Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr Novozymes. P. nr Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg"

Transkript

1 Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2013 for Novozymes A/S CVR nr Novozymes P. nr Kalundborg P. nr Hillerødgade P. nr Bagsværd April 2014 Arkiv: Ka, Fu og Ba Generel, 15 0

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPLYSNINGER INDLEDNING BASISOPLYSNINGER 2 2 LEDELSENS REDEGØRELSE NOVOZYMES MILJØPOLITIK KVALITATIV BESKRIVELSE AF VÆSENTLIGE RESSOURCE OG MILJØFORHOLD BEGRUNDELSE FOR UDVÆLGELSE AF MILJØFORHOLD/MILJØMÅL NOVOZYMES INDSATSOMRÅDER I 2013 (KONCERNMÅL) MILJØINDSATSOMRÅDER I 2014 (KONCERNMÅL) TRANSPORT OG CO 2 EFFEKTIVITET DATA OG VÆSENTLIGE AFVIGELSER I FORHOLD TIL SIDST REGNSKAB KVALITETSVURDERING AF DE GRØNNE REGNSKABER 9 1

3 1 Generelle oplysninger 1.1 Indledning Denne miljøberetning dækker Novozymes A/S s (herefter kaldet Novozymes) grønne regnskaber for miljødataperioden 1. januar 2013 til og med den 31. december Dette i henhold til Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010, Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. De 3 danske produktionsenheder i hhv. Kalundborg, Bagsværd og i Hillerødgade (Fuglebakken), København N er en del af Novozymes koncernen. Næste miljøberetning for Novozymes vil blive fremsendt for kalenderåret 2016, dvs. i foråret Novozymes A/S har tilbage i juni 2001 fremsendt anmeldelse til Erhvervs og selskabsstyrelsen af Grønne Regnskaber og har siden rapporteret grønne regnskaber. 1.2 Basisoplysninger Virksomhedsoplysninger: Novozymes A/S, CVR nr Krogshøjvej Bagsværd Hjemmeside: Hovedpostadresse: Oplysninger om danske produktionsenheder: Enhed P. nr Adresse Tilsyns myndighed Kalundborg Hallas Allé 1 Miljøstyrelsen Kalundborg Roskilde Hillerødgade Hillerødgade 42, Miljøstyrelsen Roskilde Bagsværd København N Krogshøjvej Bagsværd Miljøstyrelsen Roskilde Godkender vha. digital signatur Tommy Rasmussen Hans Sonne Hornbech Jensen Christine Schiøler Bärenholdt adresse Udtalelser om miljødata: Miljøstyrelsen 2

4 Novozymes bestyrelsesmedlemmer 2013 Henrik Gürtler (Formand) Kurt Anker Nielsen Agnete Raaschou Nielsen Mathias Uhlén Jørgen Buhl Rasmussen Anders Hentze Knudsen Lena Olving Lars Bo Køppler Lena Bech Halskov Virksomhedens ansvarlige direktør er Peder Holk Nielsen. Listepunkt Hovedaktivitet Kalundborg og Fuglebakken D 210a: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien (s). Bagsværd D201 Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Miljøledelse Novozymes har et miljøledelsessystem og er ISO certificeret. Den seneste re-certificering fandt sted maj 2013 og er gyldig til maj Virksomheden er ikke registreret under EMAS-ordningen. 2 Ledelsens redegørelse 2.1 Novozymes miljøpolitik Aktiviteterne i Kalundborg, Hillerødgade og Bagsværd er underlagt Novozymes overordnede miljø- og bioetikpolitik. Novozymes miljøpolitik (Sustainability Policy, på Engelsk) fremgår af bilag 1. 3

5 På Novozymes produktionsfabrikker verden over er der indført miljøledelse efter ISO og der er derfor udført miljøkortlægninger på disse. Med hensyn til udvælgelse af forhold der giver anledning til væsentlige miljøforhold på de 3 danske produktionsenheder henvises til punkt 2.2 og 2.3 nedenfor. En del af disse data rapporteres i vores årsrapport, som er en integreret rapport der indeholder økonomiske, sociale og miljømæssige data for regnskabsåret (den såkaldte Triple Bottom Line tilgang). Årsrapporten kan ses i nedenstående link: Udvælgelsen af de væsentligste miljøforhold sker på basis af bl.a. følgende kriterier: Lov- og vilkårskrav Vurdering af væsentlig miljøpåvirkning i omgivelserne (lokalt og globalt). Stakeholderes interesser Betydning for Novozymes produktion Betydning for Novozymes fremtid Novozymes SDB gruppe (Sustainability Development Board) har ansvar for udformningen af en overordnet strategi for bæredygtig udvikling, ligesom den følger op i forhold til fastlagte målsætninger. SDB består af topledere fra Novozymes forskellige forretningsenheder og kan ses i nedenstående link: SDB gruppen referer til direktionen. 2.2 Kvalitativ beskrivelse af væsentlige ressource og miljøforhold. Novozymes aktiviteter omfatter administration, produktion, lager for råvarer og færdigvarer, laboratorier, spildevandsbehandlingsanlæg og værksteder. Novozymes væsentligste miljøforhold omfatter forbrug af råvarer, energi og vand samt emission af støj, processpildevand, enzymstøv, biomasse til udspredning på landbrugsjord, affald og lugt. På sitene i Hillerødgade og i Bagsværd, hvor der er etableret kedelcentraler, udledes også NOX. For de udvalgte væsentligste miljøforhold er der indført en række procedure til at kontrollere/reducere den resulterende emission til omgivelserne. 2.3 Begrundelse for udvælgelse af miljøforhold/miljømål. Et af de mest presserende spørgsmål på den globale dagsorden er som bekendt klimaforandringerne. I de seneste år har global opvarmning som følge 4

6 af afbrænding af fossile brændsler givet anledning til en større bevidsthed om at reducere energiforbrug og udledning af CO 2. I bestræbelserne på at kunne opfylde denne udfordring, som virksomhed, har Novozymes vedtaget en ny miljø- og klimastrategi. Miljø: Novozymes har et ønske om at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer ved at benytte miljøvenlige teknologi baseret på biologiske processer i vores produktion. Det er vores ønske at minimere forbrug af råvarer vand og energi og effektivt at kontrollere emissioner fra vores produktion. Det er vores hensigt, at minimere miljøpåvirkningen ved kontinuerligt at afkoble forretningsvæksten fra ressourceanvendelsen/forbruget i vores produktion. Dette gøres ved forbedre effektiviteten i produktionen, se yderligere beskrivelse nedenfor om fastsættelse af langsigtede mål for energi og vand udnyttelse. Klima: Novozymes 'klimastrategi omfatter vurderinger af vores produkter i hele deres livscyklus, fra udvinding af råvarer til brug og bortskaffelse. Strategiens vigtigste fokusområder er (a) muligheder for at udnytte potentialet i vores produkter til at reducere CO 2 -emissionerne hos vores kunder ved anvendelser af Novozymes produkter, og (b) at reducere CO 2 -emissionerne relateret direkte og indirekte til vores egen virksomhed, dvs. at afkoble leverandørkædens og produktionens CO 2 emission fra vores forretningsmæssige vækst. Langsigtet koncern mål (2015) Vand-og energiforbrug er centrale indikatorer for effektivitet og miljøbelastning i forbindelse med udnyttelse af ressourcerne. Vi har derfor sat en række effektivitets mål for relativ forbedring i 2015 set i forhold til 2005 (De langsigtede mål). For vand er målet i 2015 at forbedre effektiviteten med 40% og for energi med 50% i forhold til Endelig er det målet i 2015 at forbedre CO 2 effektiviteten med 50 % i forhold til Bemærkninger om effektivitets mål De tre effektivitets mål for hhv. vand, energi og CO 2 beregnes efter samme princip. Forbedringer evalueres i forhold til den effektivitet der er beregnet for basisåret (2005). Effektivitets målene er beregnet ved dividerer det samlede forbrug/ emissioner med produktionen i det pågældende kalenderår for hele koncernen. Tallet for produktionen afspejler koncentrationen af enzymer i produkterne. Bemærkninger til data for vand, energi og CO 2 Vandforbruget omfatter drikkevand, industrivand og damp. De rapporterede 5

7 mængder er opgjort på grundlag af det målte flow af vand tilført Novozymes, og omfatter både de mængder, der forbruges i produktionen og andre områder. Forbruget af damp, er omregnet til et resulterende vandforbrug og indgår også i beregningerne. Drikkevand er vand af drikkevandskvalitet. Industrielt vand er vand fra søer der ikke er af drikkevandskvalitet, men som er egnet til visse industrielle processer, for eksempel til brug i køletårne. Energiforbruget dækker forbrug i produktionsprocessen og de andre områder som f.eks. forskning og administration. Internt produceret energi er udregnet på basis af målt brændselsforbrug og relaterede nedre brændværdier. Emissionen af CO 2 er beregnet på grundlag af brændselsforbruget og tilhørende emissionsfaktorer. Eksternt produceret energi er energi leveret til Novozymes af eksterne producenter og omfatter: Elektricitet, varme og damp. De dertil hørende udledninger af CO 2 beregnes ved hjælp af de årligt fastsatte emissionsfaktorer oplyste af energileverandørerne for de relevante energiformer og målt energiforbrug. 2.4 Novozymes indsatsområder i 2013 (Koncernmål) For Novozymes og dermed for de danske produktionsenheder var fokusområderne i 2013 at: Øge energieffektiviteten med 42 % forhold til 2005-niveauet Øge vandeffektiviteten med 35 % i forhold til 2005 Reducere CO 2 -udledningerne med 50 % i forhold til 2005 Opnå en reduktion i CO 2 -udledningen gennem kundernes brug af enzymer på i alt 50 mio. tons. Diskussion af 2013 målene indsats og resultater (Koncernmæssigt herunder de danske produktionsenheder) Den realiserede forbedring i vandeffektiviteten i 2013 blev 33 % og for energieffektivitet blev den 40 % sammenlignet med Vand og energimålene for 2013 blev således ikke helt nået, men Novozymes arbejdere videre mod at nå de langsigtede mål for 2015, se nedenfor. I 2013 opnåede Novozymes en forbedring i CO2 effektiviteten på 54 % sammenlignet med Målet var 50 %. Novozymes arbejder fortsat systematisk på energibesparende projekter, og for hver produktionsanlæg er der udarbejdet en såkaldt energimasterplan, hvor igangværende og kommende energispare projekter er oplistet. 6

8 Alle planlagte projekter til at reducere energiforbruget og emissionen af CO 2 blev gennemført i Herved blev der opnået en energibesparelse på GJ svarende til 15 millioner kr. i 2013 (for hele koncernen). Årsagen til at energimålet ikke helt blev nået, tilskrives lavere udnyttelsesgrad af vores produktionsanlæg på grundet af introduktion af en ny fabrik I Nebraska. En anden hovedindsats består i aktiviteter, der optimerer vores energiforsyning, f.eks. ved introduktion af mere vedvarende eller CO 2 -neutral energi, som f.eks. vindmølle strøm og etablering af biogasanlæg på vores produktion site i Kalundborg. Novozymes har forpligtet sig til at købe elektricitet fra havmølleparken Horns Rev II. Allerede fra 2011 blev således hele vores danske elforbrug dækket af strøm fra vindmølleparken. Energi fra Horns Rev II offshore vindmøllepark, levere vedvarende energi til det danske el-net, svarende til et forbrug på ca husstande. Novozymes og Novo Nordisk har i 2013 idriftsat et ny Biogas anlæg på den fælles produktion site Kalundborg. Biogasreaktoren udnytter spildevand fra begge virksomheders anlæg til produktion af biogas. Biogassen udnyttes i et gasmotoranlæg til produktion af el og fjernvarme. Når anlægget kommer op og køre ved fuld belastning forventes en reduktion i CO2 emissionen på ca tons om året. I forbindelse med opstarten på anlægget har der været nogle driftsproblemer så der har endnu ikke været produceret gas med fuld kapacitet. Bemærkning til målet omkring global reduktion af CO 2 -udledning baseret på LCA studier af vores produkter: Med en beregnet reduktion på 52 millioner tons CO 2 i 2013 gennem vores kunders anvendelse af vores produkter, har vi opnået en betydelig forbedring i forhold til 2012, hvor tallet var 48 millioner tons CO2. Dette kan bl.a. forklares med et forbedret produktmix og et øget salg af produkter der har et høj CO 2 -reduktions-potentiale. Bemærkninger om vand Novozymes betragter effektiv udnyttelse af ferskvand, som en meget vigtig miljømæssig udfordring idet verdens efterspørgsel overstiger udbuddet af ferskvand. Vi har evalueret risici i forbindelse med fabrikkernes vandforbrug og manglende forsyning. Vi vil bruge "vandeffektiviteten" til at afkoble forretningsvækst fra ressourceforbruget og samtidig undgå begrænsninger i virksomhedernes vækst. Dette med henblik på bl.a. at dokumentere, at vi driver vores forretning bæredygtig mht. forbrug af vand. 7

9 Selvom at vi ikke nåede vores vandmål i 2013 på 35 % (realiseret 33%) så er der alligevel tale om en lille fremgang i forhold til 2012, hvor forbedringen i effektiviteten, var 32 %. Årsagen til at vandmålet i 2013 ikke blev nået tilskrives igen den lavere kapacitets udnyttelse af vores produktionssite samt at der på en af vores udenlandske sites har været et brud på en underjordisk vandledning. Der er nu initieret en række nye vandspare projekter på sitene, som vi forventer vil have en positiv indflydelse på vandeffektiviteten i 2015, ligesom der er blevet nedsat en task force til at analysere vandforbrugene og komme med yderligere forbedringsforslag. 2.5 Miljøindsatsområder i 2014 (Koncernmål) Ligesom for resten af Novozymes vil fokusområderne i Danmark i 2014 være at: Forbedre energieffektiviteten med 42 % i forhold til 2005 Forbedre CO 2 -effektivitet med 50 % i forhold til 2005 Forbedre vandeffektiviteten med 34 % i forhold til 2005 Muliggøre en 56 millioner tons reduktion i CO 2 -udledningen gennem vores kunders anvendelse af vores produkter Målene er baseret på direkte emissioner fra Novozymes 'egne produktionssteder og indirekte fra energileverandører. Det er Novozymes forventning, at kunne opnå de stillede mål ved de tiltag som bl.a. er beskrevet under punkt 2.4 (Diskussion af 2013 målene indsats og resultater). 2.6 Transport og CO 2 effektivitet. Novozymes køber transportydelser fra udbydere i forskellige lande rundt om i verden. Disse tjenester omfatter transport af Novozymes 'råvarer, produkter mm. med tog, skib, lastbil og fly. Beregning af miljøbelastningen fra transport er yderst kompleks. CO2 emissionen der stammer fra transport af gods mellem Novozymes og første leveringspunkt hos kunden samt fra intern transport mellem Novozymes produktions steder er beregnet til tons CO2 i Dette er en stigning i forhold til 2012 hvor emissionen blev beregnet til tons. Et andet fokusområde for Novozymes er at mindske omfanget af forretningsrejser med henblik på at reducere vores rejseudgifter og CO 2 -emission fra luftfart. Telekommunikationsudstyr er derfor installeret på alle større sites tilbage i 2011 for at gøre det muligt at mødes oftere uden at rejse. Derved er 8

10 arbejdes-flow og effektivitet øget. Data fra 2012 har vist at rejseforbruget er reduceret med 6 % svarende til ca tons CO Data og væsentlige afvigelser i forhold til sidst regnskab Da Novozymes har indført miljøledelse (jf. bemærkning på side 3) rapporteres der i dette Grønne regnskab miljødata i henhold til 11 i Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger (bek. nr. 210 af 3. marts 2010). Omkring rapportering af affald skal anføres at forbrænding nu betragtes som nyttiggørelse i affaldsbekendtgørelsen. Novozymes har derfor fra og med 2010 rapporteret forbrændingsegnet affald under nyttiggørelse. Udover de i 11 krævede data har Novozymes valgt at rapportere de 3 danske fabrikkers vand- og energiforbrug i 2013 (dvs. de absolutte tal og ikke effektivitets tal) samt spildevands oplysninger. Relevante data, som det er muligt at indtaste for hver af sitene, er indtastet i Miljøstyrelsens database til rapportering af grønne regnskaber, via Derudover kan henvise til Novozymes årsrapport 2013: Det skal fremhæves at Novozymes, i årsrapporten, rapporterer i henhold til UN Global Compact, hvor princip 7-9 udelukkende handler om miljø. Derudover rapporteres også på en række miljø indikatorer indenfor Global Reporting Indicators (GRI). 2.8 Kvalitetsvurdering af de grønne regnskaber Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for Novozymes 3 danske produktionsenheder og skal således give en kvalitetsvurdering af de grønne regnskaber. Revisionsfirmaet PWC har revideret Novozymes årsrapport 2013, herunder rapportering og beregninger af vand- og energi effektivitetsdata samt emission af CO 2. 9

11 Bilag 1: Novozymes Sustainability Policy. We want to drive the world towards sustainability together with our customers and partners while improving our own sustainability performance. To meet our objectives: We will prevent pollution and continuously improve and report on our sustainability performance. We will set environmental objectives and targets and follow up on our achievements. We will actively seek dialogue with key stakeholders in order to gain insight into their expectations, and to promote a sustainable development. We will communicate expectations on sustainability to our suppliers and follow up on their performance. We will build close relations in the communities in which we operate and act as a good citizen. We will develop biosolutions and make quantitative assessments of the impact of our products in a life cycle perspective. We will ensure safe handling of the microorganisms we use and comply with all relevant biosafety regulations. We will live up to the commitments we have made to globally recognized principles on the utilization of genetic resources according to the United Nations Convention on Biological Diversity. We will comply with all relevant legal and authority requir 10

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere