Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for tildeling af tilskud fra tilskudsordningen til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Ansøger: Ejer af deponeringsanlæg eller en region med forureningsansvar for en losseplads, for hvilke der ansøges om tilskud til etablering af biocover. 2) Baselineundersøgelse: En undersøgelse, som udføres på deponeringsanlægget eller lossepladsen inden etablering af biocover, og som fastlægger den samlede metanemission via to totalmålinger samt emissionsmønstret via en overfladescreening, og som derudover indeholder en udarbejdelse af et overblik over gasspredning og emission ved hjælp af for eksempel kortmateriale. 3) Biocover: System til reduktion af metanemission fra et deponeringsanlæg eller en losseplads som baserer sig på biologisk metanoxidation ved hjælp af kompost eller tilsvarende materiale, der understøtter metanoxiderende mikroorganismer. 4) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 5) Losseplads: En samlebetegnelse for lossepladser, deponier, fyldpladser, affaldsdepoter eller lignende anlæg, som ikke er omfattet at definitionen af deponeringsanlæg. 6) Metanoxidationsmateriale: Materialet, for eksempel kompost, der skal understøtte metanoxidation i biocoversystemet. Metanoxidationspotentialet skal analyseres og dokumenteres via tests, for eksempel via batchtests, og skal være minimum 20 µg oxideret CH4/g tørvægt/time. 7) Metanoxidationspotentiale: Metanoxidationsmaterialets potentiale til at understøtte mikrobiel metanoxidation. 8) Monitering: Bestemmelse af den samlede metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, ved udførelse af en totalmåling. 9) Overfladescreening: En kortlægning af deponeringsanlæggets eller lossepladsens metanemission med en metode, som måler den relative metanemission fordelt over deponeringsanlæggets eller lossepladsens overflade og installationer, og hvor resultatet præsenteres grafisk, for eksempel med en farvegraduering, der illustrerer spændet fra laveste til højeste værdier. 10) Totalmåling: Måling af den totale metanemission fra den relevante del af deponeringsanlægget eller lossepladsen med en metode, som fra afstand integrerer det samlede metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, med en måleusikkerhed på maksimalt ± 20 %. 11) Udbedring: Fysisk efterbehandling af områder med forhøjede metanemissioner, der er identificeret efter etablering af biocover, med henblik på at nedbringe metanemissionen fra disse områder. Kapitel 2 Generelle bestemmelser for tilskudsordningen 3. Tilskud kan gives til private og offentlige ejere af deponeringsanlæg, samt til regionerne. 1

2 4 Tilskud kan gives til etablering af biocovers på deponeringsanlæg eller lossepladser, hvor deponeringsaktiviteten er ophørt, eller på nedlukkede dele af deponeringsanlæg i drift. 5. Tilsagn om tilskud efter tilskudsordningen foregår i trin, jf. stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn for hvert trin. Stk. 2. Tilskudsordningen er inddelt i følgende trin: 1) Ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning jf. kapitel 3. 2) Ansøgning om tilskud til biocoveretablering (inklusiv monitering og vedligeholdelse), jf. kapitel Tilskuddet dækker 100 % af de i stk. 2 nævnte aktiviteter og materialer i det samlede biocoverprojekt jf. kapitel 3-9. Stk. 2. Tilskud dækker ansøgers omkostninger til 1. Baselineundersøgelse, 2. udarbejdelse af projektansøgning, 3. ansøgers omkostninger til administration i forbindelse med etableringen biocover, 4. entreprenøromkostninger, 5. materialer, 6. obligatorisk kompostanalyse, 7. nødvendig afdækning, 8. udgifter til revisor i forbindelse med aflæggelse af regnskab for biocoveretablering 9. opfølgende måling, ca. 2 måneder efter etablering, 10. eventuel udbedring af biocoveret på baggrund af opfølgende måling, 11. monitering 2 gange om året i 2 år og 12. vedligeholdelse frem mod Stk. 3. Tilskud dækker ikke afdækning eller etablering af andre fysiske foranstaltninger, som er påkrævet efter anden lovgivning. Kapitel 3 Ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse og udarbejdelse af projektansøgning 7. Ansøgning indsendes via skema til ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning, som findes på Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde 1) stamdata for det deponeringsanlæg eller den losseplads, der søges om tilskud til baselineundersøgelse af, 2) fysiske data for den del af deponeringsanlægget eller lossepladsen, der er relevant med hensyn til eventuel biocoveretablering, 3) opsummering af nyeste resultater fra eventuelt tidligere udførte gasmålinger, 4) opsummering af nyeste resultater fra eventuelle modelleringer af metanemission, 5) forventet fremgangsmåde for baselineundersøgelsen, 6) forventet fremgangsmåde ved udarbejdelse af projektansøgning, 7) underskrift fra lodsejer på tilladelse til adgang til deponeringsanlægget eller lossepladsen i de tilfælde, hvor regionen er ansøger, 8) underskrift fra ansøger på ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning og 9) eventuel yderligere information, som fremgår af skemaet til ansøgning om tilskud til baselineundersøgelse med henblik på biocoveretablering og tilskud til udarbejdelse af projektansøgning. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger. 8. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til baselineundersøgelse samt eventuel projektansøgning, såfremt 2

3 1) historiske data for affaldsmængder og -sammensætning indikerer væsentlig forekomst af organisk stof i affaldet fra deponeringsanlægget eller lossepladsen, 2) tidligere undersøgelser (herunder gasmodelleringer og/eller gasmonitering) har vist tegn på væsentlig metanemission fra affaldet på deponeringsanlægget eller lossepladsen, eller 3) tidligere målinger af den samlede metanemission har vist væsentlig metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen. Stk. 2. Der kan maksimalt ydes sammenlagt kr. til baselineundersøgelse og udarbejdelse af projektansøgning, pr. deponeringsanlæg eller losseplads. Stk. 3. Miljøstyrelsen godkender ansøgninger under hensyn til det indsendte materiale og foretager en prioritering inden for finanslovens rammer for etablering af biocovers på affaldsdeponier. Kapitel 4 Afrapportering af baselineundersøgelse og udbetaling af tilskud 9. Resultaterne af baselineundersøgelsen og regnskabet for udførelsen af baselineundersøgelsen afrapporteres til Miljøstyrelsen. 10. Afrapportering skal ske i skema til afrapportering af baselineundersøgelse, som findes på Afrapporteringen skal indeholde 1. oplysninger om deponeringsanlæggets eller lossepladsens stamdata, 2. opsummering af resultater og måleforhold, 3. rapport over baselineundersøgelse med de specifikationer, som fremgår af skemaet til afrapportering af baselineundersøgelse og 4. regnskab, jf. 13, stk Hvis baselineundersøgelsen viser en metanemission på under 6 kg CH 4 /time, er ansøgeren ikke berettiget til at afholde udgifter til udarbejdelse af projektansøgningen inden for tilsagnet, jf. 8, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan tage træffe beslutning om, at en ansøger, hvis baselineundersøgelsen viser en metanemission på under 6 kg CH 4 /time, kan gå videre med udarbejdelse af projektansøgningen inden for tilsagnet, jf. 9, såfremt ansøger har tilkendegivet ønske herom i afrapporteringen. Stk. 3. Miljøstyrelsens beslutning, jf. stk. 2, træffes senest 31. december 2017 på baggrund af en prioritering i forhold til øvrige ansøgninger. 12. Hvis baselineundersøgelsen viser en metanemission, der overstiger 6 kg CH 4 /time, er ansøgeren berettiget til at afholde omkostninger til udarbejdelse af projektansøgning. Udbetaling af tilskud til baselineundersøgelse 13. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter og ansøgers egne omkostninger i forbindelse med baselineundersøgelsen, når ansøger via et regnskab dokumenterer, at baselineundersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, og alle udgifter er afholdt. der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter. Stk. 3. Regnskabet for baselineundersøgelsen skal attesteres af ansøgeren. Kapitel 5 Projektansøgning 14. Ansøgning om tilskud til biocover (projektansøgning) skal ske i skema, som kan findes på 3

4 Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde 1) oplysninger om stamdata for deponeringsanlægget eller lossepladsen, 2) angivelse af, hvilken type af biocover, der søges tilskud til, 3) opsummerede forventninger til det ansøgte biocoversystems effektivitet til reduktion af metanemission, 4) opsummerede forventninger til økonomi og forventet etableringsperiode, 5) projektbeskrivelse for etablering af biocover, med de specifikationer, der fremgår af skemaet til ansøgning om tilskud til biocoveretablering (projektansøgning), 6) eventuel yderligere information, som fremgår af skemaet til ansøgning om tilskud til biocoveretablering (projektansøgning), og 7) regnskab for udarbejdelse af projektansøgning, jf. 15. Stk. 3. Miljøstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger. 15. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til udarbejdelse af projektansøgningen, når ansøger dokumenterer de afholdte udgifter via et regnskab. der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter. Stk. 3. Regnskabet for udarbejdelse af projektansøgning skal attesteres af ansøgeren. Stk. 4. Miljøstyrelsen kan bestemme, at tilskud udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte udgifter. Kapitel 6 Tilsagn om tilskud til etablering af biocover 16. Miljøstyrelsen giver tilsagn om tilskud til biocoveretablering, efter en prioritering inden for den samlede pulje og under hensyn til blandt andre følgende kriterier: 1) Forventet samlet og relativ reduktion af den totale metanemission fra deponeringsanlægget eller lossepladsen. 2) Opfyldelse af krav til design af biocover herunder test af materialers egnethed, håndtering af gastransport, infiltrerende nedbør og overfladevand mm. 3) Prisen på anlægget. Stk. 2. Tilsagnet, jf. stk. 1, dækker også omkostninger til eventuel senere udbedring og monitering, jf. kapitel 8 og 9. Kapitel 7 Dokumentation for det etablerede biocover og udbetaling af tilskud til etableringen 17. Efter etablering af biocover skal der fremsendes dokumentation for det udførte biocover via skema for afrapportering af biocoverprojektets etablering, som findes på 18. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til etableringen af biocoveret og til ansøgers egne omkostninger i forbindelse med etableringen af biocoveret, når ansøger via et regnskab dokumenterer, at biocoveret er etableret i overensstemmelse med ansøgning, og alle udgifter er afholdt. der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt udgifter til materialer. Stk. 3. Regnskabet for etableringen af biocoveret skal attesteres af ansøgeren og påtegnes af en revisor. Kapitel 8 4

5 Opfølgende totalmåling, overfladescreening og eventuel udbedring måneder efter etableringen af biocover er afsluttet skal ansøger udfører en totalmåling af metanemission suppleret med en overfladescreening af metanemissionen. Hvis målingerne viser, at biocoveret ikke medfører en reduktion i metanemission, svarende til den forventede reduktion angivet i ansøgning om tilskud til biocoveretablering, eller der ses betydelige punktudslip af metan, skal ansøger foretage udbedring af biocoveret. 20. Efter opfølgende totalmåling, overfladescreening og eventuel udbedring skal ansøger fremsende dokumentation for det udførte arbejde via skema for afrapportering af opfølgende totalmåling, overfladescreening og eventuel udbedring, som findes på 21. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter og til ansøgers egne omkostninger i forbindelse med totalmåling, overfladescreening samt eventuel udbedring af biocoveret, når ansøger via et regnskab dokumenterer, at udgifter forbundet hermed er afholdt. Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter i form af en specificeret oversigt, der som minimum viser de enkelte udgiftsposter, herunder timesatser og tidsforbrug fordelt på projektets parter samt eventuelle udgifter til materialer. Stk. 3. Regnskabet skal attesteres af ansøgeren. Kapitel 9 Monitering 22. Ansøgeren skal foretage monitering hvert halve år i to år efter etablering af biocoveret. Første monitering skal foretages ca. et halvt år efter den endelige etablering af biocoveret eller den endelige udbedring af biocoveret. Stk. 2. Resultaterne skal indberettes til Miljøstyrelsen, så snart målingerne er foretaget og måledata er bearbejdet. Måleresultaterne indberettes via Stk. 3. For anlæg med miljøgodkendelse skal resultaterne endvidere indgå i den almindelige årsrapport. 23. Miljøstyrelsen udbetaler tilskud til de afholdte udgifter til moniteringen efter modtagelse af dokumentation herfor. Kapitel 10 Administrative bestemmelser mm. 24. Miljøstyrelsen kan forlange at blive gjort bekendt med regnskaber, og øvrig dokumentation, som vedrører de tilskudsberettigede projekter efter denne bekendtgørelse. 25. Afgørelser efter finansloven for , tekstanmærkning nr. 106, stk. 4 og 5, og efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 11 Ikrafttræden 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere