REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt. 854

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 854. Medlemsinitiativ, temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri Fastlæggelse af bevillingsniveau i Det kirkelige budget Introduktion af nye Byråd Forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-09 og lokalplan , daginstitution Olufskærvej, Starup Endelig vedtagelse af lokalplan og Kommuneplantillæg Boligområde ved Hørrregårdsvej og Erlev Bjerge Forslag til lokalplan 10-1 Kolonihaveområde ved Knavvej LUKKET DAGSORDEN 862. Nedrivning af ejendom Køb af ejendom Regulering af købesum Salg af kommunale ejendomme

3 Økonomiudvalget, Side Medlemsinitiativ, temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri. DIPELI / 07/9135 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medlem af Økonomiudvalget Markvard Hovmøller har foreslået en temadrøftelse om salg af kommunale byggegrunde. Erhvervs- og Kulturservice oplyser, at gældende betingelser er godkendt af Byrådet den 29. marts 2007 og citeres ved den årlige fastlæggelse af udbudspriser. Det er aftalt med forslagsstilleren, at erhvervs- og udviklingschef Erik Bay er til stede under drøftelsen for at belyse de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for de aktuelle betingelser. Bilag Byrådsbeslutning af 29. marts /5281 (850976) Salgsvilkår parcelhusgrunde (850981) Udbudsbekendtgørelse (850995) Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Administrationen belyser handelsbetingelserne ud fra de opgaver, som Økonomiudvalget stillede i mødet. Her specielt vedr. mindstepris og procedure ved bud, overbud og evt. fastprisaftale før godkendt opmåling. Sagen genoptages i Økonomiudvalget Fastlæggelse af bevillingsniveau i 2010 DIBBCH / 09/20777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bevillingsniveauet har siden kommunesammenlægningen været fastsat med højeste grad af uddelegering. Bevillingsniveauet i budget 2010 foreslås fastholdt uændret i forhold til det gældende bevillingsniveau i budget 2009 med en enkelt tilføjelse. Tilføjelsen består i at fleksibiliteten under kompetencen til Økonomiudvalget til at godkende beløbsneutrale omplaceringer

4 Økonomiudvalget, Side 1678 udvides til at beløbsneutrale udmøntninger fra centrale puljer fremover alene sagsbehandles i Økonomiudvalget. Derved opnås en hurtigere og mere smidig sagsgang. Et i øvrigt uændret bevillingsniveau vil sige: Drifts- og refusionsbudgettet er fastlagt til nettobevillinger på udvalgsniveau med særskilt bevillingsniveau på det brugerfinansierede område. Der har i bevillingsniveauet ikke været taget særskilt hensyn til servicerammen, idet den enkelte direktør er ansvarlig for overholdelsen af servicerammen. Bevillingsniveauet for anlægsbevillinger skal som udgangspunkt være til hvert enkelt anlægsarbejde - altså på stednr. niveau. Byrådet kan ved årsbudgettets endelige vedtagelse vælge som mindstekrav at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau. Bevillingsniveauerne på de finansielle konti følger beskrivelsen i Budget- og Regnskabssystemet, som siger at Byrådet ved budgettets vedtagelse som mindstekrav skal tage bevillingsmæssig stilling til o alle renteindtægter under ét o alle renterudgifter under ét o afdrag på udlån under ét o afdrag på optagne lån under ét o tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét o alle skatter under ét. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 22. september 2009, i Økonomiudvalget den 7. oktober 2009 samt i Byrådet på mødet den 8. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er ansvarlig. Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingsniveauet i budget 2010 suppleres med en enkelt tilføjelse og i øvrigt fastholdes uændret i forhold til budget Det vil sige: at bevillingsniveauet på drifts- og refusionsbudgetet fastholdes som nettobevillinger på udvalgsniveau at det brugerfinansierede driftsbudget (varmeforsyning) er et selvstændigt bevillingsområde at bevillingsniveauet på anlæg fastholdes pr. projekt (sted) med mulighed for rammebevilling såfremt betingelserne er opfyldt at kompetencen til godkendelse af beløbsneutrale omplaceringer

5 Økonomiudvalget, Side 1679 uddelegeres til Økonomiudvalget - og at godkendelse fordrer forudgående accept i de respektive fagudvalg at hver direktør er ansvarlig for overholdelsen af servicerammen. at tilføjelsen, der udvider Økonomiudvalgets kompentence til alene at sagsbehandle beløbsneutrale omplaceringer fra centrale puljer, godkendes Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales Det kirkelige budget 2010 DIAINN / 09/19436 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2010 er fastsat med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende folkekirkens andel på 6,757 mio. kr. Der er budgetteret med en skatteprocent på 0,95%, hvilket er uændret i forhold til Økonomiske forhold Budgettet indeholder domprovstiets budget med et overskud på 0,374 mio. kr. Herfra går efterregulering af kirkeskatten for 2007 som afregnes til staten i 2010 på 1,156 mio. kr. I alt et netto underskud på 0,782 mio. kr. Saldoen på mellemregningskontoen forventes at udgøre 1,247 mio. kr ved udgangen af 2010 i kirkernes favør. En del af pengene skal anvendes til forventet negativ efterregulering i 2011 i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Underskuddet indgår i borgmesterens tekniske ændringsforslag til 2.

6 Økonomiudvalget, Side 1680 behandlingen. Provstiudvalgets budgetforslag vedlægges som bilag. Procedure Behandles i Direktionen den 6. oktober, i Økonomiudvalget den 7. oktober og i Byrådet den 8. oktober Bilag Materiale fra domprovsten (845067) Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Budgetforslaget for 2010 for det kirkelige budget godkendes. Direktionens indstilling vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Rune Larsson Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales Introduktion af nye Byråd DIMAUN / 09/22108 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Centrale Stab har på grundlag af Direktionsbeslutning 8. september igangsat planlægningen af introduktionen af det nye Byråd, der tiltræder 1. januar Planlægningen omfatter udover introduktionsforløb for det nye Byråd også diverse praktiske forhold (hjemmearbejdspladser) og formalia (hvervsfortegnelse, beslutning om vederlag m.v.). Direktionen besluttede, at introduktionen af det nye byråd tilrettelægges på baggrund af en dialog med nuværende medlemmer og i samarbejde med COK. Det er hensigten at benytte de erfaringer som såvel helt nyvalgte som erfarne medlemmer af Byrådet har haft

7 Økonomiudvalget, Side 1681 fra indeværende byrådsperiode. Desuden arbejdes der på at inddrage Syddansk Universitet i dele af forløbet. I introduktionsforløbet sættes der fokus på politikerrrollen, tid til politik, samspillet med borgerne, viden (fakta, retlige forhold m.v.), opgave- og rollefordelingen mellem byråd og administrativ ledelse m.v. Introduktionsforløbet samtænkes med de "obligatoriske opgaver", som Byrådet skal tage stilling til (regnskab, budgetkontrol, budget, planforhold m.v.). Der er lavet et udkast til introduktionsforløb, som er ambitiøst, nyskabende og visionært. Udkastet, der er vedlagt dagsordenen (Dokument ) skitserer en ramme, som de nuværende byrådsmedlemmer inviteres til at hjælpe med at udfylde. For at sikre at bredden af synspunkter på byrådsarbejde er repræsenteret, planlægger Den Centrale Stab at afholde 1-2 gruppeinterviews med en bredt sammensat vifte af politikere. Procedure Udkast til introduktionsforløb forelægges Økonomiudvalget 7. oktober. Endelig godkendelse af introduktionsforløb i Økonomiudvalget 2. december. Tovholder/informationsansvarlig Praktiske forhold og formailia: Karsten Sperling Introduktionsforløb: Claus Dall. Bilag Udkast til introduktionsforløb (kort præsentation) (826398) Indstilling Den Centrale Stab indstiller, - At udkastet til introduktionsforløb godkendes. - At Økonomiudvalget udpeger 6-12 nuværende byrådsmedlemmer til gruppeinterviews. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Indstillingen blev godkendt. De politiske partier leverer navne til Byrådssekretariatet torsdag den

8 Økonomiudvalget, Side oktober Forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode DIKASP / 09/22108 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Centrale Stab arbejder på grundlag af direktionsbeslutning af 22. september med forberedelse af funktionsperioden for det nye byråd, der tiltræder den 1. januar Allerede i første halvdel af december 2009 holder det nye byråd sit konstituerende møde. Planlægningen omfatter udover introduktionsforløb også diverse praktiske forhold ( hjemmearbejdspladser m.v.) og formalia ( mødekalender, hvervsfortegnelse, vederlagsordning m.v.). Det vil være hensigtsmæssigt, at det nuværende økonomiudvalg / byråd forbereder en række anbefalinger til det nye byråd, idet der derved skabes de bedste betingelser for at komme hurtigt fra start i den nye funktionsperiode. Det antages således i praksis, at det nye byråd vil være berettiget til at fastlægge nogle rammer for sit virke allerede på det konstituerende møde, selv om funktionsperioden først påbegyndes ved årsskiftet. Mødekalenderen Byrådet og hvert af de stående udvalg træffer hver især beslutning om egen mødekalender forud for hvert kalenderår. Af hensyn til personsammenfald og et hensigtsmæssigt sagsforløb vil det dog i praksis være nødvendigt at koordinere mødedatoerne. Dette arbejde kan først afsluttes, når der foreligger en endelig byrådsbeslutning om ny styrelsesvedtægt, som fastlægger udvalgenes antal og forretningsområde. Arbejdet er påbegyndt på baggrund af Byrådets indledende behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt den 24. september. Konkret forslag til kalender vil blive forelagt, så snart det er muligt. Hvervsfortegnelsen Sammenlægningsudvalget traf den 30. maj 2006 en principiel beslutning om - med enkelte undtagelser - kun at udpege byrådsmedlemmer til råd, nævn, bestyrelser m.v. hvor dette er lovpligtigt. Repræsentationen i indeværende periode bygger således på Byrådets udpegning af andre borgere, medens byrådsmedlemmerne har focuseret på arbejdet i de egentlige

9 Økonomiudvalget, Side 1683 kommunalpolitiske organer, dvs byråd og stående udvalg. Der er iværksat en administrativ opdatering af hvervsfortegnelsen omfattende lovændringer m.v. Arbejdet baseres på videreførelse af den aktuelle ordning. Ajourført fortegnelse vil således blive fremlagt som grundlag for Byrådets udpegning til diverse poster. I enkelte tilfælde kan Byrådet træffe beslutning om medlemstal m.v. Beredskabschefen anbefaler på denne baggrund, at det nuværende medlemstal i Beredskabskommissionen fastholdes. Det er ikke pligtmæssigt at have et bevillingsnævn for restaurationsbranchen eller et folkeoplysningsudvalg. Byrådssekretariatet anbefaler videreførelse af Bevillingsnævnet, idet bevillingssagerne ellers vil skulle afgøres af Byrådet, hvilket i en del tilfælde vil forlænge sagsbehandlingstiden. Spørgsmålet om videreførelsen af et folkeoplysningsudvalg ventes afklaret ved andenbehandlingen af styrelsesvedtægten den 29. oktober. Hjemmearbejdsplads Forretningsordenen bygger på at bilag til politiske møder fremsendes i papirudgave, indtil en enkel elektronisk fremsendelse er funktionsdygtig. Dette forventes at blive klar til det nye byråd. Også nuværende praksis forudsætter, at alle byrådsmedlemmer råder over en kommunal hjemmearbejdsplads. Der arbejdes på at etablere ensartet udstyr i opdateret udgave til alle medlemmer af det nye byråd fra funktionsperiodens begyndelse. Der gennemføres instruktion i benyttelsen, herunder sikkerhedsforskrifter for håndtering af klassificerede oplysninger. Vederlagsordning Vederlæggelsen af byrådsmedlemmer er i vidt omfang lovreguleret. Således ydes fast vederlag til borgmesteren og alle byrådsmedlemmer. Der er samtidig givet hjemmel til at yde fast vederlag til formændene for de stående udvalg. Dette fastsættes i styrelsesvedtægten som en procentdel af borgmestervederlaget. Yderligere er der hjemmel til at vederlægge de menige medlemmer af de stående udvalg m.v. Summen af disse skal holdes indenfor 125 % af borgmesterens vederlag - og af den budgetterede ramme. Fordelingen besluttes af Byrådet. Aktuelt ydes ensartede medlemsvederlag til menige medlemmer af alle stående udvalg. Det vil være naturligt at lade de kommende formandsvederlag indgå i overvejelsen ved fastlæggelsen af udvalgsvederlagenes indbyrdes størrelse. Under alle omstændigheder kan der ikke besluttes en fordeling før end styrelsesvedtægten er endeligt vedtaget. Procedure Oplægget forelægges indledende for Økonomiudvalget den 7. oktober 2009 og følges op til beslutning, når ny styrelsesvedtægt er endeligt godkendt.

10 Økonomiudvalget, Side 1684 Tovholder/informationsansvarlig Byrådssekretariatet ved Karsten Sperling Indstilling Den Centrale Stab indstiller, at Økonomiudvalget tager ovenstående orientering til efterretning og afgiver eventuelle bemærkninger til brug for det forberedende arbejde. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Orienteringen taget til efterretning. Følgende bemærkninger indgår i det videre arbejde: Der etableres elektronisk adgang i Byrådssalen og mødelokaler. Vederlagsordning.: Til medlemmer af udvalgene tildeles 125% af borgmesterens vederlag. Beløbet fordeles ligelig til udvalgsmedlemmerne.

11 Økonomiudvalget, Side Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-09 og lokalplan , daginstitution Olufskærvej, Starup DIHGMY / 09/8748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 25. juni 2009 forslag til kommuneplantillæg 3-09 til kommuneplan for Haderslev Kommune og lokalplanforslag Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 120 Lunding, Starup, og er beliggende ved Olufskærvej i den syd-østlige del af Starup, i umiddelbar forlængelse af byen og boligkvarteret Hjortøvej. Hovedparten af matriklen er beliggende i det åbne land. Vedtagelse af lokalplan medfører at området vil blive overført til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan opføres en daginstitution. Lokalplanen åbner ligeledes mulighed for, at der i området kan opføres byggeri til uddannelsesinstitution og/eller administration. Omtalte planforslag har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af høringsperioden er der indkommet bemærkninger/indsigelser fra 6 parter. Parter samt gennemgang af indsigelser med efterfølgende forslag til ændringer i lokalplanforslaget fremgår af Bilag 1. Herudover har borgere m.v. haft mulighed for at påklage Byrådets afgørelse om, at omtalte planer ikke skal miljøvurderes. Ingen har påklaget afgørelsen. Procedure Planerne behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur, Henrik G. Mynster Bilag Bilag 1 til dagsorden endelig vedtagelse (833192) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller: At kommuneplantillæg 3-09 til kommuneplan Haderslev, vedtages endeligt. At lokalplan Offentlige formål ved Olufskærvej, Starup vedtages endeligt, med følgende ændringer:

12 Økonomiudvalget, Side 1686 S. 14 Spildevand Den vestligste del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i sammenhæng med lokalplanprocessen for at få den resterende del af lokalplanområdet omfattet af spildevandsplanen. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Spildevand og regnvand/overfladevand bortskaffes i henhold til spildevandsplan. S Parkeringspladser skal udføres i fast belægning (f.eks. asfalt, betonbelægning m.v.) eller som græsarmering. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales. Imod stemte Gunnar Nielsen, med henvisning til de trafikale forhold Endelig vedtagelse af lokalplan og Kommuneplantillæg Boligområde ved Hørrregårdsvej og Erlev Bjerge DIANSA / 09/10157 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte planer har været i offentlig høring i en periode fra og med 1. juli 2009 til og med 26. august Der er i perioden indkommet 4 indsigelser eller kommentarer: 1. Haderslev Stift, Ribe Landevej 35-37, 6100 Haderslev 2. Haderslev Kommune, Forsyning, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev 3. Haderslev Kommune, Vej og Trafik, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens 4. Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens I det vedlagte notat behandles de indkomne kommentarer enkeltvis og det vurderes hvorvidt de har indflydelse på planernes udformning og indhold.

13 Økonomiudvalget, Side 1687 Procedure Sagen forelægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Anders Sanderbo / Plan og Arkitektur Bilag Notat - Indsigelsesbehandling og 2-09 (831509) Alternativ bebyggelsesplan 1 Lokalplan Erlev Bjerge kortbilag 5.pdf (833270) Alternativ bebyggelsesplan 2 - Lokalplan Erlev Bjerge kortbilag 6.pdf (833267) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller, at lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 vedtages endeligt med følgende ændringer: 5.5 ændres til: "Stien a-b udlægges i en bredde af min. 5 m og anlægges i en bredde af 3 m med fast belægning. Stien udlægges som offentlig sti." 8.8 ændres til: "Der kan indenfor fællesarealet i den sydlige del af delområde 1 etableres et regnvandsbassin, der udformes som en natursø." 14.2 ændres til: "Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning." I lokalplanens redegørelse for forholdet til varmeforsyning på side 16 tilføjes, at konvertering af områdets varmeforsyning fra fjernvarme til naturgas forudsætter, at Haderslev Kommune godkender et projektforslag for naturgasforsyning. I bilagsdelen indsættes 2 alternative eksempler på bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales.

14 Økonomiudvalget, Side Forslag til lokalplan 10-1 Kolonihaveområde ved Knavvej DIBHAL / 08/37712 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kolonihaveforbundets Haderslev kreds søgte den 7. februar 2006 om udlæg af et areal til nye kolonihaver i Haderslev. I forslag til Kommuneplan 2009 udlægges området syd for Knavvej til rekreativt område til arealkrævende fritidsaktiviteter f.eks. hundeklubber og kolonihaver. Plan og Arkitektur har udarbejdet et lokalplanforslag, der muliggør udstykning af lokalplanområdet, opdeling i op til 66 havelodder og bebyggelse af et ca. 5,6 ha stort område af matr. nr. 81 Erlev ejerlav, Gl. Haderslev til kolonihaveformål. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurderinger har Teknik- og Miljøservice, Haderslev Kommune gennemført en screening i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3 stk. 2, hvorefter en plan som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Idet lokalplanen gennem sine bestemmelser søger at afbøde eventuelle negative indvirkninger på miljøet vurderes disse ikke som væsentlige. Beslutningen om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Økonomiske forhold Økonomiudvalget vedtog den 21. november 2007, at ca. 4,6 ha af matr. nr. 81 Erlev, Gl. Haderslev stilles til rådighed for en ny kolonihaveforening på samme vilkår som gælder for de eksisterende kolonihaveforeninger, at der oprettes en lejekontrakt for den nye forening, at Haderslev Kommune betaler frastykningen/udstykningen af kolonihaveområdet (prissat til ca kr i 2007 og afholdes af Udvalget for Teknik og Miljø), at Teknik- og Miljøservice udarbejder kommuneplantillæg og lokalplan for kolonihaveområdet og uden beregning foretager afsætning af plantebælter, veje og de enkelte grunde, og at den nye kolonihaveforening forpligter sig til at plante og vedligeholde træer og buske i plantebælterne efter aftale med Teknik- og Miljøservice. På et møde den 31. oktober 2007 mellem Kolonihavekredesen, de lokale kolonihaveforeninger og Haderslev Kommune var der enighed

15 Økonomiudvalget, Side 1689 om, at følgende udgifter afholdes af Kolonihavekredsen og den kommende kolonihaveforening: Spildevandstilslutning i henhold til oplæg fra Haderslev Forsyning. Vandtilslutning efter nærmere aftale. Udgifter til interne veje, pladser, stier og vejtilslutning. Udgifter til jordbearbejdning, etablering af afskærmende beplantning og interne hække, herunder indkøb af planter. Udgifter til fremføring af strøm Juridiske aspekter Lokalplanforslaget er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 6. Lokalplanforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode jf. 24 i Planloven. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur / Britt Hald Bilag Lokalplan 10-1_forslag.pdf (834140) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller, at forslag til lokalplan 10-1 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Der foretages ændring således at der gives mulighed for fremføring af el og vand på stamvejene. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand (omtalt side 14 samt side 22, pkt 10.2) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Det bemærkes at Økonomiudvalget ikke har taget stilling til hvem der skal afholde udgiften til udstykning m.v. jf. Økonomiudvalgets beslutning af Det anbefales at Økonomiudvalget afholder disse udgifter.

16 Økonomiudvalget, Side 1690 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Indstillingen anbefales med bemærkning om, at udstykningsudgiften indgår i én af de to årlige opfølgninger på jordsalg, som forelægges som særskilte enkeltsager med henblik på bevillingsmæssig tilretning. LUKKET DAGSORDEN 862. Nedrivning af ejendom 863. Køb af ejendom 864. Regulering af købesum 865. Salg af kommunale ejendomme

17 Økonomiudvalget, Side 1691 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Poul Erik Graversen

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere