Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015"

Transkript

1 Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Karen Albertsen

2 PRÆSENTATION INDHOLD Formål, metode, afgrænsning og litteratursøgning Dødelighed bemanding, uddannelse og organisatoriske forhold Arbejdsmiljø, vagtlængde og utilsigtede hændelser Arbejdsmiljø og indlæggelsestid Arbejdsmiljø og patienttilfredshed Arbejdsmiljø og sygeplejerskers vurdering af at kvalitet Psykiatri Primærsektor Medicinske afdelinger (ældre hospitalsindlagte patienter) Akut modtage afdelinger Magnethospitaler 2

3 NYT UNDER SOLEN? Bekræftet tidligere resultater: Sammenhæng mellem sygeplejerskers arbejdspres, uddannelsesniveau og patientdødelighed Kvaliteten af arbejdsmiljøet og antallet af utilsigtede hændelser Sammenhæng mellem patienttilfredshed og et godt arbejdsmiljø Nye perspektiver: Sammenhæng mellem bemanding, ledelse og relationel koordinering på den ene side og kvaliteten af plejen på den anden Sammenhæng mellem sygeplejerskers vurdering af arbejdsmiljø og kvalitet Gevinst ved Magnethospitaler (systematisk arbejde med syge-plejefaglig ledelse, faglig udvikling og arbejdsmiljø): øget patientsikkerhed, mindre dødelighed, færre komplikationer 3

4 FORMÅL At gennemføre et review af forskning om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og kvalitet af sygeplejen publiceret mellem 20o8 og 2014 Opdatering af dokumentationsrapporten Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren udarbejdet af TeamArbejdsliv i

5 AFGRÆNSNING Litteraturen omfatter: Nationalt og internationalt publicerede reviewstudier + udvalgte primære empiriske studier Rapporter - hvor der kun eksisterer få videnskabelige artikler Udfald: Dødelighed Utilsigtede hændelser Indlæggelsestid Patienttilfredshed Sygeplejerskers vurdering af at levere kvalitet 5

6 AFGRÆNSNING Udvalgte ansættelsesområder for sygeplejersker: Psykiatrien Primærsektoren (plejehjem, ældrepleje, hjemmesygepleje) Medicinske afdelinger (med ældre hospitalsindlagte patienter) Akut modtageafdelinger Magnethospitaler/ High Performance Work Systems Arbejdsmiljø: Kompetencer og bemanding: Uddannelse, kompetencer, bemanding, personaleomsætning og sygenærvær Arbejdsmiljø generelt: psykisk og fysisk arbejdsmiljø, kvantitative krav, kontrol, arbejdstid Organisering og samarbejde: social støtte, ledelseskvalitet og ledelsesstil, teamsamarbejde, læring i team, relationer mellem læger og sygeplejersker, relationel koordinering, social kapital, sikkerhedskultur og organisatorisk klima 6

7 LITTERATURSØGNING Referncer fra DSR + Søgning i Google Scholar med søgestrengen: ( Work environment or psychosocial factors or Health and safety ) AND ( quality or productivity or medication errors ) AND ('Health care' or nurses ) AND ( systematic review or intervention study ) hits Relevante referencer gemt i referencehåndteringssystem Suppleret med specifikke søgninger Søgninger gentaget på dansk, svensk og norsk 126 relevante referencer 51 referencer inddraget i gennemgangen Mest USA, mange fra Australien, Canada og Europa Ingen fra Asien 7

8 DØDELIGHED OG BEMANDING Stærk evidens for sammenhæng Sammenhæng for kirurgiske patienter på amerikanske hospitaler og på Europæiske Sammenhængen mellem bemanding og dødelighed størst på de arbejdsmiljømæssigt bedst fungerende hospitaler Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdsbelastningen mere prædiktivt for død end den faktiske bemanding Standardiseret system til udregning af bemandingsbehovet indført i Australien i > mindsket dødelighed og færre utilsigtede hændelser Behov for forskning i, hvordan den faktiske bemandingsgrad hænger sammen med oplevelsen af arbejdsbelastning og arbejdsorganisering 8

9 UDDANNELSE OG DØDELIGHED Stærk evidens for sammenhæng 10% flere sygeplejesker med bachelorgrad associeret med 2-7% reduceret sandsynlighed på for død inden for 30 dage efter indlæggelse Sandsynligheden for død 10 % lavere på en intensiv afdeling, hvor 75 % af sygeplejerskerne har en bachelorgrad end på en afdeling, hvor 25 % har det 9

10 ORGANISATORISKE FORHOLD OG DØDELIGHED Moderat til stærk evidens for sammenhæng mellem bedre arbejdsmiljø og bedre ledelse på den ene side og mindre patientdødelighed på den anden Magnethospitaler: Efter kontrol for arbejdsmiljø og uddannelsesniveau: 14 % lavere sandsynlighed for død indenfor 30 dage efter indlæggelse, 12 % lavere som følge af komplikationer For hver 10 % fald i vurderingen af ledelseskvaliteten på afdelingsniveau øges sandsynligheden for død med 24% Tre ud af seks studier bekræfter en sammenhæng mellem transformationel eller resonant ledelsesstil og lavere dødelighed 10

11 ARBEJDSMILJØ OG UTILSIGTEDE HÆNDELSER Stærk evidens: Lavere bemanding associeret med en række utilsigtede patientudfald Sygeplejerskers individuelle nedprioritering af opgaver associeret med bl.a. medicinfejl, fald-ulykker, infektioner og liggesår Stærk evidens: dårligt psykisk arbejdsmiljø generelt og lav ledelseskvalitet associeret med utilsigtede hændelser Fire ud af fem studier fandt sammenhæng mellem ledelsesstil og færre medicinerings-fejl To ud af fire studier fandt transformationel ledelsesstil associeret med færre fald To ud af tre studier fandt transformationel ledelsesstil associeret med mindre risiko for hospitalspåførte infektioner 11

12 VAGTLÆNGDE OG UTILSIGTEDE HÆNDELSER Moderat evidens: Længere vagter associeret med større risiko for utilsigtede hændelser Nyt (2015) review af 13 studier. Seks studier fandt øget risiko for fejl ved vagter mere end 12 timer (udeladelse af arbejdsopgaver, som burde være gjort, risikoen for ulykker med nålestik, blodbaneinfektioner og udeladelse af smertelindring) Fire studier fandt øget risiko for fejl ved vagter mindre end 8 timer Tre studier viste ingen forskel på antallet ved vagter under eller over 12 timer Konkluderer øget risiko for fejl forbundet med vagter af over 12 timers længde Årsager: træthed, stress, sammensætning af kompetencer og praksis omkring vagtskifte 12

13 MANGLER FORSKNING OM Kun få interventionsstudier og få gode prospektive studier Kun lidt forskning i: Betydningen af patientovergange Betydningen af vold og mobning rettet mod sygeplejersker Betydningen af det fysiske arbejdsmiljø 13

14 ARBEJDSMILJØ OG INDLÆGGELSESTID Nogen evidens for at kortere indlæggelsestid er associeret med: mere optimal bemanding indlæggelse på hverdage bedre relationel koordinering bedre sikkerhedskultur En del undersøgelser viser ingen sammenhæng mellem de forskellige arbejdsmiljøfaktorer og indlæggelsestiden 14

15 ARBEJDSMILJØ OG PATIENTTILFREDSHED Nogen evidens for sammenhæng mellem patienttilfredshed og det generelle arbejdsmiljø blandt sygeplejerskerne ledelseskvaliteten den relationelle koordinering Stor tværsnitsundersøgelse: Bedre arbejdsmiljø forbundet med højere patienttilfredshed. Patienter på hospitaler med bedre arbejdsmiljø mere tilbøjelige til at vurdere deres hospital højt og sige det videre til andre Sygeplejersker og patienter enige om hospitalernes kvalitet Review med 7 studier: Fire ud syv studier positiv sammenhæng mellem ledelsesstil og patienttilfredshed 15

16 ARBEJDSMILJØ OG SYGEPLEJERSKERS VURDERING AF AT LEVERE KVALITET Stærk evidens for sammenhæng sygeplejerskernes oplevelse af arbejdsmiljø og kvalitet i plejen Review om vurdering af arbejdsmiljø og kvalitet i plejen (The Practice Environment Scale of the Nursing Work Index) Syv af 11 studier finder vurdering af arbejdsmiljø associeret med kvalitet af plejen Fire studier blandede resultater for de forskellige delskalaer: ledelseskvalitet, tilstrækkelighed af ressourcer og relationen mellem sygeplejersker og læger associeret med kvalitet i plejen Nogen evidens for sammenhæng mellem oplevelse af bemanding og kvalitet i plejen og mellem sygenærvær og oplevet kvalitet af plejen Forhold af betydning for kvaliteten af plejen: Sikkerhed i ansættelsen Selektiv rekruttering, Klinisk kompetente sygeplejersker Selvledende teams og decentral beslutningstagen Gode samarbejdsrelationer Informationsdeling, IT systemer Transformationel ledelse, ledelsesstøtte Patient-fokuseret kultur Vedholdende fokus på kvalitet Ressourcer afsat til kvalitetsforbedringer 16

17 PSYKIATRI Få relevante undersøgelser (2 tværsnitsstudier med surveydata fra USA og Belgien samt et kvalitativt studie fra Holland) Resultaterne peger på samme faktorer psykiatrien som i sygeplejen i øvrigt Undersøgelse af 353 psykiatriske sygeplejersker fra 67 hospitaler i en stat i USA Bedre ledelseskompetence associeret med færre patientfald og færre fysiske arbejdsskader Bedre relation mellem sygeplejersker og læger og lavere patient-sygeplejerske ratio associeret med færre fysiske arbejdsskader 17

18 PRIMÆRSEKTOREN 5 studier af forskellig karakter og med forskellige formål Review af 50 studier om plejehjem Sammenhæng mellem bemandingsniveau af sygeplejersker og kvaliteten af plejen til plejehjemsbeboerne Review af 153 artikler om ledelse og udvikling i ældreplejen Stærk og effektiv ledelse fremmer høj plejekvalitet og trivsel hos modtagerne af plejen, fremmer jobtilfredshed og fastholdelse og reducerer udgifter Plejehjem USA Relationel koordinering, jobtilfredshed og arbejdsmiljø forklarede 16% af variationen i beboernes livskvalitet internt på plejehjemmene og ¼ af variationen imellem plejehjemmene Kroniker-behandling Holland Kvalitet i plejen af kroniker-patienter associeret med: Relationel koordinering, koblingen til lokalsamfundet, støtte til selvledelse, beslutningsstøtte, design af system til service og kliniske informationssystemer 18

19 MEDICINSKE AFDELINGER (ÆLDRE HOSPITALSINDLAGTE) Begrænset forskning: fire tværsnitsstudier gennemført af to forskergrupper, 2 fra USA og 2 fra Holland Fokus på vigtigheden af dimensioner som ressourcer, samarbejdsevne og relationel koordinering Forbedring af team-klimaet og deltagelsen af flerfaglige teammøder kan forbedre den relationelle koordinering. Fokus på det geriatri-specifikke sygeplejemiljø, frem for det generelle sygeplejemiljø 19

20 AKUT MODTAGE AFDELINGER Meget forskning: 2 review og stor dansk undersøgelse Review af 41 studier om overbelægning på akut modtageafdelinger: Øget dødelighed, længere ventetider, dropout Stor dansk undersøgelse på akut modtage afdelinger: Arbejdsrelaterede stressorer associeret med utilsigtede hændelser Dårligt patientsikkerhedsklima og øgede kognitive krav associeret med utilsigtede hændelser Manglende feedback og manglende opfølgning efter alvorlige hændelser mindsker graden af læring Størstedelen af utilsigtede hændelser rapporteres ikke i det lovpligtige nationale rapporteringssystem Review af 15 studier om Lean Positive effekter for patienter på skadestuerne bl.a. i form af kortere ventetider Effekten for medarbejderne er mindre velundersøgt, både positive og negative effekter Lean har affødt organisatoriske og procesmæssige ændringer som fx opdeling af patientstrømme, nye kommunikationssystemer og fysiske reorganiseringer 20

21 MAGNETHOSPITALER Nogen forskning i Magnethospitaler og hospitaler med lignende karakteristika: 4 tværsnitsundersøgelser og 2 interventionsstudier; 4 USA, 1 Finland, 1 Belgien. Peger på: Lavere dødelighed og færre utilsigtede hændelser på Magnethospitaler Bedre arbejdsmiljø og højere uddannelsesgrad blandt sygeplejersker forklarer størstedelen Positive forandringer af interventioner inspireret af Magnet-hospitaler: bedre relation mellem sygeplejersker og læger, ledelse, sygeplejerskevurderet kvalitet af plejen, utilsigtede hændelser og genindlæggelser Sygeplejersker på Magnethospitaler kommunikerer mere om fejl og deltager i fejlrelateret problemløsning Magnethospitaler fokuseret på at opnå og fastholde fortræffelighed bl.a. gennem visionær ledelse, empowerment og samarbejde Fortsat fokus på fastholdelse af Magnet-anerkendelsen og netværksmulighederne vigtigt 21

22 KONKLUSIONER Stærk evidens: Sammenhæng mellem dødelighed og bemanding og uddannelse Moderat til stærk evidens: Sammenhæng mellem dødelighed på den ene side og arbejdsmiljø og ledelse på den anden Stærk evidens: Sammenhæng mellem bemanding og utilsigtede hændelser Moderat evidens: Sammenhæng mellem længere vagter og utilsigtede hændelser Begrænset evidens: Sammenhæng mellem indlæggelsestid og - bemanding, indlæggelse på hverdage, relationel koordinering, bedre sikkerhedskultur Nogen evidens: Sammenhæng mellem patienttilfredshed og det generelle arbejdsmiljø, ledelseskvalitet, relationel koordinering Stærk evidens: Sammenhæng mellem sygeplejerskers oplevelse af arbejdsmiljø og kvalitet i plejen Nogen evidens: Sammenhæng mellem oplevelse af bemanding og kvalitet i plejen og mellem sygenærvær og oplevet kvalitet af plejen Begrænset forskning om psykiatrien, medicinske afdelinger, Magnethospitaler En del forskning om primær sektoren og akut modtage afdelinger 22

23 PERSPEKTIVERING PRAKSIS Betydelig gevinst for patienterne ved bedre bemanding, højere uddannelsesniveau og bedre arbejdsmiljø generelt for sygeplejersker Afhænger den positive effekt af bemandingen af arbejdsmiljøets kvalitet? Forbedringer af ledelseskvalitet og relationelle koordinering potentialer til at forbedre både kvalitet og effektivitet - gennem bedre udnyttelse af de eksisterende personaleressourcer Indsatser ikke nødvendigvis forbundet med øgede driftsudgifter Fælles, bevidste prioriteringer af opgaveløsning frem for individuelle løsninger 23

24 PERSPEKTIVERING FORSKNING Behov for forskning i interventioner Behov for forskning i områderne: Betydningen af patientovergange Betydningen af vold og mobning rettet mod sygeplejersker Betydningen af det fysiske arbejdsmiljø Indlæggelsestid og genindlæggelser Specielle udfordringer i psykiatrien Specielle udfordringer ved ambulant pleje af kroniske patienter Interaktion mellem bemanding og psykisk arbejdsmiljø 24

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne Tage Søndergård Kristensen 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere