FINANSLOV. Tekst. for finansåret Finansmin. j.nr.: 12/03519

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519"

Transkript

1 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519

2 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

3 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 4

4 4 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget ,7 592,9 5,2 Anlægsbudget... 23,6 23,6 - Fællesudgifter ,1 5, Centralstyrelsen mv ,1 5,2 Folkekirken , Folkekirken (tekstanm. 1) ,4 - Artsoversigt: Driftsposter... 53,8 3,9 Interne statslige overførsler... 1,6 1,1 Øvrige overførsler ,1 0,2 Finansielle poster Aktivitet i alt ,5 5,2 Forbrug af videreførsel Årets resultat Nettostyrede aktiviteter... -5,2-5,2 Bevilling i alt ,3 - B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen mv. 01. Departementet - Kirke (Driftsbev.)... 30,2-02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.). 2,4-04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 2,0-05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)... 14,8-06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)... 9,3 -

5 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)... 23,6-20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)... 15,1-21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 33,5-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Folkekirken Folkekirken (tekstanm. 1) 01. Biskopper (Lovbunden)... 10,1-03. Provster og præster (Lovbunden) ,2-08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten... 8,1 - Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til tingog brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr. Nr. 2. ad Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til Istandsættelse af kirker mv. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut. Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede tilsagnsvilkår. Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

6 FINANSLOV for finansåret 2013 Anmærkninger 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519

7 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

8 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 4 Fællesudgifter... 7 Folkekirken Anmærkninger til tekstanmærkninger... 27

9 4 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke I forbindelse med den kgl. resolution af 3. oktober 2011, er Ministeriet for Ligestilling og Kirke dannet ved sammenlægningen af Kirkeministeriet og Ligestillingsafdelingen, som før den kgl. resolution var placeret under Klima- og Energiministeriet. Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks deltagelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under ministeren for ligestilling og kirkes ressort og administrerer en række tilskudsordninger. Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af kvinder og mænd, jf. LBK nr af 19. september Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale. Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner. Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer. På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af ministerialbogsførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet. Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken. Yderligere information om denne del af ministeriets virksomhed kan findes på

10 22. 5 Flerårsbudget: Mio. kr F Udgiftsbudget: Nettotal ,0 625,5 604,1 587,7 581,0 553,8 552,9 Udgift ,0 626,0 606,5 592,9 586,0 558,0 557,1 Indtægt... 5,1 0,5 2,4 5,2 5,0 4,2 4,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,2 119,5 112,0 107,3 100,7 73,5 72, Centralstyrelsen mv ,2 119,5 112,0 107,3 100,7 73,5 72,6 Folkekirken ,8 506,0 492,1 480,4 480,3 480,3 480, Folkekirken (tekstanm. 1) ,8 506,0 492,1 480,4 480,3 480,3 480,3 Anlægsbudget: Nettotal... 26,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Udgift... 26,9 19,5 22,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Indtægt , Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 26,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17, Centralstyrelsen mv ,9 19,5 3,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Ministeriet for Ligestilling og Kirke har følgende anlægsbevilling: Anlægsbudget: Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt ,1 642,5 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Årets resultat... -3,7 1, Forbrug af videreførsel... 2,5 1, Aktivitet i alt ,9 645,0 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Udgift ,0 645,5 629,2 616,5 609,6 576,4 574,5 Indtægt... 5,1 0,5 21,4 5,2 5,0 4,2 4,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 54,1 59,1 59,3 53,8 51,2 46,8 45,9 Indtægt... 0,9 1,3 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Interne statslige overførsler: Udgift... 1,5 2,3 0,5 1,6 1,4 0,6 0,6 Indtægt... 0,3 0,6-1,1 0,9 0,1 0,1 Øvrige overførsler: Udgift ,3 584,1 569,4 561,1 557,0 529,0 528,0 Indtægt... 3,8-1,5 21,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Finansielle poster: Udgift... 0,0 0, Indtægt... 0,1 0,

11 6 22. Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter... 53,2 57,8 59,1 49,9 47,3 42,9 42,0 11. Salg af varer... 0, Husleje, leje arealer, leasing... 4,1 3,6 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6 18. Lønninger / personaleomkostninger... 29,2 30,5 32,8 30,4 29,9 29,3 28,7 20. Af- og nedskrivninger... 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 21. Andre driftsindtægter... 0,9 1,3 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 20,7 24,9 21,9 19,5 17,4 13,6 13,3 Interne statslige overførsler... 1,2 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 33. Interne statslige overførselsindtægter... 0,3 0,6-1,1 0,9 0,1 0,1 43. Interne statslige overførselsudgifter... 1,5 2,3 0,5 1,6 1,4 0,6 0,6 Øvrige overførsler ,5 585,5 548,2 560,9 556,8 528,8 527,8 31. Overførselsindtægter fra EU... 3,8-1, Øvrige overførselsindtægter ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 23,6 23,7 23,9 24,1 24,1 24,0 24,0 investeringstilskud ,7 560,4 546,5 537,0 532,9 505,0 504,0 49. Reserver og budgetregulering , Finansielle poster... -0,1 0, Finansielle indtægter... 0,1 0, Finansielle omkostninger... 0,0 0, Kapitalposter... 1,2-2, Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -3,7 1, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 2,5 1, I alt ,1 642,5 607,8 611,3 604,6 572,2 570,3 Videreførselsoversigt: Mio. kr. Beholdning primo ,0-14,9 36,2 Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2012 i 2012, 2013 og Driftsbevilling Statsvirksomhed Anlægsbevilling Reservationsbevilling

12 Fællesudgifter Centralstyrelsen mv. Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene Departementet - Kirke, Departementet - Ligestilling og Reserve og budgetregulering. BV Tilskud kan forudbetales. Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departementer samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker. Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering Departementet - Kirke (Driftsbev.) Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 38,7 39,4 35,6 30,2 29,3 28,6 27,9 Forbrug af reserveret bevilling... 2,5 0, Indtægt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 Udgift... 39,1 41,5 35,8 34,1 33,2 32,5 31,8 Årets resultat... 3,1 0, Almindelig virksomhed Udgift... 33,8 35,3 35,8 34,1 33,2 32,5 31,8 Indtægt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 30. Seniorbonus Udgift... 5,3 6, Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2012 Akkumuleret reserveret bevilling... 3,0 Bemærkninger: Den reserverede bevilling er primo 2012 på 3 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. bortfalder som led i ministeriets handlingsplan for effektiv administration. I 2012 forventes midler anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder en samlet datavarehus l øsning for folkekirkens økonomi, udvikling af koncept for lejlighedskirker samt opfølgende initiativer vedrørende tilgængelighed i folkekirken.

13 Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Departementet - Kirke, CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv Departementet - Ligestilling Departementet - Kirke er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger, der hører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Udover Departementet - Kirke omfatter denne hovedkontiene Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. og Departementet - Ligestilling. Departementet - Kirkes hovedformål er at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan findes på 5. Opgaver og mål Opgaver Økonomi Styrelse Personale Mål At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne. At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed. 6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave Mio. kr. Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus. R R B F BO1 BO2 BO Udgift i alt (2013-pl) 34,6 35,3 35,6 34,1 33,1 32,4 31,8 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 19,8 21,1 21,6 20,9 20,1 19,7 19,2 1. Økonomi... 2,8 3,1 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 2. Styrelse... 4,9 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3. Personale... 7,1 6,7 6,3 6,0 5,9 5,8 5,7

14 Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 6. Øvrige indtægter... 0,9 1,4 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 8. Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 21,3 23,0 23,2 21,6 21,2 20,8 20,4 Lønsumsloft (mio. kr.)... 21,3 23,0 23,2 21,6 21,2 20,8 20,4 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 + anskaffelser... -0, afskrivninger ,0-0,2 0,2 0,1 0,1 Samlet gæld ultimo... 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 - Låneramme ,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,0 40,0 20,0 10,0 - Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC). Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

15 Seniorbonus Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl ) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken. Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab. Ordningen er ophørt i Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Forbrug af reserveret bevilling , Udgift... 1,9 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Årets resultat... 0,6-1, Almindelig virksomhed Udgift... 1,9 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3. Hovedformål og lovgrundlag Virksomhedsstruktur Virksomhedsbærende hovedkonto: Departementet - Kirke, CVR-nr Departementet - Kirke er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde. 5. Opgaver og mål Opgaver Mindelunden i Ryvangen Frihedskæmperes og soldaters grave De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke Mål At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig. At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

16 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. R 2010 R 2011 B 2012 F 2013 BO BO Udgift i alt (2013-pl)... 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 BO Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Mindelunden i Ryvangen... 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke... 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 10. Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 2,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10. Almindelig virksomhed Udgift... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0, Finansielle omkostninger , investeringstilskud... 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 20. Tilskud til folkekirkens fællesfond Udgift... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 investeringstilskud... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium Udgift... 0, investeringstilskud... 0, Almindelig virksomhed Der ydes et tilskud på kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK nr af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene. Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2013-pl) 1. Det Mellemkirkelige Råd Selskabet for Kirkelig Kunst Foreningen for Kirkegårdskultur Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene I alt

17 Tilskud til folkekirkens fællesfond Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt. 30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen. Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eksperimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og Helsingør Stift. Præsidiet har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 10. Almindelig virksomhed Udgift... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,7 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 10. Almindelig virksomhed Udgift... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 10. Almindelig virksomhed Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

18 Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: Regler der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Tilskud kan gives som tilsagn på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder. Endvidere ydes i henhold til LBK nr af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, 20 stk. 3, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder. I perioden afholdtes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke. Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 26,9 19,5 22,7 23,6 23,6 18,4 17,4 Indtægtsbevilling , Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Udgift... 16,6 16,6 16,7 17,4 17,4 17,4 17,4 investeringstilskud... 16,6 16,6 16,7 17,4 17,4 17,4 17,4 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller Udgift... 1,1 2,7 6,0 6,2 6,2 1,0 - investeringstilskud... 1,1 2,7 6,0 6,2 6,2 1,0 - Indtægt , Øvrige overførselsindtægter , Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke Udgift... 6, investeringstilskud... 6, Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Udgift... 2,5 0, Andre ordinære driftsomkostninger - 0, investeringstilskud... 2, Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden Udgift , investeringstilskud ,

19 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2012 Øvrige beholdninger... 14,9 I alt... 14,9 Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 på 14,9 mio. kr. består af 0,6 mio. kr. på Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 5,6 mio. kr. på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. 30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling) Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse. Forventet fordeling af tilskuddene (kr.) 1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar Istandsættelse af kirker mv I alt Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet. På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet. Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke Hjemmel: Finanslov bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011 Igangsættelse: 2012 Færdiggørelse: Ultimo 2016 (forventet) Mio. kr. Totaludgift Totaludgift pr. Finanslov ,9

20 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ultimo ,9 3, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,0 6, ,9 40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCOs verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-pl ). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller. 45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfinansieret af private fonde og indsamlede midler. Projektet er afsluttet i Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden Udgiften vedrører istandsættelsen og stabiliseringen af funderingen af Mindemuren ved Mindelunden i Ryvangen. Projektet gennemførtes i perioden Projektet er afsluttet indenfor den økonomiske ramme Departementet - Ligestilling (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 11,7 14,1 14,0 15,1 14,7 13,4 13,2 Indtægt... 4,1-0,9 2,2 1,3 1,1 0,3 0,3 Udgift... 15,8 13,6 16,2 16,4 15,8 13,7 13,5 Årets resultat , Almindelig virksomhed Udgift... 14,4 12,4 14,0 16,2 15,6 13,5 13,3 Indtægt... 0,3 0,4-1,1 0,9 0,1 0,1 90. Indtægtsdækket virksomhed Udgift , Indtægt , Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 1,4 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægt... 3,8-1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 22. Kirkeministeriet og Boligministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 22. Kirkeministeriet 22. Kirkeministeriet Tekst 3 22. Kirkeministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2012 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke April 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Beretning... 3 2.1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke... 3 2.2 Årets økonomiske

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Side 1 af 10 Dato for udstedelse 28-04-2006 Dokumenttype Lovbekendtgørelse Forskriftens nr. 376 Forskriftens titel Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Ressortministerium Kirkeministeriet Status

Læs mere

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Årsrapport 2015 for Kirkeministeriet Marts 2016 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2015 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Notat. Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K

Notat. Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K Kirkeudvalget 2010-11 KIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 15 Offentligt Notat Dato: 13. april 2011 Talepunkter til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 13. april 2011 om samrådsspørgsmål K Kirkeministeriet

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 609 af 06/06/2007 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Herved bekendtgøres lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2007, med de ændringer, der følger

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 331 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25676/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ajstrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8382 CVR-nr. 68743419 Ajstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68743419,, Afleveret d. 04-04-2013 10:11

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314 REGNSKABSTAL for Glud Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7962 CVR-nr. 44018314 Glud Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 44018314,, Afleveret d. 21-03-2013 15:25 Side 1 1

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828 REGNSKABSTAL for Ollerup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7684 CVR-nr. 63274828 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 Kirkeudvalget 2013-14 KIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Side 1 af 9 Til Folketingets Kirkeudvalg Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 1. Fremtidig udvikling

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510 REGNSKABSTAL for Mou Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8324 CVR-nr. 54440510 Mou Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54440510,, Afleveret d. 28-03-2013 10:24 Side 1 1

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Mølholm Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7919. CVR-nr. 40288112

REGNSKABSTAL 2012. for Mølholm Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7919. CVR-nr. 40288112 REGNSKABSTAL for Mølholm Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7919 CVR-nr. 40288112 Mølholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40288112,, Afleveret d. 26-03-2013 15:01 Side 1 1 Fælles

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere