offentliggøres 1. marts 2011 Valgmateriale, stemmeseddel, vejledning, svarkuvert udsendes til 4949 stemmeberettigede DSB medarbejdere 2. marts (DJ har ca stemmer - det præcise antal stemmer fordelt på organisationsområder følger snarest) Valghandlingen afsluttes 18. marts kl Valgets resultat offentliggøres 21. marts Valget anmeldes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen 1. april Virksomhedsmøde i DSB 6. april Vedligeholdelsesselskab Med henvisning til drøftelsen på det ekstraordinære HSU-møde den 24. november 2010 oplyste Søren Eriksen, at ledelsen har besluttet, at vedligeholdelsesaktiviteterne i DSBFirst A/S også skal overdrages til DSB Vedligehold A/S med virkning fra 1. januar Bartal Kass præsenterede DSB Vedligehold A/S overordnede organisationsstruktur. Det blev aftalt, at de anvendte slides sendes til HSU. Niels Nutzhorn oplyste, at forhandlinger om overenskomstmæssige forhold stadig pågår. Sagde, at vedligeholdelsesselskabet indtræder i DSB s overenskomstgrundlag og at overenskomstgrundlag i 5

6 DSB S-tog a/s frasiges. Medarbejdere fra DSB S-tog a/s vil få tillagt eventuelle bedre vilkår i DSB S-tog a/s overenskomstgrundlag som individuelle vilkår ved overdragelsen af deres ansættelsesforhold til DSB Vedligehold A/S. Herved opnås, at medarbejdere overdrages på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Det forventes, at alle medarbejdere modtager breve i løbet af uge 51 og 52. Flemming Rasmussen mente, at DSB Vedligehold A/S indtræden i DSB s overenskomstgrundlag gav forringede overenskomstmæssige vilkår for medarbejderne og fandt det stærkt utilfredsstillende. Niels Nutzhorn sagde, at medarbejderne ikke vil få forringede vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Flemming Rasmussen fastholdt synspunktet om, at der er tale om forringede overenskomstmæssige vilkår. Ole Bjerg spurgte, om der kan opnås en synergieffekt ved at overdrage vedligeholdelsesaktiviteterne fra DSBFirst A/S til DSB Vedligehold A/S og i givet fald, hvornår den skal effektueres og hvilke vilkår, der vil gælde for en eventuel effektivisering. Bartal Kass sagde, at eventuelle synergieffekter ikke er klarlagt, og at proces mv. for gennemførelse af eventuelle effektiviseringer må blive tilrettelagt, hvis situationen opstår. HSU seminar afholdt d på Knudshoved På vej mod 2018 Sektor organiseringen er ikke fastlagt Udgangspunkt: DSB s vision, Rejse med omtanke Sp skf 2010 i mål Investeret 50 mia. kr. i infrastruktur Konklusion Konsekvens Overlevelse ikke givet Resultatskabelsen skal forbedres Attraktivt hjemmemarked Konkurrenceevnen skal skærpes Vækst i nærmarkedet International vækst Krav om transparens Transparens synliggør værdiskabelse Strategimodel S18 DSB + bygge videre på det gode + en vækst strategi Efter sporskifte 2010 (S18): Flere kunder kunden i centrum Endnu bedre grundprodukt Fortsat at effektivisere Fastholde vinderkultur og handlekraft 6

7 Forretningsområder transparent Vedligehold a/s Stationer a/s Kommerciel trafik Offentlig service trafik Internationalt Ny trafikkontrakt 2015 indgås med Trafikstyrelsen. DSB går fra statsgaranterede lån til kommerciel låntagning Budget 2011: Indtægter + 6,6% Omkostninger 3,5% Resultat 551 mio. Antal medarbejdere DSB Sov 5782 Antal medarbejdere i Dk 7839 Antal medarbejdere i Udland 1870 Antal medarbejdere i alt: 9709 (+426) Investerings budget 3 mia. kr. Rentebærende gæld 13,5 mia. kr. Evaluering KAS KAS projektet kaldt for intelligent grønthøster. Projektet koster 200 mio. kr. til aftrædelses omkostninger IT funktionen outsources Omstillingsvejledningen er opsagt og bortfaldet pr Ad. 4c: OSU Næste ordinære OSU møde i Fjern- & Regionaltog afholdes d OSU Fjern- & Regionaltog møde d Overordnet har det været et af de flotteste driftsår i Danmark. Frank Olesens forventning var, at vi ville lande med en regularitet på over 90 pct. på året som helhed og kaldte det exceptionelt, når der tages højde for, at det har været vinter i 3 ½ måned. Kundekompasset viser også et rigtig flot resultat. Frank Olesen sagde, at det havde krævet en enorm indsats, og han udtrykte en tak til alle kolleger i Fjern- & Regionaltog. 7

8 I forhold til IC4 sagde Frank, at driften havde det svært med NT-togsæt, og at vi glæder os til den nye type. Typegodkendelsen er landet, og inden årets udgang var det Frank Olesens forventning, at der ville være ansøgt om 5 ibrugtagningstilladelser. Den 17. januar vil der ske indsættelse i landsdelstrafikken. AB følger leverancesporet nogenlunde. Der kæmpes med kvaliteten, men inspektørerne fastholder fokus. I sommer indgik DSB og AnsaldoBreda aftale om, at Togvedligeholdelse skal opgradere NT-togsættene. 1. togsæt er ankommet, og næste togsæt ankommer i januar Om Salg og indtægter sagde Frank Olesen, at det tegner til en historisk rekord med 4 pct. flere kunder. Det har dog den "bagside", at belægningsprocenten også stiger. De øvrige indtægter er steget med 77 mio. kr. Vi har introduceret et nyt butikskoncept i Odense, Roskilde og Esbjerg, og vi har nu lounges i Odense, Århus og på KH. Smertensbarnet har været driftsomkostningerne. For så vidt angår dem har det været et svært år. Det skyldes særligt energi, materialer, erstatningstransport og personaleomkostninger. Den 17. december var vi noget bag ud på bundlinjen. Organiseringen af Fjern- & Regionaltog undergik ændringer i 2010 på følgende fronter: Samling af klargøring Udskillelse af togvedligeholdelse i et selvstændigt aktieselskab Nyt ledelses set-up I Koncern-regi er sporskifte 2010 blevet afsluttet og KAS er blevet gennemført. Frank Olesen sagde opsummerende om 2010, at Fjern- & Regionaltog er "kommet i mål", men at der er en udfordring på omkostningssiden. Endelig etableres vedligeholdelsesselskabet i Valg til DSB's kantineudvalg Frank Olesen henviste til det udsendte brev fra HR om valg til DSB's kantineudvalg og sagde, at hvis navnene ikke var klar, kunne de sendes til Merete Mygind senest 4. januar Niels Henrik Nielsen fik ordet og var af den opfattelse, at kantineudvalgene skal fungere bedre, og at der bør ske en opstramning. Nogle lokale kantineudvalg har ikke været indkaldt. Erik Piilgård fremførte det synspunkt, at ledelsen bør være repræsenteret i de lokale udvalg. Ekstra ordinært OSU Fjern og Regionaltog afholdt d Ny organisation (6 s.) udsendt 8

9 Ny ledelse er: Frank Olesen Top Susanne Mørch Koch OBS Erik Christensen FF Claus Holm Klg Bente Ellebjerg Planlægning Ad. 4d: Uddannelsesrådet Arbejdet med en ny kompetencegivende grunduddannelse til Stationsbetjente afventer møde, hvor forslag til kommissorium tiltrædes Ad. 4e: Styregruppe uniform og arbejdstøj Uniformsstyregruppen Preben S Pedersen, Niels H Nielsen og Jørn Nicolaisen. Arbejdstøjsgruppen Per Jenner. DSB har besluttet t indføre en ny uniform. Der er nedsat en projektgruppe, hvor Preben deltager for DJ. Ad. 4f: Centrale kantineudvalg Det centrale kantineudvalg, N H Nielsen DSB har valgt at udnytte optionen i kontrakten og forlænge den med 1 år. På næste møde skal der træffes beslutning om udbud af Kantinedriften i DSB. En ny leverandør forventes klar pr Kantineudvalgene vil løbende blive inddraget undervejs i udbudsprocessen. Et orienterende møde skulle afholdes d. 11. oktober 2011, men blev ej afholdt. Udbuddet afgjort. Ny leverandør pr. 1. marts er Tingstrøm A/S Der afholdes præsentationsrunde mellem Tingstrøm og de lokale kantineudvalg. Det hele foregår uden det centrale kantineudvalgs inddragelse. Sektionsformanden har tilskrevet og klaget til formanden for det centrale kantineudvalg. Ad. 4g: DSB Arbejdsmiljøråd Notat af fra DSB Arbejdsmiljøråd drøftet (dieselos på stationer) Ad. 4h: Kvartalsmøde mellem DSB Fjern- & Regionaltog og DJ Sektion DSB intet 9

10 Ad. 5: Orientering fra områdegrupperne Ad. 5a: TPO Ordinære gruppemøder i TPO afholdt. Tema: Arbejdsforhold i tog. OBS og TPO samarbejder om løsninger vedr. digital rygsæk og smart phone. Ad. 5b: SPO De ordinære gruppemøder i SPO afholdt. 3 lokalgrupper (værkstedsgrupper) overført til ny områdegruppe i DSB Vedligehold a/s Ad. 5c: LPO LPO har afholdt ordinær generalforsamling. Ny chef for Fremføring udnævnt. Produktionsaftale fra 2008 er nu på plads. LPO har kontakt med Falck Health Care, da der forekommer overlap mellem Kolleganetværks ordningen og så Mølholm Sundhedsforsikring Ad. 6: Sager til drøftelse Ad. 6a: OK 2011 Punktet drøftet. Afventer ekstra ordinært Hb møde i DJ d Overenskomst for statsansatte på plads Lørdag den 12. februar 2011, 21:24 Finansministeriet og de faglige organisationer (CFU) har netop indgået en toårig overenskomst for statsansatte politifolk, militærpersoner og andre statsansatte har lørdag aften fået en ny toårig overenskomst. Der bliver ingen lønstigning i 2011, men til gengæld få de statsansatte 1,7 procent i Det vækker tilfredshed hos finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). - Jeg er utrolig tilfreds, for vi har skulle tage hensyn til finanskrisen og på den anden side sikre, at de ansatte i staten får en lønudvikling i den kommende periode, og det er gået op i en højere enhed, siger Claus Hjort Frederiksen. 10

11 De statsansatte skulle ellers været gået 1,48 procent ned i løn i 2011, fordi deres overenskomst følger lønudvikling på det private område. I øjeblikket er staten lønførende, men de ansatte bliver alligevel holdt skadesløse det første år, siger Claus Hjort Frederiksen. Aftalen er det bedst opnåelige i den nuværende økonomiske situation, siger formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther. - Vi har nogle grænser, som vi ikke viger fra. Det har finansministeren også, og inden for det har vi nået en aftale, hvor medlemmerne fastholder reallønnen i overenskomstens andet år. Det var ikke så nemt, så det er vi tilfredse med, understreger Flemming Vinther. Fakta Derfor får de statsansatte ingen lønstigning i I 2012 går stiger lønnen til gengæld med 1,7 procent. Forliget gør op med, at store grupper i forsvar, politi og kriminalforsorg tvinges på pension som 60-årige eller som 63-årige. Forliget fjerner aldersgrænsen helt for nyansatte politifolk og fængselsfunktionærer, mens aldersgrænsen hæves fra 60 til 62 år for officerer, konstabler og korporaler og stampersonel i forsvaret. Frem til 2019 kan politifolk dog fortsat træde af som 63-årige. Derefter begrænses pensionsfradraget for at holde politifolkene i styrken. Førtidspensionsfradraget forhøjes for tjenestemænd for at få flere til at blive på arbejdsmarkedet. Overenskomsten giver øget mulighed for lokal løn dannelse. Der afsættes 120 millioner kroner til styrket kompetenceudvikling i staten III. Reguleringsordning a) Reguleringsordningen videreføres, jf. Bilag A. 7. Funktionsaftalen I aftale af 13. september 2005 om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken indføres adgang til at aftale lokale fravigelser, jf. Bilag G. (15 dage ferie 22) 9. Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Der er aftalt et revideret kapitel 3 om frivillig fratræden, jf. Bilag H. 17. Ændring af ATP-sats Pr. 1. januar 2012 oprykkes ansatte inden for OAO-S s og AC s forhandlingsområde fra sats E til sats F. 18. Gruppelivsordning nr Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. forhøjes fra kr. til kr. og forsikringssummen til børn under 21 år forhøjes fra kr. pr. barn til kr. med virkning for dødsfald, der indtræffer 1. april 2011 eller senere. Med virkning fra 1. april 2011 udbetales der endvidere en forsikringssum på kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. 19. Ændring af 7 i OAO-fællesoverenskomsten mv. 11

12 1. 7 i OAO-fællesoverenskomsten ændres i overensstemmelse med Bilag L. (15%) 3. I OAO-fællesoverenskomstens 7, stk. 3, ændres pensionsbidragsprocenten fra 10,28 til 10,65 pct. (minipension) AFTALE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG 1. Når en tjenestemand i henhold til tjenestemandspensionslovens 3 anmoder om afsked med alderspension, inden den pågældende har nået folkepensionsalderen, nedsættes egenpensionen med et fradrag for førtidspensionering. 2. For tjenestemænd uden en pligtig afgangsalder er fradraget: Fratræden antal år efter tidligst mulige fratrædelsesalder Under 1 år Fra 1 indtil 2 år Fra 2 indtil 3 år Fra 3 indtil 4 år Fra 4 indtil 5 år Fra 5 indtil 6 år Fra 6 indtil 7 år Fradrag 17 pct. 14 pct. 6 pct. 5 pct. 4 pct. 3 pct. 1 pct. Stk. 3. Ved fratræden mindre end 2 år efter den tidligst mulige fratrædelsesalder, jf. stk. 1 og 2, foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af tillægget efter tjenestemandspensionslovens 6, stk. 3, jf. dog stk. 4. Dette fradrag falder væk, når tjenestemanden når folkepensionsalderen. AFTALE OM ENGANGSBELØB TIL TJENESTEMÆND EFTER OPTJENING AF 37 ÅRS PENSIONSALDER 1. Tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering. Stk. 2. Ved opgørelsen af de 37 års pensionsalder indgår forhøjelse af pensionsalderen efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 2, 4 a og 4 b. 2. Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. 3. Engangsbeløbet udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet. 4. Ved død udbetales optjent engangsbeløb til boet. 5. Aftalen har virkning for tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder, jf. 1, den 1. januar 2019 eller senere. Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Viderebehandles på næste møde 12

13 Ad. 6b: Økonomi Sektionen har ingen selvstændig økonomi, men fortsætter som hidtil på grundlag af tilskud fra områdegrupperne. Ad. 7: Sager til afgørelse Aktiviteter i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til DSB besty- Ad. 7a: relsen Sektionen aftalte en række kampagne tiltag til støtte for DJ s kandidaters valgkamp Ad. 8: Aktivitetsliste Listen blev gennemgået og opdateret. Vedlægges som bilag. Ad. 9: Information Der aftaltes, at udsende sektionsinformation om kantinedriften, valg til DSB bestyrelsen og 1. maj i Fælledparken. Ad.10: Kommende møder. Den 6. maj LPO arrangerer. Den 1. september TPO arrangerer. Den 15. december SPO arrangerer. Som referent: JN Preben S Pedersen Jørn Nicolaisen Niels Henrik Nielsen Carsten M Olesen Frank M Larsen John Kildsgaard Peter Kanstrup Henning E Laursen Lillian Haaning 13

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1 Indholdsfortegnelse 3 5 8 9 10 11 11 14 15 Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere