Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret"

Transkript

1 Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012

2 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal udfylde et it-aktstykke, hvilket er relevant, hvis dit it-projekt skal forelægges for Finansudvalget mhp. igangsættelse. Vejledningen beskriver, hvordan du omregner udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til de omkostningsbaserede tal, som skal anvendes i forbindelse med fremlæggelse af aktstykker for Folketingets Finansudvalg. Denne vejledning kan også være relevant, når du i øvrigt skal vurdere de bevillings- og driftsmæssige konsekvenser af et konkret it-projekt, hvis det gennemføres i tilknytning til en omkostningsbaseret driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Første del af vejledningen beskriver forskellen mellem det udgifts- og omkostningsbaserede budget. Anden del gennemgår et eksempel på en omregning med udgangspunkt i Statens business case-model.

3 Indhold 1 Formål 1 2 Forskellen mellem et udgifts- og et omkostningsbaseret budget Afskrivninger Interne produktionsomkostninger, herunder anlægsløn Hensættelser Nedskrivninger Renter 5 3 Eksempel på omregning De samlede projektudgifter Tabel 2 i Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Udgifter til aktiver: afskrivninger Driftsudgifter 8 4 Bilag / Renteberegning 11

4 Side 1 1 Formål Statens business case-model opgør udgifter og gevinster ved it-projekter udgiftsbaseret, da dette er en nødvendighed for at beregne nettonutidsværdien. Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger på finansloven er omkostningsbaserede. I denne vejledning beskrives det, hvordan man omregner business casens udgiftsbaserede tal til omkostningsbaserede tal. Det bl.a. har relevans i forbindelse med udarbejdelsen af et aktstykke om igangsættelse af et it-projekt til Folketingets Finansudvalg, jf. Finansministeriets retningslinjer for udformningen af it-aktstykker. 2 Forskellen mellem et udgifts- og et omkostningsbaseret budget Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab omhandler følgende hovedpunkter: Afskrivninger Interne produktionsomkostninger ved investeringsprojekter (anlægsløn mv.) Hensættelser Nedskrivninger Renter 2.1 Afskrivninger Det første, du skal gøre, er at identificere den del af projektets udviklings- og anskaffelsesudgifter, som kan indregnes på balancen og aktiveres, når projektet tages i brug. Indregning på balancen medfører, at udgifterne ikke påvirker institutionens driftsresultat direkte, men at det først sker gennem afskrivningerne i takt med at aktivet/anlægget forbruges. Det drejer sig om udgifter i forbindelse med køb og udvikling af it-systemer og interne produktionsomkostninger som eksempelvis lønudgifter. Du kan læse om reglerne for værdiansættelse og indregning af itudviklingsprojekter under udførelse i Økonomisk administrativ vejledning:

5 Side 2 Den fællesstatslige it-projektmodel opererer med følgende fem faser: 1. Idéfasen, hvor idéen kvalificeres og udmøntes i et projektoplæg 2. Analysefasen, hvor projektet defineres og udmøntes i et projektinitieringsdokument 3. Anskaffelsesfasen, hvor der foretages kravspecificering og eventuelle udbud 4. Gennemførelsesfasen, hvor projektets leverancer realiseres 5. Realiseringsfasen, hvor projektet sættes i drift og business casen realiseres. Aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse opererer med følgende tre faser: 1. Opstarts- og planlægningsfasen 2. Udviklingsfasen 3. Driftsfasen I regnskabsreglerne beskrives, at udgifter, som resulterer i en reel udviklingsværdi, skal aktiveres. Som udgangspunkt defineres alle udgifter, der lægges i udviklingsfasen, som givende udviklingsværdi til projektet. Derfor skal alle udgifter i udviklingsfasen som udgangspunkt aktiveres, mens alle udgifter i de to andre faser: opstarts- & planlægningsfasen og driftsfasen, ikke må aktiveres. Læs mere om den regnskabsmæssige behandling i Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af it-udviklingsprojekter og anlægsløn. Relationen mellem it-projektmodellens faser og faserne i aktiveringsprincipperne for udviklingsprojekter under opførelse er illustreret i figur 1:

6 Side 3 Figur 1 Aktiveringsprincipper og faser Næste skridt er at identificere aktivet eller aktivernes forventede levetid, altså over hvor mange år det pågældende aktiv skal afskrives. Ethvert aktiv skal have defineret en afskrivningshorisont og en afskrivningsprofil. Reglerne for dette kan du ligeledes læse på Bemærk, at der som udgangspunkt altid skal fastsættes en levetid, som er i overensstemmelse med reglerne i ØAV. Det tredje, som du skal identificere, er det tidspunkt, hvor aktivet er klar til drift og dermed kan aktiveres i regnskabet. Afskrivningen skal som udgangspunkt påbegyndes den første måned efter, aktivet er færdigmeldt, og systemet er taget i egentlig drift (dvs. hverken forsøgsdrift eller pilotdrift). Aktivets forventede levetid samt ibrugtagningsdatoen kan, såfremt de samlede projektudgifter til anskaffelse og udvikling er 10 mio.kr. eller derover (jf. Budgetvejledning 2011 punkt ), findes i projektets business case. 2.2 Interne produktionsomkostninger, herunder anlægsløn Opfører institutionen et anlægsaktiv som fx et it-projekt, er det obligatorisk at medregne internt medgåede lønomkostninger samt øvrige interne produktionsomkostninger i aktivets værdi med henblik på aktivering, såfremt de samlede projektudgifter til anskaffelse og udvikling er 10 mio.kr. eller derover (jf. Budgetvejledning 2011 punkt ).

7 Side 4 Anlægsløn er betegnelsen for den lønudgift, der afholdes til udvikling af et itsystem med egen arbejdskraft, og som skal aktiveres. Det er således ikke alle lønudgifterne, der er anlægsløn. Hovedreglen er, at udgifter til udviklingsprojekter skal aktiveres i den udstrækning, udgiften resulterer i et produkt med en selvstændig værdi. Du kan læse mere om anlægsløn i Moderniseringsstyrelsens vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af it-udviklingsprojekter og anlægsløn. Budgetteringen af forbruget af anlægsløn kan tage udgangspunkt i en beregnet gennemsnitlig timeløn i institutionen. Denne gennemsnitlige timeløn ganges så med det forudsatte timeforbrug på projektet i gennemførelsesfasen. Som udgangspunkt anvendes den samme gennemsnitlige årsværkspris, uafhængigt af hvorvidt der er tale om et omkostningsbaseret eller udgiftsbaseret budget. Opgørelsen af den faktiske anlægsløn, som indgår i aktivets værdi, tager udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug. 2.3 Hensættelser Der vil meget sjældent skulle budgetteres med hensættelser. En hensættelse kan fx være aktuel, hvis man ønsker at have mulighed for at frigøre sig fra en kontrakt, og dette vil medføre et tab. En hensættelse til tab i balancen og korresponderende udgifter i budgettet skal som udgangspunkt kun medregnes, hvis det er muligt at foretage en beløbsmæssig pålidelig værdiansættelse af dette forventede tab. Du kan læse om, hvad man skal foretage hensættelser til i Moderniseringsstyrelsens vejledning om håndtering af hensatte forpligtelser. 2.4 Nedskrivninger Når der med periodiske mellemrum foretages vurderinger af, hvorvidt et projekt eller et aktiv under opførelse reelt har den værdi, det står opført til, kan der opstå behov for nedskrivning. Når en nedskrivning er aktuel, reduceres afskrivningsgrundlaget og den optagne gæld til finansiering af projektet parallelt i beregningen af hhv. fremtidige afskrivninger og fremtidige renter. Samtidig belastes institutionens driftsresultat med nedskrivningen (tabet). En sådan nedskrivning konteres på balancen på regnskabskonto immaterielle anlægsaktiver under opførelse nedskrivninger samt udgiftsføres på nedskrivningskontoen i driften på

8 Side 5 Den regnskabsmæssige håndtering af sådanne nedskrivninger er nærmere behandlet i Moderniseringsstyrelsens Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af it-udviklingsprojekter og anlægsløn. Det bemærkes, at nedskrivninger ved store it-projekter, som har været forelagt Finansudvalget, kan være omfattet af pligten til at forelægge væsentlige ændringer for Finansudvalget (jf. Budgetvejledning 2011 punkt ). 2.5 Renter Bygge- og it-projekter finansieres af FF4-kontoen Langfristet gæld. Oplysninger om gældende rentesatser for FF4 findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Du kan læse mere om rentesatser og de forskellige konti (FF4, FF5 og FF7) i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet og i Finansministeriets cirkulære om selvstændig likviditet. Det, der finansieres over FF4, er følgende: - Alle ibrugtagne anlægsaktiver - Løbende udgifter til immaterielle og andre udviklingsprojekter under opførelse, som forudsættes aktiveret efterfølgende Virksomhedens løbende drift finansieres over FF7. I praksis vil udgifter til fx leverandører afholdes af FF7-kontoen. og ved udgangen af hvert kvartal skal der i overensstemmelse med regnskabsreglerne ske en likvid omflytning, således at de udgifter, der indregnes på balancen og som forventes aktiveret når anlægget tages i brug, bliver finansieret af FF4. Rentesatsen på FF4 er p.t. 5% p.a. Den aktuelt gældende rentesats kan hentes på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside under SKB / likviditetsordningen.

9 Side 6 3 Eksempel på omregning Dette afsnit illustrerer, hvordan man, ved hjælp af eksemplet fra Digitaliseringsstyrelsens business case tastevejledning, foretager en omregning fra udgiftsbaserede projektudgifter til omkostningsbaserede projektudgifter til brug i aktstykkeskabelonen. Til tastevejledningen er der to tilhørende regneark. Det kan være en fordel at læse tastevejledningen for lettere at forstå omregningen. Du kan finde tastevejledningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 3.1 De samlede projektudgifter I sagsfremstillingen i it-aktstykket skal du angive de samlede omkostningsbaserede udgifter til projektet, svarende til de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling (som er den relevante definition i forhold til forelæggelsesgrænserne for Finansudvalget) plus renter. Udgifter til drift af it-systemet efter ibrugtagning mv. medtages ikke. De udgiftsbaserede projektudgifter fremgår af business casens regneark. I regnearket skal du klikke på fanebladet Rapportering og gå ned til skemaet med økonomiske nøgletal. Find kolonnen: Risikojusteret. I 3. række står de samlede projektudgifter. I eksemplet i tastevejledningen er de samlede projektudgifter risikojusteret 114,5 mio. kr. Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2011-pl) Nr. Beskrivelse Risikojusteret 1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 195,5 2 Intern rente 13,7% 3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 114,5 4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr ,0 5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr ,8 6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4-5) 408,2 7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 1.353,3 8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6-3) 293,7 Ikke risikojusteret Best case Worst case 196,7 705,8-320,7 13,8% 23,9% -100,0% 113,0 93,0 143, , , , ,2 973, ,3 408, ,8-283, , , ,3 295, ,8-426,4 Risikojust. forrige fase 104,5 10,9% 110, , ,0 275, ,0 165,0 3.2 Tabel 2 i Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker I aktstykkeskabelonens tabel 2 skal du vise udgiftsfordelingen efter omkostningsprincippet. Vi viser nu, hvordan de enkelte rækker i tabel 2 skal udfyldes.

10 Side 7 Tabel 2: Omkostningsbaseret projektudgifter, mio.kr. T otal Ibrugta gning Udgifter til aktiver: afskrivninger 104,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 20,8 20,8 20,8 20,8 13,9 D riftsudgifter 24,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 4,3 3,3 2,3 1,2 0,3 Heraf - øvrige udgifter 10,4 2,6 2,6 2,6 2, renter 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,3 3,3 2,3 1,2 0,3 To tal incl. renter 128, ,6 2,6 2,6 2,6 9,6 25,2 24,1 23,1 22,0 14, Udgifter til aktiver: afskrivninger Den første række er: Udgifter til aktiver: afskrivninger. Her skal du indføre alle de udgifter i projektet, som kan aktiveres. I Statens business case-model har du indtastet udgifter, der kan aktiveres, og udgifter, der er driftsudgifter, dvs. ikkeaktivérbare. Denne sondring skal du bruge her. I eksemplet fra tastevejledningen er der blandt andet en anskaffelse af et it-system, der kan aktiveres. For at kunne udfylde tabel 2 skal du vide følgende om itsystemet: 1. Anskaffelsesprisen 2. Ibrugtagningsdatoen 3. Afskrivningsprofilen 1. Anskaffelsesprisen Du skal tage udgangspunkt i den risikojusterede pris, som du kan finde i business case regnearket. I vores eksempel er den risikojusterede anskaffelsespris 101,5 mio. kr. 2. Ibrugtagningsdatoen Du skal vide, hvornår I forventer, at systemet er klar til ibrugtagning. Se fanebladet stamdata i business casen. I business case modellen vil ibrugtagningstidspunktet ofte være det tidspunkt, hvor projektet overgår til realiseringsfasen. I eksemplet i tastevejledningen starter realiseringsfasen d. 1. januar For eksemplets skyld har vi i denne vejledning valgt at projektgruppen på nuværende tidspunkt ved, at de overgår til realiseringsfasen 4 måneder før planlagt. Ibrugtagningstidspunktet sættes derfor til 1. september Ibrugtagningsdatoen kan være en hvilken som helst dag på året. Vi anbefaler, at man regnskabsmæssigt sætter ibrugtagningsdatoen til den første i måneden, efter

11 Side 8 systemet er taget i brug. Hvis systemet er færdigt i august måned, sættes ibrugtagningsdatoen således til 1. september. Det skyldes, at afskrivningerne for det første år er proportionalt med antallet af måneder efter ibrugtagningen. Når ibrugtagningsdatoen er den 1. september så skal 4/12 dele af årets afskrivning ligge i det år. 3. Afskrivningsprofil I vores eksempel er afskrivningen sat til at være lineær over 5 år, hvilket svarer til, at der er tale om tilpasning eller nyudvikling af applikationer til et i forvejen eksisterende standardsystem. Det betyder, at der fra ibrugtagning d. 1. september 2015 bliver afskrevet med 21,1 mio. kr. årligt i 5 år. Dette indeholder afskrivning til både anlægsløn og køb af immaterielle anlæg. Aktivets afskrivningsprofil er også tidligere indtastet i projektets business case under stamdata. Statens regler for afskrivning, herunder afskrivningsprofil, fremgår af Driftsudgifter Med driftsudgifter menes alle de udgifter, som ikke kan aktiveres. Du har allerede i business case regnearket skullet foretage en sondring mellem driftsudgifter og udgifter til aktiver, og samme sondring skal du bruge her. I tabel 2 skal du opsplitte driftsudgifterne på to linjer: Øvrige udgifter Renter Øvrige udgifter I Øvrige udgifter indgår fx lønudgift til projektgruppen i det omfang denne ikke kan aktiveres, fx fordi der er tale om udgifter i opstarts- og planlægningsfasen. Af regnearket til tastevejledningen kan du se, at lønomkostningen til projektdeltagerne er på 2,6 mio. kr. fra Lønomkostningerne til projektfaserne; idéfasen, analysefasen og anskaffelsesfasen er driftsudgifter. Lønudgifterne til gennemførelsesfasen er anlægsløn og derfor indtastet under aktiver. I tastevejledningen bliver løn til projektgruppen til anlægsløn i perioden 1/ til 31/ som udgør hele gennemførelsesfasen. For eksemplets skyld har vi i denne vejledning valgt, at systemet er færdig til ibrugtagning 4 måneder tidligere, altså d. 1/ og at gennemførelsesfasen i praksis startede allerede d. 1/ Renter Renteudgifterne fremgår ikke af business casen. Vi viser nedenfor, hvordan du beregner renteudgiften til tabel 2 i Finansministeriets retningslinjer for udformningen af it-aktstykker.

12 Side 9 Vi har udarbejdet et regneark til beregning af renter knyttet til anlægsaktivet, som opføres på balancen. Du kan hente regnearket samme sted som denne vejledning, og du kan se et eksempel som bilag til denne vejledning. Det skal bemærkes, at regnearket kræver en manuel behandling, således at arket tilpasses jeres specifikke it-projekt. Eksempelvis skal årstal, formler etc. tilrettes. Renteberegneren laver automatisk tabel 2 til indsættelse i det konkrete it-aktstykke. Nedenfor er der en gennemgang af hvilke tal, du skal indtaste i renteberegningen trin for trin. Renteberegneren er opbygget således, at du blot skal indtaste i de gule felter. De andre tal, som fremkommer, er beregninger. Ibrugtagningstidspunkt: 1. september Ibrugtagningstidspunktet indtastes i eksemplet er der forudsat en ibrugtagning 1. september Afskrivningsprofil og horisont: Lineær, 5 år. Afskrivningen foretages efter en lineær model over 5 år eller 8 år (jf. ØAV). I det viste eksempel er der forudsat en lineær afskrivning over 5 år. Budgetperiode: I eksemplet er det Budgetperioden starter det år, hvor projektet igangsættes, og afsluttes det år, hvor aktiverne er fuldt afskrevet. Du skal selv rette renteberegneren og tabel 2 til efter budgetperioden således, at årstallene i tabel 2 svarer til årstallene for dit projekt. Indtast FF4-rentesats Du skal bruge den aktuelt gældende rentesats for FF4 i hele budgetperioden ( ). Den aktuelt gældende rentesats kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under SKB / likviditetsordningen. FF4-rentesatsen er p.t. 5% p.a. Den årlige renteudgift beregnes, fsva. trækket på FF4-kontoen, medio året. Det betyder, at renteberegneren foretager beregningen på baggrund af det forventede træk midt på året. I anskaffelsesåret forventer vi ikke, at alle 101,5 mio. kr. til itanskaffelsen skal udbetales i starten af året. Vi forventer en løbende udbetaling over året. Renteberegneren er derfor sat til blot at beregne renter for 4 måneder af Hvis det forholder sig anderledes i dit projekt, så skal du rette beregningen til efter dette. Køb af immaterielle anlægsaktiver I vores eksempel foretages en anskaffelse af it-system til værdi af 101,5 mio. kr. i 2015.

13 Side 10 Driftsomkostninger før ibrugtagning og Anlægsløn I eksemplet er der udgifter til projektgruppen på 2,6 mio. kr. om året. Den lønudgift, der vedrører gennemførelsesfasen og som derfor kan aktiveres, fordeles som anlægsløn i henholdsvis 2014 og Lønudgiften for idé-, analyse- og anskaffelsesfasen fordeles på årene Afskrivninger For hele år bliver afskrivningerne beregnet automatisk i renteberegneren. For år, hvor der kun i enkelte måneder kan afskrives på et aktiv, skal der foretages en manuel beregning i arket. Afskrivningerne bliver beregnet ud fra aktiveringssummen divideret med afskrivningsperioden (antal år). I vores eksempel påbegynder vi afskrivningerne 1. september 2015, og beregninger af afskrivninger for de 4 måneder af 2015 er lavet forholdsmæssigt ved manuelt at gange afskrivninger pr måned (se øverst i regnearket) med 4. Indtast eventuelle hensættelser eller nedskrivninger I vores konkrete eksempel er der hverken hensættelser til tab eller nedskrivninger. Hvis der enten er hensættelser til tab eller nedskrivninger i jeres projekt, så er der linjer i renteberegneren til at indtaste disse. Når du har udfyldt renteberegneren, kan du aflæse tallene i tabel 2. Såfremt du har tilrettet budgetperioden, skal du også tilrette budgetperioden i tabel 2. Du kan aflæse projektets samlede omkostninger ud fra et omkostningsbaseret princip i tabel 2. I vores eksempel er de samlede omkostninger 128,6. kr. Heraf udgør de samlede renteomkostninger 14,1 mio.kr., og de er dermed forskellen på de udgiftsbaserede projektomkostninger fra business casen og de omkostningsbaserede projektomkostninger. Hvis du har spørgsmål til Statens it-projektmodel, herunder statens business casemodel, kan du rette henvendelse til Ministeriernes Projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen på Hvis du har spørgsmål til statens regnskabsregler, herunder regler for aktivering, afskrivninger, anlægsløn og andet, kan du rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen.

14 Side 11 4 Bilag / Renteberegning Her ses regnearksskabelonen til renteberegning.

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Vejledning til statens business case-model

Vejledning til statens business case-model Vejledning til statens business case-model Marts 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL MED STATENS BUSINESS CASE-MODEL... 1 1.2 FORMÅL MED PROJEKTET AFSPEJLES I BUSINESS CASEN... 1 1.3 KOBLING TIL

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel August 2013 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot

Bogføringsgrupper, afskrivninger, annullering, salg og skrot Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 1 Anlægsbogføringsgrupper 23-05-2013 2 Ændre anlægsbogføringsgruppe Ændre anlægsbogføringsgruppe på anlægget og bogføre posterne på ny Opret nyt anlæg med korrekt anlægsbogføringsgruppe

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere