Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som forening i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale lokaler til rådighed skal man være en godkendt forening. Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf: Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling. Endvidere skal nedenstående krav være opfyldt: 1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2. Foreningen skal have en bestyrelse 3. Foreningen skal være demokratisk opbygget 4. Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 5. Foreningen skal være åben for alle, som kan tilslutte sig forenings formål 6. Foreningen skal være hjemmehørende i Gentofte Kommune 7. Foreningen må ikke oprettes og drives kommercielt og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner Krav til bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinier Vejledning i at udarbejde en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune Hvad er det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde? Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt ídebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet G01 Side 1 af 6

2 deltagerbetaling. Det er således en forudsætning, at medlemmerne bidrager økonomisk til forenings virksomhed. Folkeoplysende frivilligt foreningsarbejde skal bygge på et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab. Foreningens godkendelse Folkeoplysningsudvalget vurderer og afgør, om de krav, som er opstillet, er opfyldt tilstrækkeligt for en godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Vedtægter En folkeoplysende forening skal have en vedtægt. Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om: 1. Foreningens formål 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4. Foreningens hjemsted (Gentofte Kommune) 5. Betingelser for medlemskab 6. Tegningsret for foreningen 7. Procedure for vedtægtsændringer 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Vejledning Foreningens formål Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Foreningens formålsparagraf skal tage udgangspunkt i ovenstående formål. Det er ikke tilstrækkeligt at have en formålsparagraf, der beskriver, at man i foreningen kan dyrke f.eks. badminton, fodbold, spejderarbejde eller lignende. Formålsparagraffen skal også indeholde en beskrivelse af forenings mål for det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab. Med det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab menes, at et medlem af en frivillig folkeoplysende forening er den del af foreningen med indflydelse og ansvar overfor foreningens fællesskab og aktiviteter. Det forpligtende fællesskab, medlemsindflydelse og aktive medlemskab er samtidig de begreber, som adskiller den frivillige forening fra de kommercielle tilbud, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud eller stilles lokaler til rådighed G01 Side 2 af 6

3 Nedenstående er 3 eksempler på hvordan en forenings formål kunne formuleres: Eksempel 1 Det er (foreningens navn) formål at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i (foreningens navn) at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Eksempel 2 Det er (foreningens navn) formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke (foreningens navn), og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til (foreningens navn). Eksempel 3 Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke (foreningens aktivitet) med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for virksomheden. Folkeoplysningsloven støtter ikke foreninger, der etableres alene med det formål at afholde ét arrangement. Der skal være tale om faste, planlagte arrangementer. Folkeoplysningsudvalget anser som udgangspunkt 6 årlige arrangementer som minimum for at opnå godkendelse af foreningen. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer Foreningen skal være demokratisk opbygget og foreningens bestyrelse skal være demokratisk valg. Dette vil normalt ske ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor foreningens aktive medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse. Procedure omkring afholdelse af generalforsamling vil normalt fremgå af foreningens vedtægter. Eksempel på dagsorden til generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeoptællere 3. Bestyrelsens beretning v/formanden 4. Regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 7. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægten Formand (lige år) Sekretær (lige år) Kasserer (ulige år) Bestyrelsesmedlem (lige år) Bestyrelsesmedlem (ulige år) Suppleant (ulige år) 8. Valg af 2 revisorer for et år 9. Eventuelt G01 Side 3 af 6

4 Børn og unge skal have stemmeret. Børnemedlemmer kan dog være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur. Eksempel 1 Forening med børnemedlemmer har en eller flere bestyrelsespladser for børne- og ungdomsrepræsentanter. F.eks. en forældrerepræsentant. Eksempel 2 Foreningen nedsætter børneudvalg, hvor børnemedlemmer tages med på råd omkring planlægning af aktiviteterne og kommer med forslag til bestyrelse og generalforsamling m.v. Regnskab- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens regnskabsår skal fremgå af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens midler opbevares. Det anbefales at lade regnskabsåret følge kalenderåret. Valg af revisor og revisorsuppleanter skal fremgå af vedtægten. Foreningen vælger revisor og revisorsuppleanter på generalforsamlingen. Foreningen skal i vedtægterne beskrive sine principper for fastsættelse af kontingent. Eksempel Foreningen fastsætter sit kontingent for det kommende år på den ordinære generalforsamling. Foreningens hjemsted Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Gentofte Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Det vil sige at flertallet af foreningens aktiviteter skal foregå i Gentoft Kommune. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Betingelse for medlemskab Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningen formål at blive medlem. Det vil sige der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemskaber er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet. Tegningsret for foreningen Det skal fremgå af vedtægten, hvem der tegner foreningen overfor Gentofte Kommune samt om hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggende G01 Side 4 af 6

5 Det anbefales, at foreningen i forhold til Gentofte Kommune tegnes af formanden og/eller kassereren. Procedure for vedtægtsændringer Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes foreningens vedtægt kan ændres. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved foreningens virksomhed tilfaldes et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten. Når foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. Når foreningen er godkendt /optaget under Gentofte-ordningen er der mulighed for medlemstilskud, lokaletilskud og tilskud til lederuddannelse. Medlemstilskud Gentofte-ordningen er den kommunale støtteordning for foreningslivet, som yder støtte til medlemmer under 25 år. Dvs. at kommunen yder en procentdel af indbetalt kontingent samt 36 kr. for medlemmer under 25 år for et regnskabsår. Et krav for at opnå kommunalt støtte er at foreningen er åben for alle interesserede. Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen yder tilskud til: - Foreningernes egne lokaler, herunder haller og lejrpladser - til lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser som anvendes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskud til lederuddannelse Der ydes maksimalt et tilskud på 850,00 kr. første kursus dag og 500 kr. for anden dag, 500 kr. for tredje dag osv. Foreningen vil automatisk modtage information om ansøgningsprocedure for diverse tilskud primo januar. Desuden vil foreningen fremover modtage al post til orientering, som udsendes til foreningerne i kommunen. Foreningsoversigt Når man etablerer sig som forening i Gentofte Kommune er det et krav at foreningen er offentlig tilgængelig. Borgere i kommunen skal kunne finde oplysninger om foreningen på kommunens hjemmeside. Derfor skal foreningen udarbejde en G01 Side 5 af 6

6 præsentation af foreningen, som kan komme både på kommunens hjemmeside som skal indrapporteres på Lokaler Har foreningen behov for lån af lokaler kan disse lånes, som beskrevet nedenstående på kommunens folkeskoler: Lån vil normalt kunne finde sted mandag-torsdag (begge dage incl.) indenfor tidsrummet kl Weekendskoler Lokaler kan lånes i weekends på Bakkegårdsskolen og Gentofte Skole fredage kl og lørdage/søndage kl Kontaktperson Lena Kjelfred tlf Aktiv Sommer/Aktivt Efterår/Aktiv Vinter Hvert år arrangerer Børn, Unge og Fritid i samarbejde med kommunens foreninger ferietilbud til kommunens skolebørn. Mere information herom udsendes primo januar. Andre spørgsmål Har foreningen nogle spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte Lena Kjelfred på telefon eller idrætskonsulent Sanne Høck Just på telefon eller mail Du kan også læse mere på kommunens hjemmeside under Kultur og Fritid G01 Side 6 af 6

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge Kasserervejledning For ungdomskredsene i Luthersk Missions Unge Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Kassereropgaver en oversigt... 3 1.1. Tjekliste... 4 2. Medlemsregistrering... 5 2.1. Hvem kan være medlem?...

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere