Vilkår for bevillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for bevillinger"

Transkript

1 Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf Fax CVR-nummer EAN nummer Danske Bank (0216) ISBN Publikationen kan hentes på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

2 Indhold 1 Indledning Væsentligste ændringer i forbindelse med revidering Definitioner Bevillingstyper Rammebevillinger Projektbevillinger Starttidspunkt og bevillingsperiode Udbetalingsprofil Bevillinger med fast udbetalingsprofil Bevillinger uden fast udbetalingsprofil Udbetaling af bevillingen Generelt om udbetalinger Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af offentlige institutioner i Danmark Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af private danske virksomheder/organisationer Særligt om privatpersoner, der får udbetalt løn af FI Hvis en bevilling administreres i udlandet Faglig rapportering og evaluering Regnskaber Generelt om regnskaber Generelt om årsregnskaber Generelt om slutregnskab Særligt om årsregnskab, når administrator er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution Særligt om årsregnskab og slutregnskab, når bevillingshaver er en privatperson uden institutionstilknytning i Danmark Særligt om regnskaber for bevillinger, der omfatter flere deltagere Særligt om underskudsgaranti og medfinansiering Særligt om andre indtægter Revisionsregler Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner Alle andre administratorer Ændringer i bevillingsgrundlaget som kræver forhåndsgodkendelse Ændring af administrator Ændring af bevillingshaver Ændring af forskergruppens sammensætning Loft for uforbrugte midler Loftet for uforbrugte midler (rebudgettering) Ændring af udbetalingsprofil Bevillingens afslutning Misligholdelse og bortfald af bevilling Misligholdelse Bortfald Ansættelsesvilkår og aflønning Generelt om ansættelsesvilkår og aflønning Forskeruddannelse med videre Orlov, sygdom og barsel Indkøb af apparatur med videre Moms og skattemæssige forhold Formidling og publikationer Patentering, licensaftaler, salg af knowhow og egen fabrikation

3 1 Indledning Vilkår for bevillinger. Januar 2012 er fastlagt af Styrelsen for Forskning og Innovation og godkendt af Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Denne udgave erstatter Vilkår for bevillinger. December 2009 og er gældende fra 1. januar Spørgsmål i forbindelse med administrationen af bevillinger skal altid rettes til FI på telefon eller Vilkårene gælder for administration af bevillinger fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer. Bevillingshaver har pligt til at opfylde vilkårene i dette dokument. Vilkårene er også gældende for andre bevillinger, når der i bevillingsbrevet henvises til vilkårene. De til enhver tid gældende vilkår for bevillinger kan findes på Bevillingshaver skal herudover være opmærksom på andre relevante regelsæt, for eksempel regler på den administrerende institution vedrørende ansættelsesvilkår og indkøb. Sådanne regelsæt er ikke beskrevet her. Det påhviler bevillingshaver at udmønte bevillingen i overensstemmelse med de relevante gældende regler. Eventuelle fravigelser fra "Vilkår for bevillinger" vil være meddelt i bevillingsbrevet. I så fald vil bevillingsbrevet have forrang frem for "Vilkår for Bevillinger". 1.1 Væsentligste ændringer i forbindelse med revidering Bemærk at de væsentligste ændringer og præciseringer i denne udgave af "Vilkår for bevillinger" set i forhold til den tidligere udgave fra 2009 er: - Bevillinger, som er under kr. 3 mio., og som administreres af offentlige institutioner, udbetales på én gang (85 %) (jf. afsnit 6.2) - Der kræves ikke indsendelse af årsregnskab for bevillinger udbetalt på én gang. Der skal dog fortsat aflægges et slutregnskab (jf. afsnit 9.2) - Højere loft over hvor mange uforbrugte midler bevillingshaver må have stående ved årsskifte (jf. afsnit 12.1) - Bundgrænsen for revision af slutregnskaber er hævet til kr. for administratorer, som ikke er omfattet af Rigsrevisionen (jf. afsnit 10.2) - Årsregnskaber fra administratorer, som er statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner, skal ikke længere udspecificeres i forhold til budgetposter (jf. afsnit 9.4) - Mulighed for bevillinger hvor udbetalingsprofilen ikke er fastlagt på forhånd (jf. afsnit 5.2) - Præcisering af frister for anmodning om ændring af bevillingsperioden (jf. afsnit 4) - Præcisering af reglerne om sygdom og barsel der gives ikke tillægsbevillinger (jf. afsnit 16) - Nummereringen af afsnit er ændret for at gøre afsnittene om økonomi lettere at forstå. Rækkefølgen af afsnit er dog stort set uændret. 2

4 2 Definitioner Administrationsbidrag/overhead: Er den del af bevillingen, som gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre aktiviteten, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete arbejde. Det kan for eksempel være fællesudgifter til husleje, lokaler, administration med videre. Overhead-procentsatsen fremgår af bevillingsbrevet. Alle beløb i Vilkår for bevillinger angives inklusive administrationsbidrag/overhead. Administrator (administrerende institution): Er den, der varetager administrationen (økonomi og personale) af bevillingen for bevillingshaver. Administrator, i nogle tilfælde kaldet Administrerende institution, kan være en offentlig institution, privat virksomhed, organisation eller privatperson. Normalt vil administrator være bevillingshavers ansættelsessted. Administrator er angivet i bevillingsbrevet. Der kan kun være én administrator pr. bevilling. Bemyndiget medarbejder: Er en person, der er blevet bemyndiget af administrator til at varetage en given opgave i henhold til virksomhedens/institutionen regelsæt for bemyndigelser. For eksempel kan en medarbejder være bemyndiget af institutionens regnskabschef til at attestere regnskaber. Bevillingsgiver: Er det faglige forskningsråd, den programkomité eller andet organ, der tildeler bevillingen. Det bemærkes, at alle henvendelser vedrørende administration af bevillinger som udgangspunkt går via Styrelsen for Forskning og Innovation. Bevillingsgrundlag: Bevillingsgrundlaget består i sin helhed af: Bevillingsbrev med bilag samt eventuelle efterfølgende ændringer Vilkår for bevillinger (dette dokument) Ansøgning med bilag Opslag Eventuelt andet materiale, der specifikt henvises til i bevillingsbrevet. Bevillingshaver: Er den person eller institution, som en bevilling er givet til. Bevillingshaver er ansvarlig over for bevillingsgiver i alle forhold, herunder overholdelse af reglerne i "Vilkår for bevillinger". I den daglige administration af bevillingen vil administrator kunne agere på vegne af bevillingshaver efter nærmere aftale med bevillingshaver. Bevillingsperiode: Er den tidsramme inden for hvilken, bevillingen må anvendes. I bevillingsbrevet fremgår bevillingens start- og sluttidspunkt. Budgetpost: Budgettet er normalt opdelt i overordnede budgetposter jævnfør ansøgningen/bevillingsgrundlaget. Posterne kan for eksempel være: VIP-løn, TAP-løn, drift, administrationsbidrag/overhead og apparatur. Det er disse budgetposter, der angives ved slutregnskabsaflæggelsen. Budgetspecifikationer og delbudgetter vil normalt kun være angivet i bevillingsgrundlaget. Drift: Er den del af en bevilling, der gives til at dække direkte omkostninger, som vedrører de aktiviteter, der kan henføres til den konkrete aktivitet bortset fra løn, større apparaturanskaffelser 3

5 og eventuelle andre omkostninger som er budgetteret selvstændigt. FI: Styrelsen for Forskning og Innovation. FI sekretariatsbetjener bevillingsgiver og er som udgangspunkt bevillingshavers kontaktled i alle henvendelser til bevillingsgiver. Finansår: Et finansår defineres som perioden 1. januar til 31. december. 3 Bevillingstyper Bevillinger gives som rammebevillinger eller projektbevillinger. Bevillingstypen besluttes af bevillingsgiver og fremgår af bevillingsbrevet. 3.1 Rammebevillinger I en rammebevilling afsættes et beløb for den samlede bevillingsperiode. Bevillingen er baseret på et konkret budget, som er godkendt af bevillingsgiver i forbindelse med tildelingen af bevillingen. Budgettet fordeler bevillingen på en række budgetposter og på de eventuelle øvrige deltagere. I de tilfælde, hvor der er givet en reduceret bevilling i forhold til det ansøgte beløb, vil det normalt fremgå af bevillingen og/eller det reducerede budget, hvilke budgetposter der er reduceret. Bevillingen kan kun anvendes til dækning af udgifter, der direkte kan henføres til den søgte aktivitet, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til rammebevillinger - en rammebevilling skal derfor dække for eksempel pris- og lønstigninger og feriepenge i hele bevillingsperioden. For spørgsmål vedrørende sygdom og barsel henvises til afsnit 16 nedenfor. En privatperson kan som hovedregel ikke være administrator for en rammebevilling. Se afsnit 11 hvis der ønskes ændringer i forhold til bevillingsgrundlaget. 3.2 Projektbevillinger En projektbevilling er en bevilling, hvor der bevilges midler til en konkret, afgrænset aktivitet. Sammenlignet med en rammebevilling er budgettet på en projektbevilling mere udspecificeret. Det fremgår af bevillingsgrundlaget, hvilke budgetposter der er givet bevilling til. Modsat en rammebevilling er der indlagt en automatisk regulering af budget på visse udgiftsposter. Ved aflæggelse af slutregnskab for bevillingen bliver det bevilgede beløb til løn og apparatur reguleret, så der sker en udligning i forhold til lønstigninger (kun varige tillæg), prisstigninger og lignende. Der tages også højde for eventuelle besparelser i lønudgifterne i forhold til budgettet. De øvrige budgetposter må ikke fravige den enkelte budgetpost i bevillingsgrundlaget mere end 10%. Er der en omfordeling mellem disse budgetposter på 10% eller mere, skal ændringerne godkendes af bevillingsgiver inden disponering, hvis de ikke er en følge af anden ændring. 4

6 Der kan søges om tillægsbevilling i forbindelse med en projektbevilling. For spørgsmål vedrørende sygdom og barsel henvises til afsnit 16 nedenfor. 4 Starttidspunkt og bevillingsperiode Bevillingen gives for en afgrænset bevillingsperiode angivet ved en startdato og en slutdato. Bevillingsperioden fremgår af bevillingsbrevet eller eventuelt senere fremsendte ændringsmeddelelser. Bevillingsaktiviteterne må tidligst igangsættes på startdatoen og senest afsluttes på slutdatoen. Bevillingshaver kan inden for bevillingsperioden ansøge bevillingsgiver om at få ændret bevillingsperioden. Ændring af bevillingsperioden kræver en særlig begrundelse. En begrundet skriftlig anmodning om udsættelse af starttidspunktet skal være indsendt til FI inden startdatoen. Hvis bevillingsbrevet modtages senere end to måneder før bevillingens startdato, skal anmodningen være indsendt senest to måneder efter at bevillingsbrevet er modtaget. En begrundet skriftlig anmodning om forlængelse af bevillingsperioden skal være indsendt senest en måned inden slutdatoen. FIs blanket for ændring af bevillingsperiode skal benyttes. Blanketten findes på Ved ændring af bevillingsperiode i forbindelse med barsel se afsnit 16. Udgifter, der er disponeret uden for bevillingsperioden, kan ikke godkendes, medmindre der skriftligt er aftalt andet mellem bevillingsgiver og -haver. 5 Udbetalingsprofil 5.1 Bevillinger med fast udbetalingsprofil I bevillingsbrevet er det udspecificeret, hvilke beløb der kan udbetales per finansår. Dette kaldes bevillingens udbetalingsprofil. Udbetalingsprofilen kan blive ændret, hvis de uforbrugte midler i forbindelse med en bevilling ved finansårets udløb overstiger det tilladte - se nærmere herom i afsnit Bevillinger uden fast udbetalingsprofil Bevillingsgiver kan vælge ikke at udspecificere udbetalingen i de enkelte finansår på forhånd. Budgettet vil således kun indeholde det samlede budget for hele bevillingsperioden fordelt på budgetposter, men uden en yderligere fordeling på de enkelte finansår. Udbetalingernes størrelse i de enkelte finansår bestemmes i stedet af bevillingshavers forventning til forbruget ved indgangen til det enkelte finansår. Under behørig hensyntagen til loftet for uforbrugte midler (se afsnit 12) skal bevillingshaver således indsende en faktura til FI, som er baseret på det forventede forbrug det kommende finansår, og hvor eventuelle uforbrugte midler er trukket fra. Såfremt eventuelle uforbrugte midler fra tidligere år minus det forventede forbrug i det kommende finansår overstiger loftet for uforbrugte midler (jævnfør afsnit 12), skal bevillingshaver indbetale differencen til FI. 5

7 6 Udbetaling af bevillingen 6.1 Generelt om udbetalinger Anmodning om udbetaling af bevilling skal ske ved indsendelse af elektronisk faktura via FIs EANnummer: Læs om e-faktura på Økonomistyrelsens hjemmeside: Det er bevillingshavers ansvar at fremsende korrekt e-faktura. Senest 6 måneder efter starttidspunktet skal bevillingshaveren have indsendt den første e-faktura. Der skal fremsendes en separat e-faktura for hver rate. Offentlige danske institutioner har én rate pr. år, andre har fire rater pr. år. I bevillingsgrundlaget kan være angivet supplerende udbetalingsvilkår for den enkelte bevilling. E-fakturaen skal altid indeholde bevillingens sagsnummer og navnet på bevillingsgiver (helst i forkortet form). For eksempel /FSS. Denne tekst indsættes som ordrenummer. Sagsnummer og det bevilgende organ fremgår af bevillingsbrevet. Bevillingshaver skal sikre, at hver faktura/kreditnota har et unikt fakturanummer. Faktura og kreditnota må ikke have samme nummer. Hvis der er givet tillægsbevilling, skal hovedbevilling og tillægsbevilling have hver sin linje på e- fakturaen. Det skal fremgå af fakturaen, hvilken rate fakturaen vedrører (det vil sige hvilket årstal og eventuelt hvilket kvartal). Alle fakturaer skal have en betalingsfrist (forfaldsdato/udbetalingsdato) på mindst løbende måned +45 dage. Kun når alle betingelser for udbetaling (jævnfør bevillingsgrundlaget) er opfyldt, må der indsendes en faktura. Der må således for eksempel ikke indsendes faktura, hvis der er udeståender vedrørende afrapportering (for eksempel indsendelse af årsregnskab). For bevillinger givet efter 1. december 2009 tilbageholder FI 15% (dog minimum kr.) af det beløb, der skal udbetales for bevillingens sidste finansår, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er modtaget. Anmodningen om udbetaling af det tilbageholdte beløb i sidste finansår skal fremsendes som separat e-faktura. E-fakturaen må tidligst indsendes, når slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er fremsendt til FI. FI udbetaler udelukkende til den i bevillingsbrevet eller i senere ændringsmeddelelse angivne bevillingshaver. Omfatter en bevilling flere institutioner eller virksomheder, er det bevillingshavers ansvar, at der overføres midler til disse. 6

8 6.2 Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af offentlige institutioner i Danmark Ved bevillinger på over kr. bliver der udbetalt én gang om året i overensstemmelse med den gældende udbetalingsprofil (jævnfør afsnit 5 om udbetalingsprofiler). E-faktura for første rate kan indsendes ved bevillingens begyndelse, og når eventuelle betingelser er opfyldt. Bevillinger på højst kr. bliver udbetalt på én gang, uanset hvor mange finansår bevillingen dækker, idet der dog tilbageholdes 15% af det samlede beløb, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er fremsendt til FI (jævnfør afsnit 6.1). Første e-faktura skal således lyde på 85% af bevillingen. 6.3 Særligt om udbetaling af bevillinger, der administreres af private danske virksomheder/organisationer Bevillinger over kr. om året bliver udbetalt kvartalsvis i fire lige store rater i overensstemmelse med den gældende udbetalingsprofil (jævnfør afsnit 5 om udbetalingsprofiler). De fire rater bliver udbetalt ved fire separate fakturaer, der tidligst kan have forfaldsdato den sidste hverdag i hvert kvartal. Ved atypiske udgiftsforløb i løbet af året vil en udbetaling i ulige store rater kunne accepteres efter begrundet skriftlig anmodning til FI. Bevillinger på højst kr. bliver udbetalt på én gang, uanset hvor mange finansår bevillingen dækker, idet der dog tilbageholdes 15% af det samlede beløb, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er fremsendt til FI (jævnfør afsnit 6.1). Første e-faktura skal således lyde på 85% af bevillingen. 6.4 Særligt om privatpersoner, der får udbetalt løn af FI For en privatperson, der i forbindelse med en bevilling får udbetalt løn af FI, gælder der følgende vedrørende udbetaling af bevillingen: - Hvis bevillingens årlige udbetaling fratrukket bevillingshaverens egen løn er under kr., skal der indsendes én e-faktura pr. år. - Hvis den årlige bevilling fratrukket egen løn er på kr. eller derover, skal der indsendes 4 lige store fakturaer med forfaldsdato den sidste hverdag i hvert kvartal. FI tilbageholder 15% (dog minimum kr.) af det beløb, der skal udbetales i bevillingens sidste finansår, indtil slutregnskab, slutrapport og anden krævet dokumentation er modtaget. 7 Hvis en bevilling administreres i udlandet Normalt administreres en bevilling af en dansk institution eller virksomhed. Skal en bevilling administreres af en udenlandsk enhed, vil der blive indgået en konkret aftale mellem den pågældende administrator og FI om vilkår vedrørende udbetaling og andre forhold. I disse tilfælde kan vilkårene således afvige fra nærværende "Vilkår for bevillinger". 7

9 8 Faglig rapportering og evaluering Bevillingshaver skal aflægge faglig rapport senest 3 måneder efter bevillingsperiodens udløb. Rapporten skal dække hele bevillingsperioden. Bevillingsgivers rapportskema skal benyttes. Skemaet findes på Bevillingsgiver kan i bevillingsperioden til enhver tid kræve oplysninger om aktivitetens fremgang. Bevillingshaver er i så fald forpligtet til at bidrage med nødvendigt materiale. Hvis bevillingsgiver iværksætter evalueringer af de givne bevillinger, skal bevillingshaver bidrage hertil med relevant, efterspurgt materiale samt i rimeligt omfang stå til rådighed for evalueringsmøder, interviews, spørgeskemaundersøgelser eller lignende. Er bevillingen underlagt andre regler for afrapportering vil disse fremgå af bevillingsgrundlaget eller senere ændringsmeddelelser. 9 Regnskaber 9.1 Generelt om regnskaber Der er to typer regnskaber for bevillingerne: årsregnskaber og slutregnskaber. De to typer regnskaber gennemgås nedenfor. Når der aflægges regnskab, skal den gældende version af FIs skema til regnskaber benyttes. Skemaet kan hentes på Vejledningen til regnskabsskemaet beskriver nærmere, hvilke krav regnskabet skal opfylde, og i afsnit 10 om revisionsregler præciseres regler for påtegning. Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Fristerne for aflæggelse af regnskaber fremgår af bevillingsbrevet eller senere ændringsmeddelelser hertil. Bemærk at der i bevillingsgrundlaget kan være stillet krav om, at der skal indsendes supplerende oversigter over bevillingens forbrug, f.eks. fordelt på deltagende institutioner og virksomheder. Reglerne om revision er beskrevet i afsnit Generelt om årsregnskaber Senest 3 måneder efter hvert finansårs udløb (1. april) skal bevillingshaver indsende et årsregnskab for bevillingen til FI. Det første årsregnskab må dog gerne dække en periode på op til 15 mdr. Hvis bevillingens startdato ligger inden for de sidste tre måneder af et finansår (oktober, november eller december), skal denne 8

10 periode medtages i det første årsregnskab, der så skal indkomme efter andet finansår. Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter, som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Hvis bevillingens startdato ligger inden for de første ni måneder af et finansår (mellem 1. januar og 30. september), skal der aflægges årsregnskab for det pågældende finansår For bevillinger, hvor udbetalingen er sket på én gang (jf. afsnit 6.2 eller 6.3), skal der ikke indsendes årlige regnskaber. 9.3 Generelt om slutregnskab Senest 3 måneder efter den samlede bevillingsperiodes udløb skal bevillingshaver indsende et slutregnskab for hele bevillingsperioden og samtlige udbetalte midler. Der skal ikke udarbejdes et separat årsregnskab for sidste finansår i bevillingsperioden. Hvis en bevillings slutdato ligger i de første tre måneder af et finansår (januar, februar eller marts) skal der ikke aflægges separat årsregnskab for de tre måneder eller det foregående finansår. Denne periode (op til 15 måneder) inkluderes i slutregnskabet. Hvis en bevillings slutdato ligger mellem 1. april og 31. december, skal der aflægges separat årsregnskab for det foregående finansår. Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter, som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Ved større omfordelinger mellem budgetposter - mere end 25% på en rammebevilling og mere end 10% på en projektbevilling - skal omfordelingen være begrundet i forbindelse med aflæggelsen af slutregnskabet. Skyldes omfordelingen en væsentlig ændring af bevillingen (jf. afsnit 11), skal der blot henvises til bevillingsgivers godkendelse af ændringen. Når der aflægges slutregnskab, skal det tilbageholdte beløb på 15% af sidste finansårs udbetaling ikke medregnes i det samlede udbetalte beløb. Det skyldes, at beløbet først udbetales efter indsendelse af slutregnskabet, slutrapporten og eventuelt andet udestående materiale, jf. afsnit 6. Som led i aflæggelse af slutregnskabet afgives samtidig en erklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget. 9.4 Særligt om årsregnskab, når administrator er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution Årsregnskaber for bevillinger, hvor administrator er en statsinstitution eller en statsfinansieret selvejende institution, skal ikke udspecificeres på de enkelte budgetposter. Regnskabet skal vise de samlede, forbrugte midler i regnskabsåret samt omfanget af de uforbrugte midler. Som led i aflæggelse af årsregnskabet afgives samtidig en erklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget. Vilkårene beskrevet i afsnit 9.1. og 9.2 gælder også her. 9

11 9.5 Særligt om årsregnskab og slutregnskab, når bevillingshaver er en privatperson uden institutionstilknytning i Danmark Vilkårene beskrevet i afsnit 9.1, 9.2 og 9.3 gælder her. Yderligere gælder følgende for bevillinger, der gives til privatpersoner til studie- og forskningsophold i udlandet på over en måned, og hvor bevillingshaver ikke er tilknyttet en institution i Danmark. Såvel års- som slutregnskaber skal være opdelt på de budgetposter, som fremgår af budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt budget. Bevillingens budget kan for eksempel bestå af en løndel og en driftsdel. Dertil kommer udgifter forbundet med rejse, bolig- og opholdsudgifter samt etablering. Undervisningsgebyr (tuition fee), rejse-, fragt- og forsikringsudgifter skal dokumenteres med originale bilag, herunder de anvendte boardingpas. Opholdets varighed skal oplyses og dokumenteres i forbindelse med slutregnskabet. Det gøres nemmest med en udtalelse fra værtsinstitutionen. I alle tilfælde vil originale bilag blive returneret efter godkendelse af regnskabet. Om løn Hvis FI administrerer løndelen, skal der ikke aflægges regnskab for den del af bevillingen, der dækker løn. Om drift Hvis bevillingen indeholder en budgetpost til drift, skal udgifterne dokumenteres med bilag, jævnfør (det godkendte) budget i bevillingsgrundlaget. Ved bevillingshavers konferencedeltagelse dækkes deltagergebyr, rejse- og opholdsomkostninger fra driftsbudgettet. Der skal fremsendes originalbilag, når der aflægges regnskab. Per diem (diæter/time-dagpenge) dækkes op til statens takster (takster kan findes på Personalestyrelsens hjemmeside - for det pågældende land. Andre driftsudgifter kan være bøger, tidsskrifter, IT, laboratorieudgifter m.v. Der skal fremsendes originalbilag, når der aflægges regnskab. Bemærk, at en eventuel overskridelse af det samlede bevilgede beløb til drift ikke vil blive refunderet. Om opholds- og boligudgifter samt etablering Der findes to typer finansiering af forskningsophold i udlandet, hvor kravene til dokumentation varierer: Ved bevillinger, hvor der er givet et fast tilskud på baggrund af takster i opslaget til opholds- og boligudgifter samt til etablering, skal der blot oplyses om opholdets varighed, hvilket nemmest 10

12 dokumenteres ved en udtalelse fra værtsinstitutionen. Ved bevillinger, hvor der er givet et tilskud til dækning af faktiske omkostninger, skal disse udgifter dokumenteres med originalbilag. 9.6 Særligt om regnskaber for bevillinger, der omfatter flere deltagere Når der aflægges regnskaber for en bevilling, der omfatter flere deltagende institutioner, virksomheder eller andre partnere, er det bevillingshavers ansvar at indhente delregnskaber fra samtlige deltagere, således at bevillingshaver har grundlag for at udarbejde og indsende ét samlet regnskab for hele bevillingen. Delregnskaber, revisorerklæringer til delregnskaber, kontoudskrifter og originale bilag fra de øvrige deltageres institutioner/virksomheder skal ikke indsendes til FI, medmindre bevillingsgiver særskilt anmoder om det. Materialet opbevares således hos bevillingshaver. Det er bevillingshavers ansvar, at delregnskaber - årsregnskaber såvel som slutregnskaber - fra øvrige deltagere opfylder regnskabskravene beskrevet i hele afsnit 9 og revisionskravene beskrevet i afsnit 10. Der kan være tilfælde, hvor deltagerne i en støttet aktivitet indgår en aftale om, at bevillingshaver også administrerer midler, der skal tilgå en anden deltagende institution/virksomhed. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der er tale om midler, der skal tilgå private virksomheder eller udenlandske enheder. Bevillingshaver vil i så fald stå for regnskabsudarbejdelsen på vegne af disse deltagere og sikre, at revisionen er foretaget. 9.7 Særligt om underskudsgaranti og medfinansiering Nogle typer af bevillinger gives under særlige forudsætninger som for eksempel underskudsgaranti og medfinansieringskrav. I disse tilfælde stilles der særlige krav til regnskabsaflæggelsen. Underskudsgaranti Hvis bevillingen er givet som underskudsgaranti, skal regnskabet indeholde et bilag med opgørelse over samtlige udgifter og indtægter i forbindelse med aktiviteten. Bevillinger med underskudsgaranti gives typisk til tidsskriftsudgivelser og konferencer. Medfinansiering Hvis der i budgettet, som danner grundlag for bevillingen, er budgetteret med medfinansiering, kan der i bevillingsbrevet være krav om, at der ved hver regnskabsaflæggelse skal redegøres for den faktiske medfinansiering. Det betyder, at der sammen med årsregnskaber og slutregnskabet skal indsendes en oversigt over den faktiske medfinansiering i løbet af året sammenlignet med budgettallene for medfinansieringen. Medfinansieringen skal indeholde de samme poster som bevillingsbudgettet og skal ikke dokumenteres med bilag. Medfinansieringen skal angives for hver deltagende institution/virksomhed. 9.8 Særligt om andre indtægter Finansiering fra anden side Hvis der fra anden side opnås finansiering, der ikke indgik i bevillingsgrundlaget, er bevillingshaver 11

13 forpligtet til at oplyse dette til bevillingsgiver hurtigst muligt. Bevillingsgiver forbeholder sig ret til at foretage modregning i den givne bevilling. Renter Tilskrevne renter til de bevilgede midler skal fremgå af regnskabet. Renterne skal anvendes i overensstemmelse med bevillingens formål. Refusion ved barsel og sygdom Hvis der er indgået refusion fra barselsfond og kommune i forbindelse med barsel og sygdom, skal refusionen udspecificeres som en indtægt i de relevante regnskaber. 10 Revisionsregler Kravene til revision afhænger af, hvilken type institution som administrerer bevillingen. Det er bevillingshavers ansvar, at delregnskaber - årsregnskaber såvel som slutregnskaber - fra øvrige deltagere opfylder revisionskravene i dette afsnit Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner Hvor revisionsansvaret påhviler Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber, skal regnskaberne altid underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder hos administrator. Det gælder også, hvor revisionsopgaven i henhold til en 9-aftale om intern revision varetages af en statsautoriseret revisor Alle andre administratorer Her er tale om kommunale/regionale/private institutioner og virksomheder. De årlige regnskaber og slutregnskabet skal revideres eksternt, med mindre det udbetalte beløb er lavere end beskrevet i dette afsnit. Regnskaberne skal altid underskrives af bevillingshaver og påtegnes af bemyndiget medarbejder hos administrator. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som er fastlagt af Rigsrevisionen, og som er beskrevet på Der henvises i øvrigt til lov om revisionen af statens regnskaber. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillingsbetingelser, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis og om bevillingen er anvendt til formålet. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. Revisor skal afgive en revisionsberetning med sin vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Rapporteringen skal derfor ikke nødvendigvis omfatte alle revisionshandlinger. 12

14 Revisionsberetningen indsendes af bevillingshaver til FI sammen med det pågældende regnskab. Bevillingshaver og administrator skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv. Årsregnskaber for udbetalinger på eller under kr. revideres ikke særskilt. Årsregnskaber for udbetalinger på eller under kr. skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder fra administrator (se definition af bemyndiget medarbejder). Årsregnskaber for udbetalinger over kr. skal revideres. Årsregnskaber for udbetalinger over kr. skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med ovenfor nævnte revisionsregler. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisor skal afgive en revisionsberetning, jævnfør ovenfor. Slutregnskaber for bevillinger på eller under kr. revideres ikke. Slutregnskaber for bevillinger på eller under kr. revideres ikke, men skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder fra administrator (se definition af bemyndiget medarbejder). Slutregnskaber for bevillinger over kr. skal revideres. Slutregnskaber for bevillinger over kr. skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med ovenfor nævnte revisionsregler. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisor skal afgive en revisionsberetning, jævnfør ovenstående. 11 Ændringer i bevillingsgrundlaget som kræver forhåndsgodkendelse Hvis der ønskes væsentlige ændringer i bevillingsgrundlaget for en given bevilling, skal bevillingshaver forudgående indhente skriftlig godkendelse hos bevillingsgiver. Ændring af administrator, bevillingshaver, forskergruppen, aktivitetens ledelse samt ændringer af faglig karakter anses altid for større ændringer, jf Det er bevillingshavers ansvar at fremsende alle relevante erklæringer og oplysninger i forbindelse med ændringer til bevillingsgiver. Ændringer kan først træde i kraft efter bevillingsgivers skriftlige godkendelse Ændring af administrator Ønsker bevillingshaver at skifte administrator, skal vedkommende skriftligt anmode bevillingsgiver herom. Anmodningen vedlægges en udtalelse fra den afgivende administrator og en bekræftelse fra den nye administrator (institutleder eller lignende) om, at denne vil og kan overtage alle forpligtelser som administrator. Den tidligere administrator skal erklære sig indforstået med ændringen. Der skal oplyses om, hvorvidt den nye administrator overtager forpligtelsen vedrørende 13

15 eventuel medfinansiering. De faglige konsekvenser for aktiviteten skal oplyses. En dato for selve flytningen skal også oplyses Ændring af bevillingshaver Ønsker bevillingshaver at overdrage bevillingen til en anden person, skal vedkommende skriftligt anmode bevillingsgiver herom. Anmodningen vedlægges CV på den nye bevillingshaver og bekræftelse fra denne om, at vedkommende er indforstået med at overtage ansvaret som bevillingshaver med de betingelser, der er opstillet i bevillingsgrundlaget. Der skal også foreligge en erklæring fra administrator om, at denne er indforstået med overdragelsen. Eventuelle faglige konsekvenser for aktiviteten skal oplyses. En dato for selve skiftet skal også oplyses Ændring af forskergruppens sammensætning Hvis der i bevillingsgrundlaget er bevilget lønmidler til navngivne personer, og en eller flere af disse navngivne personer ønskes erstattet af andre, skal bevillingshaver indhente skriftlig godkendelse hos bevillingsgiver. Bevillingsgiver kan anmode om dokumentation for, at en ny deltagers kvalifikationer svarer til den erstattede deltagers kvalifikationer. 12 Loft for uforbrugte midler 12.1 Loftet for uforbrugte midler (rebudgettering) Der er en grænse for, hvor mange uforbrugte midler der må henstå hos bevillingshaver ved udgangen af et finansår. Hvis et årsregnskab for en bevilling viser, at der ved regnskabsårets afslutning er et uforbrugt beløb over denne fastsatte grænse, skal der laves en revideret udbetalingsprofil for bevillingen - en såkaldt rebudgettering. Loftet for uforbrugte midler også kaldet rebudgetteringsgrænsen afhænger af, om bevillingen administreres af en dansk offentlig institution eller af en anden type institution/virksomhed. Rebudgetteringsgrænser for offentlige danske institutioner Bevillingsstørrelse Rebudgetteringsgrænse < 3 mio. kr. Ingen grænse, da beløbet udbetales på én gang (bortset fra 15% - se afsnit 6) 3-10 mio. kr. 1 mio. kr. > 10 mio. kr. 3 mio. kr. Rebudgetteringsgrænse for private virksomheder/organisationer og privatpersoner Bevillingsstørrelse Rebudgetteringsgrænse Alle bevillinger uanset størrelse kr Ændring af udbetalingsprofil Når loftet for uforbrugte midler er overskredet, skal bevillingshaver indsende et skema med en ny udbetalingsprofil (et såkaldt rebudgetteringsskema). Skemaet findes på 14

16 Rebudgetteringen ændrer ikke ved bevillingens samlede budget, og det uforbrugte beløb vil således fortsat være til rådighed for bevillingen. På baggrund af den ønskede udbetalingsprofil vil bevillingsgiver udarbejde en ny udbetalingsprofil. Den ændrede udbetalingsprofil erstatter tidligere udgaver af udbetalingsprofilen. Bevillinger uden fast udbetalingsprofil vil ikke blive rebudgetteret, men de årlig udbetalinger reguleres, således at der ikke henstår uforbrugte midler, som overstiger ovenstående beløbsgrænser (se afsnit 5.2). Loftet for uforbrugte midler gælder, uanset om der er tale om en bevilling med fast udbetalingsprofil eller en bevilling uden fast udbetalingsprofil. 13 Bevillingens afslutning Bevillinger udløber på den slutdato, som fremgår af bevillingsbrevet eller af senere godkendte ændringsmeddelelser fra bevillingsgiver. Når bevillingsgiver har modtaget slutregnskab, slutrapport og eventuel anden krævet dokumentation, kan den tilbageholdte del af bevillingen udbetales (jævnfør afsnit 6). Såfremt der ved afslutningen af bevillingen er uforbrugte beløb, skal disse beløb inklusive eventuelle påløbne, uforbrugte renter tilbagebetales til bevillingsgiver. Pengene skal først tilbagebetales efter indsendelse af slutregnskabet, og når bevillingshaver har modtaget besked fra bevillingsgiver om tilbagebetaling. Når slutregnskab, slutrapport og eventuelt anden krævet rapportering og dokumentation er godkendt, og eventuelle uforbrugte midler er tilbagebetalt, sender bevillingsgiver en kvittering for bevillingens afslutning til bevillingshaver. Bevillingssagen er herefter afsluttet. 14 Misligholdelse og bortfald af bevilling 14.1 Misligholdelse Bevillingsgiver kan inddrage en eventuel restbevilling og kræve bevillingen helt eller delvist tilbagebetalt, hvis bevillingshaver ikke følger de vilkår, som gælder for bevillingen. Bevillingsgiver betragter det som misligholdelse, hvis bevillingshaver ikke overholder bevillingsgrundlaget som defineret i afsnit 1, herunder ved: Forsinket bevillingsstart, som ikke er godkendt af bevillingsgiver Anden forsinkelse, som ikke er godkendt af bevillingsgiver, herunder forlængelse af bevillingsperioden Manglende overholdelse af de i bevillingsgrundlaget opstillede faglige mål, planer og budgetter Manglende eller mangelfuld faglig og regnskabsmæssig afrapportering om aktiviteten Manglende indhentelse af påkrævede godkendelser Foreligger der misligholdelse, kan bevillingsgiver sende bevillingshaver et skriftligt påkrav om, at 15

17 misligholdelsen skal være afhjulpet inden for en rimelig frist, som vil være fastsat i påkravet. Hvis bevillingshaver ikke har afhjulpet misligholdelsen inden for den fastsatte frist, kan bevillingsgiver stoppe bevillingen, inddrage evt. restbevilling samt kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt. Bevillingsgiver kan gøre behandling af nye ansøgninger fra den pågældende bevillingshaver betinget af, at bevillingsforudsætningerne for tidligere bevillinger overholdes Bortfald Ved bortfald af bevillingen vil bevillingsgiver i relevant omfang sikre dækning af løn i opsigelsesperioden for personale, der er aflønnet af bevillingen, forudsat at disse omkostninger kan dækkes inden for det bevilgede beløb. 15 Ansættelsesvilkår og aflønning 15.1 Generelt om ansættelsesvilkår og aflønning Det er bevillingshavers ansvar, at ansættelser af medarbejdere under den enkelte bevilling sker efter de til enhver tid gældende regler hos ansættelsesmyndigheden. Når der udbetales løn, skal den nøjagtige lønberegning, herunder anciennitetsfastsættelse, foretages af ansættelsesmyndigheden. Eventuelle individuelle løntillæg ud over de overenskomstfastsatte tillæg til bevillingsfinansierede medarbejdere kan forhandles mellem bevillingshaver og ansættelsesmyndigheden Forskeruddannelse med videre Rammebevillinger kan indeholde støtte til forskeruddannelse. I tilknytning til et ph.d.-studium skal der ydes et årligt uddannelsestilskud til den offentlige danske institution, hvor den pågældende phdstipendiat er ansat. De årlige takster udgør ifølge aftale mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danske Universiteter kr. for humaniora og samfundsvidenskab og kr. for teknisk, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Beløbet er inkluderet i bevillingen i det omfang, det fremgår af det budget, der ligger til grund for bevillingen. Tilskuddet reguleres ikke gennem bevillingsperioden. Hvis der indgår videnskabelige medarbejdere, der er ansat på adjunkt/post.doc.-niveau i en tidsbegrænset periode, kan disse fra institutionens side pålægges følgende: Undervisning (inklusiv forberedelse) i et vist omfang og andre opgaver i et begrænset omfang. Dette må højst udgøre 20% af den normerede ugentlige arbejdstid, der finansieres af bevillingsgiver. Et sådant eventuelt arbejde skal primært ligge inden for det forskningsområde, de pågældende videnskabelige medarbejdere beskæftiger sig med. Bevillingshaver skal træffe nærmere aftale herom med institutionen. Ph.d.- og kandidatstipendiater har pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelses- eller værtsinstitutioner efter institutionens anvisning i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 timer. Ph.d.- og kandidatstipendiater, der under hele forløbet er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, er ikke forpligtet til at udføre sådant arbejde, men har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat for forløbet. 16

18 16 Orlov, sygdom og barsel Bevillingshaver skal sikre, at orlov, sygdom og barsel påvirker den samlede aktivitets fremdrift mindst muligt. Ønskes bevillingen forlænget som følge af orlov, barsel eller sygdom skal bevillingsgiver anmodes skriftligt om dette - se afsnit 4. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger i forbindelse med barsel og sygdom. Ansættelsesstedet forventes at afholde eventuelle merudgifter efter gældende regler jævnfør for eksempel Finansministeriets cirkulære nr af 13. juni 2007 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne. 17 Indkøb af apparatur med videre Alle indkøb, der vedrører bevillingen, skal foretages i henhold til de udbudsregler, som gælder for institution/virksomhed, der skal foretage indkøbet også selvom der eventuelt med ansøgningen var fremsendt kopi af indhentede tilbud. Indkøbt apparatur med videre tilhører administrator eller den institution/virksomhed, der ifølge bevillingsgrundlaget skal erhverve apparaturet. Hvis ikke andet fremgår af bevillingsbrevet, forudsætter bevillingsgiver, at administrator eller den institution, der i henhold til bevillingsgrundlaget skal anskaffe apparaturet, selv dækker udgifterne til drift af det søgte apparatur efter bevillingsperiodens afslutning. 18 Moms og skattemæssige forhold Alle spørgsmål vedrørende skattemæssige forhold henvises til SKAT. Bevillingsgivers midler er omfattet af reglerne om refusion af købsmoms, hvis indkøbet foretages af en offentlig dansk institution. Hvis indkøbet foretages af en ikke offentlig institution, kan bevillingen dække indkøb inklusive moms, såfremt andet fremgår specifikt af bevillingsgrundlaget. I de tilfælde hvor bevillingen beskattes, dækker bevillingen ikke denne beskatning. Forskere, der tager på kortere eller længerevarende ophold i udlandet, tilrådes at lade sig forskudsregistrere hos den kommunale ligningsmyndighed inden afrejse til udlandet. Tilsvarende gælder for ph.d.-stipendiater med fuld forskeruddannelse i udlandet. Der henvises i øvrigt til SKAT for vejledning omkring de skattemæssige konsekvenser af udlandsophold. 19 Formidling og publikationer Bevillingsgiver ønsker, at den støttede forskning bliver synlig i samfundet. 17

19 Ved al formidling i forbindelse med bevillingen og ved kontakt med pressen skal bevillingshaver oplyse navnet på bevillingsgiver. Bevillingshaver skal være opmærksom på reglerne om pligtaflevering af offentliggjorte publikationer. Se 20 Patentering, licensaftaler, salg af knowhow og egen fabrikation Såfremt bevillingshaveres eller øvrige deltageres udnyttelse af patentrettigheder, salg af knowhow eller egen produktion, der er resultat af bevillingen, medfører indtægter, vil bevillingsgiver ikke gøre krav på tilbagebetaling af hele eller dele af bevillingerne. 18

Vilkår for bevillinger. Januar 2015

Vilkår for bevillinger. Januar 2015 Vilkår for bevillinger Januar 2015 Januar 2015 Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1. Indledning... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Engelsk udgave... 2 1.3 Ændringer i Generelle vilkår for store projekter... 2. 2. Definitioner...

1. Indledning... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Engelsk udgave... 2 1.3 Ændringer i Generelle vilkår for store projekter... 2. 2. Definitioner... Gældende fra 10. november 2015 Generelle vilkår for store projekter Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Engelsk udgave... 2 1.3 Ændringer i Generelle vilkår for store projekter...

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

1. Indledning Gyldighedsområde Engelsk udgave Ændringer i Generelle vilkår for Grand Solutions Definitioner...

1. Indledning Gyldighedsområde Engelsk udgave Ændringer i Generelle vilkår for Grand Solutions Definitioner... Gældende fra 3. februar 2017 Generelle vilkår for Grand Solutions Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Gyldighedsområde... 3 1.2 Engelsk udgave... 3 1.3 Ændringer i Generelle vilkår for Grand Solutions... 3

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynet Kontoret for Analyser og Data Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle vilkår

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2015 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 21. december 2015 og erstatter generelle bestemmelser af december 2014. Der er foretaget ændringer i afsnit 1.3 vedrørende indrapportering

Læs mere

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Puljesekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Kræftens Bekæmpelse Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 www.cancer.dk Vejledning til elektroniske

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Indledning Gyldighedsområde Engelsk udgave Ændringer i Generelle vilkår for Grand Solutions Definitioner...

1. Indledning Gyldighedsområde Engelsk udgave Ændringer i Generelle vilkår for Grand Solutions Definitioner... Gældende fra 1. januar 2018 Generelle vilkår for Grand Solutions Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Gyldighedsområde... 3 1.2 Engelsk udgave... 3 1.3 Ændringer i Generelle vilkår for Grand Solutions... 3 2.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden December 2016 Indhold Indhold... 2 01. Novo Nordisk Fonden... 3 02. Afgrænsning... 3 03. Definitioner... 3 04. Generelle vilkår... 5 05. Kontakt...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere