Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave"

Transkript

1 Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune. Tagensvej 188, København NV 2 Normering Institutionen er normeret til 22 børnehavebørn. 3 Åbningstider Stk. 1: Institutionen er åben på alle hverdage kl. 7:00-16:30, undtaget mandag, for hvilken gælder 7:00-17:00, jf. dog stk. 2 Stk. 2: Institutionen har lukket 9 dage om året, som placeres som følger: uge 29 (5 dage) de 3 dage før Skærtorsdag dagen efter Kr. Himmelfart Stk. 3: Indskrænkning af åbningstiden skal ske med mindst 1 måneds varsel. Udvidelser af åbningstiden kan ske uden varsel. Åbningstiden skal altid minimum være 48 timer om ugen. 4 Institutionens formål Stk. 1: Institutionen drives som privatinstitution i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Stk.2: Institutionens formål er at stille dagtilbud til rådighed for børn i alderen 3 til 6. Stk. 3: Institutionens formål er at drive institutionen efter dagtilbudslovens bestemmelser og de til enhver tid gældende love mv., der bestemmer og regulerer drift af dagtilbud.

2 a) at sikre udmøntningen af de pædagogiske og værdimæssige formål som er: at give børnene de bedste muligheder for at begå sig i fremtidens innovationssamfund at skabe et miljø af engagerede og dynamiske mennesker, der sikrer den enkeltes ret og pligt til at drive sine talenter til deres fulde potentiale, samt at dyrke det sociale og faglige kompetencesæt der kræves for at kunne indgå i og bidrage til et sådant miljø. Dette miljø anses for værende det centrale element i institutionens virke og den bedst tænkelige start til et livslangt læringsforløb. b) at skabe debat om og deltage i den offentlige debat om børns og unges vilkår samt at støtte og arbejde for udvikling af børn og unges frihed og vilkår. 5 Institutionens formue Institutionens formue er henlagt til at fremme institutionens formål Institutionens ledelse består af: 6 Institutionens ledelse 1) en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse af institutionen, herunder den overordnede arbejdsgiverkompetence. 2) en leder, der i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området og under ansvar for bestyrelsen varetager den daglige ledelse og drift af institutionen 7 Bestyrelsen Stk. 1: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. 3-5 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn i institutionen for en 2-årig periode,. 1 medlem vælges/udpeges af institutionens støtteforening for en to-årig periode og 1 medlem vælges/udpeges af personalet, jf. 8. Det af personalet udpegede medlem kan ikke være en del af det ledende personale. Stk. 2: For de forældrevalgte medlemmer vælges 2 suppleanter af og blandt forældre til børn i institutionen for en 1-årig periode, jf. 7 Stk. 3: For de 2 ikke-forældrevalgte/udpegede medlemmer udpeges 1 suppleant for en 1-årig periode, jf. 8 Stk. 4: Flertallet i bestyrelsen skal bestå af forældre

3 8 Valg af forældrevalgte medlemmer og suppleanter Stk. 1: Bestyrelsen skal i samarbejde med lederen skriftligt indkalde forældre til børn i institutionen til et årligt forældremøde med valg af forældrevalgte medlemmer og/eller suppleanter. Indkaldelsen til forældremødet skal udsendes senest 3 uger forud for mødet, og forældremødet skal afholdes senest ved udgangen af november måned. Stk. 2: Forældre til børn i institutionen er valgbare og har stemmeret ved valgt af forældrevalgte medlemmer og/eller suppleanter. Stk. 3: Personer med forældremyndighed over børn i institutionen er omfattet af forældre. Stk. 4:På forældremødet gennemgås/fremlægges en beretning om arbejdet i/med institutionen fra henholdsvis bestyrelsen og lederen. Stk. 5: Ved afstemningen kan der afgives 1 stemmer pr. familie i institutionen. Stk. 6: Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. 9 Valg af ikke-forældrevalgte medlemmer og suppleanter De 2 ikke-forældrevalgte medlemmer vælges/udpeges af personalet og støtteforeningen i henhold til disses respektive retningslinjer. 10 Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en næstformand på det førstkommende bestyrelsesmøde efter forældremødet. 11 Udtræden af bestyrelsen i løbet af valgperioden Stk. 1: Bestyrelsens medlemmer kan efter eget ønske udtræde af bestyrelsen i løbet af en valgperiode. Stk. 2: Et forældrevalgt medlem udtræder af bestyrelsen med virkning fra den dato, hvor det pågældende medlem ikke længere har børn i institutionen. Stk. 3: Stk. 1 og stk. 2 gælder også for suppleanter Stk. 4: Ledige poster genbesættes forud for den førstkommende konstituering i overensstemmelse med 8 og 9.

4 12 Bestyrelsens virksomhed Stk. 1: Bestyrelsen udøver sin virksomhed på møder Stk.2: Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året Stk. 3: Bestyrelsen har kompetence til at træffe beslutninger med deltagelse af mindst halvdelen af dens medlemmer. Stk. 4: Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk. 5: Der udarbejdes skriftligt mødereferat over mundtlige drøftelser og trufne beslutninger. Stk. 6: Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere regler om sine interne forhold mv. 13 Åbenhed omkring bestyrelsens møder Stk. 1: Institutionens leder og evt. souschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret Stk. 2: Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møde uden stemmeret Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde andre relevante personer til sine møder. 14 Formandsbeslutninger Stk. 1: Formanden kan på vegne af bestyrelsen træffe beslutninger i sager af særdeles hastende karakter. Stk. 2: Formanden forelægger sådanne beslutninger til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. 15 Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder og evt. souschef samt andre medarbejdere Stk. 1: Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og evt. souschef. Stk. 2: Institutionens leder ansætter og afskediger alle andre medarbejdere Stk. 3: Personalesammensætningen skal være ansvarlig og skal som minimum være på niveau med Københavns Kommunes vejledende anbefalinger. Stk. 4: Ved ansættelse af leder, evt. souschef og andre medarbejdere skal der indhentes reference fra tidligere arbejdspladser, børneattest og straffeattest.

5 Stk. 5: Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår følger de til enhver til gældende overenskomster på området. 16 Inhabilitet og tavshedspligt Stk. 1: For bestyrelsens medlemmer og suppleanter, institutionens leder og evt. souschef samt andre medarbejdere gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt mv. Stk. 2: Bestyrelsen skal skriftligt orientere bestyrelsens nye medlemmer og suppleanter om den i stk. 1 nævnte tavshedspligt. Stk. 3: Nye medlemmer og suppleanter skal indlevere en kvittering for modtagelsen af orienteringen, jf. stk Forældrebetaling Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen Stk. 2: Forældrebetalingen fastsættes med udgangspunkt i de kommunale takster ud fra et princip om, at økonomi ikke må være en hindrende faktor for optagelse. Stk. 3: Forældrebetalingen forfalder til betaling den 1. i måneden. 18 Indmeldelse af børn Stk. 1: Et barn kan optages i institutionen, når der er en ledig plads og barnet har den rette alder. Stk. 2: Hvis et barn har rette alder, og der ikke er en ledig plads i institutionen kan barnet opskrives på institutionens venteliste. Stk.3: Institutionen tilbyder en ledig plads til et barn på ventelisten i overensstemmelse med følgende retningslinjer: 1) barnets anciennitet på ventelisten 2) søskende til børn, der allerede er i institutionen priorieteres 3) at institutionen kan sikre en socialt og kulturelt mangfoldigt sammensat børne- og forældregruppe 19 Udmeldelse af børn

6 Stk. 1: Forældre kan udmelde et barn ved at give institutionen skriftlig meddelelse herom med 1 måneds varsel til den 1. måneden. Stk. 2: Bestyrelsen kan i almindelighed opsige et barn med 1 måneds varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt efter fristens udløb. Opsigelsen forudsætter, at institutionen herefter har rykket skriftligt for forældrebetalingen, og at der trods en sådan rykker foreligger en fristoverskridelse på mindst 1 måned. 20 Hæftelse Institutionen hæfter med sin formue for alle institutionens forpligtelser efter dansk rets almindelige regler. 21 Tegningsret Institutionen tegnes af formanden og næstformanden, eller alternativt formanden og to menige bestyrelsesmedlemmer. 22 Regnskab Stk. 1: Institutionens regnskabsår er kalenderåret Stk. 2: Institutionens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor 24 Nedlæggelse Stk. 1: Beslutning om nedlæggelse af institutionen kræver tilslutning fra alle medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2: I tilfælde af nedlæggelse af institutionen skal dens egenkapital anvendes til sociale formål for børn og unge. 23 Ændringer af vedtægten Stk. 1: Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra mindst 2/3 medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2: Vedtægtsændriner skal godkendes på forældremødet. Stk. 2: Vedtægtsændringer skal godkendes af Københavns Kommune. 24 Ikrafttræden

7 Stk. 1: Vedtægten trådte i kraft 1. februar 2014 Vedtaget på bestyrelsens møde d. 10/03/2014 Malene Kirkegaard, Formand Pia Kelter-Legendre Emmanuelle Assenza Annie Boisclair Laurent Moreÿ

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere