Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere"

Transkript

1 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012

2 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning af kursister til et kursus...4 Hvem kan søge om midler?...4 Puljens størrelse Ansøgning... 5 Procedure...5 Vurdering af ansøgning...6 Hvad kan der søges om midler til?...6 Generelle bemærkninger Evaluering... 8 Procedure for evaluering...8 Regnskabsaflæggelse Arbejdsmarkedsdansk for beskæftigede... 9 Formål...9 Forslag til indhold...9 Tilrettelæggelse...9 Evaluering Arbejdsmarkedsdansk for ledige Formål...11 Forslag til indhold...11 Tilrettelæggelse...11 Evaluering Kursusbevis Eksempler på mulige forløb Eksempel 1: Kursus for kommunalt ansatte rengøringsassistenter...14 Eksempel 2: Kursus for ansatte i privat virksomhed...15 Eksempel 3: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter...15 Eksempel 4: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter og virksomhed...16 Eksempel 5: Kursus i forbindelse med anden uddannelse...16 Eksempel 6: Kursus for privat ansatte i samarbejde med fagforening...17 Side 2 af 17

3 1. Projektbeskrivelse Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Pulje til fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning Formål og indhold Puljens formål er at udvikle og tilbyde udlændinge grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge, der som udgangspunkt har boet i Danmark i en længere periode, kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. Det er et tilbud til de personer, som mangler dansksproglige kvalifikationer til at kunne fastholde et job eller komme i beskæftigelse. Undervisningen tilrettelægges med henblik på arbejdsmarkedets behov og kursistens eventuelle senere deltagelse i for eksempel en arbejdsmarkedsuddannelse eller en almen voksenuddannelse. Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbydere af danskuddannelse, omfatter som udgangspunkt et undervisningsforløb på op til 70 timer. Der kan ydes støtte til undervisningsforløb af længere varighed, såfremt særlige hensyn til de enkelte kursister taler herfor. Holdstørrelsen er mindst seks personer. Der kan kun i helt særlige tilfælde søges dispensation fra denne regel. Dette gælder for eksempel i forbindelse med kursister med særlige behov, for eksempel traumatiserede. Hver kursist kan kun deltage i ét forløb, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgninger om tilskud til et Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, der enten er af længere varighed end 70 timer, hvor holdstørrelsen er mindre end de påkrævede seks personer, eller hvor kursisterne allerede har deltaget i ét forløb, skal begrundes særskilt, og ministeriet vil i hvert enkelt tilfælde tage konkret stilling til, om der kan dispenseres fra reglerne. Puljen fungerede som forsøgspulje fra 1. september 2007 til og med 2009 og er nu forlænget til og med Der kan søges om midler til danskundervisning af både beskæftigede og ledige. Side 3 af 17

4 Målgruppe Puljens målgruppe er først og fremmest gruppen af kortuddannede udlændinge, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1 eller 2, eller som har lignende dansksproglige forudsætninger. Det er en forudsætning, at deltagerne har opholdstilladelse og er folkeregistreret i Danmark. Målgruppen omfatter: - Beskæftigede og ledige, der har opbrugt den treårige uddannelsesret eller har bestået en afsluttende danskprøve. - Beskæftigede udlændinge, der ikke har opbrugt den treårige uddannelsesret. - Personer i løntilskudsordning - også selvom de endnu ikke har opbrugt uddannelsesretten. - Kortuddannede udlændinge, der er blevet danske statsborgere. Følgende personer er IKKE omfattet af puljen: - Ledige, der ikke har opbrugt uddannelsesretten - Ledige selvforsørgede (dvs. f.eks. familiesammenførte, der forsørges af ægtefælle) - Ledige, der endnu ikke har opbrugt uddannelsesretten, og som er i ulønnet praktik/aktivering (f.eks. den såkaldte 2/3-model) - Som udgangspunkt nyankomne udlændinge i beskæftigelse, der pr. 1. juli 2010 er omfattet af tilbuddet om Introdansk Hvis en virksomhed kan samle et hold, hvor mindst seks ansatte opfylder kravet om at være folkeregistreret, og der herudover for eksempel er fire ansatte uden cpr-nummer, som har behov for arbejdsmarkedsdansk, kan disse fire deltage i undervisningen, hvis virksomheden betaler herfor. Indkredsning af kursister til et kursus Det prioriteres, at indkredsning af en kursistgruppe i forberedelsesfasen finder sted i samarbejde med en virksomhed eller et jobcenter. Konkret kan en privat eller offentlig virksomhed eller et jobcenter henvende sig til udbyder af danskuddannelse om en gruppe kursister eller omvendt. I fællesskab indkredses kursistgruppen nærmere for at vurdere, om dette tilbud er det rette for hver enkelt kursist, og for at drøfte mulige tiltag efter kurset i arbejdsmarkedsdansk. Hvem kan søge om midler? Virksomheder, kommuner og udbydere af danskuddannelse kan søge om midler og er projektansvarlige. Ansøgninger, der er udarbejdet i samarbejde mellem private eller offentlige virksomheder, udbydere af danskuddannelse og jobcentre om blandt andet afgrænsning af den konkrete målgruppe, vil blive prioriteret. Puljens størrelse Puljen er tilført 27 mio. kr. i perioden Side 4 af 17

5 2. Ansøgning Procedure Der kan søges om midler fra puljen løbende, og ansøgninger vil ligeledes blive behandlet løbende. Ansøgninger færdigbehandles normalt inden for 30 dage, og puljemidlerne tildeles efter først-til-mølleprincippet. Puljen kan søges via et online ansøgningsskema. Linket til skemaet findes på puljens hjemmeside på Inden puljen søges første gang skal man oprettes som bruger for at benytte skemaet. Dette gøres ved at sende en mail til Danskuddannelsesenheden med ønske om oprettelse, hvorefter man vil få tilsendt et brugernavn. Fra en personlig sagsmappe kan skemaer udfyldes og gemmes, ligesom tidligere indsendte skemaer kan ses her. Ved selve skemaet findes en teknisk betjeningsvejledning til det elektroniske skema. Denne kan også findes på puljens hjemmeside. Der kan søges om midler til ét eller flere hold samtidigt. Det er altså muligt at indsende én ansøgning til flere, identiske hold og aflægge én samlet evaluering og ét samlet regnskab. Hvis en virksomhed for eksempel ønsker at oprette tre hold i Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk for i alt 25 medarbejdere, behøver ansøger således kun at indsende én ansøgning, hvor der blot gøres rede for, hvor mange kursister der er, og hvor mange hold man ønsker at oprette af hvor mange timer. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at kriterierne for at få støtte fra puljen fortsat er de samme; det vil sige, at de enkelte hold skal bestå af mindst seks personer, at hvert undervisningsforløb som udgangspunkt kan vare maksimum 70 timer, og at hver kursist kun kan deltage i ét forløb af maksimum 70 timer, jf. de øvrige retningslinjer for puljen. Hver ansøgning får et sagsnummer i ministeriet, og dette sagsnummer følger projektet og det opstillede budget. Hvis der ansøges om midler til flere undervisningshold på én gang, har holdene altså samme sagsnummer. Der skal altid refereres til dette sagsnummer ved alle henvendelser vedrørende projektet. Af puljebeskrivelsen fremgår det, at der skal være mindst seks kursister på et hold. Hver kursist kan kun deltage i ét forløb, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I givet fald skal dette begrundes i ansøgningen. Hvis antallet af kursister falder til mindre end seks personer i løbet af kursets varighed, skal dette meddeles ministeriet, og kurset må som udgangspunkt stoppes. Der opfordres til at eventuelle tidligere projekter og erfaringer med Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk listes under feltet Øvrige oplysninger i ansøgningsskemaet. Det er et krav, at der indsendes budgetskema sammen med ansøgningen. Det er muligt at vedhæfte en udspecificering af budgettet, hvis der behov herfor. Se mere herom i Betjeningsvejledningen. Der skal udvises økonomiske hensyn, og alle udgifter skal kunne relateres til projektet. I vurderingen af budgettet vægtes også, at ministeriets tilskud optræder i en særskilt kolonne, at evt. egen- og medfinansiering er anført, samt at lønningsposterne er udspecificeret således, at forventet timeantal og timesats fremgår. Tilsagnet gives som størrelsen af det maksimale tilskud, hvilket betyder, at tilskudsmodtager ikke efterfølgende kan fremsende flere regninger som eksempelvis moms, revisionsudgifter, pris- og lønstigninger, merforbrug i arbejdstid o. lign. Side 5 af 17

6 Vurdering af ansøgning Ved vurdering af den enkelte ansøgning til denne pulje vil der blive lagt vægt på, at: - undervisningen tilrettelægges fleksibelt, således at den praktiske gennemførelse tager højde for kursistens behov på arbejdspladsen, - eksisterende viden om undervisning på arbejdspladsen anvendes og videreudvikles, - grundtilbuddet har fokus på at udvikle kursisternes dansksproglige kompetencer i relation til arbejdsmarkedet, - så mange kursister som muligt vil kunne få tilbudt undervisningen i arbejdsmarkedsdansk, dvs. at der kan samles en gruppe, der kan undervises sammen. Det forudsættes dog som hovedregel, at beskæftigede og ledige undervises hver for sig. Der er udarbejdet vejledende retningslinjer for undervisningens indhold for kurser, der afholdes for henholdsvis beskæftigede og ledige, - tosprogede medarbejdere, der har opholdt sig i Danmark i en årrække, men som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber, får et målrettet dansktilbud, - der i ansøgningen er opstillet klare og målbare succeskriterier, og at projektet og målemetoden for succeskriterier er klart beskrevet, - der i ansøgningen lægges op til gennemførelse af indgangs- og sluttest, - de øvrige krav beskrevet i nærværende retningslinjer overholdes Hvad kan der søges om midler til? Der kan søges midler til kursets forberedelse, afholdelse samt afrapportering. Hvad aflønning af dansklærer angår, dækker bevillingen pågældendes timetakst svarende til aktuelt løntrinsniveau (inkl. pension, feriepenge mv.). Der skelnes mellem undervisningsløn og arbejdsløn (forberedelse og evaluering). Forberedelse: Der kan søges om midler til maksimum 37 timers forberedelse. Der kan kun bevilges midler til udgifter, som afholdes efter, ansøgningen er godkendt. Det betyder, at det indledende samarbejde med virksomhed/jobcenter samt den første indkredsning af kursistgruppen ligger uden for de 37 timers forberedelse, som ministeriet kan dække. Forberedelsen inkluderer: - Grundig visitation af kursistgruppen og udførelse af indgangstest (eventuelt med tolkebistand) med henblik på at indkredse det dansksproglige niveau og den enkeltes dansksproglige behov i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv. - Forberedelse af undervisningen, herunder eventuelt virksomhedsobservationer, møder med virksomheds-/jobcenterrepræsentanter og udarbejdelse af undervisningsmateriale. Undervejs: Der kan som udgangspunkt søges om midler til maksimum 70 timers undervisning pr. hold. Ansøgninger om tilskud til et grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, der er af længere varighed end 70 timer, skal begrundes særskilt, og ministeriet vil i hvert enkelt tilfælde tage konkret stilling til, om der kan dispenseres fra reglen. Ud over lærerløn kan der undervejs for eksempel være behov for at dække udgifter til tolkebistand og eventuelle eksterne gæstelærere. Side 6 af 17

7 Evaluering: Der kan søges om midler til maksimum 15 timers evaluering, herunder udførelse af sluttest, evalueringsmøder og udfyldelse af evalueringsskema. Øvrige poster: Der kan desuden søges om midler til revisionsbistand, transport, materialer, ekskursioner (én pr. hold) samt drift, administration og projektledelse. Disse poster skal i størst mulige grad udspecificeres i budgettet. Generelle bemærkninger Tilrettelæggelse og indhold af kurser Det gælder generelt, at der er meget frie rammer for tilrettelæggelse og indhold, når blot nærværende vejledende retningslinjer følges, og de nævnte krav opfyldes. Samarbejde om forløbene Det er afgørende, at der etableres og sikres relevant kontakt til en virksomhed/et jobcenter, og at dansklæreren får lejlighed til at sætte sig ind i sprogbehov og virksomhedskultur på pågældende virksomhed. Såvel forberedelse som gennemførelse og afrapportering forudsætter et tæt samarbejde mellem kursister, underviser og arbejdsplads/jobcenter. Indgår forløbet som element i en bredere uddannelsesindsats, samarbejdes der også med andre uddannelsesudbydere (f.eks. AMU eller AVU) på et relevant niveau. Realistiske mål og forventningsafstemning Det er vigtigt, at der opstilles realistiske mål i relation til forløbets omfang for hver kursist og for holdet. Målene opstilles i samarbejde med kursist og arbejdsplads/jobcenter, og alle implicerede (kursister, arbejdsplads/jobcenter mv.) skal have lejlighed til at afstemme forventninger. Beskæftigede, der ikke har opbrugt uddannelsesretten Beskæftigede kursister, der ikke har opbrugt den treårige uddannelsesret, oplyses om, at et kursus i arbejdsmarkedsdansk ikke erstatter ordinær danskuddannelse. Kursisten skal opfordres til at tage del i danskuddannelse og oplyses om, at uddannelsesretten varer i tre år, samt informeres om regler for danskprøver i relation til opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og dansk indfødsret. Fortsat uddannelse Der tænkes generelt fortsat uddannelse ind i et forløb. For eksempel kan et kursus i arbejdsmarkedsdansk vise sig at være en hensigtsmæssig optakt til deltagelse i et efterfølgende AMU-kursus eller jobpakkeforløb, jf. nedenstående eksempler. Ikke SVU-godkendt Undervisningen er ikke SVU-godkendt. Yderligere oplysninger om puljen kan fås via mail hos Side 7 af 17

8 3. Evaluering Procedure for evaluering Tildeling af midler indebærer krav om udarbejdelse af revideret regnskab og evalueringsrapport efter afslutning af projektet. Disse skal senest 2 måneder efter projektets afslutning være Danskuddannelsesenheden i hænde. Regnskabet og evalueringen indsendes samlet. Der stilles endvidere krav om, at ministeriet i øvrigt kan indhente erfaringer til videreformidling. De opstillede mål evalueres af alle implicerede parter forud for kursets afslutning og opsamles i evalueringsrapporten til ministeriet. Evalueringen kan eventuelt finde sted på den måde, at kursisterne får lejlighed til at give deres mening til kende på holdet (om nødvendigt med tolkebistand) kort før kursets afslutning. Tilsvarende kan underviseren drøfte kurset med virksomhedens eller jobcentrets kontaktperson. Derudover er det et krav, at evalueringen indeholder resultater fra indgangs- og sluttest af kursisterne. Indgangs- og sluttest skal sikre, at der etableres præcise mål for alle projekter, samt at effekterne af projekterne dokumenteres. Evalueringsskemaet kan findes på puljens hjemmeside på hvorfra det kan udfyldes og udskrives. Omfanget af evalueringen skal være maks. 2 A4 sider. Regnskabsaflæggelse For projektets afsluttende regnskab gælder ministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af ministeriets puljemidler. Bekendtgørelsen kan findes på ministeriets hjemmeside under Love og regler, find bekendtgørelser, Retsinformation. Regnskabet skal være behørigt underskrevet og dateret samt være forsynet med tilskudsmodtagers erklæring om regnskabets rigtighed. Oplysninger vedrørende anvendelse af ministeriets tilskud skal være klart identificerbare i regnskabet, ligesom eventuel støtte fra anden side skal fremgå. Regnskabet skal være opdelt på udgifts- og indtægtsarter og i øvrigt omfatte budgettal og være opstillet på samme måde som det oprindelige budget for projektet. Hvis et tilsagn dækker timeforbrug hos tilskudsmodtager (fx rådgivning, opsøgende arbejde ol.), skal det endelige lønregnskab kunne sandsynliggøres via et timeregnskab. Ministeriet kan indkalde yderligere dokumentation for de afholdte udgifter. Revision For tilskud på kr. eller derover skal revision udføres af statsautoriseret revisor eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling, af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. For tilskud under kr. kan revisionen udføres af ikke faguddannede (foreningsvalgte) revisorer. Side 8 af 17

9 4. Arbejdsmarkedsdansk for beskæftigede Formål Formålet er, at kursisten udvikler sit danske sprog og tilegner sig viden, så det i højere grad er muligt at tilgodese de dansksproglige og vidensmæssige behov på den aktuelle arbejdsplads og på arbejdsmarkedet som sådant. Forslag til indhold a) Dansksprogligt Mundtligt og/eller skriftligt sprog i relation til arbejdspladsens behov, for eksempel forstå mundtlige instruktioner, kommunikere med kolleger om arbejdets gennemførelse, arbejdspladsens small-talk, læsning af skriftlige instruktioner, udfyldning af arbejdspapirer. Dertil kan komme individuelle almene sproglige mål (f.eks. læsevanskeligheder, udtalevanskeligheder). b) Vidensmæssigt Emner i relation til beskæftigelse og den konkrete arbejdsplads, for eksempel arbejdspladskultur, arbejdssikkerhed, godt kollegialt samarbejde mv. Oplysninger om øvrige uddannelsestilbud. Den enkelte kursist vejledes om, hvordan vedkommende selvstændigt kan arbejde videre med at udvikle sine dansksproglige og vidensmæssige færdigheder efter kursets afslutning. c) Andet Personlige kompetencer som for eksempel at turde tage imod telefonbeskeder, at turde tage ordet i pausesnakken med danske kolleger osv. Tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med nøglepersoner på virksomheden med henblik på at indkredse indhold og sikre forventningsafstemning. Der opstilles klare sproglige og vidensmæssige mål for det samlede hold ved kursets begyndelse. Målene suppleres, hvor det er påkrævet, med individuelle mål for hver enkelt kursist. Der gennemføres indgangsog sluttests af kursisterne for at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er nået. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists sproglige og vidensmæssige forudsætninger og behov. Alle kursisters sprogbehov vurderes inden kursets start. Der kan benyttes gæstelærere, for eksempel virksomhedens personalechef, mentorer, tillidsrepræsentant mv. Indgår tilbuddet i samspil med anden uddannelse, koordineres der på et relevant niveau for at sikre sammenhæng i uddannelsesaktiviteterne. Side 9 af 17

10 Evaluering Målene evalueres ved kursets afslutning af kursister og lærer/e, blandt andet ved en tage udgangspunkt i de krævede dansksproglige indgangs- og sluttest. Resultaterne af denne evaluering vil indgå i den endelige evaluering til ministeriet. Side 10 af 17

11 5. Arbejdsmarkedsdansk for ledige Formål Formålet er, at kursisten udvikler sit danske sprog og tilegner sig viden, så kursisten sprogligt og vidensmæssigt forberedes til beskæftigelse og til arbejdsmarkedet som sådant. Forslag til indhold a) Dansksprogligt Mundtligt og skriftligt sprog i relation til opnåelse af beskæftigelse, for eksempel udarbejdelse af cv (hvis det ikke allerede er sket) og (standard)ansøgning, jobsøgning (læsning af annoncer i aviser og på internettet), træning af jobsamtale, small-talk mv. Dertil kan komme individuelle almene sproglige mål (for eksempel læsevanskeligheder, udtalevanskeligheder). b) Vidensmæssigt Emner i relation til beskæftigelse/opnåelse af beskæftigelse, for eksempel viden om det lokale arbejdsmarked og lokale jobmuligheder, arbejdspladskultur og godt kollegialt samarbejde. Oplysninger om øvrige uddannelsestilbud, herunder AMU s tilbud og AVU s Basisdansk. Den enkelte kursist vejledes i, hvordan vedkommende selvstændigt kan arbejde videre med at udvikle sine dansksproglige og vidensmæssige færdigheder efter kursets afslutning. c) Andet Personlige kompetencer som for eksempel at turde ringe til en arbejdsgiver for at få oplysninger om et job eller om en eventuel praktikplads, at turde tage ordet osv. Tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med nøglepersoner på det lokale jobcenter med henblik på at indkredse indhold og sikre forventningsafstemning. Der opstilles klare sproglige og vidensmæssige mål for det samlede hold ved kursets begyndelse. Målene suppleres, hvor det er påkrævet, med individuelle mål for hver enkelt kursist. Der gennemføres indgangsog sluttests af kursisterne for at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er nået. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists sproglige og vidensmæssige forudsætninger og behov. Alle kursisters sprogbehov vurderes inden kursets start. Der indgår om muligt praktik, for eksempel af en uges varighed. Et omdrejningspunkt for undervisningen er i disse tilfælde forberedelse til, gennemførelse og evaluering af praktikken. Der kan foretages ekskursioner til f.eks. virksomheder i lokalområdet og benyttes gæstelærere, for eksempel jobkonsulent, personalechef, AMU-vejleder mv. Indgår tilbuddet i samspil med anden uddannelse, koordineres der på et relevant niveau for at sikre sammenhæng i uddannelsesaktiviteterne. Side 11 af 17

12 Evaluering Målene evalueres ved kursets afslutning af kursister og lærer/e, blandt andet ved en at tage udgangspunkt i de krævede dansksproglige indgangs- og sluttest. Resultaterne af denne evaluering vil indgå i den endelige afrapportering til ministeriet. Side 12 af 17

13 6. Kursusbevis Den projektansvarlige udbyder af danskuddannelse udsteder bevis for gennemført grundkursus i arbejdsmarkedsdansk til hver kursist. Et særligt kursusbevis benyttes. Kursusbeviset er at finde på puljens hjemmeside på Side 13 af 17

14 7. Eksempler på mulige forløb Eksempel 1: Kursus for kommunalt ansatte rengøringsassistenter En kommune havde ønske om danskundervisning til en række tosprogede medarbejdere i rengøringssektionen og kontaktede derfor det lokale sprogcenter. Alle tosprogede medarbejdere i sektionen blev screenet af sprogcentrets vejleder og blev derefter inddelt i tre hold med 6-7 kursister på hvert hold. Hold 1 bestod af kursister på DU1 samt begyndere på DU2, hold 2 bestod af kursister med enten afsluttet prøve i DU1 eller DU2, og hold 3 bestod kun af kursister med afsluttet prøve i DU2. Sprogcenterets vejleder mødtes med servicelederen i kommunen for at diskutere indholdet af undervisningen samt afstemme forventninger til forløbet. Underviseren besøgte derefter nogle af rengøringsassistenternes arbejdspladser for at opsamle viden om det arbejdsspecifikke sprog. De opstillede sproglige mål varierede en smule på de tre hold. Hold 1 fokuserede på at udvide kursisternes almene sprog mundtligt og skriftligt, træne typisk pausesnak samt udvide fagspecifikt ordforråd og træne fagsproget. De to andre hold fokuserede primært på det faglige sprog og ordforråd samt at læse og forstå instruktioner og brugsanvisninger. Alle tre hold havde desuden en række vidensmæssige mål, herunder viden om rengøringsmidler, sikkerhed, arbejdstøj og redskaber, fagforening, skat, løn samt rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet. Hold 2 og 3 arbejdede desuden med arbejdspladskultur, jargon på arbejdspladsen samt kendskab til og brug af e-boks. Alle tre hold havde desuden besøg af repræsentanter fra en fagforening og af rengøringssektionens tillidsrepræsentant. Da kursisterne arbejde på forskellige institutioner spredt ud over kommunen, blev undervisningen afholdt på sprogcenteret, der lå centralt i kommunen. Halvdelen af undervisningen foregik i medarbejdernes arbejdstid og halvdelen i fritiden. I løbet af kurset fik deltagerne på alle tre hold forbedret deres fagspecifikke sprog samt viden om arbejdsmarkedsforhold. Underviser havde fået udleveret relevante materialer af servicelederen så som instruktioner og sikkerhedsregler, hvorved undervisningen blev mere relevant, kvalificeret og interessant for kursisterne. Kursisterne var da også meget tilfredse med kurset og så det ikke kun som danskundervisning, men som videreuddannelse. Kommunen bemærkede også, at medarbejderne havde fået mere selvtillid og var blevet mere selvkørende i forhold til at gå i gang med nye opgaver, for eksempel ved selv at læse instruktioner. Side 14 af 17

15 Eksempel 2: Kursus for ansatte i privat virksomhed Ledelsen på en større asiatisk restaurant rettede henvendelse til en udbyder af danskuddannelse med henblik på at oprette et sprogkursus for en række tosprogede kokke og andre køkkenmedarbejdere. Alle kursister var på DU2-niveau, men havde ikke afsluttet nogen danskprøve. De havde opholdt sig i Danmark i 4-5 år, men talte stort set aldrig dansk. Underviseren mødtes med restaurantchefen for at afklare idéer, ønsker og forventninger til kurset. Herefter blev medarbejderne visiteret, og der blev udarbejdet en sprogbehovsanalyse. Underviseren valgte selv at udarbejde undervisningsmateriale specifikt til kurset og besøgte derfor arbejdspladsen for at få indblik i arbejdsopgaverne, tage billeder i køkkenet og interviewe to medarbejdere for at samle materiale til dialogerne i undervisningsmaterialet. Underviser fik desuden udleveret diverse materialer som for eksempel opskrifter og manualer. De opstillede sproglige mål for gruppen omhandlede både alment og arbejdsrelateret ordforråd samt kendskab til dansk grammatik og udtale. Derudover blev der opstillet en række vidensmæssige mål, herunder kendskab til personalegoder samt muligheder, rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked. Undervisningen foregik på arbejdspladsen, hvorved undervisningen blev mere autentisk pga. lokalerne og redskaber til rådighed. Kursisterne tilegnede sig hurtigt et basalt dansk sprog og begyndte også at tale dansk uden for undervisningen, hvorved der skete en hurtig sproglig progression. Kursisterne mente, at de havde lært mere end forventet og følte, at de havde en god basis at bygge videre på. Arbejdspladsen bemærkede også, at medarbejderne havde fået mere mod til at prøve at tale dansk. Eksempel 3: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter Et jobcenter afviklede i samarbejde med almennyttige boligforeninger en jobklub, hvor der blev arbejdet med jobsøgning og danske arbejdsmarkedsforhold. Jobcenteret kontaktede et sprogcenter med henblik på at oprette arbejdsmarkedsdansk til jobklubbens deltagere. Målgruppen var kvinder mellem 25 og 45 år på DU1- eller DU2-niveau. De havde kun sporadisk erfaring med det danske arbejdsmarked og havde alle sproglige barrierer i forhold til at varetage et job i en serviceeller produktionsvirksomhed i Danmark. Fokus i undervisningen var på de mundtlige kompetencer, især på ansættelsessamtalen og på præsentation af sig selv og sine fritidsaktiviteter. Derudover blev der arbejdet lidt med skriftligt dansk, navnlig udfyldelse af timesedler. Efter forløbets afslutning opnåede flere af kursister fast ansættelse, mens andre fortsatte med mere danskundervisning. Side 15 af 17

16 Eksempel 4: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter og virksomhed Et sygehus havde behov for mere SOSU-personale og indgik derfor et samarbejde med kommunens jobcenter. Jobcenteret indkredsede en kursistgruppe, der bestod af langtidsledige personer i den erhvervsaktive alder, der alle havde ønske om beskæftigelse i sundhedssektoren. Et sprogcenter blev tilknyttet, og der blev konstrueret et forløb med 15 ugers praktik på sygehuset og danskundervisning to eftermiddage om ugen. Formålet var at forbedre kursisternes dansksproglige kompetencer samt viden om arbejdsområdet, således at de efterfølgende kunne begynde på en sundhedsuddannelse. En vejleder fra den lokale SOSU-skole blev desuden tilknyttet for at støtte kursisterne i praktikken. Sprogundervisningen fokuserede primært på de mundtlige kompetencer med udgangspunkt i emner fra dagens arbejde. I slutningen af forløbet blev der desuden arbejdet en del med skriftligt dansk, blandt andet for at forberede kursisterne til det videre uddannelsesforløb, hvor der indgår en række skriftlige opgaver. Kombinationen af praktik og fagspecifik danskundervisning medførte både en hurtig sproglig progression samt stort kendskab til og forståelse af branchen og arbejdsopgaverne. Efterfølgende begyndte fire af kursisterne på SOSU-uddannelsen, mens to blev tilknyttet et plejecenter som vikarer. Eksempel 5: Kursus i forbindelse med anden uddannelse En taxaskole henvendte sig til et sprogcenter, da en række kursister havde brug for dansksproglig opkvalificering for at kunne følge taxakurset og bestå erhvervskørerprøven og førerkortprøven. Underviser satte sig ind i taxakursets pensum og observerede undervisningen i to af kursets fag. De ni tosprogede kursister blev interviewet og visiteret for at afdække sproglige færdigheder og behov, hvorefter underviser udarbejdede en undervisningsplan og planer for særlige fokuspunkter for hver enkelt kursist. De sproglige mål handlede især om at kunne skelne mellem de forskellige lyde i det danske sprog, udtale, træne alfabetet og sætte i alfabetisk rækkefølge samt læse og forstå tekster om teori, mekanik og lovkrav. Derudover var der en række vidensmæssige mål om at kunne forklare om bilens dele og funktioner samt om lovkrav til bilen. Undervisningen foregik på taxaskolen og var en blanding af plenumundervisning og undervisning i 4-5 mandsgrupper, hvor der blev lagt vægt på gruppernes særlige behov. I løbet af kurset blev kursisterne bedre til at skelne mellem forskellige vokaler, fik større bevidsthed om stavemåder, blev bedre til at forstå spørgsmålene i teoriprøven, blev bedre til at finde adresser i Kraks, og fire ud af ni kursister bestod umiddelbart efter kurset teoriprøven. Kursisterne udtrykte stor tilfredshed med forløbet og mente, at de havde fået et overraskende stort udbytte af kurset. Underviserne på taxaskolen var også begejstrede for kurset, da det var så målrettet i forhold til taxakurset samt til de enkelte kursisters behov. Side 16 af 17

17 Eksempel 6: Kursus for privat ansatte i samarbejde med fagforening En fagforening rettede henvendelse til et sprogcenter, da de havde mange ufaglærte medlemmer med ringe danskkundskaber. De virksomheder, hvor medlemmerne var ansat, blev kontaktet, og der blev samlet et hold af medarbejdere fra forskellige virksomheder inden for sammen industri. Deltagerne havde været i landet i 4-12 år, men havde kun fulgt danskundervisning i kort tid. Undervisningen foregik på sprogcenteret uden for arbejdstiden. Målene for undervisningen var både at forbedre deltagernes generelle dansk samt terminologien tilknyttet deres arbejdsområde. Derudover blev der arbejdet med samfunds- og arbejdsmarkedsrelaterede emner samt materialer, som kursisterne selv medbragte fra arbejdspladserne eller fra lokalområdet, for eksempel sikkerhedsregler eller udklip fra ugeaviser. Deltagerindflydelsen samt muligheden for branchespecifik undervisning var et godt incitament for deltagerne. Selvom der var en forholdsvis langsom progression, blev alle deltagere bedre til at forstå hverdagssituationer og til at formulere sig, hvorved deres chancer for at fastholde deres jobs blev forøget. Side 17 af 17

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere, virksomheder og jobcentre Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration November 2010 Side 1 af 22 Indhold 1. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk Inspiration til jobcentre Dette katalog omhandler god praksis på arbejdsmarkedsrettede kurser for jobcentre, der vil igangsætte danskundervisning for flygtninge/indvandrere

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk i én samlet pdf-fil med udfyldt

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Jægergården, Værkmestergade 15 8000

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målgruppen... 3 3. Særlige uddannelsesforløb for tosprogede... 4 3.1 Muligheder i og rammer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere