FINANSLOV. Tekst. for finansåret Finansmin. j.nr.: 12/03519

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519"

Transkript

1 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519

2 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

3 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 4

4 4 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget ,7 592,9 5,2 Anlægsbudget... 23,6 23,6 - Fællesudgifter ,1 5, Centralstyrelsen mv ,1 5,2 Folkekirken , Folkekirken (tekstanm. 1) ,4 - Artsoversigt: Driftsposter... 53,8 3,9 Interne statslige overførsler... 1,6 1,1 Øvrige overførsler ,1 0,2 Finansielle poster Aktivitet i alt ,5 5,2 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -5,2-5,2 Bevilling i alt ,3 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen mv. 01. Departementet - Kirke (Driftsbev.)... 30,2-02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.). 2,4-04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 2,0-05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)... 14,8-06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)... 9,3 -

5 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)... 23,6-20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)... 15,1-21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 33,5-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Folkekirken Folkekirken (tekstanm. 1) 01. Biskopper (Lovbunden)... 10,1-03. Provster og præster (Lovbunden) ,2-08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten... 8,1 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til tingog brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr. Nr. 2. ad Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til Istandsættelse af kirker mv. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut. Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår. Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

6 FINANSLOV for finansåret 2013 Anmærkninger 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519

7 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

8 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 4 Fællesudgifter... 7 Folkekirken Anmærkninger til tekstanmærkninger... 27

9 4 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke I forbindelse med den kgl. resolution af 3. oktober 2011, er Ministeriet for Ligestilling og Kirke dannet ved sammenlægningen af Kirkeministeriet og Ligestillingsafdelingen, som før den kgl. resolution var placeret under Klima- og Energiministeriet. Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under ministeren for ligestilling og kirkes ressort og administrerer en række tilskudsordninger. Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr af 19. september Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale. Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner. Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer. På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af ministerialbogsførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet. Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. Yderligere information om denne del af ministeriets virksomhed kan findes på

10 22. 5 Flerårsbudget: Mio. kr F Udgiftsbudget: Nettotal ,0 625,5 604,1 587,7 581,0 553,8 552,9 Udgift ,0 626,0 606,5 592,9 586,0 558,0 557,1 Indtægt... 5,1 0,5 2,4 5,2 5,0 4,2 4,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 119,5 112,0 107,3 100,7 73,5 72, Centralstyrelsen mv ,2 119,5 112,0 107,3 100,7 73,5 72,6 Folkekirken ,8 506,0 492,1 480,4 480,3 480,3 480, Folkekirken (tekstanm. 1) ,8 506,0 492,1 480,4 480,3 480,3 480,3 Anlægsbudget: Nettotal... 26,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Udgift... 26,9 19,5 22,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Indtægt , Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 26,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17, Centralstyrelsen mv ,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Ministeriet for Ligestilling og Kirke har følgende anlægsbevilling: Anlægsbudget: Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,1 642,5 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Årets resultat... -3,7 1, Forbrug af videreførsel... 2,5 1, Aktivitet i alt ,9 645,0 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Udgift ,0 645,5 629,2 616,5 609,6 576,4 574,5 Indtægt... 5,1 0,5 21,4 5,2 5,0 4,2 4,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 54,1 59,1 59,3 53,8 51,2 46,8 45,9 Indtægt... 0,9 1,3 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Interne statslige overførsler: Udgift... 1,5 2,3 0,5 1,6 1,4 0,6 0,6 Indtægt... 0,3 0,6-1,1 0,9 0,1 0,1 Øvrige overførsler: Udgift ,3 584,1 569,4 561,1 557,0 529,0 528,0 Indtægt... 3,8-1,5 21,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Finansielle poster: Udgift... 0,0 0, Indtægt... 0,1 0,

11 6 22. Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter... 53,2 57,8 59,1 49,9 47,3 42,9 42,0 11. Salg af varer... 0, Husleje, leje arealer, leasing... 4,1 3,6 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6 18. Lønninger / personaleomkostninger... 29,2 30,5 32,8 30,4 29,9 29,3 28,7 20. Af- og nedskrivninger... 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 21. Andre driftsindtægter... 0,9 1,3 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 20,7 24,9 21,9 19,5 17,4 13,6 13,3 Interne statslige overførsler... 1,2 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33. Interne statslige overførselsindtægter... 0,3 0,6-1,1 0,9 0,1 0,1 43. Interne statslige overførselsudgifter... 1,5 2,3 0,5 1,6 1,4 0,6 0,6 Øvrige overførsler ,5 585,5 548,2 560,9 556,8 528,8 527,8 31. Overførselsindtægter fra EU... 3,8-1, Øvrige overførselsindtægter ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 23,6 23,7 23,9 24,1 24,1 24,0 24,0 investeringstilskud ,7 560,4 546,5 537,0 532,9 505,0 504,0 49. Reserver og budgetregulering , Finansielle poster... -0,1 0, Finansielle indtægter... 0,1 0, Finansielle omkostninger... 0,0 0, Kapitalposter... 1,2-2, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -3,7 1, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 2,5 1, I alt ,1 642,5 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Videreførselsoversigt: Mio. kr. Beholdning primo ,0-14,9 36,2 Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2012 i 2012, 2013 og Driftsbevilling Statsvirksomhed Anlægsbevilling Reservationsbevilling

12 Fællesudgifter Centralstyrelsen mv. Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene Departementet - Kirke, Departementet - Ligestilling og Reserve og budgetregulering. BV Tilskud kan forudbetales. Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departementer samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker. Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering Departementet - Kirke (Driftsbev.) Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 38,7 39,4 35,6 30,2 29,3 28,6 27,9 Forbrug af reserveret bevilling... 2,5 0, Indtægt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Udgift... 39,1 41,5 35,8 34,1 33,2 32,5 31,8 Årets resultat... 3,1 0, Almindelig virksomhed Udgift... 33,8 35,3 35,8 34,1 33,2 32,5 31,8 Indtægt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 30. Seniorbonus Udgift... 5,3 6, Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2012 Akkumuleret reserveret bevilling... 3,0 Bemærkninger: Den reserverede bevilling er primo 2012 på 3 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. bortfalder som led i ministeriets handlingsplan for effektiv administration. I 2012 forventes midler anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder en samlet datavarehus l øsning for folkekirkens økonomi, udvikling af koncept for lejlighedskirker samt opfølgende initiativer vedrørende tilgængelighed i folkekirken.

13 Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Departementet - Kirke, CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv Departementet - Ligestilling Departementet - Kirke er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, der hører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Udover Departementet - Kirke omfatter denne hovedkontiene Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. og Departementet - Ligestilling. Departementet - Kirkes hovedformål er at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan findes på 5. Opgaver og mål Opgaver Økonomi Styrelse Personale Mål At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne. At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed. 6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave Mio. kr. Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus. R R B F BO1 BO2 BO Udgift i alt (2013-pl) 34,6 35,3 35,6 34,1 33,1 32,4 31,8 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 19,8 21,1 21,6 20,9 20,1 19,7 19,2 1. Økonomi... 2,8 3,1 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 2. Styrelse... 4,9 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3. Personale... 7,1 6,7 6,3 6,0 5,9 5,8 5,7

14 Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 6. Øvrige indtægter... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 8. Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 21,3 23,0 23,2 21,6 21,2 20,8 20,4 Lønsumsloft (mio. kr.)... 21,3 23,0 23,2 21,6 21,2 20,8 20,4 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 + anskaffelser... -0, afskrivninger ,0-0,2 0,2 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 40,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC). Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

15 Seniorbonus Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl ) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken. Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab. Ordningen er ophørt i Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Forbrug af reserveret bevilling , Udgift... 1,9 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Årets resultat... 0,6-1, Almindelig virksomhed Udgift... 1,9 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3. Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet - Kirke, CVR-nr Departementet - Kirke er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde. 5. Opgaver og mål Opgaver Mindelunden i Ryvangen Frihedskæmperes og soldaters grave De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke Mål At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

16 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. R 2010 R 2011 B 2012 F 2013 BO BO Udgift i alt (2013-pl)... 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 BO Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Mindelunden i Ryvangen... 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke... 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 2,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0, Finansielle omkostninger , investeringstilskud... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 20. Tilskud til folkekirkens fællesfond Udgift... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 investeringstilskud... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium Udgift... 0, investeringstilskud... 0, Almindelig virksomhed Der ydes et tilskud på kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene. Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2013-pl) 1. Det Mellemkirkelige Råd Selskabet for Kirkelig Kunst Foreningen for Kirkegårdskultur Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene I alt

17 Tilskud til folkekirkens fællesfond Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt. 30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen. Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eksperimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og Helsingør Stift. Præsidiet har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 10. Almindelig virksomhed Udgift... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 10. Almindelig virksomhed Udgift... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

18 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Tilskud kan gives som tilsagn på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder. Endvidere ydes i henhold til LBK nr af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, 20 stk. 3, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder. I perioden afholdtes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke. Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 26,9 19,5 22,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Indtægtsbevilling , Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Udgift... 16,6 16,6 16,7 17,4 17,4 17,4 17,4 investeringstilskud... 16,6 16,6 16,7 17,4 17,4 17,4 17,4 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller Udgift... 1,1 2,7 6,0 6,2 6,2 1,0 - investeringstilskud... 1,1 2,7 6,0 6,2 6,2 1,0 - Indtægt , Øvrige overførselsindtægter , Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke Udgift... 6, investeringstilskud... 6, Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Udgift... 2,5 0, Andre ordinære driftsomkostninger - 0, investeringstilskud... 2, Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden Udgift , investeringstilskud ,

19 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2012 Øvrige beholdninger... 14,9 I alt... 14,9 Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 på 14,9 mio. kr. består af 0,6 mio. kr. på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 5,6 mio. kr. på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. 30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse. Forventet fordeling af tilskuddene (kr.) 1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar Istandsættelse af kirker mv I alt Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet. På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet. Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke Hjemmel: Finanslov bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011 Igangsættelse: 2012 Færdiggørelse: Ultimo 2016 (forventet) Mio. kr. Totaludgift Totaludgift pr. Finanslov ,9

20 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ultimo ,9 3, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,9 40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCOs verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-pl ). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. 45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfinansieret af private fonde og indsamlede midler. Projektet er afsluttet i Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden Udgiften vedrører istandsættelsen og stabiliseringen af funderingen af Mindemuren ved Mindelunden i Ryvangen. Projektet gennemførtes i perioden Projektet er afsluttet indenfor den økonomiske ramme Departementet - Ligestilling (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,7 14,1 14,0 15,1 14,7 13,4 13,2 Indtægt... 4,1-0,9 2,2 1,3 1,1 0,3 0,3 Udgift... 15,8 13,6 16,2 16,4 15,8 13,7 13,5 Årets resultat , Almindelig virksomhed Udgift... 14,4 12,4 14,0 16,2 15,6 13,5 13,3 Indtægt... 0,3 0,4-1,1 0,9 0,1 0,1 90. Indtægtsdækket virksomhed Udgift , Indtægt , Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 1,4 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægt... 3,8-1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe

Bilag 18 - Side 1 af 21. 27. november 2003 KM-projektgruppe Bilag 18 - Side 1 af 21 Notat vedr. fællesfondens budget 2004 Kirkeministeriet har i forbindelse med projektgruppens arbejde fremsendt budgetforslag for 2004 vedr. fællesfonden. Budgetforslaget har givet

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere