Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?"

Transkript

1 Fordele/ulemper Goodwill Minoritetsinteresser Indre værdis metode Undtagelser Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? En kandidatafhandling af: Tom Cortsen Vejleder: Peder Fredslund Møller Cand.merc.aud Aalborg Universitet 2011

2 Indhold 1. Indledning Executive summary Problemformulering Afgrænsning Metodiske overvejelser Hvad er en koncern Formålet med koncernregnskab Koncernetablering Koncernetablering ifølge ÅRL Koncernetablering ifølge IFRS IFRS goodwill og minoritetsinteresser Behandling af goodwill Indregningsmetoder jf. ÅRL Kostprismetoden Indre værdis metode Dagsværdi Indregningsmetoder jf. IFRS Undtagelser for aflæggelse af koncernregnskab jf. ÅRL Konsolidering og eliminering eksempel i praksis Gennemgang af elimineringer Intern handel Udskillelse af minoritetsinteressernes andel Modervirksomhedens indtjening i dattervirksomheden Dækningsbidrag i ultimolager Intern aktiebesiddelse Internt udbytte Internt tilgodehavende og gæld IFRS s betydning for regnskabsbrugerne Konklusion Litteraturliste

3 Bilag 1 Direkte og indirekte koncerner Bilag 2 Indregning af dattervirksomhed Bilag 3 Eksempel på fuld konsolidering Bilag 4 eksempel på udarbejdelse af koncernresultatopgørelse Bilag 5 eksempel på udarbejdelse koncernbalance Bilag 6 resultatopgørelse og balance for koncernen

4 1. Indledning Udviklingen i koncernregnskaber starter helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet i USA. De første koncernregnskaber blev umiddelbart anset som en erstatning for modervirksomhedens regnskab, grundet en betragtning om at koncernregnskabet gav et bedre informationsgrundlag. I England blev de første koncernbalancer offentliggjort i Her blev koncernregnskabet betragtet som supplement til modervirksomhedens regnskab. En holdning som også formodes at være gældende herhjemme i dag. Koncernregnskaber er således ikke noget nyt begreb, men først i 1973 blev der lovgivet på området i form af aktievirksomhedsloven 2. Med indførelsen af denne blev der indført pligt til at aflægge en koncernbalance, men ikke en koncernresultatopgørelse, som først blev lovfæstet i årsregnskabsloven af I dag er det stadig årsregnskabsloven, herefter benævnt ÅRL, der er gældende for bestemmelserne om koncernregnskab for ikke børsnoterede virksomheder i Danmark. Derimod har alle børsnoterede virksomheder, siden 2005, haft pligt til at aflægge koncernregnskab i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder IFRS/IAS 4. Samtidig har de ikke børsnoterede virksomheder også mulighed for at aflægge deres koncernregnskab efter IFRS/IAS jf. ÅRL 137. Ligeledes har børsnoterede virksomheder mulighed for at aflægge deres modervirksomheds regnskab efter ÅRL, når koncernregnskabet er aflagt efter IFRS/IAS. At virksomheden er børsnoteret indebærer, at den har sine værdipapirer noteret på en børs eller en anden reguleret markedsplads. I Danmark er der to regulerede markedspladser Børsen i København (OMX) og Dansk Autoriseret Markedsplads i Horsens. Danske virksomheder som ikke er registreret her, er ikke omfattet af Regnskabsklasse D, og har således ikke pligt til at aflægge koncernregnskab efter de internationale standarder 5. Udarbejdelse af et koncernregnskab kan ofte være et komplekst arbejde i form af de mange elimineringer, som vil blive belyst senere. Set i dette lys, skal koncernregnskabet 1 (Fedders, 1993, s. 14) 2 (Jensen, Liljegren, & Tarbensen, 2010, s. 348) 3 (Fedders, 1993, s. 15) 4 (Deloitte, 2009, s. 7) 5 (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010) 4

5 gerne have en vis værdi for henholdsvis regnskabsaflægger og bruger, hvilket også antages at være tilfældet. Dette understøttes også i relevant faglitteratur af eksempelvis Peder Fredslund Møller 6 og Jan Fedders 7. 6 (Møller, 2008, s. 27) 7 (Fedders, Koncernregnskaber, 1993, s. 107) 5

6 2. Executive summary This report deals with those Danish companies that are not quoted on the Copenhagen Stock Exchange and whether or not these companies can benefit from applying IFRS in their consolidated financial statements. Since 2005 listed companies are required to apply IFRS in their consolidated financial statements. In addition, according to the Danish Financial Statements Act (ÅRL), Danish companies that are not quoted on the stock exchange can voluntarily choose to follow the provisions in the international standards. Those provisions are primarily contained in IFRS 3 and IAS 27. Several of Denmark s largest unquoted companies have chosen to implement the international standards. During the financial crisis, many companies have experienced troubles in terms of raising new capital, which made it necessary for these companies to reconsider their ways of thinking often regarding a voluntarily implementation of IFRS. This implementation leads to increased comparability, and may be a way to attract new financial collaborative partners. Additionally, this may work as a softer transition for a later quotation on the stock exchange. The purpose of this report is to illuminate the main differences in the consolidated financial statements applied after respectively ÅRL and IFRS. According to the following, these differences and consequences thereof are illuminated, and the consequences of an implementation of the IFRS standards for an unquoted company are highlighted. By extension, it is also the purpose of this report to support these unquoted companies in their decisions to implement IFRS and to help these companies so that a number of areas are illuminated to show how the implementation may lead to consequences for their accounts positive and negative. The first differences occurred during the establishment of the concern. The pooling of interests method is not allowed according to IFRS. However, this method is relatively rare and does not have the importance in practice. Though, the companies are now forced to assess the fair values, and their subsidiary now reflects the fair values and thus the current value. In extension of the establishment of the concern, the incremental 6

7 acquisitions are also illuminated. It is presumed rare in practice, but theoretically IFRS opens for a shortcut to a quotation on the stock exchange. Finally this report has also dealt with the main differences in the treatment of contingent liabilities as well as provisions in connection with costs for restructuring. Areas where the economically importance in the long term not differentiate themselves from each other, but in short term differ from each other in relation to when and which costs there must be accounted. However, the most significant difference between ÅRL and IFRS has proven to be the treatment of goodwill. The rules in ÅRL concerning depreciation on goodwill are relatively simple, whereas the IFRS standards regarding impairment tests are much more comprehensive. The company must pay continuous attention to indications if an asset may be impaired, and when these indications occur the company is forced to make an impairment test. Thereby, the valuation of goodwill is continuously taken note of. On the other hand, the straight-line depreciation on goodwill does not reflect the actual conditions and following events in the company. This report shows that the treatment of goodwill is more comprehensive and complex for most companies, which follow the IFRS standards. Also, the companies may focus on their theoretical vision of goodwill to consider if this is perceived as having a limited or unlimited lifetime, and how does the company think that goodwill is correctly reflected? In practice, the theoretical vision of goodwill hardly has a significant influence since the company all else being equal, is focusing on the economically most giving method. Overall, the report also shows that IFRS in most cases is more voluminous and complex that ÅRL. It is also clear from the report, that the companies perceive IFRS as being more complex that ÅRL. Companies must be aware of this fact. The implementation of IFRS therefore requires that the companies have sufficient capacity and prerequisites to solve those tasks that come with the IFRS standards. Some companies may be in 7

8 danger of being overloaded if they are not aware of the many differences between ÅRL and IFRS concerning their consolidated financial statements. Finally, the external users of the accounts should also be taken into account, when companies are considering whether or not they can achieve benefits by rendering their consolidated financial statements according to IFRS rather than ÅRL. This report shows that the users of accounts emphasize IFRS accounts as being best to support the users of accounts in their economically decisions and furthermore provide the best opportunities to compare the companies. Seen in this light, consolidation financial statements from IFRS are provided to be more meaningful when the users of accounts find this most usable. The users therefore have an interest in seeing that as many companies as possible render the consolidated financial statements according to the IFRS standards. In this context, it is hardly a disadvantage that the company can present their consolidated financial statements according to the IFRS standards. This report has questioned whether or not unquoted companies can benefit from applying their consolidated financial statements according to the IFRS standards. In terms of a direct economical perspective, the treatment of goodwill is the most essential area, and within this area the companies can benefit since the valuation of goodwill is continuously regulated and therefore reflects the actual value taken the continuous impairment tests into account. Moreover, the report has shown that applying the consolidated financial statements according to IFRS is more complicated and comprehensive than ÅRL, and this fact should be considered in conjunction with the extra benefits that adds to the company by implementing the IFRS standards. Finally, the companies should also as mentioned above take the positive view of IFRS in accounts. This may lead to the fact that companies easier can attract investors and maintain their commitment on the part of the financial connections. 8

9 3. Problemformulering Som det fremgår af indledningen er aflæggelse af koncernregnskab en krævende proces bl.a. pga. de mange elimineringer der skal foretages. Årsregnskabslovens kapitel 13 og 14 indeholder de specielle regler der gælder for etablering af koncern samt udarbejdelse af koncernregnskab. Disse afsnit indeholder en lang række krav som koncernregnskabet skal overholde såfremt der er tale om en ikke børsnoteret virksomhed. Som omtalt i indledningen, har de børsnoterede virksomheder siden 2005 været pligtige til at aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS/IAS. Siden 2009 har der også været yderligere krav om, at børsnoterede virksomheder som ikke er den del af en koncern, ligeledes aflægger regnskab efter IFRS/IAS. Herudover fremgår det af ÅRL 137, at ikke børsnoterede koncerner frivilligt kan vælge at følge bestemmelserne i de internationale standarder. De internationale bestemmelser om koncernregnskab finder i dag hovedsageligt sted i IFRS 3 og IAS 27. IASB har dog i 2011 udsendt en ny standard om konsolidering IFRS 10. Denne er gældende for regnskabsår der begynder 1. januar 2013 eller senere 8. IFRS 10 erstatter afsnittet om koncernregnskaber i IAS 27. I forlængelse af ovenstående bør det oplyses, at en række af Danmarks største ikke børsnoterede virksomheder, har valgt at implementere de internationale standarder, hvilket ligger dem frivilligt for 9. Endvidere har finanskrisen medført, at adskillige finansielle kreditorer har rettet ekstra lys på de respektive virksomheders evne til at generere likviditet samt medført yderligere krav til overholdelse af finansielle nøgletal. Under finanskrisen er det også blevet mere almindeligt, at de finansielle kreditorer har opsagt deres engagementer med virksomhederne bankerne lukker simpelthen for kassekreditten, hvilket kan være ensbetydende med lukning af virksomheden. Vanskeligheder hos mange virksomheder med eksempelvis at fremskaffe ny kapital, har gjort det nødvendigt for virksomheder at nytænke, og dette kan bl.a. indebære en frivillig implementering af de internationale regnskabsstandarder. Dette kan føre til øget 8 (IFRS, 2011) 9 (KPMG, 2011) 9

10 sammenlignelighed, og kan være en måde at tiltrække nye finansielle kreditorer på. Endvidere kan implementeringen af IFRS standarderne være startskuddet til en senere børsnotering, som efterfølgende vil give en blødere overgang, eftersom der på tidspunktet for børsnoteringen, således ikke skal ændres regnskabspraksis. Alt i alt må det stigende antal af ikke børsnoterede virksomheder, der implementerer IFRS standarderne, bl.a. skyldes den finansielle krise eller blot den stigende globalisering i samfundet. Set i lyset af ovenstående er det interessant at prøve at belyse, om disse ikke børsnoterede virksomheder med fordel frivilligt kan implementere IFRS standarderne. Rapportens formål er at vise de væsentligste forskelle i koncernregnskabet aflagt efter henholdsvis ÅRL og IFRS. Efterfølgende belyses disse forskelle og konsekvenserne heraf, og det analyseres, hvilke konsekvenser en evt. implementering af IFRS standarderne kan have for en ikke børsnoteret virksomhed. Opgavens agenda kan således illustreres ved hjælp af en gennemgang af de forskellige konflikter der opstår som følge af forskellig behandling alt efter hvilken regnskabspraksis, der følges. Disse konflikter skal danne baggrund for besvarelsen af rapportens hovedspørgsmål: Hovedspørgsmål Kan ikke børsnoterede virksomheder med fordel aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder? I forbindelse med besvarelse af den opstillede problemformulering, vil der løbende blive suppleret med eksempler, figurer mv., hvis dette vurderes relevant. Ligeledes vil der blive suppleret med delopsummeringer, hvor disse vurderes relevante for forståelsen og det samlede overblik over rapporten. Målet med rapporten er som tidligere skrevet, at konkludere, hvorvidt de ikke børsnoterede virksomheder med fordel kan implementere de internationale regnskabsstandarder i koncernregnskabet. I forlængelse heraf er det også rapportens 10

11 mål, at kunne støtte de ikke børsnoterede virksomheder i beslutningen om en eventuel implementering af IFRS, og i den forbindelse hjælpe disse virksomheder således at de får belyst en række områder, hvor implementeringen kan få konsekvenser for netop deres regnskab både positivt og negativt. 3.1 Afgrænsning For at sikre en dybdegående behandling af rapportens problemstilling, er nedenstående afgrænsninger foretaget. I forbindelse med en stillingtagen til frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, ville det være interessant også at belyse effekterne af IFRS 1 førstegangsanvendelse af IFRS. Denne omhandler bestemmelser, som skal overholdes første gang virksomheder ønsker at skifte regnskabspraksis fra ÅRL til IFRS. Rapportens primære interesseområde vedrører imidlertid konsekvenserne ved på sigt at overgå fra ÅRL til IFRS, hvorfor de midlertidige forskelle omhandlet i IFRS 1 ikke vil blive yderligere behandlet. Endvidere har IASB i maj 2011 offentliggjort IFRS 10. Denne standard træder i kraft i 2013, og omhandler konsolidering, hvorfor bestemmelserne i IAS 27 om koncernregnskab, erstattes af IFRS 10. Denne standard uddyber kontrolbegrebet i et betydeligt omfang, og fastlæggelsen af kontrol må forventes at blive mere subjektiv. Konsekvenserne heraf kan være, at ikke tidligere indregnede virksomheder nu skal konsolideres og omvendt. Konsekvenserne af dette ville være essentielt at analysere, men er fravalgt dels for at sikre en dybdegående behandling af emnet, sammenholdt med det faktum, at standarden stadig ikke er trådt i kræft, hvorfor den endnu ikke har nogle direkte konsekvenser. Rapporten indeholder en række konflikter mellem ÅRL og IFRS, som har betydning for regnskabets udfald. I forlængelse heraf er der også en række forskelle mellem ÅRL og IFRS relateret til oplysning og præsentation af regnskabet, hvori der ikke ligger nogen talmæssig konsekvens af forskellen. Nogle af Disse forskelle præsenteres senere i 11

12 rapporten, men vil ikke gennemgå en dybere analyse, i og med at disse fortrinsvis blot har betydning for præsentationen af regnskabet og ikke resultatet heraf. Øvrige relevante afgrænsninger angives løbende i forbindelse med de respektive afsnit. 3.2 Metodiske overvejelser Opgavens opbygning og struktur er illustreret i nedenstående grafiske oversigt: Figur 1 Kan ikke børsnoterede virksomheder med fordel aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder? Koncernen og etablering heraf Forskelle mellem ÅRL og IFRS/IAS Indregningsmetoder i koncernregnskabet Forskelle mellem ÅRL og IFRS/IAS Udarbejdelse af koncernregnskab Forskelle mellem ÅRL og IFRS/IAS Værdien af årsrapporten Konklusion 12

13 Besvarelsen af den opstillede problemformulering indebærer en tredeling af besvarelsen. Første del vedrører koncernetableringen, mens andel del vedrører indregning af kapitalandele. Endelig omhandler sidste del selve udarbejdelsen af koncernregnskabet. Denne suppleres med en beskrivelse af, hvordan virksomheder i praksis foretager konsolidering og eliminering. Baggrunden for at bringe dette er, at det kan være med til at give læser en bedre forståelse af bestemmelserne i praksis. Ydermere vil der blive bygget videre på eksemplet, når der skal analyseres på forskellene og konsekvenserne alt efter om koncernregnskabet er aflagt efter ÅRL eller IFRS. Rapporten tager både udgangspunkt i årsregnskabsloven og IFRS standarderne, og belyser forskellene mellem disse. De forskellige analyser heraf afsluttes med en vurdering, hvorvidt ikke børsnoterede virksomheder med fordel kan implementere de internationale standarder i deres koncernregnskab. Der vil også blive lagt vægt på, hvilke overvejelser virksomheden bør foretage inden beslutningen herom i den forbindelse en afvejning af om eventuelle fordele opvejer den formodede ekstra administrative byrde der følger aflæggelse af koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. 13

14 4. Hvad er en koncern For at kunne behandlet emnet koncernregnskab er det essentielt at fastslå, hvad en koncern er. En koncern kan kort defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige virksomheder. Koncernen består af en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder 10. Reglerne om koncernregnskaber for ikke børsnoterede virksomheder findes i et særskilt kapitel i ÅRL omfattende samt IFRS 3 og IAS 27 for de børsnoterede virksomheder. ÅRL har indtil 2010 defineret modervirksomheden som en virksomhed, der er aktionær eller anpartsejer i et andet virksomhed, og som har følgende forbindelse til dette: a. Besidder flertallet af stemmerettighederne b. Besidder retten til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan c. Besidder retten til at udøve en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med virksomheden i øvrigt d. Råder over et flertal af stemmerettighederne på grundlag af aftale med andre aktionærer e.l. e. Udøver en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse. Definitionen af en modervirksomhed er netop tilpasset IFRS for regnskabsår der starter 1. marts 2010 eller senere. Definitionen af en modervirksomhed lægger nu vægt på den bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse opstår, når en virksomhed har beføjelse til at styre et dattervirksomheds driftsmæssige og økonomiske beslutninger. I praksis opstår koncernforhold normalt som følge af, at modervirksomheden besidder flertallet af stemmerettighederne 11. Der kan dog også opstå mulighed for bestemmende indflydelse, selvom modervirksomheden ikke besidder flertallet af stemmerettighederne. Det kan ske i følgende tilfælde: 10 (Møller, 2008, s. 11) 11 (Bang, Jacobsen, & Waarst, 2002, s. 204) 14

15 1. råderet over mere end halvdelen af stemmerne i kraft af aftale med andre investorer 2. beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en dattervirksomhed i henhold til vedtægt eller aftale 3. beføjelse til at udpege flertallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse over en dattervirksomhed 12 Potentielle stemmerettigheder såsom tegningsretter og købsoptioner, der kan aktualiseres, skal følgelig tages i betragtning ved en vurdering om der foreligger bestemmende indflydelse dette var ikke tilfældet tidligere i ÅRL. IAS 27 foreskriver, at alle potentielle stemmerettigheder eksempelvis warrants og call-optioner, skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt den givne virksomhed har kontrol over en anden virksomhed 13. Dette understøttes også af ÅRL Bilag 1 B, stk. 4. I denne forbindelse er det væsentlig at pointere, at det kun er aktuelle købsoptioner der skal tages i betragtning. Har virksomheden således en købsoption som først træder i kraft om 2 år, skal denne ikke tages i betragtning før virksomheden rent faktisk har mulighed for at indløse denne. Dattervirksomheder er virksomheder, med hvilket en modervirksomhed direkte eller indirekte har en af de ovenfor nævnte forbindelser. På baggrund af definitionen af modervirksomheder, kan en dattervirksomhed kun have en direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder kriterierne, er det alene den virksomhed, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse, som anses for værende modervirksomhed. Dattervirksomheder kan ejes både direkte og indirekte. Direkte ejerforhold indikerer at modervirksomheden ejer dattervirksomheden direkte, hvorimod indirekte ejerforhold består i, at modervirksomheden opnår bestemmende indflydelse gennem en anden virksomhed. Det indirekte ejerforhold, og derved bestemmende indflydelse kan opstå, selvom en modervirksomhed eksempelvis blot besidder 10 % af stemmerettighederne i dattervirksomheden. Dette er muligt, såfremt modervirksomheden har bestemmende 12 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 313) 13 (Magnus Informatik, 2010, s. 367) 15

16 indflydelse over en anden dattervirksomhed, som igen eksempelvis besidder 45 % af stemmerettighederne i den første dattervirksomhed. Derved opnår modervirksomheden 55 % af stemmerettighederne i dette virksomhed, og det skal derfor klassificeres som en dattervirksomhed. (se bilag 1). Det følger af ovenstående, at bestemmende indflydelse kan opstå, selvom modervirksomheden ikke direkte råder over flertallet af stemmerettigheder. I forlængelse af ovenstående er det dog vigtigt at pointere, at en virksomhed også kan have bestemmende indflydelse med en ejerandel på 49 %, hvis der er tale om en såkaldt de facto kontrol. Denne kan komme på tale, hvis resten af aktionærerne eksempelvis ikke ejer mere end 1 % hver i så fald antages det, at de ikke er i stand til at mobilisere sig, hvorfor de 49 % vil være nok til at udøve den bestemmende indflydelse. Dette kræver dog i praksis en nøje vurdering af, om aktiebesiddelsen og spredningen af de øvrige aktier er nok til, at der rent faktisk eksisterer kontrol. Tidligere har der været uklart, hvorvidt IAS 27 er omfattet af begrebet de facto kontrol. Med indførelsen af ED 10 er dette afklaret denne giver ligefrem et eksempel på de facto kontrol som eksempel på et koncernforhold 14. Ved vurdering af, om der foreligger de facto kontrol antages følgende: Jo større en andel af stemmerettighederne som investor besidder, jo mere sandsynligt er det, at investor kontrollerer virksomheden Jo større en relativ andel af stemmerettighederne som investor besidder i forhold til de andre enkeltaktionærer, jo mere sandsynligt er det, at investor kontrollerer virksomheden Jo flere parter der skal stemme sammen for at hindre investor i at gennemføre beslutninger, jo mere sandsynligt er det, at investor kontrollerer virksomheden Formålet med koncernregnskab Det overordnede formål med koncernregnskabet er, ifølge årsregnskabslovens 115, at vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, finansielle stilling samt 14 (IFRS, 2009, s. 20) 15 (PWC; Jan Fedders, 2011, s. 4) 16

17 resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed 16. Kravet til koncernregnskabet kan også omformuleres til at give udenforstående et overblik over koncernens samlede finansielle stilling og resultat 17. Det er derfor også essentielt, at de regnskaber der anvendes til konsolideringen, er opgjort efter ensartede metoder for indregning og måling. Anvender de konsoliderede dattervirksomheder metoder, som ikke er forlignelige med modervirksomhedens, skal der korrigeres herfor, så metoderne og grundlaget er i overensstemmelse med modervirksomhedens metoder, jf. ÅRL 119. Et eksempel herpå kunne være, hvis en dattervirksomhed ikke kapitaliserer renter vedrørende finansiering af opførelse af anlægsaktiver, mens dette er tilfældet i modervirksomheden. Koncernregnskabet skal samtidig have samme balancedag som modervirksomheden. Ligeledes skal dattervirksomheder som hovedregel have samme balancedag som modervirksomheden, med mindre dette ikke er muligt. I disse tilfælde tillades det, at dattervirksomhedens balancedag må ligge op til 3 måneder før modervirksomhedens balancedag 18. Ligger balancedagen mere end 3 måneder forud for modervirksomhedens balancedag, skal dattervirksomheden udarbejde et regnskab pr. modervirksomhedens balancedag jf. ÅRL 116. Formålet med udarbejdelse af koncernregnskab er, som ovenfor nævnt, at få koncernen til at fremstå som ét samlet virksomhed jf. enhedsprincippet. Motiverne for i det hele taget at danne en koncern kan dog være flere dog oftest økonomiske motiver. For en given handelsvirksomhed kan der eksempelvis være fordele forbundet med, at købe en produktionsvirksomhed, som skal varetage produktionen af virksomhedens varer. Virksomheden vil derved opnå en komplementaritetsgevinst via dannelsen af en vertikal koncern. Ligeledes kan konkurrenceevnen forbedres ved opkøb af aktiemajoritet hos f.eks. konkurrenter mv. Sluttelig kan virksomheder ved oprettelse af dattervirksomheder opnå branche- eller produktspredning incitamenterne for dannelse af koncerner kan være mange. 16 (KPMG, 2010/11, s. 148) 17 (Christensen & Nielsen, 2009, s. 248) 18 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 319) 17

18 5. Koncernetablering For at kunne behandle området koncernregnskab, er det essentielt at fastslå, hvornår der opstår en koncern, og hvordan denne behandles jf. ÅRL og IFRS. Koncernetableringen opstår, som tidligere skrevet, når en virksomhed opnår bestemmende indflydelse over en anden virksomhed. Denne virksomhed bevarer dog sin juridiske selvstændighed, men indgår i modervirksomhedens, og derved koncernens økonomiske enhed. Koncernetableringen er behandlet i ÅRL kapitel 14 samt IFRS Koncernetablering ifølge ÅRL En koncernetablering kan ifølge ÅRL 121 behandles på to måder overtagelsesmetoden samt sammenlægningsmetoden. Overtagelsesmetoden består i, at en virksomhed overtager en anden, hvorimod sammenlægningsmetoden fremkommer ved, at flere virksomheder bliver sammensluttet, hvorved der ikke kan identificeres en overtagende virksomhed. Forskellene kan illustreres således: Figur 2 Overtagelsesmetoden Fastlæggelse af overtagelsesdato og den overtagende part Opgørelse af kostpris inklusiv købsomkostninger Omvurdering af modtagne aktiver og forpligtelser Opgørelse af koncerngoodwill badwill Efterfølgende regulering af opgjorte værdier Sammenlægningsmetoden Sammenlægningen anses som sket med tilbagevirkende kraft til starten af sammenlægningsåret Ingen omvurdering af aktiver og forpligtelser kun tilpasning af købers regnskabspraksis Forskel mellem vederlag og købte nettoaktiver indregnes i egenkapitalen Ingen goodwill/badwill Hovedreglen for etablering af koncernforhold mellem to virksomheder er overtagelsesmetoden jf. ÅRL 121. Sammenlægningsmetoden kan dog anvendes når virksomhederne, der indgår i sammenslutningen, er underlagt den samme interesses 18

19 bestemmende indflydelse. Metoden forekommer dog sjældent i praksis 19, og vil således ikke blive beskrevet yderligere i her. Det skal dog nævnes, at sammenlægningsmetoden medfører, at der ikke er noget goodwill/badwill en evt. forskel mellem vederlag og de regnskabsmæssige værdier reguleres over egenkapitalen. Ligeledes anses sammenlægningsmetoden som værende mere enkel at bruge end overtagelsesmetoden. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der ikke foretages nogen omvurderinger, og det er således nemmere at sammenligne sammenlægnings-koncernregnskabet med summen af regnskaberne før sammenlægningen. Reglerne for brug af overtagelsesmetoden indebærer, at den overtagende virksomhed på tidspunktet for erhvervelsen af kapitalandelene, skal opgøre kostprisen for disse. Fremgangsmåden er, at opgøre dagsværdien af identificerbare aktiver og forpligtelser i den tilkøbte virksomhed og herefter opgøre goodwill som en residual mellem kostprisen og dagsværdien af de identificerbare aktiver og passiver 20. Også aktiver og forpligtelser der ikke tidligere har været indregnet i den nyerhvervede virksomheds egen årsrapport, skal indregnes i koncernregnskabet. Af eksempler herpå kan være immaterielle aktiver oparbejdet internt i dattervirksomheden eller konkrete forventede omkostninger til omstrukturering i dattervirksomheden mv. Denne skal dog være en integreret del af overtagelsen, ligesom der skal ligge en konkret plan herfor. Væsentligt i ovenstående opgørelse af nettoaktiver er, at ÅRL indregningskriterier skal være opfyldt, jf. 33. Dette indebærer for aktiver, at det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden på baggrund af dette aktiv. Tilsvarende gør sig gældende for passiver at de skal eksistere på balancedagen. I praksis benævnes ovenstående en købsprisallokering, og dagsværdien kan være meget forskellig fra den bogføre værdi af posterne for eksempel for ejendomme, kundekartoteker mv. Fælles for dem alle er, at såfremt der eksisterer et effektivt marked for den type aktiver, så vil dagsværdien ofte kunne bestemmes ud fra dette. For ejendomme mv. eksisterer der offentlige vurderinger, der kan indikere noget om handelsværdien, men denne kan ikke stå alene. Der kan derfor med fordel anvendes 19 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 324) 20 (KPMG, 2010/11, s. 264f) 19

20 uvildige vurderingsmænd, men der vil stadig være et element af subjektive skøn i værdiansættelsen. Anskaffelsessummen for dattervirksomheden er som hovedregel forskellig fra dattervirksomhedens egenkapital, og det skyldes enten omvurdering af aktiver/passiver eller goodwill. Dette illustreres ved et lille simplificeret eksempel, hvor anskaffelsessummen for kapitalandelen udgør t.kr og nettoaktiverne udgør t.kr i dette tilfælde er der en forskel på t.kr Forudsat at dattervirksomheden ejer en ejendom som er bogført til t.kr , men har en markedsværdi på t.kr , bliver aktivet omvurderet til dagsprisen, og der fremkommer herefter en omvurdering på t.kr Residualbeløbet mellem de t.kr og t.kr udgør t.kr svarende til goodwill. Denne skal i øvrigt afskrives lineært over en periode, der ikke må overstige 20 år, jf. ÅRL I praksis afskrives den typisk over 5-10 år. Er der derimod tale om koncernbadwill, hvor kostprisen for aktierne ligger under andelen af den beregnede egenkapital, opføres beløbet som et passiv i modervirksomhedens balance under periodeafgrænsningsposter. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen over en periode på højst 20 år, jf. årsregnskabslovens 122, stk. 3. Der kan være forskellige årsager til, at der ved overtagelsen opstår koncernbadwill, hvoraf de to hyppigste formodes at være et fordelagtigt køb eller kompensation for forventede fremtidige økonomiske tab eller utilfredsstillende afkast. ÅRL skelner i øvrigt ikke om aktiviteten i dattervirksomheden udgør en virksomhed, eller blot består af et eller nogle få aktiver. Begge dele klassificeres som en virksomhedssammenslutning. Ligeledes findes der heller ikke bestemmelser i ÅRL om omvendt virksomhedsovertagelse. Ifølge ÅRL er den juridisk overtagende virksomhed også i regnskabsmæssig forstand den overtagende virksomhed. IFRS 3 behandler imidlertid disse områder lidt forskelligt fra ÅRL. 21 (PricewaterhouseCoopers, 2011, s. 324) 20

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER

EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele koncernen

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til Koncernregnskaber Introduktion til koncernregnskaber 13. reviderede udgave Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til koncernregnskaber 13.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr. 18832380

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis

Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Afgangsprojekt, HD i Regnskab og Økonomistyring, 8. semester 2013 Virksomheders regnskabsmæssige behandling af goodwill - regulering og praksis Udarbejdet af: Vejleder: Steffen Hansen 1 Indhold 2 Forord...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere