loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007"

Transkript

1 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsrapporten 1.1 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten og forvaltningen Egenkapital, likviditet og fortsat drift 1.2 Revision af forretningsgange og interne kontroller Funktionsadskillelse 1.3 Finansiel revision af årsrapporten 2. Rapportering om udført forvaltningsrevision 2.1 Forvaltning af institutionens midler - økonomistyring 2.2 Forvaltning af institutionens midler - sparsommelighed 2.3 Forvaltning af skolens midler - produktivitet 2.4 Forvaltning af skolens midler - effektivitet 2.5 Budgetopfølgning 3. Revisorchecklisten 4. Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring 4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 4.3 Andre opgaver 5. Konklusion på den udførte revision 6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 7. Erklæring Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

3 Deloitte 15 Revisionsprotokollat til årsrapport Revision af årsrapporten Vi har afsluttet revisionen af den af ledelsen aflagte årsrapport for 2007 for Virum Gymnasium. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: t.kr. Årets resultat Aktiver Egenkapital (negativ) (1.196) Overordnet kan vi oplyse, at det er vores vurdering, at skolens forvaltning er forsvarlig, og at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 1.1 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten og forvaltningen Egenkapital, likviditet og fortsat drift Institutionens egenkapital var i åbningsbalancen pr negativ med t.kr. Egenkapitalen blev i 2007 forbedret med årets resultat på t.kr., hvorefter egenkapitalen ved udgangen af 2007 er negativ med t.kr. At egenkapitalen er negativ skyldes, at institutionens samlede aktiver var mindre end den samlede gæld. Den væsentligste årsag til den negative egenkapital er, at institutionen i åbningsbalancen måtte medtage feriepengeforpligtelser med et væsentligt beløb. Isoleret set er det ikke et større problem, at egenkapitalen er negativ, hvis institutionen på trods heraf er i stand til løbende at afregne sine forpligtelser i den takt de forfalder (at likviditeten er tilstrækkelig). Imidlertid gør det institutionen mere sårbar over for ændringer i aktivitetsomfang eller andre påvirkninger. Hvis for eksempel et større antal medarbejdere forlader institutionen, vil feriepengeforpligtelsen for disse skulle afregnes, hvorved likviditeten bliver negativt påvirket. Institutionens resultatbudget for 2008 udviser et overskud på ca. 1,4 mio.kr. L~delsen har oplyst, at der ikke forventes væsentlige ændringer i institutionens driftsmæssige eller likviditetsmæssige situation, og at ledelsen vurderer, at institutionen uden videre vil kunne fortsætte sin drift i Vi har ikke grundlag for at anlægge en anderledes vurdering.

4 Deloitte Revision af forretningsgange og interne kontroller Revisionen har omfattet en vurdering af, om institutionens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Endvidere er formålet, at vurdere om institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler. Vi har derudover kontrolleret, at institutionen overholder bogføringsloven. Vores gennemgang, som baserer sig på kontrol af stikprøver, har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Det er vores opfattelse, at administrationen og regnskabsfunktionen fungerer betryggende efter forholdene. Området bør dog efter vores vurdering tilføres flere ressourcer, således at gymnasiet i højere udstrækning kan være ajour med økonomiske rapporteringer og for generelt at kunne styrke de interne kontroller og mindske risikoen for fejl Funktionsadskillelse Institutionens administrations- og økonomiafdeling består af få personer, hvilket betyder, at der ikke på alle områder kan etableres en sikker funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Der henvises i den forbindelse til vores kommentar i afsnit 1.2 ovenfor om tilførsel af yderligere kapacitet. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl som følge af besvigelser. 1.3 Finansiel revision af årsrapporten Revisionen af institutionens årsrapport har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsen. Ved analysen har vi gennemgået udvalgte konti og stikprøvevis sammenholdt de enkelte posteringer med bilag og andet underliggende materiale. Under vores ovennævnte revision har vi kontrolleret, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål, samt at de er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og institutionens vedtægter. Tilsvarende har vi under den nævnte revision kontrolleret, at aktiviteter efter vores vurdering, er sket i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

5 Deloitte 17 Vi har kontrolleret, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen). Drøftelser med rektor Vi har drøftet risikoen for besvigelser på institutionen med rektor. Drøftelserne har også omfattet de interne kontroller, som institutionen har implementeret for at forebygge disse risici. Rektor har i denne forbindelse oplyst, at denne ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i institutionens årsrapport som følge af besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsrapporten som følge af besvigelser, eller andre forhold, der kan indikere besvigelser mod institutionen. Beholdningseftersyn Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 22. november Beholdningseftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Indtægter Til brug for udbetaling af statstilskud til institutionen har vi i årets løb foretaget attestationer. Vi har til grund for de enkelte attestationer udført stikprøvevise tests med henblik på verificering af de oplyste data. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at indberetningerne er foretaget på et pålideligt grundlag. Statstilskud for året er afstemt til de af os attesterede indberetninger samt modtagne skrivelser fra Undervisningsministeriet. Samtidig er periodisering af disse tilskud kontrolleret. Andre indtægter er kontrolleret ved stikprøver eller ved afstemninger til bogholderiet mv. Lønrevision Vi har stikprøvevis kontrolleret, om der for hver medarbejder forefindes en "personalesag" indeholdende relevant dokumentation. Vi har endvidere stikprøvevis kontrolleret, om der udbetales korrekt løn i overensstemmelse med lærernes tjenestetidsplaner og lønindplaceringer, herunder at organisationsaftaler og protokollater om arbejdstid er overholdt.

6 Deloitte 18 I forbindelse med vores gennemgang af personalesager har vi konstateret, at sagerne indeholder ældre materiale. Vi har anbefalet, at sagerne bliver gennemgået og opdateret. Vi har ikke fundet fejl ved gennemgangen. Balancen Vi har påset, at der foreligger afstemninger og specifikationer af de væsentligste balanceposter. Vi har gennemgået disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i årsrapporten. Vi har kontrolleret værdiansættelsen af anlægsaktiverne og har konstateret, at bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen herom er overholdt. 2. Rapportering om udført forvaltningsrevision Det fremgår af revisionsbekendtgørelsen, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Som led heri har vi foretaget den i lovgivningen foreskrevne forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevisionen er det vores opgave at undersøge og vurdere institutionens økonomistyring samt, hvorvidt institutionen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt. Vi har under vores forvaltningsrevision ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger vedrørende institutionens økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores konklusion er blandt andet baseret på nedenstående nøgletal, samt de nøgletal og andre oplysninger, der fremgår af årsrapporten. 2.1 Forvaltning af institutionens midler - økonomistyring Institutionens økonomistyring tager sit udgangspunkt i et budget og en løbende budgetopfølgning, som dog ikke har samme opstillingsform som årsrapporten. I årets løb sammenholdes det realiserede forløb med det planlagte og budgetterede forløb. Vi har anbefalet, at budgetopfølgningen i højere grad sker i forhold til registreringerne i økonomisystemet 2.2 Forvaltning af institutionens midler - sparsommelighed Som led i vores revision har vi vurderet, om institutionens midler er anvendt i overensstemmelse med institutionens formål, samt om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. Det er vores opfattelse, at institutionens dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer for sparsommelig forvaltning af offentlige midler.

7 Deloitte 19 Driftsomkostninger Institutionens budget er tilrettelagt således, at der er budgetansvarlige inden for de enkelte områder. Inden for de i budgettet fastsatte rammer har de budgetansvarlige et vist råderum til at foretage indkøb af materialer mv. Under vores lønrevision har vi blandt andet gennemgået Iønindplaceringen. Vi er af den opfattelse, at der ved indkøb af diverse materialer er udvist normal sparsommelighed. Placering af likviditet Vi har påset, at skolen ikke ligger inde med større kontante beholdninger, samt at indestående på konti i pengeinstitutter forrentes fornuftigt. Investeringer Vi har forespurgt ledelsen om institutionens forretningsgange med hensyn til beslutning og accept af større investeringer. Institutionens ledelse drøfter større investeringer, inden disse besluttes, samt indhenter alternative tilbud fra flere leverandører, inden et projekt besluttes og igangsættes. 2.3 Forvaltning af skolens midler - produktivitet Vi har revideret skolens produktivitet med udgangspunkt i nedenstående budgetopfølgning og de i årsrapporten viste nøgletal, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Ved revisionen for næste år har vi planlagt at sammenholde skolens nøgletal med andre gymnasier, men der foreligger endnu ikke relevante data til brug for en sådan sammenligning.

8 Deloitte 20 Gennemsnitlige indtægter og omkostninger pr. elev Resultat 2007 kr. Statstilskud Andre indtægter 44 Indtægter pr. elev Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Omkostninger pr. elev Renteindtægter, netto 408 Resultat pr. elev Forvaltning af skolens midler - effektivitet Udover den lovkrævede undervisningsvurdering inddrages eleverne i kompetente udvalg med henblik på drøftelse og forbedring af undervisningsmiljøet. Vi har drøftet skolens effektivitet med rektor og kan på baggrund heraf konkludere, at det er vores oplevelse, at skolen har en god kvalitetsudviklingsproces. Vores konklusion er baseret på en drøftelse med ledelsen om strategi, handlingsplan, indsatsområder for 2007 /08 og aktuelle udfordringer samt dokumentation for evaluering. 2.5 Budgetopfølgning Vi har nedenfor sammenlignet resultatopgørelsen for 2007 med budgettet for 2007.

9 Deloitte Afvigelse Realiseret Budget 2007 t.kr. t.kr. t.kr. Statstilskud Andre indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Driftsomkostninger Driftsresultat Renteindtægter, netto Resultat Vi har foretaget en gennemgang af budgetafvigelserne og har vurderet, at afvigelserne er forklaret tilfredsstillende. 3. Revisorchecklisten I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal vi i forbindelse med protokollen udfylde og vedhæfte en revisorcheckliste. Vi skal fremhæve følgende punkter fra vores gennemgang af områderne i checklisten. Regnskabsinstruks (punkt 9 og 10) Institutionen har udarbejdet en regnskabsinstruks, som senest er ajourført den 31. januar Vi har gennemgået instruksen og har noteret os, at der efter forholdene er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner. Vi har afgivet særskilt erklæring om regnskabsinstruksen i henhold til regelsættet. Anlægsaktiver (punkt 15) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab udarbejder institutionen et anlægskartotek over aktiver, der har en værdi over kr. ekskl. moms.

10 Deloitte 22 Sociale klausuler (punkt 24 og 25) Ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner, skal institutionen udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvorledes institutionen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte, for at 3,5% af årsværkene, svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, er ansat på særlige vilkår. Institutionen skal i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse afgive en redegørelse herom. Redegørelsen fremgår af årsrapportens nøgletal i afsnittet: Medarbejdere, årsværk. Institutionens revisor skal ifølge bekendtgørelsens 4 og ifølge bilag til revisionsbekendtgørelsen påse, at institutionen overholder bestemmelserne i bekendtgørelse om sociale klausuler. Vi har konstateret, at institutionen har en sådan handlingsplan. Af nøgletallene i årsrapporten fremgår det, at årsværksmindstegrænsen endnu ikke er opnået. Undervisningsmiljøvurdering (punkt 26) I henhold til lov nr. 166af14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø, skal institutionen udarbejde en undervisningsmiljøvurdering. Vurderingen skal ajourføres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Institutionens revisor skal i henhold til bilaget til revisionsbekendtgørelsen påse, at undervisningsmiljøvurderingen er udarbejdet, og at den ajourføres. Vi er blevet forelagt institutionens seneste undervisningsmiljøvurdering, som er udarbejdet i 2005, og har fået oplyst, at en ny undervisningsmiljøvurdering vil blive udarbejdet i Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder, har institutionens rektor afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten. Heri har institutionens rektor blandt andet erklæret: At der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår, og At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

11 Deloitte Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til institutionslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. 4.3 Andre opgaver Vi har efter anmodning fra institutionens ledelse udført følgende opgaver udover ordinær revision: Gennemgang og attestation af skemaer med oplysninger til brug for fastsættelse af tilskud Erklæring om regnskabsinstruksen Erklæring om åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Assistance vedrørende bogholderi mv. Assistance i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 Revisorerklæring om momsårsopgørelse. Vores arbejde i forbindelse med ovennævnte har ikke givet anledning til bemærkninger. 5. Konklusion på den udførte revision Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Vores detaljerede kommentarer til den udførte revision er meddelt institutionens rektor. Ingen af disse kommentarer har en sådan karakter, at vi har fundet det påkrævet at omtale dem i revisionsprotokollatet. 6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen) samt ministeriets revisorcheckliste, som er vedhæftet denne revisionsprotokol. Vores revision udføres derudover i henhold til danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. I vores revisionsprotokollat af 12. juni 2007 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar.

12 Deloitte Erklæring I henhold til Undervisningsministeriets revisions bekendtgørelse af 13. december 2006 skal vi erklære: At vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. København, den 1. april 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsak:tieselskab Peter Z. Skanborg statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 1. april 2008 Bestyrelse Lone Rønnemose Pedersen

13 25 Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen lnstitutionsnr.: Institutionens navn: Virum Gymnasium Regnskabsår: 2007 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til brug for Undervisningsministeriets kontrol af årsregnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ministeriet anvender desuden checklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af checklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Checklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Checklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Checklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Undervisningsministeriet af revisors besvarelse af revisorchecklisten efter retningslinier fastsat af ministeriet. Besvarelsen af checklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af checklisten. Revisors besvarelse af checklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af checklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om Revisionsprotokollen og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i checklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter checklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: [gi "Blank" påtegning 0 Forbehold 0 Supplerende oplysninger

14 26 Resultat af Har Punktet Punktet revisions- punktet ud- ikke Revisions- og kontrolområde handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærknine:er JA NEJ JA X X 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med X re1mskabsbekendt!!ørelsen? (Rev-bek. 5) 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? X (Rev-bek 5) 2. Revision og revisionsarbeide 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærk- X ninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er X inden for institutionens formål? (Rev-bek 7) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som X revisor har fundet nødvendig? (Rev-bek 6) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller X revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (Lovens 43) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene X har tilstrækkelige og opdaterede interne disponeringsog godkendelsesregler? (Rev-bek 4) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne dispone- X rings- og godkendelsesregler er fulgt? <Rev-bek 4) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem X registrerings- og :frigivelsesfunktioner på institutionen? (Rev-bek 5) 10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsin- X struks er opdateret og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr af 19/12/06 om statens re1mskabsvæsen m.v.? 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret X tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (Rev-bek 5) 12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret X tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (Rev-bek 5)

15 27 Resultat af Har Punktet Punktet revisions- punktet ud- ikke Revisions- og kontrolområde handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærknine:er JA NEJ JA X X 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningsefter- X syn mindst I gang i løbet af regnskabsåret? (Rev-bek 5) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overens- X stemmelse med 21 i loven? 15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek X er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (Regn-bek. 4) 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskon- X trol af institutionens anlægsaktiver? (Rev-bek. bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten X vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse? (Re1m-bek. 5) 5. lndtæl!tscbekketvirksomhed 18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede X resultat ikke har været negativt de seneste fire år i træk? (Rev-bek., bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalku- X lationer? <Rev-bek., bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og om- X kostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? <Rev-bek., bilag 1, nr. 4.2) 21 Afsætter institutionen - efter revisors vurdering - sine X produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets Budgetvejledning pkt , således at private udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? (Loven 39) 6. Særlige kontrolomzaver 22 Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke X uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? (Loven 29)

16 28 Resultat af Har Punktet Punktet revisions- punktet ud- ikke Revisions- og kontrolområde handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærkninl!er JA NEJ JA X X 23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten X vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (Rev-bek 2) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. X sociale klausuler? (Soc-klaus 1 og Rev-bek. bilag 1, nr.9) 25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i års- X rapporten vedr. sociale klausuler? (Soc-klaus 2, Regns-bek bilag 1) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervis- X ningsmiljøvurdering? (UV-miljø 6 og 7 samt Revbek., bilag 1, nr. 8) 27 Har revisor vurderet, at evt. indgåede driftsoverens- X komster med amterne om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetageisen af undervisningspligten? (FVU-bek 19, stk. 1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 28 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansætte}- X sesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (Rev-bek., bilag 1, nr. 2) 29 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelses- X breve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? (Rev-bek., bilag 1, nr. 2) 30 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af X over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede personer? (Rev-bek., bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet at tillæg, vederlag og udgifts- X dækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler herunder regler for lokalløn? (Revbek., bilag 1, nr. 2) 32 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og hono- X rarer er indberettet kon-ekt i SLS-systemet? (Revbek., bilag 1, nr. 2)

17 29 Resultat af Har Punktet Punktet Revisions- og kontrolområde revisions- punktet ud- ikke handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærknine:er JA NEJ JA X X 33 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i X forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftaleme og /eller ansættelsesbekendtgørelsen - herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler?) (Rev-bek., bilag 1, nr. 2, Ans-bek.) 8. Forvaltnill!!:srevision - økonomistvrin2 34 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens X økonomistyring - herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (R.ev-bek, bilag 1, nr. 6.4) 35 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X skolens økonomistyring? (Rev-bek. 8, stk. 4) 9. Forvaltnin2srevision - sparsommeli2hed 36 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af spar- X sommelighed? (Rev-bek., 8, stk. 4) 37 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X sparsommelighed? (Rev-bek. 8, stk. 4) 10. Forvaltninl!srevision - produktivitet 38 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens X produktivitet? <R.ev-bek., 8, stk. 4) 39 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X skolens produktivitet? <R.ev-bek. 8, stk. 4) 11. Forvaltnin2srevision - effektivitet 40 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens X effektivitet? (Rev-bek., 8, stk. 4) 41 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X skolens effektivitet? (Rev-bek. 8, stk. 4) Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen "Resultat" afkrydses 'JA' rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer ''ja" i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen "væsentlige/kritiske bemærkninger".

18 30 Der skal afkrydses i "Nej" rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen "Punktet udskudt, jf. revisionsplanen" eller i kolonnen "punktet ikke relevant". En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. Regelhenvisning: Checklisten refererer til følgende regelsæt: Loven: Lovbekendtgørelse nr. 575 af 9. juni 2006 institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. HHX-bek.: Bekendtgørelse nr. 800 af 28. juni 2007 om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen. HTX-bek.: Bekendtgørelse nr. 801 af 28. juni 2007 om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen. FVU-bek.: Bekendtgørelse nr. 973af19. juli 2007 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen). Lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) med de ændringer der følger af lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr af7. december 2005, lov nr. 578 af9.juni 2006, og lov nr. 557af6.juni UV-miljø.: Lov nr. 166af14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Soc-klaus.: Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner. Regns-bek.: Bekendtgørelse nr. 1449af13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Rev-bek.: Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. KCH(eh) X:\OAT A\138\138566\2008\138566RP2007.doc

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007

Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Gymnasiefællesskabet mellem. Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Gymnasiefællesskabet mellem

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Verdens Skove Revisionsprotokollat

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 9. februar 2016 (side 162-169) vedrørende årsregnskabet for 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015 162 2. Konklusion på det

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen:

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 13/2010 A Privatskole mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. februar 2010 har A Privatskole i medfør af dagældende revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Revisionsprotokollat af den

Revisionsprotokollat af den Revisionsprotokollat af den 09.03.07 vedrørende Årsregnskab for 2006 Skolekode 335010 Bregentvedvej 22 4690 Haslev Tlf.: 56 31 27 90 Fax: 56 31 61 61 E-mail: has@hlb.dk www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Foreningen Cykling uden alder

Foreningen Cykling uden alder Foreningen Cykling uden alder CVR-nr. 35 68 99 90 Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 København Poul Bundgaards Vej 1,1. 2500 Valby Odense Hjallesevej 126 5230 Odense M Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg k f u m > s SOCIALE ARBEJDE Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib - 5500 Middelfart - telefon 6440 1888 - fax 6440 1889 - postgiro

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere