loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007"

Transkript

1 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsrapporten 1.1 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten og forvaltningen Egenkapital, likviditet og fortsat drift 1.2 Revision af forretningsgange og interne kontroller Funktionsadskillelse 1.3 Finansiel revision af årsrapporten 2. Rapportering om udført forvaltningsrevision 2.1 Forvaltning af institutionens midler - økonomistyring 2.2 Forvaltning af institutionens midler - sparsommelighed 2.3 Forvaltning af skolens midler - produktivitet 2.4 Forvaltning af skolens midler - effektivitet 2.5 Budgetopfølgning 3. Revisorchecklisten 4. Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring 4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 4.3 Andre opgaver 5. Konklusion på den udførte revision 6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 7. Erklæring Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

3 Deloitte 15 Revisionsprotokollat til årsrapport Revision af årsrapporten Vi har afsluttet revisionen af den af ledelsen aflagte årsrapport for 2007 for Virum Gymnasium. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: t.kr. Årets resultat Aktiver Egenkapital (negativ) (1.196) Overordnet kan vi oplyse, at det er vores vurdering, at skolens forvaltning er forsvarlig, og at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. 1.1 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten og forvaltningen Egenkapital, likviditet og fortsat drift Institutionens egenkapital var i åbningsbalancen pr negativ med t.kr. Egenkapitalen blev i 2007 forbedret med årets resultat på t.kr., hvorefter egenkapitalen ved udgangen af 2007 er negativ med t.kr. At egenkapitalen er negativ skyldes, at institutionens samlede aktiver var mindre end den samlede gæld. Den væsentligste årsag til den negative egenkapital er, at institutionen i åbningsbalancen måtte medtage feriepengeforpligtelser med et væsentligt beløb. Isoleret set er det ikke et større problem, at egenkapitalen er negativ, hvis institutionen på trods heraf er i stand til løbende at afregne sine forpligtelser i den takt de forfalder (at likviditeten er tilstrækkelig). Imidlertid gør det institutionen mere sårbar over for ændringer i aktivitetsomfang eller andre påvirkninger. Hvis for eksempel et større antal medarbejdere forlader institutionen, vil feriepengeforpligtelsen for disse skulle afregnes, hvorved likviditeten bliver negativt påvirket. Institutionens resultatbudget for 2008 udviser et overskud på ca. 1,4 mio.kr. L~delsen har oplyst, at der ikke forventes væsentlige ændringer i institutionens driftsmæssige eller likviditetsmæssige situation, og at ledelsen vurderer, at institutionen uden videre vil kunne fortsætte sin drift i Vi har ikke grundlag for at anlægge en anderledes vurdering.

4 Deloitte Revision af forretningsgange og interne kontroller Revisionen har omfattet en vurdering af, om institutionens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Endvidere er formålet, at vurdere om institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler. Vi har derudover kontrolleret, at institutionen overholder bogføringsloven. Vores gennemgang, som baserer sig på kontrol af stikprøver, har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Det er vores opfattelse, at administrationen og regnskabsfunktionen fungerer betryggende efter forholdene. Området bør dog efter vores vurdering tilføres flere ressourcer, således at gymnasiet i højere udstrækning kan være ajour med økonomiske rapporteringer og for generelt at kunne styrke de interne kontroller og mindske risikoen for fejl Funktionsadskillelse Institutionens administrations- og økonomiafdeling består af få personer, hvilket betyder, at der ikke på alle områder kan etableres en sikker funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Der henvises i den forbindelse til vores kommentar i afsnit 1.2 ovenfor om tilførsel af yderligere kapacitet. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl som følge af besvigelser. 1.3 Finansiel revision af årsrapporten Revisionen af institutionens årsrapport har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsen. Ved analysen har vi gennemgået udvalgte konti og stikprøvevis sammenholdt de enkelte posteringer med bilag og andet underliggende materiale. Under vores ovennævnte revision har vi kontrolleret, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål, samt at de er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og institutionens vedtægter. Tilsvarende har vi under den nævnte revision kontrolleret, at aktiviteter efter vores vurdering, er sket i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

5 Deloitte 17 Vi har kontrolleret, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen). Drøftelser med rektor Vi har drøftet risikoen for besvigelser på institutionen med rektor. Drøftelserne har også omfattet de interne kontroller, som institutionen har implementeret for at forebygge disse risici. Rektor har i denne forbindelse oplyst, at denne ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i institutionens årsrapport som følge af besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsrapporten som følge af besvigelser, eller andre forhold, der kan indikere besvigelser mod institutionen. Beholdningseftersyn Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 22. november Beholdningseftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Indtægter Til brug for udbetaling af statstilskud til institutionen har vi i årets løb foretaget attestationer. Vi har til grund for de enkelte attestationer udført stikprøvevise tests med henblik på verificering af de oplyste data. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at indberetningerne er foretaget på et pålideligt grundlag. Statstilskud for året er afstemt til de af os attesterede indberetninger samt modtagne skrivelser fra Undervisningsministeriet. Samtidig er periodisering af disse tilskud kontrolleret. Andre indtægter er kontrolleret ved stikprøver eller ved afstemninger til bogholderiet mv. Lønrevision Vi har stikprøvevis kontrolleret, om der for hver medarbejder forefindes en "personalesag" indeholdende relevant dokumentation. Vi har endvidere stikprøvevis kontrolleret, om der udbetales korrekt løn i overensstemmelse med lærernes tjenestetidsplaner og lønindplaceringer, herunder at organisationsaftaler og protokollater om arbejdstid er overholdt.

6 Deloitte 18 I forbindelse med vores gennemgang af personalesager har vi konstateret, at sagerne indeholder ældre materiale. Vi har anbefalet, at sagerne bliver gennemgået og opdateret. Vi har ikke fundet fejl ved gennemgangen. Balancen Vi har påset, at der foreligger afstemninger og specifikationer af de væsentligste balanceposter. Vi har gennemgået disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i årsrapporten. Vi har kontrolleret værdiansættelsen af anlægsaktiverne og har konstateret, at bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen herom er overholdt. 2. Rapportering om udført forvaltningsrevision Det fremgår af revisionsbekendtgørelsen, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Som led heri har vi foretaget den i lovgivningen foreskrevne forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevisionen er det vores opgave at undersøge og vurdere institutionens økonomistyring samt, hvorvidt institutionen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt. Vi har under vores forvaltningsrevision ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger vedrørende institutionens økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores konklusion er blandt andet baseret på nedenstående nøgletal, samt de nøgletal og andre oplysninger, der fremgår af årsrapporten. 2.1 Forvaltning af institutionens midler - økonomistyring Institutionens økonomistyring tager sit udgangspunkt i et budget og en løbende budgetopfølgning, som dog ikke har samme opstillingsform som årsrapporten. I årets løb sammenholdes det realiserede forløb med det planlagte og budgetterede forløb. Vi har anbefalet, at budgetopfølgningen i højere grad sker i forhold til registreringerne i økonomisystemet 2.2 Forvaltning af institutionens midler - sparsommelighed Som led i vores revision har vi vurderet, om institutionens midler er anvendt i overensstemmelse med institutionens formål, samt om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. Det er vores opfattelse, at institutionens dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer for sparsommelig forvaltning af offentlige midler.

7 Deloitte 19 Driftsomkostninger Institutionens budget er tilrettelagt således, at der er budgetansvarlige inden for de enkelte områder. Inden for de i budgettet fastsatte rammer har de budgetansvarlige et vist råderum til at foretage indkøb af materialer mv. Under vores lønrevision har vi blandt andet gennemgået Iønindplaceringen. Vi er af den opfattelse, at der ved indkøb af diverse materialer er udvist normal sparsommelighed. Placering af likviditet Vi har påset, at skolen ikke ligger inde med større kontante beholdninger, samt at indestående på konti i pengeinstitutter forrentes fornuftigt. Investeringer Vi har forespurgt ledelsen om institutionens forretningsgange med hensyn til beslutning og accept af større investeringer. Institutionens ledelse drøfter større investeringer, inden disse besluttes, samt indhenter alternative tilbud fra flere leverandører, inden et projekt besluttes og igangsættes. 2.3 Forvaltning af skolens midler - produktivitet Vi har revideret skolens produktivitet med udgangspunkt i nedenstående budgetopfølgning og de i årsrapporten viste nøgletal, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Ved revisionen for næste år har vi planlagt at sammenholde skolens nøgletal med andre gymnasier, men der foreligger endnu ikke relevante data til brug for en sådan sammenligning.

8 Deloitte 20 Gennemsnitlige indtægter og omkostninger pr. elev Resultat 2007 kr. Statstilskud Andre indtægter 44 Indtægter pr. elev Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Omkostninger pr. elev Renteindtægter, netto 408 Resultat pr. elev Forvaltning af skolens midler - effektivitet Udover den lovkrævede undervisningsvurdering inddrages eleverne i kompetente udvalg med henblik på drøftelse og forbedring af undervisningsmiljøet. Vi har drøftet skolens effektivitet med rektor og kan på baggrund heraf konkludere, at det er vores oplevelse, at skolen har en god kvalitetsudviklingsproces. Vores konklusion er baseret på en drøftelse med ledelsen om strategi, handlingsplan, indsatsområder for 2007 /08 og aktuelle udfordringer samt dokumentation for evaluering. 2.5 Budgetopfølgning Vi har nedenfor sammenlignet resultatopgørelsen for 2007 med budgettet for 2007.

9 Deloitte Afvigelse Realiseret Budget 2007 t.kr. t.kr. t.kr. Statstilskud Andre indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Driftsomkostninger Driftsresultat Renteindtægter, netto Resultat Vi har foretaget en gennemgang af budgetafvigelserne og har vurderet, at afvigelserne er forklaret tilfredsstillende. 3. Revisorchecklisten I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal vi i forbindelse med protokollen udfylde og vedhæfte en revisorcheckliste. Vi skal fremhæve følgende punkter fra vores gennemgang af områderne i checklisten. Regnskabsinstruks (punkt 9 og 10) Institutionen har udarbejdet en regnskabsinstruks, som senest er ajourført den 31. januar Vi har gennemgået instruksen og har noteret os, at der efter forholdene er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner. Vi har afgivet særskilt erklæring om regnskabsinstruksen i henhold til regelsættet. Anlægsaktiver (punkt 15) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab udarbejder institutionen et anlægskartotek over aktiver, der har en værdi over kr. ekskl. moms.

10 Deloitte 22 Sociale klausuler (punkt 24 og 25) Ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner, skal institutionen udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvorledes institutionen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte, for at 3,5% af årsværkene, svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, er ansat på særlige vilkår. Institutionen skal i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse afgive en redegørelse herom. Redegørelsen fremgår af årsrapportens nøgletal i afsnittet: Medarbejdere, årsværk. Institutionens revisor skal ifølge bekendtgørelsens 4 og ifølge bilag til revisionsbekendtgørelsen påse, at institutionen overholder bestemmelserne i bekendtgørelse om sociale klausuler. Vi har konstateret, at institutionen har en sådan handlingsplan. Af nøgletallene i årsrapporten fremgår det, at årsværksmindstegrænsen endnu ikke er opnået. Undervisningsmiljøvurdering (punkt 26) I henhold til lov nr. 166af14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø, skal institutionen udarbejde en undervisningsmiljøvurdering. Vurderingen skal ajourføres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Institutionens revisor skal i henhold til bilaget til revisionsbekendtgørelsen påse, at undervisningsmiljøvurderingen er udarbejdet, og at den ajourføres. Vi er blevet forelagt institutionens seneste undervisningsmiljøvurdering, som er udarbejdet i 2005, og har fået oplyst, at en ny undervisningsmiljøvurdering vil blive udarbejdet i Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder, har institutionens rektor afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten. Heri har institutionens rektor blandt andet erklæret: At der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår, og At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

11 Deloitte Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til institutionslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. 4.3 Andre opgaver Vi har efter anmodning fra institutionens ledelse udført følgende opgaver udover ordinær revision: Gennemgang og attestation af skemaer med oplysninger til brug for fastsættelse af tilskud Erklæring om regnskabsinstruksen Erklæring om åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Assistance vedrørende bogholderi mv. Assistance i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2007 Revisorerklæring om momsårsopgørelse. Vores arbejde i forbindelse med ovennævnte har ikke givet anledning til bemærkninger. 5. Konklusion på den udførte revision Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Vores detaljerede kommentarer til den udførte revision er meddelt institutionens rektor. Ingen af disse kommentarer har en sådan karakter, at vi har fundet det påkrævet at omtale dem i revisionsprotokollatet. 6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen) samt ministeriets revisorcheckliste, som er vedhæftet denne revisionsprotokol. Vores revision udføres derudover i henhold til danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. I vores revisionsprotokollat af 12. juni 2007 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar.

12 Deloitte Erklæring I henhold til Undervisningsministeriets revisions bekendtgørelse af 13. december 2006 skal vi erklære: At vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. København, den 1. april 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsak:tieselskab Peter Z. Skanborg statsautoriseret revisor Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 1. april 2008 Bestyrelse Lone Rønnemose Pedersen

13 25 Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen lnstitutionsnr.: Institutionens navn: Virum Gymnasium Regnskabsår: 2007 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til brug for Undervisningsministeriets kontrol af årsregnskaber for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ministeriet anvender desuden checklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af checklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Checklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Checklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Checklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Undervisningsministeriet af revisors besvarelse af revisorchecklisten efter retningslinier fastsat af ministeriet. Besvarelsen af checklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af checklisten. Revisors besvarelse af checklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af checklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om Revisionsprotokollen og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i checklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter checklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: [gi "Blank" påtegning 0 Forbehold 0 Supplerende oplysninger

14 26 Resultat af Har Punktet Punktet revisions- punktet ud- ikke Revisions- og kontrolområde handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærknine:er JA NEJ JA X X 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med X re1mskabsbekendt!!ørelsen? (Rev-bek. 5) 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? X (Rev-bek 5) 2. Revision og revisionsarbeide 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærk- X ninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er X inden for institutionens formål? (Rev-bek 7) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som X revisor har fundet nødvendig? (Rev-bek 6) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller X revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (Lovens 43) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene X har tilstrækkelige og opdaterede interne disponeringsog godkendelsesregler? (Rev-bek 4) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne dispone- X rings- og godkendelsesregler er fulgt? <Rev-bek 4) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem X registrerings- og :frigivelsesfunktioner på institutionen? (Rev-bek 5) 10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsin- X struks er opdateret og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr af 19/12/06 om statens re1mskabsvæsen m.v.? 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret X tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (Rev-bek 5) 12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret X tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (Rev-bek 5)

15 27 Resultat af Har Punktet Punktet revisions- punktet ud- ikke Revisions- og kontrolområde handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærknine:er JA NEJ JA X X 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningsefter- X syn mindst I gang i løbet af regnskabsåret? (Rev-bek 5) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overens- X stemmelse med 21 i loven? 15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek X er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (Regn-bek. 4) 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskon- X trol af institutionens anlægsaktiver? (Rev-bek. bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten X vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse? (Re1m-bek. 5) 5. lndtæl!tscbekketvirksomhed 18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede X resultat ikke har været negativt de seneste fire år i træk? (Rev-bek., bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalku- X lationer? <Rev-bek., bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og om- X kostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? <Rev-bek., bilag 1, nr. 4.2) 21 Afsætter institutionen - efter revisors vurdering - sine X produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets Budgetvejledning pkt , således at private udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? (Loven 39) 6. Særlige kontrolomzaver 22 Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke X uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? (Loven 29)

16 28 Resultat af Har Punktet Punktet revisions- punktet ud- ikke Revisions- og kontrolområde handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærkninl!er JA NEJ JA X X 23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten X vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (Rev-bek 2) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. X sociale klausuler? (Soc-klaus 1 og Rev-bek. bilag 1, nr.9) 25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i års- X rapporten vedr. sociale klausuler? (Soc-klaus 2, Regns-bek bilag 1) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervis- X ningsmiljøvurdering? (UV-miljø 6 og 7 samt Revbek., bilag 1, nr. 8) 27 Har revisor vurderet, at evt. indgåede driftsoverens- X komster med amterne om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetageisen af undervisningspligten? (FVU-bek 19, stk. 1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 28 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansætte}- X sesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (Rev-bek., bilag 1, nr. 2) 29 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelses- X breve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? (Rev-bek., bilag 1, nr. 2) 30 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af X over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og attesteret af dertil bemyndigede personer? (Rev-bek., bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet at tillæg, vederlag og udgifts- X dækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler herunder regler for lokalløn? (Revbek., bilag 1, nr. 2) 32 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og hono- X rarer er indberettet kon-ekt i SLS-systemet? (Revbek., bilag 1, nr. 2)

17 29 Resultat af Har Punktet Punktet Revisions- og kontrolområde revisions- punktet ud- ikke handlin- givet skudt, relevant gen anled- jf. revining til sionsvæsent- planen lige/ kritiske bemærknine:er JA NEJ JA X X 33 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i X forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftaleme og /eller ansættelsesbekendtgørelsen - herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler?) (Rev-bek., bilag 1, nr. 2, Ans-bek.) 8. Forvaltnill!!:srevision - økonomistvrin2 34 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens X økonomistyring - herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (R.ev-bek, bilag 1, nr. 6.4) 35 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X skolens økonomistyring? (Rev-bek. 8, stk. 4) 9. Forvaltnin2srevision - sparsommeli2hed 36 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af spar- X sommelighed? (Rev-bek., 8, stk. 4) 37 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X sparsommelighed? (Rev-bek. 8, stk. 4) 10. Forvaltninl!srevision - produktivitet 38 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens X produktivitet? <R.ev-bek., 8, stk. 4) 39 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X skolens produktivitet? <R.ev-bek. 8, stk. 4) 11. Forvaltnin2srevision - effektivitet 40 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens X effektivitet? (Rev-bek., 8, stk. 4) 41 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. X skolens effektivitet? (Rev-bek. 8, stk. 4) Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen "Resultat" afkrydses 'JA' rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer ''ja" i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen "væsentlige/kritiske bemærkninger".

18 30 Der skal afkrydses i "Nej" rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen "Punktet udskudt, jf. revisionsplanen" eller i kolonnen "punktet ikke relevant". En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. Regelhenvisning: Checklisten refererer til følgende regelsæt: Loven: Lovbekendtgørelse nr. 575 af 9. juni 2006 institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. HHX-bek.: Bekendtgørelse nr. 800 af 28. juni 2007 om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen. HTX-bek.: Bekendtgørelse nr. 801 af 28. juni 2007 om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen. FVU-bek.: Bekendtgørelse nr. 973af19. juli 2007 om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning (FVU-bekendtgørelsen). Lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) med de ændringer der følger af lov nr. 592 af 24. juni 2005, lov nr af7. december 2005, lov nr. 578 af9.juni 2006, og lov nr. 557af6.juni UV-miljø.: Lov nr. 166af14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Soc-klaus.: Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner. Regns-bek.: Bekendtgørelse nr. 1449af13. december 2006 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Rev-bek.: Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. KCH(eh) X:\OAT A\138\138566\2008\138566RP2007.doc

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten JL pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Milnersvej 43,

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Revisionsprotokollat af 22. marts 2013

Revisionsprotokollat af 22. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Bilag 5 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 133 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 133 1.2 Konklusion

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

Center for Tandregulering Nordvestjylland. Revisionsprotokollat til ársregnskab 2013

Center for Tandregulering Nordvestjylland. Revisionsprotokollat til ársregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Center for Tandregulering

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 5. maj 2015 side 439 446 vedrørende årsregnskabet for 2014 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere