Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn og Said Hussein, Alice Brødbæk Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Fra administrationen Lene Vennits, Niels Bonne Rasmussen, Michael Willer-Jensen, Oliver Saltoft og Anne Mette F. Svendsen (referent). Indholdsfortegnelse Organisationen Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar Revisionsprotokol /29

2 Sager til beslutning Valby Idrætskollegium - nybyggeri Humlevænget helhedsplan Tingbjerg, Helleborg lejlighedssammenlægning skema C Strandlodshus oplæg til forlig Frasalg af butiksarealet på Lille Torv i Tingbjerg Frasalg af erhvervsejendom i Herlevhuse Husorden for HerlevÅhuse Kartelsag i Tingbjerg Tusindfryd ventilationsanlæg, finansiering Udslusningsboliger i Valbyholm Brug af egen trækningsret ved lejlighedssammenlægninger Udskiftning af stigstrenge i Sallinghus Øget digital kommunikation og status på hjemmeside Sager til orientering Status på helhedsplan Elleparken Eksercerpladsen - ungdomsboliger Status på HerlevÅhuse Trækningsret til Grøndalslund s likviditet Tingbjerg-Husum er indstillet til at blive udviklingsområde i Kommuneplan Rigspolitiets tryghedsindeks s 75 års jubilæum Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Byggeregnskab for Tingbjerg I, badeværelser... 9 Bilag 2: Byggeregnskab for Tingbjerg I, lejlighedssammenlægning, støttet... 9 Bilag 3: Byggeregnskab for Tingbjerg I, lejlighedssammenlægning, ustøttet... 9 Bilag 4: Oplæg til forligsaftale Bilag 5: Bilag til forligsaftale Bilag 6: Udkast til købsaftale Bilag 7: Konsekvensberegning på frasalg af Lille Torv Bilag 8: Husorden for HerlevÅhuse Bilag 9: Notat Forholdsordre om kartelsager Bilag 10: Notat fra Kammeradvokaten Bilag 11: Aftale vedr. udslusningsboliger i Valbyholm Bilag 12: Tillæg til lejekontrakt for udslusningsbolig Bilag 13: Idekatalog Elleparken Helhedsplan Bilag 14: Oversigt over arbejdskapitalen /29

3 Bilag 15: Oversigt over dispositionsfonden Bilag 16: Oversigt over egen trækningsret Bilag 17: Uddrag af Kommuneplan Bilag 18: Notat om politiets tryghedsindeks Bilag 19: Sammenligning af resultater fra politiets tryghedsindeks /29

4 Organisationen 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2015 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er pr. mail tilsendt organisationsbestyrelsen til godkendelse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver referatet. Referatet blev godkendt. 2. Revisionsprotokol Det bemærkes hermed, at der ikke siden regnskabsaflæggelsen den 15. januar 2015 er foretaget indførelser i protokollen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Sager til beslutning 3. Valby Idrætskollegium - nybyggeri Projektstatus I februar måned startede programmeringsforløbet op i samarbejde med vores bygherrerådgiver Wissenberg. Programmeringen indebærer overvejelser omkring byggetekniske løsninger med hensyn til det foreliggende skitseforslag foruden øvrige discipliner såsom brugerinddragelse, bæredygtighed, rumprogrammering med videre. Der arbejdes hen imod en skema A ansøgning i starten af maj, med forventet tilsagn omkring 1. juni. I henhold til det igangværende programmeringsforløb vil den allerede indsendte Skema A ansøgning således blive revideret, dog udelukkende for at kvalificere skitseprojektet, således at projektet ikke skal sagsbehandles yderligere. Som bekendt blev skema A ansøgningen indsendt som del af grundkapitalansøgningen i januar Ansøgningen er sagsbehandlet og mundtlig tilkendegivelse om godkendelse afgivet. Københavns Kommune har tilkendegivet at formel godkendelse kan udstedes, når lokalplanen er gældende. Lokalplanen for Valby Idrætspark blev endeligt vedtaget 27. februar /29

5 Tidsplan Tidsplanen er revideret i samarbejde med bygherrerådgiver og er som følger: Programmering: Februar juni 2015 Skema A ansøgning/tilsagn: April juni 2015 Totalentrepriseudbud : April oktober 2015 Projektering: Oktober 2015 Maj 2016 Skema B ansøgning/tilsagn: Marts 2016 Maj 2016 Byggeperiode: Juni 2016 September 2017 Økonomi På organisationsbestyrelsesmødet den 15. september 2014 blev bevilget kr. inkl. moms til opstart af bygherrerådgivers programmering. Bygherrerådgiver har efterfølgende belyst projektets økonomi frem til skema A tilsagn. Midlerne skal dække honorar til bygherrerådgivers varetagelse af programmeringen, og desuden landinspektør-, geotekniskeog miljømæssige undersøgelser og øvrig teknisk og juridisk bistand. Projektetes forberedelse er langt fremme i forhold til forventet skema A tilsagn. For at sikre, at projektudviklingen ikke går i stå, er der behov for yderligere et udlæg fra på kr. Risikoen for, at projektet alligevel ikke kan nyde fremme betragtes som forsvindende lille. Der er tale om udlæg, der returneres til boligselskabet, når der er oprettet projekteringskredit efter endeligt Skema A tilsagn. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger yderligere kr. inkl. moms fra arbejdskapitalen til dækning af udgifter frem til skema A tilsagn. John B. Sørensen orienterede om, at Flemming Balle pr. mail havde bedt om en uddybning af det forbrug, der allerede har været på sagen. Niels Bonne Rasmussen fortalte, at denne sag er længere fremme end sager normalt er på skema A tidspunktet. Derfor er der også brugt flere penge. Der er anvendt kr. til rådgiver og kr. til advokat og tekniske undersøgelser. Han vurderede risikoen for at dette projekt ikke kan realiseres til at være meget lille. Der var en mindre diskussion af, hvorvidt projektlederen kunne have estimeret beløbet mere præcist på forhånd. Der var dog overvejende flest af bestyrelsesmedlemmerne der gav udtryk for at de foretrak, at der blev anmodet om penge ad flere omgange fremfor at bevillige større summer. Dermed blev indstillingen om at bevillige yderligere kr. over arbejdskapitalen godkendt. 5/29

6 4. Humlevænget helhedsplan På et velbesøgt afdelingsmøde afholdt den 25. marts 2015 blev det besluttet at indsende oplæg til helhedsplan til Landsbyggefonden og dermed starte dialog med fonden. På mødet blev målet med helhedsplanen og de mere konkrete opgaver fremlagt. Helhedsplanens mål er at fastholde bebyggelsens kvaliteter samt tilføre og indbygge forbedringer, der samlet gør bebyggelsen til et godt sted at bo og flytte til. Dette kan nås ved at gennemføre nødvendige opretnings- og vedligeholdelsesopgaver, ved at sikre en kombination af flere attraktive og velfungerende boligtyper og boligstørrelser med godt indeklima, tidssvarende køkkener og badeværelser samt opdatere udearealer med individuelle haver, gode legepladser og muligheder for fælles ophold og aktiviteter for alle aldersgrupper. Oplægget indeholder blandt andet: Genopretning Tage renoveres og tagrender skiftes, skorstene nedrives evt. punktvis Murværk sikres mod nedstyrting og facader og gavle efterisoleres Vinduer og terrassedøre skiftes og hoveddøre udskiftes eller istandsættes Hoved- og kældertrapper inkl. værn samt lyskasser udskiftes Baldakiner ved hoveddøre udskiftes og erstattes af vindfang Udskiftning af vandinstallationer og faldstammer Kloak udskiftes og kældre og fundamenter sikres med dræn El-installationer opdateres Gulve udskiftes og indvendige trapper oprettes omfang afklares Fjernelse af miljøfarlige stoffer f.eks. PCB, blyholdig maling, asbest Boligforbedringer og energibesparende tiltag Ældre og ikke renoverede badeværelser totalistandsættes omfang afklares Ældre køkkener udskiftes omfang afklares Etablering af bedre indeklima med balanceret ventilationsanlæg Boligsammenlægninger Sammenlægning af et begrænset antal boliger omfang og nye boligtyper afklares i det videre forløb Udearealer og miljøbesparende tiltag Nye affaldspladser med ændret affaldshåndtering Udskiftning af nedslidte belægninger på indgangstier og ved indgangspartier 6/29

7 Renovering af de fælles friarealer med forbedring af legepladser og opholdspladser, beplantning mm Ændret regnvandshåndtering med f.eks. vandrender Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvor stier krydser veje Forbedret belysning ved hoveddøre, på stier og på fælles friarealer, der sikrer tryg færden i bebyggelsen I følgegruppen og på de afholdte afdelings- og temamøder har der været meget fokus på muligheder for individuelle løsninger, da mange beboere har opdateret boligen. Der har også været meget fokus på huslejestigning, da mange af de nuværende beboere vil have vanskeligt ved at betale en større lejestigning. Oplæg til helhedsplan forventes indsendt til Landsbyggefonden i starten af maj Siden sidste orientering til organisationsbestyrelsen er der desuden afholdt et temamøde om ændringer og modernisering af udeområderne. Igen var det et godt besøgt møde med en livlig debat. Flere beboere havde ønske om en tydeligere grøn profil med regnvandsopsamling, kompostering mm. Prøverenoveringen af et badeværelse er godt i gang og forventes afsluttet i slutningen af april måned. Der vil blive holdt åbent hus for interesserede beboere i afdelingen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der fremsendes oplæg til helhedsplan til Landsbyggefonden og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. Ole Lagoni orienterede om, at afdelingsmødet var forløbet fint. Der var 50 lejemål til stede ogprojektet blev vedtaget med en stemme imod og en blank stemme. Alice Brødbæk kommenterede, at det er et kæmpe stort spring i sagen, at afdelingen nu stiller sig så positiv. Det har været en lang proces. Frank Sass tilføjede, at det man kan lære af denne sag er, at beboerinvolveringsprocessen har været vigtig. Kritikerne er også blevet hørt. Dermed godkendte organisationsbestyrelsen indstillingen. 5. Tingbjerg, Helleborg lejlighedssammenlægning skema C Projektet omfatter lejlighedssammenlægninger og udførelse af ordentlige bade- og køkkenforhold i to boligblokke, Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9-15 (). De eksisterende boligblokke indeholdt små utidssvarende boliger med arealer mellem m 2 7/29

8 og uden ordentlige bade-og køkkenfaciliteter. Projektet har ombygget de 36 stk. små et- og torums boliger pr. boligblok til 18 stk. moderne familieboliger. Det samlede projekt har således ombygget 72 små utidssvarende boliger til 36 moderne familieboliger. Der er etableret to elevatorer i to opgange ud af de fire pr. boligblok. I stueetagen er der etableret adgang via trapper til terræn/terrasser belagt med fliser samt altaner til boligerne på 1. og 2. sal. Projektet og finansieringen blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. januar Byggeperioden for projektet er 1. marts 2011 og afleveret i Hækkevold henholdsvis den 12. juni 2012 og Helleborg den 20. juli Byggesagen er forløbet godt, og der har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem den nedsatte følgegruppe, administrationen, rådgiverne, entreprenøren og kommunen. Tidsplan, økonomi og kvaliteten af ombygningen er overholdt og som aftalt. Boligerne er blevet udlejet og beboerne er glade for at bo i de nye boliger. Revisionsgodkendte byggeregnskaber pr. 15. september 2012 er som følger: Det samlede projektet Hækkevold og Helleborg Sammenstilling Regnskab Budget Afvigelse Helleborg kr kr kr. FSB Hækkevold kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Årsagen til forskellen mellem budgetrammen og afvigelsen mellem de 2 boligblokke er, at fsb har fået et godt tilbud på den ekstra vinduesudskiftning i forbindelse med gennemførelse af denne byggesag. Sammenstilling Regnskab Budget Afvigelse Helleborg Støttede kr kr kr Ustøttede kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Påregnet finansiering Regnskab Budget Afvigelse Realkreditlån - støttet kr kr. - 0 kr. Realkreditlån - ustøttet kr kr kr. Henlæggelsesmidler kr kr kr. Vedligeholdelseskonto kr. 0 kr kr. Byfornyelsesmidler kr kr. 0 kr. 8/29

9 Tilskud Kbh. bad mv. _ kr kr. 0 kr kr kr kr. I byggeregnskaberne er der afsat henholdsvis kr. (støttede) og kr. (ustøttede), i alt kr. Regnskab for badeværelser I de samlede regnskaber for begge blokke er udgifter til udskiftning af badeværelserne indeholdt. Der er udarbejdet et særskilt regnskab for badeværelserne til brug for Københavns Kommune og hjemtagelse af tilskud fra Københavns Kommune. Af byggeregnskabet fremgår at der er en samlet merudgift på kr., hvilket skyldes merudgifter på håndværkerudgifterne. Under udførelsen blev det konstateret, at gulvkonstruktionen i badeværelserne ikke var udført som på de eksisterende tegninger, og at det krævede øget forstærkning af konstruktionen. Forholdet er godkendt i Landsbyggefonden og udgifterne indeholdt i den samlede sag. 1 års eftersyn og 1 års gennemgang Udover etårs gennemgangen foretaget af byggesagens teknikere, er der gennemført etårs eftersyn ved brug af ekstern rådgiver i henhold til retningslinjer for Byggeskadefonden. Der blev konstateret mindre mangler, som straks blev udbedret, men der har været en del problemer med at få etableret gulvvarme på badeværelserne. Det har krævet en del undersøgelser af ventiler, pumper og de konstruktive forhold i projektet. Hele afdelingens anlæg er blevet indreguleret og ventiler er blevet udskiftet. De sidste tiltag i boligerne er under udførelse og forventes afsluttet indenfor 14 dage. Merudgifter til disse arbejder er indeholdt i byggesagen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskaberne. Bilag 1: Byggeregnskab for Tingbjerg I, badeværelser Bilag 2: Byggeregnskab for Tingbjerg I, lejlighedssammenlægning, støttet Bilag 3: Byggeregnskab for Tingbjerg I, lejlighedssammenlægning, ustøttet Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskaberne. 6. Strandlodshus oplæg til forlig har foruden køb af byggeretter på Strandlodsvej også købt en større andel af kælderen i projektet. Efter totalentreprenør Myhlenbergs konkurs har krav vedrørende fejl og mangler i 9/29

10 denne del af projektet alene kunnet rettes mod samarbejdspartneren i projektet, Sophienberg Ejendomsudvikling, der igen har kunnet rette krav videre mod konkursboet/garantistiller. KAB har gennem sagsforløbet på anbefaling af Kammeradvokaten tilbageholdt betalingen af en række krav fra Sophienberg. (Se bilag 5, hvor de enkelte krav/beløb fra Sophienberg og er nærmere beskrevet). Forhandling med Sophienberg vedrørende udbetaling har afventet afklaring og færdiggørelse af en lang række forhold i kælderen, før det har været muligt af indgå egentlig forhandling om udestående krav fra begge parter. Forhandlingerne omkring et forlig med Sophienberg er nu på plads så vidt, at der foreligger et oplæg (se bilag 4), som er godkendt af Sophienberg og hermed fremlægges til godkendelse af organisationsbestyrelsen. De tilbageholdte beløb, der er afsat i den seneste budgetopfølgning på byggesagen, vil kunne dække det foreslåede forlig. Forslag til forlig Forligsindholdet er bundet op om det oplæg, der blev drøftet på følgegruppemødet i februar 2015 og forligsoplægget vil blive fremlagt for følgegruppen den 15. april Som en del af forliget er aftalt, at forsikringsindtægter i relation til oversvømmelser og brandmandselevatorer fuldt ud tilgår. opnår ret til at få dækket brandmandselevatorudgifter i det omfang dette er muligt via den rest-sikkerhedsstillelse, som Sophienberg har hos Østjysk Bank. Forliget indebærer, at Sophienberg bringer alle mangler vedrørende kloak i orden inden 1. juni Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte forslag til forlig. Bilag 4: Oplæg til forligsaftale Bilag 5: Bilag til forligsaftale John B. Sørensen præsenterede kort forligsoplægget. Det skal ses som et samlet forlig, der både omhandler gensidige krav, men også indebærer nogle forpligtelser og mulighed for at indhente forsikringspenge og garantisum Frank Sass fortalte, at han umiddelbart havde været mest stemt for at køre sagen, men at han var blevet overbevist om, at det ikke kunne betale sig. 10/29

11 Anne Mette Svendsen tilføjede, at det er advokatens holdning, at sagen er alt for usikker. Alene det at der undervejs har været to konkurser forplumrer billedet af, hvem, der kan tage ansvar for hvad. Dermed godkendte organisationsbestyrelsen forligsoplægget. 7. Frasalg af butiksarealet på Lille Torv i Tingbjerg Som bekendt har der gennem længere tid været forhandlet om frasalg af de eksisterende butiksarealer på Lille Torv i Tingbjerg. Køber ønsker at nedrive de eksisterende bygninger og opføre en dagligvarebutik på 1500 m 2 samt 400 m 2 butikslokaler til selvstændige forretninger. Der forhandles pt. med flere af de eksisterende lejere om at fortsætte i de nye lokaler. Disse forhandlinger søges afsluttet, inden handlen indgås. Selskabslokalet er en integreret del af den eksisterende bygning, der rives ned. Derfor opføres et erstatningsselskabslokale, som overdrages til. Området/Ruten er udlagt som bydelscenter, hvilket betyder, at der må fortættes med yderligere butikker/forretningslokaler. Vi forventer derfor ikke, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området for at realisere byggeriet af de nye butikslokaler. For ikke at blokere for en mulig fremtidig fortætning på grunden frasælges byggeretten på den udmatrikulerede del af grunden og der etableres en ejerforening (skurvognsmodellen) mellem køber og. Den indebærer, at bevarer retten til at bygge ovenpå de nyopførte butikslokaler. I henhold til driftsbekendtgørelsen 101 skal nettoprovenuet ved salget anvendes til ekstraordinære afdrag på indestående statsgaranterede lån eller foranstående lån. Eventuelt overskydende beløb, når samtlige omkostninger ved salget er fraregnet, tilfalder dispositionsfonden. Administrationen har drøftet med Landsbyggefonden, hvilke lån der skal indfries. Se oversigten i bilag 7. Der forventes ikke et nettoprovenu, når udgifterne til handlen mv. er modregnet i salgsindtægten. Der har gennem længere tid været forhandlet med Innovator A/S om salget og der foreligger nu en betinget købsaftale, se bilag 6. Salget skal godkendes af Københavns Kommune. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den betingede købsaftale og i øvrigt bemyndiger administrationen til at afslutte handlen indenfor den her forelagte ramme. Bilag 6: Udkast til købsaftale Bilag 7: Konsekvensberegning på frasalg af Lille Torv 11/29

12 Lene Vennits uddybede kort sagen. Man udmatrikulerer et grundareal. Bygningerne rives ned og der opføres et nyt butiksareal. Der opføres desuden et erstatningsselskabslokale, som matrikuleres tilbage til afdelingen. Der etableres en ejerforening efter skurvognsmodellen, hvor ejeren af butiksdelen ejer 100 %, mens ejer 0%, men sikres retten til at bygge ovenpå senere. Kjeld Poulsen mente ikke, at der måtte bygges mere i Tingbjerg, men det kan måske ændres med en lokalplan. Lene Vennits svarede, at der gerne må fortættes med et butiksareal. Der var en diskussion af, om Tingbjerg har kundegrundlag til at bære flere butikker og om ville gøre sig uvenner med de nuværende butiksejere og udlejere. John B. Sørensen svarede, at projektet er en del af den overordnede plan for hele området, som udarbejdes i tæt samarbejde med kommunen og andre interessenter. Ole Logoni spurgte til baggrunden for, at der er indregnet en refusion til de andre afdelinger, som fremgår af bilag 7. Lene Vennits svarede at det handler om en refusion på baggrund af at driftsfællesskabet bliver mindre. Den betingede købsaftale blev godkendt og administrationen blev bemyndiget til at afslutte handlen. 8. Frasalg af erhvervsejendom i Herlevhuse Efter aftale med Forvaltningskommissionen har administrationen i efterår/vinter 2014 ligget i forhandlinger med Kræftens Bekæmpelse om overdragelse af forretningsejendommen beliggende ud til Ringvejen, tilhørende Herlevhuse. Forvaltningskommissionen har på sit møde den 8. oktober 2014 forhåndsgodkendt en bevilling på kr. fra arbejdskapitalen til udfærdigelse af en valuarvurdering til fastlæggelse af ejendommens markedsværdi i den foreliggende stand. Denne vurdering er foretaget og udviste en handelsværdi på 5,2 mio kr. På baggrund af denne vurdering er forhandlingerne endt med, at Kræftens Bekæmpelse har meddelt, at man ikke længere er interesseret i at erhverve ejendommen. Sagen betragtes derfor som afsluttet. Der er forbrugt kr. inkl. moms på sagen, som ikke vil kunne dækkes ind af salget, som forventet. 12/29

13 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender bevillingen til udfærdigelse af valuarvurderingen. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 9. Husorden for HerlevÅhuse Vi nærmer os udlejningstidspunktet for boligerne i HerlevÅhuse. Et af de væsentlige spørgsmål, der skal afklares i den forbindelse, er spørgsmålet om husdyrhold. Som bilag 8 fremlægges et udkast til husorden for afdelingen. Der gøres særligt opmærksom på bestemmelsen om husdyr, der her antager en lidt særlig form, idet man må holde hund, men ikke kat. Begrundelsen for at vælge netop denne form er alene at skabe ensartethed med afdeling Herlevhuse, med hvem der etableres et driftsfællesskab. Bestemmelsen svarer således til den ordning, man har valgt i Herlevhuse. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter husordenens indhold og godkender denne med eventuelle ændringer. Bilag 8: Husorden for HerlevÅhuse Bjarne Krohn omdelte et udkast til husorden for Strandlodshus til inspiration. Alice Brødbæk og Mogens Hansen havde nogle rettelser til formuleringer i det fremsendte udkast til husordenen, som ikke giver mening i HerlevÅhuse. Husordenen blev godkendt med disse rettelser. 10. Kartelsag i Tingbjerg Som det muligvis er organisationsbestyrelsen bekendt, har der verseret en større kartelsag hen over efteråret 2014, hvor en række mellemstore københavnske entreprenørselskaber er sigtet for kartelvirksomhed og i en række sager også idømt bøder herfor. Der henvises til notat Forholdsordre om kartelsager af 16. marts 2015, der er vedlagt som bilag 9. 13/29

14 Heraf fremgår det, at entreprenørfirmaet NH Hansen & Søn A/S er pålagt en bøde for at have koordineret tilbudsafgivelse i 14 navngivne sager, herunder også på licitationen for Kvartermiljøstationen i Tingbjerg tilbage i Samlet set er firmaet idømt en bøde på 2,2 mio. kr., som de har accepteret og betalt. NH Hansen A/S vandt licitationen i Tingbjerg, men der var store problemer med at få budgettet til at hænge sammen. Politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet (bagmandspolitiet) mener at have bevis for, at firmaet afstemte priser med de øvrige bydende og betalte et vederlag på kr. til hver af de øvrige (i alt kr.), og det må formodes, at de har hævet deres egen pris overfor med minimum samme beløb, formentlig noget mere. Vi står nu i en situation, hvor bør beslutte, hvorvidt denne sag skal retsforfølges yderligere. Bøden, som NH Hansen har betalt, er for deres strafferetslige forbrydelse, den har intet at gøre med det eventuelle tab, som har haft. Dette kan søges afklaret og NH Hansen imellem. Kammeradvokaten er blevet bedt om et notat om mulighederne. Notatet er vedlagt som bilag 10, og er en kopi af en mail fremsendt til KAB den 7. april Der lægges op til 3 muligheder: 1. En udenretlig løsning Her rettes en henvendelse til NH Hansen & Søn A/S med oplæg til en mindelig løsning. Med ganske stor sikkerhed kan vi jo godtgøre, at s tab i hvert fald ikke kan være mindre end tilbudsvederlaget på kr., og ifølge kammeradvokaten kan det nok nærmere opgøres til kr. Advokatomkostninger for at afsøge mulighederne for denne mindelige løsning forventes at udgøre ca kr. ekskl. moms. 2. En indenretlig løsning Hvis der ikke kan opnås en mindelig løsning, kan der anlægges sag ved Byretten eller Søog Handelsretten. Kravet om erstatning vil nok være det samme, men det er klart, at beviset for tab udover tilbudsvederlaget på kr. vil være svært at løfte. Hvis sagen skal indbringes for retten, skal det være inden juli måned 2015 og der vurderes en behandlingstid på ca. 1 år. Kammeradvokaten vurderer sagsomkostningerne til at være ca kr. ekskl. moms. 14/29

15 3. Et fælles sagsanlæg Der er en mulighed for at deltage i et fælles sagsanlæg med de øvrige bygherrer, der har haft NH Hansen & Søn som entreprenør. En del af dette fælles sagsanlæg skulle bero på økonomiske analyser fra CBS på, hvilke tab de enkelte bygherrer måtte have lidt. Men omkostningerne ved at deltage i denne fælles tabsopgørelse, hvortil der skal lægges advokatsalær, vurderes umiddelbart ikke at stå mål med den forventede erstatning og procesrisiko, der hører til. På baggrund af ovenstående orientering bedes forholde sig til, hvorvidt der ønskes en reaktion overfor NH Hansen & Søn A/S. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen antager kammeradvokaten til at søge en mindelig løsning som beskrevet under pkt. 1. Dette skal afklares inden 1. juni Lykkes det ikke at komme igennem med en mindelig løsning, bør forholde sig til om ønsker: 1. at antage kammeradvokaten til at gennemføre et sagsanlæg ved domstolene som beskrevet under pkt at søge at komme med i et fælles sagsanlæg 3. at undlade at forfølge sagen yderligere. Bilag 9: Notat Forholdsordre om kartelsager Bilag 10: Notat fra Kammeradvokaten Organisationsbestyrelsen drøftede de forskellige muligheder for at forfølge sagen og besluttede sig for i første omgang at gå efter en udenretlig løsning (pkt. 1) og hvis det ikke lykkes, blev det besluttet at søge om at komme med i et fælles sagsanlæg. 11. Tusindfryd ventilationsanlæg, finansiering I forbindelse med udskiftningen af ventilationsanlæg i Tusindfryd i 2008 blev afdelingen bevilliget et 5-årigt rente- og afdragsfrit lån på kr. Udgiften blev ikke så høj som først estimeret. Lånet endte på kr. På organisationsbestyrelsesmødet den 15. september 2014 blev det besluttet, at tilbagebetalingen af lånet skulle iværksættes, således at lånet betales tilbage over 3 år i følgende rater: kr. i budgetåret , kr. i og kr. i /29

16 Afdelingsbestyrelsen for Tusindfryd blev opmærksom på, at afdragene begyndte at skulle realiseres fra budgetår 2015/16, ved fremsendelse af budgettet. De har påpeget, at der er tale om en afdeling med 18 boliger, hvorfor en afdragsperiode på kun tre år har stor indflydelse på huslejen. Afdelingsbestyrelsen ønsker derfor at afdrage lånet over 10 år, i 10 lige store afdrag med 8.921,10 kr. pr år. Den nuværende husleje er på 954,22 kr. pr. m 2. Hvis de kr. afdrages over 3 år, betyder det en husleje stigning på 2,14 %. Hvis de afdrages over 10 år medfører det en stigning på 0,64 % Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en afdragsperiode på 10 år, således at der afdrages 8.921,10 kr. pr år. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 12. Udslusningsboliger i Valbyholm Københavns Kommune har forespurgt om en aftale om etablering af fire udslusningsboliger i Valbyholm. De fire boliger indgår i den pulje boliger, der allerede er indgået aftale med kommunen om i forbindelse med etableringen af opgangsbofællesskab for udviklingshæmmede i Valbyholm. Behovet er opstået i forbindelse med, at Socialforvaltningen i al hast skal nedlægge et bofællesskab på Amager efter anvisning fra Socialtilsynet, hvor alle borgerne er på kontanthjælp. Kommunen vil derfor gerne have dem flyttet så hurtigt som muligt - helst til 1. maj. Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, som den øvrige målgruppe i Valbyholm. Vedlagt som bilag 11 er et udkast til en aftale modelleret efter en tidligere aftale indgået på Bellahøj III. Udlejningsudvalget behandlede ansøgningen på sit møde den 7. april 2015 og indstiller, at kommunen får lov at foretage en midlertidig ommærkning af fire ældreboliger til familieboliger for at kunne leje dem ud som udslusningsboliger. De fire boliger vil blive mærket tilbage som ældreboliger den 1. maj Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender aftalen med Københavns Kommune om at ommærke fire boliger i Valbyholm og leje dem ud som udslusningsboliger. 16/29

17 Bilag 11: Aftale vedr. udslusningsboliger i Valbyholm Bilag 12: Tillæg til lejekontrakt for udslusningsbolig Der blev omdelt et nyt bilag 12. Anne Mette Svendsen uddybede baggrunden for behovet for udslusningsboliger og orienterede om, at den ene adresse i aftalen i bilag 11 var ændret, men at de fire boliger fortsat alle indgår i den pulje på 20 boliger kommunen allerede har fået stillet til rådighed til opgangsfællesskaber. Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen, men ønskede, hvis det er muligt, at få indarbejdet i aftalen at lejligheden skal afleveres i samme stand. 13. Brug af egen trækningsret ved lejlighedssammenlægninger Der er opstået en situation i Bispebjerg Terrasser, hvor en beboer har et stort ønske om at sammenlægge to lejligheder, når nabolejligheden bliver ledig, antagelig 1. juni I afdelingen har man besluttet, at man gerne må lægge lejligheder sammen, men den almindelige -model, hvor der gives egen trækningsret til 2/3 af udgifterne (max. 2/3 af 100tkr.) og afdelingen afholder 1/3, har man ikke ønsket at anvende på afdelingen. Det vil sige, at modellen i Bispebjerg Terrasser er således, at beboeren selv afholder alle udgifter. Beboeren har nu rejst spørgsmålet, om vil anerkende en model, hvor beboeren selv afholder 1/3 af udgifterne og der ydes egen trækningsret til de resterende 2/3. Det giver selvfølgelig anledning til overvejelser i forhold til de beboere, der allerede har gennemført sammenlægninger for egen regning. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter spørgsmålet og afgør om modellen generelt kan bringes i anvendelse. Der var en længere drøftelse i organisationsbestyrelsen. Det var den overvejende holdning, at det ville være bedst, hvis afdelingen godkender ordningen og beslutter at bidrage med en1/3. Der var dog samtidig overvejende flest, der talte for at beboeren selv måtte få lov at betale den sidste 1/3, hvis afdelingen ikke ville godkende ordningen, da har et mål om at gennemføre lejlighedssammenlægninger og ønsker at støtte op om det. Det blev derfor besluttet, at give beboeren lov til selv at bidrage med 1/3 af udgifterne til lejlighedssammenlægning, hvis afdelingen ikke vil støtte lejlighedssammenlægninger. 14. Udskiftning af stigstrenge i Sallinghus 17/29

18 På et ekstraordinært afdelingsmøde i Sallinghus den 16. marts 2013 blev det vedtaget at optage lån til nye vandinstallationer i afdelingen. En 10 år gammel ingeniørrapport konkluderer følgende: Brugsvandinstallationer er primært udført af galvaniserede rør med en del tæringer. Der er udført flere reparationer på kælderledningerne og stigstrengene på grund af tæringer. Der er oplyst om problemer med manglende tryk specielt på det varme vand, samt tryksvingninger ved tapsteder i lejligheder som indikerer til stoppelse i rørene på grund af rust og kalk. Både afløbs- og vandinstallationen vurderes at være meget tæt på udtjent med en restlevetid på 0-5 år. Flere registrerede skader bør udbedres omgående. Det seneste treårige bygningseftersyn konkluderer ligeledes, at levetiden på rørene er opbrugt. På det ekstraordinære afdelingsmøde blev det besluttet at i gangsætte et projekt med udskiftning af stigstrenge m.m. til en samlet pris på kr. ca kr. Dette finansieres med et 30-årigt kreditforeningslån, som anslået vil koste kr. i årlig ydelse. Der er flere poster i aktivitetsbudgettet, hvor der kan spares på reparationer, som omhandler de ting, der skal skiftes. Det vurderes ansvarligt at nedsætte henlæggelserne med et beløb, som modsvarer ydelserne på lånet, altså kr. Dermed kan projektet gennemføres uden huslejeforhøjelse relateret til arbejdet. Der arbejdes også med en helhedsplan for ejendommen, men arbejdet med udskiftning af stigstrenge er bydende nødvendigt at lave her og nu. Samtidig blev det besluttet at opsætte vandmålere og fremadrettet udarbejde vandregnskab i afdelingen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender igangsætning af projektet og den dermed forbundne låneoptagelse. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 15. Øget digital kommunikation og status på hjemmeside Alle s afdelinger har nu deres egen afdelingsside på Efter en længere proces med fejl i produktet ligger afdelingssiderne nu klar til brug. På nuværende tidspunkt indeholder de information om afdelingerne, lejemål, 18/29

19 beboerdemokratiet og ejendomskontorer. Specielt skal opmærksomheden henledes på, at samtlige afdelinger i år har kunnet hente materiale til afdelingsmødet digitalt. Næste skridt i processen er at sikre, at afdelingssiderne indeholder alle de informationer og selvbetjeningsløsninger, som er relevante for beboere og bestyrelser i den enkelte afdeling. Derfor har både driftsledere og afdelingsbestyrelser nu modtaget en , hvori de opfordres til at fremsende det, som de ønsker uploaded på hjemmesiderne. Herunder aktuelle nyheder, oplysninger og vejledninger om faciliteter, akutnumre samt skrald- og affaldshåndtering. Mulighederne rummer også elektronisk reservation af festlokaler. Opfyldelse af 's målsætningsprogram For at opfylde s mål fra målsætningsprogrammet om at gå fra papir til digitalt indstilles det, at man på s hjemmeside skal kunne tilmelde sig et digitalt nyhedsbrev, hvor tilmeldte f.eks vil kunne modtage s om nyheder i organisationen, nyheder på hjemmesiden, det digitale -blad mv. Vi arbejder nu videre på en sådan løsning ud fra de resterende midler ca kr. af de kroner, som organisationsbestyrelsen afsatte på organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2014 til udvikling af hjemmesiden. Herefter bør næste store skridt i processen være opbygning af et elektronisk system, som muliggør digital kommunikation fra organisationen, afdelingerne og administrationen direkte til beboerne. Den almene boliglovgivning foreskriver, at administrationen kommunikerer på papir. Der er dog kommet en lovhjemmel, hvorefter beboerne via lejekontrakten kan skrive under på, at de er indforstået med at udlejer anvender digital kommunikation. Dette er bl.a. indført i Almenbolig + afdelinger. Tilsvarende system kunne etableres i s nye afdelinger. Konkret har vores beboere på Strandlodshus og Sølund ønsket digital kommunikation og undret sig over, at det ikke var muligt. På sigt kan der arbejdes på tilsvarende i forhold til den eksisterende boligmasse/beboere. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen: - Godkender, at der udarbejdes et digitalt nyhedsbrev - Tiltræder, at vi i 's kommende nybyggerier opnår adgang til at kunne kommunikere digitalt med beboerne - tiltræder, at administrationen arbejder for en digital kommunikationsløsning for de øvrige afdelinger som også tilgodeser de beboere, der ikke ønsker at "forlade papir". Oliver Saltoft præsenterede de nye afdelingsundersider til s hjemmeside, der nu indeholder afdelingsmødemateriale, yderligere information om afdelingen,link til afdelingens Facebook-gruppe, hvis de har en, med mere. 19/29

20 Han fortalte desuden om muligheden for på længere sigt at få SMS-service og service i forbindelse med driftsnesbrud eller information om afdelingsmøde, nyhedsbreve med videre. Endelig informerede han om, at der nu lægges en blanket ind på hjemmesiden, hvor beboerne kan udfylde en accept af, at de gerne vil modtage beskeder pr. , når der er nyheder på hjemmesiden. Organisationsbestyrelsen fandt, at det var godt og vigtigt, at afdelingerne nu har en afdelingsside med alle de oplysninger, der er relevante. Mogens Hansen spurgte, om det betød, at man kunne erstatte de omdelte indkaldelser med s. Lene Vennits svarede, at det stadigvæk ikke er muligt i de eksisterende afdelinger. Det var organisationsbestyrelsens holdning, at der fortsat skal findes muligheder for at informere beboere, der ikke er på Facebook eller ikke har og der skal fortsat hænges opslag med informationer i opgangene. Der var dog stemning for at de digitale løsninger indføres i kommende nybyggerier. Dermed blev indstillingerne godkendt. Sager til orientering 16. Status på helhedsplan Elleparken Det overordnede omfang af Elleparkens helhedsplan er ved at være på plads efter et konstruktivt samarbejde i følgegruppen med afdelingsbestyrelse og rådgivere. Samtidig har Landsbyggefonden på et orienterende møde med KAB stillet sig yderst positive overfor at bidrage med den støtte og de støttelån, som de har mulighed for. Landsbyggefonden gjorde opmærksom på de muligheder, der eventuelt kunne ligge i at søge om huslejestøtte og at søge om infrastrukturmidler til omdannelsen af udearealerne ift. brug og trafik. Det foreliggende projekt for helhedsplanen omfatter nu bl.a. (ud over samtlige de nødvendige vedligeholdelsesarbejder som f.eks. udskiftning af installationer og nyt tag): Etablering af Lydorangeri langs Folehaven som afskærmning mod trafikstøjen for både boliger og udearealer 33 % af de eksisterende lejligheder ombygges til sammenlagte eller tilgængelige boliger inkl. nye køkkener og badeværelser Modernisering af øvrige køkkener 20/29

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10 #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl. 15.00 Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Til stede Bjarke J. Christensen, Torben Berg, Louise Koch, Curt Carlsen, Stig Torben Christiansen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere