Manual Generelle spørgsmål og svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual Generelle spørgsmål og svar"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: Dokumentnr.: FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i MFIstatistikken? Svar: Nedskrivninger og tab bliver behandlet forskelligt i henholdsvis MFIstatistikken og regnskabet til Finanstilsynet. Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal udlånet reduceres med nedskrivningerne, som endvidere skal opdeles i individuelle og gruppevise nedskrivninger. I MFIbalancen er udlånet upåvirket af de regnskabsmæssige nedskrivninger. De regnskabsmæssige nedskrivninger skal derfor blot udspecificeres under "Kapital og reserver" i MFIstatistikken som: individuelle gruppevise EKSEMPEL PÅ REGNSKABSMÆSSIGE NEDSKRIVNINGER I MFI STATISTIKKEN Boks 1 Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger kolonne i ark individuelle gruppevise Øvrig kapital og reserver I MFIstatistikken skal udlånet først reduceres, når der er et endeligt konstateret tab. Hvornår et tab betragtes som endeligt konstateret, følger Finanstilsynets definitioner. Dette betyder, at når der i regnskabet registreres et endeligt tab på udlån, skal dette samtidig indberettes som et tab i MFIstatistikken på BalUd for datavariablen: Tab på udlån Tab på udlån (kun obligationsbaseret udlån) Håndteringen af tab er illustreret i eksemplerne i boks 24.

2 2 EKSEMPEL, HVOR DER TIDLIGERE ER SKET REGNSKABSMÆSSIGE NEDSKRIVNINGER, OG HVOR TABET NU ER ENDELIGT Boks 2 Endeligt tabt (afskrevet), tidligere individuelt nedskrevet kolonne i ark Primobalance Tab på udlån nominel Øvrige udlån EKSEMPEL, HVOR DER ER ET ENDELIGT KONSTATERET TAB, SOM IKKE TIDLIGERE HAR VÆRET INDIVIDUELT NEDSKREVET Boks 3 Tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet kolonne i ark individuelle Øvrig kapital og reserver kolonne i ark Primobalance Tab på udlån nominel Øvrige udlån EKSEMPEL, HVOR ET TIDLIGERE ENDELIGT KONSTATERET TAB ER BLEVET TILBAGEBETALT (GENVUNDNE TAB) Boks 4 Indgået på tidligere afskrevne fordringer kolonne i ark individuelle Øvrig kapital og reserver kolonne i ark Primobalance Tab på udlån nominel Øvrige udlån kolonne i ark individuelle Øvrig kapital og reserver Kontantbeholdning I eksemplerne ses alene på øvrige udlån. Hvis der er tale om obligationsbaseret udlån, skal der ske nogle tilsvarende posteringer opgjort til markeds. Se senere spørgsmål. Emne: Nedskrivning og tab Spørgsmål: Når instituttet har genvundne tab, kender instituttet i nogle tilfælde ikke de nærmere om kunden, fordi gældsinddrivelsen er blevet outsourcet til et andet firma, og der modtages blot et samlet beløb fx kvartalsvis. Hvordan skal det indberettes?

3 3 Svar: Genvundne tab skal indberettes med negativt fortegn under datavariablen "Tab". For genvundne tab kan Nationalbanken acceptere, at alle dimensioner på BalUd udfyldes med ukendt, hvis det er umuligt for instituttet at identificere de oprindelige låne. Spørgsmål: Hvordan behandles tab på obligationsbaseret udlån i MFIstatistikken til henholdsvis nominel og markeds? Svar: Det endeligt konstaterede tab skal registreres som tab under både nominel og markeds. Tilsvarende skal der registreres en nettotransaktion, der skal opgøres som forskellen mellem tabet og lånet opgjort til henholdsvis nominel og markeds. Se eksemplet i boks 5. ENDELIGT TAB PÅ OBLIGATIONSBASERET UDLÅN MED PANT I FAST EJENDOM OPGJORT TIL HENHOLDSVIS NOMINEL VÆRDI OG MARKEDSVÆRDI Boks 5 Obligationsbaseret Nominel restgæld Markdes af udlånet (kurs 80) Ejendommen sælges på tvangsauktion Nedskrivninger er tidligere bogført til nominel kolonne i ark Primobalance Tab på udlån Nominel Obligationsbaseret udlån markeds kolonne i ark Netto Valutakurs Børskurs Primobalance transaktioner Tab på udlån reguleringer reguleringer tioner Obligationsbaseret udlån kolonne i ark Kontantbeholdning individuelle Spørgsmål: Hvordan skal det registreres, hvis der er sikkerhed i fast ejendom, og instituttet vælger at overtage ejendommen på tvangsauktion og umiddelbart herefter vælger at indfri lånet i ejendommen? (Instituttet har fortsat en "restfordring" på kunden). Svar: Idet tabet endnu ikke er endeligt konstateret, skal udlånet blive på balancen. I boks 6 og 7 er lavet to eksempler med henholdsvis en bogført af ejendommen, som er højere, og én, som er lavere end den endelige salgspris. I forbindelse med indfrielsen af lånet skal det obligationsbaserede udlån ændres til øvrige lån. Dette skal posteres som en nettotransaktion. Tilsvarende skal udstedte gældsinstrumenter nedjusteres, og i eksemplet tages pengene blot fra kassebeholdningen. Derudover skal den overtagne ejendom

4 4 og de vurderede nedskrivninger registreres. Den midlertidigt overtagne ejendom bogføres under "Residual andre aktiver" som en nettotransaktion, og modposten er "Residual andre passiver". Nedskrivninger bogføres jf. boks 1. Når den midlertidigt overtagne ejendom bliver solgt, kan det endelige tab konstateres, og posteringer afhænger derfor af, hvorvidt den endelige salgspris er højere eller lavere end det beløb, instituttet har bogført ejendommen til. EKSEMPEL, HVOR EJENDOMMEN VIDERESÆLGES EFTER TVANGSAUKTION TIL EN HØJERE VÆRDI END DEN BOGFØRTE Boks 6 1. januar Lån (kurs 100) Nedskrivning Den overtagne ejendom juli Ejendommen sælges til , endeligt tab januar kolonne i ark Primobalance Tab på udlån nominel Obligationsbaseret udlån Øvrige lån Materielle anlægsaktiver individuelle Øvrig kapital og reserver Residual andre passiver Primobalance st kolonne i ark Børskursreguleringer VPregistrerede gældsinstrumenter kolonne i ark Kontantbeholdning juli kolonne i ark Netto Valutakurs transaktioner Tab på udlån reguleringer tioner nominel Obligationsbaseret udlån 0 0 Øvrige lån st kolonne i ark Valutakursreguleri Børskursreguleri nger nger tioner VPregistrerede gældsinstrumenter 0 0 kolonne i ark Kontantbeholdning Materielle anlægsaktiver individuelle Øvrig kapital og reserver Residual andre passiver

5 5 EKSEMPEL, HVOR EJENDOMMEN VIDERESÆLGES EFTER TVANGSAUKTION TIL EN LAVERE VÆRDI END DEN BOGFØRTE Boks 7 1. januar Lån (kurs 100) Nedskrivning Overtagen ejendom juli Ejendommen sælges til , endeligt tab januar samme som før kolonne i ark Primobalance Tab på udlån nominel Obligationsbaseret udlån Øvrige lån Materielle anlægsaktiver individuelle Øvrig kapital og reserver Residual andre passiver juli kolonne i ark Primobalance st kolonne i ark Børskursreguleringer VPregistrerede gældsinstrumenter kolonne i ark Kontantbeholdning Tab på udlån nominel Obligationsbaseret udlån 0 0 Øvrige lån st kolonne i ark Børskursreguleringer VPregistrerede gældsinstrumenter 0 0 kolonne i ark Kontantbeholdning Materielle anlægsaktiver individuelle Øvrig kapital og reserver Residual andre passiver Bemærk, at selv om der sker en ændring af udlånet fra obligationsbaseret til øvrige udlån, skal lånet ikke betragtes som nyt og derfor ikke medtages på rentearket for nye forretninger (RenteNF). rentearkene Spørgsmål: Hvordan skal nedskrivninger og tab på rentearket for udestående forretninger (RenteUF) behandles? Svar: Generelt følger rentearket (RenteUF) balancearket (BalUd), og udlån skal derfor indgå i balancen, indtil lånet er endelig tabt. Dog skal det registreres, hvis instituttet beslutter at lempe i vilkårene ved at nedsætte rentesatsen, fordi låntager har økonomiske vanskeligheder. Det vil sige, at lånet nu ydes til renter under markedsrenten, og dimensionen "uerholdelige lån" skal derfor udfyldes med "ja".

6 6 Emne: Nedskrivning og tab tilbageførsel af rentebetalinger Spørgsmål: Hvordan skal det registres, hvis instituttet vælger at tilbageføre rentebeløb over for en kunde, fordi det eftergives som følge af kundens økonomiske vanskeligheder? Svar: En tilbageførsel af rentebeløb som følge af, at kunden har økonomiske vanskeligheder, skal sidestilles med, at kunden har fået nedsat rentesatsen til under markedsvilkår. Derfor skal dimensionen "uerholdelige lån" udfyldes med "ja", når rentebeløbet eftergives. Spørgsmål: Hvad er sammenhængen mellem nedskrivning og tab i regnskabet og MFIstatistikken? Svar: I boks 8 er illustreret, hvordan forskellige begivenheder registreres i henholdsvis regnskabet og MFIstatistikken. OVERSIGT OVER NEDSKRIVNINGER OG TAB I REGNSKABET OG MFI STATISTIKKEN Boks 8 Låntager misligeholder lånet Låntager får nedsat rentesatsen til under markedsvilkår som følge af økonomiske vanskeligheder Tabet opgøres endeligt (som følge af fx.gældssanering eller salg af ejendom på tvangsauktion) Regnskabet Balancen Nedskrivning af udlånet Uændret udlån (forudsat at lånet allerede er nedskrevet) Nedbringelse af udlånet, hvis endeligt tab er større end de tidligere registerede nedskrivninger MFI Balancearkene (BalUd og BalOevr) Uændret udlån, men bogføring af individuelle nedskrivninger under kapital og reserver Uændret udlån Bogføring af tabet (afskrivningen) og dermed reducering af udlånet og tilpasning af kapital og reserver Rentearket (RenteUF) Uændret udlån Ændringen af dimensionen "uerholdelige lån" til "ja" Udlånet skal ikke længere indberettes Emne: Nedskrivning og tab Spørgsmål: I forbindelse med, at et pengeinstitut køber et andet pengeinstitut, vil det købende institut overtage en række nedskrivninger. Hvordan skal de indberettes?

7 7 Svar: Nedskrivninger og tab bliver behandlet forskelligt i henholdsvis MFIstatistikken og regnskabet til Finanstilsynet. I MFIstatistikken skal udlånet først reduceres, når der er et endeligt konstateret tab. Derfor skal de eventuelle overtagne nedskrivninger indberettes sammen med instituttets øvrige nedskrivninger under " individuelle" på arket "BalOevr". Samtidig skal de købte udlån medtages på arket "BalUd".

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere