Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014"

Transkript

1 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013

2 Velkommen til vores nye IFRS-publikation Dette er vores nye IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke årsrapporten. Denne publikation indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 2014 for IFRS-aflæggere i EU. Hæftet er opbygget, så du på højre side i de viste noter finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og refererencer til de pågældende IAS og IFRS-standarder. Vi har ikke illustreret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-aflæggere. Illustration af noterne vedrørende kapitalandele i datter-, associerede virksomheder og joint arrangements efter IFRS 12 viser ikke alle potentielle scenarier, herunder strukturerede enheder. For yderligere illustration af oplysningskravene henvises til vores internationale publikationer "Guide to annual financial statements Illustrative disclosures for banks" fra december 2013 og "First impressions: Consolidated finansiel statements" fra maj Publikationerne kan downloades på De nye standarder forudsættes i eksemplet ikke at påvirke pengestrømsopgørelsen, hvorfor denne ikke er præsenteret. I øvrige primære opgørelser er påvirkningerne af de nye standarder markeret med blåt. Den nye IFRS-bekendtgørelse med ikrafttræden for årsrapporter, der aflægges efter 1. september 2014, er indarbejdet. I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2015 eller senere. I appendiks 3 har vi givet en tjekliste over alle nye oplysningskrav, der er gældende for 2014, samt de, der er bortfaldet i forhold til Med venlig hilsen KPMG 2014 P/S Godkendt Revisionspartnerselskab Michael Sten Larsen Jane Thorhauge Møllmann

3 Indhold Koncernoversigt 1 Koncernregnskab 1. januar 31. december 2 Resultatopgørelse 2 Totalindkomstopgørelse 3 Balance 4 Egenkapitalopgørelse 6 Anvendt regnskabspraksis 9 Ændringer til note 1: Anvendt regnskabspraksis 17 Ændringer til note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 19 Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering 21 Dattervirksomheder og minoritetsinteresser 23 Kapitalandele i associerede virksomheder 27 Kapitalandele i joint arrangements 31 Appendiks 1 33 Nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for Appendiks 2 35 Vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag 35 Appendiks 3 39 Nye oplysningskrav i IFRS Disclosure Checklist for Oplysningskrav, der er bortfaldet i forhold til IFRS Disclosure Checklist for

4 KPMG 2014 P/S Telefon Godkendt Revisionspartnerselskab Amerika Plads København Ø DK Papir Industri A/S Uddrag af Årsrapport 2014 CVR-nr KPMG 2014 PS, a Danish limited partnership company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

5 Koncernoversigt DK Papir Industri A/S Genbrug (segment) Nyproduktion (segment) Papp og Par a/s 100 % Papier GmbH 100 % Genbrugspapir A/S 75 % Papirmageren A/S 80 % Green Paper UK Corp. 46 % Papyrus SE 40 % Papirfabrikken A/S 33 % Papersatz GmbH 50 % Dattervirksomheder Associerede virksomheder Joint Ventures 1

6 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(b), 38-38A, 51(b)-(e), 81A, 113 Resultatopgørelse tkr. Note Tilpasset * Fortsættende aktiviteter IAS 1.82(a) Omsætning IAS 1.99, 103 Produktionsomkostninger IAS 1.99, 103, Forsknings- og udviklingsomkostninger IAS Bruttoresultat IAS 1.85 Andre driftsindtægter IAS 1.99, 103 Distributionsomkostninger IAS 1.99, 103 Administrationsomkostninger IAS 1.97 Nedskrivning af goodwill IAS 1.99, 103 Andre driftsomkostninger IAS 1.85, BC55-BC56 Resultat af primær drift IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i joint ventures IAS 1.85 Finansielle indtægter IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger IAS 1.85 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat IAS 1.82(d), Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter IAS 1.85 Årets resultat af fortsættende aktiviteter IAS 1.82 (ea), IFRS 5.33 (a) Ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter IAS 1.81A(a) Årets resultat IAS 1.81B(a) Fordeling af årets resultat: Aktionærer i DK Papir Industri A/S Minoritetsinteressser IAS 33.4, 66 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie * 2013 kolonnen er benævnt "tilpasset". Dette er ikke et krav efter IFRS, men bør efter vores opfattelse fremhæves, da sammenligningstallene ikke er identiske med sidste års tal. For yderligere henvises til vores publikation "Insights into IFRS 2014/15, ). 2

7 Koncernregnskab 1. januar 31. december Totalindkomstopgørelse tkr. Note Tilpasset IAS 1.81A(a) Årets resultat IAS 1.82A(a) Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: IAS 1.85 Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat IAS 1.82A(b) IAS 1.82A, 85, IG6 IAS 21.52(b) Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: IFRS 7.23(c) Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Dagsværdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.91(b) Skat IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst efter skat IAS 1.81A(c) Totalindkomst i alt IAS 1.81B(b) Fordeles således: Aktionærer i DK Papir Industri A/S Minoritetsinteressser

8 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(a), 10(f), 38-38A, 40A-40B, 113 Balance tkr. Note 2014 AKTIVER 2013 Tilpasset 1/ * Tilpasset IAS 1.54(a) Materielle aktiver IAS 1.54(c) Immaterielle aktiver og goodwill IAS 1.54(b), Investeringsejendomme IAS 1.54(e) Kapitalandele i associerede virksomheder IAS 1.54(e) Kapitalandele i joint ventures IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat IAS 1.60 Langfristede aktiver i alt IAS 1.54(g) Varebeholdninger IAS 1.54(h) Tilgodehavender IFRS 7.8(a), IAS 1.54(d) Afledte finansielle instrumenter IAS 1.55 Forudbetalte omkostninger IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele IAS 1.54(i) Likvide beholdninger IAS 1.54(j), IFRS 5.38 Aktiver bestemt for salg IAS 1.60 Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT * Efter IAS 1 skal virksomheden præsentere en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret (her 1. januar 2013), hvis virksomheden ændrer sin anvendte regnskabspraksis, korrigerer fejl, eller reklassificerer poster i balancen, og ændringerne har en væsentlig effekt på åbningsbalancen for sammenligningsåret. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om ændringerne er væsentlige for den pågældende balance. Der er her for 2013 foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af IFRS 10 og 11, hvorved balancen pr. 1. januar 2013 ændres. For mange virksomheder vil IFRS 10 og 11 ikke ændre koncernregnskabet, og der skal derfor ikke vises en tredje balance. 4

9 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(a), 10(f), 38-38A, 40A-40B, 113 Balance tkr. Note 2014 PASSIVER Egenkapital 2013 Tilpasset 1/ Tilpasset IAS 1.54(r), 78(e) Aktiekapital IAS 1.55, 78(e) Andre reserver IAS 1.55, 78(e) Overført totalindkomst Aktionærerne i DK Papir Industri A/S' andel af egenkapitalen IAS 1.54(q) Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser IAS 1.54(m) Kreditinstitutter IAS 1.54(l), 55, 78(d) Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat IFRS 3.37 Eventualforpligtelser fra virksomhedsovertagelser IAS 1.60 Langfristede forpligtelser i alt IAS 1.54(m) Kreditinstitutter IAS 1.54(k) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser IAS 1.54(d), IFRS 7.8(a) Afledte finansielle instrumenter IAS 1.54(n) Selskabsskat IAS 1.55, 11.42(b) Udskudte indtægter IAS 1.54(l) Hensatte forpligtelser IAS 1.54(p), IFRS 5.38 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg IAS 1.60 Kortfristede forpligtelser i alt IAS 1.60 Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

10 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(c), 108, 113 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakurs regulering Aktionærerne i DK Papir Industri A/S Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 2014 IAS 1.106(d)(i) Årets resultat IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst *) IAS 1.82A, 85, IG6 Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Værdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.85 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Reserve finansielle aktiver disponibel for salg I alt Overført totalindkomst Foreslået udbytte Minoritetsinteresser Egenkapital i alt * Hvert element af anden totalindkomst skal specificeres i enten egenkapitalopgørelsen eller i noterne. Vi har i egenkapitalopgørelsen for 2014 lavet specifikationen i egenkapitalopgørelsen, medens den anden mulige præsentationsform er vist i egenkapitalopgørelsen Dette er alene lavet af illustrative årsager. Den samme præsentationsform er krævet for de præsenterede år. 6

11 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(c), 38-38A, 108, 113 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakurs regulering Aktionærerne i DK Papir Industri A/S Egenkapital 1. januar IAS 1.106(b) Ændring af anvendt regnskabspraksis *) Egenkapital 1. januar 2013 (tilpasset) *) Totalindkomst i 2013 (tilpasset) IAS 1.106(d)(i) Årets resultat IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst IAS 1.82A, 85, IG6 Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Værdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.85 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Reserve finansielle aktiver disponibel for salg I alt Overført totalindkomst Foreslået udbytte Minoritetsinteresser Egenkapital i alt * Effekten af ændringerne til IFRS 10 og 11 er efter overgangsbestemmelserne indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar Ved ændringer i anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft skal effekten for hver egenkapitalpost præsenteres i egenkapitalopgørelsen. 7

12 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter a) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder m.v., der ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at anføre: "Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ændret omfanget af noteoplysninger, men har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis". b) Vi har her forudsat, at Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36) ikke blev førtidsimplementeret i virksomhedens årsrapport Hvis virksomheden førtidsimplementerede sidste år, vil denne amendment ikke skulle nævnes. IFRS 10.C2B, C3 IFRS 10.C4, C4A, C5, C5A IFRS 10.C3(b) IFRS 10.C4B, 4C IFRS 10.C2A IFRS 10.C6B c) Hovedreglen ved implementering af nye standarder er implementering med fuld tilbagevirkende kraft. IFRS 10 tillader enkelte lempelser til denne hovedregel: Vurderingen af, hvorvidt en enhed efter de nye regler skal konsolideres, skal ske på datoen for første anvendelse (det regnskabsår, hvor standarden anvendes første gang) og ikke ved begyndelsen af sammenligningsåret. Ændrer denne vurdering på, hvilke enheder der skal konsolideres, skal sammenligningstal tilpasses, som om IFRS 10 altid havde været anvendt. Effekten primo sammenligningsåret skal indregnes på egenkapitalen, og ét års sammenligningstal skal tilpasses. Særlige regler finder anvendelse, hvis tilpasning ikke er praktisk mulig. Der undtages for implementering med tilbagevirkende kraft for enheder, som er frasolgt, hvis det på datoen for første anvendelse af IFRS 10 konkluderes, at de ikke skal indgå i konsolideringen, hverken ifølge hidtidige regler eller efter IFRS 10. Hvis overtagelsesdatoen for en enhed, vurderet med udgangspunkt i IFRS 10, er tidligere end ikrafttrædelsesdatoen for IFRS 3 (2008) (regnskabsår, der påbegyndes 1. juli 2009 eller senere), kan virksomhederne vælge at opgøre effekten af virksomhedsovertagelsen med udgangspunkt i IFRS 3 (2008) eller IFRS 3 (2004). Tilsvarende kan virksomhederne i disse tilfælde vælge at anvende IAS 27 (2003) for de perioder, der ligger før ikrafttrædelsesdatoen for IAS 27 (2008) og IFRS 10 for perioderne efter ikrafttrædelsesdatoen for IAS 27 (2008). Effekten af implementering (IAS 8.28(f)) kræves kun kvantificeret for sammenligningsåret, hvilket i dette eksempel vil sige for Den nye IFRS-bekendtgørelse vil desuden medføre, at 5 årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år 3-5. Vælger virksomheden ikke at tilpasse sammenligningstal for en tidligere periode (her perioden før 2013), skal dette fremgå sammen med beskrivelse af regnskabspraksis, der benyttes i stedet. 8

13 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis IAS 8.28(a) DK Papir Industri A/S har med virkning fra 1. januar 2014 implementeret følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC): a) IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities IAS 27 Separate Financial Statements (2011) IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32) Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendments to IAS 39) IFRIC 21 Levies Amendments to IAS 36: Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets b) Dele af Annual Improvements to IFRSs Cycle various standards IAS 8.28(b)-(d) Bortset fra implementeringen af IFRS 10 og 11 har implementeringen af de ændrede standarder i koncernregnskabet for 2014 ikke haft effekt på indregning og måling. Indvirkningen og effekten er forklaret i efterfølgende afsnit. IFRS 10.C6B Sammenligningstal for 2013 er tilpasset. Der er ikke tilpasset hoved- og nøgletalsoversigt for Dattervirksomheder c) IAS 8.28(b)-(d) IFRS 10 fastsætter nye principper for at afgøre, om en investor har kontrol over en anden virksomhed, og dermed om en virksomhed skal konsolideres. En investor anses for at have kontrol over en anden virksomhed, når investor har bestemmende indflydelse (power) over virksomheden, mulighed for eller ret til at modtage variabelt afkast fra virksomheden og mulighed for at anvende den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet. Efter IFRS 10 indgår i denne vurdering bl.a., at en virksomhed skal konsolideres, når koncernen har de facto-kontrol over virksomheden, selv om flertallet af aktier eller stemmer ikke ejes af koncernen. I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i IFRS 10 har koncernen pr. 1. januar 2014 revurderet sine investeringer i andre virksomheder efter den nye kontrolmodel. Som følge heraf har kapitalandelene i to af koncernens virksomheder ændret karakter. DK Papir Industri A/S ejer 46 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det børsnoterede Green Paper UK Corp. De resterende stemmerettigheder ejes af et stort antal indbyrdes uafhængige aktionærer. Ingen af disse besidder mere end 2 % af stemmerettighederne eller har aftaler om at konsultere nogen af de andre eller at træffe kollektive beslutninger. På nylige generalforsamlinger har fremmødte aktionærer, bortset fra DK Papir Industri A/S, repræsenteret mellem 14 % og 22 % af kapital og stemmer. 9

14 BLANK SIDE 10

15 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) På grundlag af ejerandelenes absolutte størrelse og de øvrige aktionærers aktiebeholdningers forholdsmæssige andele, herunder stemmer og indbyrdes relationer, anser koncernens ledelse, at koncernens ejerinteresse er tilstrækkelig til at have bestemmende indflydelse på baggrund af de factokontrol. Efter overgangsbestemmelserne i IFRS 10 konsolideres Green Paper UK Corp. med fuld tilbagevirkende kraft til 15. august 2012, hvor koncernen opnåede de facto-kontrol. Tidligere blev virksomheden indregnet som en associeret virksomhed efter indre værdis metode. Effekten af implementeringen af IFRS 10 er opgjort med udgangspunkt i IFRS 3 (2008). DK Papir Industri A/S ejer 40 % af stemmerettighederne i Papyrus SE og har desuden en option på at købe halvdelen af den anden investors stemmerettigheder. Koncernen råder derfor potentielt over 70 % af stemmerne i virksomheden. Optionen kan udnyttes i perioden fra 1. januar 2011 og indtil 31. december 2015 til en fast kurs. Tidligere blev potentielle stemmerettigheder medregnet, hvis de aktuelt kunne udnyttes, men skal efter IFRS 10 alene medregnes ved vurderingen af kontrol, hvis de er reelle og har substans. Da udnyttelseskursen i købsoptionen væsentligt overstiger den aktuelle markedskurs for aktierne, har disse potentielle stemmerettigheder ikke substans. Ved overgangen til IFRS 10 skifter Papyrus SE derfor fra at være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed. Koncernen skal derfor i stedet for konsolidering af virksomheden indregne den efter den indre værdis metode. Ændringen foretages med fuld tilbagevirkende kraft, som om Papyrus SE altid har været indregnet efter denne metode. Efter overgangsbestemmelserne i IFRS 10 indregnes effekten af begge ændringer i egenkapitalen pr. 1. januar

16 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter IFRS 11.C1B a) Der er tilsvarende lempelser i IFRS 11 som i IFRS 10 for tilpasning af sammenligningsligningstal. Disse skal kun tilpasses for sammenligningsåret. Den nye IFRS-bekendtgørelse vil desuden medføre, at 5-årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år

17 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) Joint arrangements a) IAS 8.28(b)-(d) Koncernen har som følge af implementeringen af IFRS 11 ændret sin anvendte regnskabspraksis i relation til sine investeringer i joint arrangements. IFRS 11 opdeler joint arrangements i to typer, som er afgørende for den regnskabsmæssige behandling (joint operations eller joint ventures). Koncernen har foretaget denne klassifikation pr. 1. januar Ved joint operations forstås aktiviteter, hvor deltagerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. DK Papir Industri A/S-koncernen ejer 50 % af stemmerettighederne i Papersatz GmbH, mens Træenheden A/S og Knasten A/S ejer henholdsvis 30 % og 20 %. I aktionæroverenskomsten er anført, at der kræves mindst 75 % af stemmerettighederne for at træffe beslutninger om relevante aktiviteter i selskabet. Kravet om mindst 75 % enstemmighed indebærer, at DK Papir Industri A/S og Træenheden A/S har fælles bestemmende indflydelse på ordningen, da der ikke kan træffes beslutninger om de relevante aktiviteter inden for rammerne af ordningen, uden at parterne er enige. Som følge af, at parterne i ordningen alene har rettigheder til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i ordningen, skal Papersatz GmbH behandles som joint ventures. Selskabet er tidligere indregnet ved pro rata-konsolidering, men skal nu indregnes efter den indre værdis metode. Ændringerne til indregningen af ordningen er sket med fuld tilbagevirkende kraft, som om IFRS 11 altid har været anvendt. Effekten af ændringerne efter revurderingen er indregnet på egenkapitalen pr. 1. januar

18 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter IAS 8.28(f)(i) a) IAS 8 stiller som udgangspunkt krav om oplysning af den beløbsmæssige effekt af praksisændringen for hver regnskabslinje, der påvirkes i indeværende år og sammenligningsåret. IFRS 10.C2A, 11.C1B I dette eksempel er overgangsreglerne ved implementeringen af IFRS 10 og 11, der giver mulighed for at undlade at præsentere effekten af implementeringen på indeværende år, benyttet. Derfor er kun effekten på den umiddelbart foregående periode (her 2013) vist. IAS 8.28(g) Præsenteres tidligere perioders tal, kræves disse som udgangspunkt også tilpasset efter IAS 8. IFRS 10.C2A, 11.C1B Både overgangsreglerne i IFRS 10 og 11 samt den nye IFRS-bekendtgørelse vil dog medføre, at 5-årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år 3-5. b) Efter vores opfattelse skal den beløbsmæssige ændring vises for hver ændring af anvendt regnskabspraksis, der er foretaget. Derfor har vi her vist reguleringerne relateret til IFRS 10 og 11 hver for sig. IAS 8.28(f)(ii) c) Effekten af praksisændringen kræves også vist på resultat og udvandet resultat pr. aktie efter IAS 33, hvis koncernen skal følge disse standarder. 14

19 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) IAS 8.28(f)(ii), 28(g) Regnskabsmæssig effekt af implementeringen af IFRS 10 og 11 a) 31. december 2013 tkr. Efter hidtidig IFRSpraksis IFRS 10 reguleringer b) IFRS 11 reguleringer b) Efter ny IFRS praksis Materielle aktiver Immaterielle aktiver og goodwill Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i joint ventures Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skat Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Andre poster Aktiver i alt Egenkapital i alt Kreditinstitutter Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser Andre poster Egenkapital og forpligtelser i alt tkr. Efter hidtidig IFRSpraksis IFRS 10 reguleringer b) IFRS 11 reguleringer b) Efter ny IFRS-praksis Omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af kapitalandele i joint ventures Finansielle poster Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter Andre resultatposter Resultatopgørelsen 0 0 Anden totalindkomst Den ændrede regnskabspraksis har i 2013 medført en reduktion i resultat pr. aktie på 0,05 og en reduktion i udvandet resultat pr. aktie på 0,05. a),c) 15

20 BLANK SIDE 16

21 Ændringer til note 1: Anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden DK Papir Industri A/S samt dattervirksomheder, hvori DK Papir Industri A/S har bestemmende indflydelse. IFRS 10.6 Koncernen har bestemmende indflydelse på en virksomhed, hvis koncernen er eksponeret for eller har ret til variable afkast hidrørende fra sin involvering i virksomheden, og har mulighed for at påvirke disse afkast gennem sin råderet over virksomheden. IAS 28.3, 5 Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte ejer eller råder over mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne, men ikke har bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Dette baserer sig dog på en konkret vurdering af muligheden for at udøve indflydelse. IFRS , B34- B50 Ved vurderingen af, om koncernen har bestemmende eller betydelig indflydelse, tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet er reelle og har substans samt de factokontrol. IFRS 11.4, 6, 15-16, 20, 24 Hvis virksomhederne opfylder kriterierne for fælles bestemmende indflydelse, betragtes de i stedet som kapitalandele i joint arrangements. Joint arrangements er aktiviteter eller virksomheder, hvori koncernen gennem samarbejdsaftaler med en eller flere parter har fælles bestemmende indflydelse. Fælles bestemmende indflydelse indebærer, at beslutninger om de relevante aktiviteter kræver enstemmighed blandt de parter, der har den fælles bestemmende indflydelse. Joint arrangements klassificeres som joint ventures eller joint operations. Ved joint operations forstås aktiviteter, hvor deltagerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. 17

22 BLANK SIDE 18

23 Ændringer til note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Anvendt regnskabspraksis Ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på regnskabet, foretager ledelsen en række vurderinger som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis. Dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint arrangements Ved fastlæggelsen af, hvorvidt der er tale om et joint venture eller joint operation, anlægges en helhedsbetragtning af de forhold, der vurderes relevante for vurderingen af, hvorvidt de relevante aktiviteter, der væsentligt påvirker afkastet, kræver ensstemmighed. Disse forhold er bl.a., hvorvidt samarbejdet er etableret i en selskabsretlig form, og hvorvidt DK Papir Industri A/S alene har adgang til nettoaktiverne eller har direkte rettigheder over aktiver og hæfter direkte for forpligtelser. Fælles kontrol anses for at foreligge, når forretningsplaner, arbejdsprogrammer og budgetter kræves enstemmigt vedtaget. For de foretagne vurderinger i relation til koncernens joint arrangements henvises til note X. Vurderingen af, om koncernen har bestemmende eller betydelig indflydelse, er baseret på de formelle og faktiske forhold og klausuler i aktionærernes aftaler m.v. Der tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet har reel substans samt de facto-kontrol. For de foretagne vurderinger i relation til koncernens dattervirsomheder og associerede virksomheder henvises til note X. 19

24 Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering Forklarende noter IAS 8.30, 31 a) IAS 8 kræver oplysning om vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder, og et skøn over effekten på virksomhedens koncernregnskab i det regnskabsår, hvor standarden skal anvendes første gang. Vi anbefaler desuden omtale heraf, hvis en ikke-ikrafttrådt IFRIC forventes at få væsentlig påvirkning på regnskabet. Der er ikke krav om at oplyse den forventede effekt på oplysningskravene. Oplistningen er baseret på de standarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af IASB pr. 30. november Eventuelle standarder vedtaget efter dette tidspunkt er ikke medtaget, men fremgår bl.a. af vores publikation "In the headlines", der kan findes på IAS 1.31 b) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder m.v., der kun har uvæsentlig effekt eller ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at omtale de standarder, som vil påvirke virksomheden fremover, eksempelvis: "På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i årsrapporten. De nye standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver obligatoriske. Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår". c) Ikrafttrædelsesdatoen for EU-godkendte standarder og fortolkningsbidrag kan afvige fra IASB's ikrafttrædelsesdatoer. Ønsker virksomhederne positivt at udtale sig om overholdelse af både "IFRS som godkendt af EU" og "IFRS som udstedt af IASB", skal virksomheden implementere godkendte standarder og fortolkningsbidrag, så implementeringen følger ikrafttrædelsesdatoen i tilsvarende IFRIC'er og IFRS'er, som udstedt af IASB. Dette forudsætter, at EU's godkendelse tillader førtidig implementering. 20

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2015 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2015 i forhold til årsrapporten 2014 Velkommen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere