LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE"

Transkript

1 LANDSKASSENS REGNSKAB 2013 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 2 Oversigt over bevilling og regnskab for Sammenstilling af regnskabsår 2011, 2012 og Inatsisartuts Formandskab Formandens Departement Grønlands Repræsentation Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Skattestyrelsen Departementet for Familie og Justitsvæsen Departementet for Sundhed og infrastruktur Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og ligestilling Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Departementet for Boliger Departementet for Miljø og Natur Anlægsområdet Anlægs- og renoveringsfonden Noter til status

3 Læsevejledning Bilaget til Landskassens Regnskab er udarbejdet for at give en uddybende fremstilling af de enkelte aktivitetsområders bevillinger og forbrug. Bilaget består af: Den konsoliderede resultatopgørelse på hovedkontoniveau for Det konsoliderede forbrug på hovedkontoniveau i årene 2011, 2012 og Resultatopgørelse for de enkelte aktivitetsområder. Hvert område har udarbejdet en overordnet beskrivelse af området samt redegjort for, hvilke aktiviteter det har gennemført. Hvis aktivitetsområder har indgået servicekontrakter, er der redegjort for, om der er sket den aftalte rapportering. Herefter følger tre tabeller, der indeholder områdets regnskabstal og bevilling i forskellige niveauer. Første tabel er en aktivitetsoversigt over bevillingstyperne for området. Anden tabel er en hovedkontooversigt over bevilling i kr., forbrug i kr. og forbrug i procent af bevilling pr. hovedkonto. Tredje tabel er en regnskabsspecifikation over udviklingen i de sidste 3 år pr. hovedkonto opdelt i artskontogrupper. Til sidst er noter til regnskabets status. Eksempel på Selvstyrets kontoplan Aktivitetsområde: Formandens Departement Formål: Fællesudgifter Hovedkonto: Administration Artskontogruppe: Lønninger Generelle bemærkninger Der er i regnskaberne for de enkelte aktivitetsområder foretaget afrunding i hele tusinde kroner, hvilket kan medføre ubetydelige differencer. Ved sammenstilling af tallene fra de sidste 3 regnskabsår gør følgende forhold sig gældende: Hvis en hovedkonto er flyttet fra et aktivitetsområde til et andet i løbet af de sidste 3 år, er alle 3 år anført under det aktivitetsområde, som blev anvendt i Hvis en del af en hovedkonto er flyttet fra en hovedkonto til en anden i løbet af de sidste 3 år, er der ikke foretaget en tilsvarende flytning af udgiften. Et eksempel er at administrationen af kommunikationskontoret i 2011 var en del af Departement for finanser, Økonomi og Personalestyrelsen, mens det i 2012 og 2013 var en del af Formandens Departement Endelig er der ikke korrigeret for, hvis der er sket ændringer i konteringspraksis. 2

4 Oversigt over bevilling og regnskab Driftsudgifter Bevilling Forbrug Diff Inatsisartuts Bureau Inatsisartut Inatsisartuts Ombudsmand Formandens Departement, NSN, administra Naalakkersuisut Repræsentationen i Bruxelles Grønlands Repræsentation i Kbh, drift Grønlands Repræsentation, husleje Selvstyrets lejligheder i København Departementet for Finanser og Indenrigs Digitaliseringsstyrelsen Implementering af IKT-strategien Tilsynsrådet for kommunerne Grønlands Statistik Økonomi og Personalestyrelsen Efteruddannelsespulje Midlertidig indkvartering Selvstyrets centrale adm. bygninger Vedligehold af Selvstyrets bygninger Skattestyrelsen DcR udligningskonto Departementet for Familie og Justitsvæs Departementet for Sundhed og Infrastruk Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Bygherremyndighed - Trafikanlæg Overvågning og monitorering, trafikområ Sikkerhed til søs Depart. for Uddannelse, Kirke, Kultur Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug Styrelsen for Råd og Nævn Departementet for Erhv, Råstof og Arbmk Råstofstyrelsen, administration Departementet for Boliger Bygningsmyndigheden Landsplanlægning Adm.- og projektudgifter / boligbyggeri Departement for Miljø og Natur Miljøstyrelsen for Råstofområdet Eksplosivstoffer, brand og beredskab Administration Kurser og efterudd. om det socialområd Vedligehold af bygninger - Familie Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninst. for børn - unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet Særlig indsats for seksuelt misbrugte p Børne- og ungestrategien Handicapinstitutioner Rådgivningscenter for handicappede Familie Vedligeholdelse af Selvstyrets bygn Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk

5 Bevilling Forbrug Diff Dronning Ingrids Hospital Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Eksperimentel behandling Sundhedsregioner, lægebetjening Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsa Fællesudgifter, evakueringer mv Landsapotek Sundhedsdistrikterne, tandlægebetj Landslægeembedet Inuuneritta Sundhed Uddannelses- og kollegieforvaltningen Selvstyrets skoler Ado Lyngep Atuarfia GU-skolerne Vedligehold af Selvstyrets bygninger Information og formidling omkring inter EDB i uddannelsessystemet Vejlederuddannelse Kursusvirksomhed Renoveringsuddannelser Efteruddannelse af faglærere Center for Arktisk Teknologi Institutioner under erhversvsuddannelse Maritime Skole Handelsskolen, Nuuk Levnedsmiddelskolen, INUILI Handelsskolen, Qaqortoq Brancheskolen for sundhedsuddannelser Tech College Greenland Kunstskolen PhD-studium Forskeruddannelse Universitetsparken, Ilimmarfik Kateket- og organistuddannelse Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcen Det Grønlandske Landsbibliotek Grønlands Nationalmuseum Arctic Winter Games og Island Games Fredningsaktiviteter Rettighedspenge til digitale programmer Sprogsekretariatet Forskning Kirken i Grønland Uddannelse mv Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit Nettostyrede virksomheder Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtb Jagtbetjentordning Afdelingen for Geologi Erh- og arb.mkd.udv. i bygder og yderdi Geologi- og markedsføringsprojekter Nukissiorfiit, gadebelysning Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug

6 Bevilling Forbrug Diff Udgifter til sagsanlæg Innovations- og projektopgaver Tab hos arbejdsgivere TV og radiodistribution i Grønland Havnemyndighed Havnevedligehold Forsikringer Låneadministration Særlige tilskud til boligafdelinger Monitorering og indsats, Klimaområdet Miljøteknologi, drift Grønlands Naturinstitut Andre driftsudgifter Driftsudgifter Lovbundne udgifter Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Barselsdagpenge Boligsikring Offentlig pension til alderspensioniste Førtidspension Førtidspensionister i Danmark Ydelser, Nordisk Konvention Familie Udlån og indfrielser af banklån Stipendier og børnetillæg Aktivitetsafhængige tilskud Uddannelse Rentetilskud, opsparingsordninger Boligområdet Lovpl. arbejdsskadeforsikr. rejse, ulyk Indfrielse af garantier for lån Revalidering Andre lovbundne udgifter Lovbundne udgifter Tilskud Politisk arbejde Vestnordisk Råd Udgifter til valg Eftergivelse af KNR's trækningsret Administration Central pulje til anbringelser i Danmar Børnerettighedsinstitution Familie og Sundhed

7 Bevilling Forbrug Diff Inuit Circumpolar Council Tilskud til Nordatlantens Brygge Sektorprogram for uddannelse Rentetilskrivning Særydelser, rejseudgifter mm. instituti Tilskud til efterskoler i GRL Efterskole Skolemad Tilskud til De Grønlandske Huse CopyDan aftale Ligestillingsråd Højskoler Tilskud til refusion af NCB afgifter og Tilskud til idræt Tilskud til landsdækkende børne- og ung Aftalebundne tilskud til kultur området Tilskud til lokal Radio- og lokal TV vi Grønlands Radio - KNR Grønlands Kulturhus Katuaq Tilskud fra Grønlands andel af tips- og Andre tilskud til kultur Tilskud til udgivelse af grønlandskspro Grønlands Nationalteater Kompetenceudviklingskurser Kultur og uddannelse Tilskud til landsdækkende aviser Kontingenter Fiskeri og fangst Fiskeriudviklingspulje Genetableringsstøtte Konsulenttjeneste for fiskere og fanger Finanseringsstøtte til landbrug Udviklingsstøtte, landbrug Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S Rente- og afdragsfrie udlån Rentetilskud Rentebærende udlån Indfrielse af garantier - fåreavl Støtte landbaserede erhverv og turisme Eksport af vand og is fra Grønland Aluminiumsprojektet Mobilitetsfremmende ydelse Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelse Ekstraordinær indsats for ledige Vandkraft forundersøgelser Energistatistik Udviklingsprojekter indenfor vedvarende Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Bloktilskud til kommunerne Borgerråd Udbygning af infrastruktur i Kujalleq Udlån til kommuner, udlån Tilskud til kommunerne Bankforsyning Tilskud til passagerbefordring

8 Bevilling Forbrug Diff Overgangsreserve - Trafikstruktur Vareforsyning Godstransport Driftsaftaler, produktionsanlæg Indhandlingstilskud, sælskind Servicekontrakter Grønlands Råd for Menneskerettigheder Kontante udgifter til aktieselskaber Bidrag til Northern Periphery Programme Tilskud til internationale aktiviteter Tilskud til partiernes valgkamp Forebyggende virksomhed GLV, Mittarfeqarfiit, serviceydelser ti ASIAQ Nukissiorfiit Køb af CO2 kreditter Rangerordningen Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesud Tilskud til kommunale pilotprojekter fo Tilskud til modtagestationer og kildeso Andre tilskud Tilskud Anlægsudgifter Ældreinstitutioner Landsdækkende institutioner Sundhedsvæsenet Familie og Sundhed Kommunale skoler Uddannelsesbyggeri Kollegiebyggeri Kulturbyggeri Uddannelse mv GLV - landingspladser Nukissiorfiit, anlægsudlån Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodnin Offentlige arbejder mv Særlig renovering Boligstøtte, istandsættelsestilskud Støttet privat boligbyggeri Boligprojekter og Erstatningsbyggeri Boligstøtte, udlån renovering mm Boligområdet Reserve til ny landstingssal Tilbageførsler fra Anlægsfonden Disponeringsbeløb til påbeg. projekt Pisariillisaaneq-projektet, ERP Anlægsstrategi for bygder og yderdistri års eftersyn

9 Bevilling Forbrug Diff Transportkommissionen - forundersøgelse Miljøafbødende foranstaltninger på Dund Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Statens bloktilskud Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Fiskeriaftaler med EU Salg af fiskeri rettigheder Aftalte indtægter Landsskat Særlig landsskat Selskabsskat, Selvstyrets virks Direkte skatter Skattebøder Afgiftsbøder Indførselsafgifter Motorafgift Rejeafgift Havneafgift Stempelafgift Lotteriafgift Automatspilsafgift Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri Afgifter tips og lotto Arbejdsmarkedsafgift Miljøafgift på produkter til energifrem Afgift på hellefisk i det havgående fis Indirekte skatter/afgifter Udbytte,udlodning og salg fra A/S Royal Greenland A/S, renter Nettorenter Renteindtægter Drift af udlejningsboliger, kapitalafk Nukissiorfiit, renter Forrentning af investeret kapital Royal Greenland A/S, afdrag Afdrag rentebærende udlån Boligstøtte, renter og afdrag, netto Nukissiorfiit, afdrag Afdrag på lån Andre indtægter Lejeindtægter fra andre lejemål Indbet. på tidl. afskrevne fordringer Renteindtægter Afdrag på uddannelseslån Grønlands andel af tips- og lottoomsætn

10 Bevilling Forbrug Diff Salg af boliger - nettoudbetaling Betaling for bolignumre Andre indtægter Indtægter

11 Bevilling Forbrug Diff. Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter DAU resultat

12 Sammenstilling af regnskabsår Forbrug Driftsudgifter Inatsisartuts Bureau Inatsisartut Inatsisartuts Ombudsmand Formandens Departement, NSN, administra Naalakkersuisut Repræsentationen i Bruxelles Grønlands Repræsentation i Kbh, drift Grønlands Repræsentation, husleje Selvstyrets lejligheder i København Departementet for Finanser og Indenrigs Digitaliseringsstyrelsen Implementering af IKT-strategien Tilsynsrådet for kommunerne Grønlands Statistik Økonomi og Personalestyrelsen Efteruddannelsespulje Midlertidig indkvartering Selvstyrets centrale adm. bygninger Vedligehold af Selvstyrets bygninger Skattestyrelsen DcR udligningskonto Departementet for Familie og Justitsvæs Departementet for Sundhed og Infrastruk Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Teleklagenævn Bygherremyndighed - Trafikanlæg Overvågning og monitorering, trafikområ Sikkerhed til søs Depart. for Uddannelse, Kirke, Kultur Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug Styrelsen for Råd og Nævn Departementet for Erhv, Råstof og Arbmk Råstofstyrelsen, administration Departementet for Boliger Bygningsmyndigheden Landsplanlægning Adm, projektudg. på anlægsområdet Eksplosivstoffer, brand og beredskab Adm.- og projektudgifter / boligbyggeri Bygherreadministration, Selvstyrets eje Departement for Miljø og Natur Departementet for Indenrigsanliggender Miljøstyrelsen for Råstofområdet Eksplosivstoffer, brand og beredskab Administration Kurser og efterudd. om det socialområd Vedligehold af bygninger - Familie Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninst. for børn - unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet Særlig indsats for seksuelt misbrugte p Børne- og ungestrategien Handicapinstitutioner Rådgivningscenter for handicappede

13 Forbrug Familie Vedligeholdelse af Selvstyrets bygn Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Eksperimentel behandling Sundhedsregioner, lægebetjening Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsa Fællesudgifter, evakueringer mv Landsapotek Sundhedsdistrikterne, tandlægebetj Landslægeembedet Inuuneritta Sundhed Vedligehold af bygninger - Kirke Pædagogisk, psykologisk rådgivning Uddannelses- og kollegieforvaltningen Selvstyrets skoler Ado Lyngep Atuarfia Vidtgående specialundervisning/folkesko GU-skolerne Vedligehold af Selvstyrets bygninger Information og formidling omkring inter EDB i uddannelsessystemet Vejlederuddannelse Kursusvirksomhed Renoveringsuddannelser Efteruddannelse af faglærere Center for Arktisk Teknologi Institutioner under erhversvsuddannelse Maritime Skole Handelsskolen, Nuuk ATI, Fiskeindustriskolen Levnedsmiddelskolen, INUILI Handelsskolen, Qaqortoq Brancheskolen for sundhedsuddannelser Tech College Greenland Kunstskolen PhD-studium Forskeruddannelse Universitetsparken, Ilimmarfik Kateket- og organistuddannelse Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcen Det Grønlandske Landsbibliotek Grønlands Nationalmuseum Arctic Winter Games og Island Games Fredningsaktiviteter Rettighedspenge til digitale programmer Sprogsekretariatet Forskning Kirken i Grønland Uddannelse mv Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit

14 Forbrug Nettostyrede virksomheder Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtb Jagtbetjentordning Afdelingen for Geologi Erh- og arb.mkd.udv. i bygder og yderdi Geologi- og markedsføringsprojekter Nukissiorfiit, gadebelysning Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Udgifter til sagsanlæg Skatte- og velfærdskommission Innovations- og projektopgaver Tab hos arbejdsgivere TV og radiodistribution i Grønland Havnemyndighed Havnevedligehold Råstofprojekter Forsikringer Låneadministration Særlige tilskud til boligafdelinger Monitorering og indsats, Klimaområdet Miljøteknologi, drift Grønlands Naturinstitut Andre driftsudgifter Driftsudgifter Lovbundne udgifter Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Barselsdagpenge Boligsikring Offentlig pension til alderspensioniste Førtidspension Førtidspensionister i Danmark Ydelser, Nordisk Konvention Familie Udlån og indfrielser af banklån Stipendier og børnetillæg Aktivitetsafhængige tilskud Uddannelse Rentetilskud, opsparingsordninger Boligområdet Lovpl. arbejdsskadeforsikr. rejse, ulyk Indfrielse af garantier for lån Revalidering Andre lovbundne udgifter

15 Forbrug Lovbundne udgifter Tilskud Politisk arbejde Vestnordisk Råd Udgifter til valg Eftergivelse af KNR's trækningsret Administration Central pulje til anbringelser i Danmar Børnerettighedsinstitution Familie og Sundhed Inuit Circumpolar Council Tilskud til Nordatlantens Brygge Sektorprogram for uddannelse Rentetilskrivning Særydelser, rejseudgifter mm. instituti Tilskud til efterskoler i GRL Efterskole Skolemad Tilskud til De Grønlandske Huse CopyDan aftale Ligestillingsråd Højskoler Tilskud til refusion af NCB afgifter og Tilskud til idræt Tilskud til landsdækkende børne- og ung Aftalebundne tilskud til kultur området Tilskud til lokal Radio- og lokal TV vi Grønlands Radio - KNR Grønlands Kulturhus Katuaq Tilskud fra Grønlands andel af tips- og Andre tilskud til kultur Tilskud til udgivelse af grønlandskspro Grønlands Nationalteater Kompetenceudviklingskurser Kultur og uddannelse Tilskud til landsdækkende aviser Kontingenter Fiskeri og fangst Fiskeriudviklingspulje Genetableringsstøtte Konsulenttjeneste for fiskere og fanger Finanseringsstøtte til landbrug Udviklingsstøtte, landbrug Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S Rente- og afdragsfrie udlån Rentetilskud Rentebærende udlån Rente- og afdragsfri udlån til landbrug Indfrielse af garantier - fåreavl Støtte landbaserede erhverv og turisme Eksport af vand og is fra Grønland Aluminiumsprojektet

16 Forbrug Mobilitetsfremmende ydelse Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelse Ekstraordinær indsats for ledige Vandkraft forundersøgelser Energistatistik Udviklingsprojekter indenfor vedvarende Erhverv, Fiskeri, Fangst og Landbrug Bloktilskud til kommunerne Borgerråd Udbygning af infrastruktur i Kujalleq Udlån til kommuner, udlån Tilskud til kommunerne Bankforsyning Tilskud til passagerbefordring Overgangsreserve - Trafikstruktur Vareforsyning Godstransport Driftsaftaler, produktionsanlæg Indhandlingstilskud, sælskind Servicekontrakter Hjælp til jordskælvsofre i Haiti Hjælp til brand ofre i Iqaluit Grønlands Råd for Menneskerettigheder Kontante udgifter til aktieselskaber Bidrag til Northern Periphery Programme Tilskud til internationale aktiviteter Tilskud til partiernes valgkamp Forebyggende virksomhed GLV, Mittarfeqarfiit, serviceydelser ti ASIAQ Arctic Umiaq Line Eftersøgnings- og Redningsberedskab Nukissiorfiit Køb af CO2 kreditter Rangerordningen Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesud Tilskud til kommunale pilotprojekter fo Tilskud til modtagestationer og kildeso Andre tilskud Tilskud Anlægsudgifter Miljø, anlæg Ældreinstitutioner Landsdækkende institutioner Sundhedsvæsenet Familie og Sundhed Erhvervsuddannelsesområdet

17 Forbrug Kommunale skoler Uddannelsesbyggeri Kultur- og idrætsbyggeri Kollegiebyggeri Kulturbyggeri Kirken Uddannelse mv Havneanlæg Udbygning af landingsbanestruktur GLV - landingspladser Nukissiorfiit, anlægsudlån Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodnin Offentlige arbejder mv Personaleboliger i Nuuk /40 byggeri Særlig renovering Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Boligprogram, bygder og yderdistrikter Boligstøtte, istandsættelsestilskud Overdr.saneringsm. udlejningsejend. kom Støttet privat boligbyggeri Boligprojekter og Erstatningsbyggeri Boligstøtte, udlån renovering mm Boligområdet Reserve til ny landstingssal Miljøteknologi, anlæg Tilbageførsler fra Anlægsfonden Disponeringsbeløb til påbeg. projekt Renovering og ombygning Indretning af serverrum Pisariillisaaneq-projektet, ERP Nyt IT- system til skat Anlægsstrategi for bygder og yderdistri års eftersyn Transportkommissionen - forundersøgelse Nyt skib til Naturinstituttet Miljøafbødende foranstaltninger på Dund Andre anlægsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Statens bloktilskud Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Fiskeriaftaler med EU Salg af fiskeri rettigheder Aftalte indtægter Landsskat Særlig landsskat

18 Forbrug Selskabsskat, Selvstyrets virks Direkte skatter Skattebøder Afgiftsbøder Indførselsafgifter Motorafgift Rejeafgift Havneafgift Stempelafgift Lotteriafgift Automatspilsafgift Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri Afgifter tips og lotto Arbejdsmarkedsafgift Miljøafgift på produkter til energifrem Afgifter is og vand Afgift på hellefisk i det havgående fis Indirekte skatter/afgifter Udbytte,udlodning og salg fra A/S Royal Greenland A/S, renter Nettorenter Renteindtægter Drift af udlejningsboliger, kapitalafk Nukissiorfiit, renter Forrentning af investeret kapital Royal Greenland A/S, afdrag Afdrag rentebærende udlån Boligstøtte, renter og afdrag, netto Nukissiorfiit, afdrag Afdrag på lån Andre indtægter Lejeindtægter fra andre lejemål Indbet. på tidl. afskrevne fordringer Renteindtægter Afdrag på uddannelseslån Grønlands andel af tips- og lottoomsætn Salg af boliger - nettoudbetaling Betaling for bolignumre Andre indtægter Indtægter

19 Forbrug Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter DAU-saldo DA-resultat U-resultat

20 01 Inatsisartuts Formandskab Aktivitetsoversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Anlægsudgifter Driftsudgifter Indtægter Lovbundne udgifter Tilskud DAU-saldo DA-resultat U-resultat Hovedkontooversigt Bevilling Forbrug Forbrug i % Inatsisartuts Bureau Politisk arbejde Inatsisartut Vestnordisk Råd Reserve til ny landstingssal Inatsisartuts Ombudsmand DAU-saldo DA-resultat U-resultat Inatsisartuts Bureau 11 LØNNINGER TJENESTEYDELSER VARER LEJE ANSKAFFELSER (NETTO) SALG AF PRODUCEREDE YDELSER AFSKRIVNINGER Forbrug i alt Politisk arbejde 54 ANDRE TILSKUD Forbrug i alt

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK

SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK Side 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Udgivet af Grønlands Statistik April 2012 Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018

Koalitionsaftale 2014 2018 Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for valgperioden 2014-2018. Det centrale

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 10 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen...

Læs mere