Grønt regnskab Foto: Mogens Bjørnlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund"

Transkript

1 Foto: Mogens Bjørnlund

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9 - Totalforbrug regionshusene 1 Forbrug hospitalerne 11 - Aarhus Universitetshospital 11 - Hospitalsenheden Vest 13 - Hospitalsenhed Midt 15 - Regionshospitalet Randers 17 - Regionshospitalet Horsens 19 - Aarhus Universitetshospital Risskov 21 Forbrug i regionshusene 23 - Regionshuset Viborg 23 - Regionshuset Holstebro 25 - Regionshuset Aarhus 27 - Regionshuset Horsens 29 InterGen (Internationalt Genbrug) 31 Udarbejdet af Agenda 21-kontoret Kontaktperson: Mogens Bjørnlund Tlf.: Ver Side 2

3 Indledning Region Midtjylland ønsker, at alle regionens borgere kan leve i et godt og rent miljø og leve et sundt liv. Region Midtjylland vil minimere miljøpåvirkningerne fra Regionens egne virksomheder, hvor det er muligt. For at skabe overblik over Region Midtjyllands egne miljøpåvirkninger udarbejdes hvert år et grønt regnskab med opgørelse af forbruget af el, varme, vand og affald. Region Midtjylland arbejder med energiledelse og med at nedbringe forbruget af el, varme, vand og affald. Energi og miljøforhold tages med allerede i byggeriets tidlige faser, og man skal altid overveje brug af vedvarende energi i byggerier. Beslutninger skal tages ud fra totaløkonomiske vurderinger. Grønt regnskab er en opgørelse over forbruget af energi (el og varme) samt af vand og affald. Det er således en del af Region Midtjyllands energiledelsessystem. Endvidere samler og synliggør det grønne regnskab forbrugstallene på de enkelte enheder og medvirker til at give viden og et grundlag for fremadrettede beslutninger. På hvert hospital registreres forbruget af el, varme og vand samt mængderne af affald. Dette grønne regnskab samler forbrugstallene for hospitalerne og regionshusene. De sociale og psykiatriske institutioner bliver omfattet af det grønne regnskab fra 214, men forbrugsopgørelserne kommer først med i det grønne regnskab for 215, hvor der til den tid vil være 2 års forbrug. Forbrugsopgørelsen i det grønne regnskab går 3 år tilbage. De mange ændringer, der sker løbende især i hospitalernes drift medfører, at det er vanskeligt at sammenligne forbrugstal over en længere periode. Men viden om forbruget skaber grundlag for fremadrettede beslutninger. I de kommende år vil der være opmærksomhed omkring udskiftningen i bygningsmassen, hvor store dele afhændes, og nye energieffektive bygninger skal tages i brug. Bevidst og målrettet arbejde med miljø giver resultater Bent Hansen Regionsrådsformand Side 3

4 Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,3 mio. indbyggere. Region Midtjylland dækker km 2 og består af 19 kommuner fra Vesterhavet i vest til Kattegat i øst og grænsende op til Region Nordjylland og Region Syddanmark. Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland 2 Region Midtjyllands samlede omkostninger til drift og anlæg udgør 26,6 mia. kr. Sundhed 24,8 mia. kr. Socialområdet 1,2 mia. kr. Regional Udvikling,6 mia. kr. Der er i 214 udført anlægsopgaver for i alt 2,6 mia. kr. Region Midtjyllands personaleforbrug i 214 har været på fuldtidsstillinger, som fordeler sig på denne måde: Sundhed ex. Psykiatri Psykiatri Social og Specialundervisning Regional Udvikling 126 Fælles formål og administration 575 Side 4

5 Region Midtjyllands bygningsmasse fordeler sig sådan: Somatiske hospitaler ca. 1.. m 2 Psykiatri og sociale institutioner ca. 2. m 2 Regionshuse ca. 35. m 2 Arealer er incl. selvejende institutioner og lejemål. Hospitaler og sundhedshuse er fordelt som vist på dette kort: Hospitaler og sundhedshuse m.v. Akuthospital Sundhedshus med akutklinik Hospital Rehabiliteringshospital Sundhedscenter Sundheds- og Akuthus Livsstilscenter 26 Region Midtjyllands regionshuse er fordelt på 4 adresser: Regionshuset Viborg Regionshuset Holstebro Regionshuset Horsens Regionshuset Aarhus Side 5

6 Region Midtjyllands værdigrundlag Region Midtjyllands værdier er baseret på Dialog Dygtighed Dristighed Målet er, at Regionen gennem god ledelse, velkvalificerede medarbejdere, nytænkning og velfungerende samarbejde opfylder Regionens mission og vision. Mission: Vision: At bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed og trivsel At skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle Levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle Forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt at skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst Indsatsområder Region Midtjyllands arbejde med at reducere miljøbelastningen koncentrerer sig om de tre tværgående indsatsområder (Lokal Agenda 21-strategi) Miljørigtig drift Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb Inden for disse indsatsområder fokuseres der især på Energiforbrug og -forsyning i bygninger Ressourceforbrug (transport, vand, varer, fødevarer mv.) Affald og miljø Energiforbrug og forsyning i bygninger Ressourceforbrug Miljørigtig drift Affald og miljø Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb Side 6

7 Forbrug af el, varme og vand og opgørelse af affald Arbejdet med at reducere forbruget af el, varme, vand og affald foregår løbende og er understøttet af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan Der arbejdes overalt aktivt med at nedbringe og optimere forbruget af el, varme og vand. Det er område med stor fokus. Men det er blevet vanskeligere i takt med at mange af de nemme besparelser er hentet. I dag skal man højere op i træet for at høste, fordi de lavestsiddende frugter er plukket Ny måde at graddagekorrigere 1 på Der er i dette grønne regnskab anvendt en ny måde at varmekorrigere for graddage. Tidligere blev der anvendt et landsgennemsnit baseret på Midtfyn. Nu anvendes lokale og mere præcise DMI-data fra Karup. Varmeforbrugene for 213 og 214 i dette grønne regnskab korrigeret efter den nye metode, mens varmetallene for 212 er trukket ud. Graddagekorrektionerne er 213: 1 /,96 214: 1 /,86 Kun 7 % af varmeforbruget til rumvarme er graddagekorrigeret. 3 % af varmeforbruget til opvarmning af vand er ikke graddagekorrigeret. Region Midtjylland deltager i flere større energispareprojekter, bl.a. CeDEPI Sammen med 11 kommuner deltager Region Midtjylland i et EU-støttet energispareprogram under ELENA-ordningen. Projektet omfatter energirenoveringer for i alt ca. 43 mio. kr. Projektet blev godkendt i juni måned 214 og strækker sig over 3 år. EU s støtte på 17,2 mio. kr. skal anvendes til projektforberedelse. Herudover udgør deltagernes egenbetaling udgør 1,9 mio. kr. Energibesparelserne falder inden for 3 hovedområder: Energirenovering af bygninger Vejbelysning En mindre andel til elbiler De 11 deltagende kommuner er Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Viborg. Regions Midtjyllands deltager med energirenovering primært på Regionshospitalet Horsens, men også på 3 institutioner. 1 Man graddagekorrigerer varmeforbruget for at kunne sammenligne forbruget fra år til år. Kolde og varme år bliver omregnet til et såkaldt normalår. Side 7

8 3 store ESCO-projekter 2 På 3 hospitaler er man i gang med omfattende energirenovering. Det første hospital var Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter. Projektet startede i 211 og afsluttes forår 215. I 214 er der indgået 4 nye kontrakter om ESCO-projekter. 3 på Hospitalsenheden Midt (Viborg og Skive) og 1 på Regionshospitalet Randers. Projekterne vil løbe over de næste 2 3 år. Den samlede investering på de 4 nye 214-projekter er 288 kr. med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 15 år (uden finansieringsomkostninger). Ændring i brugsmønsteret Der sker løbende en ændring i fordelingen af energi til bygninger og energi til procesformål. Fordelingen går mere og mere over til, at procesenergi tager en større og større andel af det samlede energiforbrug. Dette sker i takt med, at vore bygninger energiforbedres og i takt med at nyt byggeri erstatter gammelt. Og det er elforbruget, der på denne måde tager en større del af energiforbruget. Dette medfører et øget fokus på energiforbruget ved anskaffelse af bl.a. energitungt apparatur. I takt med opførelse og ibrugtagning af nye hospitaler skal en del af bygningsmassen primært de gamle hospitaler afhændes. De nye hospitaler opføres efter energimærke A1 (lavenergiklasse 215 eller bygningsklasse 22). Ved ibrugtagning af nybyggeri vil det kunne ses direkte i forbrugstallene. Sociale og psykiatriske institutioner Regions Midtjyllands sociale og psykiatriske institutioner bliver medtaget i det grønne regnskab fra 214. Men da der her kun er tale om første års forbrugstal, kommer forbrugene først med i det grønne regnskab for 215, hvor vi til den tid vil have 2 års forbrug. 2 ESCO er en forkortelse af Energy Service Company. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCO-firmaets ydelser bliver betalt af energibesparelsen, og hvor ESCO-firmaet stiller en garanti for energibesparelsen. Side 8

9 Totalforbrug hospitalerne Ændring i % Elforbrug i kwh pr. m 2 84,6 85,8 87,7 2,2 kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m 2 12,5 113,4-5,9 Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,52,49,5 1,8 Affald i tons Affald i kg pr m 2 5,3 5,1 5,2 2,6 Total areal i m Opvarmet areal i m Det samlede elforbrug pr. m 2 på hospitalerne er steget 2,2 % fra 213 til 214, hvilket skal ses i lyset af en aktivitetsstigning på hospitalerne på ca. 2,9 % (målt efter DRG værdi). Elforbruget på hospitalerne svarer til forbruget i ca husstande. Det samlede varmeforbrug pr. m 2 er faldet 5,9 % fra 213 til 214, hvilket er meget positivt. Varmeforbruget på hospitalerne svarer til forbruget i ca. 7.5 husstande. Det samlede vandforbrug pr. m 2 er steget 1,8 % fra 213 til 214, men ligger under forbruget for 212. Vandforbruget på hospitalerne svarer til forbruget i ca. 4.4 husstande. Affaldsområdet er meget komplekst. Det sorteres i 2 3 forskellige fraktioner. Generelt holdes der styr på affald og genbrug heraf. Men opgørelsesmetoderne på de enkelte enheder er dog så forskellig, at det er svært at sammenligne affaldsmængder på tværs. Derfor er der her kun fokuseret på dagrenovation = restaffald. Der er tale om en lille stigning i affaldsmængden pr. m 2 på 2,6 % fra 213 til 214. Side 9

10 Regionshuse Totalforbrug regionshusene Ændring i % Elforbrug i kwh pr. m ,1 kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m ,4 Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,18,17,18 3,4 Total areal i m Det samlede elforbrug pr. m 2 i regionshusene er faldet 1,1 % fra 213 til 214. Det samlede varmeforbrug pr. m 2 er steget 1,4 % fra 213 til 214. Der er dog store variationer fra regionshus til regionshus se siderne Det samlede vandforbrug pr. m 2 er steget 3,4 % fra 213 til 214. Men forbruget for 214 ligger på niveau med forbruget i 212. Side 1

11 Forbrug på hospitalerne Aarhus Universitetshospital Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,46,46,44 Affald i tons Affald i kg pr m 2 5,7 5,8 5,8 Total areal i m Opvarmet areal i m Der er en stigning i elforbruget pr. m 2, hvilket skyldes ny teknologi og it-udstyr. Varmeforbruget er faldet, hvilket er positivt. Side 11

12 Aarhus Universitetshospital Elf orbr ug i kwh pr. m2 4 2 kwh kwh ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Affald Tons Affald Tons 5 Side 12

13 Hospitalsenheden Vest Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,47,44,43 Affald i tons Affald i kg pr m 2 3,1 3, 3,9 Total areal i m Opvarmet areal i m Stigning af affaldsmængderne skyldes øget aktivitet, stigende brug af engangsartikler og engangsbækkener. På grund af en snarlig udflytning til Gødstrup ( ) foretages der kun de mest nødvendige udskiftninger og energirenoveringer for at opnå en sikker drift. Der sker dog fortsat den helt nødvendige bygningsvedligeholdelse for at bygningerne kan bibeholde deres funktionalitet samt sikre et godt indeklima og et mindre energiforbrug. Side 13

14 Hospitalsenheden Vest Elf orbrug i kwh pr. m2 4 2 kwh kwh ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Affald Tons Affald Tons 2 1 Side 14

15 Hospitalsenhed Midt Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,65,54,55 Affald i tons Affald i kg pr m 2 7,8 5,9 5,5 Total areal m Opvarmet areal i m Der er en stigning i elforbruget. Der er iværksat ESCO-projekter i Viborg og Skive med henblik på at reducere elforbruget. Mængden af dagrenovation falder fortsat i 214. En af årsagerne hertil er, at der har været en oplysningskampagne om bedre sortering af bl.a. papir Side 15

16 Hospitalsenhed Midt kwh Varmef orbrug i kwh ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Affald Tons Affald Tons 4 2 Side 16

17 Regionshospitalet Randers Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,53,51,53 Affald i tons Affald i kg pr i m 2 5, 5,3 5,3 Total areal i m Opvarmet areal i m Der arbejdes løbende med at optimere de tekniske anlæg med stort fokus på energi- og vandforbruget. Side 17

18 Regionshospitalet Randers kwh kwh ,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Affald Tons Affald Tons 2 1 Side 18

19 Regionshospitalet Horsens Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,97,93 1,18 Affald i Tons Affald i kg pr i m 2 8, 8, 8,1 Total areal i m Opvarmet areal i m På el-siden har der været gennemført en del belysningsprojekter og udskiftning af ventilationsanlæg, og en kedelcentral er nedlagt. På varmesiden er der konverteret fra naturgas til fjernvarme, men konsekvenserne heraf er endnu ikke opsamlet. Der er sat initiativer i gang for at analysere det større vandforbrug. Side 19

20 Regionshospitalet Horsens kwh kwh 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Affald Tons Affald Tons Side 2

21 Aarhus Universitetshospital, Risskov Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,36,34 Affald i tons Affald i kg pr i m 2 2,6 2,8 3, Total areal m Opvarmet areal m Varmeforbruget er steget, fordi en del tidligere ubrugte m 2 er taget i brug. Forklaringen på det manglende vandforbrug i 213 er, at der mangler registrering. Mængden af affald er steget, fordi man har overtaget affaldshåndteringen fra børnehospitalet, samt at lokalpsykiatrierne er kommet tilbage til matriklen. Side 21

22 Aarhus Universitetshospital, Risskov kwh kwh ,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Affald Tons Affald Tons 1 5 Side 22

23 Forbrug i regionshusene Regionshuset Viborg Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,21,19,2 Areal i m Af de kwh el har vi selv produceret 36.7 kwh på eget solcelleanlæg. I 214 er 7 ventilationsanlæg erstattet af 4 nye energieffektive anlæg. Der arbejdes løbende med udskiftning af gamle el-armaturer til ny LED belysning. Begge dele forventes at give en synlig effekt i elforbruget i 215. Der er etableret en ny varmeveksler til regionsrådssalen, hvilket skulle give en bedre afkøling. Der er etableret nye tage på regionshuset i sidste halvår af 214. Side 23

24 Regionshuset Viborg kwh kwh ,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Side 24

25 Regionshuset Holstebro Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,19,23,25 Areal i m Der er sket en fraflytning fra Regionshuset Holstebro, hvilket medfører ledige arealer. Samtidig konstateres der en stigning i varmeforbruget, hvilket medfører behov for tiltag. Side 25

26 Regionshuset Holstebro kwh kwh ,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Side 26

27 Regionshuset Aarhus Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,18,15,16 Areal i m Der er stigende forbrug fra 213 til 214 over hele linjen, hvilket kan tilskrives øget aktivitet, herunder møder og kurser samt akut lægeberedskab. Men de stigende forbrug pr. m 2 medfører et behov for opfølgning. Side 27

28 Regionshuset Aarhus kwh kwh ,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Side 28

29 Regionshuset Horsens Elforbrug i kwh pr. m kwh (graddagekorrigeret) kwh pr. m Vandforbrug i m Vandforbrug i m 3 pr. m 2,11,14,12 Areal i m Sammenligner man forbruget pr. m 2 på el med de øvrige regionshuse, er det markant større i Horsens. Dette skyldes, at Region Midtjyllands servercentral er placeret her. I 214 er nogle servere flyttet til AUH Skejby, hvilket kan ses på elforbruget. Side 29

30 Regionshuset Horsens kwh kwh ,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Side 3

31 InterGen (Internationalt Genbrug) InterGen (Internationalt genbrug) er en afdeling i Region Midtjylland, der håndterer brugt og kasseret udstyr. Sygehusudstyr i alle afskygninger, kontorudstyr, datarensede computere, møbler, hospitalstøj mv. ordnes og sorteres for at blive eksporteret /sendt fortrinsvis til lande i Østeuropa og i den 3. verden. I 214 blev det til 13 store forsendelser incl. 4 lastbiler til Lithaun. Intergen Håndteret udstyr i alt Kg Indtægter og støtte Kr Antal containere Antal delforsendelser til andre InterGen har succes med at rense og klargøre aflagte computere til videresalg. På årsbasis drejer det sig om 9-1 styk. En del medicoteknisk udstyr har måttet kasseres. Det skyldes, at det er for gammelt og forældet og har været brugt til reservedele. Flere hospitaler efterspørger nu varer hos InterGen. Et godt eksempel herpå er møbler og udstyr, der er anvendt til etablering af skurbyerne i Gødstrup og Skejby. I 214 har der været et samarbejde og sparring med Region Hovedstaden, som ønsker at etablere en lignende genbrugsordning som hos InterGen fra 216. Endelig er der tilknyttet en ny medarbejder, som har kendskab til økonomi, lagerstyring og logistik. Side 31

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015

Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015 Lokal Agenda 21 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012 2015 Januar 2012 Region Midtjylland Regional Udvikling Koncernøkonomi Fotos: Niels Åge

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland.

Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland. Herningsholm Erhvervsskole 25. juni 2013 Energioptimering af byggeri www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug 2009..... side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side 13 8. Konklusion.side 18

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Fusion af blød og hård FM- delt ledelse Mette Toftdahl Servicechef Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Fusion af blød og hård FM- delt ledelse Mette Toftdahl Servicechef Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Fusion af blød og hård FM- delt ledelse Mette Toftdahl Servicechef Region Midtjyllands sundhedsvæsen Lemvig Ringkøbing Holstebro HOSPITALSENHEDEN VEST Herning Skive Viborg HOSPITALSENHED MIDT Silkeborg

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere