Moderniseringen af EU s regnskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderniseringen af EU s regnskaber"

Transkript

1 Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN

2 Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel information af høj kvalitet er af afgørende betydning for en effektiv forvaltning inden for den offentlige sektor. Med sin regnskabsreform i 2005 har EU nu fast kurs mod et system for regnskabsaflæggelse i verdensklasse. Det centrale punkt i reformen er skiftet fra det traditionelle kasseregnskabsprincip til det mere præcise og effektive periodiseringsprincip. Dette er ikke blot en teknisk ændring, men en dybtgående ændring af hele forvaltningskulturen. Ændringen er afgørende for at kunne sikre en effektiv kontrol med udgifterne, begrænse risikoen for fejl til et minimum og forbedre den daglige forvaltning af EU-midler. Det er min faste overbevisning, at disse forbedringer vil få en klar langtids-effekt på EU s ydeevne og medføre konkrete fordele for EU-borgerne. Dalia Grybauskaitė Kommissær for finansiel programmering og budget Ansvarlighed og åbenhed Ved fastlæggelsen af sine nye regnskabsregler har Europa-Kommissionen anvendt de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor. Dette er et vigtigt led i reformen af den finansielle forvaltning og et afgørende skridt i retning af fuld åbenhed i regnskabsaflæggelsen. European Federation of Accountants støtter helt og holdent, at statslige myndigheder og offentlige organer anvender periodiserede regnskaber, da dette skaber øget ansvarlighed og åbenhed i regnskabsaflæggelsen og medfører bedre information til gavn for planlægning og forvaltning. Det er vort håb, at det skridt, som EU og en række statslige myndigheder og offentlige organer har taget, vil tilskynde andre til at indføre lignende standarder, hvilket vil resultere i en mere gennemskuelig, præcis og sammenlignelig information inden for den offentlige sektor både i og uden for Europa. David Devlin Formand for European Federation of Accountants

3 Periodiseret regnskab kort fortalt Kasseregnskab over for periodiseret regnskab Periodiseret regnskab kan bedst beskrives ved at sammenligne det med det mere traditionelle kasseregnskab: Ved kasseregnskab registreres transaktionerne først, når der modtages eller udbetales kontanter. Kasseregnskabet sondrer (i modsætning til periodiseret regnskab) ikke mellem erhvervelsen af et aktiv og betalingen af en udgift begge dele betragtes blot som»betalinger«. Periodiseret regnskab inden for den offentlige sektor globalt set OECD-lande, der anvender et periodiseret grundlag for konsoliderede regnskaber ( 1 ): Australien Canada Finland Frankrig Grækenland New Zealand Sverige Schweiz Ved periodiseret regnskab registreres eres transaktionerne, når de finder sted: Hvis et EU-finansieret projekt fremsender en regning i december, registreres den i samme måned, også selv om betalingen først vil finde sted det følgende år. Fordele ved periodiseret regnskab Det Forenede USA Island Italien Kongerige ( 1 ) Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). ( 2 ) Periodiseret med visse kasseregnskabselementer ( 2 ) ( 2 ) Fuld visning af aktiver og passiver Flerårigt perspektiv i årsregnskaber Analytisk visning af regnskabsposteringer Mere effektiv forvaltning og beslutningstagning takket være øget information Mere effektiv revision takket være præcise og sammenhængende registreringer Bedre politisk kontrol takket være en bedre forståelse af politikkernes finansielle virkning Mindsket risiko for fejl ved betalinger til modtagere 1

4 EU s regnskaber et overblik EU s regnskaber: Værd at vide Budgetregnskabet Det giver et detaljeret billede af, hvordan det årlige budget er anvendt, og er derfor baseret på kasseregnskabsprincippet. Det almindelige regnskab Det viser alle udgifter og indtægter i regnskabsåret (det økonomiske resultat) og er udformet, så det viser institutionernes finansielle situation (balancen). Det har fra 2005 været baseret på periodiseringsprincippet. EU s regnskabssystem registrerer ca. 1,45 millioner betalinger pr. år. Den Europæiske Unions regnskaber har to hovedformål. For det første giver de EU s budgetmyndighed (dvs. Europa-Parlamentet og Rådet, som består af medlemsstaternes regeringer) samt offentligheden et overblik over, hvorledes det vedtagne budget er gennemført i løbet af året (kassebaseret budgetregnskab). For det andet viser de institutionernes årsregnskaber, herunder balancen, som beskriver EU s finansielle situation med alle aktiver og passiver pr. 31. december (periodiseret almindeligt regnskab). 2

5 ABAC-reformen ABAC (Accrual Based Accounting regnskabsføring efter periodiseringsprincippet) indgår i Kommissionens samlede bestræbelser for at modernisere forvaltningen af EU s finanser. I december 2002 fremlagde Kommissionen en ambitiøs handlingsplan, hvorefter det almindelige regnskab skulle overgå til periodiseringsprincippet fra 2005 dvs. i løbet af kun to år! Som planlagt blev det nye regnskab operationelt fra januar 2005, og et nyt sæt regnskabsregler trådte i kraft. Internationale standarder Disse nye regler er baseret på internationalt anerkendte standarder for den offentlige sektor de såkaldte IPSAS-standarder (International Public Sector Accounting Standards) og, for så vidt angår regnskabstransaktioner, som endnu ikke er omfattet af IPSAS, på andre relevante internationale regnskabsstandarder som International Accounting Standards (IAS) og International Financial Reporting Standards (IFRS). Edb-teknologi It-arkitekturen som er et element af afgørende betydning for EU s regnskabssystem og for reformen blev opdateret for at sikre, at hver regnskabsbegivenhed, og ikke blot kontantbevægelse, registreres fuldt ud, når den indtræffer. Slutresultatet var, at årsregnskaberne for 2005 blev udarbejdet på grundlag af de nye regnskabsregler. Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg holder møde med medlemmerne af Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg i maj EU s regnskaber og DAS Revisionserklæringen eller DAS (forkortelse for»déclaration d assurance«) udstedes hvert år af Den Europæiske Revisionsret. I erklæringen afgiver Revisionsretten sin udtalelse om to separate spørgsmål: 1) hvorvidt EU s regnskaber er pålidelige 2) hvorvidt alle underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige (f.eks. om modtageren har modtaget det korrekte beløb til tiden). Lige siden den første revisionserklæring i 1994 har Revisionsretten erklæret EU-regnskaberne for pålidelige ( 1 ) med visse forbehold, hvor det væsentligste vedrører forfinansiering (dvs. udbetalinger af forskud til modtagere af EU-støtte), som bør registreres som gæld til EU, så længe projektet ikke er afsluttet. Dette problem blev løst fra 2005 med indførelsen af det periodiserede regnskab. ( 1 ) På den anden side har Retten hidtil ikke i nogen DAS kunnet give en uforbeholden positiv udtalelse om alle transaktioners formelle rigtighed (2. spørgsmål). Dette opfattes ofte fejlagtigt som en negativ udtalelse om regnskaberne som sådan. 3

6 Det finansielle kredsløb It-systemer t sikkerhed ed og funktion It-systemerne anvendes til at overføre, analysere alysere e og lagre regnskabsinformation. ation. En grundig revision ion af de eksisterende e it-løsninger nger er et centralt element ement ent i refor- men.»data Warehouse«rapportering forvaltning Afstemte data sendes til ét enkelt»data warehouse«europa-parlamentet Nationale regeringer EU-borgerne Forbedret, mere omfattende information om EU s regnskaber ABAC-systemer til finansiel forvaltning: kontrakter budgetworkflow periodiseret workflow (fakturaer, garantier, forfinansiering) opgørelse over aktiver långivning og låntagning ABAC-regnskabsføring [(med benyttelse af SAP ( 1 ) software) Nye funktioner: mere effektiv og sikker datalagring enklere datakontrol/-sporing, hvilket sikrer en bedre kontrol af anvendelsen af EU-midler nye databaser vedrørende juridiske enheder integrerede regnskabsdata om aktiver analytisk regnskabsføring funktioner til projektforvaltning RESULTAT: FULDT PERIODISERET REGNSKABSFØRING Brugeren indtaster finansielle transaktioner i det webbaserede integrerede system ( 1 ) SAP en førende software-leverandør på området virksomhedsregnskaber og offentlige regnskaber et registreret varemærke. ( 2 ) SWIFT et af finansbranchen ejet kooperativ, som formidler meddelelser og leverer interface software til finansielle institutioner (f.eks. banker) i mere end 200 lande. Mindsket risiko for fejl i betalinger til modtagere SWIFT ( 2 ) betalinger opkrævning af indtægter 4

7 ABAC-regnskabsføring større kapacitet En hovedbog egnet til periodiseret regnskabsføring, med nye elementer såsom: forfinansiering garantier fakturaer Dette nye værktøj giver adgang til en fordeling af udgifter efter generaldirektorater og politikområder. Et værktøj til forvaltning af flerårige projekter, som anvendes af Det Fælles Forskningscenter Det fælles finansielle modul Corporate Financial Module (CFM) vedrører långivning og låntagning, som Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender har foretaget uden for EU-budgettet. Anvendes til forvaltning af det vedtagne budget og tilknyttede transaktioner, f.eks. kontrol af disponible midler. Finansiel information Omkostningsregnskab Projektsystem Forvaltning af midler Långivning og låntagning Kreditor/ debitorkonti Regnskabsføring af aktiver ABACregnskabsføring Dette modul omfatter de ajourførte databaser vedrørende juridiske enheder, som registrerer alle de tredjeparter, Kommissionen har finansielle forbindelser med, samt de tilknyttede bankkonti. Databaserne vedrørende juridiske enheder gør det muligt for Kommissionen præcist at fastslå sin finansielle stilling i forhold til sine partnere, kontrahenter, debitorer mv. Dette system indeholder regnskabsoplysninger om EU s aktiver. Mens hvert forvaltningscenter tidligere havde sit eget rapporteringssystem, er dataene nu fuldstændigt integreret. 5

8 Årsregnskaberne Årsregnskaberne for 2005 var de første, der blev udarbejdet efter periodiseringsprincippet. De vigtigste tabeller og tal ses nedenfor. Forbedring af budgetgennemførelsen 100 % 1. Budgetgennemførelsen Resultatet af budgetgennemførelsen for året viser, hvordan budgettet blev anvendt. Det viser forskellen mellem de samlede indtægter i året og de samlede betalinger over årets bevillinger, med visse justeringer. 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % (Mio. EUR) Indtægter i regnskabsåret Betalinger over bevillingerne for 2005 ( ) Betalingsbevillinger fremført til 2006 ( 1 ) (2 687) EFTA-betalingsbevillinger fremført fra 2004 (91) Annullering af ikke anvendte betalingsbevillinger fremført fra 2004 Kursforskelle for året 41 Budgetgennemførelse ( 1 ) Budgetmidlerne for et givet år kan kun på meget strenge betingelser fremføres til det følgende år. I årsregnskabet er en negativ værdi (f.eks. en betaling) angivet i parentes. I 2005 var overskuddet kun 2,3 % af det samlede budget. Det endelige tal var resultatet af to faktorer: større indtægter end forudset, hvilket øgede overskuddet god budgetgennemførelse (99 % en rekord), hvilket nedbragte overskuddet. Ifølge EU-traktaterne skal budgettet hvert år være i balance. Det årlige overskud opføres på budgettet for det følgende år, hvorved medlemsstaternes bidrag nedsættes. 6

9 2. Resultatopgørelsen Denne finansielle oversigt omfatter alle indtægter og udgifter i årets løb, også selv om den tilsvarende bevægelse af kontanter først finder sted i de følgende år. Indtægtskilder i 2005: 66 % hidrører fra en ensartet sats, der anvendes på EU-landenes bruttonationalindkomst. 15% hidrører fra en ensartet sats, der anvendes på alle EU-landenes momsgrundlag. 13% hidrører fra told, landbrugsafgifter og sukkerafgifter. 6% hidrører fra ikke-udnyttede beløb fra tidligere år, bidrag fra EU s personale mv. (Mio. EUR) Indtægter Egne indtægter og indtægter fra bidrag Driftsindtægter (herunder bøder, tilbagebetaling af udgifter, indtægter fra administrative transaktioner) Udgifter Administrationsudgifter Driftsudgifte ( 1 ) Overskud fra driftsaktiviteter 293 (Underskud) fra ikke-driftsaktiviteter ( 2 ) (8 014) Andel af (nettounderskud) hidrørende fra (91) associerede virksomheder og joint ventures ( 3 ) (Underskud) hidrørende fra almindelige (7 812) aktiviteter Årets økonomiske resultat (7 812) ( 1 ) Posten omfatter alle de vigtigste EU-udgifter, såsom Samhørighedsfonden og strukturfondene, forskningsstøtte mv. ( 2 ) Denne post omfatter resultatet af de finansielle transaktioner på 30 mio. EUR og ændringen i den anslåede værdi af de samlede pensionsrettigheder for EU s personale (8 044 mio. EUR), selv om den tilsvarende indtægt først vil fremkomme via kommende budgetter og ikke er medtaget her) (jf. ordlisten: forsigtighedsprincippet). ( 3 ) Investeringer i Den Europæiske Investeringsfond og i det europæiske satellitnavigationsprogram (Galileo). Værd at vide Hele 76 % af EU s udbetalinger er uddelegeret til medlemsstaterne som led i den såkaldte delte forvaltning. Delt forvaltning: 76 % Centraliseret forvaltning (Kommissionen): 22 % Decentraliseret og fælles forvaltning (uddelegeret til tredjelande eller internationale organisationer): 2 % Årets økonomiske resultat er en afspejling af periodiseringsprincippet, hvorved udgifterne (inklusive langsigtede overslag) registreres forud for indtægterne. Tallet svarer til de udgifter, medlemsstaterne er blevet enige om at afholde, og som de vil dække i de kommende år. Dette bør ikke forveksles med et nationalt budgetunderskud (dvs. når der i et givet år bruges flere penge, end der er indgået); rent faktisk udviste EU s budget for 2005 et overskud, som blev tilbagebetalt til medlemsstaterne (se s. 6). 7

10 3. Balancen Balancen giver en beskrivelse af aktiver og passiver ved årets udgang. Aktiver registreres efter deres likviditet (dvs. en potentiel konvertering til kontanter); passiver registreres som langfristede passiver eller løbende gæld. (Mio. EUR) Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 27 Materielle anlægsaktiver Investeringer Lån Langsigtet forfinansiering Langsigtede fordringer 244 Omsætningsaktiver Lagre 126 Kortfristede investeringer Kortfristet forfinansiering Kortfristede fordringer Kontanter og andre likvider Aktiver i alt Langfristede passiver Personaleydelser Hensættelser til tab og omkostninger Finansiel gæld Andre langfristede passiver Løbende gæld Hensættelser til tab og omkostninger 275 Finansiel gæld 22 Andre gældsposter Passiver i alt Nettoaktiver (62 145) Nettoaktiver udgøres af: Reserver Beløb, der skal indbetales af (64 953) medlemsstaterne, herunder Pensioner til personale (langfristet) (33 156) Andre beløb (31 797) Eksempler på langfristede aktiver: immaterielle anlægsaktiver f.eks. edb-software materielle anlægsaktiver grunde, bygninger, udstyr mv. investeringer garantifonden, Den Europæiske Investeringsfond, joint ventures (f.eks. Galileo-programmet) langsigtet forfinansiering f.eks. forskud fra strukturfondene udbetalt til medlemsstaterne. Eksempler på omsætningsaktiver: lagre såsom videnskabeligt udstyr og produktionsmaterialer, der anvendes af Det Fælles Forskningscenter, publikationer fra Publikationskontoret kortfristede investeringer værdipapirer disponible for salg kortfristet forfinansiering stadig udestående forskud udbetalt til modtagere kortfristede fordringer f.eks. egne indtægter, som medlemsstaterne skylder kontanter og andre likvider alle midler, som Kommissionen har på sine bankkonti, herunder beløb, som er»indefrosset«i afventning af domstolsafgørelser. Eksempler på langfristede passiver: EU-personalets pensionsrettigheder (personaleydelser) afmontering af nukleare anlæg (hensættelser til tab og omkostninger). Løbende gæld inkluderer støtteberettigede udgifter afholdt af modtagere af EU-støtte (andre gældsposter). EU s nettoaktiver afspejler anvendelsen af reglerne og principperne om periodiseret regnskabsføring (f.eks. forsigtighedsprincippet jf. ordlisten) på et offentligt organ, der ikke finansierer sine aktiviteter gennem materielle aktiver, men hovedsageligt gennem retten til at opkræve indtægter (egne indtægter) hos medlemsstaterne. Således er nettoaktiverne udgifter, som EU allerede har pådraget sig, men hvor den tilsvarende indtægt vil blive opkrævet senere, inden den faktiske betaling skal finde sted. Disse udgifter er udelukkende blevet afholdt, fordi medlemsstaterne har accepteret at finansiere dem. 8

11 Ordliste ABAC (Accrual Based Accounting): Akronym for Europa- Kommissionens projekt, der går ud på, at regnskabsføring efter kasseregnskabsprincippet erstattes af regnskabsføring efter periodiseringsprincippet; anvendes som betegnelse for det nye regnskabssystem (se s. 3-5). Aktiver: Midler, der kontrolleres af en enhed som et resultat af tidligere begivenheder, der forventes at give enheden fremtidige økonomiske fordele eller at tilføre den ydelser. Bevillinger: Midlerne på budgettet. Budgettet omfatter både forpligtelser (retlige tilsagn om at yde finansiering deraf betegnelsen forpligtelsesbevillinger) og betalinger (kontantoverførsler eller bankoverførsler til modtagerne deraf betegnelsen betalingsbevillinger). Bevillingerne til forpligtelser og betalinger er ofte forskellige, fordi der normalt indgås forpligtelser for flerårige programmer og projekter i det år, hvor de bliver vedtaget, mens betalingerne finder sted over en årrække, efterhånden som programmet eller projektet gennemføres. DAS (forkortelse for»déclaration d assurance«): En revisionserklæring om EU-regnskaberne og de underliggende transaktioner, som udstedes af Den Europæiske Revisionsret (se s. 3). Egne indtægter: Beløb, der automatisk skal indbetales til EU-budgettet i henhold til traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne uden nogen anden beslutning fra de nationale myndigheders side. Forfinansiering: Betalinger, der skal sikre, at modtageren har en vis kassebeholdning til at kunne gennemføre et projekt; i forbindelse med periodiseret regnskabsføring registreres forfinansieringen som et aktiv, fordi den ikke er en endelig udgift, før de pågældende kontraktmæssige forpligtelser er opfyldt (se s. 3 og 8). Forsigtighedsprincippet: Et regnskabsprincip, der går ud på, at aktiver og indtægter ikke må overvurderes, og passiver og udgifter ikke må undervurderes (se s. 8). Dette er grunden til, at man i periodiseret regnskabsføring registrerer udgifter forud for indtægter. Passiver: En enheds nuværende forpligtelser som et resultat af tidligere begivenheder; disse forpligtelser forventes at medføre, at enheden må afgive ressourcer. Regnskabsføring efter kasseregnskabsprincippet: Et regnskabssystem, som kun registrerer bevægelsen af kontanter (se s. 1). Regnskabsføring efter periodiseringsprincippet: Et regnskabssystem, som registrerer den»udløsende begivenhed«frem for overførslen af kontanter (se s. 1). Det nye regnskabssystem forventes, bl.a. på grund af et forbedret finansielt kredsløb og en mere effektiv projektforvaltning, at forenkle udbetalingen af EU-midler til modtagerne og at nedsætte risikoen for fejl.

12 Europe Direct er en service, som kan hjælpe Dem med at finde svar på spørgsmål om EU. Gratisnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører giver ikke adgang til numre eller fakturerer disse opkald. KV DA-C Fotos: Digital Vision Ltd, side 9; Getty lmages, omslaget; De Europæiske Fællesskaber, side 2, 3, 4 og 5. Yderligere information om EU kan findes på internettet via Europa-webstedet ( Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Kommentarer til brochuren kan sendes til: For mere information om EU s regnskaber, EU-budgettet, finansiel programmering og regnskabsføring henvises til følgende netsteder: EU-budgettet: Kommissær Dalia Grybauskaitė: Generaldirektoratet for Budget: European Federation of Accountants: ISBN

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN ENDELIGT ÅRSREGNSKAB FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER REGNSKABSÅRET 2003

(Meddelelser) KOMMISSIONEN ENDELIGT ÅRSREGNSKAB FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER REGNSKABSÅRET 2003 C 294/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN ENDELIGT ÅRSREGNSKAB FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER REGNSKABSÅRET 2003 BIND I KONSOLIDERET BERETNING OM BUDGETGENNEMFØRELSEN OG KONSOLIDERET ÅRSREGNSKAB (2004/C 294/01)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 15.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2010, med kontorets svar (2011/C

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/39)

BERETNING (2016/C 449/39) C 449/208 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

(Meddelelser) REVISIONSRETTEN

(Meddelelser) REVISIONSRETTEN 19.9.2003 DA Den Europæiske Unions Tidende C 224/1 I (Meddelelser) REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING OM OG REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE EKSF for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 23. juli 2002, med Kommissionens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 KOM(2008) 515 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN STATUSRAPPORT PR. 31. MARTS 2008 OM MODERNISERINGEN AF EUROPA- KOMMISSIONENS

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere