REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt. 854

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 854. Medlemsinitiativ, temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri Fastlæggelse af bevillingsniveau i Det kirkelige budget Introduktion af nye Byråd Forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-09 og lokalplan , daginstitution Olufskærvej, Starup Endelig vedtagelse af lokalplan og Kommuneplantillæg Boligområde ved Hørrregårdsvej og Erlev Bjerge Forslag til lokalplan 10-1 Kolonihaveområde ved Knavvej LUKKET DAGSORDEN 862. Nedrivning af ejendom Køb af ejendom Regulering af købesum Salg af kommunale ejendomme

3 Økonomiudvalget, Side Medlemsinitiativ, temadrøftelse om salgsbetingelser for grunde til boligbyggeri. DIPELI / 07/9135 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medlem af Økonomiudvalget Markvard Hovmøller har foreslået en temadrøftelse om salg af kommunale byggegrunde. Erhvervs- og Kulturservice oplyser, at gældende betingelser er godkendt af Byrådet den 29. marts 2007 og citeres ved den årlige fastlæggelse af udbudspriser. Det er aftalt med forslagsstilleren, at erhvervs- og udviklingschef Erik Bay er til stede under drøftelsen for at belyse de overvejelser og hensyn, der ligger til grund for de aktuelle betingelser. Bilag Byrådsbeslutning af 29. marts /5281 (850976) Salgsvilkår parcelhusgrunde (850981) Udbudsbekendtgørelse (850995) Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Administrationen belyser handelsbetingelserne ud fra de opgaver, som Økonomiudvalget stillede i mødet. Her specielt vedr. mindstepris og procedure ved bud, overbud og evt. fastprisaftale før godkendt opmåling. Sagen genoptages i Økonomiudvalget Fastlæggelse af bevillingsniveau i 2010 DIBBCH / 09/20777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bevillingsniveauet har siden kommunesammenlægningen været fastsat med højeste grad af uddelegering. Bevillingsniveauet i budget 2010 foreslås fastholdt uændret i forhold til det gældende bevillingsniveau i budget 2009 med en enkelt tilføjelse. Tilføjelsen består i at fleksibiliteten under kompetencen til Økonomiudvalget til at godkende beløbsneutrale omplaceringer

4 Økonomiudvalget, Side 1678 udvides til at beløbsneutrale udmøntninger fra centrale puljer fremover alene sagsbehandles i Økonomiudvalget. Derved opnås en hurtigere og mere smidig sagsgang. Et i øvrigt uændret bevillingsniveau vil sige: Drifts- og refusionsbudgettet er fastlagt til nettobevillinger på udvalgsniveau med særskilt bevillingsniveau på det brugerfinansierede område. Der har i bevillingsniveauet ikke været taget særskilt hensyn til servicerammen, idet den enkelte direktør er ansvarlig for overholdelsen af servicerammen. Bevillingsniveauet for anlægsbevillinger skal som udgangspunkt være til hvert enkelt anlægsarbejde - altså på stednr. niveau. Byrådet kan ved årsbudgettets endelige vedtagelse vælge som mindstekrav at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau. Bevillingsniveauerne på de finansielle konti følger beskrivelsen i Budget- og Regnskabssystemet, som siger at Byrådet ved budgettets vedtagelse som mindstekrav skal tage bevillingsmæssig stilling til o alle renteindtægter under ét o alle renterudgifter under ét o afdrag på udlån under ét o afdrag på optagne lån under ét o tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét o alle skatter under ét. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 22. september 2009, i Økonomiudvalget den 7. oktober 2009 samt i Byrådet på mødet den 8. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er ansvarlig. Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingsniveauet i budget 2010 suppleres med en enkelt tilføjelse og i øvrigt fastholdes uændret i forhold til budget Det vil sige: at bevillingsniveauet på drifts- og refusionsbudgetet fastholdes som nettobevillinger på udvalgsniveau at det brugerfinansierede driftsbudget (varmeforsyning) er et selvstændigt bevillingsområde at bevillingsniveauet på anlæg fastholdes pr. projekt (sted) med mulighed for rammebevilling såfremt betingelserne er opfyldt at kompetencen til godkendelse af beløbsneutrale omplaceringer

5 Økonomiudvalget, Side 1679 uddelegeres til Økonomiudvalget - og at godkendelse fordrer forudgående accept i de respektive fagudvalg at hver direktør er ansvarlig for overholdelsen af servicerammen. at tilføjelsen, der udvider Økonomiudvalgets kompentence til alene at sagsbehandle beløbsneutrale omplaceringer fra centrale puljer, godkendes Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales Det kirkelige budget 2010 DIAINN / 09/19436 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2010 er fastsat med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende folkekirkens andel på 6,757 mio. kr. Der er budgetteret med en skatteprocent på 0,95%, hvilket er uændret i forhold til Økonomiske forhold Budgettet indeholder domprovstiets budget med et overskud på 0,374 mio. kr. Herfra går efterregulering af kirkeskatten for 2007 som afregnes til staten i 2010 på 1,156 mio. kr. I alt et netto underskud på 0,782 mio. kr. Saldoen på mellemregningskontoen forventes at udgøre 1,247 mio. kr ved udgangen af 2010 i kirkernes favør. En del af pengene skal anvendes til forventet negativ efterregulering i 2011 i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Underskuddet indgår i borgmesterens tekniske ændringsforslag til 2.

6 Økonomiudvalget, Side 1680 behandlingen. Provstiudvalgets budgetforslag vedlægges som bilag. Procedure Behandles i Direktionen den 6. oktober, i Økonomiudvalget den 7. oktober og i Byrådet den 8. oktober Bilag Materiale fra domprovsten (845067) Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Budgetforslaget for 2010 for det kirkelige budget godkendes. Direktionens indstilling vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Rune Larsson Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales Introduktion af nye Byråd DIMAUN / 09/22108 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Centrale Stab har på grundlag af Direktionsbeslutning 8. september igangsat planlægningen af introduktionen af det nye Byråd, der tiltræder 1. januar Planlægningen omfatter udover introduktionsforløb for det nye Byråd også diverse praktiske forhold (hjemmearbejdspladser) og formalia (hvervsfortegnelse, beslutning om vederlag m.v.). Direktionen besluttede, at introduktionen af det nye byråd tilrettelægges på baggrund af en dialog med nuværende medlemmer og i samarbejde med COK. Det er hensigten at benytte de erfaringer som såvel helt nyvalgte som erfarne medlemmer af Byrådet har haft

7 Økonomiudvalget, Side 1681 fra indeværende byrådsperiode. Desuden arbejdes der på at inddrage Syddansk Universitet i dele af forløbet. I introduktionsforløbet sættes der fokus på politikerrrollen, tid til politik, samspillet med borgerne, viden (fakta, retlige forhold m.v.), opgave- og rollefordelingen mellem byråd og administrativ ledelse m.v. Introduktionsforløbet samtænkes med de "obligatoriske opgaver", som Byrådet skal tage stilling til (regnskab, budgetkontrol, budget, planforhold m.v.). Der er lavet et udkast til introduktionsforløb, som er ambitiøst, nyskabende og visionært. Udkastet, der er vedlagt dagsordenen (Dokument ) skitserer en ramme, som de nuværende byrådsmedlemmer inviteres til at hjælpe med at udfylde. For at sikre at bredden af synspunkter på byrådsarbejde er repræsenteret, planlægger Den Centrale Stab at afholde 1-2 gruppeinterviews med en bredt sammensat vifte af politikere. Procedure Udkast til introduktionsforløb forelægges Økonomiudvalget 7. oktober. Endelig godkendelse af introduktionsforløb i Økonomiudvalget 2. december. Tovholder/informationsansvarlig Praktiske forhold og formailia: Karsten Sperling Introduktionsforløb: Claus Dall. Bilag Udkast til introduktionsforløb (kort præsentation) (826398) Indstilling Den Centrale Stab indstiller, - At udkastet til introduktionsforløb godkendes. - At Økonomiudvalget udpeger 6-12 nuværende byrådsmedlemmer til gruppeinterviews. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Indstillingen blev godkendt. De politiske partier leverer navne til Byrådssekretariatet torsdag den

8 Økonomiudvalget, Side oktober Forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode DIKASP / 09/22108 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Centrale Stab arbejder på grundlag af direktionsbeslutning af 22. september med forberedelse af funktionsperioden for det nye byråd, der tiltræder den 1. januar Allerede i første halvdel af december 2009 holder det nye byråd sit konstituerende møde. Planlægningen omfatter udover introduktionsforløb også diverse praktiske forhold ( hjemmearbejdspladser m.v.) og formalia ( mødekalender, hvervsfortegnelse, vederlagsordning m.v.). Det vil være hensigtsmæssigt, at det nuværende økonomiudvalg / byråd forbereder en række anbefalinger til det nye byråd, idet der derved skabes de bedste betingelser for at komme hurtigt fra start i den nye funktionsperiode. Det antages således i praksis, at det nye byråd vil være berettiget til at fastlægge nogle rammer for sit virke allerede på det konstituerende møde, selv om funktionsperioden først påbegyndes ved årsskiftet. Mødekalenderen Byrådet og hvert af de stående udvalg træffer hver især beslutning om egen mødekalender forud for hvert kalenderår. Af hensyn til personsammenfald og et hensigtsmæssigt sagsforløb vil det dog i praksis være nødvendigt at koordinere mødedatoerne. Dette arbejde kan først afsluttes, når der foreligger en endelig byrådsbeslutning om ny styrelsesvedtægt, som fastlægger udvalgenes antal og forretningsområde. Arbejdet er påbegyndt på baggrund af Byrådets indledende behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt den 24. september. Konkret forslag til kalender vil blive forelagt, så snart det er muligt. Hvervsfortegnelsen Sammenlægningsudvalget traf den 30. maj 2006 en principiel beslutning om - med enkelte undtagelser - kun at udpege byrådsmedlemmer til råd, nævn, bestyrelser m.v. hvor dette er lovpligtigt. Repræsentationen i indeværende periode bygger således på Byrådets udpegning af andre borgere, medens byrådsmedlemmerne har focuseret på arbejdet i de egentlige

9 Økonomiudvalget, Side 1683 kommunalpolitiske organer, dvs byråd og stående udvalg. Der er iværksat en administrativ opdatering af hvervsfortegnelsen omfattende lovændringer m.v. Arbejdet baseres på videreførelse af den aktuelle ordning. Ajourført fortegnelse vil således blive fremlagt som grundlag for Byrådets udpegning til diverse poster. I enkelte tilfælde kan Byrådet træffe beslutning om medlemstal m.v. Beredskabschefen anbefaler på denne baggrund, at det nuværende medlemstal i Beredskabskommissionen fastholdes. Det er ikke pligtmæssigt at have et bevillingsnævn for restaurationsbranchen eller et folkeoplysningsudvalg. Byrådssekretariatet anbefaler videreførelse af Bevillingsnævnet, idet bevillingssagerne ellers vil skulle afgøres af Byrådet, hvilket i en del tilfælde vil forlænge sagsbehandlingstiden. Spørgsmålet om videreførelsen af et folkeoplysningsudvalg ventes afklaret ved andenbehandlingen af styrelsesvedtægten den 29. oktober. Hjemmearbejdsplads Forretningsordenen bygger på at bilag til politiske møder fremsendes i papirudgave, indtil en enkel elektronisk fremsendelse er funktionsdygtig. Dette forventes at blive klar til det nye byråd. Også nuværende praksis forudsætter, at alle byrådsmedlemmer råder over en kommunal hjemmearbejdsplads. Der arbejdes på at etablere ensartet udstyr i opdateret udgave til alle medlemmer af det nye byråd fra funktionsperiodens begyndelse. Der gennemføres instruktion i benyttelsen, herunder sikkerhedsforskrifter for håndtering af klassificerede oplysninger. Vederlagsordning Vederlæggelsen af byrådsmedlemmer er i vidt omfang lovreguleret. Således ydes fast vederlag til borgmesteren og alle byrådsmedlemmer. Der er samtidig givet hjemmel til at yde fast vederlag til formændene for de stående udvalg. Dette fastsættes i styrelsesvedtægten som en procentdel af borgmestervederlaget. Yderligere er der hjemmel til at vederlægge de menige medlemmer af de stående udvalg m.v. Summen af disse skal holdes indenfor 125 % af borgmesterens vederlag - og af den budgetterede ramme. Fordelingen besluttes af Byrådet. Aktuelt ydes ensartede medlemsvederlag til menige medlemmer af alle stående udvalg. Det vil være naturligt at lade de kommende formandsvederlag indgå i overvejelsen ved fastlæggelsen af udvalgsvederlagenes indbyrdes størrelse. Under alle omstændigheder kan der ikke besluttes en fordeling før end styrelsesvedtægten er endeligt vedtaget. Procedure Oplægget forelægges indledende for Økonomiudvalget den 7. oktober 2009 og følges op til beslutning, når ny styrelsesvedtægt er endeligt godkendt.

10 Økonomiudvalget, Side 1684 Tovholder/informationsansvarlig Byrådssekretariatet ved Karsten Sperling Indstilling Den Centrale Stab indstiller, at Økonomiudvalget tager ovenstående orientering til efterretning og afgiver eventuelle bemærkninger til brug for det forberedende arbejde. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Orienteringen taget til efterretning. Følgende bemærkninger indgår i det videre arbejde: Der etableres elektronisk adgang i Byrådssalen og mødelokaler. Vederlagsordning.: Til medlemmer af udvalgene tildeles 125% af borgmesterens vederlag. Beløbet fordeles ligelig til udvalgsmedlemmerne.

11 Økonomiudvalget, Side Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-09 og lokalplan , daginstitution Olufskærvej, Starup DIHGMY / 09/8748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 25. juni 2009 forslag til kommuneplantillæg 3-09 til kommuneplan for Haderslev Kommune og lokalplanforslag Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 120 Lunding, Starup, og er beliggende ved Olufskærvej i den syd-østlige del af Starup, i umiddelbar forlængelse af byen og boligkvarteret Hjortøvej. Hovedparten af matriklen er beliggende i det åbne land. Vedtagelse af lokalplan medfører at området vil blive overført til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan opføres en daginstitution. Lokalplanen åbner ligeledes mulighed for, at der i området kan opføres byggeri til uddannelsesinstitution og/eller administration. Omtalte planforslag har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af høringsperioden er der indkommet bemærkninger/indsigelser fra 6 parter. Parter samt gennemgang af indsigelser med efterfølgende forslag til ændringer i lokalplanforslaget fremgår af Bilag 1. Herudover har borgere m.v. haft mulighed for at påklage Byrådets afgørelse om, at omtalte planer ikke skal miljøvurderes. Ingen har påklaget afgørelsen. Procedure Planerne behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur, Henrik G. Mynster Bilag Bilag 1 til dagsorden endelig vedtagelse (833192) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller: At kommuneplantillæg 3-09 til kommuneplan Haderslev, vedtages endeligt. At lokalplan Offentlige formål ved Olufskærvej, Starup vedtages endeligt, med følgende ændringer:

12 Økonomiudvalget, Side 1686 S. 14 Spildevand Den vestligste del af lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i sammenhæng med lokalplanprocessen for at få den resterende del af lokalplanområdet omfattet af spildevandsplanen. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Spildevand og regnvand/overfladevand bortskaffes i henhold til spildevandsplan. S Parkeringspladser skal udføres i fast belægning (f.eks. asfalt, betonbelægning m.v.) eller som græsarmering. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales. Imod stemte Gunnar Nielsen, med henvisning til de trafikale forhold Endelig vedtagelse af lokalplan og Kommuneplantillæg Boligområde ved Hørrregårdsvej og Erlev Bjerge DIANSA / 09/10157 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte planer har været i offentlig høring i en periode fra og med 1. juli 2009 til og med 26. august Der er i perioden indkommet 4 indsigelser eller kommentarer: 1. Haderslev Stift, Ribe Landevej 35-37, 6100 Haderslev 2. Haderslev Kommune, Forsyning, Fjordagervej 32, 6100 Haderslev 3. Haderslev Kommune, Vej og Trafik, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens 4. Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens I det vedlagte notat behandles de indkomne kommentarer enkeltvis og det vurderes hvorvidt de har indflydelse på planernes udformning og indhold.

13 Økonomiudvalget, Side 1687 Procedure Sagen forelægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Anders Sanderbo / Plan og Arkitektur Bilag Notat - Indsigelsesbehandling og 2-09 (831509) Alternativ bebyggelsesplan 1 Lokalplan Erlev Bjerge kortbilag 5.pdf (833270) Alternativ bebyggelsesplan 2 - Lokalplan Erlev Bjerge kortbilag 6.pdf (833267) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller, at lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 vedtages endeligt med følgende ændringer: 5.5 ændres til: "Stien a-b udlægges i en bredde af min. 5 m og anlægges i en bredde af 3 m med fast belægning. Stien udlægges som offentlig sti." 8.8 ændres til: "Der kan indenfor fællesarealet i den sydlige del af delområde 1 etableres et regnvandsbassin, der udformes som en natursø." 14.2 ændres til: "Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning." I lokalplanens redegørelse for forholdet til varmeforsyning på side 16 tilføjes, at konvertering af områdets varmeforsyning fra fjernvarme til naturgas forudsætter, at Haderslev Kommune godkender et projektforslag for naturgasforsyning. I bilagsdelen indsættes 2 alternative eksempler på bebyggelse i henhold til lokalplanens bestemmelser. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Anbefales.

14 Økonomiudvalget, Side Forslag til lokalplan 10-1 Kolonihaveområde ved Knavvej DIBHAL / 08/37712 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kolonihaveforbundets Haderslev kreds søgte den 7. februar 2006 om udlæg af et areal til nye kolonihaver i Haderslev. I forslag til Kommuneplan 2009 udlægges området syd for Knavvej til rekreativt område til arealkrævende fritidsaktiviteter f.eks. hundeklubber og kolonihaver. Plan og Arkitektur har udarbejdet et lokalplanforslag, der muliggør udstykning af lokalplanområdet, opdeling i op til 66 havelodder og bebyggelse af et ca. 5,6 ha stort område af matr. nr. 81 Erlev ejerlav, Gl. Haderslev til kolonihaveformål. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurderinger har Teknik- og Miljøservice, Haderslev Kommune gennemført en screening i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3 stk. 2, hvorefter en plan som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Idet lokalplanen gennem sine bestemmelser søger at afbøde eventuelle negative indvirkninger på miljøet vurderes disse ikke som væsentlige. Beslutningen om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Økonomiske forhold Økonomiudvalget vedtog den 21. november 2007, at ca. 4,6 ha af matr. nr. 81 Erlev, Gl. Haderslev stilles til rådighed for en ny kolonihaveforening på samme vilkår som gælder for de eksisterende kolonihaveforeninger, at der oprettes en lejekontrakt for den nye forening, at Haderslev Kommune betaler frastykningen/udstykningen af kolonihaveområdet (prissat til ca kr i 2007 og afholdes af Udvalget for Teknik og Miljø), at Teknik- og Miljøservice udarbejder kommuneplantillæg og lokalplan for kolonihaveområdet og uden beregning foretager afsætning af plantebælter, veje og de enkelte grunde, og at den nye kolonihaveforening forpligter sig til at plante og vedligeholde træer og buske i plantebælterne efter aftale med Teknik- og Miljøservice. På et møde den 31. oktober 2007 mellem Kolonihavekredesen, de lokale kolonihaveforeninger og Haderslev Kommune var der enighed

15 Økonomiudvalget, Side 1689 om, at følgende udgifter afholdes af Kolonihavekredsen og den kommende kolonihaveforening: Spildevandstilslutning i henhold til oplæg fra Haderslev Forsyning. Vandtilslutning efter nærmere aftale. Udgifter til interne veje, pladser, stier og vejtilslutning. Udgifter til jordbearbejdning, etablering af afskærmende beplantning og interne hække, herunder indkøb af planter. Udgifter til fremføring af strøm Juridiske aspekter Lokalplanforslaget er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 6. Lokalplanforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode jf. 24 i Planloven. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur / Britt Hald Bilag Lokalplan 10-1_forslag.pdf (834140) Indstilling Erhverv- og Borgerservice indstiller, at forslag til lokalplan 10-1 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Peter Christian Jacobsen. Der foretages ændring således at der gives mulighed for fremføring af el og vand på stamvejene. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand (omtalt side 14 samt side 22, pkt 10.2) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Det bemærkes at Økonomiudvalget ikke har taget stilling til hvem der skal afholde udgiften til udstykning m.v. jf. Økonomiudvalgets beslutning af Det anbefales at Økonomiudvalget afholder disse udgifter.

16 Økonomiudvalget, Side 1690 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Lone Ravn Indstillingen anbefales med bemærkning om, at udstykningsudgiften indgår i én af de to årlige opfølgninger på jordsalg, som forelægges som særskilte enkeltsager med henblik på bevillingsmæssig tilretning. LUKKET DAGSORDEN 862. Nedrivning af ejendom 863. Køb af ejendom 864. Regulering af købesum 865. Salg af kommunale ejendomme

17 Økonomiudvalget, Side 1691 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Poul Erik Graversen

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet 2. behandling

Byrådet 2. behandling REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den 08-10-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 08-10-2009 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Onsdag den 29-07-2009 Mødested: Mødelokale nr. 6 (kælder) Administrationsbygningen, Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Asger Holm, Kirsten

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR storparceller til parcelhusgrunde ved Dalbygård, 6000 Kolding Ejendommen 1 storparcel under udstykning udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 8. oktober 2013 Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere