i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T."

Transkript

1 i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

2 HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget J. H. Løwe og Søn, brev dat. 11/ Helsingør, 1 Stk. ^3 NHK. - 28o IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: l8y-33 n Slaglængde: 2^-" Kedel or Maskine fra Nylands Verksted, Kristiania, I885 Kiinkbygget af Eg. 2 Dæk. 3 Master med Barkrigning* 137,8 x 3o,7 x 15,9 Fod. 72 / 328 dw. ^56 brutto 2oé netto Blev oprindelig - under Navnet "Michelle Selchau" 1 - get som oarkrigget Sejlskib til A/ China, København, st"i ftet k/7 lo73. Heder cana. ju3 H, A. Jaccbi. Skibet var hækhygget ned afrundet Spejl, o--_^. n_...^ ^ forskib med kvinp TI ' a i I883 og omdøbt til ''Vestye Egeberg". (Oplysninger del if Gallionsfigur. Halvdæk ned Halvruf agter, Ruf forude til 12 Mand. Era"l6/ ejedes Skibet af Grosserer H. Bundgaard og Kapt. Gerstenberg, København. Solgt under 0-oh old i Amsterdam 2l/lo 1884 til Skibsreder Alf. Monsen, Ten sberg for Kr. 4?,ooo.- Ombygget til Dampskib i Kristi- Statslods P. A. Gruelund, Aarhus), Registreringsprool Nr. ;ok VII-387* Viv./ o Ifølge Anmeldelse Hr. 2o8/19oo dat. 7/3 19oo er Skibe som Skruebark "Vestye Egeberg" kobt fra Tønsberg af: A/S. Krvolith Mine- oe; Handelsselskabet, København, og omdøbt til "Ivigtut", Registreret 18/M- 19OO. Ifølge Anmeldelse af 26/ er Skibet den 19/ sænket i Nordsøen paa Rejse fra Ivigtut til København med Kryolith. Assurance Kr. 15o.ooo.- Udslettet af Register 27/ Udslettelsesprotckol Nr. 3 - I - Registreringsprotokcl Nr ^3-

3 ~4. S. 1 O) (<1 o o!i..< in n < x

4 HANDELSss Iørgen Jensen. N P G T. Int Bygget 19o3 - Howaldtswerke, Kiel. 1 Stk. 96 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l6-26 9/l6-42 1/8" Slaglængde 29T" Fart 11,3 Knob. Fabrikat: Byggevær ft et. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 27 Fod. Brodæk 87 Fod. Halvdæk 46 Fod. Poop 12 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 3o4 Tons. 196,9 x 32,1 x 13,7 Fod. 162 / l.o92 dw. 768 brutto 462 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 3o9/l9o5 dat. 3o/3 19o5 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Profress, København. Indregistreret 31/5 19<>5«Ifølge Anmeldelse Nr. 33l/l9o7 dat. 18/3 19o7 er Skibet solgt til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, og omdøbt til "Aurora", s.d. Registreret 23/5 19o7. /8 19o5 paa Rejse fra Wiborg til Portsmouth med Træ kolliderede Skibet udfor Helsingør med ss "St. John" af Gøteborg, men slap uskadt.

5 HANDELS- C 3 SØFARTSMUSEET ss I. D. S. Adolph. N P C K. Int. - 1, Bygget 19o4 - A#S. Helsingørs Jernskiabs- og Maskinbyggeri. Byggenummer lo3-1 Stk. 169 NHK. - 97o IHK. Tregangsmaskine. Fart lo Knob. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 36" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 27 Fod. Brodæk I06 Fod. Halvdæk 73 Fod. Poop 16 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: 557 Tons 249,1 x 37,5 x 19,2 Fod. lo7 / dw brutto I.098 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 498/19o4 dat. 5/11 Skibet bygget til: 19o4 er A/S. Dampskibsselskabet V e ndila, København. Byggepris Kr. 415-^23- - Indregistreret 5/H 19o4. 21/5 192$ anmeldt solgt til: Rederi A/B. Carlos (B. Carlstrom), Helsingborg, for svenske Kroner - ca. l4.ooo Pund Sterling, og omdøbt til "Loke". Udslettet af Register 21/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 : II - Registreringsprotokol Nr. l8-83. /6 19o6 paa Rejse fra Galatz til Port V e ndres kom Skibet paa Grund ved Reggio. 19/6 19o9 paa V^j ned gennem Sundet passeredes Hveen Fyr Kl. 1 Fm. Styrmanden havde Vagt og Kaptajnen gav Ordre til at holde Kursen S-^-V., der vilde føre lige paa Middelgrunden, hvis Lys kunde ses og tæt øst om Taarbæk Bø e. Der blev samtidig givet Besked om at varsko Kaptajnen naar man var i Mærheden af Bøjen. Kl. 1,45 Fm., da 6 Sømil var udløben fik Styrmanden Øje paa et hvidt blinkende Lys Y eller Streg om Styrbord. Han antog dette for at være Taarbæk Bøje og da han havde ventet at faa denne at se kun en Streg om Styrbord, troede han, at Skibet var forsat vend.

6 19/6 19o9 østover. Uden at foretage nogen Undersøgelse eller tage Pejling af Middelgrunden, der stadig var at se og omtrent ret for, ændrede han Kursen til S.t.V. og styrede derefter et Kvarter, eller 2 Sømil, paa denne Kurs, da han pludselig saa Taarbæk Bøje om Bagbord. Uden at ændre Kurs eller stoppe løb han ned i Bestiklukafet og kaldte Kaptajnen op. Denne gav straks Styrbords Ror og sagtnede Farten, men i det samme skurede Skibet henover Grunden. Det fik derved nogle Buler i Bunden og Kedeltank og Bagbords Maskintank lækkede, men kunde holdes læns med Ballastpumpen, hvorfor Skibet fortsatte til Stettin, hvor det maatte i Dok. Reparationen kostede ca Mark. Styrmanden blev for Uforsigtighed idømt en Bøde paa 25 Kr. 23/9 192o grundstødt paa Middelgrunden. Indbragt til København i uskadt Stand.

7 H/s e Ida. HANDELS- 0 3? ' FAKi:;C: " : ' : ' 6 lin - Berlingske Tidende Fredag Aften 15. Juli 1859s Til Højer ankom i Mandags Aftes, ifølge "Vestslesvigsk Tidende", det længe ventede, nybyggede Dampskib "Ida", der er bestemt for Ro-uterne Høyer- Sylt og Sylt - Hus-am. Berlingske Tidende Fredag Aften 22. Juli 1859: Det til Høier ankomne, et Actieselskab tilhørende Dampskib "Ida" roses i "Vestslesvigsk Tidende" som et smukt og for sin Fart særdeles passende Fartøi. Det er bygget i Duisburg ved Hhinen og har, med en Drægtighed af 21 Commerce Læster, det ringe Dybgaaende af 2 Fod. Fartøiet er i det Hele elegant udstyret, dog ankes der over, at Damekahytten ikke synes beregnet paa Crinoliner. Berlingske Tidende Lørdag Aften 6. August 1859: I fyck paa Fbhr synes man nu, ifølge "Flensburger 2eitung"at være temmelig misfornøiet med det nye Dampskib "Ida", der for kort Tid siden, omtales i saa panegyriske Udtryk. Skibet er hverken et godt Søskib, da det er for rankt, og egner sig j heller ikke for sit Farvand, da det er for dybt- j gaaende, tillige synes det efter de hyppige Eepa-, rationer at dømme ikke at være solidt. Fengang er det bleven siddende fast, saa at Passagererne maat te transporteres til Land g^ennem "den Schlick"-, ligesom ogsaa de i Kejtum ventende passagerer maatte transporteres ombord igjennem samme ubehagelige; Medium, for hele Natten at vente paa Kølvandet, ved hvis Indtrædelse Dampskibet først blev flot. Berlingske Tidende Torsdag Aften 11. August 1859: i Man er mindre tilfreds paa Vestkysten af Sies- ' vig med det nye Dampskib "Ida". Den 7de om Morge-! nen El. 4 skulde det, ligesom for fjorten Dage i siden, have foretaget en Lysttour med Passagerer j fra Højer til Sylt og derfra til Føhr. Atter den- i negang havde, ifølge "Danevirke", en stor Mængde Mennesker fra Tønder, Lygumkloster og hele Omeg- ' nen indfundet sig for at deeltage i åenne Tour, j men "Ida" var endnu ikke kommet? dog hed det, at j det nok vilde komme, naar Vandet tillod det at lette. Klokken blev imidlertid 6, åen blev 7, 8 og 9? uden at Dampskibet lod sig see. De utaalmo- i dige Passagerer stirrede bestandig over mod Sylt,! og nogle af de meest sangvinske smigrede sig et \ Par Gange med at kunne see Søgen af Damperen. De-, res Illusioner bleve imidlertid skaffede, da en ; Baad bragte Melding om - ikke, at der som tidli- : gere vare "Skruer løse i Maskineriet", men om, at j "Ida" sad fast ved Morsum og ikke kunde blive flotj dengang. Som Aarsag til dette Uheld angaves, at : man havde ladet Skibet blive liggende i Husum, for; at vente paa de Passagerer, der med Eftermiddags-

8 HANDELS- CG SC^RTSMUSEET H/S. Ida. FÅ KSCXSO-G I I X _ 2 B. T. 11/ (2). i to&et ankom til denne By, hvoraf Følgen var, at Skibet, der kun til Nød kan gjøre sin Tour i een Flodtid, ikke kunde anløbe Højer om Aftenen, men blev siddende fast ved Sylt. Berlingske Tidende Tirsdag Aften 16. August 1859: I "Flensburger Zeitung" hedder det fra Højer, at Dampskibet "Ida" neppe havde overstaaet sin sidste Calamitet, eller med andre Ord: neppe var kommet af Grunden, før det blev truffet ar et endnu værre Uheld. Da det nemlig den 9&e havde forladt Husum, viste det sig, at Kjedlen var i Uorden, saa at Skibet kun med største Nød kunde naae Højer uden at anløbe JSunkmarsk paa Sylt, hvilket igjen gjorde en Streg i en heel Deel Passagerers Hegning. "Ida" har nu maattet ligge to Dage over for at faa sin Kjedel repareret, endskjønt den allerede paa Eeisen til Danmark blev underkastet en Hovedreparation i Holland. Siden den Tid har der flere Gange været Uorden i Maskineriet, og som Følge af disse gjentagne G-jenvordigheder stemp ler "Flensburger Zeitung" det ^ele Dampskibsprojekt som totalt mislykket, ja giver endog ikke utydeligt at forstaae, at der er Fare forbunden med at gaae som Passager med "Ida", idet denne Dampbaad har en Højtryksmaskine, der virker med en Jlraft af 75 Pund pr. Qvadrattomme. Berlingske Tidende Onsdag Aften 24. August 1859: Om den sidste Lysttour til Sylt den 21de ds. med Dampskibet "Ida" skriver "Vestslesvigsk Tidende" : Paa Grund af Høivande - i Kahytterne - maatte de beklagelsesværdige Passagerer i en øsende Hegn opholde sig paa Dækket. Ikke som et Curiosum, men. som et Beviis for, med hvilken Omhu Directionen sørger for Alt, hvad der kan tjene til Publikums Bekvemmelighed, anføres endvidere, at der var henlagt et Slags Bugserfartøi i Farvandet midt mellem Høier og Sylt for i Nødstilfælde at - tage Dampe- \ Ten paa Slæb. Heldigviis har "Ida" senere suspen- i deret sin Virksomhed og er nu ført til Værftet i ved Rendsborg. Berlingske Tidende Onsdag Aften 14. December 1859: Det store Jernstøberifirma Hartvig Holler i Randsborg har i de senere Aar forbundet et betydeligt Skibsbyggeri med deres Etablissement. Paa Værftet staaer for Tiden et 92 Fod langt Jerndampskib og en 75 Commercelæster drægtig Skonnert. For Øieblikket lader firmaet bygge et stort Skuur ved Eideren, i hvilket to Skibe samtidig kunne

9 H/s. Ida. HANOcLS- Z 3 S^~A?TSWUS=ET paj ''" c:^j, " G ; III - 5. B. T. 14/ (2): være under Bygning. Sammesteds ligger det ved Rhinen byggede og fra sine uheldige Farter langs Vestkysten bekjendte Dampskib "Ida" i Vinterqvarteer efter at have faaet en ny Kjedel i Carlshutte. Berlingske Tidende Mandag Aften 26. Marts 1860: Dampskibsfarten paa Vestkysten synes, efter "Vestslesvigsk Tidende", at ville faae en regelmæssigere Gang iaar end ifjor, idet man ved en Combination af de to Dampskibe "Hammer n s og "Ida"s Farter vil etablere en directe Forbindelse mellem Høier og Husum, samt Øerne Sylt og Føhr. Det ene Dampskib skal besørge Routen Husum - Vyk i een Flodtid, det andet Routen Vyk - Sylt - Høier i den næste Flodtid. Berlingske Tidende Lørdag Aften 14. April 1860: Efter "Vestslesvigsk Tidende" skal der være truffet en Overeenskomst imellem Directionerne for Dampskibene "Ida" og "Hammer", ifølge hvilken disse ikke mere vil ooncurrere med hinanden paa samme Dag. Berlingske Tidende Onsdag Aften 9- Maj 1860: Dampskibet "Ida" har, efter -9-Vestslesvigsk Tidende", modtaget en gjennemgribende Reparation paa Ejedler osv. I Mandags begyndte det sine Farter paa Vestkysten mellem Høier, Sylt, Vyk og Husum.

10 ti LU (!) 'D 6- J "3 r^ W I O! I & 1 i ( l t ^ 1 p! 1 H 1 O 1 Ti l 1 i CO i 1 ( P i i i H 1 t 1 (0 1 tø t >' CA.

11 HANDELS- C3 SØFARTSMUSES; PÅ K?.Ci^uRr= ss I. D. S. Adolph. N P C K, V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

12 ss Imatra ex Maja. N K L G. (Lystfartøj). Int. - 1, Bygget Fairlie. Ombygget Stk. NHK. - loo IHK. Dampmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Bygget af Eg. Lænirde: Bredde: Dybde: lo' dw. 9o brutto 61 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 3^5/1899 dat. 25/ er Skibet som "Maja" købt fra af: Grosserer Alfred Christensen, København. Registrering foretaget 29/6 l899» Ifølge Anmeldelse Nr. 78/190^ dat. 3/2 19o4 er Skibet solgt til: Fabrikant Emil Falck, København, og omdøbt til "Imatra". Registrering foretaget 9/2 19o4. Ifølge Anmeldelse Nr. 3o7 A9o6 dat. z/8 19o6 er Skibet solgt til: E. Eriksen, København. (Restauratør) Registrering foretaget 5/6 19o6 Ifølge Anmeldelse Nr. 77/1908 dat. 19 /2 19o< er Skibet solgt til: P. F. Jepsen, København. (Forhyringsagent). Registrering foretaget 25/2 19o8 Ifølge Anmeldelse Nr. 9o/19o8 dat. 3/5 19o< er Skibet solgt til: Det østsjællandske Dampskibsselskab, Køge, og omdøbt til "Køge". s. D. Registrering foretaget 3/ 3 19o8.

13 HANDYS- Z3 SCFA-.TStøUSEET.!s Imatra ex Maja. N K L G. (Lystfartøj). V - 1. Billeder: "Sejl og Motor Nr. 13/19^3-" Negativer: Litteratur

14 ss Immanuel. (Hvalfanger). N W Q V. Int Bygget Kristiania, 1 Stk. NHK. - l4o IHK. Compoundraaskine Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. Dæk. x x 8,8 dw. 83 brutto 2k netto Ifølge Anmeldelse Nr. lmf / 1897 dat. lo/ er Skibet købt fra af: A/S. Dansk Hvalfangst- og Fiskeri Aktieselskab. Kbhvn. Registrering foretaget 3 /3 1897«Ifølge Anmeldelse Nr. 1O9/19O7 dat. 23/2 19o7 er Skibet solgt til: (Island)j for Kr. 2O.OOO.- Udslettet af Register 23/2 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr. 12-1^7.

15 HAKDELS- C" i ^-:.r>t3w: JS=EX 1 III ms India. O Y Z E Berlingske Tidnende Torsdag Morgen 7. Januar 1954 S ingap ore, OnscL ag: ø. K B har meddelt Politiet i Singapore, at den 18-aari -e Sømand Erling Jørgensen har været savnet fra Motorskibet "India" siden Mandag Morgen. Jørgensen havde endnu ikke indfundet sig om Bord, da "India" tidligt i Morges afgik fra Singapore til Europa. Rederiet har ikke været i Stand til at give yderligere Oplysninger on hans forsvinden.

16 V f.f- 'i ^J V 4 I I * I \ sy ^ " X>* N> \*l r\.^ fii / - NT^ >C- tc s: tf ^ <T i$,)? «S? <$ M ^ N* ^ S. /> ^ \ X o

17 *J \ ~-* /A,i s>> Sj ^ ^ s: < ^ ^ \-

18 '"^ f ^.V M M vj t < I 1 ^ 1 A. Q Vi--, ^ ^ V5 -^ ^ \ > ki»\ N*5 ^ ^v^r^^^^^ ^ r ^ < V *M /x >..«^.c* v^ ^ t $? ^ V, V. * "*> t

19 <>. J>._ & &.*.<$ S *?*- '4 %j \ v^ 4. *J s>,1 "s, I ^ * i > >S -=*, <s*..fej 'Sv ' I X * X\. > '.' N t fio? ^4 i i *5r-» 4' ">C» V vv ^ ^ v v«. V-V&h As-!S '" >

20 ss Indien ex Yorkshire. N P 1 T. Int. - 1, Bygget Harland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 6o'! 3 Stk. dobbelte skotske Kedler hver med 6 riflede Kanaler, Risteflade 297 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Årbejdstryk 180 Pund pr. Kv a drattomme. Kedler og Maskine fra Byggefærftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk. 4 Master. 6 Luger. Bak 46 Fod. Brodæk 112 Fod. Poop 51 Fod. Agterbro 2o Fod. 7 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 774 Tons Forpeaktank 56 - Agterpeaktank 44-4oo,7 x 45,2 x 28,2 Fod dw brutto netto. Som ss "Yorkshire" bygget til: Bibby Steam Ship Co., Ltd., Liverpool, og ifølge Anmeldelse Nr. A9o5 dat. / 19o5 købt fra dette Rederi af: A/S. Det østasiatiske Kompagni, København, og omdøbt til "Indien". Ifølge Anmeldelse Nr. 342/l9o7 dat. 3/6 19o7 er Skibet solgt til: Det Russisk Østasiatiske Kompagni, St. Petersborg, for Rubler og omdøbt til "Estonia". Udslettet af Register 4/6 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr brændt og totaltforlist i Rødehavet, hvorved Kaptajnen og 5 Mand omkom.

21 nj-uvijcl.3- C 3 S^FASTSiviUSEET PA KHC\ : 50HG ss Indien ex Yorkshire. N P L T. : V Billeder: D e t Østasiatiske Kompagni Pag loo. Negativer Litteratur: Sea' Breezes 1/1949 Pag 22/23: Bibby Line 5A : Endeligt.

22 HANDELS- C3 SZ~/~,P_. S;V"iUS^ET ss Indien ex Livonia ex Prins Valdemar. N Q J V. Int t 19o2 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 S t k. 477 NHK oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 27^-45^-75" Slaglængde: 48" Fart: 13 s 5 Knob. 3 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler. Indrettede til Oliefyring. Risteflade 175 Kvadratfod. Hedeflade 8.2o3 Kvadratfod, Arbejdstryk 175 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk og Shelterdæk. 2 Master. 2 Kraner. 5 Luger. 5 vandtætte Skodder. Overbygning midtskibs paa Shelterdæk 92 Fod. Vandballast: Dobbeltbundtanke 864 Tons Dybtank for Agterpeaktank lo - 389,7 x 49,2 x %,J> Fod. 797 / 5.8o3 dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 362/l9o2 dat. 17/ er Skibet som ss "Prins Valdemar" (NLVS) bygget til: A/S. Det Østasiatiske Kompagni, København. Indregistreret 17/7 19o2. Ifølge Anmeldelse Nr. 58/1905 dat. 1/2 19o5 er Skibet solgt til: A/S. Russisk Østasiatisk Kompagni, St. Petersburg, for Rubler Kr. og omdøbt til "Li voma' Udslettet af dansk Register 2/2 19o5 - Udslettelsesprotokol Nr. 4 - II - Registreringsprotokol Nr Ifølge Anmeldelse Nr. 422/l9o7 dat. 23/7 19o7 er Skibet tilbagekøbt af: A/S. Det Østasiatiske Kompagni, København, og omdøbt til "Indien". Registreret 23/7 19o7. Blad 2.

23 HANDELS- CG S'< ss Indien ex Livonia ex Prins Valdemar. N Q J V. ' Int Ifølge Anmeldelse Nr. 8/1916 dat. 5/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Orient, Aktieselskab, Kbhvn, Registreret 6/1 I916. Ifølge Anmeldelse Nr. 474/1918 dat. 24/ er Skibet den 31/ sænket af tysk U-baad ved Azorerne paa R e jse fra St. Nazaire til Hampton Roads i Ballast. 29 Besætningsmedlemmer omkom. Skibets Værdi Kr , Assurance Kr. 5«ooo.ooo.- Udslettet af Register 24/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 2o - I28. / under Losning i Kobe udbrød der Brand i Last Nr. 4, der blev en Del beskadiget.

24 HAKDELS- C3 SS.-.^TSMUSHET; ss Inga ex Hector. N B P L, feiv Bh"- m Jh'Mi i Mim ræbhft. 7^g^ac*-a^1^^fe.> > * *gws """" "**"iir - "* J" ^

25 HA ',\\~C.\ZZ:\Q ss Inga ex Hector. N B P L. Int Registreringsprotokoller: XI Registreringsdato: 16/ Certifikat: 16/ Bygget 1889 af P. Troensegaard, Svendborg, ifølge Bilbrev dat. Svendborg 12/9 I Stk. 4o NHK. - 17o IHK. Tregangsmaskine Fabrikat: Kockums mekaniska Verkstads A/B., Malmø. Kravelbygget af Eg. 1 Dæk. 2 Master. Middelfyldigt Forskib med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med afrundet Spejl. Hytte. Halvdæk agter. Fuldstændig Inderklædning. Længde 114,4 Bredde 19,9 Dybde lo,5 25/3oo dw. 217,5o brutto 134,44 netto. Ifølge Bilbrev dat. Svendborg 12/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 25/lo 1889 bygget til: Skibsbygmester P. Troensegaard, Svendborg, som ss "Hector". Ifølge Generaldirektoratets Resolution af 25/ vil Maskinen med Tilbehør, efter Ejerens Valg, være at fortolde enten efter Toldtarifens Kapitel 271 med lo% af Værdien eller efter M a skinens tarifmæssige Ansættelse samt den i Faktura og Connossement anførte Vægt, saafremt Toldvæsenet ikke maatte finde noget derimod at erindre. Ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 1/11 I889 er Maskinen fortoldet efter Kapitel 173 efter Vægt Pund - Kr. l.o32,45. Ifølge Anmeldelse Nr. 14/1895 dat. lo/l 1895 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Inga, København. Selskabets Forretningsfører er Skibsmægler Peter Lauritz Fisker, København. Skibets Navn er forandret til "Inga" og Hjemstedet til København. Registrering er foretaget 12/1 I895. Ifølge Anmeldelse Nr. 93/19oo dat. 2/3 19oo er Skibet solgt til: Grosserer, islandsk Købmand Thorarinn Erlendur Tulinius, København. Registrering er foretaget 3/3 19oo.

26 X., S: X! V i N ^K ^ ^ V^ ^ ^

27 ss Inga ex Hector. N B P L. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 38l/19o2 dat. 31/7 19o2 løb Skibet den 19/12 19ol Kl. 7 Fm. paa Rejse fra øfjord til Havnefjord i Polarisen ved Røde Hus - Island - og knuste Boven og løb fuld af Vand kun lo Favne fra Land og blev derfor landsat for at redde Besætningen. Værdi Kr. 5o.ooo.- Assurance Kr. 5o.ooo.- Lasten bestod af Sild og Salt til en Værdi af Kr. 5»3oo. og var assureret for dette Beløb. Udslettet af Skibsregistret 31/7 19o2. (Udslettelsesprotokol IV-1.)

28 *SMJSEE~ ss Inga ex Hector. N B P L. II - 1. Maritime Deposition dat. Lerwick 13/ Søforhør i København 15/4 I899. Den 11. Marts 1899 grundstødte "Inga", Kapt. P. C. M. Petersen, fra Faskrudsfjord til Blyth med islandske Produkter, i NV. Storm med høj Sø ved Lerwick. Efter at "Inga" den 7/3 var ankret op i Bressay Sound udfor Lerwick, opdagedes det, at Agterstævnen var knækket og Rorløkkerne tildels afbrækkede, uden at dette tidligere var blevet bemærket. Under Stormen den 11/3 gik Skibet i Drift for begge Ankere og strandede paa Klipperne, huggede haardt, men blev ikke læk. En i Lerwick Havn liggende Fiskedamper "Erik" af Eskefjord, 8l brutto, Kapt. Koefoed, antoges til at bringe "Inga" flot for 5o Pund Sterling med Bistand af 6 Mand fra Lerwick. Dette lykkedes næste Dag og efter at Roret var blevet repareret i Lerwick, fortsattes R e jsen den 16/3 ved Hjælp af Bugserbaad til Aberdeen til Reparation. Efter dennes Fuldendelse afsejledes derfra den 5/ Søforklaring ved Thingø Syssel 22/12 19ol. Søforhør i København 2o/l 19o2. Anmeldelse fra Rederiet 3o/8 19o2. Den 19. December 19ol kolliderede "Inga", Kapt. P. L. Knudsen, fra Øfjord til Borgarfjord med 386 Tønder Sild, med Isen udfor Røde Huuk paa Islands Nordkyst. Kl. 7,05 Fm., medens Styrmanden nogle Minutter havde forladt Dækket for at konferere med Kaptajnen, som opholdt sig i Kahytten, om Kursen, løb "Inga" med fuld Fart ind i Polarisen, som hidtil ikke havde været i Sigte. Ved Kollisionen blev "Ingas" S t ævn knust og Vandet strømmede ind i Lasten. Maskinpumpen sattes i Gang og Kl. 8,2o Fm. lykkedes det at manøvrere "Inga" klar af Isen, hvorefter Kursen sattes mod Land. Redningsbaadene klargjordes, og da Vandet trods stadig Pumpning efterhaanden steg saa højt, at det nærmede sig Fyrstederne, besluttedes det, efter afholdt Skibsraad, at landsætte "Inga", som da var fuld af Vand og huggede haardt i Grunden. Dette skete Kl. 12 Middag og 3 Timer efter forlodes Skibet. Efter at Kontrakt om Bjergning af Last og Inventar var afsluttet med Folk fra Land - Bjergeløn 1/3 af ; det ved Auktion indkomne Beløb for Godset - afsendtes Besætningen til Raufarhavn den 2o/l2 for derfra at hjemsendes med en Damper, medens Kaptajn og Maskinmester foreløbig blev paa Strandingsstedet. "Inga" blev Vrag. Skibets Værdi Kr Assurance Kr Kgl. oktr. Sø Assurance Kompagni, København.

29 c> v -P $ 3 tf - G!7i li] «L~> to 03 1 IT K C") O'J o o w J LU D Z X il) ; ' O ol 4 -v :»S! ^ t? ^

30 yi-mt!,": H/s. Ingeborg. j.-,,\.r\, (Enkeltsporet Jernbanefærge.) I IS P. /OIIS. 1. Kegistreringsprotokoller: X Registreringsdato: 24/ l/l (Omregistrering). Certifikater: 24/ Bygget 1882 / 83 af F. Schiehau? Slbingj ifølge Byggekontrakt dat. Aarhus 4/ Stk. 160 HHK. 500 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 32" - 62". Slaglængde: 45? 5". Fart: Fab ri kat: F. 8chi chau, Elbing Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. Ingen Master. Ens For- og Agterskib f skarpt afrundet ved Dæk. Hjulkassehuse. Rathus. Partiel elektrisk Belysning. Fuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Længde: 160'6". Bredde: 24 f 2 n. Dybde: Il'O in«20 / ,65 brutto netto. Ifølge Byggekontrakt dat. Aarhus 4/ o, Erklæring dat. Aarhus 5/ bygget til: De danske Statsbaner i Jylland og Fyn. Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Fredericia Toldkammer 12/ betalt med Kr T som er Jf> af Købesummen: Reichsmark eller Kr ,67. Eftermaalt 13/

31 ianoels- C3 SØFARTSMUSEER SS Ingeborg ex Uhu. N L K. / 0 U H J. Int Bygget Howaldtswerke, Kiel. 1 Stk. NHK IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. Master. 2 vandtætte Skodder. Vandballast: 5o,2 x 15,9 x 6,6 Fod. 5 / dw. 51 brutto 2 netto. Som Bugserskib ss "Uhu" blev Skibet ifølge Anmeldelse Nr. 5o8/19ol dat. 17/5 19ol købt fra det tyske Rederi: af et Partrederi, bestaaende af: cand. jur. Ludvig Albert Engberg, København, Murermester Niels Jensen, Aarhus, Jens Johannes Jensen, Tømrermester Henrik Frederik Olinus Mikkelsen, Aarhus;, Entreprenør Christian Carl Christensen, Aarhus, og omdøbt til "Ingeborg" med Hjemsted i Aarhus. Cand. jur. Ludvig Albert Engberg, København, er bestyrende Reder. Indregistreret 19/6 19ol. Ifølge Anmeldelse Nr.. ^52/19ol dat. 8/8 19ol er Skibet solgt til: A/S. Norsminde Skærvefabrik, Aarhus. Intet Navneskifte. Registreret 26/I0 19ol. Ifølge Anmeldelse Nr. 452/l9o3 dat. k/8 Skibet solgt til: 19o5 er Ingeniør, Entreprenør Niels Christensen Monberg, København. Intet Navneskifte. Registreret 5/io 19o3«29/ anmeldt ophugget.

32 BDR. ss Inge Mærsk. (I). N D L M. / O U H I. \Int Bygget A/S. Svendborg Skibsværft og Maskinbyggeri,»nummer 25- Gudmoder:? 1 Stk. l4o NHK. - 77o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: M7" Slaglængde: 34" 2 Stk. skotske Kedler, hver med 2 Kanaler. Risteflade 55 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Kedler og Maskine fra Værftets Maskinafdeling. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Well Beck. 2 Master. 4 Luger. Bak 34 Fod. Bro lol Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop 29 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 518 Tons Forpeaktank J>k - Agterpeaktank k5-253,2 x 38,2 x 18,2 Fod. 322 / 2.o78 dw. Imk9k brutto 877 netto. Bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg. Byggepris Kr. 629»^3o.~ 2o/ anmeldt solgt til: Rederiaktiebolaget Frode, Stockholm, for Kr. Jflo.ooo.- og omdøbt til "Trio" solgt til: Rederi A/B. Arild, Arild, og omdøbt til "Mercia" solgt til: Rederi A/B. Allians, Jonstorp. Intet Navneskifte.

33 HANDbLS- C 3 Sø V:U5;c i. ss Inge fersk (I). N D L M. / O U H I Int ^9 solgt til: J. Nilsson, Stockholm, og omdøbt til "Tibra". 195o solgt til: Hans Gunther Siedler, Hamborg, for hvem Firmaet F. G. Reinhold, Hamborg, var bestyrende Reder. Skibet fik Navnet "Harriet Siedler". 196o solgt til Eisen & Metall K. G., Lehr & Co., Hamborg, efter Oplægning i Lybæk fra 8/ Ankom til Wilhelmshaven 7/8 I960 for Ophugning.

34 HANDELSss Inge Mærsk. H D L M. / O U H I. k.^ 1 r IWHKB^H Jl «*SV«.»

35 HANDELS- C3 ss Inge Mærsk. (I). N D L M. / O U H I. Int Bygget A/S. Svendborg Skibsværft og Maskinbyggeri. Byggenummer 25- Gudmoder: 1 Stk. l4o NHK. - 77o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: ^7" Slaglængde: 3^" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 Kabaler. Risteflade 55 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master, k Luger. Bak 3k Fod. Brodæk lol Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop 29 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 518 Tons Forpeaktank J>k - Agterpeaktank k5-253,2 x 38,2 x 18,2 Fod. 322 / 2.o78 dw. 1.^9^ brutto 877 netto. Ifølge Anmeldelse N r. 27V1922 dat. 11/ er Skibet bj^qet til: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, for Kr. 629-^3o-- og med Hjemsted i Svendborg. Indregistreret 13/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 2o/ er Skibet solgt Rederiaktiebolaget Frode, Stockholm, for Kr. 4lo.ooo.- og omdøbt til "Trio". Udslettet af Register 2o/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr ^6 solgt til Rederi A/B. Arild, Arild, omdøbt til!!? i'iercia". I9V7 - - Rederi A/B. Aliians, Jonstorp, samme Navn. I9A9 - J. Nilsson, Stockholm, omdøbt til "Tibra". 195o - - Plans Gunther Siddler, Hamburg, for hvem Firmaet F. G. Reinhold, Hamburg, var bestyrende Reder. Omdøbt til "Harriet Siedler" I Eisen & Metall K. G., Lehr & Co., Hamburg, efter Oplægning i Lybæk fra 8/ Ankom til Wilhelmshaven 7/ for Ophugning.

36 ss Inge Mærsk. N D L M./ O U H I Forbrug af almindeligt Maskinstores ifl. Maskinrapporter. Soda: Krystal: 3 kg. Calsineret: 135 kg. Kedelstensmiddel: 39 kg. H. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: o kg. Vand: ^,3 kg. Asbestpakning: 1,5 kg. Bomulds- og Sejldugspakning: 3^3 kg. Kedeldørspakning: Hampepakning: Vandstandspakning: o kg. ^,15 kg. 26 Stk. Flangepakning: 11,2 kg. x. Gummipakning og Klapper: Asbestplade: o kg. Gummiplade: l,k kg. Fiberpakning og Klapper: Dampkit: 9 kg. o kg. 0,65 kg. Graphit: 3,3 kg. x. Fyrriste: Hovedkedler: 3 Stk. Spilkedler: o Stk. Kedelzink: 17 Stk. 1^3,5 kg. Hvidtmetal: Blyplade: 3i5 kg. 7 kg. Flettet Asbest: 9?2 kg. Messing: i Sorter: lo,k kg. i Plade: Jern: i Sorter: i Plade: Værktøjsstaal: 16,75 kg. 3o8 kg. 113 kg. 26,8 kg. Sæbe: 66,7 kg. Malerolie: 19 kg. Lak - Tørrelse og Terpentin: Rusthindrende Maling: 22 kg. Bly og Zinkhvidt: k5 kg. Betumastik: 30 kg. Andre Sorter Maling: 2 kg. 2 kg.

37 - 1. ss Inge Mærsk. NDLM. / O U H I Forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie Petroleum og Tvist ifl. Maskinrapporterne. x. : større Forbrug end andre samme Størrelse Skibe eller Maskiner. xx.: forøget Forbrug i Forhold til tidligere Aar. Kaskinrapport Nr.: 1-4. Ført: 19/5-26/ Dage. Sejlet Kvartmil; Sejlet Timer: 2-33l - Sejlet Døgn: 97*15- Fart i Knob: 8,12. Kul: Forbrug under Fart: 844,62 Tons. " pr. Døgn: 8,69 Tons. ".pr. Kvartmil: 99*87 Ibs. Opfyring og Ventetid; Ikjh Timer. 35,48 Tons. Konstant: o,o7 - o,o7* Manøvrer: 113 Timer. 31,85 Tons. Konstant: o,28. Bakfyr: 324i- Timer. 23,lS Tons. Konstant: o,o7. x. Ladning og Losning: Hovedkedler: lo74 Timer. Styremaskine: 2444 Timer. Dynamomaskine: o. Kabys og Ovne: 23,6l Tons. Spilkedler: o. Begyndelsesbeholdning: 3 Tons. Købt: 1146,53 Tons. Forbrugt: lo 5,7o Tons. Restbeholdning: 63^3 Tons. Maskinolie: lo2,42 Tons. Konstant: o,o95- x. 24,54 Tons. Konstant: o,ol. Forbrugt: 596 kg. Til Dæk: 121,5 kg. Til Stævnrør: 47,25 kg. x Til Maskinerne: 474,5 kg. Pr. Døgn: 4,88 kg. Cylinderolie: 136,8 kg. Pr. Døgn: l,4l kg. x Lampeolie-Vaclite: 111 kg. Pr. Døgn: o,5 kg. Petroleum: 445 kg. Pr. Døgn: 2.o kg. Tvist:?7 kg. Pr. Døgn: o,35 kg.

38 HANDELS- CS S0FART3MJSEET PÅ /C-iC^iLC^G ss Inge Mærsk. (I). N D L M. / O U H I Maskinrapport Nr Fra 23/12 24/12 31/12 22/12 27/ Til 24/12 31/12 22/12 27/12 25/ Dage Sejlet Sømil o o25 Timer o i Døgn 179,13 l47,o9 l44,o4 136,99 159,15 Knob: Lastet 7,43 7,24 7,60 7,66 7,5^ Ballastet 7,77 8,19 8,50 7,8l 7,84 Beregnet Dybgang angivet i Fod 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 Kulforbrug - Tons under Fart 1685, , ,o3 1379, ,76 pr. Døgn lo.o? I0.I6 Sømil (Ibs) 116,lo 115,93 112,47 122,38 124,77 Total - Tons 2ool, ,85 l682,o4 1743,58 2o21,62

39 i ANDELS- C 3 SO-s~:StøuSt:ET ss Inge Mærsk. (I). N D L M. / O U H I. V Billeder: Arkiv Negativer Litteratur:

40 ms Inge Mærsk. (II). (Tankskib). O Z A Z. s*---"

41 HANDELS- 03 Sø"; =:TSyiUSEET ms Inge Mærsk. (II). (Tankskib). 0 Z A Z. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 78. Gudmoder 1/4 1939: Frøken Gudrun Andersen. 1 Stk. 7-cyl. Firetakts, enkeltvirkende Dieselmotor. Cylinderdiameter: 29 1/8" Slaglængde: 59 1/16" 572 NHK oo IHK. 2 Stk. Donkeykedler med 180 Pund Arbejdstryk. Kedler og Motor fra A/S. Burmeister & Wain, København. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Samposter. Krydserhæk. Maskine agter, Bak 37 Fod. Bro 3^ Fod. Poop 98 Fod. 14 vandtætte Skodder. Vandballasfc: Dobbeltbundtanke 428 Tons Højtank for Vingetank agter Forpeaktank Agterpeaktank 23o - 482,9 x 65,5 x 33,9 Fod. Dybgang paa Last 28 5 o Fod. l4.5oo dw brutto netto. Hygget til Interessentselskab, bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr " 6/ anmeldt solgt til: Rederiaktiebolaget Regis, Stockholm, og omdøbt til "Tostero". Udslettet af dansk Register 6/ solgt til spanske Ophuggere. Skibet afgik fra Antwerpen 18/ til Castellon og blev ophugget i April Maaned 1966.

42 ms Inge Mærsk, (tankskib). O Z A Z. III - Berlingske lidende Tirsdag Morgen 9- November 1954= Ben første Badning "Fuel Oil" til det af Skibsreder Å P. Møller opførte Pyrolyseværk paa Kløvermarken ventes at komme hertil fra Fawley omkring åen 13. November med Motor-Tankskibet "Inge Mærsk". Olien losses i Prøvestenshavnen? men pumpes gennem lange Ledninger ind til Amager? hvor den vil blive opbevaret i j^yrolyseværkets egne Tanke.

43 3, J ' Wv '4' i i &. ~* ^ J V

44 IIJ Ml r/j T7J ^_ (r Ir". O ii.) < ; (i <n j F.U O A O '<>. % = '.) a. _, \ 7 j "i s5" A> c; v^? v.tf" ' ^ tf i!? S ^ ^ i i r / ^ V <f 4 ^ ^ ^ ^ 'M VK V ^ \ ' SJ ^'J^I^J^. j, ^, j> h-

45 HANDELS- 03 ms Inge Mærsk. (II). (Tankskib). 0 Z A Z. % V Billeder: Arkiv Vikingen lo. Negativer: Litteratur: Vikingen lo: Beskrivelse

46 MJ MJ OT :.j '-$ p ir 11' o V) o th MJ O 'y. 0 ( : o!;! ; 0«X 1 i- t V c 1 KJ v< l 4 ^ * 4 V «i.v NS "^*- HC:, I' U^ \ 5 SF ^ k S. <>->* x>- t*«s (O ^ "<? '--' -

47 ss Inger ex Ben Lomond. N M D K. In- Bygget J. Laing, Sunderland. Ombygget Stk. 118 NHK. - A-80 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 27-33" Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Arbejdstryk 7o Pund pr. Kvadrattomme. Risteflade 5k Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. 1 Stk. Donkeykedel med 9o Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Thompson, Boyd & Co., Newcastle, Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Halvdæk k5 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 255 Tons. 23^,6 x 31,7 x 21,3 Fod. 180 / dw e 1.1^5 brutto 69^ netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 362/19o3 dat. 9/7 19o3 er Skibet som ss "Ben Lomond" købt fra det engelske Rederi: af: A/S. Aalborg Dampskibsselskab, Aalborg, for Kr. 13^.822,3^ og omdøbt til "Inger". Indregistreret lo/7 19o3- i Paa Rejse fra Aalborg til Sunderland i Ballast ' strandede Skibet den k/l 19o6 ved Southerpoint Fyr mellem: Shields og Sunderland paa Grund af Strømsætning og blev Vrag. Besætningen blev reddet. Skibets Værdi og Assurance! Kr Vraget blev solgt for Kr. 3.^20.- ; Udslettet af Register 2/2 19o6 - Udslettelsesprotokol! Nr. k - I - Registreringsprotokol Nr ' /3 19o4 grundstødt i Kalundborg Fjord.

48 IA^DELS- 03 SG?. *.?.TSMlfSEEr PÅ [CSC;> -. ss Inger ex Ben Lomond. N M D K, V. - 1, Billeder: N. K. Strøyberg: "Liv og Virke" Pag 7o, Negativer: Litteratur:

49 ss. Inger. N Q S L. : Int Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft. Byggenummer 69-1 Stk. 79 NHK. - V58 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 1^-23-37" Slaglængde: 2k" 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 corrugerede Kanaler. Risteflade ^o Kvadratfod. Hedeflade 1.3oo Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. Kedler og Maskine fra Byggeværftet. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 21 Fod. Brodæk 59 Fod. Poop 22 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 23? Tons Forpeaktank 39 - Agterpeaktank ,2 x 3o,7 x 16,2 Fod. 65 / dw. '786 brutto kk3 netto. Ifølge Anmeldelse Kr. 196/19o8 dat. 23A 19o8 er Skibet hjgget til: A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg. Indregistreret 23A 19o8. Ifølge Anmeldelse Nr. 1133/1916 dat. 2o/ er Skibet den 11/ sænket i den engelske Kanal paa R jse fsa Gandia til London med Frugt. Besætningen reddet. Skibets Værdi Kr Udslettet af Register 28/ ^Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokol N r /lo 1913 paa Rejse fra Adra til Hamborg grundstødt ved Scheeleumok. Flot med Assistance af k Buffserskibe.

50 rt/^ L\ U^_ *_ - _ ^-' b^u^hct Inger Klit, "Søfart" Nr, 2«, April 1954 (2): pen, som liar vist sig at være en fortræffelig Konstruktion og særdeles velegnet til Afløsning af vor Smaasklbsflaades gamle urentable Skonnerter og G-aleaser. Endnu en "Caroline" Baad er i Ordre ved Værftet i Marstal, Jloveddata: _.e overalt Længde p.p* Største Bredde paa Spant Dybde til Hoveddæk Lasteevne Fart lastet 32 s 83 m 30? 48 m 6,48 m 2,95 m ca, 240 Tons 9 Kno"b.

51 ; HI - nis Inger Klit. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 16. Marts 1954: Let sjette Skib af den snart berømte "Caroline- Type" har i disse Lage været paa Prøveturs ^ ^ foregik i islagt Farvand. Sejladsen foregik trods disse Hindringer fint* Skibet, der bærer Havnet "Inger Klit", er "bygget paa A/S* H. C. Christensens Staalskibsværft i Marstal, til Skibsfører Klitgaard Lund, Hæstved. Det er bygget til Bureau Veritas højeste Klasse, maaler under 150 Brutto Tons, laster ca. 240 Tons d.w. og har installeret en 180 / 200 HK. Alpha Dieselmotor Type 4035 F. "Inger Klit" er det sjette Skib af "CarolineSypen der er bygget paa Værftet med Støtte af Marshall- Laan, og Skibet repræsenterer som dets Forgængere en Værdi af ca- en halv Million Kroner. Den første Rejse gaar til Skien i Norge, hvor der, skal indtages en Ladning Papirmasse til dansk Havn.. "Søfart" Nr. 2., April 1954: I en tidligere Artikel har "Søfart" behandlet den økonomiske Baggrund for "Caroline-Skibene", hvoraf endnu et "Inger Klit" i Begyndelsen af Marts er blevet leveret til Valdemar Klitgaard-Lund fra H. C, Christensens Staalskibsværft i Marstal. "Inger Klit" er som sine Forgængere paa 149 brt. og bygget til.bureau Veritas Klasse + I l/3 lu 1»1» af Staal med Henblik paa Issejlads og rigget med to Staalmaster indrettet til Sejlføring. Lastlugen er 42'5" x 13*6" og 2 Stk. 1,5-1ans Bomme betjenes af Motorlossespil. Skibet er bygget med enkelt.bund og er under Hoveddækket opdelt med 4 vandtætte Skodder. Over Hoveddækket er opbygget j^oop med Salon, Soverum og Toilet for Skibets Fører. Styrmandskammer, Kabys med kabineret Mandskabsmesse og Styremaskinrum. Lukaferne er meget smagfulde med Birketræspaneler og polstrede Møbler. Af særlig Interesse er den særdeles velindrettede Kabys med Gaskomfur og Spisekrog for Mandskabet, hvortil kommer Proviantrummet, indrettet som Isskab. Apteringen agter opvarmes med Centralvarme fra Kedel i Motorrummet. Den 4 Mand stére Besætning bor forude i 2 hyggelige Kamre, hvortil man kommer gennem et Dækshus, som foruden Trappen rummer WC og Vadskerum- Denne Del af Apteringen opvarmes med Kakkelovn. Paa Poopdækkets Forkant er Styrehuset af Teaktræ anbragt og agten herfor et Staaldækshus med Hedgang til Beboelsen og Motorrummet. Hovedmotoren er en 3-cyl., 2-Takts B. & W. Alpha-Dieselmotor, der ved 375 0/M. yder 180 Hk*, Type 403 F., direkte tilkoblet Kølevands- og Lastpumpe. Hjælpemaskineriet omfatter en 8 HK. Dieselmotor tilkoblet en selvansugende Centrifugalpumpe med en Ydeevne af ca. 25 Tons Vandtime, en 1,0 kw. 24 Volts Jævnstrømsdynamo og en Startluftkompressor. ms "Inger Klit" er det 6. Skib af "Caroline" Ty-

52 HANDELS- C 3?---. "SJUSSET ms Inger Klit. Billeder: "Søfart" ffr. 2., April (Prøvetur, Detailfotos og Planer.)

53 ss Inger Lau ex Inger. O U H L, Berlingske Tidende 2._Hovember 1947:_ A,Der.er ij$ø-±og Handelsretten afholdt^søforhør i Anledning af, at bedenet J. Lauritzens Damper "Inger Lau" den 14. Oktober d. A. paa Rejse fra Kotka til Northfleet med Træmasse, i Kielerkanalen har været i Kollision med Damperen "Inger Lise" af Oslo, hvorved begge Skibe led betydelig Skade. "Inger Laus" Fører, Kaptajn Th. S. Thomsen, forklarede, at han var paa Broen sammen med 1. Styrmand og Lodsen, der ledede Navigeringen med en tysk Kanalstyrer ved Boret. "Inger Lau" havde kort forinden passeret en anden modgaaende norsk Damper "Lindhaug", og ved Suget fra denne begyndte "Inger Lau" at dreje til Bagbord. Der blev derfor givet Ordre til haardt Styrbords Rot, men Rorgængeren varskoede da, at han ikke kunde dreje Roret helt til Styrbord, og at Skibet vedblev at dreje Bagbord over. Dette blev tilkendegivet ved 2 G-ange 2 Stød i "Inger Laus" Fløjte for at varsko en anden modgaaende Damper "Inger Lise", men dette Skib hverken ænsede eller besvarede Signalerne, men fortsatte med uændret Kurs. Der blev saa slaaet fuld Kraft Bak og givet Ordre til at lade begge Ankre gaa, men Kollisionen var uundgaaelig, og kun det ene Anker naaede Bund, inden den skete. "Inger Lau" fortsatte til Brunsbtlttel, hvor Skaden blev midlertidig udbedret, saa Sejsen kunde fortsættes. Berlingske Tidende 22. April 1948; Rederiet J. Lauritzen har solgt Damperen "Inger Lau" til Rederiet P. Molander, Bjørneborg i Finland. Skibet er i Søndags afgaaet til sin nye Hjemhavn. "Inger Lau", der er bygget i Køge i 1922, laster ca Tons dw.

54

55 <j I IU (.0 "= vt (i. J% M (O ( ) co Ih o 11. ~'<: <y. v^k NW % *'v. wjf &* r ^ 4 4 at t, * M v* N, ^. ^t ^ c* u 4 * " ^ i V Vci v\4 ^. \vt? \f» s-,

56 HAN ss Inger Skou ex Cuxhaf en. 0 Y G S. HI - 1- Berlingske Tidende 24. August 1946: Rederiet Ove Skou har erhvervet et nyt Skib, der i 1943 er søsat i Hamborg til Hamburg-Amerika-Linien, og som i Gaar kom til Helsingør Skibsværft for at blive bygget færdig. Skibet, der nu har faaet Navnet "Inger Skou", hed oprindelig "Cuxhafen". Under det sidste Krigsaar blev det slæbt til Danmark og oplagt i Isefjorden for at være i større Sikkerhed. Det bliver et Dampskib. Maskinen befinder sig ogsaa x Danmark. Den vil nu blive transporteret til Helsingør for at installeres. "Inger Skou" vil komme til at laste ca Tons dw. Der vil blive indrettet Plads til et vist Antal Passagerer, om Tallet kommer helt op paa 12 kan endnu ikke siges. Som man kan vente sig af et Skib, bestilt til HAPAG er det bygget af udmærkede Materialer og i det hele taget af god Konstruktion. Prisen, saaledes som Skibet laa ved Overtagelsen, har efter Forlydende været ca. 2,4 Millioner Kroner, bvortil kommer det Beløb, Helsingør Skibsværft skal have for at bygge det færdigt. Berlingske Tidende 9- Juli 1948s Rederiet Ove Skou faar i Dag fra Helsingør Skibs værft leveret en Nybygning, Dampskibet "Inger Skou". Rederiet købte i 1946 dette Skib af den danske Stat, som efter Kapitulationen havde overtaget det endnu ikke færdigbyggede Skrog som tidligere tysk Eiendom. Skroget blev slæbt til Helsingør, hvor Værftet fik til Opgave at bygge Skibet færdig efter Rederiets egne Tegninger og Specifikationer. Resultatet er blevet godt. "Inger Skou" er en Special Cargo Liner med aabent Shelterdæk og en Lasteevne paa ca Tons dw., bygget til Bureau Veritas højeste Klasse. Skibet har 3 meget store Luger, Master og Bomme - med en Løfteevne paa indtil 30 Tons - er anbragt saadan, at Laste- og Lossekapacitet regnes at blive den samme som paa en 5-Lugers Baad. Lastrummene er elektrisk ventileret med Henblik paa Transport af Frugt og andre letfordærvelige Varer. Skibet har udfaldende Stævn og Krydserhæk, og Overbygningen er afrundet fortil. "Inger Skou" har ventilstyret Lentz-Dampmaskine paa ca IHK, der skal give Skibet en Fart paa Knob. Kedlerne er oliefyrede. Skibets Beboelsesrum er overordentlig smukt indrettede. Midtskibs findes Kamre for 4 Passagerer, der faar egen Spise- og Rygesalon og flere Badeværelser. Ogsaa Kaptajnens, Officererne og en Del af Mandskabet har deres Aptering midtskibs, medens Resten af det menige Mandskab bor agter. For alle Kategorier er der Spise- og Opholdssaloner, udstyret med gode og magelige Møbler, rigeligt med Bade-

57 HANDELSss Inger Skou ex Cuxhafen. 0 Y G S. III - 2. B. T. 9/ (2) s værelser og kunstig Ventilation med Henblik paa Tropesejlads. "Inger Skous" nautiske Udstyr er selvfølgelig det bedst mulige. Radiostationen har tre forskellige Sendere, Nødsendere og Radiopejler. Der er Ekkolod, elektrisk Log og Telefon fra for til agter. "Inger Skou" er først og fremmest indrettet paa at indtjene Valuta ved at sejle Frugt og andre Specialladninger mellem fremmede Havne. Det er en vanskelig Tid, Skibet gør sin Entre paa Verdenshavene i, og det vides endnu ikke, hvor Jomfrurejsen skal gaa hen, men dets Reder er dog med sædvanlig Optimisme klar over, at der bliver noget at gøre. Nationaltidende 7. Juni 1952s Fra Guatemala meddeltes i Gaar, at Funktionærer ved United Fruit Company har givet Udtryk for Bekymring for det danske Skib "Inger Skou" paa Tons, der er chartret af Selskabet og sejler for dette. Kaptajnen paa Skibet, der gik paa Grund ved britisk Honduras Kyst i Tirsdags, har meddelt, at hans Skib tager meget Vand ind i Lastrum Nr. 1, og Kystfartøjer og andre Skibe er afgaaet til Assistance. "Inger Skou" var undervejs til Belize fra New Orleans med Stykgods, da det strandede. Paa Rederiet Ove Skou oplyser man, at man venter at høre fra Kaptajnen paa "Inger Skou" i Løbet af Lørdagen, og man mener ikke, at Situationen for "Inger Skous" Vedkommende er væsentlig ændret siden de første Meddelelser om Grundstødningen. I saa Fald vilde Kaptajnen utvivlsomt have sat sig i Forbindelse med Rederiet. Berlingske Tidende 8. Juni 1952s Der ankom i Gaar fra Guatemala et Telegram, som meddelte, at Rederiet Ove Skous Dampskib "Inger Skou", der er grundstødt paa Kysten af Britisk Honduras, skulde befinde sig i alvorlige Vanskeligheder som Følge af haard Sø. Rederiet modtog i Gaar fra "Inger Skous" Fører et Telegram, der siger, at Skibet er under Bjergning, og at der ikke er Grund til Ængstelse hverken for Damperen eller dens Besætning.

58 ms Inger Skou. HAM III 1. Berlingske Tidende Fredag Morgen 22. Januar 1954: Paa Burmeister og Wains Værft paa Refshaleøen søsattes i Gaar en ny, moderne Cargo Liner til Rederiet Ove Skou. Skibet, der faar en Lasteevne paa Tons dw. og en Fart paa 17 Knob, er et Søsterskib til den Type af Skibe, Rederiet siden Krigens Slutning har ladet bygge og sejlet med, med gode Resultater. Det nye Skib blev af Fru Kaptejn M. Slou døbt ved Navnet "Inger Skou". Blandt Gæsterne ved en efterfølgende Reception paa B. & W. Museum var foruden Gudmoderen, Rederen og hans Familie, Bankdirektør Thorkild Maare, Forlagsboghandler Poul Westermann, Ligningsdirektør Niels Hansen og Frue, Retspræsident Robert Hove og Frue, Højesteretssagfører Gert Jessen og Frue samt Gudmoderens Ægtefælle, Skibsinspektør, Kaptejn M. Skou. Til Stede var ogsaa B. & W.s Direktører med Damer..e Shipbuilder and Marine Engine Builder, March 19-' 54.: Burmeister og Wain: ms "Inger Skou". - Cargo motorship, 400 ft. 0 in B.P., by 56 ft. 6 in., by 36 ft. 6 in. to upper deck: and 27 ft. 0 ft. to second deck tons deadweight on 24 ft. 6 in. draught. 17 knots speed on trial in laden condition. Built for Messrs. Ove Skou Ltd., and the ShippJbig Company of 1937, Ltd., both of Copenhagen. The vessel has a raked stem, stern of cruiser type, and stream-lined funnel. There are five holds and five hatchways. Two deep tanks for the earriage of vegetable oils are arranged in the after section of Nr. 3 hold. The capacity of the holds and deep tanks is cu. ft. (bale). The outfit includes two Bipod masts. Bipod samson post, twelwe 5-ton derricks, two 25-ton derricks at Nos. 2 and 4 hatchways respectively, and electnc winches, anchor windlass and steering gear hy Mr. Thomas B. Thrige, Odense. AcsSomodation for 10 passene gers, in two two-berth and six single-berth staterooms, is arranged in the midship house, waile there is a two-berth stateroom on the boat deck for the owners. Single-berth cabines are provided for the officers and crew, with the exception of the bovs, for whom there are two-berth cabines. Ventilation of the accomodation is by mechanical and natura! means. There are three lifeboats (one motordriven) and a dinghy. The navigating equipment includes wireless apparatus, direction-finder, radar apparatus, electric log etc. The propelling machinery* constructed -by the shipbuilders, oonsists of a B. & W. (type 87&-VTF-140) single-acting, twostroke cycle, eight cylinder Diesel engine develo- ; ping I.H.P. at 125 r.p.m. The engine is equip^ ped for buming heavy oil. The auxilianes include three single-acting, four -stroke <*f^» f J «$" linder, trunk-piston Diesel-engines (type 525-i«m ach developing500 B.H.P. at 500 r.p.m. s

59 ms Inger Skou. valent to 200 kw. at 220 volts, D.C., and one singleacting, four-stroke cycle, two-cylinder, trunk-piston engine (type 213-MTHK-18) developing 20 B.H.P. at 750 r.p.m., direct coupled to a 12-kW., 220 volts D.C., dynamo and, hy a friction coupling, to a starting-air compressor. Launcaed, 21st. January. 1! Vikingen" Nr. 3., Marts 1954: Torsdag den 21. Januar 1954 søsattes fra Aktieselskabet Burmeister og Wains Skibsværft paa Refshaleøen Fragtmotorskibet "Inger Skou", Nybygning Nr. 715, kontraheret af et Interessentskab bestaaende af Dampskibs selskabet Ove Skou og Dampskibsselskabet af 1937 A/S., begge af København. Skibet hygges til Lloyds Register of Shipping's højeste Klasse A. 1. som aaben Shelterdækker med Bak. Hoveddata for ms "Inger ^kou"er: Længde mellem Perpendikulærer 121,92 m Største Bredde paa Spant 17,22 m Dybde til øverste Dæk 10,82 m. Dybde til 2. Dæk 8,23 m Dybgang 7,47 m Tilsvarende Dødvægt Tons Lastrummenes Kapacitet inclusive -, Højtanke ca ur Skibet faar et moderne Udseende med Krydserhæk og fremfaldende Stævn og forsynes med to Bipodmaster, Bipodlademast og en strømliniet Skorsten. Maskinrummet er midtskibs, og der er 3 Lastrum foran og 2 Lastrum agten for dette. Den agterste Del af Last 3 udgøres af 2 Højtanke til Transport af vegetabilsk Olie. Ventilationen er en Kombination af mekanisk og naturlig Ventilation. Der er ialt 5 Luger, der betjenes af 12 f-tons Lossebomme. Desuden er der to Sværvægtsbomme for 25 Tons over henholdsvis 2. og 4. Lugen. Alle Bomme betjenes af elektriske Spil, der ligesom Styremaskinen og Ankerspillet er af Thomas B. Thriges Fabrikat. Skibet forsynes med to 8,84 m Redningsbaade anbragt midtskibs samt en 5 S 5 m Motorbaad og en 5 m Jolle agter. I Huset midtskibs arrangeres Aptering for 10 Pas. sagerer anbragt i 2 Dobbelt- og 6 Enkeltkamre. Paa Baaddækket desuden et Dobbeltkammer for Rederen. For Officerer og Mandskab bliver overalt Enkeltkamre, idet dog Skibsdrengene faar Dobbeltkamre. De mest moderne Navigationsmidler: Radiopejler, Radar, elektrisk Log, Radio med Kortbølgesender etc. bliver installeret. Hovedmaskineriet hestaar af en enkeltvirkende otte cylindret, totakts, Krydshoved-Dieselmotor af B. & W. Type 874-VFT-140, udviklende IHK ved 125 Om- ;

60 HAXDELSms Inger Skou. - 3 "Vikingen Nr. 3-? Marts 1954 (2) drejninger i Minuttet indrettet for Drift med tung Olie. Farten paa lastet prøvetur er 17 Knob. Hjælpemaskineriet bestaar af tre femcylindrede, firetakts, enkeltvirkende Trunk Dieselmotorer, Type 525-MTH-40, der hver udvikler 300EHK ved 500 Omdrejninger i Minuttet, svarende til 200 KW ved 220 Volt Jævnstrøm, samt en tocylindret, firetakts, enkeltvirkende Trunkmotor Type' 213-MTHK-18, der udvikler 20 EHK ved 750 Omdrejninger m Minuttet, direkte koblet til en 12 KM 220 Volt Jævnstrømsdynamo og gennem Friktionskobling koblet til en Startluftkompressor. "Shipbuilding and Shipping Record", June 17, 1954: Burmeister & Wain, Copenhagen, recently delivered the cargo motorship "Inger Skou" jointly to Ove Skou Limited and the Shipping Company of 1937, Limited, both of Copenhagen. The vessel has a total cargo capacity of cu. ft. Her other principal particulars are as follow: Length between perpendiculars ft. 0 in. Breadth Depth to upper deck Depth to second deck Draugth to summer load line 56 ft. 6 in. 35 ft. 5 in. 27 ft. 0 in. 24 ft. 7 in. Corrssponding deadweight tons. Speed on loaded trials 17 knots. The "Inger Skou" has been built to Llojcd's Register classification as an open shelter-decker with forecastle. Her modem appearance may be judged from our profile arrangement, which shows the streamlined funnel, raked stem and angled fore-end to the deckhouse amidships. She is rigged with two bipod masts, a bipod derrick post and two ordinary derrick posts. The engine room is amidships, with three holds forwards and two aft, the after part of No. 3 hold being given over to two deep tanks for the transportation of vegetable oil. All holds are fitted with C0? fire-extinguishing plant with smoke detector in the Wheel-house. The ventilation is a combination of mechanical and natural. The five hatches are served by 12 five-ton derricks and two 25-ton heavy derricks, these heavy derricks serving Nos*- 2 and 4 hatches respectively. The 12 five-ton electric winches were supplied by Thomas B. Thrige, Odense. This firm also supplied the two three-ton capstans, the electric anchor winch and the electric steering gear. The accomodation for passengers and officers is arranged amidships, while the crew are accomodated j aft. Six single- and two double-berth cabins have i

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum.

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum. Hoveddata: MRD 3 Skibstype: MRD 3 Skrognummer Kendingssignal Byggeværft: DANYARD AALBORG A/S Nybygningsnummer: 2272 Søsat: 15. September 1995 Længde overalt: 18,25 meter Længde VL: 16,90 meter Bredde midtskibs:

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76.

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. ss Laura. N R D G, :nt. - 1, Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. 1 Stk. 79 NHK. - 438 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 14-23-37' 1 Slaglængde: 24" 2 Stk. skotske

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S er Danmarks førende glasfiberværft når, det drejer sig om såvel nybygninger

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free SELANDIA 1972 I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free Sådan sang Rod Steward i 1972, i det samme år som Østasiatisk Kompagnis store

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B SSB Sydskandinavisk Klassebåd B I Øster Hurup Havn, Sydøsthimmerland, ligger side om side de to SSB-sejlbåde: Margot fra 1927 (SSB DEN 1), ejet og sejlet af Hugo Hørlych Karlsen fra nabobyen Als, og Leda

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER 1941 Vinteren har været lang, kold og mørk endnu engang, uden Smil og uden Sang, uden Bægerklang. Ingen Sko og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere