PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING"

Transkript

1 LARS KJELDSEN Advokat (H) PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING I GRUPPESØGSMÅL anlagt 15. september 2010) (Korrigeret d ) Som advokat for Foreningen "Watzerath Parken" c/o Flemming Johnsen Vestparken Mariager indstævner jeg herved 1) Global Wind Power A/S Jernbanegade Thisted CVR-nr (sagsøgte 1) 2) Global Wind Power Invest A/S Jernbanegade Thisted CVR-nr (sagsøgte 2) 3) Global Wind Power Deutschland G.m.b.H. Am Oxer 10 D Harrislee (sagsøgte 3)

2 til at give møde som sagsøgte i et gruppesøgsmål, der anlægges ved Retten i Holstebro, Skivevej 2, 7500 Holstebro, på den af retten ved påtegning på denne stævning berammede dag samt fremlægge de dokumenter, sagsøgte vil påberåbe sig, og hvor jeg vil nedlægge følgende 1. PÅSTANDE: Med forbehold for Rettens godkendelse af gruppesøgsmål og fastlæggelse af rammen nedlægger sagsøger følgende påstande: 1.1. Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes at anerkende, at det af sagsøgte 1), 2) og 3) udarbejdede prospekt "Windpark Watzerath, Projektsammenfatning, september 2007" ikke er retvisende Beløbspåstande: Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 2, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,15 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 2, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 4, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,70 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 4, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 8, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,98 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 8, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 10, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,15 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for Dok / af 15

3 hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 10, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 14, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,11 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 14, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 17, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,59 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 17, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath 5/11, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,46 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath 5/11, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af Sagsøgte 1), 2) og 3) tilpligtes solidarisk at betale til hver af de indehavere af I/S Watzerath, der tilmelder sig gruppesøgsmålet, et beløb på kr ,27 tillige med procesrente fra den 1. januar 2008 til betaling sker, for hver andel på 1/100 af I/S Watzerath, som det pågældende gruppemedlem er indehaver af. 2. SAGSFREMSTILLING: 2.1. Præsentation af parter De sagsøgte, der i det følgende fælles benævnes "Global Wind Power", er i henhold til eget marketingmateriale Danmarks førende udbyder af vindmølleprojekter, jf. annonce fra 2008 i tidsskriftet "Naturlig Energi" samt udskrift fra Global Wind Powers hjemmeside marts 2009 (bilag 1). Sagsøgte 1) og sagsøgte 2)'s regnskaber for 2006/2007 fremlægges som henholdsvis bilag 2 og bilag 3. Dok / af 15

4 Sagsøger er en forening dannet af indehavere af andele i Windpark Watzerath med henblik på at gennemføre erstatningskravet mod Global Wind Power på grund af, at de oplysninger, som foreningens medlemmer modtog i forbindelse med investeringen, er vildledende og dermed har forledt investorerne til at tro, at investeringen ville indebære et betydeligt afkast, hvorimod det realiserede resultat er et betydeligt tab. Det er sagsøgers hovedsynspunkt, at grundlaget for investeringen er behæftet med væsentlige fejl, som Global Wind Power bærer ansvaret for Sagens nærmere omstændigheder Global Wind Power lod i september 2007 det som bilag 4 fremlagte prospekt betegnet "Windpark Watzerath, Projektsammenfatning, september 2007" (i det følgende "Prospektet") udarbejde. Prospektet blev uopfordret udsendt til en række potentielle investorer. Som bilag 5 fremlægges en af 2. oktober 2007 til potentielle investorer. Af Prospektet fremgår bl.a., at hele Windpark Watzerath består af 13 Vestas V90-2,0 MW vindmøller med en navhøjde på 105 m og en rotordiameter på 90 m. Projektet forventedes idriftsat i perioden oktober december Det fremgår videre af Prospektet, at investorerne bliver organiseret i 13 individuelle I/S'er, der ejer hver sin vindmølle. Hvert I/S bærer således driftsrisikoen for egen mølles produktion, og finansieringen af de enkelte møller sker gennem et lån optaget i Ringkøbing Landbobank. Prisen for møllerne er individuelt beregnet i forhold til de individuelle møllers forventede produktion. Møllerne blev udbudt til en pris i størrelsesordenen ca. EUR pr. mølle, hvilket indebar, at en andel på 1/10 af et interessentskab udgjorde en investering på ca. EUR Investorerne udviste stor interesse for at erhverve andele de udbudte I/S'er, og i løbet af november måned 2007 udsendte Global Wind Power et nyt budget (et eksempel fremlægges som bilag 6), hvor man tilbød investorerne at erhverve anparterne til en mindre pris, mod at investorerne frafaldt en tidligere tilbudt prisberegningsmodel, hvor prisen på møllen endeligt ville blive fast- Dok / af 15

5 sat inden for et interval på baggrund af produktionsresultatet. Ved fremsendelsen af det reviderede budget tilbød Global Wind Power et nedslag i prisen pr. mølle på mellem EUR i forbindelse med, at forudsætningen om den delvise efterfølgende prisregulering blev frafaldet. Alle investorer modtog Global Wind Powers tilbud. I slutningen af november/begyndelsen december måned var samtlige I/Sandele i interessentskaberne solgt til en gruppe af investorer på i alt ca. 40 personer. Et eksempel på det underskrevne kontraktsæt fremlægges som bilag 7. Efter den endelige kontrahering blev der til investorerne udleveret en projektmappe (bilag 8) omfattende til dels det materiale, der allerede var udleveret, nemlig Prospektet, juridisk notat, skattenotat, salgsbudget, interessentskabskontrakt samt kopi af de allerede indgåede kontrakter. Herudover omfattede investormappen de bagved liggende produktionsberegninger, der dannede grundlaget for Prospektet. Efter idriftsættelsen af "Windpark Watzerath" blev det efterfølgende konstateret, at møllernes el-produktion lå væsentligt under det forudsatte i forbindelse med erhvervelsen. Der er i løbet af 2008 og 2009 foregået et ikke ubetydeligt undersøgelsesarbejde med henblik på at blotlægge årsagerne til, at produktionen ligger væsentligt lavere end det i Prospektet forudsatte. Sagsøgerne er imidlertid kommet til den konklusion, efter at man har udvist en betydelig grad af tålmodighed i forhold til kortlægningsarbejdet, at hovedårsagen til, at møllernes produktion ligger væsentligt lavere end det forudsatte i Prospektet, primært skal henføres til, at de i Prospektet budgetterede produktionsmængder var sat alt for høje, og at Prospektet i denne forbindelse var vildledende på væsentlige punkter. Investorerne er opmærksomme på, at udsvingene i årets produktion kan skyldes mængden af vind i de pågældende perioder, hvilket Global Wind Power bl.a. har fremført i forbindelse med drøftelser mellem parterne. Dok / af 15

6 2.3. Bemærkninger i relation til Prospektet Vedrørende Global Wind Powers samhæftelse Global Wind Power angiver i forhold til omverdenen, at det er én virksomhed, og at man opererer som sådan. Således anføres det i sagsøgte 1's årsregnskab 2006/2007 (2. november 2007) (bilag 2), side 6 (tilsvarende anføres i sagsøgte 2's regnskab): "Koncernen opererer under fællesbetegnelsen Global Wind Power." Det anføres i Prospektet, side 3: "Global Wind Power" er i denne projektsammenfatning en fællesbetegnelse for forskellige selskaber i Global Wind Power-koncernen (Global Wind Power Invest A/S, Global Wind Power A/s, Global Wind Power Deutschland GmbH, Wind 102 GmbH, Wind 19 ApS." Ligeledes anføres der i Prospektet, side 22, i forbindelse med afgivelsen af påtegningen på projektet: "Global Wind Power har hermed forsøgt at gengive væsentlige og relevante oplysninger om projektet... Sammenfatningen giver efter Global Wind Power's opfattelse et retvisende billede af projektet og af muligheder og risici, der er forbundet hermed." For så vidt angår det sælgende selskab, Wind 19 ApS, der er et selskab i Global Wind Power-koncernen, fremgår det af regnskabet for 2007/2008, at dette selskabs resultat efter skat udgjorde ca. EUR 2,4 mio. der formentlig stort set udelukkende repræsenterer fortjenesten i forbindelse med et salg af Windpark Watzerath hvilket resultat blev udloddet som udbytte til moderselskabet i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Selskabet er sidenhen stort set tømt for aktiver. Der har herudover været andre indtægter hos Global Wind Power i forbindelse med projektet. Det er på denne baggrund sagsøgers opfattelse, at sagsøgte 1), sagsøgte 2) og sagsøgte 3) hæfter for, at de oplysninger, der er afgivet i Prospektet, er retvisende. Dok / af 15

7 Særlige forhold i Prospektet Sagsøger finder grund til at fremhæve en række oplysninger afgivet i Prospektet, som sagsøger efter foreløbige undersøgelser finder særligt kritisable: Oplysninger om tidligere ejere I Prospektet på side 4 anføres følgende: "Windpark Watzerath er oprindeligt udviklet af det tyske projektudviklingsselskab, Kaun & Hasse GmbH, der efterfølgende har overdraget rettighederne til Global Wind Power-selskabet Wind 19 ApS, som har færdigudviklet selskabet." Det er sagsøgers opfattelse, at projektet først var ejet af vindmølleproducenten Nordex AG, der forsøgte at udvikle området i perioden 2003, 2004 og 2005, hvorefter Nordex overdrog området til Kaun & Haase GmbH i løbet af Global Wind Power opfordres 1) til at oplyse, hvorvidt man vil bestride disse oplysninger Produktionsberegningerne I Prospektet, side 12 13, findes de for økonomien helt afgørende oplysninger om de enkelte vindmøllers forventede produktion. Det fremgår således f.eks. for så vidt angår vindmølle nr. 8, at denne har en forventet gennemsnitlig produktion på kwh pr. år. Denne budgetterede produktion danner herefter grundlaget for budgetforudsætningerne (bilag 6), der er anvendt i forbindelse med prisfastsættelsen af møllen. Det er efter sagsøgernes opfattelse helt afgørende for købet af en interessentskabsandel, at beregningen af den forventede produktion sker på et så godt grundlag som muligt og ved anvendelse af så realistiske data som muligt. Det er sagsøgers opfattelse, at Global Wind Power deler sagsøgers vurdering af vigtigheden af et brug af realistiske date, herunder referencedata mv. Global Wind Power har således i Prospektet, side 13, anført følgende: Dok / af 15

8 "En af de vigtigste faktorer for fastlæggelse af en vindmølles produktion er anvendelsen af lokale vinddata og referencemøller. For Windpark Watzerath gælder det, at der er benyttet referencedata fra nærliggende vindmølleprojekter til verifikation af produktionsberegningerne. Denne verifikation bidrager væsentligt til en større beregningssikkerhed. Vindberegninger er altid baseret på en række forudsætninger, som i større eller mindre omfang påvirker den beregnede produktion. Global Wind Power anser, i lyset af produktionsdata fra eksisterende vindmøller og referencedate fra området, produktionsberegningerne som velunderbyggede." Som bilag 9 fremlægges et kort over området, der viser placeringen af de 13 møller i Windpark Watzerath. Umiddelbart syd for mølle WEA02 ses der yderligere to møller tilhørende Eisborn Wind Gmbh & Co KG. Disse møller er placeret ca meter syd for WEA02. Af det materiale som sagsøgerne er besiddelse af ved stævningens udfærdigelse, fremgår det, at data fra de to vindmøller tilhørende Eisborn Wind GmbH & Co. KG ikke er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af produktionsberegningerne for Windpark Watzerath. Global Wind Power opfordres 2) til at oplyse, hvad baggrunden er for, at produktionsdata fra de to nævnte møller ikke blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af produktionsbudgetterne for Windpark Watzerath. Global Wind Power opfordres 3) til præcist og detaljeret at redegøre for, hvilket undersøgelser Global Wind Power har foretaget i forbindelse med, at Global Wind Power tilkendegav, at man anser produktionsberegningerne som "velunderbyggede" og "verificerede i forhold til referencedata". I januar måned 2009 rettede Global Wind Power henvendelse til indehaverne af de to nærliggende møller (bilag 10). Af svaret til Global Wind Power af 4. februar 2009 (bilag 11), fremgår, at de to nærliggende møller havde haft en produktion, der lå ca % under det, som vindberegnerne i 2003 havde forudsagt de ville producere. Vedlagt svaret fra Eisborn Wind GmbH til Global Wind Power fra januar 2009 var endvidere et brev fra Eisborn Wind GmbH & Co. KG af 7. oktober 2008 til Heiko Klaas (tilknyttet Global Wind Power), hvor man redegør for produktionen på de to møller i perioden 2004 til og med Dok / af 15

9 Sagsøgerne har anmodet professor Erik Lundtang Petersen, Risø, om, på baggrund af de produktionsberegninger, der refereres til i Prospektet, side 12, at foretage en ny beregning på basis af WASP-modellen, hvor den eneste forandring er, at dataene fra de to nærliggende møller anvendes til verifikationen af produktionsberegningerne (bilag 12). Efter professor Erik Lundtang Petersens beregninger ville en inddragelse af produktionsdataene fra de to nærliggende møller have medført en reduktion af produktionsforventningen med ca. 32 %. Global Wind Power opfordres 4) til at tilkendegive, hvorvidt man tiltræder den af professor, Erik Lundtang Petersen foretagne beregning. Såfremt Global Wind Power ikke kan tiltræde den af professoren foretagne beregning, opfordres 5) Global Wind Power til præcist og detaljeret at redegøre for de indsigelser, man måtte have i forhold til beregningen. Sagsøgerne har på basis af den budgetmodel, Global Wind Power anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for investeringen i Windpark Watzerath ved inddragelse af de af Erik Lundtang Petersen udarbejdede produktionsforventninger, udarbejdet et nyt budget, der fremlægges som en del af bilag 13. Global Wind Power opfordres 6) til at tilkendegive, hvorvidt man kan tiltræde den talmæssige opgørelse i de af sagsøger udarbejdede budgetter (bilag 13), samt opfordres 7) til at tilkendegive, hvorvidt man er enig i, at de af sagsøger udarbejdede budgetter (bilag 13) beregningsmæssigt er svarende til de budgetter, som Global Wind Power lod udarbejde, og som dannede grundlag for prissætningen af møller. Såfremt Global Wind Power ikke tiltræder, at beregningerne er tilsvarende, opfordres 8) Global Wind Power til præcist og detaljeret at redegøre for de indsigelser, Global Wind Power måtte have i forhold til beregningerne I forbindelse med udarbejdelsen af en produktionsberegning indgår der andre faktorer end omfanget af vindpåvirkningen samt lævirkninger fra andre nærtstående møller (påvirkningsgraden), herunder nettab fra parken til afregningspunktet for rådighedstab (driftsstop, servicebesøg og eventuelle skyggestop). I Prospektet (bilag 4), side 13, anføres følgende om skyggestop: Dok / af 15

10 "Det produktionstab, som et skyggestop kan medføre, er marginalt og indeholdes i den generelle beregningsusikkerhed." Global Wind Power opfordres 9) til at redegøre for, hvorledes den "generelle beregningsusikkerhed" er opgjort og anvendt ved udarbejdelsen af Prospektet er opgjort samt at fremlægge grundlaget for en sådan opgørelse. Global Wind Power opfordres 10) særligt til at redegøre for, hvorledes den under opfordring 9) nævnte beregningsusikkerhed er indgået i forbindelse med udarbejdelsen af produktionsberegning i Prospektet, side 12. Global Wind Power har anvendt et fradrag på 2 % for rådighed (driftsstop, servicebesøg og eventuelle skyggestop) samt et fradrag for nettab på 1,3 % (Prospektet, side 12). Global Wind Power opfodres 11) til at fremlægge de data, som danner grundlag for at ansætte det generelle fradrag for vindmøllerne rådighed til 2 %. Global Wind Power har i Prospektet, side 12, ansat fradraget for nettab til 1,3 %. Global Wind Power anfører i Prospektet, side 14, følgende vedrørende nettab: "Net- og transformertab beregnes ud fra den anvendte kabeltype og længden på kablet. Ud over de kendte faktorer anvendes der til beregningen desuden nogle referenceværdier, hvorved det samlede tab fra vindparken og frem til afregningspunktet kan beregnes. Som følge af, at der anvendes referenceværdier til at beregne nettabet, kan denne værdi ikke betragtes som eksakt. Erfaringsmæssigt vil beregningen ligge inden for ±30-40 af det faktiske tab. For Windpark Watzerath er nettabet beregnet til ca. 1,25% 8det betyder, at man kan forvente et nettab p 0,5 1,75%)." Global Wind Power opfordres 12) til at fremlægge den i citatet omtalte beregning. Global Wind Power opfordres 13) til at oplyse, hvorvidt et nettab i området 1,3 % svarer til, hvad Global Wind Power sædvanligvis oplever i andre tilsvarende vindparker. Dok / af 15

11 2.4. Sagsøgers foreløbige beregning af tabet Sagsøger har i bilag 13 for hver enkelt mølle opgjort tabet. Sagsøger har beregnet tabet som forskellen mellem den pris, der er betalt pr. mølle, og den pris, der ville kunne beregnes for møllen ved anvendelse af den samme budgetforudsætning, som er anvendt i forbindelse med opgørelse af de aktuelle købesummer (bilag 6), men baseret på den produktion, som efter professor Erik Lundtang Petersens beregning (bilag 12) ville være forsvarligt at antage. Sagsøger har opgjort tabet som forskellen mellem den pris, der blev betalt, og den reelle værdi af vindmøllen. For så vidt angår de enkelte detaljer i beregningen henvises der til bilag 13. Global Wind Power opfordres 14) til præcist og detaljeret at redegøre for sine eventuelle indsigelser imod tabsopgørelsen. 3. SAGSØGERS ANBRINGENDER 3.1. Til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende, at Global Wind Power, jf. Global Wind Power koncernens egne tilkendegivelser, regnskaber mv. skal betragtes som én virksomhed. at ledelsen i de sagsøgte selskaber stort set er den samme, og at de sagsøgte virksomheder drives som én virksomhed, hvorfor der må ske identifikation imellem disse virksomheder. at Global Wind Power i henhold til Prospektet, side 3, sammen afgiver de i Prospektet anførte oplysninger og indeståelser og derfor solidarisk hæfter for Prospektets indhold. at Prospektet særligt for så vidt angår produktionsberegningerne og det forventede/budgetterede resultat indeholder vildledende oplysninger og fortielser, der har væsentlig betydning for sagsøgernes beslutning om investeringen. at det må anses for særligt vildledende at henvise til, at produktionsdataene Dok / af 15

12 er verificeret på basis af "eksisterende vindmøller og referencedata fra området", når det kan konstateres, at en verifikationsproces ved anvendelse af data fra de to nærmest liggende vindmøller ville medføre en reduktion af den forventede produktion på ca. 32 %, jf. bilag 12. at en reduktion af produktionsforventningerne på 32 % i forhold til det budgetterede resulterer i en negativ afvigelse i den enkelte vindmølle i budgetperioden, i størrelsesordenen ca. DKK , i forhold til det budgetterede. at Prospektets vildledende oplysninger har forledt investorerne til at tro, at de indtrådte i en vindmølleinvestering med "normale risici" baseret på et velunderbygget og grundigt forarbejde udført af Global Wind Power, og at de, inden de indtrådte i investeringen, havde fået et retvisende billede af projektet og de muligheder og risici, der var forbundet med projektet. at Global Wind Power i Prospektet urigtigt har erklæret, at de afgivne oplysninger giver et retvisende billede af projektet og de dermed forbundne risici. at sagsøgerne som følge af de ovennævnte forhold har lidt et tab, som Global Wind Power er erstatningsansvarlige for. 4. BEVISFØRELSE 4.1. Sagsøgeren har ikke afsluttet sine overvejelser vedrørende førelse af vidner Sagsøgeren påberåber sig samtlige de i sagen fremlagte bilag Syn og skøn Sagsøgerne forbeholder sig at begære, at der udmeldes syn og skøn, når sagsøgte har besvaret sagsøgers provokationer, jf. ovenfor Sagsøgeren fremlægger følgende bilag: Bilag 1 Udskrift fra Global Wind Powers hjemmeside, marts 2009 Bilag 2 Årsrapport 2006/2007 for Global Wind Power A/S Dok / af 15

13 Bilag 3 Årsrapport 2006/2007 for Global Wind Power Invest A/S Bilag 4 Projektsammenfatning, september 2007 Bilag 5 fra Global Wind Power af 2. oktober 2007 Bilag 6 Global Wind Powers tilbud fra november 2007 Bilag 7 Eksempel på underskrevet kontraktsæt Bilag 8 Projektmappe Bilag 9 Kort over området Bilag 10 Brev fra Global Wind Power af 8. januar 2009 til Eisborn Wind GmbH & Co. KG Bilag 11 Brev fra Eisborn Wind GmbH & Co. KG af 4. februar 2009 til Global Wind Power Bilag 12 Erklæring fra Erik Lundtang Petersen af 1. juni 2010 Bilag 13 Budget/tabsopgørelse Bilag 14 Vedtægter for foreningen "Watzerath Parken" 5. PROCESSUELLE MEDDELELSER OG PROCESSUELLE FORHOLD 5.1. Processuelle meddelelser i forbindelse med denne sag kan fremsendes til: Advokat Lars Kjeldsen St. Kongensgade København K 5.2. Henvisning til Landsret/kollegial behandling/sagkyndig dommer Sagsøgeren vil fremkomme med et indlæg vedrørende disse spørgsmål på et senere tidspunkt Udvidet forberedende retsmøde Sagsøger deltager gerne i et udvidet forberedende retsmøde, jf. retsplejelovens 353, idet sagsøger henset til afstandsforholdene henstiller, at et sådant berammes telefonisk Gruppesøgsmål Det er sagsøgers opfattelse, at denne sag kan og bør behandles som et grup- Dok / af 15

14 pesøgsmål, jf. retsplejelovens 254 a, jf. 254 b. Sagsøger fremhæver i den forbindelse særligt: I forhold til retsplejelovens 254 b: Der foreligger ensartede krav. Der er værneting for alle kravene her i landet. Retten i Holstebro er værneting for alle krav. Retten i Holstebro er sagligt kompetent med hensyn til alle krav. Det er en hensigtsmæssig måde at behandlede kravene på. Gruppen af sagsøgende investorer udgør ca. 40 enkeltpersoner. Et sagsanlæg på vegne 40 enkeltpersoner vil i den foreliggende sag være uhensigtsmæssigt og særdeles omkostningskrævende, hvorfor det er i såvel de sagsøgende investorers interesse som i Global Wind Powers interesse, at spørgsmålet afklares under ét søgsmål. Det kan oplyses, at stort set alle investorer i projektet er medlem af Foreningen "Watzerath Parken", og at Foreningen "Watzerath Parken" er i løbende kommunikation og kontakt med sine medlemmer. Gruppemedlemmerne kan således identificeres og underrettes om sagen på en hensigtsmæssig måde gennem Foreningen "Watzerath Parken" via brev eller . Det foreslås, at Foreningen "Watzerath Parken" udpeges som grupperepræsentant I forhold til retsplejelovens 254 d: Under henvisning til retsplejelovens 254 d, stk. 1, kan det oplyses, at gruppen kan beskrives som de personer eller selskaber, eller deres successorer, der i perioden fra 1. september 2007 indtil den 1. januar 2008 erhvervede andele af vindmøller gennem andele i I/S Watzerath 2 17, I/S Watzerath 5/11 eller I/S Watzerath fra Wind 19 ApS. Gruppemedlemmerne er allerede identificeret, idet grupperepræsentanten er i besiddelse af navne og adresser på alle investorer i Windpark Watzerath, så- Dok / af 15

15 ledes som de er defineret, jf. ovenfor. Gruppemedlemmerne vil blive underrettet om sagen ved post eller samt eventuelt på møder, når gruppesøgsmålet er blevet admitteret af retten. Foreningen "Watzerath Parken" er villige til at påtage sig hvervet som grupperepræsentant. Foreningens vedtægter fremlægges som bilag Yderligere bemærkninger i forhold til retsplejelovens 254 e: Under henvisning til retsplejelovens 254 e, stk. 9, kan det oplyses, at underretning kan ske til alle gruppemedlemmer pr. eller brev. Rammen for sagen, jf. retsplejelovens 254 e, stk. 4, foreslås afgrænset således, at nærværende gruppesøgsmål angår spørgsmålet om, hvorvidt grundlaget, hvorpå gruppemedlemmerne erhvervede andele af vindmøller gennem erhvervelse af interessentskabsandele i I/S Watzerath 2 17, I/S Watzerath 5/11 og I/S Watzerath, var retvisende, samt i hvilket omfang Global Wind Power kan pålægges at yde erstatning til gruppemedlemmerne som følge af, at gruppemedlemmerne har erhvervet andele af vindmøller gennem I/S Watzerath Park 2 17, I/S Watzerath 5/11 og I/S Watzerath på baggrund af oplysninger afgivet til gruppemedlemmerne i forbindelse med erhvervelsen, og fastsættelsen af størrelsen af en eventuel erstatning. 6. OMKOSTNINGER 6.1. Sagsøger er momsregisteret. København, den 22. december 2011 Lars Kjeldsen Dok / af 15

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Aalborg ApS v/advokat Kim Østergaard Mølleå 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om en ejerlejligheds

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere