Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard (A) 1. Viceborgmester: Susanne Eilersen (O) 2. Viceborgmester: Ole Steen Hansen (A) Bente Ankersen (A) Bente Gertz (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Christian Bro (A) Christian Jørgensen (V) Frances O'Donovan-Sadat (V) Henning Due Lorentzen (A) Jan Schrøder (O) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Kurt Halling (O) Lars Ejby Pedersen (A) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Pernelle Jensen (V) Steen Wrist Ørts (A) Turan Savas (A) Christian Bro Side 1

2 Indholdsfortegnelse 19 Godkendelse af dagsorden Økonomisk politik Budgetprocedure Fredericia Kommunes vandhandleplan Forslag til lokalplan 331, FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan Forslag til lokalplan nr. 336, Erhverv og detailhandel ved Vejlevej, Thygesminde Endelig vedtagelse af Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Renovering af afdeling Nørre Allé og Frederiksodde Skole Fredericia Idrætscenter - tillægsbevilling svømmehal samt frigivelse af rådighedsbeløb Forlængelse af Folkeoplysningsrådets valgperiode Etablering af handicaptoilet på Rådhuset Kvalitetsrapport for dagtilbud og kvalitetsrapport for skoler Frigivelse og fordeling af legepladsmidler Mødediæter til huslejenævn og beboerklagenævn Opførelse af 6 ældreboliger på Plejecenter Stævnhøj Støttesag, almene ældreboliger - Stævnhøj Boligkontoret Fredericia, afd ændring af garantistillelse Ny udpegning til Bevillingsnævnet Forslag fra SF - Fredericia Kommune som CO2 neutral i Lukket - Salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom...60 Side 2

3 19 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Beslutning i Byrådet den : Godkendt, dog udgår pkt. 28. Der var afbud fra Christian Bro, i stedet mødte Laila Løhde Møller. Fraværende: Christian Bro Side 3

4 20 Økonomisk politik Sagsnr.:15/1470 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomisk politik Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens fremtidige økonomistyring. Politikkens styringsprincipper, pejlemærker og værktøjer vil således blive anvendt i budgetlægning, budgetopfølgning og i konkrete sager med økonomiske konsekvenser. Den økonomiske politik er udarbejdet i forbindelse med årets budgetlægning, og opstiller målepunkter for, hvordan balancen i økonomien fastholdes, og hvordan der skabes råderum til investeringer i kommunens udvikling. Formålet Den økonomiske politiks formål er forsat at bevare balancen i økonomien, bl.a. gennem fastlæggelse af overordnede styringsprincipper, udpegning af økonomiske pejlemærker, som Byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt valg af værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen. Den økonomiske politik skal endvidere sikre, at realiseringen af visionerne om udviklingen af velfærden sker på økonomisk forsvarlig vis. Der skal skabes råderum til investeringer. Det er centralt i politikken, at investeringerne ikke må ske på bekostning af det eksisterende serviceniveau. Indhold Centrale begreber i styringen af kommunens økonomi er forudseenhed, budgetsikkerhed og rammestyring samt roller og ansvar. Begreber der bindes sammen af målsætningen om balance i økonomien og skabelse af rum til investeringen uden serviceforringelser. Pejlemærkerne for politikken er balance og råderum, hvor balance opnås, når overskuddet på den ordinære drift kan dække anlægsudgifter og finansielle poster. Og råderum opnås ved gennem ekstraordinære indtægter, der kan anvendes til investeringer i bosætning, erhverv, uddannelse og velfærd. Politikken beskriver en række værktøjer, der skal sikre målsætningerne og styrke økonomistyringen i kommunen. Værktøjerne er budgetprocessen, effektiviseringsstrategien og koncernstyring. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Se sagsbeskrivelse Indstillinger: Økonomi indstiller 1. at økonomisk politik godkendes Bilag: Åben - Økonomisk politik.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Fraværende: Christian Bro Side 5

6 21 Budgetprocedure Sagsnr.:15/399 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Dagsordenspunktet indeholder tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Budgetlægning er en tværgående opgave, og budgetproceduren skal medvirke til at skabe klarhed omkring den tekniske budgetlægning og opgavefordelingen i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet. I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget senest 15. september udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år til Byrådet. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for en 3 årig periode. Økonomiudvalgets forslag til budget skal gennem 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet skal senest 15. oktober vedtage årsbudgettet. Som opstart til budgetlægningen godkender Byrådet tidsplan for budgetlægningen samt budgetproceduren. Forslag til tidsplan er udarbejdet af Direktionen på baggrund af et oplæg fra administrationen. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Vurdering af den økonomiske situation Et enigt Byråd vedtog i 2014 et budget for perioden med balance i økonomien. På nuværende tidspunkt er der en række forhold der forventes at påvirke budgetlægningen for som for eksempel beskæftigelsesreform, ændringer i skattegrundlaget og kommuneaftalen. Konsekvenser af disse tiltag kendes ikke på nuværende tidspunkt. Overordnede økonomiske mål for budgetlægningen Målsætningen for budgetlægningen er fortsat balance i økonomien og en robust kassebeholdning. For yderligere uddybning af Fredericia Kommunes økonomiske politik henvises til dagsordenspunktet vedrørende Økonomisk politik. Tids- og aktivitetsplan Forslag til tids- og aktivitetsplan er vedlagt som bilag på sagen. Hovedelementerne i årets budgetlægning er: o o o Anlægsseminar: der afholdes et én dags møde med Byrådet angående kommunens anlæg og vurdering af de fremtidige behov Temamøde om kommuneaftalen: regeringen indgår med KL årligt en aftale om kommunernes økonomi. Der orienteres om aftalen i et Fredericia perspektiv Budgetseminar: Borgmesteren fremlægger forslag til kommende års budget, og der afholdes én dags møde herom Side 6

7 o Høring: Borgmesterens budgetforslag sendes i høring ved kommunens borgere, medarbejdere, foreninger og andre interessenter Borgmesteren fremlægger forslag til 1. behandlingsbudget til Økonomiudvalgets behandling 1. september Procedure for udarbejdelsen af basisbudgettet Økonomi udarbejder i lighed med tidligere år et teknisk budgetoplæg, betegnet basisbudgettet. Basisbudgettet er grundlaget for den senere budgetforslag, der fremsendes til 1. behandling. På den skattefinansierede drift udarbejdes basisbudgettet med udgangspunkt i det eksisterende budgets overslagsår, som Byrådet vedtog sidste år, mens det sidste overslagsår oprettes som en kopi af året før. Den korrigeres endvidere for følgende: Pris og lønskøn fra KL Uændret skatteprocent og skatter budgetlagt på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Virkninger af ny skal-lovgivning, dog maksimalt svarende til reguleringen af bloktilskuddet (DUT) Nye byrådsbeslutninger (BÅT) Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fuld udnyttelse af lånemuligheder Tekniske administrative korrektioner Anlægsprogrammet på det skattefinansierede område er en videreførelse af det eksisterende anlægsprogram. I det yderste overslagsår afsættes der midler til løbende vedligeholdelsespuljer af bygninger, maskiner, infrastruktur m.m. Brugerfinansierede områder, jordforsyning og Danmark C budgetlægges fra bunden, og der fremlægges dermed et samlet budgetoplæg med tilhørende forudsætninger for de enkelte områder. Indstillinger: Økonomi indstiller at budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen godkendes Bilag: Åben - Tidsplan Side 7

8 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 8

9 22 Fredericia Kommunes vandhandleplan Sagsnr.:11/15176 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: De 23 statslige vandplaner, herunder Vandplan for Lillebælt / Jylland, blev offentliggjort december Statens vandplaner er kraftigt forsinkede. Vandplanerne skulle være offentliggjort senest 22. december Naturstyrelsen offentliggjorde december 2011 vandplaner, men Natur- og Miljøklagenævnet kendte dem ugyldige og hjemviste vandplanerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen. December 2014 blev statens vandplaner på ny offentliggjort. Naturstyrelsen har revideret i indsatsprogrammet. Eksempelvis er virkemidlet ændret vedligeholdelse i vandløb fjernet på landsplan, hvilket betyder, at Fredericia Kommune nu har seks indsatser færre i planperioden. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, hvori kommunerne nærmere skal redegøre for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder. Forslag til kommunernes vandhandleplan skal senest seks måneder efter statens vandplaners offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst otte uger. Senest ét år efter statens offentliggørelse af vandplanerne skal de kommunale vandhandleplaner være endeligt vedtaget. Fredericia Kommunes vandhandleplan blev vedtaget på Byrådsmødet 12. november Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse med ugyldiggørelse og hjemvisning af statens vandplaner betød imidlertid, at den kommunale vandhandleplan også blev ugyldig, da ophænget var den ugylddiggjorte vandplan for Lillebælt/Jylland. Teknik & Miljø har nu ajourført vandhandleplanen for i form at et udkast til nyt forslag til vandhandleplan til offentliggørelse i mindst 8 uger og efterfølgende endelig vedtagelse med eventuelle justeringer som følge af den offentlige debat. Det er åbenlyst, at tiden er løbet fra den kommunale vandhandleplan, der på grund af vandplanens forsinkelse nu primært er en statusbeskrivelse af udførte tiltag/igangværende tiltag i perioden frem for det oprindeligt tiltænkte planlægningsdokument. Høringen af vandhandleplanen giver derfor begrænset mening, men er et formkrav, som skal overholdes jf. lovgivningen. De relevante interessenter er taget i ed ved udarbejdelsen af vandhandleplanen i Side 9

10 Økonomiske konsekvenser: På spildevandsområdet (overløbsbygværker) er tiltagene finansieret via brugerbetaling, dvs. de opkrævede spildevandsgebyrer til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Forbedret rensning for ejendomme i det åbne land er delvist finansieret af den pågældende grundejer, og restøkonomien afholdes af Fredericia Spildevand og Energi A/S. Som udgangspunkt er vådområdeindsatsen og anlægsprojekterne på vandløbsområdet 100 % statsfinansierede. Det har dog vist sig, at der kan være behov for en mindre kommunal medfinansiering til projekterne for at kunne gennemføre disse. Teknik & Miljø har midler inden for de sædvanlige budgetmæssige rammer og via spar/lån til at håndtere mindre ekstraudgifter. Vurdering: Tidsplanen for gennemførelse af projekterne har været stram, men projekterne har været prioriteret højt. De resterende projekter forventes at blive gennemført som beskrevet i planen, forudsat - at lodsejerne deltager frivilligt - at den statslige finansiering afklares for vådområdeprojektet - at der er en (ret beskeden) kommunal økonomi til rådighed Der er tre projekter, som endnu er under forberedelse, men hvor anlægsfasen ikke er påbegyndt (januar 2015). Det vurderes hensigtsmæssigt, at tilrette handleplanen efter endt høring i maj 2015 med disse projekters status, så der medio 2015 kan vedtages en ajourført handleplan. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Energiudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Fredericia Kommunes Vandhandleplan vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 17. marts til 13. maj 2015 at Teknik & Miljø bemyndiges til at færdigredigere planforslaget, inden det offentliggøres Bilag: Åben - Bilag 1: Forslag til Fredericia Kommunes vandhandleplan , offentlig høring.pdf Åben - Bilag 2: Vandoplandsplan for kvælstof for Lillebælt - Jylland, 19. januar 2015.xlsx Side 10

11 Åben - Bilag 3: Vandoplandsplan for fosfor, Lillebælt Jylland, oktober 2014.xlsx Åben - Bilag 4: Oversigtskort over vandløb i Fredericia Kommune Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet Fraværende: Christian Bro Side 11

12 23 Forslag til lokalplan 331, FredericiaC, karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen med ledsagende miljørapport samt kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan Sagsnr.:14/12098 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund By- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 25. november 2014 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for en karré syd for Oldenborggade og nord for kanalen. Et udkast til lokalplanforslag er udarbejdet på baggrund af kommuneplanen og udviklingsplanen for FredericiaC. Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af byggeri i et byggefelt syd for Oldenborggade. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et område på ca m 2. Karréens anvendelse fastlægges til boligformål, erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-2 samt til overdækket parkering. Taget af parkeringsanlægget skal etableres som et grønt opholdsareal. Karréen opføres med åbninger i facadebebyggelsen, der giver mulighed for gennemgang gennem karréens gårdrum. Bygninger kan opføres i 2 til 6 etager, så der skabes en variation i karréens bygningshøjder. Der kan opføres maksimalt m 2 etageareal i området. Af dem kan de m 2 alle være til boligformål. En mindre del på maksimalt 600 m 2 kan være til erhverv. Der kan i givet fald opføres tilsvarende færre m 2 til boliger. Vejadgangen til kælderparkeringen skal ske fra lokalgaden vest for karréen. For at klimasikre lokalplanens område hæves det fremtidige terræn til minimum kote 2,5 DVR90. Virksomheder - risiko Sydøst for lokalplanområdet ligger Shells Havneterminal, som håndterer ind- og udskibning af olie- og gasprodukter og derfor er udpeget som en risikovirksomhed. Der er foretaget beregninger af den samfundsmæssige risiko, som dokumenterer, at de funktioner, bebyggelse og anlæg, som kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslaget giver mulighed for, kan overholde de acceptkriterier, som Miljøstyrelsen har fastsat. Risikoforhold for lokalplanområdet er nærmere beskrevet i den miljørapport, der ledsager lokalplanen. Kommuneplanen Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde B.BE.2 Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade. Ændrede kommuneplanrammer Side 12

13 Kommuneplanens gældende rammer for lokalplanens område fastlægger, at der maksimalt kan opføres m 2, fordelt med maksimalt m 2 til boligformål og m 2 til erhverv. Lokalplanforslagets bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for B.BE.2 i forhold til anvendelsen og bebyggelsesmuligheder i karré 6. For at opnå en anden og mere fleksibel anvendelsesfordeling, som beskrevet ovenfor, er der udarbejdet et forslag til tillæg 7 til Kommuneplan , der ledsager lokalplanforslaget. Tilsvarende er der i forslaget til kommuneplantillægget fastlagt en anden og mere fleksibel anvendelsesfordeling for karré 7+8 omfattet af lokalplan 330. Kommuneplanens gældende rammer for karré 7+8 fastlægger, at der kan opføres maksimalt m 2, fordelt med maksimalt m 2 til boligformål og maksimalt 350 m 2 til erhverv. Der kan i givet fald opføres tilsvarende færre m 2 til boliger. I kommuneplantillæg 7 foreslås, at fordelingen ændres således, at der maksimalt kan etableres 650 m 2 til erhverv og tilsvarende 300 m 2 færre til boliger. En anden grund til at lave kommuneplantillæg 7 er, at ifølge de gældende rammer må etagehøjden i karré 6 ikke overstige 4 etager. I lokalplanforslaget foreslås bebyggelse i op til 6 etager. Kommuneplantillæg nr. 7 giver derfor mulighed for maksimalt 6 etager i karré 6 omfattet af lokalplan-forslag 331. Miljørapport Der er udarbejdet en miljørapport, der ledsager lokalplanen. På baggrund af en screening af lokalplanen efter lovens 3, stk. 1, nr. 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse skal belyses nærmere i en miljøvurdering. På baggrund af screeningen er der gennemført en miljøvurdering af bl.a. følgende parametre: Støj Risiko Håndtering af eksisterende jordforurening Luft, støv og lugt fra omgivende virksomheder Klimatilpasning Kystlandskab Kulturarven, karréstrukturer, voldanlæg Skyggepåvirkning af omgivelser Miljørapporten beskriver disse emner i forhold til lokalplanen. Økonomiske konsekvenser: Vedtagelsen af lokalplanforslaget har ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi. Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realiseringen af de byggeprojekter, som lokalplanforslaget giver mulighed for, vil være af positiv betydning for Fredericias og FredericiaC s fortsatte udvikling. Side 13

14 Vurdering: Teknik & Miljø vurderer, at lokalplanen muliggør opførelse af en arkitektonisk spændende bebyggelse med attraktive boliger, hvoraf nogle får udsigt ud over den netop etablerede kanal. Der bliver desuden mulighed for at indrette centralt beliggende lokaler til erhvervsformål. Det, i forhold til den gældende kommuneplan, øgede antal etager er fastsat ud fra et ønske om større variation i bygningshøjderne. Når en mindre del af bebyggelsen får 6 etager, vil en tilsvarende mindre del få højder på 2-3 etager. Den bebyggelse lokalplanen muliggør viderefører den historiske bystrukturs nord-sydgående gader. Teknik & Miljø vurderer, at bebyggelsen ikke medfører en reel påvirkning af kysten, da lokalplanområdet ligger i forlængelse af den eksisterende bystruktur. Det vurderes heller ikke, at bebyggelsen vil ændre væsentligt på panoramakiggene fra voldanlægget. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 331 med den ledsagende miljørapport og med forslag til kommuneplantillæg 7 vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslagene og miljørapporten Bilag: Åben - Miljørapport for lokalplan 331, 23. januar 2015.pdf Åben - Forslag til lokalplan 331, 28. jan.pdf Åben - Nyt bilag, 19. februar, Forslag til lokalplan 331.pdf Åben - Nyt bilag, 19. februar, Miljørapport for lokalplan 331.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 14

15 24 Forslag til lokalplan nr. 336, Erhverv og detailhandel ved Vejlevej, Thygesminde Sagsnr.:14/9005 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 10. juni 2014 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag, der fastlægger, at erhvervsområdet, der i dag er omfattet af lokalplan 210, udlægges til erhvervsformål for virksomheder i klasse 1-3 samt til store udvalgsvarebutikker. Lokalplanens område er i dag omfattet af delområde B i lokalplan 210 og er udlagt til erhvervsformål i miljøklasse 1-3 samt til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker med pladskrævende varer, f.eks. biler. Ifølge Kommuneplan må der ikke være butikker til pladskrævende varer i området. Det vil derfor før eller siden blive nødvendigt at lave en ny lokalplan for at bringe områdets anvendelse i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanens udarbejdelse er aktualiseret af et ønske fra projektudvikler og ejer af området. Ønsket er at opføre 2 store udvalgsvarebutikker på Vejlevej nr. 100 på matrikel nr. 1e og 1dc, Fredericia Stadsjorder. Lokalplanens indhold Lokalplanen afgrænses af Vejlevej, Bredstrupvej, Sønderbygård og mod nord boligområdet på Thygesminde Allé og på Thygesmindevej. Lokalplanens formål er, gennem en samlet planlægning for området, at sikre en hensigtsmæssig disponering af bebyggelse, ankomstveje og parkering, så området kommer til at leve op til nuværende og fremtidige behov for detailhandel. Lokalplanområdet udlægges til centerområde som en del af aflastningsområdet Fredericia Vest. Inden for området kan der etableres liberale erhverv, offentlig og privat service samt virksomheder inden for miljøklasse 1-3, herunder større og mindre industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt kontorerhverv, restauranter og lignende funktioner. Derudover kan der etableres store udvalgsvarebutikker, som pga. butikskoncept, pladskrav og varesortiment normalt ikke placerer sig i bymidterne. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for de enkelte udvalgsvarebutikker må ikke overstige m², plus 200 m² til personale- og velfærdsfaciliteter. Der er desuden fastsat en minimumstørrelse på butikker på 500 m². Kommuneplan Området langs Vejlevej er i kommuneplanens rammer udpeget til erhverv og butikker (max m 2 til dagligvarebutikker og max m 2 til Side 15

16 udvalgsvarebutikker). Lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan 210 Ifølge lokalplan 210 er ejendommene ud mod Vejlevej, delområde B, udlagt til erhvervsformål for virksomheder i klasse 1-3 samt til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker med pladskrævende varegrupper. For udvalgsvarebutikker er det fastsat, at de max. må være m 2. Dog må der etableres 1 butik på maximalt m 2. For at kunne etablere butikker på op til 2000 m 2 har det derfor været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Miljøvurdering og VVM Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering eller VVM-redegørelse. Rambøll Danmark A/S har udarbejdet støjberegninger, som redegør for de støjmæssige udfordringer ved varelevering og kundeparkering. Støjberegningerne viser, at støjen fra varelevering i dagtimerne vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i dagtimer. Derudover viser beregningerne, at det ikke er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj i tidsrummet Derfor vil det ikke være muligt at få varer leveret om natten, uden at der etableres støjdæmpende foranstaltninger, evt. i form af støjmur eller støjvold. Forudgående høring Der har i perioden 25. november december 2014 været mulighed for at indsende bemærkninger inden udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Tre borgere benyttede muligheden for at indsende bemærkninger til kommunen. To borgere har udtrykt bekymring for, om udarbejdelsen af lokalplanen vil medføre, at det levende hegn mellem boligområdet og lokalplanområdet bliver fjernet. Til det har Teknik & Miljø oplyst, at et af lokalplanens formål bl.a. er at sikre, at der er en afskærmende beplantning mellem lokalplanområdet og det tilstødende boligområde. Ejeren af den vestligst beliggende grund, matr. nr.1hh Stoustrup, Fredericia Jorder, protesterer imod eventuel forringelse af rammevilkårene for sin ejendom. Han forventer, at der også bliver mulighed for etablering af dagligvarehandel. Han bemærker, at en minimumsstørrelse for udvalgsvarebutikker vil øge hindringerne for opstart af nye virksomheder. Eftersom der er tildelt en kvote på m2 til det kommende byggeri på den grund, som kommunen har solgt, er den resterende kvote så lille, at byggemulighederne på hans ejendom frem til udgangen af 2015 er meget begrænsede. Som det fremgår af lokalplanforslaget har Teknik & Miljø valgt at fastsætte bestemmelse om minimumsstørrelse på 500 m 2 som en opfølgning på detailhandelsanalysen. For ikke at sprede dagligvarehandlen Side 16

17 i Vestbyen yderligere er muligheden for dagligvarebutikker ikke medtaget i lokalplanen. Den fulde ordlyd af høringssvarende samt Teknik & Miljøs bemærkninger til dem fremgår af bilaget Samlede høringssvar til forudgående høring om forslag til lokalplan nr Økonomiske konsekvenser: Ingen, idet der ved kommunens salg af arealet er indregnet udgifter til etablering af svingbaner eller lignende trafiksikkerhedsforanstaltninger. Vurdering: Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplan 336 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer områdets fremtidige anvendelse som en del af et attraktivt aflastningsområde i forhold til Fredericia bymidte. Teknik & Miljø vurderer, at det er positivt for Fredericias udvikling, at der i den vestlige bydel placeres butikker, til hvilke det i særlig grad er vigtigt for kunderne, at der er god adgang med bil. Teknik & Miljø finder desuden, at vareudbuddet i de aktuelle nye butikker kan supplere de eksisterende butikker, og finder det positivt, at butikkerne kan trække kunder til Fredericia fra et større opland. For at sikre, at ejendommene ikke anvendes til små butikker, som burde ligge i bymidten, er der i den nye lokalplan fastsat minimumsstørrelser for butikkerne, således at området forbeholdes erhverv og store udvalgsvarebutikker. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 336, Erhverv og detailhandel ved Vejlevej, Thygesminde, vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget Bilag: Åben - Indkomne bemærkninger og administrationens bemærkninger_lp 336.docx Åben - Lokalplanforslag nr 336, Erhverv og detailhandel ved Vejlevej,Thygesminde, 4 februar.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 17

18 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Christian Bro Side 18

19 25 Endelig vedtagelse af Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Sagsnr.:13/11755 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center og erhvervsområde ved Vejlevej blev vedtaget den 23. september 2014 af By- og Teknikudvalget, den 30. september 2014 af Økonomiudvalget og den 6. oktober 2014 af Byrådet. Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 22. oktober til den 17. december Planforslaget er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt Vestcenter samt at gennemføre en samlet planlægning af centerområdet ved Vejlevej, så det kommer til at leve op til nuværende og fremtidige behov for detailhandel. Med lokalplanen er der mulighed for at opføre ny bebyggelse til eksempelvis butikker, servicevirksomheder, kontorer og lignende. Lokalplanen opstiller krav til butiksstørrelser og muliggør, at området kommer til at indeholde dagligvarebutikker samt store udvalgsvarebutikker. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, sikre hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsarealer til områdets funktioner samt bevare områdets beplantningsstruktur. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan Fredericia Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Høringsperiode I høringsperioden indkom der i alt tre bemærkninger/indsigelser, som i hovedtræk er beskrevet herunder. For en mere detaljeret gennemgang henvises til vedlagte notat (Indsigelsesnotat). Bemærkning 1 Rune Kjældgaard, som er bygherre og har igangsat lokalplanarbejdet, har indsendt indsigelse mod minimumsstørrelsen på butikker på 500 m 2. Han mener, at minimumsstørrelsen er begrænsende for områdets fremtidige udvikling, og at det vil gavne butiksområdet, hvis der vil være mulighed for at indpasse små butikker mellem de store. Teknik & Miljø har holdt møde med bygherre om indsigelsen for at få belyst, i hvilken grad han vil være interesseret i følgende kompromisløsninger inspireret af Viborg-modellen: Side 19

20 Fastholde minimum 500 m2, dog må visse butikstyper være mindre. Droppe minimum 500 m2, men indføre bestemmelser om butikstyper for alle butiksstørrelser. Bygherre er ikke interesseret i disse løsninger, da de vil indebære, at lokalplanen skal sendes i fornyet offentlig høring, hvilket vil forsinke processen ca. 4 måneder. Det samme vil være tilfældet, hvis bestemmelsen om, at butikker minimum skal være 500 m2, helt udtages af lokalplanen: Det kræver planloven, når der ændres i et lokalplanforslags anvendelsesbestemmelser. Derfor ændres indsigelsen efter mødet til et ønske om at ændre formuleringen af bestemmelsen til: Bruttoetagearealet til butiksformål for den enkelte butik skal som udgangspunkt være 500 m 2. Dette vil muligvis kunne betragtes som en redaktionel ændring, der ikke kræver fornyet høring. Bemærkning 2 Vinding Gruppen, som administrerer bygningen på matrikel nr.1 gk Fredericia Stadsjorder, som er nabo til Vestcentret og omfattet af lokalplanen, gør indsigelse mod minimumsstørrelsen på butikker på 500 m 2, da dette vil forringe fremtidige muligheder for udnyttelsen af deres bygning. Hvis minimumsstørrelserne bibeholdes i lokalplanen, ønsker indsiger, at det præciseres, at eksisterende lovlige butikker kan forsætte som hidtidig med mulighed for også at genudleje butikslokaler under 500 m 2. Indsiger mener, at der fremtidigt kan opstå tvivl om muligheden for genudlejning af et ledigt lejemål under 500 m 2, hvilket kan resultere i tomme butikslokaler. Derudover ønskes to parkeringspladser udtaget af planen, således at vareleveringen kan fortsætte uændret fra bygningens vestside. Bemærkning 3 Bemærkning modtaget fra LIFA, bygherres rådgiver i forbindelse med ejendomsdannelsen. Forslag om supplerende bestemmelser i forhold til den etapevise udvikling af området, hvilket vil kræve en ejendomsmæssig opdeling ved udstykning eller ejerlejligheder. Konkret foreslås, at der suppleres med bestemmelser eller noter, der præciserer følgende: Til 5.1 foreslås tilføjet følgende meningsdannelse: Det kan tillades, at de enkelte parceller udstykkes som sokkelgrunde. Side 20

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere