Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?"

Transkript

1 Fordele/ulemper Goodwill Minoritetsinteresser Indre værdis metode Undtagelser Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? En kandidatafhandling af: Tom Cortsen Vejleder: Peder Fredslund Møller Cand.merc.aud Aalborg Universitet 2011

2 Indhold 1. Indledning Executive summary Problemformulering Afgrænsning Metodiske overvejelser Hvad er en koncern Formålet med koncernregnskab Koncernetablering Koncernetablering ifølge ÅRL Koncernetablering ifølge IFRS IFRS goodwill og minoritetsinteresser Behandling af goodwill Indregningsmetoder jf. ÅRL Kostprismetoden Indre værdis metode Dagsværdi Indregningsmetoder jf. IFRS Undtagelser for aflæggelse af koncernregnskab jf. ÅRL Konsolidering og eliminering eksempel i praksis Gennemgang af elimineringer Intern handel Udskillelse af minoritetsinteressernes andel Modervirksomhedens indtjening i dattervirksomheden Dækningsbidrag i ultimolager Intern aktiebesiddelse Internt udbytte Internt tilgodehavende og gæld IFRS s betydning for regnskabsbrugerne Konklusion Litteraturliste

3 Bilag 1 Direkte og indirekte koncerner Bilag 2 Indregning af dattervirksomhed Bilag 3 Eksempel på fuld konsolidering Bilag 4 eksempel på udarbejdelse af koncernresultatopgørelse Bilag 5 eksempel på udarbejdelse koncernbalance Bilag 6 resultatopgørelse og balance for koncernen

4 1. Indledning Udviklingen i koncernregnskaber starter helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet i USA. De første koncernregnskaber blev umiddelbart anset som en erstatning for modervirksomhedens regnskab, grundet en betragtning om at koncernregnskabet gav et bedre informationsgrundlag. I England blev de første koncernbalancer offentliggjort i Her blev koncernregnskabet betragtet som supplement til modervirksomhedens regnskab. En holdning som også formodes at være gældende herhjemme i dag. Koncernregnskaber er således ikke noget nyt begreb, men først i 1973 blev der lovgivet på området i form af aktievirksomhedsloven 2. Med indførelsen af denne blev der indført pligt til at aflægge en koncernbalance, men ikke en koncernresultatopgørelse, som først blev lovfæstet i årsregnskabsloven af I dag er det stadig årsregnskabsloven, herefter benævnt ÅRL, der er gældende for bestemmelserne om koncernregnskab for ikke børsnoterede virksomheder i Danmark. Derimod har alle børsnoterede virksomheder, siden 2005, haft pligt til at aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder IFRS/IAS 4. Samtidig har de ikke børsnoterede virksomheder også mulighed for at aflægge deres koncernregnskab efter IFRS/IAS jf. ÅRL 137. Ligeledes har børsnoterede virksomheder mulighed for at aflægge deres modervirksomheds regnskab efter ÅRL, når koncernregnskabet er aflagt efter IFRS/IAS. At virksomheden er børsnoteret indebærer, at den har sine værdipapirer noteret på en børs eller en anden reguleret markedsplads. I Danmark er der to regulerede markedspladser Børsen i København (OMX) og Dansk Autoriseret Markedsplads i Horsens. Danske virksomheder som ikke er registreret her, er ikke omfattet af Regnskabsklasse D, og har således ikke pligt til at aflægge koncernregnskab efter de internationale standarder 5. Udarbejdelse af et koncernregnskab kan ofte være et komplekst arbejde i form af de mange elimineringer, som vil blive belyst senere. Set i dette lys, skal koncernregnskabet 1 (Fedders, 1993, s. 14) 2 (Jensen, Liljegren, & Tarbensen, 2010, s. 348) 3 (Fedders, 1993, s. 15) 4 (Deloitte, 2009, s. 7) 5 (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010) 4

5 gerne have en vis værdi for henholdsvis regnskabsaflægger og bruger, hvilket også antages at være tilfældet. Dette understøttes også i relevant faglitteratur af eksempelvis Peder Fredslund Møller 6 og Jan Fedders 7. 6 (Møller, 2008, s. 27) 7 (Fedders, Koncernregnskaber, 1993, s. 107) 5

6 2. Executive summary This report deals with those Danish companies that are not quoted on the Copenhagen Stock Exchange and whether or not these companies can benefit from applying IFRS in their consolidated financial statements. Since 2005 listed companies are required to apply IFRS in their consolidated financial statements. In addition, according to the Danish Financial Statements Act (ÅRL), Danish companies that are not quoted on the stock exchange can voluntarily choose to follow the provisions in the international standards. Those provisions are primarily contained in IFRS 3 and IAS 27. Several of Denmark s largest unquoted companies have chosen to implement the international standards. During the financial crisis, many companies have experienced troubles in terms of raising new capital, which made it necessary for these companies to reconsider their ways of thinking often regarding a voluntarily implementation of IFRS. This implementation leads to increased comparability, and may be a way to attract new financial collaborative partners. Additionally, this may work as a softer transition for a later quotation on the stock exchange. The purpose of this report is to illuminate the main differences in the consolidated financial statements applied after respectively ÅRL and IFRS. According to the following, these differences and consequences thereof are illuminated, and the consequences of an implementation of the IFRS standards for an unquoted company are highlighted. By extension, it is also the purpose of this report to support these unquoted companies in their decisions to implement IFRS and to help these companies so that a number of areas are illuminated to show how the implementation may lead to consequences for their accounts positive and negative. The first differences occurred during the establishment of the concern. The pooling of interests method is not allowed according to IFRS. However, this method is relatively rare and does not have the importance in practice. Though, the companies are now forced to assess the fair values, and their subsidiary now reflects the fair values and thus the current value. In extension of the establishment of the concern, the incremental 6

7 acquisitions are also illuminated. It is presumed rare in practice, but theoretically IFRS opens for a shortcut to a quotation on the stock exchange. Finally this report has also dealt with the main differences in the treatment of contingent liabilities as well as provisions in connection with costs for restructuring. Areas where the economically importance in the long term not differentiate themselves from each other, but in short term differ from each other in relation to when and which costs there must be accounted. However, the most significant difference between ÅRL and IFRS has proven to be the treatment of goodwill. The rules in ÅRL concerning depreciation on goodwill are relatively simple, whereas the IFRS standards regarding impairment tests are much more comprehensive. The company must pay continuous attention to indications if an asset may be impaired, and when these indications occur the company is forced to make an impairment test. Thereby, the valuation of goodwill is continuously taken note of. On the other hand, the straight-line depreciation on goodwill does not reflect the actual conditions and following events in the company. This report shows that the treatment of goodwill is more comprehensive and complex for most companies, which follow the IFRS standards. Also, the companies may focus on their theoretical vision of goodwill to consider if this is perceived as having a limited or unlimited lifetime, and how does the company think that goodwill is correctly reflected? In practice, the theoretical vision of goodwill hardly has a significant influence since the company all else being equal, is focusing on the economically most giving method. Overall, the report also shows that IFRS in most cases is more voluminous and complex that ÅRL. It is also clear from the report, that the companies perceive IFRS as being more complex that ÅRL. Companies must be aware of this fact. The implementation of IFRS therefore requires that the companies have sufficient capacity and prerequisites to solve those tasks that come with the IFRS standards. Some companies may be in 7

8 danger of being overloaded if they are not aware of the many differences between ÅRL and IFRS concerning their consolidated financial statements. Finally, the external users of the accounts should also be taken into account, when companies are considering whether or not they can achieve benefits by rendering their consolidated financial statements according to IFRS rather than ÅRL. This report shows that the users of accounts emphasize IFRS accounts as being best to support the users of accounts in their economically decisions and furthermore provide the best opportunities to compare the companies. Seen in this light, consolidation financial statements from IFRS are provided to be more meaningful when the users of accounts find this most usable. The users therefore have an interest in seeing that as many companies as possible render the consolidated financial statements according to the IFRS standards. In this context, it is hardly a disadvantage that the company can present their consolidated financial statements according to the IFRS standards. This report has questioned whether or not unquoted companies can benefit from applying their consolidated financial statements according to the IFRS standards. In terms of a direct economical perspective, the treatment of goodwill is the most essential area, and within this area the companies can benefit since the valuation of goodwill is continuously regulated and therefore reflects the actual value taken the continuous impairment tests into account. Moreover, the report has shown that applying the consolidated financial statements according to IFRS is more complicated and comprehensive than ÅRL, and this fact should be considered in conjunction with the extra benefits that adds to the company by implementing the IFRS standards. Finally, the companies should also as mentioned above take the positive view of IFRS in accounts. This may lead to the fact that companies easier can attract investors and maintain their commitment on the part of the financial connections. 8

9 3. Problemformulering Som det fremgår af indledningen er aflæggelse af koncernregnskab en krævende proces bl.a. pga. de mange elimineringer der skal foretages. Årsregnskabslovens kapitel 13 og 14 indeholder de specielle regler der gælder for etablering af koncern samt udarbejdelse af koncernregnskab. Disse afsnit indeholder en lang række krav som koncernregnskabet skal overholde såfremt der er tale om en ikke børsnoteret virksomhed. Som omtalt i indledningen, har de børsnoterede virksomheder siden 2005 været pligtige til at aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS/IAS. Siden 2009 har der også været yderligere krav om, at børsnoterede virksomheder som ikke er den del af en koncern, ligeledes aflægger regnskab efter IFRS/IAS. Herudover fremgår det af ÅRL 137, at ikke børsnoterede koncerner frivilligt kan vælge at følge bestemmelserne i de internationale standarder. De internationale bestemmelser om koncernregnskab finder i dag hovedsageligt sted i IFRS 3 og IAS 27. IASB har dog i 2011 udsendt en ny standard om konsolidering IFRS 10. Denne er gældende for regnskabsår der begynder 1. januar 2013 eller senere 8. IFRS 10 erstatter afsnittet om koncernregnskaber i IAS 27. I forlængelse af ovenstående bør det oplyses, at en række af Danmarks største ikke børsnoterede virksomheder, har valgt at implementere de internationale standarder, hvilket ligger dem frivilligt for 9. Endvidere har finanskrisen medført, at adskillige finansielle kreditorer har rettet ekstra lys på de respektive virksomheders evne til at generere likviditet samt medført yderligere krav til overholdelse af finansielle nøgletal. Under finanskrisen er det også blevet mere almindeligt, at de finansielle kreditorer har opsagt deres engagementer med virksomhederne bankerne lukker simpelthen for kassekreditten, hvilket kan være ensbetydende med lukning af virksomheden. Vanskeligheder hos mange virksomheder med eksempelvis at fremskaffe ny kapital, har gjort det nødvendigt for virksomheder at nytænke, og dette kan bl.a. indebære en frivillig implementering af de internationale regnskabsstandarder. Dette kan føre til øget 8 (IFRS, 2011) 9 (KPMG, 2011) 9

10 sammenlignelighed, og kan være en måde at tiltrække nye finansielle kreditorer på. Endvidere kan implementeringen af IFRS standarderne være startskuddet til en senere børsnotering, som efterfølgende vil give en blødere overgang, eftersom der på tidspunktet for børsnoteringen, således ikke skal ændres regnskabspraksis. Alt i alt må det stigende antal af ikke børsnoterede virksomheder, der implementerer IFRS standarderne, bl.a. skyldes den finansielle krise eller blot den stigende globalisering i samfundet. Set i lyset af ovenstående er det interessant at prøve at belyse, om disse ikke børsnoterede virksomheder med fordel frivilligt kan implementere IFRS standarderne. Rapportens formål er at vise de væsentligste forskelle i koncernregnskabet aflagt efter henholdsvis ÅRL og IFRS. Efterfølgende belyses disse forskelle og konsekvenserne heraf, og det analyseres, hvilke konsekvenser en evt. implementering af IFRS standarderne kan have for en ikke børsnoteret virksomhed. Opgavens agenda kan således illustreres ved hjælp af en gennemgang af de forskellige konflikter der opstår som følge af forskellig behandling alt efter hvilken regnskabspraksis, der følges. Disse konflikter skal danne baggrund for besvarelsen af rapportens hovedspørgsmål: Hovedspørgsmål Kan ikke børsnoterede virksomheder med fordel aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder? I forbindelse med besvarelse af den opstillede problemformulering, vil der løbende blive suppleret med eksempler, figurer mv., hvis dette vurderes relevant. Ligeledes vil der blive suppleret med delopsummeringer, hvor disse vurderes relevante for forståelsen og det samlede overblik over rapporten. Målet med rapporten er som tidligere skrevet, at konkludere, hvorvidt de ikke børsnoterede virksomheder med fordel kan implementere de internationale regnskabsstandarder i koncernregnskabet. I forlængelse heraf er det også rapportens 10

11 mål, at kunne støtte de ikke børsnoterede virksomheder i beslutningen om en eventuel implementering af IFRS, og i den forbindelse hjælpe disse virksomheder således at de får belyst en række områder, hvor implementeringen kan få konsekvenser for netop deres regnskab både positivt og negativt. 3.1 Afgrænsning For at sikre en dybdegående behandling af rapportens problemstilling, er nedenstående afgrænsninger foretaget. I forbindelse med en stillingtagen til frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, ville det være interessant også at belyse effekterne af IFRS 1 førstegangsanvendelse af IFRS. Denne omhandler bestemmelser, som skal overholdes første gang virksomheder ønsker at skifte regnskabspraksis fra ÅRL til IFRS. Rapportens primære interesseområde vedrører imidlertid konsekvenserne ved på sigt at overgå fra ÅRL til IFRS, hvorfor de midlertidige forskelle omhandlet i IFRS 1 ikke vil blive yderligere behandlet. Endvidere har IASB i maj 2011 offentliggjort IFRS 10. Denne standard træder i kraft i 2013, og omhandler konsolidering, hvorfor bestemmelserne i IAS 27 om koncernregnskab, erstattes af IFRS 10. Denne standard uddyber kontrolbegrebet i et betydeligt omfang, og fastlæggelsen af kontrol må forventes at blive mere subjektiv. Konsekvenserne heraf kan være, at ikke tidligere indregnede virksomheder nu skal konsolideres og omvendt. Konsekvenserne af dette ville være essentielt at analysere, men er fravalgt dels for at sikre en dybdegående behandling af emnet, sammenholdt med det faktum, at standarden stadig ikke er trådt i kræft, hvorfor den endnu ikke har nogle direkte konsekvenser. Rapporten indeholder en række konflikter mellem ÅRL og IFRS, som har betydning for regnskabets udfald. I forlængelse heraf er der også en række forskelle mellem ÅRL og IFRS relateret til oplysning og præsentation af regnskabet, hvori der ikke ligger nogen talmæssig konsekvens af forskellen. Nogle af Disse forskelle præsenteres senere i 11

12 rapporten, men vil ikke gennemgå en dybere analyse, i og med at disse fortrinsvis blot har betydning for præsentationen af regnskabet og ikke resultatet heraf. Øvrige relevante afgrænsninger angives løbende i forbindelse med de respektive afsnit. 3.2 Metodiske overvejelser Opgavens opbygning og struktur er illustreret i nedenstående grafiske oversigt: Figur 1 Kan ikke børsnoterede virksomheder med fordel aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder? Koncernen og etablering heraf Forskelle mellem ÅRL og IFRS/IAS Indregningsmetoder i koncernregnskabet Forskelle mellem ÅRL og IFRS/IAS Udarbejdelse af koncernregnskab Forskelle mellem ÅRL og IFRS/IAS Værdien af årsrapporten Konklusion 12

13 Besvarelsen af den opstillede problemformulering indebærer en tredeling af besvarelsen. Første del vedrører koncernetableringen, mens andel del vedrører indregning af kapitalandele. Endelig omhandler sidste del selve udarbejdelsen af koncernregnskabet. Denne suppleres med en beskrivelse af, hvordan virksomheder i praksis foretager konsolidering og eliminering. Baggrunden for at bringe dette er, at det kan være med til at give læser en bedre forståelse af bestemmelserne i praksis. Ydermere vil der blive bygget videre på eksemplet, når der skal analyseres på forskellene og konsekvenserne alt efter om koncernregnskabet er aflagt efter ÅRL eller IFRS. Rapporten tager både udgangspunkt i årsregnskabsloven og IFRS standarderne, og belyser forskellene mellem disse. De forskellige analyser heraf afsluttes med en vurdering, hvorvidt ikke børsnoterede virksomheder med fordel kan implementere de internationale standarder i deres koncernregnskab. Der vil også blive lagt vægt på, hvilke overvejelser virksomheden bør foretage inden beslutningen herom i den forbindelse en afvejning af om eventuelle fordele opvejer den formodede ekstra administrative byrde der følger aflæggelse af koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. 13

14 4. Hvad er en koncern For at kunne behandlet emnet koncernregnskab er det essentielt at fastslå, hvad en koncern er. En koncern kan kort defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige virksomheder. Koncernen består af en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder 10. Reglerne om koncernregnskaber for ikke børsnoterede virksomheder findes i et særskilt kapitel i ÅRL omfattende samt IFRS 3 og IAS 27 for de børsnoterede virksomheder. ÅRL har indtil 2010 defineret modervirksomheden som en virksomhed, der er aktionær eller anpartsejer i et andet virksomhed, og som har følgende forbindelse til dette: a. Besidder flertallet af stemmerettighederne b. Besidder retten til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan c. Besidder retten til at udøve en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med virksomheden i øvrigt d. Råder over et flertal af stemmerettighederne på grundlag af aftale med andre aktionærer e.l. e. Udøver en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse. Definitionen af en modervirksomhed er netop tilpasset IFRS for regnskabsår der starter 1. marts 2010 eller senere. Definitionen af en modervirksomhed lægger nu vægt på den bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse opstår, når en virksomhed har beføjelse til at styre et dattervirksomheds driftsmæssige og økonomiske beslutninger. I praksis opstår koncernforhold normalt som følge af, at modervirksomheden besidder flertallet af stemmerettighederne 11. Der kan dog også opstå mulighed for bestemmende indflydelse, selvom modervirksomheden ikke besidder flertallet af stemmerettighederne. Det kan ske i følgende tilfælde: 10 (Møller, 2008, s. 11) 11 (Bang, Jacobsen, & Waarst, 2002, s. 204) 14

15 1. råderet over mere end halvdelen af stemmerne i kraft af aftale med andre investorer 2. beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en dattervirksomhed i henhold til vedtægt eller aftale 3. beføjelse til at udpege flertallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse over en dattervirksomhed 12 Potentielle stemmerettigheder såsom tegningsretter og købsoptioner, der kan aktualiseres, skal følgelig tages i betragtning ved en vurdering om der foreligger bestemmende indflydelse dette var ikke tilfældet tidligere i ÅRL. IAS 27 foreskriver, at alle potentielle stemmerettigheder eksempelvis warrants og call-optioner, skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt den givne virksomhed har kontrol over en anden virksomhed 13. Dette understøttes også af ÅRL Bilag 1 B, stk. 4. I denne forbindelse er det væsentlig at pointere, at det kun er aktuelle købsoptioner der skal tages i betragtning. Har virksomheden således en købsoption som først træder i kraft om 2 år, skal denne ikke tages i betragtning før virksomheden rent faktisk har mulighed for at indløse denne. Dattervirksomheder er virksomheder, med hvilket en modervirksomhed direkte eller indirekte har en af de ovenfor nævnte forbindelser. På baggrund af definitionen af modervirksomheder, kan en dattervirksomhed kun have en direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder kriterierne, er det alene den virksomhed, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse, som anses for værende modervirksomhed. Dattervirksomheder kan ejes både direkte og indirekte. Direkte ejerforhold indikerer at modervirksomheden ejer dattervirksomheden direkte, hvorimod indirekte ejerforhold består i, at modervirksomheden opnår bestemmende indflydelse gennem en anden virksomhed. Det indirekte ejerforhold, og derved bestemmende indflydelse kan opstå, selvom en modervirksomhed eksempelvis blot besidder 10 % af stemmerettighederne i dattervirksomheden. Dette er muligt, såfremt modervirksomheden har bestemmende 12 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 313) 13 (Magnus Informatik, 2010, s. 367) 15

16 indflydelse over en anden dattervirksomhed, som igen eksempelvis besidder 45 % af stemmerettighederne i den første dattervirksomhed. Derved opnår modervirksomheden 55 % af stemmerettighederne i dette virksomhed, og det skal derfor klassificeres som en dattervirksomhed. (se bilag 1). Det følger af ovenstående, at bestemmende indflydelse kan opstå, selvom modervirksomheden ikke direkte råder over flertallet af stemmerettigheder. I forlængelse af ovenstående er det dog vigtigt at pointere, at en virksomhed også kan have bestemmende indflydelse med en ejerandel på 49 %, hvis der er tale om en såkaldt de facto kontrol. Denne kan komme på tale, hvis resten af aktionærerne eksempelvis ikke ejer mere end 1 % hver i så fald antages det, at de ikke er i stand til at mobilisere sig, hvorfor de 49 % vil være nok til at udøve den bestemmende indflydelse. Dette kræver dog i praksis en nøje vurdering af, om aktiebesiddelsen og spredningen af de øvrige aktier er nok til, at der rent faktisk eksisterer kontrol. Tidligere har der været uklart, hvorvidt IAS 27 er omfattet af begrebet de facto kontrol. Med indførelsen af ED 10 er dette afklaret denne giver ligefrem et eksempel på de facto kontrol som eksempel på et koncernforhold 14. Ved vurdering af, om der foreligger de facto kontrol antages følgende: Jo større en andel af stemmerettighederne som investor besidder, jo mere sandsynligt er det, at investor kontrollerer virksomheden Jo større en relativ andel af stemmerettighederne som investor besidder i forhold til de andre enkeltaktionærer, jo mere sandsynligt er det, at investor kontrollerer virksomheden Jo flere parter der skal stemme sammen for at hindre investor i at gennemføre beslutninger, jo mere sandsynligt er det, at investor kontrollerer virksomheden Formålet med koncernregnskab Det overordnede formål med koncernregnskabet er, ifølge årsregnskabslovens 115, at vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, finansielle stilling samt 14 (IFRS, 2009, s. 20) 15 (PWC; Jan Fedders, 2011, s. 4) 16

17 resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed 16. Kravet til koncernregnskabet kan også omformuleres til at give udenforstående et overblik over koncernens samlede finansielle stilling og resultat 17. Det er derfor også essentielt, at de regnskaber der anvendes til konsolideringen, er opgjort efter ensartede metoder for indregning og måling. Anvender de konsoliderede dattervirksomheder metoder, som ikke er forlignelige med modervirksomhedens, skal der korrigeres herfor, så metoderne og grundlaget er i overensstemmelse med modervirksomhedens metoder, jf. ÅRL 119. Et eksempel herpå kunne være, hvis en dattervirksomhed ikke kapitaliserer renter vedrørende finansiering af opførelse af anlægsaktiver, mens dette er tilfældet i modervirksomheden. Koncernregnskabet skal samtidig have samme balancedag som modervirksomheden. Ligeledes skal dattervirksomheder som hovedregel have samme balancedag som modervirksomheden, med mindre dette ikke er muligt. I disse tilfælde tillades det, at dattervirksomhedens balancedag må ligge op til 3 måneder før modervirksomhedens balancedag 18. Ligger balancedagen mere end 3 måneder forud for modervirksomhedens balancedag, skal dattervirksomheden udarbejde et regnskab pr. modervirksomhedens balancedag jf. ÅRL 116. Formålet med udarbejdelse af koncernregnskab er, som ovenfor nævnt, at få koncernen til at fremstå som ét samlet virksomhed jf. enhedsprincippet. Motiverne for i det hele taget at danne en koncern kan dog være flere dog oftest økonomiske motiver. For en given handelsvirksomhed kan der eksempelvis være fordele forbundet med, at købe en produktionsvirksomhed, som skal varetage produktionen af virksomhedens varer. Virksomheden vil derved opnå en komplementaritetsgevinst via dannelsen af en vertikal koncern. Ligeledes kan konkurrenceevnen forbedres ved opkøb af aktiemajoritet hos f.eks. konkurrenter mv. Sluttelig kan virksomheder ved oprettelse af dattervirksomheder opnå branche- eller produktspredning incitamenterne for dannelse af koncerner kan være mange. 16 (KPMG, 2010/11, s. 148) 17 (Christensen & Nielsen, 2009, s. 248) 18 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 319) 17

18 5. Koncernetablering For at kunne behandle området koncernregnskab, er det essentielt at fastslå, hvornår der opstår en koncern, og hvordan denne behandles jf. ÅRL og IFRS. Koncernetableringen opstår, som tidligere skrevet, når en virksomhed opnår bestemmende indflydelse over en anden virksomhed. Denne virksomhed bevarer dog sin juridiske selvstændighed, men indgår i modervirksomhedens, og derved koncernens økonomiske enhed. Koncernetableringen er behandlet i ÅRL kapitel 14 samt IFRS Koncernetablering ifølge ÅRL En koncernetablering kan ifølge ÅRL 121 behandles på to måder overtagelsesmetoden samt sammenlægningsmetoden. Overtagelsesmetoden består i, at en virksomhed overtager en anden, hvorimod sammenlægningsmetoden fremkommer ved, at flere virksomheder bliver sammensluttet, hvorved der ikke kan identificeres en overtagende virksomhed. Forskellene kan illustreres således: Figur 2 Overtagelsesmetoden Fastlæggelse af overtagelsesdato og den overtagende part Opgørelse af kostpris inklusiv købsomkostninger Omvurdering af modtagne aktiver og forpligtelser Opgørelse af koncerngoodwill badwill Efterfølgende regulering af opgjorte værdier Sammenlægningsmetoden Sammenlægningen anses som sket med tilbagevirkende kraft til starten af sammenlægningsåret Ingen omvurdering af aktiver og forpligtelser kun tilpasning af købers regnskabspraksis Forskel mellem vederlag og købte nettoaktiver indregnes i egenkapitalen Ingen goodwill/badwill Hovedreglen for etablering af koncernforhold mellem to virksomheder er overtagelsesmetoden jf. ÅRL 121. Sammenlægningsmetoden kan dog anvendes når virksomhederne, der indgår i sammenslutningen, er underlagt den samme interesses 18

19 bestemmende indflydelse. Metoden forekommer dog sjældent i praksis 19, og vil således ikke blive beskrevet yderligere i her. Det skal dog nævnes, at sammenlægningsmetoden medfører, at der ikke er noget goodwill/badwill en evt. forskel mellem vederlag og de regnskabsmæssige værdier reguleres over egenkapitalen. Ligeledes anses sammenlægningsmetoden som værende mere enkel at bruge end overtagelsesmetoden. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke foretages nogen omvurderinger, og det er således nemmere at sammenligne sammenlægnings-koncernregnskabet med summen af regnskaberne før sammenlægningen. Reglerne for brug af overtagelsesmetoden indebærer, at den overtagende virksomhed på tidspunktet for erhvervelsen af kapitalandelene, skal opgøre kostprisen for disse. Fremgangsmåden er, at opgøre dagsværdien af identificerbare aktiver og forpligtelser i den tilkøbte virksomhed og herefter opgøre goodwill som en residual mellem kostprisen og dagsværdien af de identificerbare aktiver og passiver 20. Også aktiver og forpligtelser der ikke tidligere har været indregnet i den nyerhvervede virksomheds egen årsrapport, skal indregnes i koncernregnskabet. Af eksempler herpå kan være immaterielle aktiver oparbejdet internt i dattervirksomheden eller konkrete forventede omkostninger til omstrukturering i dattervirksomheden mv. Denne skal dog være en integreret del af overtagelsen, ligesom der skal ligge en konkret plan herfor. Væsentligt i ovenstående opgørelse af nettoaktiver er, at ÅRL indregningskriterier skal være opfyldt, jf. 33. Dette indebærer for aktiver, at det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden på baggrund af dette aktiv. Tilsvarende gør sig gældende for passiver at de skal eksistere på balancedagen. I praksis benævnes ovenstående en købsprisallokering, og dagsværdien kan være meget forskellig fra den bogføre værdi af posterne for eksempel for ejendomme, kundekartoteker mv. Fælles for dem alle er, at såfremt der eksisterer et effektivt marked for den type aktiver, så vil dagsværdien ofte kunne bestemmes ud fra dette. For ejendomme mv. eksisterer der offentlige vurderinger, der kan indikere noget om handelsværdien, men denne kan ikke stå alene. Der kan derfor med fordel anvendes 19 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 324) 20 (KPMG, 2010/11, s. 264f) 19

20 uvildige vurderingsmænd, men der vil stadig være et element af subjektive skøn i værdiansættelsen. Anskaffelsessummen for dattervirksomheden er som hovedregel forskellig fra dattervirksomhedens egenkapital, og det skyldes enten omvurdering af aktiver/passiver eller goodwill. Dette illustreres ved et lille simplificeret eksempel, hvor anskaffelsessummen for kapitalandelen udgør t.kr og nettoaktiverne udgør t.kr i dette tilfælde er der en forskel på t.kr Forudsat at dattervirksomheden ejer en ejendom som er bogført til t.kr , men har en markedsværdi på t.kr , bliver aktivet omvurderet til dagsprisen, og der fremkommer herefter en omvurdering på t.kr Residualbeløbet mellem de t.kr og t.kr udgør t.kr svarende til goodwill. Denne skal i øvrigt afskrives lineært over en periode, der ikke må overstige 20 år, jf. ÅRL I praksis afskrives den typisk over 5-10 år. Er der derimod tale om koncernbadwill, hvor kostprisen for aktierne ligger under andelen af den beregnede egenkapital, opføres beløbet som et passiv i modervirksomhedens balance under periodeafgrænsningsposter. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen over en periode på højst 20 år, jf. årsregnskabslovens 122, stk. 3. Der kan være forskellige årsager til, at der ved overtagelsen opstår koncernbadwill, hvoraf de to hyppigste formodes at være et fordelagtigt køb eller kompensation for forventede fremtidige økonomiske tab eller utilfredsstillende afkast. ÅRL skelner i øvrigt ikke om aktiviteten i dattervirksomheden udgør en virksomhed, eller blot består af et eller nogle få aktiver. Begge dele klassificeres som en virksomhedssammenslutning. Ligeledes findes der heller ikke bestemmelser i ÅRL om omvendt virksomhedsovertagelse. Ifølge ÅRL er den juridisk overtagende virksomhed også i regnskabsmæssig forstand den overtagende virksomhed. IFRS 3 behandler imidlertid disse områder lidt forskelligt fra ÅRL. 21 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 324) 20

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen 1 Indhold 2 Forord...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

1. Hvad er en koncern?

1. Hvad er en koncern? 1. Hvad er en koncern? En koncern kan kort defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige virksomheder. Der er et koncernforhold, når en modervirksomhed har en kontrol over undervirksomheder,

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning - Herunder det informationsgivende koncernregnskab Uddannelsessted: ASB, Aarhus Universitet Afhandling HD-R november 2012 Studerende: (Eksamensnr. 285421, studienr. RJ83036) Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabs- og skattemæssig behandling af koncerner

Regnskabs- og skattemæssig behandling af koncerner Regnskabs- og skattemæssig behandling af koncerner En gennemgang af væsentlige regnskabsmæssige og skatteretlige regler med en praktisk udførelse af konsolideringsprocessen og opgørelse af sambeskatningsindkomst.

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL.

Goodwill. Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. 2013 Goodwill Regnskabsmæssig behandling af goodwill i henhold til IFRS og ÅRL. INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse 3 Ansvarsliste 4 Titelblad 5 Abstract 6 1. Problemformulering 9 1.1 Målgruppe 9 1.2

Læs mere

Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden

Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden 2014 Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden Et specialeprojekt om indregning af dattervirksomheder ved fuldkonsolidering og indregning af associerede virksomheder ved equity-metoden i koncernregnskabet.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

1 Engelsk resumé / English resume... 3. 2 Indledning... 7. 2.3 Problemformulering... 9. 2.5 Afgrænsning... 11. 3 Interessentanalyse...

1 Engelsk resumé / English resume... 3. 2 Indledning... 7. 2.3 Problemformulering... 9. 2.5 Afgrænsning... 11. 3 Interessentanalyse... Indholdsfortegnelse 1 Engelsk resumé / English resume... 3 2 Indledning... 7 2.1 Emne... 8 2.2 Formål... 9 2.3 Problemformulering... 9 2.4 Teorivalg... 9 2.5 Afgrænsning... 11 3 Interessentanalyse... 12

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Copenhagen Investor A/S

Copenhagen Investor A/S Copenhagen Investor Copenhagen Investor A/S Årsrapport 2013 Taarbæk Strandvej 84A * 2930 Klampenborg * Tlf. 39 63 01 55 * info@copenhageninvestor.dk * www.copenhageninvestor.dk Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere