Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014"

Transkript

1 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013

2 Velkommen til vores nye IFRS-publikation Dette er vores nye IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke årsrapporten. Denne publikation indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 2014 for IFRS-aflæggere i EU. Hæftet er opbygget, så du på højre side i de viste noter finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og refererencer til de pågældende IAS og IFRS-standarder. Vi har ikke illustreret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-aflæggere. Illustration af noterne vedrørende kapitalandele i datter-, associerede virksomheder og joint arrangements efter IFRS 12 viser ikke alle potentielle scenarier, herunder strukturerede enheder. For yderligere illustration af oplysningskravene henvises til vores internationale publikationer "Guide to annual financial statements Illustrative disclosures for banks" fra december 2013 og "First impressions: Consolidated finansiel statements" fra maj Publikationerne kan downloades på De nye standarder forudsættes i eksemplet ikke at påvirke pengestrømsopgørelsen, hvorfor denne ikke er præsenteret. I øvrige primære opgørelser er påvirkningerne af de nye standarder markeret med blåt. Den nye IFRS-bekendtgørelse med ikrafttræden for årsrapporter, der aflægges efter 1. september 2014, er indarbejdet. I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2015 eller senere. I appendiks 3 har vi givet en tjekliste over alle nye oplysningskrav, der er gældende for 2014, samt de, der er bortfaldet i forhold til Med venlig hilsen KPMG 2014 P/S Godkendt Revisionspartnerselskab Michael Sten Larsen Jane Thorhauge Møllmann

3 Indhold Koncernoversigt 1 Koncernregnskab 1. januar 31. december 2 Resultatopgørelse 2 Totalindkomstopgørelse 3 Balance 4 Egenkapitalopgørelse 6 Anvendt regnskabspraksis 9 Ændringer til note 1: Anvendt regnskabspraksis 17 Ændringer til note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 19 Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering 21 Dattervirksomheder og minoritetsinteresser 23 Kapitalandele i associerede virksomheder 27 Kapitalandele i joint arrangements 31 Appendiks 1 33 Nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for Appendiks 2 35 Vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag 35 Appendiks 3 39 Nye oplysningskrav i IFRS Disclosure Checklist for Oplysningskrav, der er bortfaldet i forhold til IFRS Disclosure Checklist for

4 KPMG 2014 P/S Telefon Godkendt Revisionspartnerselskab Amerika Plads København Ø DK Papir Industri A/S Uddrag af Årsrapport 2014 CVR-nr KPMG 2014 PS, a Danish limited partnership company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

5 Koncernoversigt DK Papir Industri A/S Genbrug (segment) Nyproduktion (segment) Papp og Par a/s 100 % Papier GmbH 100 % Genbrugspapir A/S 75 % Papirmageren A/S 80 % Green Paper UK Corp. 46 % Papyrus SE 40 % Papirfabrikken A/S 33 % Papersatz GmbH 50 % Dattervirksomheder Associerede virksomheder Joint Ventures 1

6 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(b), 38-38A, 51(b)-(e), 81A, 113 Resultatopgørelse tkr. Note Tilpasset * Fortsættende aktiviteter IAS 1.82(a) Omsætning IAS 1.99, 103 Produktionsomkostninger IAS 1.99, 103, Forsknings- og udviklingsomkostninger IAS Bruttoresultat IAS 1.85 Andre driftsindtægter IAS 1.99, 103 Distributionsomkostninger IAS 1.99, 103 Administrationsomkostninger IAS 1.97 Nedskrivning af goodwill IAS 1.99, 103 Andre driftsomkostninger IAS 1.85, BC55-BC56 Resultat af primær drift IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i joint ventures IAS 1.85 Finansielle indtægter IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger IAS 1.85 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat IAS 1.82(d), Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter IAS 1.85 Årets resultat af fortsættende aktiviteter IAS 1.82 (ea), IFRS 5.33 (a) Ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter IAS 1.81A(a) Årets resultat IAS 1.81B(a) Fordeling af årets resultat: Aktionærer i DK Papir Industri A/S Minoritetsinteressser IAS 33.4, 66 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie * 2013 kolonnen er benævnt "tilpasset". Dette er ikke et krav efter IFRS, men bør efter vores opfattelse fremhæves, da sammenligningstallene ikke er identiske med sidste års tal. For yderligere henvises til vores publikation "Insights into IFRS 2014/15, ). 2

7 Koncernregnskab 1. januar 31. december Totalindkomstopgørelse tkr. Note Tilpasset IAS 1.81A(a) Årets resultat IAS 1.82A(a) Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: IAS 1.85 Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat IAS 1.82A(b) IAS 1.82A, 85, IG6 IAS 21.52(b) Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: IFRS 7.23(c) Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Dagsværdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.91(b) Skat IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst efter skat IAS 1.81A(c) Totalindkomst i alt IAS 1.81B(b) Fordeles således: Aktionærer i DK Papir Industri A/S Minoritetsinteressser

8 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(a), 10(f), 38-38A, 40A-40B, 113 Balance tkr. Note 2014 AKTIVER 2013 Tilpasset 1/ * Tilpasset IAS 1.54(a) Materielle aktiver IAS 1.54(c) Immaterielle aktiver og goodwill IAS 1.54(b), Investeringsejendomme IAS 1.54(e) Kapitalandele i associerede virksomheder IAS 1.54(e) Kapitalandele i joint ventures IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat IAS 1.60 Langfristede aktiver i alt IAS 1.54(g) Varebeholdninger IAS 1.54(h) Tilgodehavender IFRS 7.8(a), IAS 1.54(d) Afledte finansielle instrumenter IAS 1.55 Forudbetalte omkostninger IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele IAS 1.54(i) Likvide beholdninger IAS 1.54(j), IFRS 5.38 Aktiver bestemt for salg IAS 1.60 Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT * Efter IAS 1 skal virksomheden præsentere en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret (her 1. januar 2013), hvis virksomheden ændrer sin anvendte regnskabspraksis, korrigerer fejl, eller reklassificerer poster i balancen, og ændringerne har en væsentlig effekt på åbningsbalancen for sammenligningsåret. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om ændringerne er væsentlige for den pågældende balance. Der er her for 2013 foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af IFRS 10 og 11, hvorved balancen pr. 1. januar 2013 ændres. For mange virksomheder vil IFRS 10 og 11 ikke ændre koncernregnskabet, og der skal derfor ikke vises en tredje balance. 4

9 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(a), 10(f), 38-38A, 40A-40B, 113 Balance tkr. Note 2014 PASSIVER Egenkapital 2013 Tilpasset 1/ Tilpasset IAS 1.54(r), 78(e) Aktiekapital IAS 1.55, 78(e) Andre reserver IAS 1.55, 78(e) Overført totalindkomst Aktionærerne i DK Papir Industri A/S' andel af egenkapitalen IAS 1.54(q) Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser IAS 1.54(m) Kreditinstitutter IAS 1.54(l), 55, 78(d) Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat IFRS 3.37 Eventualforpligtelser fra virksomhedsovertagelser IAS 1.60 Langfristede forpligtelser i alt IAS 1.54(m) Kreditinstitutter IAS 1.54(k) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser IAS 1.54(d), IFRS 7.8(a) Afledte finansielle instrumenter IAS 1.54(n) Selskabsskat IAS 1.55, 11.42(b) Udskudte indtægter IAS 1.54(l) Hensatte forpligtelser IAS 1.54(p), IFRS 5.38 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg IAS 1.60 Kortfristede forpligtelser i alt IAS 1.60 Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

10 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(c), 108, 113 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakurs regulering Aktionærerne i DK Papir Industri A/S Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 2014 IAS 1.106(d)(i) Årets resultat IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst *) IAS 1.82A, 85, IG6 Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Værdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.85 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Reserve finansielle aktiver disponibel for salg I alt Overført totalindkomst Foreslået udbytte Minoritetsinteresser Egenkapital i alt * Hvert element af anden totalindkomst skal specificeres i enten egenkapitalopgørelsen eller i noterne. Vi har i egenkapitalopgørelsen for 2014 lavet specifikationen i egenkapitalopgørelsen, medens den anden mulige præsentationsform er vist i egenkapitalopgørelsen Dette er alene lavet af illustrative årsager. Den samme præsentationsform er krævet for de præsenterede år. 6

11 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(c), 38-38A, 108, 113 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakurs regulering Aktionærerne i DK Papir Industri A/S Egenkapital 1. januar IAS 1.106(b) Ændring af anvendt regnskabspraksis *) Egenkapital 1. januar 2013 (tilpasset) *) Totalindkomst i 2013 (tilpasset) IAS 1.106(d)(i) Årets resultat IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst IAS 1.82A, 85, IG6 Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Værdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.85 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Reserve finansielle aktiver disponibel for salg I alt Overført totalindkomst Foreslået udbytte Minoritetsinteresser Egenkapital i alt * Effekten af ændringerne til IFRS 10 og 11 er efter overgangsbestemmelserne indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar Ved ændringer i anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft skal effekten for hver egenkapitalpost præsenteres i egenkapitalopgørelsen. 7

12 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter a) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder m.v., der ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at anføre: "Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ændret omfanget af noteoplysninger, men har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis". b) Vi har her forudsat, at Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36) ikke blev førtidsimplementeret i virksomhedens årsrapport Hvis virksomheden førtidsimplementerede sidste år, vil denne amendment ikke skulle nævnes. IFRS 10.C2B, C3 IFRS 10.C4, C4A, C5, C5A IFRS 10.C3(b) IFRS 10.C4B, 4C IFRS 10.C2A IFRS 10.C6B c) Hovedreglen ved implementering af nye standarder er implementering med fuld tilbagevirkende kraft. IFRS 10 tillader enkelte lempelser til denne hovedregel: Vurderingen af, hvorvidt en enhed efter de nye regler skal konsolideres, skal ske på datoen for første anvendelse (det regnskabsår, hvor standarden anvendes første gang) og ikke ved begyndelsen af sammenligningsåret. Ændrer denne vurdering på, hvilke enheder der skal konsolideres, skal sammenligningstal tilpasses, som om IFRS 10 altid havde været anvendt. Effekten primo sammenligningsåret skal indregnes på egenkapitalen, og ét års sammenligningstal skal tilpasses. Særlige regler finder anvendelse, hvis tilpasning ikke er praktisk mulig. Der undtages for implementering med tilbagevirkende kraft for enheder, som er frasolgt, hvis det på datoen for første anvendelse af IFRS 10 konkluderes, at de ikke skal indgå i konsolideringen, hverken ifølge hidtidige regler eller efter IFRS 10. Hvis overtagelsesdatoen for en enhed, vurderet med udgangspunkt i IFRS 10, er tidligere end ikrafttrædelsesdatoen for IFRS 3 (2008) (regnskabsår, der påbegyndes 1. juli 2009 eller senere), kan virksomhederne vælge at opgøre effekten af virksomhedsovertagelsen med udgangspunkt i IFRS 3 (2008) eller IFRS 3 (2004). Tilsvarende kan virksomhederne i disse tilfælde vælge at anvende IAS 27 (2003) for de perioder, der ligger før ikrafttrædelsesdatoen for IAS 27 (2008) og IFRS 10 for perioderne efter ikrafttrædelsesdatoen for IAS 27 (2008). Effekten af implementering (IAS 8.28(f)) kræves kun kvantificeret for sammenligningsåret, hvilket i dette eksempel vil sige for Den nye IFRS-bekendtgørelse vil desuden medføre, at 5 årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år 3-5. Vælger virksomheden ikke at tilpasse sammenligningstal for en tidligere periode (her perioden før 2013), skal dette fremgå sammen med beskrivelse af regnskabspraksis, der benyttes i stedet. 8

13 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis IAS 8.28(a) DK Papir Industri A/S har med virkning fra 1. januar 2014 implementeret følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC): a) IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities IAS 27 Separate Financial Statements (2011) IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32) Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendments to IAS 39) IFRIC 21 Levies Amendments to IAS 36: Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets b) Dele af Annual Improvements to IFRSs Cycle various standards IAS 8.28(b)-(d) Bortset fra implementeringen af IFRS 10 og 11 har implementeringen af de ændrede standarder i koncernregnskabet for 2014 ikke haft effekt på indregning og måling. Indvirkningen og effekten er forklaret i efterfølgende afsnit. IFRS 10.C6B Sammenligningstal for 2013 er tilpasset. Der er ikke tilpasset hoved- og nøgletalsoversigt for Dattervirksomheder c) IAS 8.28(b)-(d) IFRS 10 fastsætter nye principper for at afgøre, om en investor har kontrol over en anden virksomhed, og dermed om en virksomhed skal konsolideres. En investor anses for at have kontrol over en anden virksomhed, når investor har bestemmende indflydelse (power) over virksomheden, mulighed for eller ret til at modtage variabelt afkast fra virksomheden og mulighed for at anvende den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet. Efter IFRS 10 indgår i denne vurdering bl.a., at en virksomhed skal konsolideres, når koncernen har de facto-kontrol over virksomheden, selv om flertallet af aktier eller stemmer ikke ejes af koncernen. I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i IFRS 10 har koncernen pr. 1. januar 2014 revurderet sine investeringer i andre virksomheder efter den nye kontrolmodel. Som følge heraf har kapitalandelene i to af koncernens virksomheder ændret karakter. DK Papir Industri A/S ejer 46 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det børsnoterede Green Paper UK Corp. De resterende stemmerettigheder ejes af et stort antal indbyrdes uafhængige aktionærer. Ingen af disse besidder mere end 2 % af stemmerettighederne eller har aftaler om at konsultere nogen af de andre eller at træffe kollektive beslutninger. På nylige generalforsamlinger har fremmødte aktionærer, bortset fra DK Papir Industri A/S, repræsenteret mellem 14 % og 22 % af kapital og stemmer. 9

14 BLANK SIDE 10

15 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) På grundlag af ejerandelenes absolutte størrelse og de øvrige aktionærers aktiebeholdningers forholdsmæssige andele, herunder stemmer og indbyrdes relationer, anser koncernens ledelse, at koncernens ejerinteresse er tilstrækkelig til at have bestemmende indflydelse på baggrund af de factokontrol. Efter overgangsbestemmelserne i IFRS 10 konsolideres Green Paper UK Corp. med fuld tilbagevirkende kraft til 15. august 2012, hvor koncernen opnåede de facto-kontrol. Tidligere blev virksomheden indregnet som en associeret virksomhed efter indre værdis metode. Effekten af implementeringen af IFRS 10 er opgjort med udgangspunkt i IFRS 3 (2008). DK Papir Industri A/S ejer 40 % af stemmerettighederne i Papyrus SE og har desuden en option på at købe halvdelen af den anden investors stemmerettigheder. Koncernen råder derfor potentielt over 70 % af stemmerne i virksomheden. Optionen kan udnyttes i perioden fra 1. januar 2011 og indtil 31. december 2015 til en fast kurs. Tidligere blev potentielle stemmerettigheder medregnet, hvis de aktuelt kunne udnyttes, men skal efter IFRS 10 alene medregnes ved vurderingen af kontrol, hvis de er reelle og har substans. Da udnyttelseskursen i købsoptionen væsentligt overstiger den aktuelle markedskurs for aktierne, har disse potentielle stemmerettigheder ikke substans. Ved overgangen til IFRS 10 skifter Papyrus SE derfor fra at være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed. Koncernen skal derfor i stedet for konsolidering af virksomheden indregne den efter den indre værdis metode. Ændringen foretages med fuld tilbagevirkende kraft, som om Papyrus SE altid har været indregnet efter denne metode. Efter overgangsbestemmelserne i IFRS 10 indregnes effekten af begge ændringer i egenkapitalen pr. 1. januar

16 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter IFRS 11.C1B a) Der er tilsvarende lempelser i IFRS 11 som i IFRS 10 for tilpasning af sammenligningsligningstal. Disse skal kun tilpasses for sammenligningsåret. Den nye IFRS-bekendtgørelse vil desuden medføre, at 5-årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år

17 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) Joint arrangements a) IAS 8.28(b)-(d) Koncernen har som følge af implementeringen af IFRS 11 ændret sin anvendte regnskabspraksis i relation til sine investeringer i joint arrangements. IFRS 11 opdeler joint arrangements i to typer, som er afgørende for den regnskabsmæssige behandling (joint operations eller joint ventures). Koncernen har foretaget denne klassifikation pr. 1. januar Ved joint operations forstås aktiviteter, hvor deltagerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. DK Papir Industri A/S-koncernen ejer 50 % af stemmerettighederne i Papersatz GmbH, mens Træenheden A/S og Knasten A/S ejer henholdsvis 30 % og 20 %. I aktionæroverenskomsten er anført, at der kræves mindst 75 % af stemmerettighederne for at træffe beslutninger om relevante aktiviteter i selskabet. Kravet om mindst 75 % enstemmighed indebærer, at DK Papir Industri A/S og Træenheden A/S har fælles bestemmende indflydelse på ordningen, da der ikke kan træffes beslutninger om de relevante aktiviteter inden for rammerne af ordningen, uden at parterne er enige. Som følge af, at parterne i ordningen alene har rettigheder til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i ordningen, skal Papersatz GmbH behandles som joint ventures. Selskabet er tidligere indregnet ved pro rata-konsolidering, men skal nu indregnes efter den indre værdis metode. Ændringerne til indregningen af ordningen er sket med fuld tilbagevirkende kraft, som om IFRS 11 altid har været anvendt. Effekten af ændringerne efter revurderingen er indregnet på egenkapitalen pr. 1. januar

18 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter IAS 8.28(f)(i) a) IAS 8 stiller som udgangspunkt krav om oplysning af den beløbsmæssige effekt af praksisændringen for hver regnskabslinje, der påvirkes i indeværende år og sammenligningsåret. IFRS 10.C2A, 11.C1B I dette eksempel er overgangsreglerne ved implementeringen af IFRS 10 og 11, der giver mulighed for at undlade at præsentere effekten af implementeringen på indeværende år, benyttet. Derfor er kun effekten på den umiddelbart foregående periode (her 2013) vist. IAS 8.28(g) Præsenteres tidligere perioders tal, kræves disse som udgangspunkt også tilpasset efter IAS 8. IFRS 10.C2A, 11.C1B Både overgangsreglerne i IFRS 10 og 11 samt den nye IFRS-bekendtgørelse vil dog medføre, at 5-årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år 3-5. b) Efter vores opfattelse skal den beløbsmæssige ændring vises for hver ændring af anvendt regnskabspraksis, der er foretaget. Derfor har vi her vist reguleringerne relateret til IFRS 10 og 11 hver for sig. IAS 8.28(f)(ii) c) Effekten af praksisændringen kræves også vist på resultat og udvandet resultat pr. aktie efter IAS 33, hvis koncernen skal følge disse standarder. 14

19 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) IAS 8.28(f)(ii), 28(g) Regnskabsmæssig effekt af implementeringen af IFRS 10 og 11 a) 31. december 2013 tkr. Efter hidtidig IFRSpraksis IFRS 10 reguleringer b) IFRS 11 reguleringer b) Efter ny IFRS praksis Materielle aktiver Immaterielle aktiver og goodwill Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i joint ventures Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skat Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Andre poster Aktiver i alt Egenkapital i alt Kreditinstitutter Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser Andre poster Egenkapital og forpligtelser i alt tkr. Efter hidtidig IFRSpraksis IFRS 10 reguleringer b) IFRS 11 reguleringer b) Efter ny IFRS-praksis Omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af kapitalandele i joint ventures Finansielle poster Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter Andre resultatposter Resultatopgørelsen 0 0 Anden totalindkomst Den ændrede regnskabspraksis har i 2013 medført en reduktion i resultat pr. aktie på 0,05 og en reduktion i udvandet resultat pr. aktie på 0,05. a),c) 15

20 BLANK SIDE 16

21 Ændringer til note 1: Anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden DK Papir Industri A/S samt dattervirksomheder, hvori DK Papir Industri A/S har bestemmende indflydelse. IFRS 10.6 Koncernen har bestemmende indflydelse på en virksomhed, hvis koncernen er eksponeret for eller har ret til variable afkast hidrørende fra sin involvering i virksomheden, og har mulighed for at påvirke disse afkast gennem sin råderet over virksomheden. IAS 28.3, 5 Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte ejer eller råder over mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne, men ikke har bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Dette baserer sig dog på en konkret vurdering af muligheden for at udøve indflydelse. IFRS , B34- B50 Ved vurderingen af, om koncernen har bestemmende eller betydelig indflydelse, tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet er reelle og har substans samt de factokontrol. IFRS 11.4, 6, 15-16, 20, 24 Hvis virksomhederne opfylder kriterierne for fælles bestemmende indflydelse, betragtes de i stedet som kapitalandele i joint arrangements. Joint arrangements er aktiviteter eller virksomheder, hvori koncernen gennem samarbejdsaftaler med en eller flere parter har fælles bestemmende indflydelse. Fælles bestemmende indflydelse indebærer, at beslutninger om de relevante aktiviteter kræver enstemmighed blandt de parter, der har den fælles bestemmende indflydelse. Joint arrangements klassificeres som joint ventures eller joint operations. Ved joint operations forstås aktiviteter, hvor deltagerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. 17

22 BLANK SIDE 18

23 Ændringer til note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Anvendt regnskabspraksis Ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på regnskabet, foretager ledelsen en række vurderinger som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis. Dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint arrangements Ved fastlæggelsen af, hvorvidt der er tale om et joint venture eller joint operation, anlægges en helhedsbetragtning af de forhold, der vurderes relevante for vurderingen af, hvorvidt de relevante aktiviteter, der væsentligt påvirker afkastet, kræver ensstemmighed. Disse forhold er bl.a., hvorvidt samarbejdet er etableret i en selskabsretlig form, og hvorvidt DK Papir Industri A/S alene har adgang til nettoaktiverne eller har direkte rettigheder over aktiver og hæfter direkte for forpligtelser. Fælles kontrol anses for at foreligge, når forretningsplaner, arbejdsprogrammer og budgetter kræves enstemmigt vedtaget. For de foretagne vurderinger i relation til koncernens joint arrangements henvises til note X. Vurderingen af, om koncernen har bestemmende eller betydelig indflydelse, er baseret på de formelle og faktiske forhold og klausuler i aktionærernes aftaler m.v. Der tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet har reel substans samt de facto-kontrol. For de foretagne vurderinger i relation til koncernens dattervirsomheder og associerede virksomheder henvises til note X. 19

24 Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering Forklarende noter IAS 8.30, 31 a) IAS 8 kræver oplysning om vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder, og et skøn over effekten på virksomhedens koncernregnskab i det regnskabsår, hvor standarden skal anvendes første gang. Vi anbefaler desuden omtale heraf, hvis en ikke-ikrafttrådt IFRIC forventes at få væsentlig påvirkning på regnskabet. Der er ikke krav om at oplyse den forventede effekt på oplysningskravene. Oplistningen er baseret på de standarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af IASB pr. 30. november Eventuelle standarder vedtaget efter dette tidspunkt er ikke medtaget, men fremgår bl.a. af vores publikation "In the headlines", der kan findes på IAS 1.31 b) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder m.v., der kun har uvæsentlig effekt eller ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at omtale de standarder, som vil påvirke virksomheden fremover, eksempelvis: "På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i årsrapporten. De nye standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver obligatoriske. Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår". c) Ikrafttrædelsesdatoen for EU-godkendte standarder og fortolkningsbidrag kan afvige fra IASB's ikrafttrædelsesdatoer. Ønsker virksomhederne positivt at udtale sig om overholdelse af både "IFRS som godkendt af EU" og "IFRS som udstedt af IASB", skal virksomheden implementere godkendte standarder og fortolkningsbidrag, så implementeringen følger ikrafttrædelsesdatoen i tilsvarende IFRIC'er og IFRS'er, som udstedt af IASB. Dette forudsætter, at EU's godkendelse tillader førtidig implementering. 20

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2017

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2017 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2017 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2017 i forhold til årsrapporten 2016 Velkommen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2015 i forhold til årsrapporten 2014 Velkommen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2015 i forhold til årsrapporten 2014 Velkommen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2015

Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2015 Illustration af ændringer til IFRS-delårsrapporten 2015 Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarer mv. kan påvirke din IFRSdelårsrapport i 2015 Velkommen til vores IFRS-delårspublikation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2014 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRSårsrapporten

Illustration af ændringer til IFRSårsrapporten Illustration af ændringer til IFRSårsrapporten 2016 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2016 i forhold til årsrapporten 2015 Velkommen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere