Forfatter: Indkøb & Ejendom Mail: Telefon: Telefon direkte: Grønt regnskab 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter: Indkøb & Ejendom Mail: jsce@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 8234 7303. Grønt regnskab 2009"

Transkript

1 Grønt regnskab 2009

2 Grønt regnskab 2009 Journalnummer Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads København Ø Forfatter: Indkøb & Ejendom Mail: Telefon: Telefon direkte:

3 Grønt regnskab 2009 Indhold Side 1 Grønt regnskab Indledning Banedanmarks miljøstrategi Relationer til omgivelserne Miljø i vedligeholdelseskontrakter og sporrenoveringer Støj Støjprojektet Støjkortlægning Støjhandlingsplan Støjpartnerskab Støjklager Jordforureninger Affald fra renoveringer af spor, broer, afvandings- og sikringsanlæg Pesticidforbrug i sporet Vedligehold af de grønne områder og stationer Elforbrug Elforbrug til kørestrøm Grøn el Banedanmarks eget energiforbrug 10

4 1 Grønt regnskab Indledning Banedanmark har i 2009 formuleret en miljøstrategi for perioden med titlen Miljøet på skinner. Miljøstrategien omhandler fem fokusområder: støj, energi, forurening af jord og grundvand, håndtering af affald samt bæredygtige indkøb. MiIjøstrategien skal understøtte, at Banedanmark arbejder bevidst, fokuseret og struktureret med at reducere virksomhedens miljøbelastninger. I tilknytning hertil er der udarbejdet en miljøhandlingsplan, indeholdende den samlede portefølje af aktiviteter og projekter, som skal sikre strategiens implementering. 1.2 Banedanmarks miljøstrategi Der er formuleret følgende strategiske målsætninger for miljøet som helhed: Banedanmark vil arbejde for, at støjgenerne ved togtrafikken i Danmark er så begrænsede som muligt, Banedanmark vil arbejde for, at der udledes så få drivhusgasser fra jernbaneproduktion som muligt, Banedanmark vil sikre en samfundsmæssig forsvarlig håndtering af vores affald, Banedanmark vil indføre miljøledelsessystemet ISO14001 inden udgangen af I Banedanmarks grønne regnskab for 2009 rapporteres der på miljøpåvirkningen og hovedaktiviteterne indenfor fire af miljøstrategiens fokusomåder: støj, energi, forurening af jord og grundvand samt håndtering af affald. Endvidere redegøres der for Banedanmarks relationer til omgivelserne på miljøområdet. Vedr. fokusområdet bæredygtige indkøb vil Banedanmark i 2010 gennemgå en række varegrupper for bæredygtige alternativer. 1.3 Relationer til omgivelserne Banedanmark har ansvaret for, at jernbanens infrastruktur drives teknisk, økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. Et stort miljøproblem er støj fra tog og skinner, støj fra sporarbejde og i mindre omfang jordforureninger. Derfor indebærer Banedanmarks miljømæssige ansvar, at Banedanmark i den daglige drift og ved vedligehold af baneanlæggene overholder lovgivningen og har gode relationer til operatører, naboer, entreprenører og miljømyndigheder. Banedanmarks kommunikationsafdeling sørger for, at banens naboer bliver informeret direkte ved større sporrenoveringer, der ofte giver støj i nattetimerne. Oplysninger om sporrenoveringens varighed og nødvendighed er også forklaret på Banedanmarks hjemmeside. Kommunikationsafdelingen gennemfører jævnligt markedsundersøgelser, der viser en positiv tilbagemelding fra naboerne på Banedanmarks information om for eksempel kommende støjgener ved sporrenoveringer. Grønt regnskab

5 Kommunerne bliver informeret i god tid om sporrenoveringerne, således at Banedanmark kan få de nødvendige tilladelser. Kommunerne skal også godkende midlertidige oplagspladser og bortskaffelse af brugte skinner, skærver, forurenet jord og andet affald. 1.4 Miljø i vedligeholdelseskontrakter og sporrenoveringer Banedanmark har i flere år arbejdet med miljøkrav til entreprenører, som udfører vedligehold af Banedanmarks anlæg. Efter et internt arbejde med miljøkravene indgår de fra 2007 som en fast del af fremtidige kontrakter om vedligehold. For at gøre miljøkravene ensartet i alle sporrenoveringsprojekter blev der i 2007 udarbejdet en GAB- Miljø (Generel Arbejds Beskrivelse for beskyttelse af det eksterne miljø ved sporrenoveringer), som skal bruges i alle fremtidige sporrenoveringer. Dette indebærer et ensartet grundlag for miljøkrav i alle projekter, udbud og licitationer, som både Banedanmarks ansatte, entreprenører og rådgivere skal sætte sig ind i og bruge. 1.5 Støj Banedanmark reducerer støjen fra de forbikørende tog ved at slibe skinnerne regelmæssigt, efter at en målevogn har målt på skinnernes ujævnheder. Målevognen kører på alle hovedstrækninger og S- togs-strækninger 2 4 gange om året. Målingerne vurderes og anvendes til planlægning af udskiftning af skinnerne. Slibningen tilpasses trafikafviklingen, så der kan slibes flere kilometer skinner hvert døgn end tidligere. Banedanmark har i 2007 implementeret en ny Banenorm BN "Rifler og bølger samt skinneslibning". Indgrebsgrænserne for iværksættelse af skinneslibning vedrørende rifler og bølger, der giver anledning til støj, er i denne Banenorm skærpet. Dette medfører en forøgelse af det årlige skinneslibebehov og dermed også en bedre tilstand vedrørende rifler og bølger samt et lavere støjniveau både i togene og for naboerne. Meget jævne skinner kan sænke støjen med 10 db i forhold til ujævne skinner. Til sammenligning kan det nævnes, at en støjskærm ved banen som regel sænker støjen med 5 10 db ved nærmeste bolig. Der er i 2009 foretaget skinneslibning af i alt ca. 330 km spor og af ca. 175 sporskifter, svarende til behovet opgjort i henhold til gældende Banenorm. I 2009 er der indgået aftale med Transportministeriet om udførelse af yderligere skinneslibning i de kommende år med henblik på yderligere støjdæmpning ved kilden. Dette giver fremover anledning til en forøgelse af det årlige skinneslibebehov og dermed også en bedre tilstand vedrørende rifler og bølger samt et lavere støjniveau både i togene og for jernbanens naboer. Banedanmark vil sammen med operatørerne arbejde videre med regelmæssig slibning af skinnerne som en støjbegrænsende faktor, da ujævne hjul på togene også har stor betydning for skinnesliddet og det samlede støjniveau. Grønt regnskab

6 1.5.1 Støjprojektet EU har i 2007 indført støjgrænser for nyt rullende materiel, men det vil tage mange år, før det kan høres, da jernbanemateriel har lang levetid. Der er fortsat ikke grænseværdier for, hvor meget det eksisterende rullende materiel må støje. For at beskytte naboerne har det daværende DSB i 1986 indgået en frivillig aftale med Miljøstyrelsen om, at der anvendes ca. 16 millioner kr. om året på etablering af støjskærme og tilskud til facadeisolering af boliger tæt på jernbanen. Dette miljøarbejde - kaldet Støjprojektet - er videreført af Banedanmark efter 1998 i samarbejde med Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er ca boliger i Danmark, som er belastet af jernbanestøj. Ved opgørelsen af antallet er der anvendt Nord2000-beregningsmetoden, opdaterede trafiktal samt ikke mindst ændrede støjgrænser. Ved udgangen af 2009 er ca boliger blevet beskyttet af 45 km støjskærme eller tilbudt tilskud til facadeisolering. Den planlagte etablering af støjskærme er afsluttet, og de sidste støjbelastede boliger tilbydes tilskud til facadeisolering i Støjkortlægning EU pålagde i 2007 samtlige medlemsstater at kortlægge støj i omgivelserne fra de største lufthavne, motorveje og jernbaner. Banedanmark har gennemført denne EU-støjkortlægning, og resultatet er lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside hvor man kan se farvelagte bånd langs jernbaner og større veje, som viser hvilket støjniveau, hver enkelt bygning er belastet med Støjhandlingsplan Banedanmarks strategi på længere sigt vil være at ophøre med at etablere støjskærme og at give tilskud til boligernes facadeisolering. Det gavner flere boliger at dæmpe støjen ved kilden, for eksempel ved at EU sætter støjkrav til det rullende materiel, og ved at operatører og Banedanmark sliber skinnerne oftere. Herudover er Banedanmark i gang med at undersøge hvilken betydning, sporopbygningen har for sporets levetid, vedligehold, totaløkonomi og støjniveauet i omgivelserne Støjpartnerskab Banedanmark har i forbindelse med indgåelsen i 2009 af Aftale om en grøn transportpolitik fået bevilget 8 mill. kr. til indgåelse af støjpartnerskaber. Støjpartnerskab vil finde hot-spots udenfor hovedstrækningerne og tilbyde en medfinansiering af forskellige støjdæmpende tiltag. De egentlige aktiviteter iværksættes i Støjklager I 2009 har Banedanmark arbejdet på, at klager over støj bliver håndteret på en mere ensartet måde. Dette gøres ved, at man kan klage over støj på Banedanmarks hjemmeside, hvor der ligger et skema til udfyldelse. Sammen med en tilhørende database og ensartede arbejdsgange for klagerne sikres det, at klagerne får en kvalificeret sagsbehandling. Støjdatabasen skal bruges til at se tendenser i Grønt regnskab

7 klagerne. Systemet er blevet implementeret den 1. januar 2010, og i 2010 skal kendskabet til systemet i offentligheden udbredes. 1.6 Jordforureninger Banedanmark og DSB har de sidste 20 år fået kortlagt de kilder, der kan give jordforureninger på samtlige stationer og banegårde. Dette drejer sig om olietanke, værksteder og oliespild fra lokomotiver. Denne viden bruges ved salg af banearealer og ved sporrenoveringer. Aktuelle spild forsøges opsamlet med det samme i samarbejde med de lokale miljømyndigheder Affald fra renoveringer af spor, broer, afvandings- og sikringsanlæg Under togdriften slides skinner og sveller. Skærverne knuses, hvilket giver en dårligere afvanding af sporet. Jernbanen må derfor med nogle års mellemrum udskifte skinner, sveller og skærver og visse steder også blød jordbund. Tabel 1. Bortskaffelse af anlægsaffald Affaldstyper Til genanvendelse eller genvinding af materialer Til forbrændingsanlæg Til skrotning, deponering eller jordrensning I alt tons Skinner Træsveller Betonsveller og betonaffald Skærver og bagharp Grus og jord Asfalt Bygningsaffald Olie, kemikalier og asbest Elektronikaffald Metaller i øvrigt I alt tons % Banedanmarks renoveringer af sporanlæg, broer, afvandings- og sikringsanlæg gav i 2009 ca tons affald, der blev bortskaffet fra 53 projekter, hvoraf 26 var sporrenoveringsprojekter med i alt ca tons affald. Projekter med afvanding, broer og sikringsarbejder gav således ca tons affald fra 27 projekter. Affaldsmængden var i 2008 kun ca tons affald, hovedsageligt fra 16 sporprojekter. Stigningen i affaldsmængden skyldes især, at ca. tre gange flere projekter end tidligere har indberettet hvor meget affald, der opstod, og hvor det blev kørt hen. Grønt regnskab

8 Ca tons skærver og bagharp erstattede naturmaterialer i produktion af ny asfalt. Ca tons jord var ikke forurenet og kunne genanvendes på jernbanen eller i vejanlæg og støjvolde. Ca tons bagharp, jord og grus var lettere olieforurenet og blev kørt til jordrensning Pesticidforbrug i sporet For at sikre jernbanespors stabilitet og farbarhed er det nødvendigt at renholde sporets overbygning for vegetation. Således vil en ophobning af planterester resultere i manglende afdræning af sporet med heraf følgende risiko for sporsætninger og afsporinger. Bekæmpelse af vegetation i sporet udføres efter lovkrav. Vegetation i sporets overbygning behandles 1 gang årligt i perioden maj september med sprøjteudstyr tilkoblet fotooptisk udstyr og GPS. Disse tekniske kombinationer sikrer en behandling af kun de tilgroede sporafsnit samt en landsdækkende registrering af forekomst af vegetation, således at indsatsområder løbende opdateres. Som pesticid anvendes hovedsagelig Roundup Bio. De senere års ensidige anvendelse af Glyphosat har resulteret i massive monokulturer af agerpadderok (Equisetum arvense) langs og i sporets overbygning. Denne plante kan ikke bekæmpes med Glyphosat, og i 2009 er der indført en procedure, hvor Glyphosat kombineres med hormonmidlet MCPA. Der blev i 2009 anvendt Roundup Bio med et aktivindhold på 720 kg og MCPA med et aktivindhold på 186 kg. Det samlede forbrug af aktivt stof fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Forbrug af ukrudtbekæmpelsesmidler (kg aktivt stof) År Mængde Tegn på vegetation i sporene følges tæt i samarbejde med Århus Universitet og Miljøstyrelsen for at vurdere, om det er muligt at reducere pesticidforbruget, uden at vegetationen vender tilbage. Strategien for Banedanmarks behandling af sporarealer tager sit udgangspunkt i følgende parametre: Anvendelse af nyeste teknologi med professionelle operatører, Inddragelse af sporombygninger og ballastrensning; der er ingen behov for sprøjtning af disse rensede spor de første 2-3 år, Nedbringelse af behandlingshyppighed til én gang årligt, Udvælgelse af baner, som kun skal behandles med 2-3 års mellemrum, Der udføres kun behovsrelateret sprøjtning og ingen kosmetiske sprøjtninger, Inddragelse af projekter omkring særlig følsomme områder, Faglig korrekt udvælgelse og kombination af pesticider, og Aktiv forsøgsvirksomhed og deltagelse i europæisk samarbejde Vedligehold af de grønne områder og stationer Ukrudtbekæmpelsen foretages uden brug af pesticider. Der anvendes termisk (brænding eller dampning) eller mekanisk bekæmpelse (fejning) af ukrudt på belægninger, uanset om det er faste eller løse belægninger. Der foretages glatførebekæmpelse med Miltø, et naturgranulat, der er fuldt nedbrydeligt, eventuelt opblandet med kvartssand eller grus. Grønt regnskab

9 I forbindelse med omlægning af beplantninger ved stationer genanvendes flis fra den tidligere bevoksning som bunddække til den nyetablerede beplantning. Ved vedligehold langs strækningerne og friholdelse af profil nedskæres materialet og lægges til jordkontakt til formuldning. Hermed anvendes mindre brændstof til sønderdeling og bortkørsel. 1.7 Elforbrug Elforbrug til kørestrøm Banedanmark forsyner de jernbanevirksomheder, som anvender elektrisk trækkraft, med kørestrøm. Kørestrøm anvendes som energikilde på en del af trafikken på den elektrificerede del af det danske jernbanenet. Den elektrificerede del består af km fjernbanespor og 397 km S-banespor i København. S-banen er 100 % elektrificeret, mens 32 % af jernbanesporene er elektrificeret. Tabel 3. Forbrug af el til kørestrøm Mio. kwh (GWh) Fjernbanen S-banen Kørestrøm i alt Forvarme m.v Levering af el i alt I 2009 leverede Banedanmark 123,0 mio. kwh til S-banen og 187,1 mio. kwh til fjernbanen. Banedanmark leverer yderligere el til forvarmere og anden strømforsyning af materiel parkeret på Banedanmarks spor. Omfanget var i ,67 mio. kwh. Tabet i kørestrømsystemet kan opgøres til ca. 10 %, hvilket er normalt for jævnstrømsbaner på det aktuelle spændingsniveau. Baner med højere spændingsniveauer som f.eks. fjernbanens 25 kv 50Hz system har mindre tab på ca. 5 % Grøn el Muligheden for anvendelse af grøn energi ved eldrift forstærker jernbanens fortrinsstilling som bæredygtig transportform. Banedanmark og DSB har indgået en aftale med DONG Energy om, at al kørestrøm skal komme fra vedvarende energi - halvdelen fra dansk vindkraft og halvdelen fra vandkraft. Hermed er der garanti for, at al persontransport med elektriske tog i Danmark er CO2-neutral. Og dermed er det første skridt taget i retning af at gøre togtransport CO2-neutral. DSB bruger i dag 250 GWh om året til kørestrøm, og dermed hører kørestrøm til blandt de områder i Danmark, der har det største enkeltforbrug af el. Kørestrømmen udgør 1 % af det samlede danske elforbrug. Grønt regnskab

10 Med aftalen sikres det, at jernbanens udledning af CO2 er reduceret med ca t i forhold til det nuværende brug af el. Den vedvarende energi kommer fra vandkraft og vindenergi, fordelt med 50 % til hver. Vandkraften kommer fra enten Norge, Schweiz eller Østrig. Vindkraften er produceret på E2's vindmøller i Østdanmark, herunder Aldersro, Algestrup og Syltholm ved Falster. Aftalen betyder, at knapt 75 % af DSB's passagerer kører CO2-neutralt, og knapt 50 % af transporten af personer på jernbanen produceres CO2-neutralt. Det vil sige, at en stor del af jernbanetrafikken i hovedstadsområdet og hele S-banen er CO2-neutral. Regeringens formulering af en grøn transportvision gør det indlysende, at Banedanmark bidrager aktivt til opfyldelsen af de miljø- og klimapolitiske målsætninger. Derfor tilbyder Banedanmark indkøb og levering af grøn strøm til alle operatører Banedanmarks eget energiforbrug Udover kørestrøm har Banedanmark et forbrug af el til administrationsbygninger, sikringshytter, overkørselsanlæg, sporskiftevarme, terræn- og perronbelysning. Størstedelen af Banedanmarks elforbrug anvendes i driften af anlæg på banen, sporskiftevarmere, signaler, sikringshytter mv. Der pågår i disse år en række forsøg med energibesparende udstyr på anlæggene, hvor det tilstræbes at opnå samme ydelse med samme høje sikkerhedsniveau. Figur 1. Skønnet fordeling af el-forbruget Skønnet fordeling af el-forbruget i pct Sporskiftevarme Terrænbelysning Perronbelysning Sikringshytter Overkørselsanlæg Adm. bygninger Tabel 4. Banedanmarks elforbrug Årstal Elforbrug i MWh Det store fald i energiforbruget fra 2006 til 2008 / 2009 kan bl.a. henledes til en energieffektivisering, men hovedparten af faldet skyldes foregående års udregningsmetode, som i 2008 er blevet forbedret. I 2010 og fremefter vil Banedanmark indføre et energistyringssystem, så målerne kan overvåges, og forbruget kan udregnes direkte i kwh frem for at beregne forbruget indirekte ud fra betaling af energiafgifter. Grønt regnskab

11 Banedanmark er underlagt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner og har desuden forpligtet sig til yderligere energibesparende mål i samarbejde med Transportministeriet. Derfor arbejder Banedanmark aktivt med at udføre besparelser svarende til 1,7 % pr. år i perioden set i forhold til referenceåret Det nuværende mål for Banedanmark er at have gennemført besparelser i 2011 på ca MWh i elforbrug, ca MWh i varmeforbrug og ca m 3 vand. El-besparelserne alene svarer til elforbruget i danske parcelhuse. Varmebesparelsen svarer til varmeforbrug i m² kontor, og vandbesparelsen svarer til vandforbruget af 390 personer i kontorbyggeri. Der er i 2008 og 2009 gennemført og igangsat energibesparende tiltag. Der er iværksat energimærkning af alle de bygninger, hvor dette er et lovkrav. Ifølge Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner skal energitiltag dokumenteres i energirapporter fra elselskaberne, og energimærker med en tilbagebetalingstid under 5 år gennemføres inden for 4 år. Banedanmark udfører løbende energibesparende projekter for at effektivisere virksomhedens anlæg. I 2008 og 2009 er hovedparten af banearealerne gennemgået med henblik på at effektivisere belysningsanlæg med det formål at undgå et unødvendigt forbrug af lys eller energi. Der foretages både udskiftning af lyskilder til mere effektive lyskilder, og der benyttes spændingsregulering til at sænke lysstyrken og derved energiforbruget. Der udskiftes desuden løbende sporskifter til nye systemer med temperaturfølere og vejrstationer, der sikrer at energiforbruget minimeres til det absolut mindst nødvendige. Grønt regnskab

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere