Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved acontoudbetaling mv.

2 Kolofon Titel Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved acontoudbetaling mv. Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i udgave. Bidragydere: Lykke Skjoldan og Gitte Elton Nielsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted:

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Budget til aflønning af koordinator og til administration Tilskudsberettigede udgifter Finansieringsudgifter er ikke tilskudsberettiget Tilskudsprocent Anmodning om udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud sendes til: Anmodning om acontoudbetaling Årlig ansøgning om acontoudbetaling Ændring af anmodning om acontoudbetaling Årlig dokumentation for afholdte udgifter ved acontoudbetaling Særligt for mellemkommuner: Dokumentation for offentlig medfinansiering Revisorerklæring Opgørelse af koordinators tidsforbrug Overførsel af uforbrugte midler Frist for indsendelse af dokumentation Dokumentationen kan ikke erstatte årsregnskabet Anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede afholdte udgifter Udbetaling af tilskud Årlig bekræftelse af CVR-nr Notering af transport af tilskud Regnskab, budget, beretning, m.v Regnskab Drifts- og likviditetsbudget Særligt for integrerede aktionsgrupper - opdeling af regnskab og drifts- og likviditetsbudget i land og fisk Beretningens indhold Ordinær generalforsamling Hvad skal fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling? Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens sammensætning Indsendelse af materiale fra generalforsamlingen Indsendelse af materiale fra ekstraordinær generalforsamling Frist for indsendelse af regnskab, budget, mv Underretningspligt: Vedtægter, bestyrelsessammensætning og udviklingsstrategi

4 10. Oversigt over frister for indsendelse af materiale til FødevareErhverv Kontrolbestemmelser Bortfald af tilsagn om tilskud Klageadgang Straffebestemmelser

5 JANUAR Indledning Denne vejledning erstatter: Vejledning om udbetaling af tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved acontoudbetaling mv. af februar Vejledningen henvender sig til bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder, herunder koordinatorer og revisorer, som bistår bestyrelserne i deres arbejde. Vejledningen beskriver, hvorledes bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper søger om udbetaling af tilskud til udgifter til løn til koordinator og til administration af lokale aktionsgrupper enten som kvartalsvise acontoudbetalinger eller på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter. Vejledningen beskriver endvidere, hvilke øvrige dokumenter bestyrelsen skal indsende én gang årligt til FødevareErhverv. Læsevejledning: Vejledningen er opbygget således: 1. Først beskrives i afsnit 2-3 en række fælles betingelser for ansøgning om udbetaling af tilskud, uanset om tilskuddet søges udbetalt som kvartalsvise acontoudbetalinger eller på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter 2. Derefter følger i afsnit 4 særlige betingelser for ansøgning om kvartalsvis acontoudbetaling og i afsnit 5 særlige betingelser for ansøgning om udbetalinger på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter. Afsnit 6 handler om udbetalingen af tilskud. 3. Herefter følger fra afsnit 7 information om øvrige dokumenter, som bestyrelsen skal udarbejde og indsende én gang årligt, herunder budget og regnskab samt øvrigt materiale fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. 3

6 UDBETALINGSVEJLEDNING Væsentligste ændringer/nye afsnit i denne vejledning: Budget til aflønning af koordinator og til administration er kun udtrykt i procent af tildelt budgetramme se afsnit nr Tilføjet eksempel på beregning af national offentlig medfinansiering se afsnit 2.3. Ændring af tidspunkt for indsendelse af årlig anmodning om acontoudbetaling - se afsnit nr Ny skabelon til udarbejdelse af bestyrelsens beretning - se afsnit 7.3. Nyt afsnit om indhold i annonce om ordinær generelforsamling - se afsnit nr Orientering til FødevareErhverv om ændringer i bestyrelsens sammensætning se andet afsnit i afsnit 8.3. Lovgrundlag: Lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) samt bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden , og/eller, Lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven), samt bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Læs mere om lovgrundlaget for de lokale aktionsgrupper: 4

7 JANUAR Budget til aflønning af koordinator og til administration Den lokale aktionsgruppes bestyrelse kan benytte det udmeldte administrationsbudget til aflønning af koordinator (og evt. anden sekretariatsbistand) og til øvrig administration jf. afsnit 2.1. Beløbet fremgår af tilsagnsbrevet. Lokale aktionsgrupper, der er godkendt under landdistriktsprogrammet, og som er beliggende i yderkommuner og landkommuner, må bruge op til 20 % af aktionsgruppens samlede ramme til løn og administration. Lokale aktionsgrupper, der er godkendt under landdistriktsprogrammet, og som er beliggende i mellemkommuner, må bruge op til 20 % af aktionsgruppens samlede ramme til løn og administration. Derudover er det pålagt aktionsgrupper i mellemkommuner selv at skaffe national offentlig finansiering. Forholdet mellem EU-midlerne og den nationale offentlige medfinansiering som aktionsgruppen skal skaffe er 55/45. Beregningen af den nationale offentlige med finansiering i fremgår af afsnit 2.3 Tilskudsprocent. Lokale aktionsgrupper, der er godkendt under fiskeriudviklingsprogrammet, må bruge op til 10 % af den udmeldte ramme til udgifter til løn og administration. FødevareErhverv kan efter ansøgning forhøje denne sats til 20 % Tilskudsberettigede udgifter Udgifter til løn og administration afholdt af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe eller koordinatoren på bestyrelsens vegne er tilskudsberettigede. Kontakt Netværkscentrets hotline på tlf , hvis der opstår tvivl, om en given udgift er tilskudsberettiget. 5

8 UDBETALINGSVEJLEDNING I nedenstående skema ses specifikationen af de udgiftskategorier som fremgår af ansøgningsskemaerne. Specifikation af udgiftskategorier Kategori 1 Løn 2 Kommunikation 3 Øvrig drift Definition Lønudgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand Der er tale om lønudgifter i forbindelse med en koordinator- eller anden sekretariatsfunktion for den lokale aktionsgruppe. Information, herunder annoncering, pjecer og andet informationsmateriale Alle udgifter til information og PR om den lokale aktionsgruppes arbejde kan dækkes. Eventuelle lønudgifter til udarbejdelse af informationsmat e- rialet, skal opgøres under kategori 1. Køb/leje af kontorudstyr og kontorartikler til sekretariat Der er tale om kontorudstyr eller kontorartikler, som er nødvendige for at kunne drive aktionsgruppens sekretariat. Kontorudstyr kan fx være en computer, en printer eller lignende. Kontorartikler kan fx være indkøb af papir, toner til printer og lignende. Rejseudgifter, leje af lokaler, forplejning ved arrangementer m.v. Rejseudgifter kan fx være udgifter til offentlig transport til og fra et møde eller et arrangement, som ligger inden for arbejdet i den lokale aktionsgruppe. Bemærk: Rejseudgifter, herunder satser for transportgodtgørelse for kørsel i egen bil i Danmark, skal opgøres i henhold til Finansministeriets cirkulære af 8. marts 1999 om tjenesterejser (Tjenesterejseaftalen) og det aktuelle cirkulære om regulering af satserne. Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar, men pr. 1. januar 2010 er satsernes fastsat uændret i forhold til 2009, dvs. kr. 1,90 og kr. 3,56 pr. kørt km. FødevareErhverv anvender selv den lave sats (kr. 1,90). Leje af lokaler dækker både lokaler til borgermøder, bestyrelsesmøder og evt. til et kontorlokale for koordinator. Forplejning ved møder og arra n- gementer kan dækkes. Kompetenceudvikling/kursusaktivitet Her er der tale om udgifter til kompetenceudvikling eller kurser, som er relevante for arbejdet i den lokale aktionsgruppe. Det kan fx være kurser om landdistriktsudvikling, medietræning, netværksarbejde mv. Kun udgi f- ter til kompetenceudvikling til bestyrelsesmedlemmer eller aktionsgru p- pens koordinator kan dækkes. Andre omkostninger til drift eller administration af den lokale aktionsgruppe Andre omkostninger kan fx være udgifter til telefon, internet, forsikring eller lignende. 6

9 JANUAR Finansieringsudgifter er ikke tilskudsberettiget Finansieringsomkostninger, herunder renter og gebyrer, er ikke tilskudsberettigede, jf. art. 71, stk. 3, litra b i Rådets forordning nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne og art. 55, stk. 5, litra b i Rådets forordning nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond Tilskudsprocent Tilskudsprocenten er 100 % for udgifter til løn og administration for lokale aktionsgrupper beliggende i yder- og landkommuner under landdistriktsprogrammet samt i udpegede fiskeriområder under fiskeriudviklingsprogrammet. Særligt for mellemkommuner For aktionsgrupper beliggende i mellemkommuner under landdistriktsprogrammet er tilskudsprocenten 55 % og forudsætter, at den lokale aktionsgruppe skaffer national offentlig medfinansiering. Den nationale offentlige medfinansiering beregnes således: Beløb der søges udbetalt (EU-midler) : 55 x 45 = beløbet på den nationale offentlige medfinansiering. o Kr (EU-midler) : 55 x 45 = kr (nat. off. medf.) o Kr (EU-midler) : 55 x 45 = kr (nat. off. medf.) 3.0 Anmodning om udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud kan ske enten som: kvartalsvise acontoudbetalinger (forskudsudbetaling) se hvordan i afsnit 4 eller på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter se hvordan i afsnit 5. Anmodning om udbetaling af tilskud kan kun ske ved brug af de i denne vejledning anførte skemaer: Skema 1: Anmodning om udbetaling af tilskud aconto til dækning af udgifter til løn og administration af lokale aktionsgruppe. Skema 2: Dokumentation for afholdte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til løn og administration af lokale aktionsgrupper. Skema 3: Revisorerklæring, der er attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Skema 4: Tidsregistrering for koordinator og anden sekretariatsbistand. Ovenstående skemaer findes på FødevareErhvervs hjemmeside: 7

10 UDBETALINGSVEJLEDNING Anmodning om udbetaling af tilskud sendes til: FødevareErhverv, Netværkscentret, Nyropsgade 30, 1780 København V Anmodning om udbetaling af tilskud kan også sendes pr. mail til og i så fald skal den være indscannet med originale underskrifter. Bestyrelsen bør opbevare en kopi af alt indsendt materiale. 4.0 Anmodning om acontoudbetaling Aktionsgruppen kan vælge at få tilskuddet udbetalt som kvartalsvise acontobeløb. Det vil sige, at tilskuddet udbetales forud for afholdelse af udgifter. Tilskuddet kan maksimalt udgøre det beløb, som aktionsgruppen forventer at skulle bruge i det pågældende kvartal, jf. aktionsgruppens budget. 4.1 Årlig ansøgning om acontoudbetaling Aktionsgruppen indsender en gang årligt én ansøgning om udbetaling af det kommende års tilskud som kvartalsvise acontobeløb. FødevareErhverv anbefaler at aktionsgruppen indsender anmodningen senest medio november i det forudgående år, dvs. medio november 2009 for acontoudbetalinger i 2010, hvis bestyrelsen vil være sikker på at have acontobeløbet udbetalt pr. 1. januar. FødevareErhverv vil på grundlag heraf foretage de kvartalsvise udbetalinger uden yderligere anmodning fra aktionsgruppen. Ved anmodning om udbetaling af tilskud aconto, udfylder aktionsgruppen skema 1. Felterne under overskriften Aktionsgruppens budget for udgifter der søges tilskud til aconto udfyldes med et budget for forventede rimelige udgifter i overensstemmelse med det af generalforsamlingen godkendte drifts- og likviditetsbudget. Beløbene skal være specificeret inden for kategorierne løn, kommunikation og øvrig drift som anført i afsnit 2.1 Tilskudsberettigede udgifter Skemaet sendes til Fødevare- Erhverv 4.2 Ændring af anmodning om acontoudbetaling Hvis der i løbet af året sker ændringer i aktionsgruppens drifts- og likviditetsbudget, og disse ændringer medfører ændringer til den indsendte anmodning om acontoudbetaling, udfylder aktionsgruppen på ny skema 1, men kun for de resterede kvartaler i det indeværende år. Skemaet og kopi af det ændrede drifts- og likviditetsbudget sendes til FødevareErhverv, der på grundlag heraf korrigerer årets resterende kvartalsvise acontoudbetalinger uden yderligere anmodning fra aktionsgruppen. 8

11 JANUAR Årlig dokumentation for afholdte udgifter ved acontoudbetaling Én gang om året skal aktionsgruppen dokumentere, anvendelsen af acontobeløbene, Dokumentationen skal indsendes til FødevareErhverv, Netværkscentret, således at den er FødevareErhverv i hænde senest den 1. marts. Se også afsnit 4.5. Dokumentationen skal dække det forgangne kalenderår og består af: skema 2 (opgørelse over dokumenterede afholdte udgifter for det forløbne år), skema 3 (revisorerklæring for det forløbne år, se afsnit 4.3.2), og skema 4 (tidsregistreringer for koordinator for det forløbne år se afsnit 4.3.3) Særligt for mellemkommuner: Dokumentation for offentlig medfinansiering Hvis aktionsgruppen er oprettet under landdistriktsprogrammet og er beliggende i en mellemkommune, skal dokumentationen for afholdte udgifter ved acontoudbetaling (skema 2) ledsages af dokumentation for den offentlige medfinansiering, fx en erklæring fra kommunen, regionen, offentlige fonde eller et kontoudskrift fra aktionsgruppens NemKonto. Forholdet mellem de udbetalte EU-midler og den nationale offentlige medfinansiering er 55/45. Beregningen af den nationale offentlige med finansiering i fremgår af afsnit 2.3 Tilskudsprocent Revisorerklæring Sammen med revisoren tilrettelægges hensigtsmæssige procedurer for regnskab over omkostninger, dokumentation for afholdte udgifter og registrering af lønudgifter m.v. under hensyntagen til revision og udfærdigelse af revisorerklæringen. Dokumentation for afholdte udgifter skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og danske revisionsstandarder. FødevareErhvervs revisorerklæring er udarbejdet i samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Rigsrevisionen og FødevareErhvervs Intern Revision og opfylder EU s krav til revision. FødevareErhverv accepterer kun revisorerklæringer i forbindelse med udbetalingsanmodninger, hvis FødevareErhvervs standardordlyd samt FødevareErhvervs brevpapir er brugt (skema 3). Revisorerklæringer udstedt af Kommunernes Revision accepteres ikke, idet Kommunernes Revision kun må udføre revision for kommuner og ikke private foreninger som aktionsgrupperne. I forbindelse med udarbejdelse af revisorerklæringen vedrørende de opgjorte omkostninger skal revisor påse: At de i udbetalingsanmodningen anførte omkostninger er direkte relateret til løn og administration af den lokale aktionsgruppe og omfattet af tilsagnet, 9

12 UDBETALINGSVEJLEDNING At alle anførte omkostninger er rekvireret og afholdt inden for den i tilsagnet fastsatte tilsagnsperiode, At alle anførte omkostninger er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, og at dette er dokumenteret (dette indebærer, at udgiften skal være afholdt inden for afregningsperioden, men godt kan være betalt efterfølgende, blot den er betalt inden tidspunktet for revisors godkendelse/udstedelse af revisorerklæring), At alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse med aktionsgruppens bogføring, At, hvor dette er relevant, reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt, At der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende afholdte omkostninger, At eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, At alle anførte omkostninger er opgjort ekskl. moms, medmindre denne endeligt bæres af den lokale aktionsgruppe, At der ikke ydes andre EU-finansierede tilskud til løn og administration af den lokale aktionsgruppe end de i skema 2 anførte, At tidsforbruget for lønnede medarbejdere er registreret i et tidsregistreringssystem, At alle lønudgifter er specificeret i det vedlagte skema 2 til opgørelse af dokumenterede afholdte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe. Regnskab og dokumentation bør i øvrigt tilrettelægges under hensyntagen til FødevareErhvervs eventuelle efterfølgende kontrol. Se afsnit 11 om kontrol Opgørelse af koordinators tidsforbrug Lønudgifter til koordinator angives samlet for det pågældende år i skema 2. Som dokumentation for de afholdte lønudgifter laver koordinator en opgørelse over sit tidsforbrug på månedsbasis (hele måneder). Til brug herfor udfylder koordinator dagligt skema 4 Tidsregistrering for koordinator. Såfremt den lokale aktionsgruppes bestyrelse har valgt at benytte en virksomhed, der allerede har etableret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller med uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan et udskrift fra tidsregistreringssystemet erstatte den daglige registrering af aktiviteter og tidsforbrug i skema 4. Tidsregistreringssystemet skal som minimum indeholde følgende oplysninger: den ansattes navn, og. de udførte aktiviteter med angivelse af dato og antal timer for de pågældende aktiviteter 10

13 JANUAR 2010 Udskriftet fra tidsregistreringssystemet vedhæftes skema 4, der udfyldes med de øvrige oplysninger. Varetages koordinatorfunktionen af en virksomhed eller konsulent, der ikke har etableret et tidsregistreringssystem, skal fakturaen som minimum udspecificeres med: konsulentens navn, de udførte aktiviteter med angivelse af dato og antal timer for de pågældende aktiviteter, samt aftalt pris Kopi af fakturaen vedhæftes skema 4, der er udfyldt med de øvrige oplysninger. Koordinatoren/konsulenten/virksomheden skal som minimum notere sine daglige aktiviteter inden for følgende kategorier: Rådgivning Administration Kompetenceudvikling / netværksaktiviteter Besigtigelse af projekter der har fået tilskud fra den lokale aktionsgruppe Øvrige aktiviteter (skriv hvilke) Det er op til den lokale aktionsgruppes bestyrelsen, om der ønskes yderligere specificering af ovenstående kategorier. Skema 4 skal være underskrevet af den pågældende koordinator. Udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, er ikke tilskudsberettigede. 4.4 Overførsel af uforbrugte midler Udnytter bestyrelsen for aktionsgruppen ikke den ramme, de har til rådighed til løn og administration, overføres den automatisk til det følgende års budget. Ønsker bestyrelsen at overføre uforbrugte midler fra løn og administration til projekter, anføres dette i skema 2 (én gang årligt). 4.5 Frist for indsendelse af dokumentation Dokumentation for afholdte udgifter ved acontoudbetaling sendes én gang årligt og skal være FødevareErhverv i hænde senest den 1. marts det følgende år. Dokumentationen skal sendes samlet. Der kan ikke udbetales tilskud aconto for andet kvartal det følgende år, førend dokumentationen for det forgangne år er modtaget. 11

14 UDBETALINGSVEJLEDNING 4.6 Dokumentationen kan ikke erstatte årsregnskabet Bemærk ovenstående årlige dokumentation for afholdte udgifter ved acontoudbetaling kan ikke erstatte det reviderede årsregnskab eller omvendt. 5.0 Anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede afholdte udgifter Ved anmodning om udbetaling af tilskud til allerede afholdte udgifter skal aktionsgruppen benytte følgende skemaer: Skema 2 (opgørelse over dokumenterede afholdte udgifter for den i skemaet anførte periode), Felterne under overskriften Specifikation af dokumenterede afholdte udgifter i skema 2 udfyldes med beløbet for de afholdte udgifter i den pågældende periode. Beløbet skal være specificeret inden for kategorierne løn, kommunikation og øvrig drift som anført i 2.1 Tilskudsberettigede udgifter Skemaet sendes til FødevareErhverv Skema 3 (revisorerklæring for den i skema 2 anførte periode), og Skema 4 (tidsregistreringer for koordinator for den i skema 2 anførte periode). Alle tre skemaer sendes til FødevareErhverv i udfyldt og underskrevet stand. Anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede afholdte udgifter kan indsendes én gang månedligt. Hvis der er tale om en aktionsgruppe i en mellemkommune, skal der desuden vedlægges dokumentation for den offentlige medfinansiering som anført i afsnit Se også afsnit om udfyldelse af revisorerklæring og om udfyldelse af tidsregistreringsskema. 12

15 JANUAR Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud sker til den lokale aktionsgruppes NemKonto, med mindre aktionsgruppen har udstedt en transport - se afsnit Årlig bekræftelse af CVR-nr. Aktionsgruppens NemKonto er tilknyttet aktionsgruppens CVR.-nr. Da aktionsgrupperne typisk er registreret som Frivillig forening, skal aktionsgru p- pen én gang årligt meddele virksomhedsregistret, om det nuværende CVR-nr fortsætter som hidtil. FødevareErhverv kan kun udbetale tilskuddet, såfremt CVR-nummeret bliver bekræftet. Vær opmærksom på at besked om fornyelse af CVR-nr. sendes til den adresse, der er opgivet i forbindelse med oprettelsen af CVR-nummeret. CVR-nummeret bekræftes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside Klik på Frivillig forening og følg foreskriften. Digital signatur til den lokale aktionsgruppe kan bestilles ved at klikke på Bestil digital signatur. Følg forskriften og aktionsgruppen vil i løbet af et par dage fra TDC modtage det materiale, som er nødvendigt for installere signaturen. Når aktiongruppen har modtaget og installeret den digitale signatur åbnes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside igen - Klik på Frivillig forening og følg foreskriften. Læs mere på: year=undefined&newsid=7146 Det er banken, der sørger for at knytte NemKontoen til CVR-nummeret ved henvendelse herom. 6.2 Notering af transport af tilskud Ved transport af tilskud forstås en skriftlig aftale mellem to parter (transportgiver og transporthaver) om overdragelse af et krav. Når transporten er noteret i FødevareErhverv og transportgiver anmoder FødevareErhverv om udbetaling af tilskud overføres udbetalingsbeløbet direkte til transporthavers NemKonto. 13

16 UDBETALINGSVEJLEDNING Eksempel: En kommune har stillet en kassekredit til rådighed for en lokal aktionsgruppe, mod at aktionsgruppen afgiver transport til kommunen. Når der er anmeldt en transport, udbetaler FødevareErhverv det ansøgte beløb direkte til kommunens konto. Aktionsgruppen er derved transportgiver, og kommunen transporthaver. Transporter anmeldes på følgende måder: 1. Som ét-årig transport 2. Som gældende for en nærmere defineret årrække (dvs. med anførsel af start- og slutår) eller 3. Som en tidsubegrænset periode (dvs. kun en angivelse af startår). Det følger af reglerne om overdragelse af krav, at en tidsubegrænset transport gælder indtil, der gives meddelelse om, at den er bortfaldet. Udbetalinger i følge sådanne transporter vil derfor ske til transporthaver, indtil FødevareErhverv får meddelelse fra transporthaver om, at den er ophørt. Skemaet til brug for notering af transport af tilskud findes på FødevereErhvervs hjemmeside: Yderligere information om notering af transport kan fås ved henvendelse til FødevareErhvervs økonomikontor. Du finder kontaktinformationerne via ovenstående genvej. 7.0 Regnskab, budget, beretning, m.v. Den lokale aktionsgruppes bestyrelse skal ifølge bekendtgørelsen årligt udarbejde et regnskab for aktionsgruppens drift og en beretning for bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår, samt udarbejde et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. 7.1 Regnskab Regnskabet skal redegøre for foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling, samt resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme i det forgangne regnskabsår. Regnskabet skal således indeholde alle aktionsgruppens aktiviteter, herunder indtægter fra andre end FødevareErhverv og afholdte udgifter, der ikke er tilskudsberettigede under landdistrikts- eller fiskeriudviklingsprogrammet. 14

17 JANUAR 2010 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiviteter i det forgangne regnskabsår, og skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 18 i bekendtgørelsen for aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og 17 i bekendtgørelsen for aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet. Revisor skal føre revisionsprotokol i forbindelse med årsregnskabet. Revisor benytter Revisionsstandard RS265. Årsregnskabet skal være underskrevet af revisor og bestyrelsen. Årsregnskabet skal ikke være ledsaget af skema 3. Regnskaber, der er revideret af Kommunernes Revision, accepteres ikke af FødevareErhverv, idet Kommunernes Revision kun må udføre revision for kommuner og ikke private foreninger som aktionsgruppen. 7.2 Drifts- og likviditetsbudget Et driftsbudget er i korthed årets samlede budget, mens likviditetsbudgettet er driftsbudgettets fordeling over året opdelt i kvartaler. Af driftsbudgettet skal fremgå, hvor mange midler bestyrelsen forventer at anvende til løn og administration det kommende år, og af likviditetsbudgettet hvornår bestyrelsen forventer at anvende midlerne (1., 2., 3. eller 4. kvartal). Likviditetsbudgettet er i denne sammenhæng et kvartalsopdelt budget, der viser, hvornår bestyrelsen forventer, at de forskellige indtægter og udgifter falder i løbet af året. Budgettet skal mindst være opdelt på følgende hovedposter: Løn Kommunikation Øvrig drift Det kan være en fordel at specificere hovedpunkterne yderligere i de 3 kategorier, der er anført i afsnit 2.1 Tilskudsberettigede udgifter Særligt for integrerede aktionsgrupper - opdeling af regnskab og drifts- og likviditetsbudget i land og fisk Hvis aktionsgruppen er oprettet som en integreret aktionsgruppe, der dækker aktiviteter under såvel landdistrikts- som fiskeriudviklingsprogrammet, skal aktionsgruppen udarbejde to separate årsregnskaber, ét for landdistriktsprogrammet og ét for fiskeriudviklingsprogrammet. Det samme gør sig gælde n- de for aktionsgruppens drifts- og likviditetsbudgetter. 15

18 UDBETALINGSVEJLEDNING 7.3 Beretningens indhold Beretningen for aktionsgruppens og bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår skal være skriftlig og som minimum indeholde følgende punkter: Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder og øvrige hændelser af væsentlig betydning for foreningens virke. Overordnet vurdering af hvorledes de indstillede ansøgninger forventes at kunne medvirke til at opfylde målsætningerne i aktionsgruppens udviklingsstrategi. Bestyrelsens vurdering af, om de forventede resultater og effekter af realiserede projekter er nået. Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for foreningen, fx hvordan det sikres at målene i udviklingsstrategien opfyldes. Antal modtagne ansøgninger. Antal godkendte ansøgninger. Antal afviste ansøgninger. Samlet beløb for godkendte ansøgninger/projekter. Opgørelse over kvantificerede mål og effekter. Beretningen skal være udarbejdet i skabelonen, der findes på FødevareErhvervs hjemmeside: og opgørelsen over kvantificerede mål og effekter skal udarbejdes i regnearket som findes på samme side. Beretningen sendes til FødevareErhverv sammen med det øvrige materiale fra generalforsamlingen, således at det er FødevareErhverv i hænde senest den 1. juni se afsnit 8.5, Frist for indsendelse af regnskab, budget mv. 16

19 JANUAR Ordinær generalforsamling Den lokale aktionsgruppe afholder én gang årligt ordinær generalforsamling. Tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen fremgår af aktionsgruppens vedtægter, og ligger i perioden 1. januar til 30. april. Indkaldelse til generalforsamling sker med højst fire og mindst to ugers varsel, og skal som minimum ske ved annoncering i lokale aviser, der dækker aktionsgruppens geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag. Se nærmere herom i aktionsgruppens vedtægter. Minimumsindhold i annoncen Annoncen bør som minimum indeholde følgende oplysninger: Hvad der indkaldes til, hvornår det afvikles (dato og tid), samt hvor det finder sted, og gerne hvem der kan deltage Det kan være en god idé at skrive hvem der er på valg og hvem der modtager genvalg. I annoncen kan aktionsgruppen også nøjes med at indsætte en henvisning til aktionsgruppens hjemmeside, hvor læseren kan finde Dagsorden, væsentligste indhold af forslag, regnskab budget og beretning Selve dagsordenen mv. behøver således ikke at fremgå af annoncen, hvis den kan findes af interesserede medlemmer m.fl. på aktionsgruppens hjemmeside 17

20 UDBETALINGSVEJLEDNING 8.1 Hvad skal fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling? I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling skal udsendes/udleveres følgende materiale til medlemmerne: Eksempel: beretning, revideret regnskab drifts- og likviditetsbudget I 2011 skal der udarbejdes regnskab og beretning for 2010 samt budget for 2012 til godkendelse på generalforsamlingen i Eksempler på beretning, revideret regnskab og drifts- og likviditetsbudget ligger på FødevareErhvervs hjemmeside og vil kunne bruges som inspiration. 8.2 Referat af generalforsamlingen Der skal udarbejdes et referat af generalforsamlingen, der som minimum skal underskrives af dirigenten og formanden. Af referatet bør fremgå godkendelser, vedtagelser, valg og andre beslutninger truffet af generalforsamlingen. 8.3 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen skal endvidere udfylde og indsende skema 5, der er en samlet oversigt over bestyrelsens sammensætning og underskriftberettigede. Skemaet kan med fordel udfyldes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den nyvalgte bestyrelse og suppleanter er til stede. Skemaet finder du på FødevareErhvervs hjemmeside: Orientering om ændring af bestyrelsens sammensætning (hvem er afgået og hvem er indtrådt) kan ske pr. mail senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt. Skema 5 indsendes herefter i udfyldt og underskrevet stand med det resterede materiale fra generalforsamlingen således at der er Fødevare- Erhverv i hænde senest den 1. juni. 18

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere