Moderniseringen af EU s regnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderniseringen af EU s regnskaber"

Transkript

1 Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN

2 Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel information af høj kvalitet er af afgørende betydning for en effektiv forvaltning inden for den offentlige sektor. Med sin regnskabsreform i 2005 har EU nu fast kurs mod et system for regnskabsaflæggelse i verdensklasse. Det centrale punkt i reformen er skiftet fra det traditionelle kasseregnskabsprincip til det mere præcise og effektive periodiseringsprincip. Dette er ikke blot en teknisk ændring, men en dybtgående ændring af hele forvaltningskulturen. Ændringen er afgørende for at kunne sikre en effektiv kontrol med udgifterne, begrænse risikoen for fejl til et minimum og forbedre den daglige forvaltning af EU-midler. Det er min faste overbevisning, at disse forbedringer vil få en klar langtids-effekt på EU s ydeevne og medføre konkrete fordele for EU-borgerne. Dalia Grybauskaitė Kommissær for finansiel programmering og budget Ansvarlighed og åbenhed Ved fastlæggelsen af sine nye regnskabsregler har Europa-Kommissionen anvendt de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor. Dette er et vigtigt led i reformen af den finansielle forvaltning og et afgørende skridt i retning af fuld åbenhed i regnskabsaflæggelsen. European Federation of Accountants støtter helt og holdent, at statslige myndigheder og offentlige organer anvender periodiserede regnskaber, da dette skaber øget ansvarlighed og åbenhed i regnskabsaflæggelsen og medfører bedre information til gavn for planlægning og forvaltning. Det er vort håb, at det skridt, som EU og en række statslige myndigheder og offentlige organer har taget, vil tilskynde andre til at indføre lignende standarder, hvilket vil resultere i en mere gennemskuelig, præcis og sammenlignelig information inden for den offentlige sektor både i og uden for Europa. David Devlin Formand for European Federation of Accountants

3 Periodiseret regnskab kort fortalt Kasseregnskab over for periodiseret regnskab Periodiseret regnskab kan bedst beskrives ved at sammenligne det med det mere traditionelle kasseregnskab: Ved kasseregnskab registreres transaktionerne først, når der modtages eller udbetales kontanter. Kasseregnskabet sondrer (i modsætning til periodiseret regnskab) ikke mellem erhvervelsen af et aktiv og betalingen af en udgift begge dele betragtes blot som»betalinger«. Periodiseret regnskab inden for den offentlige sektor globalt set OECD-lande, der anvender et periodiseret grundlag for konsoliderede regnskaber ( 1 ): Australien Canada Finland Frankrig Grækenland New Zealand Sverige Schweiz Ved periodiseret regnskab registreres eres transaktionerne, når de finder sted: Hvis et EU-finansieret projekt fremsender en regning i december, registreres den i samme måned, også selv om betalingen først vil finde sted det følgende år. Fordele ved periodiseret regnskab Det Forenede USA Island Italien Kongerige ( 1 ) Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). ( 2 ) Periodiseret med visse kasseregnskabselementer ( 2 ) ( 2 ) Fuld visning af aktiver og passiver Flerårigt perspektiv i årsregnskaber Analytisk visning af regnskabsposteringer Mere effektiv forvaltning og beslutningstagning takket være øget information Mere effektiv revision takket være præcise og sammenhængende registreringer Bedre politisk kontrol takket være en bedre forståelse af politikkernes finansielle virkning Mindsket risiko for fejl ved betalinger til modtagere 1

4 EU s regnskaber et overblik EU s regnskaber: Værd at vide Budgetregnskabet Det giver et detaljeret billede af, hvordan det årlige budget er anvendt, og er derfor baseret på kasseregnskabsprincippet. Det almindelige regnskab Det viser alle udgifter og indtægter i regnskabsåret (det økonomiske resultat) og er udformet, så det viser institutionernes finansielle situation (balancen). Det har fra 2005 været baseret på periodiseringsprincippet. EU s regnskabssystem registrerer ca. 1,45 millioner betalinger pr. år. Den Europæiske Unions regnskaber har to hovedformål. For det første giver de EU s budgetmyndighed (dvs. Europa-Parlamentet og Rådet, som består af medlemsstaternes regeringer) samt offentligheden et overblik over, hvorledes det vedtagne budget er gennemført i løbet af året (kassebaseret budgetregnskab). For det andet viser de institutionernes årsregnskaber, herunder balancen, som beskriver EU s finansielle situation med alle aktiver og passiver pr. 31. december (periodiseret almindeligt regnskab). 2

5 ABAC-reformen ABAC (Accrual Based Accounting regnskabsføring efter periodiseringsprincippet) indgår i Kommissionens samlede bestræbelser for at modernisere forvaltningen af EU s finanser. I december 2002 fremlagde Kommissionen en ambitiøs handlingsplan, hvorefter det almindelige regnskab skulle overgå til periodiseringsprincippet fra 2005 dvs. i løbet af kun to år! Som planlagt blev det nye regnskab operationelt fra januar 2005, og et nyt sæt regnskabsregler trådte i kraft. Internationale standarder Disse nye regler er baseret på internationalt anerkendte standarder for den offentlige sektor de såkaldte IPSAS-standarder (International Public Sector Accounting Standards) og, for så vidt angår regnskabstransaktioner, som endnu ikke er omfattet af IPSAS, på andre relevante internationale regnskabsstandarder som International Accounting Standards (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS). Edb-teknologi It-arkitekturen som er et element af afgørende betydning for EU s regnskabssystem og for reformen blev opdateret for at sikre, at hver regnskabsbegivenhed, og ikke blot kontantbevægelse, registreres fuldt ud, når den indtræffer. Slutresultatet var, at årsregnskaberne for 2005 blev udarbejdet på grundlag af de nye regnskabsregler. Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg holder møde med medlemmerne af Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg i maj EU s regnskaber og DAS Revisionserklæringen eller DAS (forkortelse for»déclaration d assurance«) udstedes hvert år af Den Europæiske Revisionsret. I erklæringen afgiver Revisionsretten sin udtalelse om to separate spørgsmål: 1) hvorvidt EU s regnskaber er pålidelige 2) hvorvidt alle underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige (f.eks. om modtageren har modtaget det korrekte beløb til tiden). Lige siden den første revisionserklæring i 1994 har Revisionsretten erklæret EU-regnskaberne for pålidelige ( 1 ) med visse forbehold, hvor det væsentligste vedrører forfinansiering (dvs. udbetalinger af forskud til modtagere af EU-støtte), som bør registreres som gæld til EU, så længe projektet ikke er afsluttet. Dette problem blev løst fra 2005 med indførelsen af det periodiserede regnskab. ( 1 ) På den anden side har Retten hidtil ikke i nogen DAS kunnet give en uforbeholden positiv udtalelse om alle transaktioners formelle rigtighed (2. spørgsmål). Dette opfattes ofte fejlagtigt som en negativ udtalelse om regnskaberne som sådan. 3

6 Det finansielle kredsløb It-systemer t sikkerhed ed og funktion It-systemerne anvendes til at overføre, analysere alysere e og lagre regnskabsinformation. ation. En grundig revision ion af de eksisterende e it-løsninger nger er et centralt element ement ent i refor- men.»data Warehouse«rapportering forvaltning Afstemte data sendes til ét enkelt»data warehouse«europa-parlamentet Nationale regeringer EU-borgerne Forbedret, mere omfattende information om EU s regnskaber ABAC-systemer til finansiel forvaltning: kontrakter budgetworkflow periodiseret workflow (fakturaer, garantier, forfinansiering) opgørelse over aktiver långivning og låntagning ABAC-regnskabsføring [(med benyttelse af SAP ( 1 ) software) Nye funktioner: mere effektiv og sikker datalagring enklere datakontrol/-sporing, hvilket sikrer en bedre kontrol af anvendelsen af EU-midler nye databaser vedrørende juridiske enheder integrerede regnskabsdata om aktiver analytisk regnskabsføring funktioner til projektforvaltning RESULTAT: FULDT PERIODISERET REGNSKABSFØRING Brugeren indtaster finansielle transaktioner i det webbaserede integrerede system ( 1 ) SAP en førende software-leverandør på området virksomhedsregnskaber og offentlige regnskaber et registreret varemærke. ( 2 ) SWIFT et af finansbranchen ejet kooperativ, som formidler meddelelser og leverer interface software til finansielle institutioner (f.eks. banker) i mere end 200 lande. Mindsket risiko for fejl i betalinger til modtagere SWIFT ( 2 ) betalinger opkrævning af indtægter 4

7 ABAC-regnskabsføring større kapacitet En hovedbog egnet til periodiseret regnskabsføring, med nye elementer såsom: forfinansiering garantier fakturaer Dette nye værktøj giver adgang til en fordeling af udgifter efter generaldirektorater og politikområder. Et værktøj til forvaltning af flerårige projekter, som anvendes af Det Fælles Forskningscenter Det fælles finansielle modul Corporate Financial Module (CFM) vedrører långivning og låntagning, som Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender har foretaget uden for EU-budgettet. Anvendes til forvaltning af det vedtagne budget og tilknyttede transaktioner, f.eks. kontrol af disponible midler. Finansiel information Omkostningsregnskab Projektsystem Forvaltning af midler Långivning og låntagning Kreditor/ debitorkonti Regnskabsføring af aktiver ABACregnskabsføring Dette modul omfatter de ajourførte databaser vedrørende juridiske enheder, som registrerer alle de tredjeparter, Kommissionen har finansielle forbindelser med, samt de tilknyttede bankkonti. Databaserne vedrørende juridiske enheder gør det muligt for Kommissionen præcist at fastslå sin finansielle stilling i forhold til sine partnere, kontrahenter, debitorer mv. Dette system indeholder regnskabsoplysninger om EU s aktiver. Mens hvert forvaltningscenter tidligere havde sit eget rapporteringssystem, er dataene nu fuldstændigt integreret. 5

8 Årsregnskaberne Årsregnskaberne for 2005 var de første, der blev udarbejdet efter periodiseringsprincippet. De vigtigste tabeller og tal ses nedenfor. Forbedring af budgetgennemførelsen 100 % 1. Budgetgennemførelsen Resultatet af budgetgennemførelsen for året viser, hvordan budgettet blev anvendt. Det viser forskellen mellem de samlede indtægter i året og de samlede betalinger over årets bevillinger, med visse justeringer. 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % (Mio. EUR) Indtægter i regnskabsåret Betalinger over bevillingerne for 2005 ( ) Betalingsbevillinger fremført til 2006 ( 1 ) (2 687) EFTA-betalingsbevillinger fremført fra 2004 (91) Annullering af ikke anvendte betalingsbevillinger fremført fra 2004 Kursforskelle for året 41 Budgetgennemførelse ( 1 ) Budgetmidlerne for et givet år kan kun på meget strenge betingelser fremføres til det følgende år. I årsregnskabet er en negativ værdi (f.eks. en betaling) angivet i parentes. I 2005 var overskuddet kun 2,3 % af det samlede budget. Det endelige tal var resultatet af to faktorer: større indtægter end forudset, hvilket øgede overskuddet god budgetgennemførelse (99 % en rekord), hvilket nedbragte overskuddet. Ifølge EU-traktaterne skal budgettet hvert år være i balance. Det årlige overskud opføres på budgettet for det følgende år, hvorved medlemsstaternes bidrag nedsættes. 6

9 2. Resultatopgørelsen Denne finansielle oversigt omfatter alle indtægter og udgifter i årets løb, også selv om den tilsvarende bevægelse af kontanter først finder sted i de følgende år. Indtægtskilder i 2005: 66 % hidrører fra en ensartet sats, der anvendes på EU-landenes bruttonationalindkomst. 15% hidrører fra en ensartet sats, der anvendes på alle EU-landenes momsgrundlag. 13% hidrører fra told, landbrugsafgifter og sukkerafgifter. 6% hidrører fra ikke-udnyttede beløb fra tidligere år, bidrag fra EU s personale mv. (Mio. EUR) Indtægter Egne indtægter og indtægter fra bidrag Driftsindtægter (herunder bøder, tilbagebetaling af udgifter, indtægter fra administrative transaktioner) Udgifter Administrationsudgifter Driftsudgifte ( 1 ) Overskud fra driftsaktiviteter 293 (Underskud) fra ikke-driftsaktiviteter ( 2 ) (8 014) Andel af (nettounderskud) hidrørende fra (91) associerede virksomheder og joint ventures ( 3 ) (Underskud) hidrørende fra almindelige (7 812) aktiviteter Årets økonomiske resultat (7 812) ( 1 ) Posten omfatter alle de vigtigste EU-udgifter, såsom Samhørighedsfonden og strukturfondene, forskningsstøtte mv. ( 2 ) Denne post omfatter resultatet af de finansielle transaktioner på 30 mio. EUR og ændringen i den anslåede værdi af de samlede pensionsrettigheder for EU s personale (8 044 mio. EUR), selv om den tilsvarende indtægt først vil fremkomme via kommende budgetter og ikke er medtaget her) (jf. ordlisten: forsigtighedsprincippet). ( 3 ) Investeringer i Den Europæiske Investeringsfond og i det europæiske satellitnavigationsprogram (Galileo). Værd at vide Hele 76 % af EU s udbetalinger er uddelegeret til medlemsstaterne som led i den såkaldte delte forvaltning. Delt forvaltning: 76 % Centraliseret forvaltning (Kommissionen): 22 % Decentraliseret og fælles forvaltning (uddelegeret til tredjelande eller internationale organisationer): 2 % Årets økonomiske resultat er en afspejling af periodiseringsprincippet, hvorved udgifterne (inklusive langsigtede overslag) registreres forud for indtægterne. Tallet svarer til de udgifter, medlemsstaterne er blevet enige om at afholde, og som de vil dække i de kommende år. Dette bør ikke forveksles med et nationalt budgetunderskud (dvs. når der i et givet år bruges flere penge, end der er indgået); rent faktisk udviste EU s budget for 2005 et overskud, som blev tilbagebetalt til medlemsstaterne (se s. 6). 7

10 3. Balancen Balancen giver en beskrivelse af aktiver og passiver ved årets udgang. Aktiver registreres efter deres likviditet (dvs. en potentiel konvertering til kontanter); passiver registreres som langfristede passiver eller løbende gæld. (Mio. EUR) Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 27 Materielle anlægsaktiver Investeringer Lån Langsigtet forfinansiering Langsigtede fordringer 244 Omsætningsaktiver Lagre 126 Kortfristede investeringer Kortfristet forfinansiering Kortfristede fordringer Kontanter og andre likvider Aktiver i alt Langfristede passiver Personaleydelser Hensættelser til tab og omkostninger Finansiel gæld Andre langfristede passiver Løbende gæld Hensættelser til tab og omkostninger 275 Finansiel gæld 22 Andre gældsposter Passiver i alt Nettoaktiver (62 145) Nettoaktiver udgøres af: Reserver Beløb, der skal indbetales af (64 953) medlemsstaterne, herunder Pensioner til personale (langfristet) (33 156) Andre beløb (31 797) Eksempler på langfristede aktiver: immaterielle anlægsaktiver f.eks. edb-software materielle anlægsaktiver grunde, bygninger, udstyr mv. investeringer garantifonden, Den Europæiske Investeringsfond, joint ventures (f.eks. Galileo-programmet) langsigtet forfinansiering f.eks. forskud fra strukturfondene udbetalt til medlemsstaterne. Eksempler på omsætningsaktiver: lagre såsom videnskabeligt udstyr og produktionsmaterialer, der anvendes af Det Fælles Forskningscenter, publikationer fra Publikationskontoret kortfristede investeringer værdipapirer disponible for salg kortfristet forfinansiering stadig udestående forskud udbetalt til modtagere kortfristede fordringer f.eks. egne indtægter, som medlemsstaterne skylder kontanter og andre likvider alle midler, som Kommissionen har på sine bankkonti, herunder beløb, som er»indefrosset«i afventning af domstolsafgørelser. Eksempler på langfristede passiver: EU-personalets pensionsrettigheder (personaleydelser) afmontering af nukleare anlæg (hensættelser til tab og omkostninger). Løbende gæld inkluderer støtteberettigede udgifter afholdt af modtagere af EU-støtte (andre gældsposter). EU s nettoaktiver afspejler anvendelsen af reglerne og principperne om periodiseret regnskabsføring (f.eks. forsigtighedsprincippet jf. ordlisten) på et offentligt organ, der ikke finansierer sine aktiviteter gennem materielle aktiver, men hovedsageligt gennem retten til at opkræve indtægter (egne indtægter) hos medlemsstaterne. Således er nettoaktiverne udgifter, som EU allerede har pådraget sig, men hvor den tilsvarende indtægt vil blive opkrævet senere, inden den faktiske betaling skal finde sted. Disse udgifter er udelukkende blevet afholdt, fordi medlemsstaterne har accepteret at finansiere dem. 8

11 Ordliste ABAC (Accrual Based Accounting): Akronym for Europa- Kommissionens projekt, der går ud på, at regnskabsføring efter kasseregnskabsprincippet erstattes af regnskabsføring efter periodiseringsprincippet; anvendes som betegnelse for det nye regnskabssystem (se s. 3-5). Aktiver: Midler, der kontrolleres af en enhed som et resultat af tidligere begivenheder, der forventes at give enheden fremtidige økonomiske fordele eller at tilføre den ydelser. Bevillinger: Midlerne på budgettet. Budgettet omfatter både forpligtelser (retlige tilsagn om at yde finansiering deraf betegnelsen forpligtelsesbevillinger) og betalinger (kontantoverførsler eller bankoverførsler til modtagerne deraf betegnelsen betalingsbevillinger). Bevillingerne til forpligtelser og betalinger er ofte forskellige, fordi der normalt indgås forpligtelser for flerårige programmer og projekter i det år, hvor de bliver vedtaget, mens betalingerne finder sted over en årrække, efterhånden som programmet eller projektet gennemføres. DAS (forkortelse for»déclaration d assurance«): En revisionserklæring om EU-regnskaberne og de underliggende transaktioner, som udstedes af Den Europæiske Revisionsret (se s. 3). Egne indtægter: Beløb, der automatisk skal indbetales til EU-budgettet i henhold til traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne uden nogen anden beslutning fra de nationale myndigheders side. Forfinansiering: Betalinger, der skal sikre, at modtageren har en vis kassebeholdning til at kunne gennemføre et projekt; i forbindelse med periodiseret regnskabsføring registreres forfinansieringen som et aktiv, fordi den ikke er en endelig udgift, før de pågældende kontraktmæssige forpligtelser er opfyldt (se s. 3 og 8). Forsigtighedsprincippet: Et regnskabsprincip, der går ud på, at aktiver og indtægter ikke må overvurderes, og passiver og udgifter ikke må undervurderes (se s. 8). Dette er grunden til, at man i periodiseret regnskabsføring registrerer udgifter forud for indtægter. Passiver: En enheds nuværende forpligtelser som et resultat af tidligere begivenheder; disse forpligtelser forventes at medføre, at enheden må afgive ressourcer. Regnskabsføring efter kasseregnskabsprincippet: Et regnskabssystem, som kun registrerer bevægelsen af kontanter (se s. 1). Regnskabsføring efter periodiseringsprincippet: Et regnskabssystem, som registrerer den»udløsende begivenhed«frem for overførslen af kontanter (se s. 1). Det nye regnskabssystem forventes, bl.a. på grund af et forbedret finansielt kredsløb og en mere effektiv projektforvaltning, at forenkle udbetalingen af EU-midler til modtagerne og at nedsætte risikoen for fejl.

12 Europe Direct er en service, som kan hjælpe Dem med at finde svar på spørgsmål om EU. Gratisnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører giver ikke adgang til numre eller fakturerer disse opkald. KV DA-C Fotos: Digital Vision Ltd, side 9; Getty lmages, omslaget; De Europæiske Fællesskaber, side 2, 3, 4 og 5. Yderligere information om EU kan findes på internettet via Europa-webstedet (http://europa.eu) Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Kommentarer til brochuren kan sendes til: For mere information om EU s regnskaber, EU-budgettet, finansiel programmering og regnskabsføring henvises til følgende netsteder: EU-budgettet: Kommissær Dalia Grybauskaitė: Generaldirektoratet for Budget: European Federation of Accountants: ISBN

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN ENDELIGT ÅRSREGNSKAB FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER REGNSKABSÅRET 2003

(Meddelelser) KOMMISSIONEN ENDELIGT ÅRSREGNSKAB FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER REGNSKABSÅRET 2003 C 294/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN ENDELIGT ÅRSREGNSKAB FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER REGNSKABSÅRET 2003 BIND I KONSOLIDERET BERETNING OM BUDGETGENNEMFØRELSEN OG KONSOLIDERET ÅRSREGNSKAB (2004/C 294/01)

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 KOM(2008) 515 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN STATUSRAPPORT PR. 31. MARTS 2008 OM MODERNISERINGEN AF EUROPA- KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

(Meddelelser) REVISIONSRETTEN

(Meddelelser) REVISIONSRETTEN 19.9.2003 DA Den Europæiske Unions Tidende C 224/1 I (Meddelelser) REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING OM OG REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE EKSF for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 23. juli 2002, med Kommissionens

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik IP/09/443 Bruxelles, den 19. marts 2009 Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik Europa-Kommissionen

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere