Moderniseringen af EU s regnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderniseringen af EU s regnskaber"

Transkript

1 Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN

2 Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel information af høj kvalitet er af afgørende betydning for en effektiv forvaltning inden for den offentlige sektor. Med sin regnskabsreform i 2005 har EU nu fast kurs mod et system for regnskabsaflæggelse i verdensklasse. Det centrale punkt i reformen er skiftet fra det traditionelle kasseregnskabsprincip til det mere præcise og effektive periodiseringsprincip. Dette er ikke blot en teknisk ændring, men en dybtgående ændring af hele forvaltningskulturen. Ændringen er afgørende for at kunne sikre en effektiv kontrol med udgifterne, begrænse risikoen for fejl til et minimum og forbedre den daglige forvaltning af EU-midler. Det er min faste overbevisning, at disse forbedringer vil få en klar langtids-effekt på EU s ydeevne og medføre konkrete fordele for EU-borgerne. Dalia Grybauskaitė Kommissær for finansiel programmering og budget Ansvarlighed og åbenhed Ved fastlæggelsen af sine nye regnskabsregler har Europa-Kommissionen anvendt de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor. Dette er et vigtigt led i reformen af den finansielle forvaltning og et afgørende skridt i retning af fuld åbenhed i regnskabsaflæggelsen. European Federation of Accountants støtter helt og holdent, at statslige myndigheder og offentlige organer anvender periodiserede regnskaber, da dette skaber øget ansvarlighed og åbenhed i regnskabsaflæggelsen og medfører bedre information til gavn for planlægning og forvaltning. Det er vort håb, at det skridt, som EU og en række statslige myndigheder og offentlige organer har taget, vil tilskynde andre til at indføre lignende standarder, hvilket vil resultere i en mere gennemskuelig, præcis og sammenlignelig information inden for den offentlige sektor både i og uden for Europa. David Devlin Formand for European Federation of Accountants

3 Periodiseret regnskab kort fortalt Kasseregnskab over for periodiseret regnskab Periodiseret regnskab kan bedst beskrives ved at sammenligne det med det mere traditionelle kasseregnskab: Ved kasseregnskab registreres transaktionerne først, når der modtages eller udbetales kontanter. Kasseregnskabet sondrer (i modsætning til periodiseret regnskab) ikke mellem erhvervelsen af et aktiv og betalingen af en udgift begge dele betragtes blot som»betalinger«. Periodiseret regnskab inden for den offentlige sektor globalt set OECD-lande, der anvender et periodiseret grundlag for konsoliderede regnskaber ( 1 ): Australien Canada Finland Frankrig Grækenland New Zealand Sverige Schweiz Ved periodiseret regnskab registreres eres transaktionerne, når de finder sted: Hvis et EU-finansieret projekt fremsender en regning i december, registreres den i samme måned, også selv om betalingen først vil finde sted det følgende år. Fordele ved periodiseret regnskab Det Forenede USA Island Italien Kongerige ( 1 ) Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). ( 2 ) Periodiseret med visse kasseregnskabselementer ( 2 ) ( 2 ) Fuld visning af aktiver og passiver Flerårigt perspektiv i årsregnskaber Analytisk visning af regnskabsposteringer Mere effektiv forvaltning og beslutningstagning takket være øget information Mere effektiv revision takket være præcise og sammenhængende registreringer Bedre politisk kontrol takket være en bedre forståelse af politikkernes finansielle virkning Mindsket risiko for fejl ved betalinger til modtagere 1

4 EU s regnskaber et overblik EU s regnskaber: Værd at vide Budgetregnskabet Det giver et detaljeret billede af, hvordan det årlige budget er anvendt, og er derfor baseret på kasseregnskabsprincippet. Det almindelige regnskab Det viser alle udgifter og indtægter i regnskabsåret (det økonomiske resultat) og er udformet, så det viser institutionernes finansielle situation (balancen). Det har fra 2005 været baseret på periodiseringsprincippet. EU s regnskabssystem registrerer ca. 1,45 millioner betalinger pr. år. Den Europæiske Unions regnskaber har to hovedformål. For det første giver de EU s budgetmyndighed (dvs. Europa-Parlamentet og Rådet, som består af medlemsstaternes regeringer) samt offentligheden et overblik over, hvorledes det vedtagne budget er gennemført i løbet af året (kassebaseret budgetregnskab). For det andet viser de institutionernes årsregnskaber, herunder balancen, som beskriver EU s finansielle situation med alle aktiver og passiver pr. 31. december (periodiseret almindeligt regnskab). 2

5 ABAC-reformen ABAC (Accrual Based Accounting regnskabsføring efter periodiseringsprincippet) indgår i Kommissionens samlede bestræbelser for at modernisere forvaltningen af EU s finanser. I december 2002 fremlagde Kommissionen en ambitiøs handlingsplan, hvorefter det almindelige regnskab skulle overgå til periodiseringsprincippet fra 2005 dvs. i løbet af kun to år! Som planlagt blev det nye regnskab operationelt fra januar 2005, og et nyt sæt regnskabsregler trådte i kraft. Internationale standarder Disse nye regler er baseret på internationalt anerkendte standarder for den offentlige sektor de såkaldte IPSAS-standarder (International Public Sector Accounting Standards) og, for så vidt angår regnskabstransaktioner, som endnu ikke er omfattet af IPSAS, på andre relevante internationale regnskabsstandarder som International Accounting Standards (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS). Edb-teknologi It-arkitekturen som er et element af afgørende betydning for EU s regnskabssystem og for reformen blev opdateret for at sikre, at hver regnskabsbegivenhed, og ikke blot kontantbevægelse, registreres fuldt ud, når den indtræffer. Slutresultatet var, at årsregnskaberne for 2005 blev udarbejdet på grundlag af de nye regnskabsregler. Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg holder møde med medlemmerne af Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg i maj EU s regnskaber og DAS Revisionserklæringen eller DAS (forkortelse for»déclaration d assurance«) udstedes hvert år af Den Europæiske Revisionsret. I erklæringen afgiver Revisionsretten sin udtalelse om to separate spørgsmål: 1) hvorvidt EU s regnskaber er pålidelige 2) hvorvidt alle underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige (f.eks. om modtageren har modtaget det korrekte beløb til tiden). Lige siden den første revisionserklæring i 1994 har Revisionsretten erklæret EU-regnskaberne for pålidelige ( 1 ) med visse forbehold, hvor det væsentligste vedrører forfinansiering (dvs. udbetalinger af forskud til modtagere af EU-støtte), som bør registreres som gæld til EU, så længe projektet ikke er afsluttet. Dette problem blev løst fra 2005 med indførelsen af det periodiserede regnskab. ( 1 ) På den anden side har Retten hidtil ikke i nogen DAS kunnet give en uforbeholden positiv udtalelse om alle transaktioners formelle rigtighed (2. spørgsmål). Dette opfattes ofte fejlagtigt som en negativ udtalelse om regnskaberne som sådan. 3

6 Det finansielle kredsløb It-systemer t sikkerhed ed og funktion It-systemerne anvendes til at overføre, analysere alysere e og lagre regnskabsinformation. ation. En grundig revision ion af de eksisterende e it-løsninger nger er et centralt element ement ent i refor- men.»data Warehouse«rapportering forvaltning Afstemte data sendes til ét enkelt»data warehouse«europa-parlamentet Nationale regeringer EU-borgerne Forbedret, mere omfattende information om EU s regnskaber ABAC-systemer til finansiel forvaltning: kontrakter budgetworkflow periodiseret workflow (fakturaer, garantier, forfinansiering) opgørelse over aktiver långivning og låntagning ABAC-regnskabsføring [(med benyttelse af SAP ( 1 ) software) Nye funktioner: mere effektiv og sikker datalagring enklere datakontrol/-sporing, hvilket sikrer en bedre kontrol af anvendelsen af EU-midler nye databaser vedrørende juridiske enheder integrerede regnskabsdata om aktiver analytisk regnskabsføring funktioner til projektforvaltning RESULTAT: FULDT PERIODISERET REGNSKABSFØRING Brugeren indtaster finansielle transaktioner i det webbaserede integrerede system ( 1 ) SAP en førende software-leverandør på området virksomhedsregnskaber og offentlige regnskaber et registreret varemærke. ( 2 ) SWIFT et af finansbranchen ejet kooperativ, som formidler meddelelser og leverer interface software til finansielle institutioner (f.eks. banker) i mere end 200 lande. Mindsket risiko for fejl i betalinger til modtagere SWIFT ( 2 ) betalinger opkrævning af indtægter 4

7 ABAC-regnskabsføring større kapacitet En hovedbog egnet til periodiseret regnskabsføring, med nye elementer såsom: forfinansiering garantier fakturaer Dette nye værktøj giver adgang til en fordeling af udgifter efter generaldirektorater og politikområder. Et værktøj til forvaltning af flerårige projekter, som anvendes af Det Fælles Forskningscenter Det fælles finansielle modul Corporate Financial Module (CFM) vedrører långivning og låntagning, som Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender har foretaget uden for EU-budgettet. Anvendes til forvaltning af det vedtagne budget og tilknyttede transaktioner, f.eks. kontrol af disponible midler. Finansiel information Omkostningsregnskab Projektsystem Forvaltning af midler Långivning og låntagning Kreditor/ debitorkonti Regnskabsføring af aktiver ABACregnskabsføring Dette modul omfatter de ajourførte databaser vedrørende juridiske enheder, som registrerer alle de tredjeparter, Kommissionen har finansielle forbindelser med, samt de tilknyttede bankkonti. Databaserne vedrørende juridiske enheder gør det muligt for Kommissionen præcist at fastslå sin finansielle stilling i forhold til sine partnere, kontrahenter, debitorer mv. Dette system indeholder regnskabsoplysninger om EU s aktiver. Mens hvert forvaltningscenter tidligere havde sit eget rapporteringssystem, er dataene nu fuldstændigt integreret. 5

8 Årsregnskaberne Årsregnskaberne for 2005 var de første, der blev udarbejdet efter periodiseringsprincippet. De vigtigste tabeller og tal ses nedenfor. Forbedring af budgetgennemførelsen 100 % 1. Budgetgennemførelsen Resultatet af budgetgennemførelsen for året viser, hvordan budgettet blev anvendt. Det viser forskellen mellem de samlede indtægter i året og de samlede betalinger over årets bevillinger, med visse justeringer. 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % (Mio. EUR) Indtægter i regnskabsåret Betalinger over bevillingerne for 2005 ( ) Betalingsbevillinger fremført til 2006 ( 1 ) (2 687) EFTA-betalingsbevillinger fremført fra 2004 (91) Annullering af ikke anvendte betalingsbevillinger fremført fra 2004 Kursforskelle for året 41 Budgetgennemførelse ( 1 ) Budgetmidlerne for et givet år kan kun på meget strenge betingelser fremføres til det følgende år. I årsregnskabet er en negativ værdi (f.eks. en betaling) angivet i parentes. I 2005 var overskuddet kun 2,3 % af det samlede budget. Det endelige tal var resultatet af to faktorer: større indtægter end forudset, hvilket øgede overskuddet god budgetgennemførelse (99 % en rekord), hvilket nedbragte overskuddet. Ifølge EU-traktaterne skal budgettet hvert år være i balance. Det årlige overskud opføres på budgettet for det følgende år, hvorved medlemsstaternes bidrag nedsættes. 6

9 2. Resultatopgørelsen Denne finansielle oversigt omfatter alle indtægter og udgifter i årets løb, også selv om den tilsvarende bevægelse af kontanter først finder sted i de følgende år. Indtægtskilder i 2005: 66 % hidrører fra en ensartet sats, der anvendes på EU-landenes bruttonationalindkomst. 15% hidrører fra en ensartet sats, der anvendes på alle EU-landenes momsgrundlag. 13% hidrører fra told, landbrugsafgifter og sukkerafgifter. 6% hidrører fra ikke-udnyttede beløb fra tidligere år, bidrag fra EU s personale mv. (Mio. EUR) Indtægter Egne indtægter og indtægter fra bidrag Driftsindtægter (herunder bøder, tilbagebetaling af udgifter, indtægter fra administrative transaktioner) Udgifter Administrationsudgifter Driftsudgifte ( 1 ) Overskud fra driftsaktiviteter 293 (Underskud) fra ikke-driftsaktiviteter ( 2 ) (8 014) Andel af (nettounderskud) hidrørende fra (91) associerede virksomheder og joint ventures ( 3 ) (Underskud) hidrørende fra almindelige (7 812) aktiviteter Årets økonomiske resultat (7 812) ( 1 ) Posten omfatter alle de vigtigste EU-udgifter, såsom Samhørighedsfonden og strukturfondene, forskningsstøtte mv. ( 2 ) Denne post omfatter resultatet af de finansielle transaktioner på 30 mio. EUR og ændringen i den anslåede værdi af de samlede pensionsrettigheder for EU s personale (8 044 mio. EUR), selv om den tilsvarende indtægt først vil fremkomme via kommende budgetter og ikke er medtaget her) (jf. ordlisten: forsigtighedsprincippet). ( 3 ) Investeringer i Den Europæiske Investeringsfond og i det europæiske satellitnavigationsprogram (Galileo). Værd at vide Hele 76 % af EU s udbetalinger er uddelegeret til medlemsstaterne som led i den såkaldte delte forvaltning. Delt forvaltning: 76 % Centraliseret forvaltning (Kommissionen): 22 % Decentraliseret og fælles forvaltning (uddelegeret til tredjelande eller internationale organisationer): 2 % Årets økonomiske resultat er en afspejling af periodiseringsprincippet, hvorved udgifterne (inklusive langsigtede overslag) registreres forud for indtægterne. Tallet svarer til de udgifter, medlemsstaterne er blevet enige om at afholde, og som de vil dække i de kommende år. Dette bør ikke forveksles med et nationalt budgetunderskud (dvs. når der i et givet år bruges flere penge, end der er indgået); rent faktisk udviste EU s budget for 2005 et overskud, som blev tilbagebetalt til medlemsstaterne (se s. 6). 7

10 3. Balancen Balancen giver en beskrivelse af aktiver og passiver ved årets udgang. Aktiver registreres efter deres likviditet (dvs. en potentiel konvertering til kontanter); passiver registreres som langfristede passiver eller løbende gæld. (Mio. EUR) Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 27 Materielle anlægsaktiver Investeringer Lån Langsigtet forfinansiering Langsigtede fordringer 244 Omsætningsaktiver Lagre 126 Kortfristede investeringer Kortfristet forfinansiering Kortfristede fordringer Kontanter og andre likvider Aktiver i alt Langfristede passiver Personaleydelser Hensættelser til tab og omkostninger Finansiel gæld Andre langfristede passiver Løbende gæld Hensættelser til tab og omkostninger 275 Finansiel gæld 22 Andre gældsposter Passiver i alt Nettoaktiver (62 145) Nettoaktiver udgøres af: Reserver Beløb, der skal indbetales af (64 953) medlemsstaterne, herunder Pensioner til personale (langfristet) (33 156) Andre beløb (31 797) Eksempler på langfristede aktiver: immaterielle anlægsaktiver f.eks. edb-software materielle anlægsaktiver grunde, bygninger, udstyr mv. investeringer garantifonden, Den Europæiske Investeringsfond, joint ventures (f.eks. Galileo-programmet) langsigtet forfinansiering f.eks. forskud fra strukturfondene udbetalt til medlemsstaterne. Eksempler på omsætningsaktiver: lagre såsom videnskabeligt udstyr og produktionsmaterialer, der anvendes af Det Fælles Forskningscenter, publikationer fra Publikationskontoret kortfristede investeringer værdipapirer disponible for salg kortfristet forfinansiering stadig udestående forskud udbetalt til modtagere kortfristede fordringer f.eks. egne indtægter, som medlemsstaterne skylder kontanter og andre likvider alle midler, som Kommissionen har på sine bankkonti, herunder beløb, som er»indefrosset«i afventning af domstolsafgørelser. Eksempler på langfristede passiver: EU-personalets pensionsrettigheder (personaleydelser) afmontering af nukleare anlæg (hensættelser til tab og omkostninger). Løbende gæld inkluderer støtteberettigede udgifter afholdt af modtagere af EU-støtte (andre gældsposter). EU s nettoaktiver afspejler anvendelsen af reglerne og principperne om periodiseret regnskabsføring (f.eks. forsigtighedsprincippet jf. ordlisten) på et offentligt organ, der ikke finansierer sine aktiviteter gennem materielle aktiver, men hovedsageligt gennem retten til at opkræve indtægter (egne indtægter) hos medlemsstaterne. Således er nettoaktiverne udgifter, som EU allerede har pådraget sig, men hvor den tilsvarende indtægt vil blive opkrævet senere, inden den faktiske betaling skal finde sted. Disse udgifter er udelukkende blevet afholdt, fordi medlemsstaterne har accepteret at finansiere dem. 8

11 Ordliste ABAC (Accrual Based Accounting): Akronym for Europa- Kommissionens projekt, der går ud på, at regnskabsføring efter kasseregnskabsprincippet erstattes af regnskabsføring efter periodiseringsprincippet; anvendes som betegnelse for det nye regnskabssystem (se s. 3-5). Aktiver: Midler, der kontrolleres af en enhed som et resultat af tidligere begivenheder, der forventes at give enheden fremtidige økonomiske fordele eller at tilføre den ydelser. Bevillinger: Midlerne på budgettet. Budgettet omfatter både forpligtelser (retlige tilsagn om at yde finansiering deraf betegnelsen forpligtelsesbevillinger) og betalinger (kontantoverførsler eller bankoverførsler til modtagerne deraf betegnelsen betalingsbevillinger). Bevillingerne til forpligtelser og betalinger er ofte forskellige, fordi der normalt indgås forpligtelser for flerårige programmer og projekter i det år, hvor de bliver vedtaget, mens betalingerne finder sted over en årrække, efterhånden som programmet eller projektet gennemføres. DAS (forkortelse for»déclaration d assurance«): En revisionserklæring om EU-regnskaberne og de underliggende transaktioner, som udstedes af Den Europæiske Revisionsret (se s. 3). Egne indtægter: Beløb, der automatisk skal indbetales til EU-budgettet i henhold til traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne uden nogen anden beslutning fra de nationale myndigheders side. Forfinansiering: Betalinger, der skal sikre, at modtageren har en vis kassebeholdning til at kunne gennemføre et projekt; i forbindelse med periodiseret regnskabsføring registreres forfinansieringen som et aktiv, fordi den ikke er en endelig udgift, før de pågældende kontraktmæssige forpligtelser er opfyldt (se s. 3 og 8). Forsigtighedsprincippet: Et regnskabsprincip, der går ud på, at aktiver og indtægter ikke må overvurderes, og passiver og udgifter ikke må undervurderes (se s. 8). Dette er grunden til, at man i periodiseret regnskabsføring registrerer udgifter forud for indtægter. Passiver: En enheds nuværende forpligtelser som et resultat af tidligere begivenheder; disse forpligtelser forventes at medføre, at enheden må afgive ressourcer. Regnskabsføring efter kasseregnskabsprincippet: Et regnskabssystem, som kun registrerer bevægelsen af kontanter (se s. 1). Regnskabsføring efter periodiseringsprincippet: Et regnskabssystem, som registrerer den»udløsende begivenhed«frem for overførslen af kontanter (se s. 1). Det nye regnskabssystem forventes, bl.a. på grund af et forbedret finansielt kredsløb og en mere effektiv projektforvaltning, at forenkle udbetalingen af EU-midler til modtagerne og at nedsætte risikoen for fejl.

12 Europe Direct er en service, som kan hjælpe Dem med at finde svar på spørgsmål om EU. Gratisnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører giver ikke adgang til numre eller fakturerer disse opkald. KV DA-C Fotos: Digital Vision Ltd, side 9; Getty lmages, omslaget; De Europæiske Fællesskaber, side 2, 3, 4 og 5. Yderligere information om EU kan findes på internettet via Europa-webstedet (http://europa.eu) Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Kommentarer til brochuren kan sendes til: For mere information om EU s regnskaber, EU-budgettet, finansiel programmering og regnskabsføring henvises til følgende netsteder: EU-budgettet: Kommissær Dalia Grybauskaitė: Generaldirektoratet for Budget: European Federation of Accountants: ISBN

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere