REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt. 854

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 854. Medlemsinitiativ, temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri Fastlæggelse af bevillingsniveau i Det kirkelige budget Introduktion af nye Byråd Forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-09 og lokalplan , daginstitution Olufskærvej, Starup Endelig vedtagelse af lokalplan og Kommuneplantillæg Boligområde ved Hørrregårdsvej og Erlev Bjerge Forslag til lokalplan 10-1 Kolonihaveområde ved Knavvej LUKKET DAGSORDEN 862. Nedrivning af ejendom Køb af ejendom Regulering af købesum Salg af kommunale ejendomme

3 Økonomiudvalget, Side Medlemsinitiativ, temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri. DIPELI / 07/9135 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medlem af Økonomiudvalget Markvard Hovmøller har foreslået en temadrøftelse om salg af kommunale byggegrunde. Erhvervs- og Kulturservice oplyser, at gældende betingelser er godkendt af Byrådet den 29. marts 2007 og citeres ved den årlige fastlæggelse af udbudspriser. Det er aftalt med forslagsstilleren, at erhvervs- og udviklingschef Erik Bay er til stede under drøftelsen for at belyse de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for de aktuelle betingelser. Bilag Byrådsbeslutning af 29. marts /5281 (850976) Salgsvilkår parcelhusgrunde (850981) Udbudsbekendtgørelse (850995) Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Administrationen belyser handelsbetingelserne ud fra de opgaver, som Økonomiudvalget stillede i mødet. Her specielt vedr. mindstepris og procedure ved bud, overbud og evt. fastprisaftale før godkendt opmåling. Sagen genoptages i Økonomiudvalget Fastlæggelse af bevillingsniveau i 2010 DIBBCH / 09/20777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bevillingsniveauet har siden kommunesammenlægningen været fastsat med højeste grad af uddelegering. Bevillingsniveauet i budget 2010 foreslås fastholdt uændret i forhold til det gældende bevillingsniveau i budget 2009 med en enkelt tilføjelse. Tilføjelsen består i at fleksibiliteten under kompetencen til Økonomiudvalget til at godkende beløbsneutrale omplaceringer

4 Økonomiudvalget, Side 1678 udvides til at beløbsneutrale udmøntninger fra centrale puljer fremover alene sagsbehandles i Økonomiudvalget. Derved opnås en hurtigere og mere smidig sagsgang. Et i øvrigt uændret bevillingsniveau vil sige: Drifts- og refusionsbudgettet er fastlagt til nettobevillinger på udvalgsniveau med særskilt bevillingsniveau på det brugerfinansierede område. Der har i bevillingsniveauet ikke været taget særskilt hensyn til servicerammen, idet den enkelte direktør er ansvarlig for overholdelsen af servicerammen. Bevillingsniveauet for anlægsbevillinger skal som udgangspunkt være til hvert enkelt anlægsarbejde - altså på stednr. niveau. Byrådet kan ved årsbudgettets endelige vedtagelse vælge som mindstekrav at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau. Bevillingsniveauerne på de finansielle konti følger beskrivelsen i Budget- og Regnskabssystemet, som siger at Byrådet ved budgettets vedtagelse som mindstekrav skal tage bevillingsmæssig stilling til o alle renteindtægter under ét o alle renterudgifter under ét o afdrag på udlån under ét o afdrag på optagne lån under ét o tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét o alle skatter under ét. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 22. september 2009, i Økonomiudvalget den 7. oktober 2009 samt i Byrådet på mødet den 8. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er ansvarlig. Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingsniveauet i budget 2010 suppleres med en enkelt tilføjelse og i øvrigt fastholdes uændret i forhold til budget Det vil sige: at bevillingsniveauet på drifts- og refusionsbudgetet fastholdes som nettobevillinger på udvalgsniveau at det brugerfinansierede driftsbudget (varmeforsyning) er et selvstændigt bevillingsområde at bevillingsniveauet på anlæg fastholdes pr. projekt (sted) med mulighed for rammebevilling såfremt betingelserne er opfyldt at kompetencen til godkendelse af beløbsneutrale omplaceringer

5 Økonomiudvalget, Side 1679 uddelegeres til Økonomiudvalget - og at godkendelse fordrer forudgående accept i de respektive fagudvalg at hver direktør er ansvarlig for overholdelsen af servicerammen. at tilføjelsen, der udvider Økonomiudvalgets kompentence til alene at sagsbehandle beløbsneutrale omplaceringer fra centrale puljer, godkendes Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales Det kirkelige budget 2010 DIAINN / 09/19436 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2010 er fastsat med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende folkekirkens andel på 6,757 mio. kr. Der er budgetteret med en skatteprocent på 0,95%, hvilket er uændret i forhold til Økonomiske forhold Budgettet indeholder domprovstiets budget med et overskud på 0,374 mio. kr. Herfra går efterregulering af kirkeskatten for 2007 som afregnes til staten i 2010 på 1,156 mio. kr. I alt et netto underskud på 0,782 mio. kr. Saldoen på mellemregningskontoen forventes at udgøre 1,247 mio. kr ved udgangen af 2010 i kirkernes favør. En del af pengene skal anvendes til forventet negativ efterregulering i 2011 i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Underskuddet indgår i borgmesterens tekniske ændringsforslag til 2.

6 Økonomiudvalget, Side 1680 behandlingen. Provstiudvalgets budgetforslag vedlægges som bilag. Procedure Behandles i Direktionen den 6. oktober, i Økonomiudvalget den 7. oktober og i Byrådet den 8. oktober Bilag Materiale fra domprovsten (845067) Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Budgetforslaget for 2010 for det kirkelige budget godkendes. Direktionens indstilling vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Rune Larsson Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales Introduktion af nye Byråd DIMAUN / 09/22108 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Centrale Stab har på grundlag af Direktionsbeslutning 8. september igangsat planlægningen af introduktionen af det nye Byråd, der tiltræder 1. januar Planlægningen omfatter udover introduktionsforløb for det nye Byråd også diverse praktiske forhold (hjemmearbejdspladser) og formalia (hvervsfortegnelse, beslutning om vederlag m.v.). Direktionen besluttede, at introduktionen af det nye byråd tilrettelægges på baggrund af en dialog med nuværende medlemmer og i samarbejde med COK. Det er hensigten at benytte de erfaringer som såvel helt nyvalgte som erfarne medlemmer af Byrådet har haft

7 Økonomiudvalget, Side 1681 fra indeværende byrådsperiode. Desuden arbejdes der på at inddrage Syddansk Universitet i dele af forløbet. I introduktionsforløbet sættes der fokus på politikerrrollen, tid til politik, samspillet med borgerne, viden (fakta, retlige forhold m.v.), opgave- og rollefordelingen mellem byråd og administrativ ledelse m.v. Introduktionsforløbet samtænkes med de "obligatoriske opgaver", som Byrådet skal tage stilling til (regnskab, budgetkontrol, budget, planforhold m.v.). Der er lavet et udkast til introduktionsforløb, som er ambitiøst, nyskabende og visionært. Udkastet, der er vedlagt dagsordenen (Dokument ) skitserer en ramme, som de nuværende byrådsmedlemmer inviteres til at hjælpe med at udfylde. For at sikre at bredden af synspunkter på byrådsarbejde er repræsenteret, planlægger Den Centrale Stab at afholde 1-2 gruppeinterviews med en bredt sammensat vifte af politikere. Procedure Udkast til introduktionsforløb forelægges Økonomiudvalget 7. oktober. Endelig godkendelse af introduktionsforløb i Økonomiudvalget 2. december. Tovholder/informationsansvarlig Praktiske forhold og formailia: Karsten Sperling Introduktionsforløb: Claus Dall. Bilag Udkast til introduktionsforløb (kort præsentation) (826398) Indstilling Den Centrale Stab indstiller, - At udkastet til introduktionsforløb godkendes. - At Økonomiudvalget udpeger 6-12 nuværende byrådsmedlemmer til gruppeinterviews. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Indstillingen blev godkendt. De politiske partier leverer navne til Byrådssekretariatet torsdag den

8 Økonomiudvalget, Side oktober Forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode DIKASP / 09/22108 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Centrale Stab arbejder på grundlag af direktionsbeslutning af 22. september med forberedelse af funktionsperioden for det nye byråd, der tiltræder den 1. januar Allerede i første halvdel af december 2009 holder det nye byråd sit konstituerende møde. Planlægningen omfatter udover introduktionsforløb også diverse praktiske forhold ( hjemmearbejdspladser m.v.) og formalia ( mødekalender, hvervsfortegnelse, vederlagsordning m.v.). Det vil være hensigtsmæssigt, at det nuværende økonomiudvalg / byråd forbereder en række anbefalinger til det nye byråd, idet der derved skabes de bedste betingelser for at komme hurtigt fra start i den nye funktionsperiode. Det antages således i praksis, at det nye byråd vil være berettiget til at fastlægge nogle rammer for sit virke allerede på det konstituerende møde, selv om funktionsperioden først påbegyndes ved årsskiftet. Mødekalenderen Byrådet og hvert af de stående udvalg træffer hver især beslutning om egen mødekalender forud for hvert kalenderår. Af hensyn til personsammenfald og et hensigtsmæssigt sagsforløb vil det dog i praksis være nødvendigt at koordinere mødedatoerne. Dette arbejde kan først afsluttes, når der foreligger en endelig byrådsbeslutning om ny styrelsesvedtægt, som fastlægger udvalgenes antal og forretningsområde. Arbejdet er påbegyndt på baggrund af Byrådets indledende behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt den 24. september. Konkret forslag til kalender vil blive forelagt, så snart det er muligt. Hvervsfortegnelsen Sammenlægningsudvalget traf den 30. maj 2006 en principiel beslutning om - med enkelte undtagelser - kun at udpege byrådsmedlemmer til råd, nævn, bestyrelser m.v. hvor dette er lovpligtigt. Repræsentationen i indeværende periode bygger således på Byrådets udpegning af andre borgere, medens byrådsmedlemmerne har focuseret på arbejdet i de egentlige

9 Økonomiudvalget, Side 1683 kommunalpolitiske organer, dvs byråd og stående udvalg. Der er iværksat en administrativ opdatering af hvervsfortegnelsen omfattende lovændringer m.v. Arbejdet baseres på videreførelse af den aktuelle ordning. Ajourført fortegnelse vil således blive fremlagt som grundlag for Byrådets udpegning til diverse poster. I enkelte tilfælde kan Byrådet træffe beslutning om medlemstal m.v. Beredskabschefen anbefaler på denne baggrund, at det nuværende medlemstal i Beredskabskommissionen fastholdes. Det er ikke pligtmæssigt at have et bevillingsnævn for restaurationsbranchen eller et folkeoplysningsudvalg. Byrådssekretariatet anbefaler videreførelse af Bevillingsnævnet, idet bevillingssagerne ellers vil skulle afgøres af Byrådet, hvilket i en del tilfælde vil forlænge sagsbehandlingstiden. Spørgsmålet om videreførelsen af et folkeoplysningsudvalg ventes afklaret ved andenbehandlingen af styrelsesvedtægten den 29. oktober. Hjemmearbejdsplads Forretningsordenen bygger på at bilag til politiske møder fremsendes i papirudgave, indtil en enkel elektronisk fremsendelse er funktionsdygtig. Dette forventes at blive klar til det nye byråd. Også nuværende praksis forudsætter, at alle byrådsmedlemmer råder over en kommunal hjemmearbejdsplads. Der arbejdes på at etablere ensartet udstyr i opdateret udgave til alle medlemmer af det nye byråd fra funktionsperiodens begyndelse. Der gennemføres instruktion i benyttelsen, herunder sikkerhedsforskrifter for håndtering af klassificerede oplysninger. Vederlagsordning Vederlæggelsen af byrådsmedlemmer er i vidt omfang lovreguleret. Således ydes fast vederlag til borgmesteren og alle byrådsmedlemmer. Der er samtidig givet hjemmel til at yde fast vederlag til formændene for de stående udvalg. Dette fastsættes i styrelsesvedtægten som en procentdel af borgmestervederlaget. Yderligere er der hjemmel til at vederlægge de menige medlemmer af de stående udvalg m.v. Summen af disse skal holdes indenfor 125 % af borgmesterens vederlag - og af den budgetterede ramme. Fordelingen besluttes af Byrådet. Aktuelt ydes ensartede medlemsvederlag til menige medlemmer af alle stående udvalg. Det vil være naturligt at lade de kommende formandsvederlag indgå i overvejelsen ved fastlæggelsen af udvalgsvederlagenes indbyrdes størrelse. Under alle omstændigheder kan der ikke besluttes en fordeling før end styrelsesvedtægten er endeligt vedtaget. Procedure Oplægget forelægges indledende for Økonomiudvalget den 7. oktober 2009 og følges op til beslutning, når ny styrelsesvedtægt er endeligt godkendt.

10 Økonomiudvalget, Side 1684 Tovholder/informationsansvarlig Byrådssekretariatet ved Karsten Sperling Indstilling Den Centrale Stab indstiller, at Økonomiudvalget tager ovenstående orientering til efterretning og afgiver eventuelle bemærkninger til brug for det forberedende arbejde. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Orienteringen taget til efterretning. Følgende bemærkninger indgår i det videre arbejde: Der etableres elektronisk adgang i Byrådssalen og mødelokaler. Vederlagsordning.: Til medlemmer af udvalgene tildeles 125% af borgmesterens vederlag. Beløbet fordeles ligelig til udvalgsmedlemmerne.

11 Økonomiudvalget, Side Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-09 og lokalplan , daginstitution Olufskærvej, Starup DIHGMY / 09/8748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 25. juni 2009 forslag til kommuneplantillæg 3-09 til kommuneplan for Haderslev Kommune og lokalplanforslag Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 120 Lunding, Starup, og er beliggende ved Olufskærvej i den syd-østlige del af Starup, i umiddelbar forlængelse af byen og boligkvarteret Hjortøvej. Hovedparten af matriklen er beliggende i det åbne land. Vedtagelse af lokalplan medfører at området vil blive overført til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan opføres en daginstitution. Lokalplanen åbner ligeledes mulighed for, at der i området kan opføres byggeri til uddannelsesinstitution og/eller administration. Omtalte planforslag har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af høringsperioden er der indkommet bemærkninger/indsigelser fra 6 parter. Parter samt gennemgang af indsigelser med efterfølgende forslag til ændringer i lokalplanforslaget fremgår af Bilag 1. Herudover har borgere m.v. haft mulighed for at påklage Byrådets afgørelse om, at omtalte planer ikke skal miljøvurderes. Ingen har påklaget afgørelsen. Procedure Planerne behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur, Henrik G. Mynster Bilag Bilag 1 til dagsorden endelig vedtagelse (833192) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller: At kommuneplantillæg 3-09 til kommuneplan Haderslev, vedtages endeligt. At lokalplan Offentlige formål ved Olufskærvej, Starup vedtages endeligt, med følgende ændringer:

12 Økonomiudvalget, Side 1686 S. 14 Spildevand Den vestligste del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i sammenhæng med lokalplanprocessen for at få den resterende del af lokalplanområdet omfattet af spildevandsplanen. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Spildevand og regnvand/overfladevand bortskaffes i henhold til spildevandsplan. S Parkeringspladser skal udføres i fast belægning (f.eks. asfalt, betonbelægning m.v.) eller som græsarmering. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales. Imod stemte Gunnar Nielsen, med henvisning til de trafikale forhold Endelig vedtagelse af lokalplan og Kommuneplantillæg Boligområde ved Hørrregårdsvej og Erlev Bjerge DIANSA / 09/10157 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte planer har været i offentlig høring i en periode fra og med 1. juli 2009 til og med 26. august Der er i perioden indkommet 4 indsigelser eller kommentarer: 1. Haderslev Stift, Ribe Landevej 35-37, 6100 Haderslev 2. Haderslev Kommune, Forsyning, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev 3. Haderslev Kommune, Vej og Trafik, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens 4. Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens I det vedlagte notat behandles de indkomne kommentarer enkeltvis og det vurderes hvorvidt de har indflydelse på planernes udformning og indhold.

13 Økonomiudvalget, Side 1687 Procedure Sagen forelægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Anders Sanderbo / Plan og Arkitektur Bilag Notat - Indsigelsesbehandling og 2-09 (831509) Alternativ bebyggelsesplan 1 Lokalplan Erlev Bjerge kortbilag 5.pdf (833270) Alternativ bebyggelsesplan 2 - Lokalplan Erlev Bjerge kortbilag 6.pdf (833267) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller, at lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 vedtages endeligt med følgende ændringer: 5.5 ændres til: "Stien a-b udlægges i en bredde af min. 5 m og anlægges i en bredde af 3 m med fast belægning. Stien udlægges som offentlig sti." 8.8 ændres til: "Der kan indenfor fællesarealet i den sydlige del af delområde 1 etableres et regnvandsbassin, der udformes som en natursø." 14.2 ændres til: "Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning." I lokalplanens redegørelse for forholdet til varmeforsyning på side 16 tilføjes, at konvertering af områdets varmeforsyning fra fjernvarme til naturgas forudsætter, at Haderslev Kommune godkender et projektforslag for naturgasforsyning. I bilagsdelen indsættes 2 alternative eksempler på bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales.

14 Økonomiudvalget, Side Forslag til lokalplan 10-1 Kolonihaveområde ved Knavvej DIBHAL / 08/37712 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kolonihaveforbundets Haderslev kreds søgte den 7. februar 2006 om udlæg af et areal til nye kolonihaver i Haderslev. I forslag til Kommuneplan 2009 udlægges området syd for Knavvej til rekreativt område til arealkrævende fritidsaktiviteter f.eks. hundeklubber og kolonihaver. Plan og Arkitektur har udarbejdet et lokalplanforslag, der muliggør udstykning af lokalplanområdet, opdeling i op til 66 havelodder og bebyggelse af et ca. 5,6 ha stort område af matr. nr. 81 Erlev ejerlav, Gl. Haderslev til kolonihaveformål. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurderinger har Teknik- og Miljøservice, Haderslev Kommune gennemført en screening i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3 stk. 2, hvorefter en plan som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Idet lokalplanen gennem sine bestemmelser søger at afbøde eventuelle negative indvirkninger på miljøet vurderes disse ikke som væsentlige. Beslutningen om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Økonomiske forhold Økonomiudvalget vedtog den 21. november 2007, at ca. 4,6 ha af matr. nr. 81 Erlev, Gl. Haderslev stilles til rådighed for en ny kolonihaveforening på samme vilkår som gælder for de eksisterende kolonihaveforeninger, at der oprettes en lejekontrakt for den nye forening, at Haderslev Kommune betaler frastykningen/udstykningen af kolonihaveområdet (prissat til ca kr i 2007 og afholdes af Udvalget for Teknik og Miljø), at Teknik- og Miljøservice udarbejder kommuneplantillæg og lokalplan for kolonihaveområdet og uden beregning foretager afsætning af plantebælter, veje og de enkelte grunde, og at den nye kolonihaveforening forpligter sig til at plante og vedligeholde træer og buske i plantebælterne efter aftale med Teknik- og Miljøservice. På et møde den 31. oktober 2007 mellem Kolonihavekredesen, de lokale kolonihaveforeninger og Haderslev Kommune var der enighed

15 Økonomiudvalget, Side 1689 om, at følgende udgifter afholdes af Kolonihavekredsen og den kommende kolonihaveforening: Spildevandstilslutning i henhold til oplæg fra Haderslev Forsyning. Vandtilslutning efter nærmere aftale. Udgifter til interne veje, pladser, stier og vejtilslutning. Udgifter til jordbearbejdning, etablering af afskærmende beplantning og interne hække, herunder indkøb af planter. Udgifter til fremføring af strøm Juridiske aspekter Lokalplanforslaget er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 6. Lokalplanforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode jf. 24 i Planloven. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur / Britt Hald Bilag Lokalplan 10-1_forslag.pdf (834140) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller, at forslag til lokalplan 10-1 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Der foretages ændring således at der gives mulighed for fremføring af el og vand på stamvejene. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand (omtalt side 14 samt side 22, pkt 10.2) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Det bemærkes at Økonomiudvalget ikke har taget stilling til hvem der skal afholde udgiften til udstykning m.v. jf. Økonomiudvalgets beslutning af Det anbefales at Økonomiudvalget afholder disse udgifter.

16 Økonomiudvalget, Side 1690 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Indstillingen anbefales med bemærkning om, at udstykningsudgiften indgår i én af de to årlige opfølgninger på jordsalg, som forelægges som særskilte enkeltsager med henblik på bevillingsmæssig tilretning. LUKKET DAGSORDEN 862. Nedrivning af ejendom 863. Køb af ejendom 864. Regulering af købesum 865. Salg af kommunale ejendomme

17 Økonomiudvalget, Side 1691 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Poul Erik Graversen

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Byrådet 2. behandling

Byrådet 2. behandling REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den 08-10-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 08-10-2009 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ Rylevej Forslag til Kommuneplantillæg 12-2011, Horsens by TEKNIK OG MILJØ KOMMUNEPLANTILLÆG 12-2011 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind indholdet i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde KOMMUNEPLAN 2004-2016 Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2004-2016, gl. Varde Kommune Baggrunden for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:03 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 19-09-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 6. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Planunderudvalget 7. november 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad

Planunderudvalget 7. november 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 7. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 1 på Furesøbad Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere