Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret"

Transkript

1 Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012

2 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal udfylde et it-aktstykke, hvilket er relevant, hvis dit it-projekt skal forelægges for Finansudvalget mhp. igangsættelse. Vejledningen beskriver, hvordan du omregner udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til de omkostningsbaserede tal, som skal anvendes i forbindelse med fremlæggelse af aktstykker for Folketingets Finansudvalg. Denne vejledning kan også være relevant, når du i øvrigt skal vurdere de bevillings- og driftsmæssige konsekvenser af et konkret it-projekt, hvis det gennemføres i tilknytning til en omkostningsbaseret driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Første del af vejledningen beskriver forskellen mellem det udgifts- og omkostningsbaserede budget. Anden del gennemgår et eksempel på en omregning med udgangspunkt i Statens business case-model.

3 Indhold 1 Formål 1 2 Forskellen mellem et udgifts- og et omkostningsbaseret budget Afskrivninger Interne produktionsomkostninger, herunder anlægsløn Hensættelser Nedskrivninger Renter 5 3 Eksempel på omregning De samlede projektudgifter Tabel 2 i Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Udgifter til aktiver: afskrivninger Driftsudgifter 8 4 Bilag / Renteberegning 11

4 Side 1 1 Formål Statens business case-model opgør udgifter og gevinster ved it-projekter udgiftsbaseret, da dette er en nødvendighed for at beregne nettonutidsværdien. Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger på finansloven er omkostningsbaserede. I denne vejledning beskrives det, hvordan man omregner business casens udgiftsbaserede tal til omkostningsbaserede tal. Det bl.a. har relevans i forbindelse med udarbejdelsen af et aktstykke om igangsættelse af et it-projekt til Folketingets Finansudvalg, jf. Finansministeriets retningslinjer for udformningen af it-aktstykker. 2 Forskellen mellem et udgifts- og et omkostningsbaseret budget Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab omhandler følgende hovedpunkter: Afskrivninger Interne produktionsomkostninger ved investeringsprojekter (anlægsløn mv.) Hensættelser Nedskrivninger Renter 2.1 Afskrivninger Det første, du skal gøre, er at identificere den del af projektets udviklings- og anskaffelsesudgifter, som kan indregnes på balancen og aktiveres, når projektet tages i brug. Indregning på balancen medfører, at udgifterne ikke påvirker institutionens driftsresultat direkte, men at det først sker gennem afskrivningerne i takt med at aktivet/anlægget forbruges. Det drejer sig om udgifter i forbindelse med køb og udvikling af it-systemer og interne produktionsomkostninger som eksempelvis lønudgifter. Du kan læse om reglerne for værdiansættelse og indregning af itudviklingsprojekter under udførelse i Økonomisk administrativ vejledning:

5 Side 2 Den fællesstatslige it-projektmodel opererer med følgende fem faser: 1. Idéfasen, hvor idéen kvalificeres og udmøntes i et projektoplæg 2. Analysefasen, hvor projektet defineres og udmøntes i et projektinitieringsdokument 3. Anskaffelsesfasen, hvor der foretages kravspecificering og eventuelle udbud 4. Gennemførelsesfasen, hvor projektets leverancer realiseres 5. Realiseringsfasen, hvor projektet sættes i drift og business casen realiseres. Aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse opererer med følgende tre faser: 1. Opstarts- og planlægningsfasen 2. Udviklingsfasen 3. Driftsfasen I regnskabsreglerne beskrives, at udgifter, som resulterer i en reel udviklingsværdi, skal aktiveres. Som udgangspunkt defineres alle udgifter, der lægges i udviklingsfasen, som givende udviklingsværdi til projektet. Derfor skal alle udgifter i udviklingsfasen som udgangspunkt aktiveres, mens alle udgifter i de to andre faser: opstarts- & planlægningsfasen og driftsfasen, ikke må aktiveres. Læs mere om den regnskabsmæssige behandling i Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af it-udviklingsprojekter og anlægsløn. Relationen mellem it-projektmodellens faser og faserne i aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse er illustreret i figur 1:

6 Side 3 Figur 1 Aktiveringsprincipper og faser Næste skridt er at identificere aktivet eller aktivernes forventede levetid, altså over hvor mange år det pågældende aktiv skal afskrives. Ethvert aktiv skal have defineret en afskrivningshorisont og en afskrivningsprofil. Reglerne for dette kan du ligeledes læse på Bemærk, at der som udgangspunkt altid skal fastsættes en levetid, som er i overensstemmelse med reglerne i ØAV. Det tredje, som du skal identificere, er det tidspunkt, hvor aktivet er klar til drift og dermed kan aktiveres i regnskabet. Afskrivningen skal som udgangspunkt påbegyndes den første måned efter, aktivet er færdigmeldt, og systemet er taget i egentlig drift (dvs. hverken forsøgsdrift eller pilotdrift). Aktivets forventede levetid samt ibrugtagningsdatoen kan, såfremt de samlede projektudgifter til anskaffelse og udvikling er 10 mio.kr. eller derover (jf. Budgetvejledning 2011 punkt ), findes i projektets business case. 2.2 Interne produktionsomkostninger, herunder anlægsløn Opfører institutionen et anlægsaktiv som fx et it-projekt, er det obligatorisk at medregne internt medgåede lønomkostninger samt øvrige interne produktionsomkostninger i aktivets værdi med henblik på aktivering, såfremt de samlede projektudgifter til anskaffelse og udvikling er 10 mio.kr. eller derover (jf. Budgetvejledning 2011 punkt ).

7 Side 4 Anlægsløn er betegnelsen for den lønudgift, der afholdes til udvikling af et itsystem med egen arbejdskraft, og som skal aktiveres. Det er således ikke alle lønudgifterne, der er anlægsløn. Hovedreglen er, at udgifter til udviklingsprojekter skal aktiveres i den udstrækning, udgiften resulterer i et produkt med en selvstændig værdi. Du kan læse mere om anlægsløn i Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af it-udviklingsprojekter og anlægsløn. Budgetteringen af forbruget af anlægsløn kan tage udgangspunkt i en beregnet gennemsnitlig timeløn i institutionen. Denne gennemsnitlige timeløn ganges så med det forudsatte timeforbrug på projektet i gennemførelsesfasen. Som udgangspunkt anvendes den samme gennemsnitlige årsværkspris, uafhængigt af hvorvidt der er tale om et omkostningsbaseret eller udgiftsbaseret budget. Opgørelsen af den faktiske anlægsløn, som indgår i aktivets værdi, tager udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug. 2.3 Hensættelser Der vil meget sjældent skulle budgetteres med hensættelser. En hensættelse kan fx være aktuel, hvis man ønsker at have mulighed for at frigøre sig fra en kontrakt, og dette vil medføre et tab. En hensættelse til tab i balancen og korresponderende udgifter i budgettet skal som udgangspunkt kun medregnes, hvis det er muligt at foretage en beløbsmæssig pålidelig værdiansættelse af dette forventede tab. Du kan læse om, hvad man skal foretage hensættelser til i Moderniseringsstyrelsens vejledning om håndtering af hensatte forpligtelser. 2.4 Nedskrivninger Når der med periodiske mellemrum foretages vurderinger af, hvorvidt et projekt eller et aktiv under opførelse reelt har den værdi, det står opført til, kan der opstå behov for nedskrivning. Når en nedskrivning er aktuel, reduceres afskrivningsgrundlaget og den optagne gæld til finansiering af projektet parallelt i beregningen af hhv. fremtidige afskrivninger og fremtidige renter. Samtidig belastes institutionens driftsresultat med nedskrivningen (tabet). En sådan nedskrivning konteres på balancen på regnskabskonto immaterielle anlægsaktiver under opførelse nedskrivninger samt udgiftsføres på nedskrivningskontoen i driften på

8 Side 5 Den regnskabsmæssige håndtering af sådanne nedskrivninger er nærmere behandlet i Moderniseringsstyrelsens Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af it-udviklingsprojekter og anlægsløn. Det bemærkes, at nedskrivninger ved store it-projekter, som har været forelagt Finansudvalget, kan være omfattet af pligten til at forelægge væsentlige ændringer for Finansudvalget (jf. Budgetvejledning 2011 punkt ). 2.5 Renter Bygge- og it-projekter finansieres af FF4-kontoen Langfristet gæld. Oplysninger om gældende rentesatser for FF4 findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om rentesatser og de forskellige konti (FF4, FF5 og FF7) i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet og i Finansministeriets cirkulære om selvstændig likviditet. Det, der finansieres over FF4, er følgende: - Alle ibrugtagne anlægsaktiver - Løbende udgifter til immaterielle og andre udviklingsprojekter under opførelse, som forudsættes aktiveret efterfølgende Virksomhedens løbende drift finansieres over FF7. I praksis vil udgifter til fx leverandører afholdes af FF7-kontoen. og ved udgangen af hvert kvartal skal der i overensstemmelse med regnskabsreglerne ske en likvid omflytning, således at de udgifter, der indregnes på balancen og som forventes aktiveret når anlægget tages i brug, bliver finansieret af FF4. Rentesatsen på FF4 er p.t. 5% p.a. Den aktuelt gældende rentesats kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside under SKB / likviditetsordningen.

9 Side 6 3 Eksempel på omregning Dette afsnit illustrerer, hvordan man, ved hjælp af eksemplet fra Digitaliseringsstyrelsens business case tastevejledning, foretager en omregning fra udgiftsbaserede projektudgifter til omkostningsbaserede projektudgifter til brug i aktstykkeskabelonen. Til tastevejledningen er der to tilhørende regneark. Det kan være en fordel at læse tastevejledningen for lettere at forstå omregningen. Du kan finde tastevejledningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 3.1 De samlede projektudgifter I sagsfremstillingen i it-aktstykket skal du angive de samlede omkostningsbaserede udgifter til projektet, svarende til de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling (som er den relevante definition i forhold til forelæggelsesgrænserne for Finansudvalget) plus renter. Udgifter til drift af it-systemet efter ibrugtagning mv. medtages ikke. De udgiftsbaserede projektudgifter fremgår af business casens regneark. I regnearket skal du klikke på fanebladet Rapportering og gå ned til skemaet med økonomiske nøgletal. Find kolonnen: Risikojusteret. I 3. række står de samlede projektudgifter. I eksemplet i tastevejledningen er de samlede projektudgifter risikojusteret 114,5 mio. kr. Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2011-pl) Nr. Beskrivelse Risikojusteret 1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 195,5 2 Intern rente 13,7% 3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 114,5 4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr ,0 5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr ,8 6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4-5) 408,2 7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 1.353,3 8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6-3) 293,7 Ikke risikojusteret Best case Worst case 196,7 705,8-320,7 13,8% 23,9% -100,0% 113,0 93,0 143, , , , ,2 973, ,3 408, ,8-283, , , ,3 295, ,8-426,4 Risikojust. forrige fase 104,5 10,9% 110, , ,0 275, ,0 165,0 3.2 Tabel 2 i Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker I aktstykkeskabelonens tabel 2 skal du vise udgiftsfordelingen efter omkostningsprincippet. Vi viser nu, hvordan de enkelte rækker i tabel 2 skal udfyldes.

10 Side 7 Tabel 2: Omkostningsbaseret projektudgifter, mio.kr. T otal Ibrugta gning Udgifter til aktiver: afskrivninger 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 20,8 20,8 20,8 20,8 13,9 D riftsudgifter 24,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 4,3 3,3 2,3 1,2 0,3 Heraf - øvrige udgifter 10,4 2,6 2,6 2,6 2, renter 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,3 3,3 2,3 1,2 0,3 To tal incl. renter 128, ,6 2,6 2,6 2,6 9,6 25,2 24,1 23,1 22,0 14, Udgifter til aktiver: afskrivninger Den første række er: Udgifter til aktiver: afskrivninger. Her skal du indføre alle de udgifter i projektet, som kan aktiveres. I Statens business case-model har du indtastet udgifter, der kan aktiveres, og udgifter, der er driftsudgifter, dvs. ikkeaktivérbare. Denne sondring skal du bruge her. I eksemplet fra tastevejledningen er der blandt andet en anskaffelse af et it-system, der kan aktiveres. For at kunne udfylde tabel 2 skal du vide følgende om itsystemet: 1. Anskaffelsesprisen 2. Ibrugtagningsdatoen 3. Afskrivningsprofilen 1. Anskaffelsesprisen Du skal tage udgangspunkt i den risikojusterede pris, som du kan finde i business case regnearket. I vores eksempel er den risikojusterede anskaffelsespris 101,5 mio. kr. 2. Ibrugtagningsdatoen Du skal vide, hvornår I forventer, at systemet er klar til ibrugtagning. Se fanebladet stamdata i business casen. I business case modellen vil ibrugtagningstidspunktet ofte være det tidspunkt, hvor projektet overgår til realiseringsfasen. I eksemplet i tastevejledningen starter realiseringsfasen d. 1. januar For eksemplets skyld har vi i denne vejledning valgt at projektgruppen på nuværende tidspunkt ved, at de overgår til realiseringsfasen 4 måneder før planlagt. Ibrugtagningstidspunktet sættes derfor til 1. september Ibrugtagningsdatoen kan være en hvilken som helst dag på året. Vi anbefaler, at man regnskabsmæssigt sætter ibrugtagningsdatoen til den første i måneden, efter

11 Side 8 systemet er taget i brug. Hvis systemet er færdigt i august måned, sættes ibrugtagningsdatoen således til 1. september. Det skyldes, at afskrivningerne for det første år er proportionalt med antallet af måneder efter ibrugtagningen. Når ibrugtagningsdatoen er den 1. september så skal 4/12 dele af årets afskrivning ligge i det år. 3. Afskrivningsprofil I vores eksempel er afskrivningen sat til at være lineær over 5 år, hvilket svarer til, at der er tale om tilpasning eller nyudvikling af applikationer til et i forvejen eksisterende standardsystem. Det betyder, at der fra ibrugtagning d. 1. september 2015 bliver afskrevet med 21,1 mio. kr. årligt i 5 år. Dette indeholder afskrivning til både anlægsløn og køb af immaterielle anlæg. Aktivets afskrivningsprofil er også tidligere indtastet i projektets business case under stamdata. Statens regler for afskrivning, herunder afskrivningsprofil, fremgår af Driftsudgifter Med driftsudgifter menes alle de udgifter, som ikke kan aktiveres. Du har allerede i business case regnearket skullet foretage en sondring mellem driftsudgifter og udgifter til aktiver, og samme sondring skal du bruge her. I tabel 2 skal du opsplitte driftsudgifterne på to linjer: Øvrige udgifter Renter Øvrige udgifter I Øvrige udgifter indgår fx lønudgift til projektgruppen i det omfang denne ikke kan aktiveres, fx fordi der er tale om udgifter i opstarts- og planlægningsfasen. Af regnearket til tastevejledningen kan du se, at lønomkostningen til projektdeltagerne er på 2,6 mio. kr. fra Lønomkostningerne til projektfaserne; idéfasen, analysefasen og anskaffelsesfasen er driftsudgifter. Lønudgifterne til gennemførelsesfasen er anlægsløn og derfor indtastet under aktiver. I tastevejledningen bliver løn til projektgruppen til anlægsløn i perioden 1/ til 31/ som udgør hele gennemførelsesfasen. For eksemplets skyld har vi i denne vejledning valgt, at systemet er færdig til ibrugtagning 4 måneder tidligere, altså d. 1/ og at gennemførelsesfasen i praksis startede allerede d. 1/ Renter Renteudgifterne fremgår ikke af business casen. Vi viser nedenfor, hvordan du beregner renteudgiften til tabel 2 i Finansministeriets retningslinjer for udformningen af it-aktstykker.

12 Side 9 Vi har udarbejdet et regneark til beregning af renter knyttet til anlægsaktivet, som opføres på balancen. Du kan hente regnearket samme sted som denne vejledning, og du kan se et eksempel som bilag til denne vejledning. Det skal bemærkes, at regnearket kræver en manuel behandling, således at arket tilpasses jeres specifikke it-projekt. Eksempelvis skal årstal, formler etc. tilrettes. Renteberegneren laver automatisk tabel 2 til indsættelse i det konkrete it-aktstykke. Nedenfor er der en gennemgang af hvilke tal, du skal indtaste i renteberegningen trin for trin. Renteberegneren er opbygget således, at du blot skal indtaste i de gule felter. De andre tal, som fremkommer, er beregninger. Ibrugtagningstidspunkt: 1. september Ibrugtagningstidspunktet indtastes i eksemplet er der forudsat en ibrugtagning 1. september Afskrivningsprofil og horisont: Lineær, 5 år. Afskrivningen foretages efter en lineær model over 5 år eller 8 år (jf. ØAV). I det viste eksempel er der forudsat en lineær afskrivning over 5 år. Budgetperiode: I eksemplet er det Budgetperioden starter det år, hvor projektet igangsættes, og afsluttes det år, hvor aktiverne er fuldt afskrevet. Du skal selv rette renteberegneren og tabel 2 til efter budgetperioden således, at årstallene i tabel 2 svarer til årstallene for dit projekt. Indtast FF4-rentesats Du skal bruge den aktuelt gældende rentesats for FF4 i hele budgetperioden ( ). Den aktuelt gældende rentesats kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under SKB / likviditetsordningen. FF4-rentesatsen er p.t. 5% p.a. Den årlige renteudgift beregnes, fsva. trækket på FF4-kontoen, medio året. Det betyder, at renteberegneren foretager beregningen på baggrund af det forventede træk midt på året. I anskaffelsesåret forventer vi ikke, at alle 101,5 mio. kr. til itanskaffelsen skal udbetales i starten af året. Vi forventer en løbende udbetaling over året. Renteberegneren er derfor sat til blot at beregne renter for 4 måneder af Hvis det forholder sig anderledes i dit projekt, så skal du rette beregningen til efter dette. Køb af immaterielle anlægsaktiver I vores eksempel foretages en anskaffelse af it-system til værdi af 101,5 mio. kr. i 2015.

13 Side 10 Driftsomkostninger før ibrugtagning og Anlægsløn I eksemplet er der udgifter til projektgruppen på 2,6 mio. kr. om året. Den lønudgift, der vedrører gennemførelsesfasen og som derfor kan aktiveres, fordeles som anlægsløn i henholdsvis 2014 og Lønudgiften for idé-, analyse- og anskaffelsesfasen fordeles på årene Afskrivninger For hele år bliver afskrivningerne beregnet automatisk i renteberegneren. For år, hvor der kun i enkelte måneder kan afskrives på et aktiv, skal der foretages en manuel beregning i arket. Afskrivningerne bliver beregnet ud fra aktiveringssummen divideret med afskrivningsperioden (antal år). I vores eksempel påbegynder vi afskrivningerne 1. september 2015, og beregninger af afskrivninger for de 4 måneder af 2015 er lavet forholdsmæssigt ved manuelt at gange afskrivninger pr måned (se øverst i regnearket) med 4. Indtast eventuelle hensættelser eller nedskrivninger I vores konkrete eksempel er der hverken hensættelser til tab eller nedskrivninger. Hvis der enten er hensættelser til tab eller nedskrivninger i jeres projekt, så er der linjer i renteberegneren til at indtaste disse. Når du har udfyldt renteberegneren, kan du aflæse tallene i tabel 2. Såfremt du har tilrettet budgetperioden, skal du også tilrette budgetperioden i tabel 2. Du kan aflæse projektets samlede omkostninger ud fra et omkostningsbaseret princip i tabel 2. I vores eksempel er de samlede omkostninger 128,6. kr. Heraf udgør de samlede renteomkostninger 14,1 mio.kr., og de er dermed forskellen på de udgiftsbaserede projektomkostninger fra business casen og de omkostningsbaserede projektomkostninger. Hvis du har spørgsmål til Statens it-projektmodel, herunder statens business casemodel, kan du rette henvendelse til Ministeriernes Projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen på Hvis du har spørgsmål til statens regnskabsregler, herunder regler for aktivering, afskrivninger, anlægsløn og andet, kan du rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen.

14 Side 11 4 Bilag / Renteberegning Her ses regnearksskabelonen til renteberegning.

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere