Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2..."

Transkript

1 Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning... 4 Flet konti... 5 Zoom... 5 Eksterne konti... 6 Ændre kontonumre... 6 Opdater fra standardkontoplan... 7 Fordeling på kontointerval... 8 Mellemregningskonti Slet 0 konti Kopier Kontoplan TIP Copyright Inventio.IT Side 1

2 Kontoplan plus Som et supplement til standard C5 s finanskartotek er der oprettet et referencekartotek med yderligere faciliteter. Referencekartoteket findes under Audit+/kartotek/Kontoplan Plus. Billedet er opdelt i faner hvor Plus har en fane for sig. Efterfølgende beskrives de enkelte funktioner i knappen Plus funktioner. Copyright Inventio.IT Side 2

3 Felter i Plus kontoplanen Eksternkonto Felt beregnet til registrering af en Klient/Kunde s kontoplan, således at det er muligt hurtigt at kunne oversætte fra revisors kontoplan til kundens egen kontoplan. Feltet bruges kun som oplysningsfelt. Såfremt der skal overføres data mellem de to kontoplaner, kan Import/export (Audit/periodisk/datatransport) værktøjet med mulighed for oprettelse af konverteringstabel pr. felt, anvendes. Effekt Til brug ved udskrift af visse Plus+ balancer, er der mulighed for at sætte effekt på udvalgte konti. Der kan vælges mellem effekterne fed, kursiv, invers(modsat), understreg, streg under, streg over og streg begge. Effekterne kan virke forskelligt efter valgt printer. Primo Når der ved årsskifte skal dannes primosaldi, overfører C5-standard saldi fra driftskonti til systemkontoen Årets resultat (det angivne kontonummer). Anvendes i stedet kørslen Plus+ Dan primo, er der mulighed for pr. konto at angive hvilken konto, saldo skal overføres til. Enhver posteringskonto kan angives i primofeltet. Ved kørslen ser systemet først efter om der er angivet et kontonummer i kontoplan plus feltet primo. Er dette tilfældet, anvendes denne konto til primoposteringen. I modsat fald gælder C5-standardreglen, og den angivne konto (systemkontoen Årets resultat) anvendes. MomsABC I Plus Momsrapport udfyldes ABC felterne med periodesaldi fra de konti, der i Plus kontoplanen har en A, B eller C kode i ABC-kolonnen. Årskode Til brug for afslutningsarket kan feltet udfyldes med en af værdierne Resultat, Kapital eller Balance. For nem udfyldelse af værdier henvises til nedenstående beskrivelse af Plus funktioner. Prv Til brug for Plus kassekladderne, hvor der bogføres med den privatreference, der angives her. Opsætning under plus funktioner mellemregningskonti. (se manual for Pluskladde, hvor anvendelse i er beskrevet). Copyright Inventio.IT Side 3

4 KontoNavn2 Giver mulighed for at give et ekstra navn til en konto. Bruges ved integration til DiRegn. Funktioner i kontoplan plus Følgende hjælpe funktioner findes til Kontoplan Plus Konteringsvejledning Mulighed for at oprette konteringsvejledning pr konto (vælges i øverste venstre hjørne af billedet). Konteringsvejledningen gemmes pr. regnskab og kan udskrives. Feltet Udført er et (ja/nej) felt, beregnet til checkmarkering, men rummer ingen funktioner.. Copyright Inventio.IT Side 4

5 Med trykknappen Overfør kan en konteringsvejledning kopieres fra et vilkårligt regnskab til det aktuelle regnskab. Kopieringen kan foretages for et interval af konti. Såfremt kontoplanen, der kopieres fra, rummer konti, der ikke findes i det aktuelle regnskab, overføres kun konteringsvejledning for de konti, der findes i det aktuelle regnskab. Når nedenstående billede er udfyldt, foretages kopieringen med trykknappen Overfør. Flet konti Det er muligt at flytte samtlige posteringer fra en konto over på en anden og samtidig fjerne den gamle konto. I eksemplet bliver konto 2110 fjernet og posteringerne bliver lagt over på konto 2120, når der trykkes på knappen start ændring. Zoom Funktion til filtrering af konti. Med zoom er det muligt at vælge alle konti af en bestemt kontotype. Endvidere er det muligt at påsætte effekt på de udvalgte konti samtidig med visningen. Copyright Inventio.IT Side 5

6 Eks. På zoom. Alle konti af typen sum vises og tilføjes samtidig effekten fed. Eksterne konti Til brug for import fra andre systemer og tilpasning af en ekstern kontoplan til revisors interne kontoplan, er der nu oprettet mulighed for at samle flere konti på en konto i den interne kontoplan. I det vindue trykknappen eksterne konti åbner kan angives alle de konti fra den eksterne kontoplan, der skal samles på den interne konto, der er angivet i venstre side af vinduet. Én af disse konti skal være hovedkontoen for de konti, der samles. Hovedkontoen angives i feltet EksternKonto i Plus kontoplanen. Ved eksport af posteringer fra revisor til det eksterne system vil hovedkontoen blive anvendt. Ændre kontonumre Der ændres kontonumre for flere konti ad gangen. Ud for de konti, som ønskes ændret, indtastes alle de nye kontonumre efterfulgt af Udfør ændring, hvilket giver et billede, hvori der skal skrives ændre, og ændringen går i gang. Opmærksomheden henledes på at det ikke er muligt at sammenlægge to eller flere konti. Posteringer på en konto, kan flyttes over til et andet kontonummer, hvor det forudsættes at der ikke er registreret posteringer i forvejen. Ændring af kontonummer findes som standardfacilitet i C5, MEN bør ikke anvendes, når + er installeret efterfølgende. Derimod SKAL den tilsvarende kørsel, placeret i Plus+ menuen anvendes, såfremt kontonumre skal ændres. Plus+ kørslen er i stand til at ændre flere kontonumre i samme arbejdsgang. Det forudsættes at de kontonumre, der flyttes til IKKE er anvendt i forvejen. Copyright Inventio.IT Side 6

7 Specnr i årsrapport billedet bliver slette for de konti der ændres. Opdater fra standardkontoplan Faciliteten giver mulighed for at opdatere en klientkontoplan ud fra en standardkontoplan. I første billede angives ekstension for standardkontoplanen (Fra regnskab) samt ekstension for klientkontoplanen (til regnskab). I næste skærmbillede er der mulighed for at angive hvilke felter, der ønskes opdateret. Det er kun de i klientkontoplanen oprettede konti, der opdateres. Der oprettes altså ikke nye konti i klientkontoplanen. Copyright Inventio.IT Side 7

8 Fordeling på kontointerval Fordeling i er en facilitet, der anvendes til automatisk bogføring eller til flytning af data i forbindelse med bogføring af poster på en konto. Et eksempel på anvendelse af fordeling er automatisk vareforbrugsberegning. Antager vi, at vareforbruget er 60%, kan man på konto for varesalg indlægge en fordeling, der bevirker at bogføring af et varesalg på kr udløser en kreditering på kr. 600 på afgang varelager og en debitering på vareforbrugs-kontoen ligeledes på kr Fordeling kan ligeledes anvendes til styring af mellemregningskonti f.eks. imellem virksomheds- og privatdel, hvis begge bogholderikredse er oprettet i den samme kontoplan. Systemet skal indrettes således, at når der posteres imellem de to bogholderikredse (en debitering og en kreditering), så sørger programmet selv for at bogføre den krævede mellemregningspostering, således at begge bogholderikredse stemmer debet/kredit. Dette kan gøres ved, at der på alle konti i den private del oprettes en 100 % s fordeling. Hver gang der posteres i den private del, vil posteringen udløse en debitering på 100 % på den ene mellemregningskonto og 100 % på den anden. Samtlige posteringskonti i intervallet bliver sat op til fordeling. Oprettes der efterfølgende nye konti i dette interval, skal fordeling ligeledes oprettes på disse. Copyright Inventio.IT Side 8

9 Når menupunktet kaldes, er der først en mulighed for at nedlægge allerede eksisterende fordelinger i det pågældende interval. Efterfølgende angives fra- og til-konto. I næste billede angives mellemregningskontiene, værdien (beløb eller %), kr. eller 100% samt en eventuel bemærkning. Accepter med F3. Funktionen virker som C5 s fordeling, men her kan der lægges fordeling på et interval af konti i en arbejdsgang. Endvidere er det muligt at slette eksisterende fordelinger på det angivne interval af konti. Når der er taget stilling til om eksisterende fordelingsoplysninger skal slettes i det angivne kontointerval og vinduet forlades med OK eller F3, fremkommer næste vindue, hvori fordelingen opsættes. Opsætningen foretages på en konto. Ved accept med F3 oprettes en tilsvarende fordeling på alle konti i intervallet. Husk at der IKKE skal lægges fordeling på nogle af de konti, der fordeles til. (Tip: Læg fordeling på hele intervallet af privatkonti i en arbejdsgang. Gå derefter til finans/kartotek find den konto fordeling skal slettes på gå til lokalmenuen, vælg fordeling og slet fordelingen på denne konto). I ovennævnte eksempel er konto mellemregningskontoen i privatdelen. Når der debiteres i privatområdet skal mellemregningskontoen krediteres. Det gøres ved at vælge Procent i fordeling og 100 i værdi. I virksomhedsdelen er det naturligvis modsat, +100%. HUSK: Faciliteten fordeling kobles til og fra under Finans/Tilpasning/Parametre/Bogføring brug fordeling. Sættes der ikke mærke i feltet, er fordeling ikke aktiv. Copyright Inventio.IT Side 9

10 Husk endvidere at lægge fordeling på nye konti, der efterfølgende oprettes i privatdelen. Mellemregningskonti Der kan oprettes privatreferencer med angivelse af mellemregningskonti. Privatreferencer er et alternativ til ovenstående måde at styre mellemregning imellem virksomheds- og privatdel på. Når der i en Plus+ kladde posteres et beløb på en konto med privatreference, vil der automatisk blive dannet 2 linier ekstra i kladden, med de 2 mellemregningsposteringer. Se manualen til Plus+ kladden for en nærmere beskrivelse af funktionen. Denne opsætning kan kun benyttes via Plus+ kladderne og kan standard sættes på en konto via Plus+ kontoplanen. Der oprettes en kode for privatreferencen, hvor de to mellemregningskonti angives. Privatreference lægges fast ind på kontoplanen på samme måde som f.eks. en momskode hæftes på en konto, men koden kan også angives manuelt linie for linie. Vær opmærksom på at privatreference kun kan anvendes i Plus kassekladden. I C5 s standardkassekladde findes feltet ikke. Slet 0 konti. Funktion der A) kan slette alle drift- og statuskonti i kontoplanen uden posteringer og B) ændre overskriftskonti af typen Sideskift til kontotypen Tom. Se promptboksen herunder. Copyright Inventio.IT Side 10

11 Kopier Kontoplan Her kan en kontoplan kopieres helt eller delvist (i intervaller) fra et andet regnskab. Kopieres den kun delvist, er det nødvendigt at kontrollere, at der ikke brydes sammenhænge i den kontoplan, der kopieres fra (det kan f.eks. være momskoder og konti, overskriftskonti ( fra konti ), sum-konti, anvendte tælleværker og anvendte fordelinger). Tilhørende momskoder bliver automatisk medtaget. Skriv navnet på det regnskab, som du vil kopiere fra og tryk [Enter] Herefter fremkommer et billede, hvor der kan afgrænses på kontointerval. Fra blank til blank medtages alle konti. Og der kan medtages opsætningen af fordeling. Copyright Inventio.IT Side 11

12 Findes en eller flere af kontiene, der ønskes kopieret, i forvejen i kontoplanen, fremkommer et nyt billede, hvor der vælges mellem at overspringe kontoen i kopieringen, overskrive den eksisterende konto, overspringe alle eksisterende konti i kopieringen eller overskrive alle konti i kopieringen. TIP Ved anvendelse af standardkontoplan hentes finanskontiene fra standardkontoplanen løbende efterhånden som der bliver posteret til disse i Plus kladderne. Gruppeoverskrifter og akkumuleringskonti hentes ligeledes fra standardkontoplanen samt opsætning i Plus+ kontoplanen. MEN der er konti, som IKKE kan hentes automatisk, men skal indlægges/hentes manuelt fra standardkontoplanen. Det drejer sig f.eks. om situationer hvor der er oprettet en akkumuleringskonto, der ikke kun skal akkumulere en enkelt kontogruppe. Et eksempel herpå er dækningsbidrag. Endvidere er der konti som overskriftskontiene Aktiver og Passiver, hvor der muligvis skal være sideskift. Når et nyt regnskab oprettes, skal der foretages en del opsætning af systemkonti, momskoder, parametre m.v.. Dette skal foretages hver gang et nyt regnskab oprettes, med mindre følgende forslag følges: Opret et mini -regnskab hvor disse opsætninger er udført, og som indeholder konti, der med usvigelig sikkerhed skal anvendes HVER gang, et nyt regnskab (datafil) skal oprettes. Når der kommer en ny bogføringsklient, kopieres dette miniregnskab ved hjælp af Revisor/Tilpasning/Kopier Regnskab, hvorefter firmaoplysningerne tilrettes, og regnskabet er klar til ibrugtagning. Copyright Inventio.IT Side 12

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere