Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE"

Transkript

1 1. Budgetoplæg for Odsherred Kommune Sag Dok Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med overslagsårene for Odsherred Kommune. I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Indenrigs- og Socialministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget. På Byrådets møde den 22. februar 2011 godkendtes budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for Sagsfremstilling Odsherred Kommunes Byråd har den 27. januar 2009 godkendt en Økonomisk Politik for Odsherred Kommune for , som fastlægger en række pejlemærker for: overskuddet for den ordinære drift kassebeholdningen anlægsrammen skatter og takster lån og gæld økonomiaftale og særtilskud økonomistyringen Derudover har kommunen i efteråret 2008, indgået en særaftale med Velfærdsministeriet om genopbygning af kommunens likvide beholdninger, som efterfølgende er justeret efter aftale med Indenrigs- og Socialministeriet i juni måned Endelig har Byrådet den 30. marts 2010 udarbejdet en effektiviseringsstrategi for Med vedtagelsen af den Økonomiske Politik, kommunens aftale om genopretningen af de likvide midler og effektiviseringsstrategien, ligger der et solidt fundament for budgetarbejdet for 2012, og den primære opgave er derfor at udarbejde et budgetoplæg, som dels i videst muligt omfang er i overensstemmelse med den Økonomiske Politik, dels bidrager til overholdelsen af aftalen om genopretningen af de likvide midler, og endelig sikrer at effektiviseringsstrategien rent faktisk effektueres. I den vedtagne budgetprocedure og tidsplanen fremgår det blandt andet, at Byrådet på mødet den 26. april 2011 skal fastlægge størrelsen af budgetrammer for de enkelte fagudvalgsområder, som herefter udgør udvalgenes udstukne rammer i budgetlægningsperioden. Økonomiudvalget den 13. september 2011 Side nr. 1

2 På Byrådets møde den 26. april 2011 godkendtes derfor følgende: at der samlet set, for at imødegå efterreguleringen på kr. 50 mio. på skatteindtægter fra 2009, skal realiseres besparelser for kr. 14 mio. Økonomiudvalget ønsker dog forslag for kr mio. således, at der i udvalgene kan prioriteres politisk i forslagene at besparelserne fordeles mellem udvalgene således, at alle udvalg skal finde besparelser for 0,8 % af nettodriftsrammen. Dog skal der på Økonomiudvalgets område findes besparelsesforslag for 2 % på den del af udvalgets budget, som omhandler administration dog excl. arbejdsmarkedsområdet at udvalgene, som besluttet i budgetprocessen, på maj-møderne ud over besparelsesforslag også udarbejder et katalog over udvidelsesønsker at Direktionen arbejder videre med et effektiviseringskatalog på ca. kr. 30 mio., som skal finansiere de udvidelser, Byrådet ønsker, at iværksætte i Effektiviseringskataloget udvalgsbehandles på juni-møderne i fagudvalgene Udvalgene har herefter på udvalgsmøder i maj måned arbejdet med forslag til konkrete besparelser, ligesom der også er udarbejdet forslag til budgetudvidelser og anlægsforslag. Derudover har Direktionen arbejdet med forslag til effektiviseringer for ca. kr. 30 mio. til opfyldelse af effektiviseringsstrategien, som er blevet drøftet på udvalgsmøderne i juni måned. Sideløbende er der administrativt arbejdet med det tekniske budgetgrundlag, herunder også de finansielle forudsætninger. Derudover har der været fokus på, at budgetoplægget for skal være så retvisende som muligt, og det tekniske budgetoplæg er derfor løbende korrigeret for ændringer i pris gange mængde. På Byrådets politikmøder 25. august 2011 og 8. september 2011 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået, herunder fagudvalgenes arbejde med besparelser, effektiviseringer, udvidelser og anlæg. Borgmesteren har herefter udarbejdet et budgetoplæg for , som tager udgangspunkt i at løse udfordringen med skatteafregningen for både 2012 og Budgetoplægget for 2012 er ligeledes i overensstemmelse med aftalen med Indenrigsog Socialministeriet om genopretningen af Odsherred Kommunes likvide midler. Dette budgetoplæg er ajourført med de seneste kendte oplysninger, herunder udmeldingerne fra Indenrigs- og Socialministeriet om særtilskud m.v. Fra budgetoplægget kan blandt andet fremhæves følgende: Drift Nettobudget for serviceområderne udgør for 2012 teknisk opgjort... kr mio. Nettobudget for overførselsområderne og forsikrede ledige udgør for 2012 kr mio. Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2012.kr.. 2 mio. Samlet nettodrift for 2012 udgør... kr mio. I alt samlet nettodrift for 2012: kr. 2,0 mia. Økonomiudvalget den 13. september 2011 Side nr. 2

3 Anlæg Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for kr. 66,8 mio. Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for kr. -5,0 mio. Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2012 kr. 0,0 mio. I alt samlede nettoanlæg for 2012 på... kr. 61,8 mio. Lån Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer suppleret med dels anvendelse af de forskellige lånedispensationer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 24. august 2011 i alt kr. 40,0 mio. i Heri indgår låneoptagelse på kr. 10,2 mio. til skatteafregningen fra Skatter Personskat statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4, mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %. Grundskat udskrivningsgrundlag på kr. 7, mia., og uændret grundskyldspromille på 34. Grundskat landbrug m.v. grundlag på kr. 936,349 mio., og uændret promille på 7,2. Kirkeskat statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3, mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %. Dækningsafgift offentlige ejendomme Statsejendommes grundværdi 34 promille. Øvrige offentlige ejendommes grundværdi 15 promille. Forskelsværdi 8,75 promille. Tilskud og udligning Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2012 på indbyggere. Den 1. september 2011 udgjorde indbyggertallet tilmeldte indbyggere, som skal korrigeres for indbyggere med retslig opholdskommune. Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune, indregnet med kr. 22,996 mio. efter udmelding fra Indenrigs- og Socialministeriet. Kvalitetsfondstilskud Odsherred Kommune modtager i 2012 et kvalitetsfondstilskud på kr. 11,7 mio. Beløbet skal anvendes til kvalitetsfondsinvesteringer på specifikke udgiftsområder for børn, unge og ældre under forudsætning af, at kommunen selv finansierer halvdelen af udgiften eventuelt via lån. Ikke anvendte beløb skal deponeres, og kan overføres til efterfølgende år. I budgetoplægget indgår kvalitetsfondstilskuddet under afsnittet for tilskud og udligning, som suppleres med ikke anvendte kvalitetsfondsmidler fra tidligere år, som er deponeret under finansforskydninger jfr. Indenrigs- og Socialministeriets konteringsregler. Økonomiudvalget den 13. september 2011 Side nr. 3

4 Budgetbalance Budgetoplægget for 2012 balancerer med en kassestyrkelse i 2012 på kr. 12,8 mio., som hensættes til imødegåelse af skatteafregningen for skatteåret 2010 i Resultat af ordinær driftsvirksomhed I henhold til Byrådets økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt. I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 53,0 mio. i 2012, hvilket navnlig kan henføres til skatteafregningen for skatteåret 2009 på netto kr. 51,2 mio. I budgetoplægget indgår låneoptagelse på kr. 10,2 mio. til finansiering af denne jfr. særskilt dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I hvert af de 3 budgetoverslagsår udgør resultatet af den ordinære driftsvirksomhed ikke kr. 60 mio., men følgende beløb: 2013: kr. -3,6 mio. 2014: kr. 41,0 mio. 2015: kr. 40,0 mio. Likviditet Pr. 1. januar 2012 forventes de samlede likvide kassebeholdninger opgjort efter kassekreditreglen at udgøre ca. kr. 150 mio. som en positiv kassebeholdning. Denne beholdning er opgjort under forudsætning af, at de nu kendte drifts- og anlægsbevillinger overholdes, på såvel udgiftssiden som indtægtssiden. Odsherred Kommune overholdt pr. 19. august 2008 ikke lånebekendtgørelsens kassekreditregel, og har i den anledning haft flere møder med Indenrigs- og Socialministeriet om kommunens økonomiske situation generelt, og herunder især likviditetsproblemerne. Odsherred Kommune har indgået en genopretningsaftale med Indenrigs- og Socialministeriet, som forudsætning for en dispensation for kassekreditreglen. Aftalen forudsætter, at kommunens likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2012 udgør minimum 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne svarende til ca. kr. 75 mio. Med dette budgetoplæg, og den forventede likvide beholdning pr. 1. januar 2012, vil Odsherred Kommune således overholde aftalen med ministeriet i 2012 som samtidig ophører ved udgangen af Lovgrundlag Styrelseslovens 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet. Økonomiske konsekvenser Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering. Økonomiudvalget den 13. september 2011 Side nr. 4

5 Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Opgaven med udarbejdelsen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, i såvel de centrale administrationsenheder, som i de decentrale institutioner og enheder. Udtalelser og høring I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg. Indstilling Borgmesteren indstiller følgende: at budgetforslaget for udarbejdes med udgangspunkt i ovenstående sagsfremstilling og det udarbejdede budgetmateriale at budgetforslaget herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 20. september 2011 Bilag Budgetoplæg for Odsherred Kommune Økonomiudvalget den 13. september 2011 Side nr. 5

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere