Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere"

Transkript

1 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012

2 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning af kursister til et kursus...4 Hvem kan søge om midler?...4 Puljens størrelse Ansøgning... 5 Procedure...5 Vurdering af ansøgning...6 Hvad kan der søges om midler til?...6 Generelle bemærkninger Evaluering... 8 Procedure for evaluering...8 Regnskabsaflæggelse Arbejdsmarkedsdansk for beskæftigede... 9 Formål...9 Forslag til indhold...9 Tilrettelæggelse...9 Evaluering Arbejdsmarkedsdansk for ledige Formål...11 Forslag til indhold...11 Tilrettelæggelse...11 Evaluering Kursusbevis Eksempler på mulige forløb Eksempel 1: Kursus for kommunalt ansatte rengøringsassistenter...14 Eksempel 2: Kursus for ansatte i privat virksomhed...15 Eksempel 3: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter...15 Eksempel 4: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter og virksomhed...16 Eksempel 5: Kursus i forbindelse med anden uddannelse...16 Eksempel 6: Kursus for privat ansatte i samarbejde med fagforening...17 Side 2 af 17

3 1. Projektbeskrivelse Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Pulje til fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning Formål og indhold Puljens formål er at udvikle og tilbyde udlændinge grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge, der som udgangspunkt har boet i Danmark i en længere periode, kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. Det er et tilbud til de personer, som mangler dansksproglige kvalifikationer til at kunne fastholde et job eller komme i beskæftigelse. Undervisningen tilrettelægges med henblik på arbejdsmarkedets behov og kursistens eventuelle senere deltagelse i for eksempel en arbejdsmarkedsuddannelse eller en almen voksenuddannelse. Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbydere af danskuddannelse, omfatter som udgangspunkt et undervisningsforløb på op til 70 timer. Der kan ydes støtte til undervisningsforløb af længere varighed, såfremt særlige hensyn til de enkelte kursister taler herfor. Holdstørrelsen er mindst seks personer. Der kan kun i helt særlige tilfælde søges dispensation fra denne regel. Dette gælder for eksempel i forbindelse med kursister med særlige behov, for eksempel traumatiserede. Hver kursist kan kun deltage i ét forløb, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgninger om tilskud til et Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, der enten er af længere varighed end 70 timer, hvor holdstørrelsen er mindre end de påkrævede seks personer, eller hvor kursisterne allerede har deltaget i ét forløb, skal begrundes særskilt, og ministeriet vil i hvert enkelt tilfælde tage konkret stilling til, om der kan dispenseres fra reglerne. Puljen fungerede som forsøgspulje fra 1. september 2007 til og med 2009 og er nu forlænget til og med Der kan søges om midler til danskundervisning af både beskæftigede og ledige. Side 3 af 17

4 Målgruppe Puljens målgruppe er først og fremmest gruppen af kortuddannede udlændinge, der har været indplaceret på Danskuddannelse 1 eller 2, eller som har lignende dansksproglige forudsætninger. Det er en forudsætning, at deltagerne har opholdstilladelse og er folkeregistreret i Danmark. Målgruppen omfatter: - Beskæftigede og ledige, der har opbrugt den treårige uddannelsesret eller har bestået en afsluttende danskprøve. - Beskæftigede udlændinge, der ikke har opbrugt den treårige uddannelsesret. - Personer i løntilskudsordning - også selvom de endnu ikke har opbrugt uddannelsesretten. - Kortuddannede udlændinge, der er blevet danske statsborgere. Følgende personer er IKKE omfattet af puljen: - Ledige, der ikke har opbrugt uddannelsesretten - Ledige selvforsørgede (dvs. f.eks. familiesammenførte, der forsørges af ægtefælle) - Ledige, der endnu ikke har opbrugt uddannelsesretten, og som er i ulønnet praktik/aktivering (f.eks. den såkaldte 2/3-model) - Som udgangspunkt nyankomne udlændinge i beskæftigelse, der pr. 1. juli 2010 er omfattet af tilbuddet om Introdansk Hvis en virksomhed kan samle et hold, hvor mindst seks ansatte opfylder kravet om at være folkeregistreret, og der herudover for eksempel er fire ansatte uden cpr-nummer, som har behov for arbejdsmarkedsdansk, kan disse fire deltage i undervisningen, hvis virksomheden betaler herfor. Indkredsning af kursister til et kursus Det prioriteres, at indkredsning af en kursistgruppe i forberedelsesfasen finder sted i samarbejde med en virksomhed eller et jobcenter. Konkret kan en privat eller offentlig virksomhed eller et jobcenter henvende sig til udbyder af danskuddannelse om en gruppe kursister eller omvendt. I fællesskab indkredses kursistgruppen nærmere for at vurdere, om dette tilbud er det rette for hver enkelt kursist, og for at drøfte mulige tiltag efter kurset i arbejdsmarkedsdansk. Hvem kan søge om midler? Virksomheder, kommuner og udbydere af danskuddannelse kan søge om midler og er projektansvarlige. Ansøgninger, der er udarbejdet i samarbejde mellem private eller offentlige virksomheder, udbydere af danskuddannelse og jobcentre om blandt andet afgrænsning af den konkrete målgruppe, vil blive prioriteret. Puljens størrelse Puljen er tilført 27 mio. kr. i perioden Side 4 af 17

5 2. Ansøgning Procedure Der kan søges om midler fra puljen løbende, og ansøgninger vil ligeledes blive behandlet løbende. Ansøgninger færdigbehandles normalt inden for 30 dage, og puljemidlerne tildeles efter først-til-mølleprincippet. Puljen kan søges via et online ansøgningsskema. Linket til skemaet findes på puljens hjemmeside på Inden puljen søges første gang skal man oprettes som bruger for at benytte skemaet. Dette gøres ved at sende en mail til Danskuddannelsesenheden med ønske om oprettelse, hvorefter man vil få tilsendt et brugernavn. Fra en personlig sagsmappe kan skemaer udfyldes og gemmes, ligesom tidligere indsendte skemaer kan ses her. Ved selve skemaet findes en teknisk betjeningsvejledning til det elektroniske skema. Denne kan også findes på puljens hjemmeside. Der kan søges om midler til ét eller flere hold samtidigt. Det er altså muligt at indsende én ansøgning til flere, identiske hold og aflægge én samlet evaluering og ét samlet regnskab. Hvis en virksomhed for eksempel ønsker at oprette tre hold i Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk for i alt 25 medarbejdere, behøver ansøger således kun at indsende én ansøgning, hvor der blot gøres rede for, hvor mange kursister der er, og hvor mange hold man ønsker at oprette af hvor mange timer. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at kriterierne for at få støtte fra puljen fortsat er de samme; det vil sige, at de enkelte hold skal bestå af mindst seks personer, at hvert undervisningsforløb som udgangspunkt kan vare maksimum 70 timer, og at hver kursist kun kan deltage i ét forløb af maksimum 70 timer, jf. de øvrige retningslinjer for puljen. Hver ansøgning får et sagsnummer i ministeriet, og dette sagsnummer følger projektet og det opstillede budget. Hvis der ansøges om midler til flere undervisningshold på én gang, har holdene altså samme sagsnummer. Der skal altid refereres til dette sagsnummer ved alle henvendelser vedrørende projektet. Af puljebeskrivelsen fremgår det, at der skal være mindst seks kursister på et hold. Hver kursist kan kun deltage i ét forløb, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I givet fald skal dette begrundes i ansøgningen. Hvis antallet af kursister falder til mindre end seks personer i løbet af kursets varighed, skal dette meddeles ministeriet, og kurset må som udgangspunkt stoppes. Der opfordres til at eventuelle tidligere projekter og erfaringer med Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk listes under feltet Øvrige oplysninger i ansøgningsskemaet. Det er et krav, at der indsendes budgetskema sammen med ansøgningen. Det er muligt at vedhæfte en udspecificering af budgettet, hvis der behov herfor. Se mere herom i Betjeningsvejledningen. Der skal udvises økonomiske hensyn, og alle udgifter skal kunne relateres til projektet. I vurderingen af budgettet vægtes også, at ministeriets tilskud optræder i en særskilt kolonne, at evt. egen- og medfinansiering er anført, samt at lønningsposterne er udspecificeret således, at forventet timeantal og timesats fremgår. Tilsagnet gives som størrelsen af det maksimale tilskud, hvilket betyder, at tilskudsmodtager ikke efterfølgende kan fremsende flere regninger som eksempelvis moms, revisionsudgifter, pris- og lønstigninger, merforbrug i arbejdstid o. lign. Side 5 af 17

6 Vurdering af ansøgning Ved vurdering af den enkelte ansøgning til denne pulje vil der blive lagt vægt på, at: - undervisningen tilrettelægges fleksibelt, således at den praktiske gennemførelse tager højde for kursistens behov på arbejdspladsen, - eksisterende viden om undervisning på arbejdspladsen anvendes og videreudvikles, - grundtilbuddet har fokus på at udvikle kursisternes dansksproglige kompetencer i relation til arbejdsmarkedet, - så mange kursister som muligt vil kunne få tilbudt undervisningen i arbejdsmarkedsdansk, dvs. at der kan samles en gruppe, der kan undervises sammen. Det forudsættes dog som hovedregel, at beskæftigede og ledige undervises hver for sig. Der er udarbejdet vejledende retningslinjer for undervisningens indhold for kurser, der afholdes for henholdsvis beskæftigede og ledige, - tosprogede medarbejdere, der har opholdt sig i Danmark i en årrække, men som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber, får et målrettet dansktilbud, - der i ansøgningen er opstillet klare og målbare succeskriterier, og at projektet og målemetoden for succeskriterier er klart beskrevet, - der i ansøgningen lægges op til gennemførelse af indgangs- og sluttest, - de øvrige krav beskrevet i nærværende retningslinjer overholdes Hvad kan der søges om midler til? Der kan søges midler til kursets forberedelse, afholdelse samt afrapportering. Hvad aflønning af dansklærer angår, dækker bevillingen pågældendes timetakst svarende til aktuelt løntrinsniveau (inkl. pension, feriepenge mv.). Der skelnes mellem undervisningsløn og arbejdsløn (forberedelse og evaluering). Forberedelse: Der kan søges om midler til maksimum 37 timers forberedelse. Der kan kun bevilges midler til udgifter, som afholdes efter, ansøgningen er godkendt. Det betyder, at det indledende samarbejde med virksomhed/jobcenter samt den første indkredsning af kursistgruppen ligger uden for de 37 timers forberedelse, som ministeriet kan dække. Forberedelsen inkluderer: - Grundig visitation af kursistgruppen og udførelse af indgangstest (eventuelt med tolkebistand) med henblik på at indkredse det dansksproglige niveau og den enkeltes dansksproglige behov i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv. - Forberedelse af undervisningen, herunder eventuelt virksomhedsobservationer, møder med virksomheds-/jobcenterrepræsentanter og udarbejdelse af undervisningsmateriale. Undervejs: Der kan som udgangspunkt søges om midler til maksimum 70 timers undervisning pr. hold. Ansøgninger om tilskud til et grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, der er af længere varighed end 70 timer, skal begrundes særskilt, og ministeriet vil i hvert enkelt tilfælde tage konkret stilling til, om der kan dispenseres fra reglen. Ud over lærerløn kan der undervejs for eksempel være behov for at dække udgifter til tolkebistand og eventuelle eksterne gæstelærere. Side 6 af 17

7 Evaluering: Der kan søges om midler til maksimum 15 timers evaluering, herunder udførelse af sluttest, evalueringsmøder og udfyldelse af evalueringsskema. Øvrige poster: Der kan desuden søges om midler til revisionsbistand, transport, materialer, ekskursioner (én pr. hold) samt drift, administration og projektledelse. Disse poster skal i størst mulige grad udspecificeres i budgettet. Generelle bemærkninger Tilrettelæggelse og indhold af kurser Det gælder generelt, at der er meget frie rammer for tilrettelæggelse og indhold, når blot nærværende vejledende retningslinjer følges, og de nævnte krav opfyldes. Samarbejde om forløbene Det er afgørende, at der etableres og sikres relevant kontakt til en virksomhed/et jobcenter, og at dansklæreren får lejlighed til at sætte sig ind i sprogbehov og virksomhedskultur på pågældende virksomhed. Såvel forberedelse som gennemførelse og afrapportering forudsætter et tæt samarbejde mellem kursister, underviser og arbejdsplads/jobcenter. Indgår forløbet som element i en bredere uddannelsesindsats, samarbejdes der også med andre uddannelsesudbydere (f.eks. AMU eller AVU) på et relevant niveau. Realistiske mål og forventningsafstemning Det er vigtigt, at der opstilles realistiske mål i relation til forløbets omfang for hver kursist og for holdet. Målene opstilles i samarbejde med kursist og arbejdsplads/jobcenter, og alle implicerede (kursister, arbejdsplads/jobcenter mv.) skal have lejlighed til at afstemme forventninger. Beskæftigede, der ikke har opbrugt uddannelsesretten Beskæftigede kursister, der ikke har opbrugt den treårige uddannelsesret, oplyses om, at et kursus i arbejdsmarkedsdansk ikke erstatter ordinær danskuddannelse. Kursisten skal opfordres til at tage del i danskuddannelse og oplyses om, at uddannelsesretten varer i tre år, samt informeres om regler for danskprøver i relation til opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse og dansk indfødsret. Fortsat uddannelse Der tænkes generelt fortsat uddannelse ind i et forløb. For eksempel kan et kursus i arbejdsmarkedsdansk vise sig at være en hensigtsmæssig optakt til deltagelse i et efterfølgende AMU-kursus eller jobpakkeforløb, jf. nedenstående eksempler. Ikke SVU-godkendt Undervisningen er ikke SVU-godkendt. Yderligere oplysninger om puljen kan fås via mail hos Side 7 af 17

8 3. Evaluering Procedure for evaluering Tildeling af midler indebærer krav om udarbejdelse af revideret regnskab og evalueringsrapport efter afslutning af projektet. Disse skal senest 2 måneder efter projektets afslutning være Danskuddannelsesenheden i hænde. Regnskabet og evalueringen indsendes samlet. Der stilles endvidere krav om, at ministeriet i øvrigt kan indhente erfaringer til videreformidling. De opstillede mål evalueres af alle implicerede parter forud for kursets afslutning og opsamles i evalueringsrapporten til ministeriet. Evalueringen kan eventuelt finde sted på den måde, at kursisterne får lejlighed til at give deres mening til kende på holdet (om nødvendigt med tolkebistand) kort før kursets afslutning. Tilsvarende kan underviseren drøfte kurset med virksomhedens eller jobcentrets kontaktperson. Derudover er det et krav, at evalueringen indeholder resultater fra indgangs- og sluttest af kursisterne. Indgangs- og sluttest skal sikre, at der etableres præcise mål for alle projekter, samt at effekterne af projekterne dokumenteres. Evalueringsskemaet kan findes på puljens hjemmeside på hvorfra det kan udfyldes og udskrives. Omfanget af evalueringen skal være maks. 2 A4 sider. Regnskabsaflæggelse For projektets afsluttende regnskab gælder ministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af ministeriets puljemidler. Bekendtgørelsen kan findes på ministeriets hjemmeside under Love og regler, find bekendtgørelser, Retsinformation. Regnskabet skal være behørigt underskrevet og dateret samt være forsynet med tilskudsmodtagers erklæring om regnskabets rigtighed. Oplysninger vedrørende anvendelse af ministeriets tilskud skal være klart identificerbare i regnskabet, ligesom eventuel støtte fra anden side skal fremgå. Regnskabet skal være opdelt på udgifts- og indtægtsarter og i øvrigt omfatte budgettal og være opstillet på samme måde som det oprindelige budget for projektet. Hvis et tilsagn dækker timeforbrug hos tilskudsmodtager (fx rådgivning, opsøgende arbejde ol.), skal det endelige lønregnskab kunne sandsynliggøres via et timeregnskab. Ministeriet kan indkalde yderligere dokumentation for de afholdte udgifter. Revision For tilskud på kr. eller derover skal revision udføres af statsautoriseret revisor eller registreret revisor, af Kommunernes Revisionsafdeling, af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. For tilskud under kr. kan revisionen udføres af ikke faguddannede (foreningsvalgte) revisorer. Side 8 af 17

9 4. Arbejdsmarkedsdansk for beskæftigede Formål Formålet er, at kursisten udvikler sit danske sprog og tilegner sig viden, så det i højere grad er muligt at tilgodese de dansksproglige og vidensmæssige behov på den aktuelle arbejdsplads og på arbejdsmarkedet som sådant. Forslag til indhold a) Dansksprogligt Mundtligt og/eller skriftligt sprog i relation til arbejdspladsens behov, for eksempel forstå mundtlige instruktioner, kommunikere med kolleger om arbejdets gennemførelse, arbejdspladsens small-talk, læsning af skriftlige instruktioner, udfyldning af arbejdspapirer. Dertil kan komme individuelle almene sproglige mål (f.eks. læsevanskeligheder, udtalevanskeligheder). b) Vidensmæssigt Emner i relation til beskæftigelse og den konkrete arbejdsplads, for eksempel arbejdspladskultur, arbejdssikkerhed, godt kollegialt samarbejde mv. Oplysninger om øvrige uddannelsestilbud. Den enkelte kursist vejledes om, hvordan vedkommende selvstændigt kan arbejde videre med at udvikle sine dansksproglige og vidensmæssige færdigheder efter kursets afslutning. c) Andet Personlige kompetencer som for eksempel at turde tage imod telefonbeskeder, at turde tage ordet i pausesnakken med danske kolleger osv. Tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med nøglepersoner på virksomheden med henblik på at indkredse indhold og sikre forventningsafstemning. Der opstilles klare sproglige og vidensmæssige mål for det samlede hold ved kursets begyndelse. Målene suppleres, hvor det er påkrævet, med individuelle mål for hver enkelt kursist. Der gennemføres indgangsog sluttests af kursisterne for at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er nået. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists sproglige og vidensmæssige forudsætninger og behov. Alle kursisters sprogbehov vurderes inden kursets start. Der kan benyttes gæstelærere, for eksempel virksomhedens personalechef, mentorer, tillidsrepræsentant mv. Indgår tilbuddet i samspil med anden uddannelse, koordineres der på et relevant niveau for at sikre sammenhæng i uddannelsesaktiviteterne. Side 9 af 17

10 Evaluering Målene evalueres ved kursets afslutning af kursister og lærer/e, blandt andet ved en tage udgangspunkt i de krævede dansksproglige indgangs- og sluttest. Resultaterne af denne evaluering vil indgå i den endelige evaluering til ministeriet. Side 10 af 17

11 5. Arbejdsmarkedsdansk for ledige Formål Formålet er, at kursisten udvikler sit danske sprog og tilegner sig viden, så kursisten sprogligt og vidensmæssigt forberedes til beskæftigelse og til arbejdsmarkedet som sådant. Forslag til indhold a) Dansksprogligt Mundtligt og skriftligt sprog i relation til opnåelse af beskæftigelse, for eksempel udarbejdelse af cv (hvis det ikke allerede er sket) og (standard)ansøgning, jobsøgning (læsning af annoncer i aviser og på internettet), træning af jobsamtale, small-talk mv. Dertil kan komme individuelle almene sproglige mål (for eksempel læsevanskeligheder, udtalevanskeligheder). b) Vidensmæssigt Emner i relation til beskæftigelse/opnåelse af beskæftigelse, for eksempel viden om det lokale arbejdsmarked og lokale jobmuligheder, arbejdspladskultur og godt kollegialt samarbejde. Oplysninger om øvrige uddannelsestilbud, herunder AMU s tilbud og AVU s Basisdansk. Den enkelte kursist vejledes i, hvordan vedkommende selvstændigt kan arbejde videre med at udvikle sine dansksproglige og vidensmæssige færdigheder efter kursets afslutning. c) Andet Personlige kompetencer som for eksempel at turde ringe til en arbejdsgiver for at få oplysninger om et job eller om en eventuel praktikplads, at turde tage ordet osv. Tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med nøglepersoner på det lokale jobcenter med henblik på at indkredse indhold og sikre forventningsafstemning. Der opstilles klare sproglige og vidensmæssige mål for det samlede hold ved kursets begyndelse. Målene suppleres, hvor det er påkrævet, med individuelle mål for hver enkelt kursist. Der gennemføres indgangsog sluttests af kursisterne for at vurdere, hvorvidt de opstillede mål er nået. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists sproglige og vidensmæssige forudsætninger og behov. Alle kursisters sprogbehov vurderes inden kursets start. Der indgår om muligt praktik, for eksempel af en uges varighed. Et omdrejningspunkt for undervisningen er i disse tilfælde forberedelse til, gennemførelse og evaluering af praktikken. Der kan foretages ekskursioner til f.eks. virksomheder i lokalområdet og benyttes gæstelærere, for eksempel jobkonsulent, personalechef, AMU-vejleder mv. Indgår tilbuddet i samspil med anden uddannelse, koordineres der på et relevant niveau for at sikre sammenhæng i uddannelsesaktiviteterne. Side 11 af 17

12 Evaluering Målene evalueres ved kursets afslutning af kursister og lærer/e, blandt andet ved en at tage udgangspunkt i de krævede dansksproglige indgangs- og sluttest. Resultaterne af denne evaluering vil indgå i den endelige afrapportering til ministeriet. Side 12 af 17

13 6. Kursusbevis Den projektansvarlige udbyder af danskuddannelse udsteder bevis for gennemført grundkursus i arbejdsmarkedsdansk til hver kursist. Et særligt kursusbevis benyttes. Kursusbeviset er at finde på puljens hjemmeside på Side 13 af 17

14 7. Eksempler på mulige forløb Eksempel 1: Kursus for kommunalt ansatte rengøringsassistenter En kommune havde ønske om danskundervisning til en række tosprogede medarbejdere i rengøringssektionen og kontaktede derfor det lokale sprogcenter. Alle tosprogede medarbejdere i sektionen blev screenet af sprogcentrets vejleder og blev derefter inddelt i tre hold med 6-7 kursister på hvert hold. Hold 1 bestod af kursister på DU1 samt begyndere på DU2, hold 2 bestod af kursister med enten afsluttet prøve i DU1 eller DU2, og hold 3 bestod kun af kursister med afsluttet prøve i DU2. Sprogcenterets vejleder mødtes med servicelederen i kommunen for at diskutere indholdet af undervisningen samt afstemme forventninger til forløbet. Underviseren besøgte derefter nogle af rengøringsassistenternes arbejdspladser for at opsamle viden om det arbejdsspecifikke sprog. De opstillede sproglige mål varierede en smule på de tre hold. Hold 1 fokuserede på at udvide kursisternes almene sprog mundtligt og skriftligt, træne typisk pausesnak samt udvide fagspecifikt ordforråd og træne fagsproget. De to andre hold fokuserede primært på det faglige sprog og ordforråd samt at læse og forstå instruktioner og brugsanvisninger. Alle tre hold havde desuden en række vidensmæssige mål, herunder viden om rengøringsmidler, sikkerhed, arbejdstøj og redskaber, fagforening, skat, løn samt rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet. Hold 2 og 3 arbejdede desuden med arbejdspladskultur, jargon på arbejdspladsen samt kendskab til og brug af e-boks. Alle tre hold havde desuden besøg af repræsentanter fra en fagforening og af rengøringssektionens tillidsrepræsentant. Da kursisterne arbejde på forskellige institutioner spredt ud over kommunen, blev undervisningen afholdt på sprogcenteret, der lå centralt i kommunen. Halvdelen af undervisningen foregik i medarbejdernes arbejdstid og halvdelen i fritiden. I løbet af kurset fik deltagerne på alle tre hold forbedret deres fagspecifikke sprog samt viden om arbejdsmarkedsforhold. Underviser havde fået udleveret relevante materialer af servicelederen så som instruktioner og sikkerhedsregler, hvorved undervisningen blev mere relevant, kvalificeret og interessant for kursisterne. Kursisterne var da også meget tilfredse med kurset og så det ikke kun som danskundervisning, men som videreuddannelse. Kommunen bemærkede også, at medarbejderne havde fået mere selvtillid og var blevet mere selvkørende i forhold til at gå i gang med nye opgaver, for eksempel ved selv at læse instruktioner. Side 14 af 17

15 Eksempel 2: Kursus for ansatte i privat virksomhed Ledelsen på en større asiatisk restaurant rettede henvendelse til en udbyder af danskuddannelse med henblik på at oprette et sprogkursus for en række tosprogede kokke og andre køkkenmedarbejdere. Alle kursister var på DU2-niveau, men havde ikke afsluttet nogen danskprøve. De havde opholdt sig i Danmark i 4-5 år, men talte stort set aldrig dansk. Underviseren mødtes med restaurantchefen for at afklare idéer, ønsker og forventninger til kurset. Herefter blev medarbejderne visiteret, og der blev udarbejdet en sprogbehovsanalyse. Underviseren valgte selv at udarbejde undervisningsmateriale specifikt til kurset og besøgte derfor arbejdspladsen for at få indblik i arbejdsopgaverne, tage billeder i køkkenet og interviewe to medarbejdere for at samle materiale til dialogerne i undervisningsmaterialet. Underviser fik desuden udleveret diverse materialer som for eksempel opskrifter og manualer. De opstillede sproglige mål for gruppen omhandlede både alment og arbejdsrelateret ordforråd samt kendskab til dansk grammatik og udtale. Derudover blev der opstillet en række vidensmæssige mål, herunder kendskab til personalegoder samt muligheder, rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked. Undervisningen foregik på arbejdspladsen, hvorved undervisningen blev mere autentisk pga. lokalerne og redskaber til rådighed. Kursisterne tilegnede sig hurtigt et basalt dansk sprog og begyndte også at tale dansk uden for undervisningen, hvorved der skete en hurtig sproglig progression. Kursisterne mente, at de havde lært mere end forventet og følte, at de havde en god basis at bygge videre på. Arbejdspladsen bemærkede også, at medarbejderne havde fået mere mod til at prøve at tale dansk. Eksempel 3: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter Et jobcenter afviklede i samarbejde med almennyttige boligforeninger en jobklub, hvor der blev arbejdet med jobsøgning og danske arbejdsmarkedsforhold. Jobcenteret kontaktede et sprogcenter med henblik på at oprette arbejdsmarkedsdansk til jobklubbens deltagere. Målgruppen var kvinder mellem 25 og 45 år på DU1- eller DU2-niveau. De havde kun sporadisk erfaring med det danske arbejdsmarked og havde alle sproglige barrierer i forhold til at varetage et job i en serviceeller produktionsvirksomhed i Danmark. Fokus i undervisningen var på de mundtlige kompetencer, især på ansættelsessamtalen og på præsentation af sig selv og sine fritidsaktiviteter. Derudover blev der arbejdet lidt med skriftligt dansk, navnlig udfyldelse af timesedler. Efter forløbets afslutning opnåede flere af kursister fast ansættelse, mens andre fortsatte med mere danskundervisning. Side 15 af 17

16 Eksempel 4: Kursus for ledige i samarbejde med jobcenter og virksomhed Et sygehus havde behov for mere SOSU-personale og indgik derfor et samarbejde med kommunens jobcenter. Jobcenteret indkredsede en kursistgruppe, der bestod af langtidsledige personer i den erhvervsaktive alder, der alle havde ønske om beskæftigelse i sundhedssektoren. Et sprogcenter blev tilknyttet, og der blev konstrueret et forløb med 15 ugers praktik på sygehuset og danskundervisning to eftermiddage om ugen. Formålet var at forbedre kursisternes dansksproglige kompetencer samt viden om arbejdsområdet, således at de efterfølgende kunne begynde på en sundhedsuddannelse. En vejleder fra den lokale SOSU-skole blev desuden tilknyttet for at støtte kursisterne i praktikken. Sprogundervisningen fokuserede primært på de mundtlige kompetencer med udgangspunkt i emner fra dagens arbejde. I slutningen af forløbet blev der desuden arbejdet en del med skriftligt dansk, blandt andet for at forberede kursisterne til det videre uddannelsesforløb, hvor der indgår en række skriftlige opgaver. Kombinationen af praktik og fagspecifik danskundervisning medførte både en hurtig sproglig progression samt stort kendskab til og forståelse af branchen og arbejdsopgaverne. Efterfølgende begyndte fire af kursisterne på SOSU-uddannelsen, mens to blev tilknyttet et plejecenter som vikarer. Eksempel 5: Kursus i forbindelse med anden uddannelse En taxaskole henvendte sig til et sprogcenter, da en række kursister havde brug for dansksproglig opkvalificering for at kunne følge taxakurset og bestå erhvervskørerprøven og førerkortprøven. Underviser satte sig ind i taxakursets pensum og observerede undervisningen i to af kursets fag. De ni tosprogede kursister blev interviewet og visiteret for at afdække sproglige færdigheder og behov, hvorefter underviser udarbejdede en undervisningsplan og planer for særlige fokuspunkter for hver enkelt kursist. De sproglige mål handlede især om at kunne skelne mellem de forskellige lyde i det danske sprog, udtale, træne alfabetet og sætte i alfabetisk rækkefølge samt læse og forstå tekster om teori, mekanik og lovkrav. Derudover var der en række vidensmæssige mål om at kunne forklare om bilens dele og funktioner samt om lovkrav til bilen. Undervisningen foregik på taxaskolen og var en blanding af plenumundervisning og undervisning i 4-5 mandsgrupper, hvor der blev lagt vægt på gruppernes særlige behov. I løbet af kurset blev kursisterne bedre til at skelne mellem forskellige vokaler, fik større bevidsthed om stavemåder, blev bedre til at forstå spørgsmålene i teoriprøven, blev bedre til at finde adresser i Kraks, og fire ud af ni kursister bestod umiddelbart efter kurset teoriprøven. Kursisterne udtrykte stor tilfredshed med forløbet og mente, at de havde fået et overraskende stort udbytte af kurset. Underviserne på taxaskolen var også begejstrede for kurset, da det var så målrettet i forhold til taxakurset samt til de enkelte kursisters behov. Side 16 af 17

17 Eksempel 6: Kursus for privat ansatte i samarbejde med fagforening En fagforening rettede henvendelse til et sprogcenter, da de havde mange ufaglærte medlemmer med ringe danskkundskaber. De virksomheder, hvor medlemmerne var ansat, blev kontaktet, og der blev samlet et hold af medarbejdere fra forskellige virksomheder inden for sammen industri. Deltagerne havde været i landet i 4-12 år, men havde kun fulgt danskundervisning i kort tid. Undervisningen foregik på sprogcenteret uden for arbejdstiden. Målene for undervisningen var både at forbedre deltagernes generelle dansk samt terminologien tilknyttet deres arbejdsområde. Derudover blev der arbejdet med samfunds- og arbejdsmarkedsrelaterede emner samt materialer, som kursisterne selv medbragte fra arbejdspladserne eller fra lokalområdet, for eksempel sikkerhedsregler eller udklip fra ugeaviser. Deltagerindflydelsen samt muligheden for branchespecifik undervisning var et godt incitament for deltagerne. Selvom der var en forholdsvis langsom progression, blev alle deltagere bedre til at forstå hverdagssituationer og til at formulere sig, hvorved deres chancer for at fastholde deres jobs blev forøget. Side 17 af 17

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere