FORENINGS- HÅNDBOGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGS- HÅNDBOGEN"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen

2 SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening i (DFS). Begreber i denne foreningshåndbog Det er naturligvis vigtigt for os, at du forstår det, du læser i denne foreningshåndbog. Derfor vil vi lige definere et par begreber og forkortelser med det samme. 1) forkortes til DFS 2) Dansk Ungdoms Fællesråd forkortes til DUF 3) Vi bruger begrebet lokalforening i stedet for betegnelser som klub, børneklub, juniorklub, søndagsskole, børnekirke, Gospel Kids-gruppe osv. 4) Vi bruger konsekvent det lidt formelle begreb generalforsamling kald det gerne en årsfest eller børnefest i jeres lokalforening, hvis I synes, det lyder lettere tilgængeligt. I skal blot overholde de krav, der er til en generalforsamling. Hvis du på har nogen spørgsmål måde til har det, spørgsmål du læser til i foreningshåndbogen, det, du læser i foreningshåndbogen, er du altid velkommen er du altid til at velkommen kontakte til at kontakte landskontoret organisationskonsulent på tlf Mikael eller Arendt Laursen på tlf , mobil eller på Hvordan er DFS opbygget? DFS blev med virkning fra 1. januar 2001 organiseret som en forening. I en forening har medlemmerne demokratisk indflydelse både på lokal-, kreds- og landsplan. Børn vælges til lokalforeningens børneråd ved lokalforeningens generalforsamling. De valgte børn samt lederne udgør børnerådet. Gennem børnerådet kan lokalforeningen opstille en kandidat til valg til den lokale kredsbestyrelse ved kredsens generalforsamling. DFS øverste myndighed er generalforsamlingen i kredsformandskabet, som består af alle kredsformænd (samt evt. øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer med stemmeret; se afsnit 3.5) og landsudvalget i DFS. Seks af landsudvalgets ti medlemmer vælges på denne generalforsamling, hvor hver kreds har mulighed for at opstille en kandidat. På denne måde har medlemmerne indflydelse på deres egen forening både i børnerådet (lokalt), i kredsbestyrelsen (regionalt) og i landsudvalget (nationalt). Man kan vælge lokalt at lade forældrene opstille til børnerådet, hvis man synes, at det er mere hensigtsmæssigt. Men generelt anbefaler vi, at børnene selv får lov til at sidde med i børnerådet, så snart de er gamle nok til det. Du kan se en model af vores demokratiske struktur på næste side.

3 SIDE 02 FORORD Figur 1: Den demokratiske struktur i DFS LANDSuDvALG KREDSFORmANDSKAB KREDSBEStyRELSE BøRNERÅD medlem

4 SIDE 03 FORORD Hvorfor organisere sig som forening? DFS er en forening på linje med andre foreninger. Og DFS er en forening, som har formuleret et bestemt formål og et grundlag. Det gælder såvel landsarbejdet som arbejdet på lokalt og regionalt plan. Der er noget sundt og rigtigt i, at medlemmer har indflydelse på deres egen forening. De lærer noget vigtigt om ansvarlighed, lederskab og demokrati. Desuden giver organiseringen som forening nogle muligheder for at kunne modtage økonomisk støtte til at fremme vores arbejde og formål. Organiseringen er en forudsætning for, at DFS på landsplan kan modtage støtte fra tipsmidlerne, ligesom den lokale organisering er en del af forudsætningen for, at en lokalforening kan modtage støtte jf. folkeoplysningsloven (det er her, man fx kan søge lokaletilskud, tilskud til kurser osv.). Derfor anbefaler vi, at alle lokale afdelinger i DFS organiserer sig som lokalforeninger. Det betyder rigtig meget for DFS arbejde. Hvorfor denne foreningshåndbog? 1) For at give hjælp, råd og vejledning til at organisere sig lokalt som lokalforening 2) For at gøre tingene overskuelige og lette at gå til 3) For at give en tjekliste for, hvad der er vigtigt at huske i lokalforeningen i årets løb Ovenstående fylder i praksis ikke så meget, som det ofte gør i tanken! Med venlig hilsen Dorte Herluf Krogh Christensen Eriksen Bent Molbech Pedersen Mikael Arendt Laursen formand landsleder organisationskonsulent

5 SIDE 04 INDHOLDSOvERSIGt Forord...01 Afsnit 1: Oversigt 1.1: Hvad er en lokalforening i DFS? : Hvad er en kreds i DFS?...06 Afsnit 2: Praksis i lokalforeningen 2.1: Indmeldelse, og indmeldelseserklæring og medlemskort : Kvittering for betalt kontingent : Oplysninger til sekretariatet hvert år (tjekliste) : Vedtægter for det lokale arbejde : Generalforsamling - hvordan? : Børnerådet : Regnskab...22 Afsnit 3: Praksis i kredsen 3.1: Kredsvedtægter : Opstilling af kandidater til kredsbestyrelsen : Kredsregnskab : Kredsgeneralforsamlingen : Kredsen og kredsformandskabets generalforsamling...28 Hjælp...30

6 SIDE 05 AFSNIt 1: OvERSIGt 1.1 Hvad er en lokalforening i DFS? Følgende betingelser skal være opfyldt af en lokalforening i DFS: 1) Medlemmer En lokalforening har indmeldte medlemmer af DFS (se vedr. indmeldelse i afsnit 2.1). Medlemmer under 30 år skal betale et kontingent på minimum 75 kr. årligt, for at de tæller med i DFS ansøgning om tipsmidler. Medlemmer Kontingentet over tilhører 30 år lokalforeningen (typisk ledere) kan og indgår evt. fritages derfor for som betaling en indtægt af kontingent, i regnskabet. hvis Der man er beslutter ingen regler dette for, i lokalforeningen. hvad kontingentpengene Kontingentet skal bruges tilhører til. lokalforeningen og indgår derfor som en indtægt i regnskabet. Der er ingen regler for, hvad kontingentpengene skal bruges til. Medlemskab er en forudsætning for at have indflydelse i lokalforeningen, have stemmeret i kredsen eller stille Medlemskab op som kandidater en forudsætning til valg til landsudvalget. for at have indflydelse Kredsbestyrelsesmedlemmer i lokalforeningen, skal have være stemmeret indmeldte i kredsen medlemmer eller stille i op en lokalforening som kandidater i DFS. til valg til landsudvalget. Kredsbestyrelsesmedlemmer skal være indmeldte medlemmer i en lokalforening i DFS. 2) Vedtægter 2) En Vedtægter lokalforening har sine egne vedtægter (se vedr. vedtægter i afsnit 2.4). Alternativt kan lokalforeningen En vælge lokalforening blot at tilslutte har sine sig DFS egne landsvedtægt. vedtægter (se vedr. vedtægter i afsnit 2.4). Alternativt kan lokalforeningen vælge blot at tilslutte sig DFS landsvedtægt. 3) Generalforsamling med valg til børneråd 3) Medlemmerne Generalforsamling skal have med indflydelse valg til børneråd på deres egen lokalforening. En lokalforening afholder årligt en general- Medlemmerne forsamling med skal valg have til børneråd indflydelse (se på vedr. deres generalforsamling egen lokalforening. i afsnit En 2.5 lokalforening og børneråd afholder i afsnit årligt 2.6; vedr. en generalforsamling af kandidater med valg til til kredsbestyrelsen børneråd (se vedr. se afsnit generalforsamling 3.2). i afsnit 2.5 og børneråd i afsnit 2.6; vedr. opstil- opstilling af kandidater til kredsbestyrelsen se afsnit 3.2). 4) Selvstændig økonomi og regnskab 4) En Selvstændig lokalforening økonomi skal have og selvstændig regnskab økonomi og skal derfor også udarbejde et selvstændigt regnskab som En skal lokalforening godkendes på skal generalforsamlingen have selvstændig økonomi (se hvad der og skal kræves derfor vedr. også regnskab udarbejde i afsnit et selvstændigt 2.7). regnskab som skal godkendes på generalforsamlingen (se hvad der kræves vedr. regnskab i afsnit 2.7). 5) Jævnlige aktiviteter 5) En Jævnlige lokalforening aktiviteter skal have jævnlige aktiviteter og kunne dokumentere dette. Dette dokumenteres lettest med En en kopi lokalforening af programmet skal have eller jævnlige lignende. aktiviteter Ved jævnlige og kunne aktiviteter dokumentere forstås som dette. absolut Dette minimum dokumenteres kvartalsvise lettest med en akti- kopi viteter af programmet der er relevante eller i lignende. forhold til Ved lokalforeningens jævnlige aktiviteter formål. forstås som absolut minimum kvartalsvise aktiviteter der er relevante i forhold til lokalforeningens formål. Hvert år i december skal alle DFS lokalforeninger indsende oplysninger til DFS sekretariat. Dette er afgø- Hvert rende vigtigt, år i december for at DFS skal alle kan DFS søge om lokalforeninger tipstilskud via indsende DUF. Se oplysninger oversigten til over, DFS hvad sekretariat. der skal sendes Dette er ind, afgørende tjeklisten vigtigt, i afsnit for 2.3. at DFS kan søge om tipstilskud via DUF. Se oversigten over, hvad der skal sendes ind, og og tjeklisten i afsnit 2.3. Hvor kan jeg få hjælp til organiseringen som lokalforening? se sidste side i denne håndbog. Hvor kan jeg få hjælp til organiseringen som lokalforening? se sidste side i denne håndbog.

7 SIDE 06 AFSNIt 1: OvERSIGt 1.2 Hvad er en kreds i DFS? 1) En kreds i DFS dækker et større område end de lokalforeningerne typisk en eller flere kommuner. For at blive godkendt som en distriksforening jf. folkeoplysningsloven skal kredsens område strække sig ud over en enkelt kommune og have mindst én aktiv lokalforening også udenfor hjemkommunens grænser. 2) I hver kreds vælges en kredsbestyrelse på typisk 3-7 medlemmer. I meget store kredse kan man vælge at have større kredsbestyrelser. 3) Valg til kredsbestyrelsen finder sted ved direkte valg på en årlig kredsgeneralforsamling. 4) De lokale børneråd opstiller kandidater til kredsbestyrelsen. 5) Hvert børneråd kan maksimalt opstille én kandidat til den lokale kredsbestyrelse. 6) Medlemmer af lokale børneråd, som er fyldt 16 år, kan vælges til kredsbestyrelsen. Nærmere betingelser for at stille op fremgår af kredsens vedtægt. Vi vil gerne opfordre til, at der også vælges unge medlemmer ind i kredsbestyrelserne, da det dels er med til at give ejerskab for kredsens arbejde også blandt de unge ledere, dels kan give en god dynamik i arbejdet i kredsen, at alderssammensætningen er så bred som muligt. 7) Kredsens opgave er at tilskynde til og at hjælpe med oprettelse af nyt arbejde samt at give igangværende arbejde nødvendig støtte. 8) Kredsens opgave er at afholde møder og kurser for de frivillige ledere i kredsens område. 9) Kredsens opgave er at afholde lejre. 10) En kreds kan opstille én kandidat til kredsformandskabets valg af medlemmer til DFS landsudvalg på kredsformandskabets årlige generalforsamling. 11) Hvert år skal kredsen indsende et årsoversigtsskema med oplysning om arbejdet i kredsen til landsudvalget for DFS.

8 SIDE 07 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN 2.1 Indmeldelse, indmeldelseserklæring og medlemskort Indmeldelse Alle der ønsker det og har tilknytning til en lokalforening - børn og ledere - kan blive medlem af DFS. Medlem bliver man ved at udfylde en indmeldelseserklæring fra DFS. Læg mærke til, at det er DFS, man bliver medlem af og ikke lokalforeningen. Det betyder fx, at et barn godt kan være med i to lokalforeninger men kun skal indmeldes én gang. Barnet skal heller ikke udfylde en ny indmeldelseserklæring, hvis det fx skifter fra børne- til juniorklubben eller til en lokalforening i DFS i en anden by. Indmeldelseserklæring Det er vigtigt at indmeldelseserklæringen er udfyldt rigtigt, ellers kan den ikke regnes for gyldig. Husk derfor at udfylde samtlige felter omhyggeligt. Ved små børn kan man undlade at lade barnet selv underskrive erklæringen men der skal altid være en forældres/værges underskrift! Indmeldelseserklæringer kan fås på DFS sekretariat. Du kan se et eksempel på en indmeldelseserklæring på næste side.

9 SIDE 08 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Figur 2: Eksempel på udfyldt indmeldelseserklæring Indmeldelseserklæringen består af tre sider. Den hvide side indsendes til DFS sekretariat. Den gule side kan, hvis lokalforeningen søger om tilskud via folkeoplysningsloven, indsendes til kommunen. Den røde side er til opbevaring i lokalforeningen.

10 SIDE 09 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN 2.2 Medlemskort Kvittering for betalt kontingent De udfyldte indmeldelseserklæringer sendes til DFS sekretariat. Det kan ske løbende eller samlet en gang om En året forudsætning i forbindelse for, med at den lokalafdelingen årlige indsendelse kan modtage til sekretariatet, støtte fra sådan folkeoplysningsloven som det passer den og enkelte landsarbejdet lokalforening kan modtage bedst. Når tipsmidler indmeldelseserklæringerne er, at hvert enkelt er medlem modtaget, betaler sender minimum DFS et 75 medlemskort kr. i årligt kontingent. ud til nye medlemmer. Kontingentet skal betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre. Figur 3: Eksempel på printet medlemskort Kontingentet kan evt. opkræves ad flere omgange, fx 40 kr. halvårligt. Beløbet skal blot sammenlagt være mindst 75 kr. for hele året. Hvis kontingentet opkræves ad flere omgange, skal kontingent-kvitteringer for samme medlem hæftes sammen, når de sendes ind til landskontoret sidst på året sammen med oplysningsskemaet m.m. Er der kun en kvittering for et halvår, tæller medlemmet ikke med i opgørelsen. Kontingentet må gerne gælde et klubår, der går fra august til august, men kontingentet skal være indbetalt og kontingentkvitteringen skrevet inden 31. december. Kontingentet går direkte til det lokale arbejde og indgår derfor i lokalforeningens egen økonomi. Kontingentkvittering Hvert år i januar måned sendes årets kontingentkvitteringer ud til hver lokalforening fra DFS sekretariat. 2.2 Kvittering for betalt kontingent En forudsætning for, at lokalafdelingen kan modtage støtte fra folkeoplysningsloven og landsarbejdet kan modtage tipsmidler er, at hvert enkelt medlem betaler minimum 75 kr. i årligt kontingent. Kontingentet kan evt. opkræves ad flere omgange, fx 40 kr. halvårligt. Beløbet skal blot sammenlagt være mindst 75 kr. for hele året. Hvis kontingentet opkræves ad flere omgange, skal kontingent-kvitteringer for samme medlem hæftes sammen, når de sendes ind til landskontoret sidst på året sammen med oplysningsskemaet m.m. Er der kun en kvittering for et halvår, tæller medlemmet ikke med i opgørelsen. Kontingentet må gerne gælde et klubår, der går fra august til august, men kontingentet skal være indbetalt og kontingentkvitteringen skrevet inden 31. december. Kontingentet går direkte til det lokale arbejde og indgår derfor i lokalforeningens egen økonomi. Kontingentkvittering Hvert år i januar måned sendes årets kontingentkvitteringer ud til hver lokalforening fra DFS sekretariat.

11 SIDE 10 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Det er vigtigt at man benytter netop disse kontingentkvitteringer med det korrekte årstal påtrykt samt at kontingentkvitteringen er udfyldt rigtigt. Alle felter skal altså udfyldes, så det er let at læse, hvis kontingentkvitteringen skal være gyldig og dermed være med til at sikre, at DFS får det maksimale tilskud fra DUF. Kontingentet skal være indbetalt til lokalforeningen senest den 31. december. Figur 4: Eksempel på udfyldt kontingentkvittering

12 SIDE 11 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Ligesom indmeldelseserklæringen består også kontingentkvitteringen af tre sider. En hvid, der skal indsendes til DFS sekretariat, en gul, der kan bruges, hvis lokalforeningen søger tilskud ved kommunen, og en rød til medlemmet. Ekstra kontingentkvitteringer kan fås ved henvendelse til DFS sekretariat. 2.3 Oplysninger til sekretariatet hvert år En gang årligt - ved årets slutning - skal alle DFS lokalforeninger indsende oplysninger til sekretariatet. Det drejer sig om et oplysningsskema, en ajourført medlemsliste, eventuelle indmeldelseserklæringer, udfyldte kontingentkvitteringer, kopi af regnskab, referat fra generalforsamling, et klubprogram eller lign. Samt en kopi af lokalforeningens vedtægter. Tjekliste følger på næste side. Oplysningsskema Et oplysningsskema tilsendes fra sekretariatet hvert efterår typisk i oktober måned. Oplysningerne på oplysningsskemaet dokumenterer overfor vores revision og overfor DUF, om klubben har opfyldt betingelserne for at være en lokalforening, nemlig følgende: 1) Lokalforeningen har indmeldte medlemmer, som betaler kontingent 2) Lokalforeningen har en selvstændig ledelse 3) Lokalforeningen har en selvstændig økonomi 4) Lokalforeningen har afholdt generalforsamling med valg af børneråd i kalenderåret 5) Lokalforeningen har jævnlige aktiviteter, der kan dokumenteres 6) Lokalforeningen har sin egen vedtægt (hvis den ikke blot tilslutter sig landsvedtægten) Derudover skal der påføres forskellige oplysninger om lokalforeningen: formand, region samt underskrift og dato. Du kan se et eksempel på et udfyldt oplysningsskema på næste side.

13 SIDE 12 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Figur 5: Eksempel på udfyldt oplysningsskema

14 SIDE 13 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Medlemslister Fra sekretariatet bliver der sendt en medlemsliste ud over alle de medlemmer, der er registreret ved den enkelte lokalforening. Lokalforeningen skal ajourføre listen ved at strege medlemmer, der ikke længere er med i lokalforeningen og påføre nye medlemmer samt rette evt. ændrede adresser. Figur 6: Eksempel på udfyldt medlemsliste

15 SIDE 14 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Indmeldelseserklæringer Hvert medlem skal én gang udfylde en indmeldelseserklæring. Der skal ikke udfyldes en ny indmeldelseserklæring, selvom barnet skifter fra fx børne- til juniorklubben eller til en DFS-klub i en anden by. Kvittering Kvitteringsblanketter for indbetalt kontingent udsendes hvert år i januar måned. Det er vigtigt at bruge de kvitteringer, der er lavet til det aktuelle kalenderår. Kopi af regnskab Der er som sådan ikke nogen krav til, hvordan man i lokalforeningen fører sit regnskab, blot de enkelte poster fremgår. Det kan laves i et regneark, i et kolonnehæfte eller lignende. Regnskabet skal være det seneste, reviderede regnskab som er godkendt på generalforsamlingen. Regnskabet er altså et år ældre end det øvrige materiale. Der skal ikke indsendes bilag til regnskabet - såsom kvitteringer for indkøb o.lign. Referat fra generalforsamling/børnefest Referatskema til brug ved generalforsamlingen - se afsnit 2.5. Klubprogram eller lignende Sammen med de øvrige ting indsendes også et program eller lignende for lokalforeningen. Det kan være oplysninger fra kirkebladet eller missionshusprogrammet, et decideret klubprogram eller en annonce fra lokalavisen. Vedtægter DFS skal have en kopi af klubbens vedtægter, når klubben tilsluttes. Herefter skal den kun indsendes, hvis der er sket ændringer af tidligere indsendte vedtægter.

16 SIDE 15 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Tjekliste Følgende indsendes til DFS sekretariat i begyndelsen af december hvert år: 1) Oplysningsskema OK o 2) Ajourført medlemsliste OK o 3) Evt. indmeldelseserklæringer OK o Tjek at de er udfyldt med alle oplysninger: Lokalforeningens navn OK o Medlemmets navn OK o Medlemmets adresse, postnr. og by OK o Medlemmets fødselsdato og år OK o Dato for indmeldelsen OK o Barnets underskrift (hvis det er gammelt nok til at skrive under) OK o Forældres/værges underskrift OK o 4) Udfyldte kontingentkvitteringer OK o Tjek at de er udfyldt med alle oplysninger: Lokalforeningens navn OK o Medlemmets navn OK o Medlemmets adresse, postnr. og by OK o Kontingentbeløb OK o Medlemmets fødselsdato og år OK o Dato for kontingentbetalingen OK o Klublederens underskrift OK o 5) Kopi af regnskab godkendt på seneste generalforsamling OK o 6) Referat fra generalforsamling OK o 7) Klubprogram eller lignende OK o 8) Vedtægter (hvis der er sket ændringer i forhold til tidligere) OK o

17 SIDE 16 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN 2.4 vedtægter for det lokale arbejde En lokalforening skal have sine egne vedtægter. DFS har udarbejdet forslag til vedtægter for legestuer, søndagsskoler/børneklubber, juniorklubber, Gospel Kids-grupper og DFS-kredse. Disse forslag ligger frit tilgængeligt på DFS hjemmeside eller kan tilsendes som vedhæftet fil via fra landskontoret. Dermed er de lette at gå til. Vedtægtsforslagene normalt også dækker også de krav, som kommunerne stiller i forbindelse med ansøgning om midler via folkeoplysningsloven. Godkendelse af vedtægterne Vedtægterne skal godkendes på en generalforsamling i jeres lokalforening. Forklar børnene og forældrene hvad der står i vedtægterne, og at det er efter dem, at arbejdet bliver drevet i lokalforeningen. Bemærk at stiftelsesåret i 1 er det år, hvor arbejdet begyndte og ikke det år, hvor vedtægten blev godkendt. Det skrives som nævnt nederst. Øverst på vedtægten skal skrives: Vedtægt for (navnet på jeres lokalforening). Der er to forskellige muligheder for at vælge et børneråd: Model 1: Børnerådet vælges blandt børnene (eller evt. forældrene) til generalforsamlingen. Model 2: Børnerådet udgøres af alle børn i klubben - eller fx alle børn over 9 år. Hvilken model man vælger, skal bare fremgå af vedtægten. Når vedtægten er godkendt skrives dato nederst, og dirigent eller børnerådet underskriver den. En kopi af vedtægterne skal indsendes hvert år til DFS, dog kun hvis der er sket ændringer i forhold til de tidligere indsendte vedtægter. Vedtægten skal ikke godkendes af DFS på landsplan. Herfra forventes det, at de er de i i overensstemmelse med med landsvedtægterne for for DFS. DFS. Det Det kan kan dog dog være være en god en god idé idé at at indsende ny en eller ny revideret eller revideret vedtægt vedtægt til organisationskonsulent til landskontoret på Mikael Arendt Laursen (kan sendes inden den på sendes til godkendelse på inden generalforsamling den sendes til godkendelse i lokalforeningen. på generalforsamling Derved sikres det, i at lokalforeningen. vedtægten på alle Derved områder sikres lever det, op at til vedtægten reglerne. på Det alle er områder også en god lever idé op på til forhånd reglerne. at Det få vedtægterne er også en godkendt idé på af forhånd kommunen, at få vedtægterne så det er muligt godkendt at søge af kommunen, kommunale så det er tilskud muligt til at lokalforeningen. søge om kommunale Opstår tilskud der problemer til lokalforeningen. i forbindelse Opstår med der godkendelse problemer af i vedtægterne forbindelse med hos kommunen, godkendelse kan af vedtægterne organisationskonsulenten hos kommunen, hos kan DFS organisationskonsulenten også hjælpe med dette. hos DFS også hjælpe med dette. Du kan se et eksempel på en vedtægt for en børneklub på næste side. Du kan se et eksempel på en vedtægt for en børneklub på næste side.

18 SIDE 17 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Eksempel på vedtægter for en børneklub Vedtægt for Kirkeby Børneklub 1. Navn Kirkeby Børneklub er hjemmehørende i Kirkeby kommune. Børneklubben er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og dermed forpligtet på DFS vedtægter. Børneklubben er stiftet i Formål Kirkeby børneklub har til formål at formidle evangeliet om Jesus Kristus for børn i alderen fra 3 år og opefter for at oplære og bevare børnene i den kristne tro. Dette skal ske i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter. 3. Arbejdsform Formålet søges bl.a. realiseret ved: a. bibelarbejde, bøn og undervisning, sang b. regelmæssig møde/klub-virksomhed c. at skabe et kammeratligt samvær d. kreative aktiviteter e. udflugter og lejre f. at deltage i lokale-, kreds- og landsarrangementer 4. Medlemmer Som medlemmer af DFS (Kirkeby Børneklub) optages børn og ledere. Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse. Medlemskab kan være betinget af betaling af kontingent. Ethvert medlem kan ekskluderes hvis det modarbejder grundlaget og formålet. 5. Økonomi Der opkræves et årligt kontingent. Kirkeby Børneklubs udgifter søges dækket via kontingent, frivillige gaver og arbejdskraft, samt tilskud fra offentlig side. Regnskabsåret følger kalenderåret, og der fremlægges revideret regnskab ved generalforsamlingen. Kirkeby Børneklub tegnes økonomisk af formand og kasserer. En revisor vælges på den årlige generalforsamling. 6. Børnefest (generalforsamling) Årlig afholdes der en årsfest i januar kvartal, med følgende dagsorden: u Valg af dirigent u Beretning [fortsættes på næste side]

19 SIDE 18 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN u Aflæggelse af regnskab u Valg af revisor u Valg af børneråd u Idéer og forslag u Eventuelt Der indbydes til årsfest mindst 14 dage før. 7. Børneråd (bestyrelse) Arbejdet ledes af et børneråd, som vælges blandt alle medlemmer til børnefesten (generalforsamlingen). Der vælges tre, og derudover er alle ledere med i børnerådet dog uden stemmeret. De medlemmer af børnerådet, der bliver valgt til generalforsamlingen, skal være børn eller subsidiært forældre (som repræsenterer barnet). Børnerådet genvælges hvert år, og genvalg kan finde sted. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til børnerådet. Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi. De af børnerådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Børnerådet/bestyrelsen tegnes ved formanden, som skal være myndig. Børnerådet kan opstille et medlem, som er fyldt 16 år som kandidat til kredsbestyrelsen ved kredsens generalforsamling. 8. Vedtægtsændring Ændring af vedtægter kan ske, hvis der er 2/3 af de fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen, der stemmer for en ændring. 9. Opløsning Hvis Børneklubben opløses tilfalder en evt. formue og materialer Søndagsskolernes arbejde i kommunen, kredsarbejde eller anden lokalt kirkeligt børnearbejde (i prioriteret rækkefølge). Vedtaget på børneklubbens generalforsamling den 11. februar 2009 Peter Hansen dirigent Hvis man har valgt model 2 vedr. valg til børneråd (se side 16), dvs. at alle børn i børneklubben er med i børnerådet, skal det fremgå af 7. I stedet for at skrive om hvordan valg til børnerådet skal finde sted, kan der i stedet stå: Arbejdet ledes af et børneråd, som består af alle medlemmer i klubben samt lederne.

20 SIDE 19 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN 2.5 Generalforsamling - hvordan? Hvert år skal lokalforeningen afholde en generalforsamling, hvor valg til børneråd kan afholdes. Det er vigtigt, at medlemmerne har indflydelse på deres egen forening. Gør generalforsamlingen til en festdag i stil med en børnefødselsdag, så alle kan glæde sig til en festlig dag. Hvem skal have besked om generalforsamling? Medlemmerne skal have besked om generalforsamlingen. Det kan være, at I har skrevet det i jeres program i god tid, men derfor er det alligevel en god idé lige at minde børnene/forældrene om det. Det kan ske i lokalforeningen et par gange før (tidspunktet for indkaldelsen fremgår typisk af vedtægten). Der gøres opmærksom på, at om to gange skal der være generalforsamling. Udleverer en speciel indbydelse - fx som denne: Figur 7: Eksempel på indkaldelse til generalforsamling INDKALDELSE TIL BØRNEFEST I KIRKEBY BØRNEKLUB Kære medlem! Tirsdag den 9. marts 2010 holder vi børnefest i Kirkeby børneklub. Børnefesten er det, der svarer til en generalforsamling. Vi skal igennem følgende punkter: v Valg af dirigent v Beretning v Aflæggelse af regnskab v Valg af revisor v Valg af børneråd v Idéer og forslag v Eventuelt Efter disse punkter er der tid til hygge med en masse lækkerier - så glæd dig! Vi glæder os til at se dig! Lederne i børneklubben

21 SIDE 20 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN Indkaldelsen afleveres/sendes til alle medlemmer. Dagsordenen skal følge den dagsorden, som er nævnt i jeres lokale vedtægter. Derfor nævnes her de punkter, som er i DFS vedtægtsforslag til lokalt arbejde: - Valg af dirigent - Beretning - Aflæggelse af regnskab - Valg af børneråd (med mindre alle børn er med i børnerådet) - Valg af revisor - Idéer og forslag - Eventuelt Forklaring til hvert enkelt punkt Valg af dirigent: Som dirigent kan vælges et af de større børn, en ungleder, leder eller forældre. Navnet foreslås og ved håndsoprækning stemmes der for eller imod. Beretning: Formanden eller en fra børnerådet fortæller kort om, hvad der er sket i årets løb. Gør det spændende for det er vores klub, det handler om! Se et eksempel i referatet på næste side. Beretningen godkendes ved håndsoprækning. Aflæggelse af regnskab: Kassereren fortæller om udgifter og indtægter i årets løb. Fx hvad vi har brugt af penge til præmieting, børnebladet Superfrø, materialer osv. Hvor har vi fået penge fra? Hvor meget tjente vi ved lodseddelsalget? Hvor mange penge har vi i kassen? osv. Gør det spændende. Regnskabsaflæggelse behøver ikke at være kedelig. Regnskabet skal godkendes ved håndsoprækning. Valg af børneråd: Hvis det er første gang, at der skal vælges børneråd, så skal der i vores eksempel her vælges tre børn eller forældrerepræsentanter. Alle børn har stemmeret. Hvordan gribe det an? Mange børn kender det at vælge fra skolen i forbindelse med valg af elevråd. Bed børnene om forslag til navne. De må gerne foreslå sig selv. Dog kan børn, der ikke er medlemmer, ikke vælges til børnerådet. Skriv fx navnene op på en tavle og fortæl, at der skal vælges tre børn til børnerådet. Udlever en seddel med tre linjer. På hver linje må de skrive et navn. Hvis der er mindre børn, kan man med fordel nummerere navnene 1, 2, 3, osv., således at børnene kun behøver at skrive numrene ned på papiret og ikke hele navne. De tre børn, som får flest stemmer er valgt til børnerådet. Valg af revisor: Her bringes forslag til person som revisor. Der er ikke her tale om en statsautoriseret revisor, men derimod en person som har til opgave at se regnskabet igennem ved årets afslutning og kontrollere, om det er i orden - dvs. om kassebeholdningen svarer til det, som står i regnskabet, om bilag stemmer overens

22 SIDE 21 AFSNIt 2: PRAKSIS I LOKALFORENINGEN med det anførte beløb i regnskabet osv. Som revisor kan vælges en af juniorerne, en forælder eller en ungleder, som ikke er medlem af børnerådet. Idéer og forslag: Her kan alle komme med idéer og forslag vedr. lokalforeningens arbejde. Hvis der skal besluttes noget, bør forslagene være på dagsordenen. Eventuelt: Her kan næsten alt komme frem. Men der kan ikke besluttes noget ved dette punkt. Referat fra generalforsamlingen: Skriv et kort referat fra generalforsamlingen med oplysning om: - Hvem der var til stede - Hvem der blev valgt som dirigent - Ganske kort, hvad der blev omtalt i beretningen og om den blev godkendt - Ganske kort, hvad regnskabets resultat er og om det blev godkendt - Hvem der var opstillet til børnerådet og hvem der blev valgt - Kort hvad der blev nævnt under idéer og forslag samt under eventuelt Husk referatet skal indeholde de samme punkter som i indbydelsen og underskrives af dirigenten. Godkendelse sker på generalforsamlingen eks. ved håndsoprækning. Referatskema, der kan bruges ved generalforsamlingen, kan findes på DFS hjemmeside. 2.6 Børnerådet Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser. Hvordan gør vi så det? Børnerådets arbejde kan fungere på flere måder. Det er vigtigt, at de børn som er valgt ind i børnerådet også føler, at de reelt har en opgave og et ansvar. Børnene i børnerådet må have reel indflydelse på klubbens liv. Hvis vi som klubledere forstår at lytte til dem og give dem opgaver og ansvar som passer til dem, så er vi med til at udvikle og oplære kommende ledere. Børnerådet i praksis Børnerådet må mødes nogle gange om året. Her afhænger det af, hvor tit I som klubledere mødes. Men at afholde børnerådsmøder forud for ledermøder vil være en god praksis. Hvis det virker uoverskueligt at afsætte ekstra tid til at holde møder, så hold det evt. i forbindelse med klubdagen. Hvad kan børnerådet få indflydelse på? Børnerådet kan få indflydelse på alt, bare deres idéer ikke kolliderer med DFS idé eller formål. Ellers kan de

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere