PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING"

Transkript

1 LARS KJELDSEN Advokat (H) PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING I GRUPPESØGSMÅL anlagt 15. september 2010) (Korrigeret d ) Som advokat for Foreningen "Watzerath Parken" c/o Flemming Johnsen Vestparken Mariager indstævner jeg herved 1) Global Wind Power A/S Jernbanegade Thisted CVR-nr (sagsøgte 1) 2) Global Wind Power Invest A/S Jernbanegade Thisted CVR-nr (sagsøgte 2) 3) Global Wind Power Deutschland G.m.b.H. Am Oxer 10 D Harrislee (sagsøgte 3)

2 til at give møde som sagsøgte i et gruppesøgsmål, der anlægges ved Retten i Holstebro, Skivevej 2, 7500 Holstebro, på den af retten ved påtegning på denne stævning berammede dag samt fremlægge de dokumenter, sagsøgte vil påberåbe sig, og hvor jeg vil nedlægge følgende 1. PÅSTANDE: Med forbehold for Rettens godkendelse af gruppesøgsmål og fastlæggelse af rammen nedlægger sagsøger følgende påstande: 1.1. Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes at anerkende, at det af sagsøgte 1), 2) og 3) udarbejdede prospekt "Windpark Watzerath, Projektsammenfatning, september 2007" ikke er retvisende Beløbspåstande: Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 2, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,15 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 2, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 4, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,70 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 4, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 8, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,98 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 8, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 10, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,15 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for Dok / af 15

3 hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 10, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 14, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,11 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 14, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 17, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,59 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 17, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 5/11, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,46 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 5/11, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,27 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af. 2. SAGSFREMSTILLING: 2.1. Præsentation af parter De sagsøgte, der i det følgende fælles benævnes "Global Wind Power", er i henhold til eget marketingmateriale Danmarks førende udbyder af vindmølleprojekter, jf. annonce fra 2008 i tidsskriftet "Naturlig Energi" samt udskrift fra Global Wind Powers hjemmeside marts 2009 (bilag 1). Sagsøgte 1) og sagsøgte 2)'s regnskaber for 2006/2007 fremlægges som henholdsvis bilag 2 og bilag 3. Dok / af 15

4 Sagsøger er en forening dannet af indehavere af andele i Windpark Watzerath med henblik på at gennemføre erstatningskravet mod Global Wind Power på grund af, at de oplysninger, som foreningens medlemmer modtog i forbindelse med investeringen, er vildledende og dermed har forledt investorerne til at tro, at investeringen ville indebære et betydeligt afkast, hvorimod det realiserede resultat er et betydeligt tab. Det er sagsøgers hovedsynspunkt, at grundlaget for investeringen er behæftet med væsentlige fejl, som Global Wind Power bærer ansvaret for Sagens nærmere omstændigheder Global Wind Power lod i september 2007 det som bilag 4 fremlagte prospekt betegnet "Windpark Watzerath, Projektsammenfatning, september 2007" (i det følgende "Prospektet") udarbejde. Prospektet blev uopfordret udsendt til en række potentielle investorer. Som bilag 5 fremlægges en af 2. oktober 2007 til potentielle investorer. Af Prospektet fremgår bl.a., at hele Windpark Watzerath består af 13 Vestas V90-2,0 MW vindmøller med en navhøjde på 105 m og en rotordiameter på 90 m. Projektet forventedes idriftsat i perioden oktober december Det fremgår videre af Prospektet, at investorerne bliver organiseret i 13 individuelle I/S'er, der ejer hver sin vindmølle. Hvert I/S bærer således driftsrisikoen for egen mølles produktion, og finansieringen af de enkelte møller sker gennem et lån optaget i Ringkøbing Landbobank. Prisen for møllerne er individuelt beregnet i forhold til de individuelle møllers forventede produktion. Møllerne blev udbudt til en pris i størrelsesordenen ca. EUR pr. mølle, hvilket indebar, at en andel på 1/10 af et interessentskab udgjorde en investering på ca. EUR Investorerne udviste stor interesse for at erhverve andele de udbudte I/S'er, og i løbet af november måned 2007 udsendte Global Wind Power et nyt budget (et eksempel fremlægges som bilag 6), hvor man tilbød investorerne at erhverve anparterne til en mindre pris, mod at investorerne frafaldt en tidligere tilbudt prisberegningsmodel, hvor prisen på møllen endeligt ville blive fast- Dok / af 15

5 sat inden for et interval på baggrund af produktionsresultatet. Ved fremsendelsen af det reviderede budget tilbød Global Wind Power et nedslag i prisen pr. mølle på mellem EUR i forbindelse med, at forudsætningen om den delvise efterfølgende prisregulering blev frafaldet. Alle investorer modtog Global Wind Powers tilbud. I slutningen af november/begyndelsen december måned var samtlige I/Sandele i interessentskaberne solgt til en gruppe af investorer på i alt ca. 40 personer. Et eksempel på det underskrevne kontraktsæt fremlægges som bilag 7. Efter den endelige kontrahering blev der til investorerne udleveret en projektmappe (bilag 8) omfattende til dels det materiale, der allerede var udleveret, nemlig Prospektet, juridisk notat, skattenotat, salgsbudget, interessentskabskontrakt samt kopi af de allerede indgåede kontrakter. Herudover omfattede investormappen de bagved liggende produktionsberegninger, der dannede grundlaget for Prospektet. Efter idriftsættelsen af "Windpark Watzerath" blev det efterfølgende konstateret, at møllernes el-produktion lå væsentligt under det forudsatte i forbindelse med erhvervelsen. Der er i løbet af 2008 og 2009 foregået et ikke ubetydeligt undersøgelsesarbejde med henblik på at blotlægge årsagerne til, at produktionen ligger væsentligt lavere end det i Prospektet forudsatte. Sagsøgerne er imidlertid kommet til den konklusion, efter at man har udvist en betydelig grad af tålmodighed i forhold til kortlægningsarbejdet, at hovedårsagen til, at møllernes produktion ligger væsentligt lavere end det forudsatte i Prospektet, primært skal henføres til, at de i Prospektet budgetterede produktionsmængder var sat alt for høje, og at Prospektet i denne forbindelse var vildledende på væsentlige punkter. Investorerne er opmærksomme på, at udsvingene i årets produktion kan skyldes mængden af vind i de pågældende perioder, hvilket Global Wind Power bl.a. har fremført i forbindelse med drøftelser mellem parterne. Dok / af 15

6 2.3. Bemærkninger i relation til Prospektet Vedrørende Global Wind Powers samhæftelse Global Wind Power angiver i forhold til omverdenen, at det er én virksomhed, og at man opererer som sådan. Således anføres det i sagsøgte 1's årsregnskab 2006/2007 (2. november 2007) (bilag 2), side 6 (tilsvarende anføres i sagsøgte 2's regnskab): "Koncernen opererer under fællesbetegnelsen Global Wind Power." Det anføres i Prospektet, side 3: "Global Wind Power" er i denne projektsammenfatning en fællesbetegnelse for forskellige selskaber i Global Wind Power-koncernen (Global Wind Power Invest A/S, Global Wind Power A/s, Global Wind Power Deutschland GmbH, Wind 102 GmbH, Wind 19 ApS." Ligeledes anføres der i Prospektet, side 22, i forbindelse med afgivelsen af påtegningen på projektet: "Global Wind Power har hermed forsøgt at gengive væsentlige og relevante oplysninger om projektet... Sammenfatningen giver efter Global Wind Power's opfattelse et retvisende billede af projektet og af muligheder og risici, der er forbundet hermed." For så vidt angår det sælgende selskab, Wind 19 ApS, der er et selskab i Global Wind Power-koncernen, fremgår det af regnskabet for 2007/2008, at dette selskabs resultat efter skat udgjorde ca. EUR 2,4 mio. der formentlig stort set udelukkende repræsenterer fortjenesten i forbindelse med et salg af Windpark Watzerath hvilket resultat blev udloddet som udbytte til moderselskabet i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Selskabet er sidenhen stort set tømt for aktiver. Der har herudover været andre indtægter hos Global Wind Power i forbindelse med projektet. Det er på denne baggrund sagsøgers opfattelse, at sagsøgte 1), sagsøgte 2) og sagsøgte 3) hæfter for, at de oplysninger, der er afgivet i Prospektet, er retvisende. Dok / af 15

7 Særlige forhold i Prospektet Sagsøger finder grund til at fremhæve en række oplysninger afgivet i Prospektet, som sagsøger efter foreløbige undersøgelser finder særligt kritisable: Oplysninger om tidligere ejere I Prospektet på side 4 anføres følgende: "Windpark Watzerath er oprindeligt udviklet af det tyske projektudviklingsselskab, Kaun & Hasse GmbH, der efterfølgende har overdraget rettighederne til Global Wind Power-selskabet Wind 19 ApS, som har færdigudviklet selskabet." Det er sagsøgers opfattelse, at projektet først var ejet af vindmølleproducenten Nordex AG, der forsøgte at udvikle området i perioden 2003, 2004 og 2005, hvorefter Nordex overdrog området til Kaun & Haase GmbH i løbet af Global Wind Power opfordres 1) til at oplyse, hvorvidt man vil bestride disse oplysninger Produktionsberegningerne I Prospektet, side 12 13, findes de for økonomien helt afgørende oplysninger om de enkelte vindmøllers forventede produktion. Det fremgår således f.eks. for så vidt angår vindmølle nr. 8, at denne har en forventet gennemsnitlig produktion på kwh pr. år. Denne budgetterede produktion danner herefter grundlaget for budgetforudsætningerne (bilag 6), der er anvendt i forbindelse med prisfastsættelsen af møllen. Det er efter sagsøgernes opfattelse helt afgørende for købet af en interessentskabsandel, at beregningen af den forventede produktion sker på et så godt grundlag som muligt og ved anvendelse af så realistiske data som muligt. Det er sagsøgers opfattelse, at Global Wind Power deler sagsøgers vurdering af vigtigheden af et brug af realistiske date, herunder referencedata mv. Global Wind Power har således i Prospektet, side 13, anført følgende: Dok / af 15

8 "En af de vigtigste faktorer for fastlæggelse af en vindmølles produktion er anvendelsen af lokale vinddata og referencemøller. For Windpark Watzerath gælder det, at der er benyttet referencedata fra nærliggende vindmølleprojekter til verifikation af produktionsberegningerne. Denne verifikation bidrager væsentligt til en større beregningssikkerhed. Vindberegninger er altid baseret på en række forudsætninger, som i større eller mindre omfang påvirker den beregnede produktion. Global Wind Power anser, i lyset af produktionsdata fra eksisterende vindmøller og referencedate fra området, produktionsberegningerne som velunderbyggede." Som bilag 9 fremlægges et kort over området, der viser placeringen af de 13 møller i Windpark Watzerath. Umiddelbart syd for mølle WEA02 ses der yderligere to møller tilhørende Eisborn Wind Gmbh & Co KG. Disse møller er placeret ca meter syd for WEA02. Af det materiale som sagsøgerne er besiddelse af ved stævningens udfærdigelse, fremgår det, at data fra de to vindmøller tilhørende Eisborn Wind GmbH & Co. KG ikke er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af produktionsberegningerne for Windpark Watzerath. Global Wind Power opfordres 2) til at oplyse, hvad baggrunden er for, at produktionsdata fra de to nævnte møller ikke blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af produktionsbudgetterne for Windpark Watzerath. Global Wind Power opfordres 3) til præcist og detaljeret at redegøre for, hvilket undersøgelser Global Wind Power har foretaget i forbindelse med, at Global Wind Power tilkendegav, at man anser produktionsberegningerne som "velunderbyggede" og "verificerede i forhold til referencedata". I januar måned 2009 rettede Global Wind Power henvendelse til indehaverne af de to nærliggende møller (bilag 10). Af svaret til Global Wind Power af 4. februar 2009 (bilag 11), fremgår, at de to nærliggende møller havde haft en produktion, der lå ca % under det, som vindberegnerne i 2003 havde forudsagt de ville producere. Vedlagt svaret fra Eisborn Wind GmbH til Global Wind Power fra januar 2009 var endvidere et brev fra Eisborn Wind GmbH & Co. KG af 7. oktober 2008 til Heiko Klaas (tilknyttet Global Wind Power), hvor man redegør for produktionen på de to møller i perioden 2004 til og med Dok / af 15

9 Sagsøgerne har anmodet professor Erik Lundtang Petersen, Risø, om, på baggrund af de produktionsberegninger, der refereres til i Prospektet, side 12, at foretage en ny beregning på basis af WASP-modellen, hvor den eneste forandring er, at dataene fra de to nærliggende møller anvendes til verifikationen af produktionsberegningerne (bilag 12). Efter professor Erik Lundtang Petersens beregninger ville en inddragelse af produktionsdataene fra de to nærliggende møller have medført en reduktion af produktionsforventningen med ca. 32 %. Global Wind Power opfordres 4) til at tilkendegive, hvorvidt man tiltræder den af professor, Erik Lundtang Petersen foretagne beregning. Såfremt Global Wind Power ikke kan tiltræde den af professoren foretagne beregning, opfordres 5) Global Wind Power til præcist og detaljeret at redegøre for de indsigelser, man måtte have i forhold til beregningen. Sagsøgerne har på basis af den budgetmodel, Global Wind Power anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for investeringen i Windpark Watzerath ved inddragelse af de af Erik Lundtang Petersen udarbejdede produktionsforventninger, udarbejdet et nyt budget, der fremlægges som en del af bilag 13. Global Wind Power opfordres 6) til at tilkendegive, hvorvidt man kan tiltræde den talmæssige opgørelse i de af sagsøger udarbejdede budgetter (bilag 13), samt opfordres 7) til at tilkendegive, hvorvidt man er enig i, at de af sagsøger udarbejdede budgetter (bilag 13) beregningsmæssigt er svarende til de budgetter, som Global Wind Power lod udarbejde, og som dannede grundlag for prissætningen af møller. Såfremt Global Wind Power ikke tiltræder, at beregningerne er tilsvarende, opfordres 8) Global Wind Power til præcist og detaljeret at redegøre for de indsigelser, Global Wind Power måtte have i forhold til beregningerne I forbindelse med udarbejdelsen af en produktionsberegning indgår der andre faktorer end omfanget af vindpåvirkningen samt lævirkninger fra andre nærtstående møller (påvirkningsgraden), herunder nettab fra parken til afregningspunktet for rådighedstab (driftsstop, servicebesøg og eventuelle skyggestop). I Prospektet (bilag 4), side 13, anføres følgende om skyggestop: Dok / af 15

10 "Det produktionstab, som et skyggestop kan medføre, er marginalt og indeholdes i den generelle beregningsusikkerhed." Global Wind Power opfordres 9) til at redegøre for, hvorledes den "generelle beregningsusikkerhed" er opgjort og anvendt ved udarbejdelsen af Prospektet er opgjort samt at fremlægge grundlaget for en sådan opgørelse. Global Wind Power opfordres 10) særligt til at redegøre for, hvorledes den under opfordring 9) nævnte beregningsusikkerhed er indgået i forbindelse med udarbejdelsen af produktionsberegning i Prospektet, side 12. Global Wind Power har anvendt et fradrag på 2 % for rådighed (driftsstop, servicebesøg og eventuelle skyggestop) samt et fradrag for nettab på 1,3 % (Prospektet, side 12). Global Wind Power opfodres 11) til at fremlægge de data, som danner grundlag for at ansætte det generelle fradrag for vindmøllerne rådighed til 2 %. Global Wind Power har i Prospektet, side 12, ansat fradraget for nettab til 1,3 %. Global Wind Power anfører i Prospektet, side 14, følgende vedrørende nettab: "Net- og transformertab beregnes ud fra den anvendte kabeltype og længden på kablet. Ud over de kendte faktorer anvendes der til beregningen desuden nogle referenceværdier, hvorved det samlede tab fra vindparken og frem til afregningspunktet kan beregnes. Som følge af, at der anvendes referenceværdier til at beregne nettabet, kan denne værdi ikke betragtes som eksakt. Erfaringsmæssigt vil beregningen ligge inden for ±30-40 af det faktiske tab. For Windpark Watzerath er nettabet beregnet til ca. 1,25% 8det betyder, at man kan forvente et nettab p 0,5 1,75%)." Global Wind Power opfordres 12) til at fremlægge den i citatet omtalte beregning. Global Wind Power opfordres 13) til at oplyse, hvorvidt et nettab i området 1,3 % svarer til, hvad Global Wind Power sædvanligvis oplever i andre tilsvarende vindparker. Dok / af 15

11 2.4. Sagsøgers foreløbige beregning af tabet Sagsøger har i bilag 13 for hver enkelt mølle opgjort tabet. Sagsøger har beregnet tabet som forskellen mellem den pris, der er betalt pr. mølle, og den pris, der ville kunne beregnes for møllen ved anvendelse af den samme budgetforudsætning, som er anvendt i forbindelse med opgørelse af de aktuelle købesummer (bilag 6), men baseret på den produktion, som efter professor Erik Lundtang Petersens beregning (bilag 12) ville være forsvarligt at antage. Sagsøger har opgjort tabet som forskellen mellem den pris, der blev betalt, og den reelle værdi af vindmøllen. For så vidt angår de enkelte detaljer i beregningen henvises der til bilag 13. Global Wind Power opfordres 14) til præcist og detaljeret at redegøre for sine eventuelle indsigelser imod tabsopgørelsen. 3. SAGSØGERS ANBRINGENDER 3.1. Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende, at Global Wind Power, jf. Global Wind Power koncernens egne tilkendegivelser, regnskaber mv. skal betragtes som én virksomhed. at ledelsen i de sagsøgte selskaber stort set er den samme, og at de sagsøgte virksomheder drives som én virksomhed, hvorfor der må ske identifikation imellem disse virksomheder. at Global Wind Power i henhold til Prospektet, side 3, sammen afgiver de i Prospektet anførte oplysninger og indeståelser og derfor solidarisk hæfter for Prospektets indhold. at Prospektet særligt for så vidt angår produktionsberegningerne og det forventede/budgetterede resultat indeholder vildledende oplysninger og fortielser, der har væsentlig betydning for sagsøgernes beslutning om investeringen. at det må anses for særligt vildledende at henvise til, at produktionsdataene Dok / af 15

12 er verificeret på basis af "eksisterende vindmøller og referencedata fra området", når det kan konstateres, at en verifikationsproces ved anvendelse af data fra de to nærmest liggende vindmøller ville medføre en reduktion af den forventede produktion på ca. 32 %, jf. bilag 12. at en reduktion af produktionsforventningerne på 32 % i forhold til det budgetterede resulterer i en negativ afvigelse i den enkelte vindmølle i budgetperioden, i størrelsesordenen ca. DKK , i forhold til det budgetterede. at Prospektets vildledende oplysninger har forledt investorerne til at tro, at de indtrådte i en vindmølleinvestering med "normale risici" baseret på et velunderbygget og grundigt forarbejde udført af Global Wind Power, og at de, inden de indtrådte i investeringen, havde fået et retvisende billede af projektet og de muligheder og risici, der var forbundet med projektet. at Global Wind Power i Prospektet urigtigt har erklæret, at de afgivne oplysninger giver et retvisende billede af projektet og de dermed forbundne risici. at sagsøgerne som følge af de ovennævnte forhold har lidt et tab, som Global Wind Power er erstatningsansvarlige for. 4. BEVISFØRELSE 4.1. Sagsøgeren har ikke afsluttet sine overvejelser vedrørende førelse af vidner Sagsøgeren påberåber sig samtlige de i sagen fremlagte bilag Syn og skøn Sagsøgerne forbeholder sig at begære, at der udmeldes syn og skøn, når sagsøgte har besvaret sagsøgers provokationer, jf. ovenfor Sagsøgeren fremlægger følgende bilag: Bilag 1 Udskrift fra Global Wind Powers hjemmeside, marts 2009 Bilag 2 Årsrapport 2006/2007 for Global Wind Power A/S Dok / af 15

13 Bilag 3 Årsrapport 2006/2007 for Global Wind Power Invest A/S Bilag 4 Projektsammenfatning, september 2007 Bilag 5 fra Global Wind Power af 2. oktober 2007 Bilag 6 Global Wind Powers tilbud fra november 2007 Bilag 7 Eksempel på underskrevet kontraktsæt Bilag 8 Projektmappe Bilag 9 Kort over området Bilag 10 Brev fra Global Wind Power af 8. januar 2009 til Eisborn Wind GmbH & Co. KG Bilag 11 Brev fra Eisborn Wind GmbH & Co. KG af 4. februar 2009 til Global Wind Power Bilag 12 Erklæring fra Erik Lundtang Petersen af 1. juni 2010 Bilag 13 Budget/tabsopgørelse Bilag 14 Vedtægter for foreningen "Watzerath Parken" 5. PROCESSUELLE MEDDELELSER OG PROCESSUELLE FORHOLD 5.1. Processuelle meddelelser i forbindelse med denne sag kan fremsendes til: Advokat Lars Kjeldsen St. Kongensgade København K 5.2. Henvisning til Landsret/kollegial behandling/sagkyndig dommer Sagsøgeren vil fremkomme med et indlæg vedrørende disse spørgsmål på et senere tidspunkt Udvidet forberedende retsmøde Sagsøger deltager gerne i et udvidet forberedende retsmøde, jf. retsplejelovens 353, idet sagsøger henset til afstandsforholdene henstiller, at et sådant berammes telefonisk Gruppesøgsmål Det er sagsøgers opfattelse, at denne sag kan og bør behandles som et grup- Dok / af 15

14 pesøgsmål, jf. retsplejelovens 254 a, jf. 254 b. Sagsøger fremhæver i den forbindelse særligt: I forhold til retsplejelovens 254 b: Der foreligger ensartede krav. Der er værneting for alle kravene her i landet. Retten i Holstebro er værneting for alle krav. Retten i Holstebro er sagligt kompetent med hensyn til alle krav. Det er en hensigtsmæssig måde at behandlede kravene på. Gruppen af sagsøgende investorer udgør ca. 40 enkeltpersoner. Et sagsanlæg på vegne 40 enkeltpersoner vil i den foreliggende sag være uhensigtsmæssigt og særdeles omkostningskrævende, hvorfor det er i såvel de sagsøgende investorers interesse som i Global Wind Powers interesse, at spørgsmålet afklares under ét søgsmål. Det kan oplyses, at stort set alle investorer i projektet er medlem af Foreningen "Watzerath Parken", og at Foreningen "Watzerath Parken" er i løbende kommunikation og kontakt med sine medlemmer. Gruppemedlemmerne kan således identificeres og underrettes om sagen på en hensigtsmæssig måde gennem Foreningen "Watzerath Parken" via brev eller . Det foreslås, at Foreningen "Watzerath Parken" udpeges som grupperepræsentant I forhold til retsplejelovens 254 d: Under henvisning til retsplejelovens 254 d, stk. 1, kan det oplyses, at gruppen kan beskrives som de personer eller selskaber, eller deres successorer, der i perioden fra 1. september 2007 indtil den 1. januar 2008 erhvervede andele af vindmøller gennem andele i I/S Watzerath 2 17, I/S Watzerath 5/11 eller I/S Watzerath fra Wind 19 ApS. Gruppemedlemmerne er allerede identificeret, idet grupperepræsentanten er i besiddelse af navne og adresser på alle investorer i Windpark Watzerath, så- Dok / af 15

15 ledes som de er defineret, jf. ovenfor. Gruppemedlemmerne vil blive underrettet om sagen ved post eller samt eventuelt på møder, når gruppesøgsmålet er blevet admitteret af retten. Foreningen "Watzerath Parken" er villige til at påtage sig hvervet som grupperepræsentant. Foreningens vedtægter fremlægges som bilag Yderligere bemærkninger i forhold til retsplejelovens 254 e: Under henvisning til retsplejelovens 254 e, stk. 9, kan det oplyses, at underretning kan ske til alle gruppemedlemmer pr. eller brev. Rammen for sagen, jf. retsplejelovens 254 e, stk. 4, foreslås afgrænset således, at nærværende gruppesøgsmål angår spørgsmålet om, hvorvidt grundlaget, hvorpå gruppemedlemmerne erhvervede andele af vindmøller gennem erhvervelse af interessentskabsandele i I/S Watzerath 2 17, I/S Watzerath 5/11 og I/S Watzerath, var retvisende, samt i hvilket omfang Global Wind Power kan pålægges at yde erstatning til gruppemedlemmerne som følge af, at gruppemedlemmerne har erhvervet andele af vindmøller gennem I/S Watzerath Park 2 17, I/S Watzerath 5/11 og I/S Watzerath på baggrund af oplysninger afgivet til gruppemedlemmerne i forbindelse med erhvervelsen, og fastsættelsen af størrelsen af en eventuel erstatning. 6. OMKOSTNINGER 6.1. Sagsøger er momsregisteret. København, den 22. december 2011 Lars Kjeldsen Dok / af 15

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød ADVOKAT ANNE'M'E FABRICIUS-BJERRE ADvohTERRE HOVEDVAGTSGADE 8 1103 KØBENHAVN K J.nr. 655372 AFB/ims 232 STÆVNING Som advokat for Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg indstævner jeg hermed

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer J.nr

STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer J.nr Retten i Næstved STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer bko@ntadvokater.dk J.nr. 38823 Som advokat for E/F Fjordhusene c/o LEA Ejendomspartner A/S CVR nr. 31 81 13 41 Axeltorv 4 4700 Næstved (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig derfor til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig derfor til de indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bente og Erik Rask Nielsen Langagergård Lodsskovvej 23 5863 Ferritslev Fyn Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forledt klagerne til at betale en for høj pris for et klubværelse,

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere