Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014"

Transkript

1 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013

2 Velkommen til vores nye IFRS-publikation Dette er vores nye IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke årsrapporten. Denne publikation indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 2014 for IFRS-aflæggere i EU. Hæftet er opbygget, så du på højre side i de viste noter finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og refererencer til de pågældende IAS og IFRS-standarder. Vi har ikke illustreret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-aflæggere. Illustration af noterne vedrørende kapitalandele i datter-, associerede virksomheder og joint arrangements efter IFRS 12 viser ikke alle potentielle scenarier, herunder strukturerede enheder. For yderligere illustration af oplysningskravene henvises til vores internationale publikationer "Guide to annual financial statements Illustrative disclosures for banks" fra december 2013 og "First impressions: Consolidated finansiel statements" fra maj Publikationerne kan downloades på De nye standarder forudsættes i eksemplet ikke at påvirke pengestrømsopgørelsen, hvorfor denne ikke er præsenteret. I øvrige primære opgørelser er påvirkningerne af de nye standarder markeret med blåt. Den nye IFRS-bekendtgørelse med ikrafttræden for årsrapporter, der aflægges efter 1. september 2014, er indarbejdet. I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2015 eller senere. I appendiks 3 har vi givet en tjekliste over alle nye oplysningskrav, der er gældende for 2014, samt de, der er bortfaldet i forhold til Med venlig hilsen KPMG 2014 P/S Godkendt Revisionspartnerselskab Michael Sten Larsen Jane Thorhauge Møllmann

3 Indhold Koncernoversigt 1 Koncernregnskab 1. januar 31. december 2 Resultatopgørelse 2 Totalindkomstopgørelse 3 Balance 4 Egenkapitalopgørelse 6 Anvendt regnskabspraksis 9 Ændringer til note 1: Anvendt regnskabspraksis 17 Ændringer til note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 19 Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering 21 Dattervirksomheder og minoritetsinteresser 23 Kapitalandele i associerede virksomheder 27 Kapitalandele i joint arrangements 31 Appendiks 1 33 Nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for Appendiks 2 35 Vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag 35 Appendiks 3 39 Nye oplysningskrav i IFRS Disclosure Checklist for Oplysningskrav, der er bortfaldet i forhold til IFRS Disclosure Checklist for

4 KPMG 2014 P/S Telefon Godkendt Revisionspartnerselskab Amerika Plads København Ø DK Papir Industri A/S Uddrag af Årsrapport 2014 CVR-nr KPMG 2014 PS, a Danish limited partnership company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

5 Koncernoversigt DK Papir Industri A/S Genbrug (segment) Nyproduktion (segment) Papp og Par a/s 100 % Papier GmbH 100 % Genbrugspapir A/S 75 % Papirmageren A/S 80 % Green Paper UK Corp. 46 % Papyrus SE 40 % Papirfabrikken A/S 33 % Papersatz GmbH 50 % Dattervirksomheder Associerede virksomheder Joint Ventures 1

6 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(b), 38-38A, 51(b)-(e), 81A, 113 Resultatopgørelse tkr. Note Tilpasset * Fortsættende aktiviteter IAS 1.82(a) Omsætning IAS 1.99, 103 Produktionsomkostninger IAS 1.99, 103, Forsknings- og udviklingsomkostninger IAS Bruttoresultat IAS 1.85 Andre driftsindtægter IAS 1.99, 103 Distributionsomkostninger IAS 1.99, 103 Administrationsomkostninger IAS 1.97 Nedskrivning af goodwill IAS 1.99, 103 Andre driftsomkostninger IAS 1.85, BC55-BC56 Resultat af primær drift IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder IAS 1.82(c) Indtægter af kapitalandele i joint ventures IAS 1.85 Finansielle indtægter IAS 1.82(b) Finansielle omkostninger IAS 1.85 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat IAS 1.82(d), Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter IAS 1.85 Årets resultat af fortsættende aktiviteter IAS 1.82 (ea), IFRS 5.33 (a) Ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter IAS 1.81A(a) Årets resultat IAS 1.81B(a) Fordeling af årets resultat: Aktionærer i DK Papir Industri A/S Minoritetsinteressser IAS 33.4, 66 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie * 2013 kolonnen er benævnt "tilpasset". Dette er ikke et krav efter IFRS, men bør efter vores opfattelse fremhæves, da sammenligningstallene ikke er identiske med sidste års tal. For yderligere henvises til vores publikation "Insights into IFRS 2014/15, ). 2

7 Koncernregnskab 1. januar 31. december Totalindkomstopgørelse tkr. Note Tilpasset IAS 1.81A(a) Årets resultat IAS 1.82A(a) Anden totalindkomst Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: IAS 1.85 Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat IAS 1.82A(b) IAS 1.82A, 85, IG6 IAS 21.52(b) Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter: IFRS 7.23(c) Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Dagsværdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.91(b) Skat IAS 1.81A(b) Anden totalindkomst efter skat IAS 1.81A(c) Totalindkomst i alt IAS 1.81B(b) Fordeles således: Aktionærer i DK Papir Industri A/S Minoritetsinteressser

8 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(a), 10(f), 38-38A, 40A-40B, 113 Balance tkr. Note 2014 AKTIVER 2013 Tilpasset 1/ * Tilpasset IAS 1.54(a) Materielle aktiver IAS 1.54(c) Immaterielle aktiver og goodwill IAS 1.54(b), Investeringsejendomme IAS 1.54(e) Kapitalandele i associerede virksomheder IAS 1.54(e) Kapitalandele i joint ventures IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat IAS 1.60 Langfristede aktiver i alt IAS 1.54(g) Varebeholdninger IAS 1.54(h) Tilgodehavender IFRS 7.8(a), IAS 1.54(d) Afledte finansielle instrumenter IAS 1.55 Forudbetalte omkostninger IAS 1.54(d) Andre værdipapirer og kapitalandele IAS 1.54(i) Likvide beholdninger IAS 1.54(j), IFRS 5.38 Aktiver bestemt for salg IAS 1.60 Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT * Efter IAS 1 skal virksomheden præsentere en tredje balance pr. begyndelsen af sammenligningsåret (her 1. januar 2013), hvis virksomheden ændrer sin anvendte regnskabspraksis, korrigerer fejl, eller reklassificerer poster i balancen, og ændringerne har en væsentlig effekt på åbningsbalancen for sammenligningsåret. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om ændringerne er væsentlige for den pågældende balance. Der er her for 2013 foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af IFRS 10 og 11, hvorved balancen pr. 1. januar 2013 ændres. For mange virksomheder vil IFRS 10 og 11 ikke ændre koncernregnskabet, og der skal derfor ikke vises en tredje balance. 4

9 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(a), 10(f), 38-38A, 40A-40B, 113 Balance tkr. Note 2014 PASSIVER Egenkapital 2013 Tilpasset 1/ Tilpasset IAS 1.54(r), 78(e) Aktiekapital IAS 1.55, 78(e) Andre reserver IAS 1.55, 78(e) Overført totalindkomst Aktionærerne i DK Papir Industri A/S' andel af egenkapitalen IAS 1.54(q) Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser IAS 1.54(m) Kreditinstitutter IAS 1.54(l), 55, 78(d) Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser IAS 1.54(o), 56 Udskudt skat IFRS 3.37 Eventualforpligtelser fra virksomhedsovertagelser IAS 1.60 Langfristede forpligtelser i alt IAS 1.54(m) Kreditinstitutter IAS 1.54(k) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser IAS 1.54(d), IFRS 7.8(a) Afledte finansielle instrumenter IAS 1.54(n) Selskabsskat IAS 1.55, 11.42(b) Udskudte indtægter IAS 1.54(l) Hensatte forpligtelser IAS 1.54(p), IFRS 5.38 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg IAS 1.60 Kortfristede forpligtelser i alt IAS 1.60 Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

10 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(c), 108, 113 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakurs regulering Aktionærerne i DK Papir Industri A/S Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 2014 IAS 1.106(d)(i) Årets resultat IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst *) IAS 1.82A, 85, IG6 Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Værdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.85 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Reserve finansielle aktiver disponibel for salg I alt Overført totalindkomst Foreslået udbytte Minoritetsinteresser Egenkapital i alt * Hvert element af anden totalindkomst skal specificeres i enten egenkapitalopgørelsen eller i noterne. Vi har i egenkapitalopgørelsen for 2014 lavet specifikationen i egenkapitalopgørelsen, medens den anden mulige præsentationsform er vist i egenkapitalopgørelsen Dette er alene lavet af illustrative årsager. Den samme præsentationsform er krævet for de præsenterede år. 6

11 Koncernregnskab 1. januar 31. december IAS 1.10(c), 38-38A, 108, 113 Egenkapitalopgørelse tkr. Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakurs regulering Aktionærerne i DK Papir Industri A/S Egenkapital 1. januar IAS 1.106(b) Ændring af anvendt regnskabspraksis *) Egenkapital 1. januar 2013 (tilpasset) *) Totalindkomst i 2013 (tilpasset) IAS 1.106(d)(i) Årets resultat IAS 1.106(d)(ii) Anden totalindkomst IAS 1.82A, 85, IG6 Andel af anden totalindkomst efter skat i associerede virksomheder IAS 21.52(b) Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder IFRS 7.23(c) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Årets værdiregulering IFRS 7.23(d), 1.92 Værdireguleringer reklassificeret til omsætning IFRS 7.20(a)(ii) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg IAS 1.85 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger IAS 1.91(b) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt IAS 1.106(a) Totalindkomst i alt for perioden IAS 1.106(d)(iii) Transaktioner med ejere Udloddet udbytte Køb af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Reserve finansielle aktiver disponibel for salg I alt Overført totalindkomst Foreslået udbytte Minoritetsinteresser Egenkapital i alt * Effekten af ændringerne til IFRS 10 og 11 er efter overgangsbestemmelserne indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar Ved ændringer i anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft skal effekten for hver egenkapitalpost præsenteres i egenkapitalopgørelsen. 7

12 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter a) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder m.v., der ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at anføre: "Implementeringen af nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er trådt i kraft, har ændret omfanget af noteoplysninger, men har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis". b) Vi har her forudsat, at Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (Amendments to IAS 36) ikke blev førtidsimplementeret i virksomhedens årsrapport Hvis virksomheden førtidsimplementerede sidste år, vil denne amendment ikke skulle nævnes. IFRS 10.C2B, C3 IFRS 10.C4, C4A, C5, C5A IFRS 10.C3(b) IFRS 10.C4B, 4C IFRS 10.C2A IFRS 10.C6B c) Hovedreglen ved implementering af nye standarder er implementering med fuld tilbagevirkende kraft. IFRS 10 tillader enkelte lempelser til denne hovedregel: Vurderingen af, hvorvidt en enhed efter de nye regler skal konsolideres, skal ske på datoen for første anvendelse (det regnskabsår, hvor standarden anvendes første gang) og ikke ved begyndelsen af sammenligningsåret. Ændrer denne vurdering på, hvilke enheder der skal konsolideres, skal sammenligningstal tilpasses, som om IFRS 10 altid havde været anvendt. Effekten primo sammenligningsåret skal indregnes på egenkapitalen, og ét års sammenligningstal skal tilpasses. Særlige regler finder anvendelse, hvis tilpasning ikke er praktisk mulig. Der undtages for implementering med tilbagevirkende kraft for enheder, som er frasolgt, hvis det på datoen for første anvendelse af IFRS 10 konkluderes, at de ikke skal indgå i konsolideringen, hverken ifølge hidtidige regler eller efter IFRS 10. Hvis overtagelsesdatoen for en enhed, vurderet med udgangspunkt i IFRS 10, er tidligere end ikrafttrædelsesdatoen for IFRS 3 (2008) (regnskabsår, der påbegyndes 1. juli 2009 eller senere), kan virksomhederne vælge at opgøre effekten af virksomhedsovertagelsen med udgangspunkt i IFRS 3 (2008) eller IFRS 3 (2004). Tilsvarende kan virksomhederne i disse tilfælde vælge at anvende IAS 27 (2003) for de perioder, der ligger før ikrafttrædelsesdatoen for IAS 27 (2008) og IFRS 10 for perioderne efter ikrafttrædelsesdatoen for IAS 27 (2008). Effekten af implementering (IAS 8.28(f)) kræves kun kvantificeret for sammenligningsåret, hvilket i dette eksempel vil sige for Den nye IFRS-bekendtgørelse vil desuden medføre, at 5 årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år 3-5. Vælger virksomheden ikke at tilpasse sammenligningstal for en tidligere periode (her perioden før 2013), skal dette fremgå sammen med beskrivelse af regnskabspraksis, der benyttes i stedet. 8

13 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis IAS 8.28(a) DK Papir Industri A/S har med virkning fra 1. januar 2014 implementeret følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC): a) IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities IAS 27 Separate Financial Statements (2011) IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32) Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendments to IAS 39) IFRIC 21 Levies Amendments to IAS 36: Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets b) Dele af Annual Improvements to IFRSs Cycle various standards IAS 8.28(b)-(d) Bortset fra implementeringen af IFRS 10 og 11 har implementeringen af de ændrede standarder i koncernregnskabet for 2014 ikke haft effekt på indregning og måling. Indvirkningen og effekten er forklaret i efterfølgende afsnit. IFRS 10.C6B Sammenligningstal for 2013 er tilpasset. Der er ikke tilpasset hoved- og nøgletalsoversigt for Dattervirksomheder c) IAS 8.28(b)-(d) IFRS 10 fastsætter nye principper for at afgøre, om en investor har kontrol over en anden virksomhed, og dermed om en virksomhed skal konsolideres. En investor anses for at have kontrol over en anden virksomhed, når investor har bestemmende indflydelse (power) over virksomheden, mulighed for eller ret til at modtage variabelt afkast fra virksomheden og mulighed for at anvende den bestemmende indflydelse til at påvirke størrelsen af afkastet. Efter IFRS 10 indgår i denne vurdering bl.a., at en virksomhed skal konsolideres, når koncernen har de facto-kontrol over virksomheden, selv om flertallet af aktier eller stemmer ikke ejes af koncernen. I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i IFRS 10 har koncernen pr. 1. januar 2014 revurderet sine investeringer i andre virksomheder efter den nye kontrolmodel. Som følge heraf har kapitalandelene i to af koncernens virksomheder ændret karakter. DK Papir Industri A/S ejer 46 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det børsnoterede Green Paper UK Corp. De resterende stemmerettigheder ejes af et stort antal indbyrdes uafhængige aktionærer. Ingen af disse besidder mere end 2 % af stemmerettighederne eller har aftaler om at konsultere nogen af de andre eller at træffe kollektive beslutninger. På nylige generalforsamlinger har fremmødte aktionærer, bortset fra DK Papir Industri A/S, repræsenteret mellem 14 % og 22 % af kapital og stemmer. 9

14 BLANK SIDE 10

15 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) På grundlag af ejerandelenes absolutte størrelse og de øvrige aktionærers aktiebeholdningers forholdsmæssige andele, herunder stemmer og indbyrdes relationer, anser koncernens ledelse, at koncernens ejerinteresse er tilstrækkelig til at have bestemmende indflydelse på baggrund af de factokontrol. Efter overgangsbestemmelserne i IFRS 10 konsolideres Green Paper UK Corp. med fuld tilbagevirkende kraft til 15. august 2012, hvor koncernen opnåede de facto-kontrol. Tidligere blev virksomheden indregnet som en associeret virksomhed efter indre værdis metode. Effekten af implementeringen af IFRS 10 er opgjort med udgangspunkt i IFRS 3 (2008). DK Papir Industri A/S ejer 40 % af stemmerettighederne i Papyrus SE og har desuden en option på at købe halvdelen af den anden investors stemmerettigheder. Koncernen råder derfor potentielt over 70 % af stemmerne i virksomheden. Optionen kan udnyttes i perioden fra 1. januar 2011 og indtil 31. december 2015 til en fast kurs. Tidligere blev potentielle stemmerettigheder medregnet, hvis de aktuelt kunne udnyttes, men skal efter IFRS 10 alene medregnes ved vurderingen af kontrol, hvis de er reelle og har substans. Da udnyttelseskursen i købsoptionen væsentligt overstiger den aktuelle markedskurs for aktierne, har disse potentielle stemmerettigheder ikke substans. Ved overgangen til IFRS 10 skifter Papyrus SE derfor fra at være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed. Koncernen skal derfor i stedet for konsolidering af virksomheden indregne den efter den indre værdis metode. Ændringen foretages med fuld tilbagevirkende kraft, som om Papyrus SE altid har været indregnet efter denne metode. Efter overgangsbestemmelserne i IFRS 10 indregnes effekten af begge ændringer i egenkapitalen pr. 1. januar

16 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter IFRS 11.C1B a) Der er tilsvarende lempelser i IFRS 11 som i IFRS 10 for tilpasning af sammenligningsligningstal. Disse skal kun tilpasses for sammenligningsåret. Den nye IFRS-bekendtgørelse vil desuden medføre, at 5-årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år

17 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) Joint arrangements a) IAS 8.28(b)-(d) Koncernen har som følge af implementeringen af IFRS 11 ændret sin anvendte regnskabspraksis i relation til sine investeringer i joint arrangements. IFRS 11 opdeler joint arrangements i to typer, som er afgørende for den regnskabsmæssige behandling (joint operations eller joint ventures). Koncernen har foretaget denne klassifikation pr. 1. januar Ved joint operations forstås aktiviteter, hvor deltagerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. DK Papir Industri A/S-koncernen ejer 50 % af stemmerettighederne i Papersatz GmbH, mens Træenheden A/S og Knasten A/S ejer henholdsvis 30 % og 20 %. I aktionæroverenskomsten er anført, at der kræves mindst 75 % af stemmerettighederne for at træffe beslutninger om relevante aktiviteter i selskabet. Kravet om mindst 75 % enstemmighed indebærer, at DK Papir Industri A/S og Træenheden A/S har fælles bestemmende indflydelse på ordningen, da der ikke kan træffes beslutninger om de relevante aktiviteter inden for rammerne af ordningen, uden at parterne er enige. Som følge af, at parterne i ordningen alene har rettigheder til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i ordningen, skal Papersatz GmbH behandles som joint ventures. Selskabet er tidligere indregnet ved pro rata-konsolidering, men skal nu indregnes efter den indre værdis metode. Ændringerne til indregningen af ordningen er sket med fuld tilbagevirkende kraft, som om IFRS 11 altid har været anvendt. Effekten af ændringerne efter revurderingen er indregnet på egenkapitalen pr. 1. januar

18 Anvendt regnskabspraksis Forklarende noter IAS 8.28(f)(i) a) IAS 8 stiller som udgangspunkt krav om oplysning af den beløbsmæssige effekt af praksisændringen for hver regnskabslinje, der påvirkes i indeværende år og sammenligningsåret. IFRS 10.C2A, 11.C1B I dette eksempel er overgangsreglerne ved implementeringen af IFRS 10 og 11, der giver mulighed for at undlade at præsentere effekten af implementeringen på indeværende år, benyttet. Derfor er kun effekten på den umiddelbart foregående periode (her 2013) vist. IAS 8.28(g) Præsenteres tidligere perioders tal, kræves disse som udgangspunkt også tilpasset efter IAS 8. IFRS 10.C2A, 11.C1B Både overgangsreglerne i IFRS 10 og 11 samt den nye IFRS-bekendtgørelse vil dog medføre, at 5-årsoversigten i hoved- og nøgletalsoversigten ikke skal tilpasses for år 3-5. b) Efter vores opfattelse skal den beløbsmæssige ændring vises for hver ændring af anvendt regnskabspraksis, der er foretaget. Derfor har vi her vist reguleringerne relateret til IFRS 10 og 11 hver for sig. IAS 8.28(f)(ii) c) Effekten af praksisændringen kræves også vist på resultat og udvandet resultat pr. aktie efter IAS 33, hvis koncernen skal følge disse standarder. 14

19 Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis (fortsat) IAS 8.28(f)(ii), 28(g) Regnskabsmæssig effekt af implementeringen af IFRS 10 og 11 a) 31. december 2013 tkr. Efter hidtidig IFRSpraksis IFRS 10 reguleringer b) IFRS 11 reguleringer b) Efter ny IFRS praksis Materielle aktiver Immaterielle aktiver og goodwill Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i joint ventures Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skat Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Andre poster Aktiver i alt Egenkapital i alt Kreditinstitutter Pensioner, hensatte forpligtelser og andre gældsforpligtelser Andre poster Egenkapital og forpligtelser i alt tkr. Efter hidtidig IFRSpraksis IFRS 10 reguleringer b) IFRS 11 reguleringer b) Efter ny IFRS-praksis Omsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægter af kapitalandele i joint ventures Finansielle poster Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter Andre resultatposter Resultatopgørelsen 0 0 Anden totalindkomst Den ændrede regnskabspraksis har i 2013 medført en reduktion i resultat pr. aktie på 0,05 og en reduktion i udvandet resultat pr. aktie på 0,05. a),c) 15

20 BLANK SIDE 16

21 Ændringer til note 1: Anvendt regnskabspraksis Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden DK Papir Industri A/S samt dattervirksomheder, hvori DK Papir Industri A/S har bestemmende indflydelse. IFRS 10.6 Koncernen har bestemmende indflydelse på en virksomhed, hvis koncernen er eksponeret for eller har ret til variable afkast hidrørende fra sin involvering i virksomheden, og har mulighed for at påvirke disse afkast gennem sin råderet over virksomheden. IAS 28.3, 5 Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte ejer eller råder over mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne, men ikke har bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Dette baserer sig dog på en konkret vurdering af muligheden for at udøve indflydelse. IFRS , B34- B50 Ved vurderingen af, om koncernen har bestemmende eller betydelig indflydelse, tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet er reelle og har substans samt de factokontrol. IFRS 11.4, 6, 15-16, 20, 24 Hvis virksomhederne opfylder kriterierne for fælles bestemmende indflydelse, betragtes de i stedet som kapitalandele i joint arrangements. Joint arrangements er aktiviteter eller virksomheder, hvori koncernen gennem samarbejdsaftaler med en eller flere parter har fælles bestemmende indflydelse. Fælles bestemmende indflydelse indebærer, at beslutninger om de relevante aktiviteter kræver enstemmighed blandt de parter, der har den fælles bestemmende indflydelse. Joint arrangements klassificeres som joint ventures eller joint operations. Ved joint operations forstås aktiviteter, hvor deltagerne har ret til en forholdsmæssig andel af de enkelte aktiver og forpligtelser i arrangementet, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret til en forholdsmæssig andel af nettoaktiverne i arrangementet. 17

22 BLANK SIDE 18

23 Ændringer til note 2: Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Anvendt regnskabspraksis Ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på regnskabet, foretager ledelsen en række vurderinger som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis. Dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint arrangements Ved fastlæggelsen af, hvorvidt der er tale om et joint venture eller joint operation, anlægges en helhedsbetragtning af de forhold, der vurderes relevante for vurderingen af, hvorvidt de relevante aktiviteter, der væsentligt påvirker afkastet, kræver ensstemmighed. Disse forhold er bl.a., hvorvidt samarbejdet er etableret i en selskabsretlig form, og hvorvidt DK Papir Industri A/S alene har adgang til nettoaktiverne eller har direkte rettigheder over aktiver og hæfter direkte for forpligtelser. Fælles kontrol anses for at foreligge, når forretningsplaner, arbejdsprogrammer og budgetter kræves enstemmigt vedtaget. For de foretagne vurderinger i relation til koncernens joint arrangements henvises til note X. Vurderingen af, om koncernen har bestemmende eller betydelig indflydelse, er baseret på de formelle og faktiske forhold og klausuler i aktionærernes aftaler m.v. Der tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancetidspunktet har reel substans samt de facto-kontrol. For de foretagne vurderinger i relation til koncernens dattervirsomheder og associerede virksomheder henvises til note X. 19

24 Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering Forklarende noter IAS 8.30, 31 a) IAS 8 kræver oplysning om vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder, og et skøn over effekten på virksomhedens koncernregnskab i det regnskabsår, hvor standarden skal anvendes første gang. Vi anbefaler desuden omtale heraf, hvis en ikke-ikrafttrådt IFRIC forventes at få væsentlig påvirkning på regnskabet. Der er ikke krav om at oplyse den forventede effekt på oplysningskravene. Oplistningen er baseret på de standarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af IASB pr. 30. november Eventuelle standarder vedtaget efter dette tidspunkt er ikke medtaget, men fremgår bl.a. af vores publikation "In the headlines", der kan findes på IAS 1.31 b) Som alternativ til oplistningen af samtlige nye og ændrede standarder m.v., der kun har uvæsentlig effekt eller ikke påvirker koncernregnskabet, kan virksomheden vælge kun at omtale de standarder, som vil påvirke virksomheden fremover, eksempelvis: "På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport foreligger der en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, og som derfor ikke er indarbejdet i årsrapporten. De nye standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver obligatoriske. Det er ledelsens vurdering, at disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten for de kommende regnskabsår". c) Ikrafttrædelsesdatoen for EU-godkendte standarder og fortolkningsbidrag kan afvige fra IASB's ikrafttrædelsesdatoer. Ønsker virksomhederne positivt at udtale sig om overholdelse af både "IFRS som godkendt af EU" og "IFRS som udstedt af IASB", skal virksomheden implementere godkendte standarder og fortolkningsbidrag, så implementeringen følger ikrafttrædelsesdatoen i tilsvarende IFRIC'er og IFRS'er, som udstedt af IASB. Dette forudsætter, at EU's godkendelse tillader førtidig implementering. 20

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden

Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden 2014 Koncernregnskab Fuldkonsolidering og equity-metoden Et specialeprojekt om indregning af dattervirksomheder ved fuldkonsolidering og indregning af associerede virksomheder ved equity-metoden i koncernregnskabet.

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere