FINANSLOV. Tekst. for finansåret Finansmin. j.nr.: 12/03519

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519"

Transkript

1 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519

2 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

3 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 4

4 4 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget ,7 592,9 5,2 Anlægsbudget... 23,6 23,6 - Fællesudgifter ,1 5, Centralstyrelsen mv ,1 5,2 Folkekirken , Folkekirken (tekstanm. 1) ,4 - Artsoversigt: Driftsposter... 53,8 3,9 Interne statslige overførsler... 1,6 1,1 Øvrige overførsler ,1 0,2 Finansielle poster Aktivitet i alt ,5 5,2 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -5,2-5,2 Bevilling i alt ,3 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen mv. 01. Departementet - Kirke (Driftsbev.)... 30,2-02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.). 2,4-04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 2,0-05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)... 14,8-06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)... 9,3 -

5 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)... 23,6-20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)... 15,1-21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 33,5-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Folkekirken Folkekirken (tekstanm. 1) 01. Biskopper (Lovbunden)... 10,1-03. Provster og præster (Lovbunden) ,2-08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten... 8,1 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til tingog brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr. Nr. 2. ad Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til Istandsættelse af kirker mv. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut. Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår. Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

6 FINANSLOV for finansåret 2013 Anmærkninger 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519

7 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

8 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 4 Fællesudgifter... 7 Folkekirken Anmærkninger til tekstanmærkninger... 27

9 4 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke I forbindelse med den kgl. resolution af 3. oktober 2011, er Ministeriet for Ligestilling og Kirke dannet ved sammenlægningen af Kirkeministeriet og Ligestillingsafdelingen, som før den kgl. resolution var placeret under Klima- og Energiministeriet. Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under ministeren for ligestilling og kirkes ressort og administrerer en række tilskudsordninger. Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr af 19. september Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale. Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner. Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer. På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af ministerialbogsførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet. Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. Yderligere information om denne del af ministeriets virksomhed kan findes på

10 22. 5 Flerårsbudget: Mio. kr F Udgiftsbudget: Nettotal ,0 625,5 604,1 587,7 581,0 553,8 552,9 Udgift ,0 626,0 606,5 592,9 586,0 558,0 557,1 Indtægt... 5,1 0,5 2,4 5,2 5,0 4,2 4,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 119,5 112,0 107,3 100,7 73,5 72, Centralstyrelsen mv ,2 119,5 112,0 107,3 100,7 73,5 72,6 Folkekirken ,8 506,0 492,1 480,4 480,3 480,3 480, Folkekirken (tekstanm. 1) ,8 506,0 492,1 480,4 480,3 480,3 480,3 Anlægsbudget: Nettotal... 26,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Udgift... 26,9 19,5 22,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Indtægt , Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 26,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17, Centralstyrelsen mv ,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Ministeriet for Ligestilling og Kirke har følgende anlægsbevilling: Anlægsbudget: Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,1 642,5 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Årets resultat... -3,7 1, Forbrug af videreførsel... 2,5 1, Aktivitet i alt ,9 645,0 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Udgift ,0 645,5 629,2 616,5 609,6 576,4 574,5 Indtægt... 5,1 0,5 21,4 5,2 5,0 4,2 4,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 54,1 59,1 59,3 53,8 51,2 46,8 45,9 Indtægt... 0,9 1,3 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Interne statslige overførsler: Udgift... 1,5 2,3 0,5 1,6 1,4 0,6 0,6 Indtægt... 0,3 0,6-1,1 0,9 0,1 0,1 Øvrige overførsler: Udgift ,3 584,1 569,4 561,1 557,0 529,0 528,0 Indtægt... 3,8-1,5 21,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Finansielle poster: Udgift... 0,0 0, Indtægt... 0,1 0,

11 6 22. Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter... 53,2 57,8 59,1 49,9 47,3 42,9 42,0 11. Salg af varer... 0, Husleje, leje arealer, leasing... 4,1 3,6 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6 18. Lønninger / personaleomkostninger... 29,2 30,5 32,8 30,4 29,9 29,3 28,7 20. Af- og nedskrivninger... 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 21. Andre driftsindtægter... 0,9 1,3 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 20,7 24,9 21,9 19,5 17,4 13,6 13,3 Interne statslige overførsler... 1,2 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33. Interne statslige overførselsindtægter... 0,3 0,6-1,1 0,9 0,1 0,1 43. Interne statslige overførselsudgifter... 1,5 2,3 0,5 1,6 1,4 0,6 0,6 Øvrige overførsler ,5 585,5 548,2 560,9 556,8 528,8 527,8 31. Overførselsindtægter fra EU... 3,8-1, Øvrige overførselsindtægter ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 23,6 23,7 23,9 24,1 24,1 24,0 24,0 investeringstilskud ,7 560,4 546,5 537,0 532,9 505,0 504,0 49. Reserver og budgetregulering , Finansielle poster... -0,1 0, Finansielle indtægter... 0,1 0, Finansielle omkostninger... 0,0 0, Kapitalposter... 1,2-2, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -3,7 1, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 2,5 1, I alt ,1 642,5 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Videreførselsoversigt: Mio. kr. Beholdning primo ,0-14,9 36,2 Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2012 i 2012, 2013 og Driftsbevilling Statsvirksomhed Anlægsbevilling Reservationsbevilling

12 Fællesudgifter Centralstyrelsen mv. Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene Departementet - Kirke, Departementet - Ligestilling og Reserve og budgetregulering. BV Tilskud kan forudbetales. Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departementer samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker. Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering Departementet - Kirke (Driftsbev.) Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 38,7 39,4 35,6 30,2 29,3 28,6 27,9 Forbrug af reserveret bevilling... 2,5 0, Indtægt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Udgift... 39,1 41,5 35,8 34,1 33,2 32,5 31,8 Årets resultat... 3,1 0, Almindelig virksomhed Udgift... 33,8 35,3 35,8 34,1 33,2 32,5 31,8 Indtægt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 30. Seniorbonus Udgift... 5,3 6, Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2012 Akkumuleret reserveret bevilling... 3,0 Bemærkninger: Den reserverede bevilling er primo 2012 på 3 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. bortfalder som led i ministeriets handlingsplan for effektiv administration. I 2012 forventes midler anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder en samlet datavarehus l øsning for folkekirkens økonomi, udvikling af koncept for lejlighedskirker samt opfølgende initiativer vedrørende tilgængelighed i folkekirken.

13 Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Departementet - Kirke, CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv Departementet - Ligestilling Departementet - Kirke er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, der hører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Udover Departementet - Kirke omfatter denne hovedkontiene Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. og Departementet - Ligestilling. Departementet - Kirkes hovedformål er at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan findes på 5. Opgaver og mål Opgaver Økonomi Styrelse Personale Mål At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne. At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed. 6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave Mio. kr. Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus. R R B F BO1 BO2 BO Udgift i alt (2013-pl) 34,6 35,3 35,6 34,1 33,1 32,4 31,8 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 19,8 21,1 21,6 20,9 20,1 19,7 19,2 1. Økonomi... 2,8 3,1 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 2. Styrelse... 4,9 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3. Personale... 7,1 6,7 6,3 6,0 5,9 5,8 5,7

14 Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 6. Øvrige indtægter... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 8. Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 21,3 23,0 23,2 21,6 21,2 20,8 20,4 Lønsumsloft (mio. kr.)... 21,3 23,0 23,2 21,6 21,2 20,8 20,4 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 + anskaffelser... -0, afskrivninger ,0-0,2 0,2 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 40,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC). Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

15 Seniorbonus Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl ) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken. Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab. Ordningen er ophørt i Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Forbrug af reserveret bevilling , Udgift... 1,9 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Årets resultat... 0,6-1, Almindelig virksomhed Udgift... 1,9 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3. Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet - Kirke, CVR-nr Departementet - Kirke er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde. 5. Opgaver og mål Opgaver Mindelunden i Ryvangen Frihedskæmperes og soldaters grave De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke Mål At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

16 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. R 2010 R 2011 B 2012 F 2013 BO BO Udgift i alt (2013-pl)... 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 BO Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Mindelunden i Ryvangen... 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke... 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 2,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0, Finansielle omkostninger , investeringstilskud... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 20. Tilskud til folkekirkens fællesfond Udgift... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 investeringstilskud... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium Udgift... 0, investeringstilskud... 0, Almindelig virksomhed Der ydes et tilskud på kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene. Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2013-pl) 1. Det Mellemkirkelige Råd Selskabet for Kirkelig Kunst Foreningen for Kirkegårdskultur Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene I alt

17 Tilskud til folkekirkens fællesfond Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt. 30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen. Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eksperimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og Helsingør Stift. Præsidiet har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 10. Almindelig virksomhed Udgift... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 10. Almindelig virksomhed Udgift... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

18 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Tilskud kan gives som tilsagn på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder. Endvidere ydes i henhold til LBK nr af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, 20 stk. 3, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder. I perioden afholdtes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke. Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 26,9 19,5 22,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Indtægtsbevilling , Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Udgift... 16,6 16,6 16,7 17,4 17,4 17,4 17,4 investeringstilskud... 16,6 16,6 16,7 17,4 17,4 17,4 17,4 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller Udgift... 1,1 2,7 6,0 6,2 6,2 1,0 - investeringstilskud... 1,1 2,7 6,0 6,2 6,2 1,0 - Indtægt , Øvrige overførselsindtægter , Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke Udgift... 6, investeringstilskud... 6, Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Udgift... 2,5 0, Andre ordinære driftsomkostninger - 0, investeringstilskud... 2, Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden Udgift , investeringstilskud ,

19 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2012 Øvrige beholdninger... 14,9 I alt... 14,9 Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 på 14,9 mio. kr. består af 0,6 mio. kr. på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 5,6 mio. kr. på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. 30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse. Forventet fordeling af tilskuddene (kr.) 1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar Istandsættelse af kirker mv I alt Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet. På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet. Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke Hjemmel: Finanslov bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011 Igangsættelse: 2012 Færdiggørelse: Ultimo 2016 (forventet) Mio. kr. Totaludgift Totaludgift pr. Finanslov ,9

20 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ultimo ,9 3, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,9 40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCOs verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-pl ). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. 45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfinansieret af private fonde og indsamlede midler. Projektet er afsluttet i Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden Udgiften vedrører istandsættelsen og stabiliseringen af funderingen af Mindemuren ved Mindelunden i Ryvangen. Projektet gennemførtes i perioden Projektet er afsluttet indenfor den økonomiske ramme Departementet - Ligestilling (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,7 14,1 14,0 15,1 14,7 13,4 13,2 Indtægt... 4,1-0,9 2,2 1,3 1,1 0,3 0,3 Udgift... 15,8 13,6 16,2 16,4 15,8 13,7 13,5 Årets resultat , Almindelig virksomhed Udgift... 14,4 12,4 14,0 16,2 15,6 13,5 13,3 Indtægt... 0,3 0,4-1,1 0,9 0,1 0,1 90. Indtægtsdækket virksomhed Udgift , Indtægt , Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 1,4 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægt... 3,8-1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314 REGNSKABSTAL for Glud Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7962 CVR-nr. 44018314 Glud Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 44018314,, Afleveret d. 21-03-2013 15:25 Side 1 1

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Staby under Staby Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8741 CVR nummer: 1636213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Staby den 2 / 5 214 Birgitte

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510 REGNSKABSTAL for Mou Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8324 CVR-nr. 54440510 Mou Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54440510,, Afleveret d. 28-03-2013 10:24 Side 1 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828 REGNSKABSTAL for Ollerup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7684 CVR-nr. 63274828 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Gamborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27697410,, Afleveret d. 25-03-2013 15:07 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019 REGNSKABSTAL for Stenvad Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 9159 CVR-nr. 23274019 Stenvad Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23274019,, Afleveret d. 20-03-2013 07:42 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Skærlund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 34428417,, Afleveret d. 08-11-2013 12:45

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611 REGNSKABSTAL for Sejerslev Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8668 CVR-nr. 60544611 Sejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60544611,, Afleveret d. 26-03-2013 13:09 Side 1

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312 REGNSKABSTAL for Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7678 CVR-nr. 61304312 Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312,, Afleveret d. 25-03-2013 12:49 Side 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Vor Frue Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7675 CVR-nr. 50276716 Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50276716,, Afleveret d. 11-03-2013 10:09 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gyrstinge Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7340. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gyrstinge Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7340. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gyrstinge Sogns Menighedsråd i RingstedSorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7340 CVRnr. 23126028 Gyrstinge Sogns Menighedsråd, CVRnr. 23126028,, Afleveret d. 07032013 13:50 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune ÅRSBUDGET 215 for Fredericia Kirkegårde under i i Fredericia Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 1 214 Carsten Kjær Jørgensen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 21 for Frederikshavn kirkekasse under Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917,, Afleveret d. 18-03-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 215 for Ansgars menighedsråd under Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7775 CVR nummer: 148914 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Aars Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8269. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Aars Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8269. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Aars Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8269 CVR-nr. 29193614 Aars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 29193614,, Afleveret d. 27-09-2013 09:00

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7676. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7676. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7676 CVR-nr. 67690311 Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 67690311,, Afleveret d. 15-04-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere