ÅRSRAPPORT BB Electronics Holding A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger 13

3 Ledelsesberetning Virksomhedens hovedaktiviteter BB Electronics Holding A/S er holdingselskab for BB Electronics A/S. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Udviklingen i årets resultat er væsentligt påvirket af udviklingen i datterselskabet BB Electronics. Koncernen BB Electronics realiserede i 2010 en samlet indtjening (EBITDA) før særlige poster på mdkk 45 (mdkk 4) samt et resultat efter skat på mdkk 5 (mdkk -22). Fremgangen baserer sig overvejende på den højere omsætning i De faste omkostninger er trods den stigende aktivitet holdt på samme niveau som i Årets resultat i koncernen BB Electronics er påvirket negativt af særlige poster i form af omkostninger svarende til i alt mdkk 13. De særlige poster kan specielt henføres til engangsudbetaling til en kunde i forbindelse med en kommerciel aftale, som udgjorde mdkk 7 samt ekstraordinær nedskrivning af bygninger i Give og Sønderborg med samlet mdkk 6. Udviklingen i årets resultat og nettoomsætning i koncernen BB Electronics lever op til den fastlagte økonomiske strategi om at øge omsætningen og skabe bedre lønsomhed igennem fornyelse og øget effektivisering igennem hele værdikæden. Hvor 2010 har været et stabiliserings år efter den økonomiske afmatning i 2009, ser koncernen BB Electronics gode muligheder for at øge omsætningen yderligere i Ordrebogen ved indgangen til året er sund, og med en god pipeline på nye kunder/projekter ser koncernen BB Electronics lyst på fremtiden. Koncernen BB Electronics satser fortsat meget på at tiltrække nye kunder og nye projekter via BB DesignLink, der arbejder tæt sammen med salgsstyrken. Herigennem vil BB Electronics styrke sin position overfor kunder, som efterspørger udviklings-relaterede ydelser. Desuden gør BB DesignLink det muligt for kunderne at få produkterne hurtigt på markedet. Netop det vurderes at være en væsentlig konkurrenceparameter for hovedparten af de kunder og kundeemner, BB Electronics henvender sig til. I 2011 forventes koncernen BB Electronics at få fortsat positivt udbytte af det indkøbsprojekt som gennemførtes i 2009 og 2010 i form øget performance på pris, kvalitet og leveringsevne fra vore leverandører. Tilsammen faktorer, der vil resultere i en forbedret konkurrenceevne til fordel for vores kunder, og som forventes at ville øge både omsætningen og indtjeningen for koncernen BB Electronics i De samlede forventninger til koncernen BB Electronics resultater både omsætnings- og indtjeningsmæssigt for 2011 er derfor positive. Ledelsen vurderer det samlede resultat til at være acceptabelt uden dog at nå de opstillede mål. Koncernen BB Electronics mål for 2011 er at øge omsætningen. Det skal både ske gennem organisk vækst med de eksisterende kunder samt ved at udbygge kunde-porteføljen med nye. 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dag dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010 for BB Electronics Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 5. april 2011 Direktion: Knud Andersen Adm. direktør Bestyrelse: Ole Steen Andersen Søren Lindberg Cristofoli Per Blinkenberg-Thrane Formand Næstformand Næstformand Finn Lund Andersen Folmer Rud Hansen 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i BB Electronics Holding A/S Vi har revideret årsregnskabet for BB Electronics Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, side Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Århus, den 5. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Monfeldt statsaut. revisor Kim R. Mortensen statsaut. revisor 3

6 Regnskabspraksis Årsrapporten for BB Electronics Holding A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. I henhold til ÅRL 112, stk. 1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Omregning i fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens og betalingsdagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Datterselskabets udenlandske dattervirksomheder er selvstændige enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig valutakurs, mens balanceposter omregnes til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af koncernvirksomhedernes egenkapital primo året, samt valutareguleringer, der opstår som følge af omregning af resultatopgørelsen til gennemsnitlig valutakurs, indregnes direkte på egenkapitalen. Resultatopgørelsen Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Selskabsskat og udskudt skat Selskabet og danske datterselskaber er sambeskattet med Axcel IndustriInvestor a.s. International sambeskatning er fravalgt. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Hæftelsen for dansk selskabsskat afvikles i takt med betalingen af sambeskatningsbidrag til Axcel IndustriInvestor a.s. Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder: I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

7 Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. Såfremt modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet risiko for tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital: Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Finansielle gældsforpligtelser: Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 5

8 Regnskab Resultatopgørelse tkr. Note Nettoomsætning - Administrationsomkostninger (1.903) (1.764) Resultat af ordinær primær drift før særlige poster (1.903) (1.764) Restruktureringsomkostninger og andre særlige poster 1 - (1.077) Resultat af ordinær primær drift (1.903) (2.841) Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed efter skat (22.041) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 4 (2.314) (2.314) Resultat før skat (23.237) Skat af årets resultat (86) Årets resultat (23.323) Forslag til resultatdisponering: Overført resultat (23.323) (23.323) 6

9 Balance Aktiver tkr. Note Kapitalandele i dattervirksomhed Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender hos dattervirksomhed Udskudt skat Andre tilgodehavender 75 - Tilgodehavender Omsætningsaktiver Aktiver i alt

10 Balance Passiver tkr. Note Selskabskapital Overført resultat Egenkapital Ansvarlig lånekapital Ansvarligt kapitalgrundlag Anden gæld Kortfristet gæld Gæld Passiver i alt Medarbejderforhold 9 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 10 Nærtstående parter Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Noter 1 Restruktureringsomkostninger og andre særlige poster tkr Konsulenthonorar Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed efter skat tkr Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed efter skat specificeres således: Andel af resultat i dattervirksomhed (22.041) (22.041) 3 Finansielle indtægter tkr Finansielle indtægter specificeres således: Renteindtægter, tilknyttede virksomheder Finansielle omkostninger tkr Finansielle omkostninger specificeres således: Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder

12 5 Selskabsskat og udskudt skat tkr. Selskabsskat Udskudt skatteaktiv Skat ifølge resultatopgørelsen Saldo 1. januar Regulering af udskudt skat (453) Saldo 31. december 2010 (indtægt) (453) 6 Finansielle anlægsaktiver Regnskabsårets investeringer i samt værdireguleringer på finansielle anlægsaktiver specificeres således: tkr. Kapitalandele i dattervirksomhed Kostpris 1. januar Årets tilgang - Årets afgang - Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar 2010 (77.625) Årets resultat efter skat Skat af egenkapitalposteringer 137 Regulering af sikringsinstrumenter (550) Valutakursregulering Af- og nedskrivninger (67.734) Regnskabsmæssig værdi 31. december Kapitalandele i dattervirksomhed specificeres således: Navn Hjemsted Selskabskapital Stemme-og ejerandel BB Electronics A/S Danmark TDKK 100% 10

13 7 Egenkapital tkr. Aktiekapital Overført resultat Egenkapital pr. 1. januar Regulering af sikringsinstrumenter Valutakursregulering - (2.170) (2.170) Skat af egenkapitalposteringer Årets resultat - (23.323) (23.323) Årets værdireguleringer - (25.026) (25.026) Egenkapital 31. december I alt Regulering af sikringsinstrumenter - (550) (550) Valutakursregulering Skat af egenkapitalposteringer Årets resultat Årets værdireguleringer Egenkapital 31. december Pr 31. december 2010 bestod selskabskapitalen af aktier af DKK 100 Aktiekapitalen er ikke ændret de seneste 5 år. 8 Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital forrentes med kvartårlig rente på 2,41%, svarende til en effektiv rente på 10 % p.a. 11

14 9 Medarbejderforhold tkr. Note Vederlag til bestyrelse og direktion Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor tkr. Note Det samlede honorar til KPMG, Danmark udgør: Lovpligtig revision Andre ydelser - - Samlet honorar til KPMG, Danmark Nærtstående parter: Bestemmende indflydelse Grundlag Transaktioner BB Electronics Invest APS Hovedaktionær Renteomkostninger Sankt Annæ Plads TDKK 1250 København K Axcel IndustriInvestor a.s. Indirekte medejer Ingen Sankt Annæ Plads København K Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse, som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitale BB Electronics Invest APS Skovbitt Holding A/S Sankt Annæ Plads 10 Holmboes Allé København K 8700 Horsens 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Kaution for dattervirksomheds kreditengagement med pengeinstitut. Engagement udgør TDKK pr. 31. december

15 Selskabsoplysninger Adresse: BB Electronics Holding A/S Ane Staunings Vej Horsens Telefon: Telefax: CVR-nr: Hjemsted: Moderselskab: Horsens BB Electronics Invest ApS Sankt Annæ Plads København K Største koncern Axcel IndustriInvestor a.s. hvori selskabet indgår: Sankt Annæ Plads København K CVR: Datterselskaber: Danmark: BB Electronics A/S Kina: BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. BB Trading (Suzhou) Co. Ltd. Bestyrelse: Direktion: Revisor: Ole Steen Andersen Søren Lindberg Cristofoli Per Blinkenberg-Thrane Finn Lund Andersen Folmer Rud Hansen Adm. direktør Knud Andersen KPMG, Århus Bank: Nordea, København 13

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere