Vilkår for bevillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for bevillinger"

Transkript

1 Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf Fax CVR-nummer EAN nummer Danske Bank (0216) ISBN Publikationen kan hentes på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

2 Indhold 1 Indledning Væsentligste ændringer i forbindelse med revidering Definitioner Bevillingstyper Rammebevillinger Projektbevillinger Starttidspunkt og bevillingsperiode Udbetalingsprofil Bevillinger med fast udbetalingsprofil Bevillinger uden fast udbetalingsprofil Udbetaling af bevillingen Generelt om udbetalinger Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af offentlige institutioner i Danmark Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af private danske virksomheder/organisationer Særligt om privatpersoner, der får udbetalt løn af FI Hvis en bevilling administreres i udlandet Faglig rapportering og evaluering Regnskaber Generelt om regnskaber Generelt om årsregnskaber Generelt om slutregnskab Særligt om årsregnskab, når administrator er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution Særligt om årsregnskab og slutregnskab, når bevillingshaver er en privatperson uden institutionstilknytning i Danmark Særligt om regnskaber for bevillinger, der omfatter flere deltagere Særligt om underskudsgaranti og medfinansiering Særligt om andre indtægter Revisionsregler Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner Alle andre administratorer Ændringer i bevillingsgrundlaget som kræver forhåndsgodkendelse Ændring af administrator Ændring af bevillingshaver Ændring af forskergruppens sammensætning Loft for uforbrugte midler Loftet for uforbrugte midler (rebudgettering) Ændring af udbetalingsprofil Bevillingens afslutning Misligholdelse og bortfald af bevilling Misligholdelse Bortfald Ansættelsesvilkår og aflønning Generelt om ansættelsesvilkår og aflønning Forskeruddannelse med videre Orlov, sygdom og barsel Indkøb af apparatur med videre Moms og skattemæssige forhold Formidling og publikationer Patentering, licensaftaler, salg af knowhow og egen fabrikation

3 1 Indledning Vilkår for bevillinger. Januar 2012 er fastlagt af Styrelsen for Forskning og Innovation og godkendt af Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Denne udgave erstatter Vilkår for bevillinger. December 2009 og er gældende fra 1. januar Spørgsmål i forbindelse med administrationen af bevillinger skal altid rettes til FI på telefon eller Vilkårene gælder for administration af bevillinger fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer. Bevillingshaver har pligt til at opfylde vilkårene i dette dokument. Vilkårene er også gældende for andre bevillinger, når der i bevillingsbrevet henvises til vilkårene. De til enhver tid gældende vilkår for bevillinger kan findes på Bevillingshaver skal herudover være opmærksom på andre relevante regelsæt, for eksempel regler på den administrerende institution vedrørende ansættelsesvilkår og indkøb. Sådanne regelsæt er ikke beskrevet her. Det påhviler bevillingshaver at udmønte bevillingen i overensstemmelse med de relevante gældende regler. Eventuelle fravigelser fra "Vilkår for bevillinger" vil være meddelt i bevillingsbrevet. I så fald vil bevillingsbrevet have forrang frem for "Vilkår for Bevillinger". 1.1 Væsentligste ændringer i forbindelse med revidering Bemærk at de væsentligste ændringer og præciseringer i denne udgave af "Vilkår for bevillinger" set i forhold til den tidligere udgave fra 2009 er: - Bevillinger, som er under kr. 3 mio., og som administreres af offentlige institutioner, udbetales på én gang (85 %) (jf. afsnit 6.2) - Der kræves ikke indsendelse af årsregnskab for bevillinger udbetalt på én gang. Der skal dog fortsat aflægges et slutregnskab (jf. afsnit 9.2) - Højere loft over hvor mange uforbrugte midler bevillingshaver må have stående ved årsskifte (jf. afsnit 12.1) - Bundgrænsen for revision af slutregnskaber er hævet til kr. for administratorer, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen (jf. afsnit 10.2) - Årsregnskaber fra administratorer, som er statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner, skal ikke længere udspecificeres i forhold til budgetposter (jf. afsnit 9.4) - Mulighed for bevillinger hvor udbetalingsprofilen ikke er fastlagt på forhånd (jf. afsnit 5.2) - Præcisering af frister for anmodning om ændring af bevillingsperioden (jf. afsnit 4) - Præcisering af reglerne om sygdom og barsel der gives ikke tillægsbevillinger (jf. afsnit 16) - Nummereringen af afsnit er ændret for at gøre afsnittene om økonomi lettere at forstå. Rækkefølgen af afsnit er dog stort set uændret. 2

4 2 Definitioner Administrationsbidrag/overhead: Er den del af bevillingen, som gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete arbejde. Det kan for eksempel være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration med videre. Overhead-procentsatsen fremgår af bevillingsbrevet. Alle beløb i Vilkår for bevillinger angives inklusive administrationsbidrag/overhead. Administrator (administrerende institution): Er den, der varetager administrationen (økonomi og personale) af bevillingen for bevillingshaver. Administrator, i nogle tilfælde kaldet Administrerende institution, kan være en offentlig institution, privat virksomhed, organisation eller privatperson. Normalt vil administrator være bevillingshavers ansættelsessted. Administrator er angivet i bevillingsbrevet. Der kan kun være én administrator pr. bevilling. Bemyndiget medarbejder: Er en person, der er blevet bemyndiget af administrator til at varetage en given opgave i henhold til virksomhedens/institutionen regelsæt for bemyndigelser. For eksempel kan en medarbejder være bemyndiget af institutionens regnskabschef til at attestere regnskaber. Bevillingsgiver: Er det faglige forskningsråd, den programkomité eller andet organ, der tildeler bevillingen. Det bemærkes, at alle henvendelser vedrørende administration af bevillinger som udgangspunkt går via Styrelsen for Forskning og Innovation. Bevillingsgrundlag: Bevillingsgrundlaget består i sin helhed af: Bevillingsbrev med bilag samt eventuelle efterfølgende ændringer Vilkår for bevillinger (dette dokument) Ansøgning med bilag Opslag Eventuelt andet materiale, der specifikt henvises til i bevillingsbrevet. Bevillingshaver: Er den person eller institution, som en bevilling er givet til. Bevillingshaver er ansvarlig over for bevillingsgiver i alle forhold, herunder overholdelse af reglerne i "Vilkår for bevillinger". I den daglige administration af bevillingen vil administrator kunne agere på vegne af bevillingshaver efter nærmere aftale med bevillingshaver. Bevillingsperiode: Er den tidsramme inden for hvilken, bevillingen må anvendes. I bevillingsbrevet fremgår bevillingens start- og sluttidspunkt. Budgetpost: Budgettet er normalt opdelt i overordnede budgetposter jævnfør ansøgningen/bevillingsgrundlaget. Posterne kan for eksempel være: VIP-løn, TAP-løn, drift, administrationsbidrag/overhead og apparatur. Det er disse budgetposter, der angives ved slutregnskabsaflæggelsen. Budgetspecifikationer og delbudgetter vil normalt kun være angivet i bevillingsgrundlaget. Drift: Er den del af en bevilling, der gives til at dække direkte omkostninger, som vedrører de aktiviteter, der kan henføres til den konkrete aktivitet bortset fra løn, større apparaturanskaffelser 3

5 og eventuelle andre omkostninger som er budgetteret selvstændigt. FI: Styrelsen for Forskning og Innovation. FI sekretariatsbetjener bevillingsgiver og er som udgangspunkt bevillingshavers kontaktled i alle henvendelser til bevillingsgiver. Finansår: Et finansår defineres som perioden 1. januar til 31. december. 3 Bevillingstyper Bevillinger gives som rammebevillinger eller projektbevillinger. Bevillingstypen besluttes af bevillingsgiver og fremgår af bevillingsbrevet. 3.1 Rammebevillinger I en rammebevilling afsættes et beløb for den samlede bevillingsperiode. Bevillingen er baseret på et konkret budget, som er godkendt af bevillingsgiver i forbindelse med tildelingen af bevillingen. Budgettet fordeler bevillingen på en række budgetposter og på de eventuelle øvrige deltagere. I de tilfælde, hvor der er givet en reduceret bevilling i forhold til det ansøgte beløb, vil det normalt fremgå af bevillingen og/eller det reducerede budget, hvilke budgetposter der er reduceret. Bevillingen kan kun anvendes til dækning af udgifter, der direkte kan henføres til den søgte aktivitet, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til rammebevillinger - en rammebevilling skal derfor dække for eksempel pris- og lønstigninger og feriepenge i hele bevillingsperioden. For spørgsmål vedrørende sygdom og barsel henvises til afsnit 16 nedenfor. En privatperson kan som hovedregel ikke være administrator for en rammebevilling. Se afsnit 11 hvis der ønskes ændringer i forhold til bevillingsgrundlaget. 3.2 Projektbevillinger En projektbevilling er en bevilling, hvor der bevilges midler til en konkret, afgrænset aktivitet. Sammenlignet med en rammebevilling er budgettet på en projektbevilling mere udspecificeret. Det fremgår af bevillingsgrundlaget, hvilke budgetposter der er givet bevilling til. Modsat en rammebevilling er der indlagt en automatisk regulering af budget på visse udgiftsposter. Ved aflæggelse af slutregnskab for bevillingen bliver det bevilgede beløb til løn og apparatur reguleret, så der sker en udligning i forhold til lønstigninger (kun varige tillæg), prisstigninger og lignende. Der tages også højde for eventuelle besparelser i lønudgifterne i forhold til budgettet. De øvrige budgetposter må ikke fravige den enkelte budgetpost i bevillingsgrundlaget mere end 10%. Er der en omfordeling mellem disse budgetposter på 10% eller mere, skal ændringerne godkendes af bevillingsgiver inden disponering, hvis de ikke er en følge af anden ændring. 4

6 Der kan søges om tillægsbevilling i forbindelse med en projektbevilling. For spørgsmål vedrørende sygdom og barsel henvises til afsnit 16 nedenfor. 4 Starttidspunkt og bevillingsperiode Bevillingen gives for en afgrænset bevillingsperiode angivet ved en startdato og en slutdato. Bevillingsperioden fremgår af bevillingsbrevet eller eventuelt senere fremsendte ændringsmeddelelser. Bevillingsaktiviteterne må tidligst igangsættes på startdatoen og senest afsluttes på slutdatoen. Bevillingshaver kan inden for bevillingsperioden ansøge bevillingsgiver om at få ændret bevillingsperioden. Ændring af bevillingsperioden kræver en særlig begrundelse. En begrundet skriftlig anmodning om udsættelse af starttidspunktet skal være indsendt til FI inden startdatoen. Hvis bevillingsbrevet modtages senere end to måneder før bevillingens startdato, skal anmodningen være indsendt senest to måneder efter at bevillingsbrevet er modtaget. En begrundet skriftlig anmodning om forlængelse af bevillingsperioden skal være indsendt senest en måned inden slutdatoen. FIs blanket for ændring af bevillingsperiode skal benyttes. Blanketten findes på Ved ændring af bevillingsperiode i forbindelse med barsel se afsnit 16. Udgifter, der er disponeret uden for bevillingsperioden, kan ikke godkendes, medmindre der skriftligt er aftalt andet mellem bevillingsgiver og -haver. 5 Udbetalingsprofil 5.1 Bevillinger med fast udbetalingsprofil I bevillingsbrevet er det udspecificeret, hvilke beløb der kan udbetales per finansår. Dette kaldes bevillingens udbetalingsprofil. Udbetalingsprofilen kan blive ændret, hvis de uforbrugte midler i forbindelse med en bevilling ved finansårets udløb overstiger det tilladte - se nærmere herom i afsnit Bevillinger uden fast udbetalingsprofil Bevillingsgiver kan vælge ikke at udspecificere udbetalingen i de enkelte finansår på forhånd. Budgettet vil således kun indeholde det samlede budget for hele bevillingsperioden fordelt på budgetposter, men uden en yderligere fordeling på de enkelte finansår. Udbetalingernes størrelse i de enkelte finansår bestemmes i stedet af bevillingshavers forventning til forbruget ved indgangen til det enkelte finansår. Under behørig hensyntagen til loftet for uforbrugte midler (se afsnit 12) skal bevillingshaver således indsende en faktura til FI, som er baseret på det forventede forbrug det kommende finansår, og hvor eventuelle uforbrugte midler er trukket fra. Såfremt eventuelle uforbrugte midler fra tidligere år minus det forventede forbrug i det kommende finansår overstiger loftet for uforbrugte midler (jævnfør afsnit 12), skal bevillingshaver indbetale differencen til FI. 5

7 6 Udbetaling af bevillingen 6.1 Generelt om udbetalinger Anmodning om udbetaling af bevilling skal ske ved indsendelse af elektronisk faktura via FIs EANnummer: Læs om e-faktura på Økonomistyrelsens hjemmeside: Det er bevillingshavers ansvar at fremsende korrekt e-faktura. Senest 6 måneder efter starttidspunktet skal bevillingshaveren have indsendt den første e-faktura. Der skal fremsendes en separat e-faktura for hver rate. Offentlige danske institutioner har én rate pr. år, andre har fire rater pr. år. I bevillingsgrundlaget kan være angivet supplerende udbetalingsvilkår for den enkelte bevilling. E-fakturaen skal altid indeholde bevillingens sagsnummer og navnet på bevillingsgiver (helst i forkortet form). For eksempel /FSS. Denne tekst indsættes som ordrenummer. Sagsnummer og det bevilgende organ fremgår af bevillingsbrevet. Bevillingshaver skal sikre, at hver faktura/kreditnota har et unikt fakturanummer. Faktura og kreditnota må ikke have samme nummer. Hvis der er givet tillægsbevilling, skal hovedbevilling og tillægsbevilling have hver sin linje på e- fakturaen. Det skal fremgå af fakturaen, hvilken rate fakturaen vedrører (det vil sige hvilket årstal og eventuelt hvilket kvartal). Alle fakturaer skal have en betalingsfrist (forfaldsdato/udbetalingsdato) på mindst løbende måned +45 dage. Kun når alle betingelser for udbetaling (jævnfør bevillingsgrundlaget) er opfyldt, må der indsendes en faktura. Der må således for eksempel ikke indsendes faktura, hvis der er udeståender vedrørende afrapportering (for eksempel indsendelse af årsregnskab). For bevillinger givet efter 1. december 2009 tilbageholder FI 15% (dog minimum kr.) af det beløb, der skal udbetales for bevillingens sidste finansår, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er modtaget. Anmodningen om udbetaling af det tilbageholdte beløb i sidste finansår skal fremsendes som separat e-faktura. E-fakturaen må tidligst indsendes, når slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er fremsendt til FI. FI udbetaler udelukkende til den i bevillingsbrevet eller i senere ændringsmeddelelse angivne bevillingshaver. Omfatter en bevilling flere institutioner eller virksomheder, er det bevillingshavers ansvar, at der overføres midler til disse. 6

8 6.2 Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af offentlige institutioner i Danmark Ved bevillinger på over kr. bliver der udbetalt én gang om året i overensstemmelse med den gældende udbetalingsprofil (jævnfør afsnit 5 om udbetalingsprofiler). E-faktura for første rate kan indsendes ved bevillingens begyndelse, og når eventuelle betingelser er opfyldt. Bevillinger på højst kr. bliver udbetalt på én gang, uanset hvor mange finansår bevillingen dækker, idet der dog tilbageholdes 15% af det samlede beløb, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er fremsendt til FI (jævnfør afsnit 6.1). Første e-faktura skal således lyde på 85% af bevillingen. 6.3 Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af private danske virksomheder/organisationer Bevillinger over kr. om året bliver udbetalt kvartalsvis i fire lige store rater i overensstemmelse med den gældende udbetalingsprofil (jævnfør afsnit 5 om udbetalingsprofiler). De fire rater bliver udbetalt ved fire separate fakturaer, der tidligst kan have forfaldsdato den sidste hverdag i hvert kvartal. Ved atypiske udgiftsforløb i løbet af året vil en udbetaling i ulige store rater kunne accepteres efter begrundet skriftlig anmodning til FI. Bevillinger på højst kr. bliver udbetalt på én gang, uanset hvor mange finansår bevillingen dækker, idet der dog tilbageholdes 15% af det samlede beløb, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er fremsendt til FI (jævnfør afsnit 6.1). Første e-faktura skal således lyde på 85% af bevillingen. 6.4 Særligt om privatpersoner, der får udbetalt løn af FI For en privatperson, der i forbindelse med en bevilling får udbetalt løn af FI, gælder der følgende vedrørende udbetaling af bevillingen: - Hvis bevillingens årlige udbetaling fratrukket bevillingshaverens egen løn er under kr., skal der indsendes én e-faktura pr. år. - Hvis den årlige bevilling fratrukket egen løn er på kr. eller derover, skal der indsendes 4 lige store fakturaer med forfaldsdato den sidste hverdag i hvert kvartal. FI tilbageholder 15% (dog minimum kr.) af det beløb, der skal udbetales i bevillingens sidste finansår, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er modtaget. 7 Hvis en bevilling administreres i udlandet Normalt administreres en bevilling af en dansk institution eller virksomhed. Skal en bevilling administreres af en udenlandsk enhed, vil der blive indgået en konkret aftale mellem den pågældende administrator og FI om vilkår vedrørende udbetaling og andre forhold. I disse tilfælde kan vilkårene således afvige fra nærværende "Vilkår for bevillinger". 7

9 8 Faglig rapportering og evaluering Bevillingshaver skal aflægge faglig rapport senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb. Rapporten skal dække hele bevillingsperioden. Bevillingsgivers rapportskema skal benyttes. Skemaet findes på Bevillingsgiver kan i bevillingsperioden til enhver tid kræve oplysninger om aktivitetens fremgang. Bevillingshaver er i så fald forpligtet til at bidrage med nødvendigt materiale. Hvis bevillingsgiver iværksætter evalueringer af de givne bevillinger, skal bevillingshaver bidrage hertil med relevant, efterspurgt materiale samt i rimeligt omfang stå til rådighed for evalueringsmøder, interviews, spørgeskemaundersøgelser eller lignende. Er bevillingen underlagt andre regler for afrapportering vil disse fremgå af bevillingsgrundlaget eller senere ændringsmeddelelser. 9 Regnskaber 9.1 Generelt om regnskaber Der er to typer regnskaber for bevillingerne: årsregnskaber og slutregnskaber. De to typer regnskaber gennemgås nedenfor. Når der aflægges regnskab, skal den gældende version af FIs skema til regnskaber benyttes. Skemaet kan hentes på Vejledningen til regnskabsskemaet beskriver nærmere, hvilke krav regnskabet skal opfylde, og i afsnit 10 om revisionsregler præciseres regler for påtegning. Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Fristerne for aflæggelse af regnskaber fremgår af bevillingsbrevet eller senere ændringsmeddelelser hertil. Bemærk at der i bevillingsgrundlaget kan være stillet krav om, at der skal indsendes supplerende oversigter over bevillingens forbrug, f.eks. fordelt på deltagende institutioner og virksomheder. Reglerne om revision er beskrevet i afsnit Generelt om årsregnskaber Senest 3 måneder efter hvert finansårs udløb (1. april) skal bevillingshaver indsende et årsregnskab for bevillingen til FI. Det første årsregnskab må dog gerne dække en periode på op til 15 mdr. Hvis bevillingens startdato ligger inden for de sidste tre måneder af et finansår (oktober, november eller december), skal denne 8

10 periode medtages i det første årsregnskab, der så skal indkomme efter andet finansår. Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter, som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Hvis bevillingens startdato ligger inden for de første ni måneder af et finansår (mellem 1. januar og 30. september), skal der aflægges årsregnskab for det pågældende finansår For bevillinger, hvor udbetalingen er sket på én gang (jf. afsnit 6.2 eller 6.3), skal der ikke indsendes årlige regnskaber. 9.3 Generelt om slutregnskab Senest 3 måneder efter den samlede bevillingsperiodes udløb skal bevillingshaver indsende et slutregnskab for hele bevillingsperioden og samtlige udbetalte midler. Der skal ikke udarbejdes et separat årsregnskab for sidste finansår i bevillingsperioden. Hvis en bevillings slutdato ligger i de første tre måneder af et finansår (januar, februar eller marts) skal der ikke aflægges separat årsregnskab for de tre måneder eller det foregående finansår. Denne periode (op til 15 måneder) inkluderes i slutregnskabet. Hvis en bevillings slutdato ligger mellem 1. april og 31. december, skal der aflægges separat årsregnskab for det foregående finansår. Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter, som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Ved større omfordelinger mellem budgetposter - mere end 25% på en rammebevilling og mere end 10% på en projektbevilling - skal omfordelingen være begrundet i forbindelse med aflæggelsen af slutregnskabet. Skyldes omfordelingen en væsentlig ændring af bevillingen (jf. afsnit 11), skal der blot henvises til bevillingsgivers godkendelse af ændringen. Når der aflægges slutregnskab, skal det tilbageholdte beløb på 15% af sidste finansårs udbetaling ikke medregnes i det samlede udbetalte beløb. Det skyldes, at beløbet først udbetales efter indsendelse af slutregnskabet, slutrapporten og eventuelt andet udestående materiale, jf. afsnit 6. Som led i aflæggelse af slutregnskabet afgives samtidig en erklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget. 9.4 Særligt om årsregnskab, når administrator er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution Årsregnskaber for bevillinger, hvor administrator er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution, skal ikke udspecificeres på de enkelte budgetposter. Regnskabet skal vise de samlede, forbrugte midler i regnskabsåret samt omfanget af de uforbrugte midler. Som led i aflæggelse af årsregnskabet afgives samtidig en erklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget. Vilkårene beskrevet i afsnit 9.1. og 9.2 gælder også her. 9

11 9.5 Særligt om årsregnskab og slutregnskab, når bevillingshaver er en privatperson uden institutionstilknytning i Danmark Vilkårene beskrevet i afsnit 9.1, 9.2 og 9.3 gælder her. Yderligere gælder følgende for bevillinger, der gives til privatpersoner til studie- og forskningsophold i udlandet på over en måned, og hvor bevillingshaver ikke er tilknyttet en institution i Danmark. Såvel års- som slutregnskaber skal være opdelt på de budgetposter, som fremgår af budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Bevillingens budget kan for eksempel bestå af en løndel og en driftsdel. Dertil kommer udgifter forbundet med rejse, bolig- og opholdsudgifter samt etablering. Undervisningsgebyr (tuition fee), rejse-, fragt- og forsikringsudgifter skal dokumenteres med originale bilag, herunder de anvendte boardingpas. Opholdets varighed skal oplyses og dokumenteres i forbindelse med slutregnskabet. Det gøres nemmest med en udtalelse fra værtsinstitutionen. I alle tilfælde vil originale bilag blive returneret efter godkendelse af regnskabet. Om løn Hvis FI administrerer løndelen, skal der ikke aflægges regnskab for den del af bevillingen, der dækker løn. Om drift Hvis bevillingen indeholder en budgetpost til drift, skal udgifterne dokumenteres med bilag, jævnfør (det godkendte) budget i bevillingsgrundlaget. Ved bevillingshavers konferencedeltagelse dækkes deltagergebyr, rejse- og opholdsomkostninger fra driftsbudgettet. Der skal fremsendes originalbilag, når der aflægges regnskab. Per diem (diæter/time-dagpenge) dækkes op til statens takster (takster kan findes på Personalestyrelsens hjemmeside - for det pågældende land. Andre driftsudgifter kan være bøger, tidsskrifter, IT, laboratorieudgifter m.v. Der skal fremsendes originalbilag, når der aflægges regnskab. Bemærk, at en eventuel overskridelse af det samlede bevilgede beløb til drift ikke vil blive refunderet. Om opholds- og boligudgifter samt etablering Der findes to typer finansiering af forskningsophold i udlandet, hvor kravene til dokumentation varierer: Ved bevillinger, hvor der er givet et fast tilskud på baggrund af takster i opslaget til opholds- og boligudgifter samt til etablering, skal der blot oplyses om opholdets varighed, hvilket nemmest 10

12 dokumenteres ved en udtalelse fra værtsinstitutionen. Ved bevillinger, hvor der er givet et tilskud til dækning af faktiske omkostninger, skal disse udgifter dokumenteres med originalbilag. 9.6 Særligt om regnskaber for bevillinger, der omfatter flere deltagere Når der aflægges regnskaber for en bevilling, der omfatter flere deltagende institutioner, virksomheder eller andre partnere, er det bevillingshavers ansvar at indhente delregnskaber fra samtlige deltagere, således at bevillingshaver har grundlag for at udarbejde og indsende ét samlet regnskab for hele bevillingen. Delregnskaber, revisorerklæringer til delregnskaber, kontoudskrifter og originale bilag fra de øvrige deltageres institutioner/virksomheder skal ikke indsendes til FI, medmindre bevillingsgiver særskilt anmoder om det. Materialet opbevares således hos bevillingshaver. Det er bevillingshavers ansvar, at delregnskaber - årsregnskaber såvel som slutregnskaber - fra øvrige deltagere opfylder regnskabskravene beskrevet i hele afsnit 9 og revisionskravene beskrevet i afsnit 10. Der kan være tilfælde, hvor deltagerne i en støttet aktivitet indgår en aftale om, at bevillingshaver også administrerer midler, der skal tilgå en anden deltagende institution/virksomhed. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der er tale om midler, der skal tilgå private virksomheder eller udenlandske enheder. Bevillingshaver vil i så fald stå for regnskabsudarbejdelsen på vegne af disse deltagere og sikre, at revisionen er foretaget. 9.7 Særligt om underskudsgaranti og medfinansiering Nogle typer af bevillinger gives under særlige forudsætninger som for eksempel underskudsgaranti og medfinansieringskrav. I disse tilfælde stilles der særlige krav til regnskabsaflæggelsen. Underskudsgaranti Hvis bevillingen er givet som underskudsgaranti, skal regnskabet indeholde et bilag med opgørelse over samtlige udgifter og indtægter i forbindelse med aktiviteten. Bevillinger med underskudsgaranti gives typisk til tidsskriftsudgivelser og konferencer. Medfinansiering Hvis der i budgettet, som danner grundlag for bevillingen, er budgetteret med medfinansiering, kan der i bevillingsbrevet være krav om, at der ved hver regnskabsaflæggelse skal redegøres for den faktiske medfinansiering. Det betyder, at der sammen med årsregnskaber og slutregnskabet skal indsendes en oversigt over den faktiske medfinansiering i løbet af året sammenlignet med budgettallene for medfinansieringen. Medfinansieringen skal indeholde de samme poster som bevillingsbudgettet og skal ikke dokumenteres med bilag. Medfinansieringen skal angives for hver deltagende institution/virksomhed. 9.8 Særligt om andre indtægter Finansiering fra anden side Hvis der fra anden side opnås finansiering, der ikke indgik i bevillingsgrundlaget, er bevillingshaver 11

13 forpligtet til at oplyse dette til bevillingsgiver hurtigst muligt. Bevillingsgiver forbeholder sig ret til at foretage modregning i den givne bevilling. Renter Tilskrevne renter til de bevilgede midler skal fremgå af regnskabet. Renterne skal anvendes i overensstemmelse med bevillingens formål. Refusion ved barsel og sygdom Hvis der er indgået refusion fra barselsfond og kommune i forbindelse med barsel og sygdom, skal refusionen udspecificeres som en indtægt i de relevante regnskaber. 10 Revisionsregler Kravene til revision afhænger af, hvilken type institution som administrerer bevillingen. Det er bevillingshavers ansvar, at delregnskaber - årsregnskaber såvel som slutregnskaber - fra øvrige deltagere opfylder revisionskravene i dette afsnit Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner Hvor revisionsansvaret påhviler Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber, skal regnskaberne altid underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder hos administrator. Det gælder også, hvor revisionsopgaven i henhold til en 9-aftale om intern revision varetages af en statsautoriseret revisor Alle andre administratorer Her er tale om kommunale/regionale/private institutioner og virksomheder. De årlige regnskaber og slutregnskabet skal revideres eksternt, med mindre det udbetalte beløb er lavere end beskrevet i dette afsnit. Regnskaberne skal altid underskrives af bevillingshaver og påtegnes af bemyndiget medarbejder hos administrator. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som er fastlagt af Rigsrevisionen, og som er beskrevet på Der henvises i øvrigt til lov om revisionen af statens regnskaber. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillingsbetingelser, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis og om bevillingen er anvendt til formålet. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. Revisor skal afgive en revisionsberetning med sin vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Rapporteringen skal derfor ikke nødvendigvis omfatte alle revisionshandlinger. 12

14 Revisionsberetningen indsendes af bevillingshaver til FI sammen med det pågældende regnskab. Bevillingshaver og administrator skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv. Årsregnskaber for udbetalinger på eller under kr. revideres ikke særskilt. Årsregnskaber for udbetalinger på eller under kr. skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder fra administrator (se definition af bemyndiget medarbejder). Årsregnskaber for udbetalinger over kr. skal revideres. Årsregnskaber for udbetalinger over kr. skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med ovenfor nævnte revisionsregler. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisor skal afgive en revisionsberetning, jævnfør ovenfor. Slutregnskaber for bevillinger på eller under kr. revideres ikke. Slutregnskaber for bevillinger på eller under kr. revideres ikke, men skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder fra administrator (se definition af bemyndiget medarbejder). Slutregnskaber for bevillinger over kr. skal revideres. Slutregnskaber for bevillinger over kr. skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med ovenfor nævnte revisionsregler. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisor skal afgive en revisionsberetning, jævnfør ovenstående. 11 Ændringer i bevillingsgrundlaget som kræver forhåndsgodkendelse Hvis der ønskes væsentlige ændringer i bevillingsgrundlaget for en given bevilling, skal bevillingshaver forudgående indhente skriftlig godkendelse hos bevillingsgiver. Ændring af administrator, bevillingshaver, forskergruppen, aktivitetens ledelse samt ændringer af faglig karakter anses altid for større ændringer, jf Det er bevillingshavers ansvar at fremsende alle relevante erklæringer og oplysninger i forbindelse med ændringer til bevillingsgiver. Ændringer kan først træde i kraft efter bevillingsgivers skriftlige godkendelse Ændring af administrator Ønsker bevillingshaver at skifte administrator, skal vedkommende skriftligt anmode bevillingsgiver herom. Anmodningen vedlægges en udtalelse fra den afgivende administrator og en bekræftelse fra den nye administrator (institutleder eller lignende) om, at denne vil og kan overtage alle forpligtelser som administrator. Den tidligere administrator skal erklære sig indforstået med ændringen. Der skal oplyses om, hvorvidt den nye administrator overtager forpligtelsen vedrørende 13

15 eventuel medfinansiering. De faglige konsekvenser for aktiviteten skal oplyses. En dato for selve flytningen skal også oplyses Ændring af bevillingshaver Ønsker bevillingshaver at overdrage bevillingen til en anden person, skal vedkommende skriftligt anmode bevillingsgiver herom. Anmodningen vedlægges CV på den nye bevillingshaver og bekræftelse fra denne om, at vedkommende er indforstået med at overtage ansvaret som bevillingshaver med de betingelser, der er opstillet i bevillingsgrundlaget. Der skal også foreligge en erklæring fra administrator om, at denne er indforstået med overdragelsen. Eventuelle faglige konsekvenser for aktiviteten skal oplyses. En dato for selve skiftet skal også oplyses Ændring af forskergruppens sammensætning Hvis der i bevillingsgrundlaget er bevilget lønmidler til navngivne personer, og en eller flere af disse navngivne personer ønskes erstattet af andre, skal bevillingshaver indhente skriftlig godkendelse hos bevillingsgiver. Bevillingsgiver kan anmode om dokumentation for, at en ny deltagers kvalifikationer svarer til den erstattede deltagers kvalifikationer. 12 Loft for uforbrugte midler 12.1 Loftet for uforbrugte midler (rebudgettering) Der er en grænse for, hvor mange uforbrugte midler der må henstå hos bevillingshaver ved udgangen af et finansår. Hvis et årsregnskab for en bevilling viser, at der ved regnskabsårets afslutning er et uforbrugt beløb over denne fastsatte grænse, skal der laves en revideret udbetalingsprofil for bevillingen - en såkaldt rebudgettering. Loftet for uforbrugte midler også kaldet rebudgetteringsgrænsen afhænger af, om bevillingen administreres af en dansk offentlig institution eller af en anden type institution/virksomhed. Rebudgetteringsgrænser for offentlige danske institutioner Bevillingsstørrelse Rebudgetteringsgrænse < 3 mio. kr. Ingen grænse, da beløbet udbetales på én gang (bortset fra 15% - se afsnit 6) 3-10 mio. kr. 1 mio. kr. > 10 mio. kr. 3 mio. kr. Rebudgetteringsgrænse for private virksomheder/organisationer og privatpersoner Bevillingsstørrelse Rebudgetteringsgrænse Alle bevillinger uanset størrelse kr Ændring af udbetalingsprofil Når loftet for uforbrugte midler er overskredet, skal bevillingshaver indsende et skema med en ny udbetalingsprofil (et såkaldt rebudgetteringsskema). Skemaet findes på 14

16 Rebudgetteringen ændrer ikke ved bevillingens samlede budget, og det uforbrugte beløb vil således fortsat være til rådighed for bevillingen. På baggrund af den ønskede udbetalingsprofil vil bevillingsgiver udarbejde en ny udbetalingsprofil. Den ændrede udbetalingsprofil erstatter tidligere udgaver af udbetalingsprofilen. Bevillinger uden fast udbetalingsprofil vil ikke blive rebudgetteret, men de årlig udbetalinger reguleres, således at der ikke henstår uforbrugte midler, som overstiger ovenstående beløbsgrænser (se afsnit 5.2). Loftet for uforbrugte midler gælder, uanset om der er tale om en bevilling med fast udbetalingsprofil eller en bevilling uden fast udbetalingsprofil. 13 Bevillingens afslutning Bevillinger udløber på den slutdato, som fremgår af bevillingsbrevet eller af senere godkendte ændringsmeddelelser fra bevillingsgiver. Når bevillingsgiver har modtaget slutregnskab, slutrapport og eventuel anden krævet dokumentation, kan den tilbageholdte del af bevillingen udbetales (jævnfør afsnit 6). Såfremt der ved afslutningen af bevillingen er uforbrugte beløb, skal disse beløb inklusive eventuelle påløbne, uforbrugte renter tilbagebetales til bevillingsgiver. Pengene skal først tilbagebetales efter indsendelse af slutregnskabet, og når bevillingshaver har modtaget besked fra bevillingsgiver om tilbagebetaling. Når slutregnskab, slutrapport og eventuelt anden krævet rapportering og dokumentation er godkendt, og eventuelle uforbrugte midler er tilbagebetalt, sender bevillingsgiver en kvittering for bevillingens afslutning til bevillingshaver. Bevillingssagen er herefter afsluttet. 14 Misligholdelse og bortfald af bevilling 14.1 Misligholdelse Bevillingsgiver kan inddrage en eventuel restbevilling og kræve bevillingen helt eller delvist tilbagebetalt, hvis bevillingshaver ikke følger de vilkår, som gælder for bevillingen. Bevillingsgiver betragter det som misligholdelse, hvis bevillingshaver ikke overholder bevillingsgrundlaget som defineret i afsnit 1, herunder ved: Forsinket bevillingsstart, som ikke er godkendt af bevillingsgiver Anden forsinkelse, som ikke er godkendt af bevillingsgiver, herunder forlængelse af bevillingsperioden Manglende overholdelse af de i bevillingsgrundlaget opstillede faglige mål, planer og budgetter Manglende eller mangelfuld faglig og regnskabsmæssig afrapportering om aktiviteten Manglende indhentelse af påkrævede godkendelser Foreligger der misligholdelse, kan bevillingsgiver sende bevillingshaver et skriftligt påkrav om, at 15

17 misligholdelsen skal være afhjulpet inden for en rimelig frist, som vil være fastsat i påkravet. Hvis bevillingshaver ikke har afhjulpet misligholdelsen inden for den fastsatte frist, kan bevillingsgiver stoppe bevillingen, inddrage evt. restbevilling samt kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt. Bevillingsgiver kan gøre behandling af nye ansøgninger fra den pågældende bevillingshaver betinget af, at bevillingsforudsætningerne for tidligere bevillinger overholdes Bortfald Ved bortfald af bevillingen vil bevillingsgiver i relevant omfang sikre dækning af løn i opsigelsesperioden for personale, der er aflønnet af bevillingen, forudsat at disse omkostninger kan dækkes inden for det bevilgede beløb. 15 Ansættelsesvilkår og aflønning 15.1 Generelt om ansættelsesvilkår og aflønning Det er bevillingshavers ansvar, at ansættelser af medarbejdere under den enkelte bevilling sker efter de til enhver tid gældende regler hos ansættelsesmyndigheden. Når der udbetales løn, skal den nøjagtige lønberegning, herunder anciennitetsfastsættelse, foretages af ansættelsesmyndigheden. Eventuelle individuelle løntillæg ud over de overenskomstfastsatte tillæg til bevillingsfinansierede medarbejdere kan forhandles mellem bevillingshaver og ansættelsesmyndigheden Forskeruddannelse med videre Rammebevillinger kan indeholde støtte til forskeruddannelse. I tilknytning til et ph.d.-studium skal der ydes et årligt uddannelsestilskud til den offentlige danske institution, hvor den pågældende phdstipendiat er ansat. De årlige takster udgør ifølge aftale mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danske Universiteter kr. for humaniora og samfundsvidenskab og kr. for teknisk, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Beløbet er inkluderet i bevillingen i det omfang, det fremgår af det budget, der ligger til grund for bevillingen. Tilskuddet reguleres ikke gennem bevillingsperioden. Hvis der indgår videnskabelige medarbejdere, der er ansat på adjunkt/post.doc.-niveau i en tidsbegrænset periode, kan disse fra institutionens side pålægges følgende: Undervisning (inklusiv forberedelse) i et vist omfang og andre opgaver i et begrænset omfang. Dette må højst udgøre 20% af den normerede ugentlige arbejdstid, der finansieres af bevillingsgiver. Et sådant eventuelt arbejde skal primært ligge inden for det forskningsområde, de pågældende videnskabelige medarbejdere beskæftiger sig med. Bevillingshaver skal træffe nærmere aftale herom med institutionen. Ph.d.- og kandidatstipendiater har pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelses- eller værtsinstitutioner efter institutionens anvisning i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 timer. Ph.d.- og kandidatstipendiater, der under hele forløbet er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, er ikke forpligtet til at udføre sådant arbejde, men har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat for forløbet. 16

18 16 Orlov, sygdom og barsel Bevillingshaver skal sikre, at orlov, sygdom og barsel påvirker den samlede aktivitets fremdrift mindst muligt. Ønskes bevillingen forlænget som følge af orlov, barsel eller sygdom skal bevillingsgiver anmodes skriftligt om dette - se afsnit 4. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger i forbindelse med barsel og sygdom. Ansættelsesstedet forventes at afholde eventuelle merudgifter efter gældende regler jævnfør for eksempel Finansministeriets cirkulære nr af 13. juni 2007 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne. 17 Indkøb af apparatur med videre Alle indkøb, der vedrører bevillingen, skal foretages i henhold til de udbudsregler, som gælder for institution/virksomhed, der skal foretage indkøbet også selvom der eventuelt med ansøgningen var fremsendt kopi af indhentede tilbud. Indkøbt apparatur med videre tilhører administrator eller den institution/virksomhed, der ifølge bevillingsgrundlaget skal erhverve apparaturet. Hvis ikke andet fremgår af bevillingsbrevet, forudsætter bevillingsgiver, at administrator eller den institution, der i henhold til bevillingsgrundlaget skal anskaffe apparaturet, selv dækker udgifterne til drift af det søgte apparatur efter bevillingsperiodens afslutning. 18 Moms og skattemæssige forhold Alle spørgsmål vedrørende skattemæssige forhold henvises til SKAT. Bevillingsgivers midler er omfattet af reglerne om refusion af købsmoms, hvis indkøbet foretages af en offentlig dansk institution. Hvis indkøbet foretages af en ikke offentlig institution, kan bevillingen dække indkøb inklusive moms, såfremt andet fremgår specifikt af bevillingsgrundlaget. I de tilfælde hvor bevillingen beskattes, dækker bevillingen ikke denne beskatning. Forskere, der tager på kortere eller længerevarende ophold i udlandet, tilrådes at lade sig forskudsregistrere hos den kommunale ligningsmyndighed inden afrejse til udlandet. Tilsvarende gælder for ph.d.-stipendiater med fuld forskeruddannelse i udlandet. Der henvises i øvrigt til SKAT for vejledning omkring de skattemæssige konsekvenser af udlandsophold. 19 Formidling og publikationer Bevillingsgiver ønsker, at den støttede forskning bliver synlig i samfundet. 17

19 Ved al formidling i forbindelse med bevillingen og ved kontakt med pressen skal bevillingshaver oplyse navnet på bevillingsgiver. Bevillingshaver skal være opmærksom på reglerne om pligtaflevering af offentliggjorte publikationer. Se 20 Patentering, licensaftaler, salg af knowhow og egen fabrikation Såfremt bevillingshaveres eller øvrige deltageres udnyttelse af patentrettigheder, salg af knowhow eller egen produktion, der er resultat af bevillingen, medfører indtægter, vil bevillingsgiver ikke gøre krav på tilbagebetaling af hele eller dele af bevillingerne. 18

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere