5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring"

Transkript

1 Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af budgetter 2. Regnskabsmæssig kontering 3. Overførsel af penge fra Grundforskningsfonden til bevillingshaver 4. Udarbejdelse af årsregnskab 5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring 6. Centerleders erklæring om anden beskæftigelse 7. Ophør af bevillinger 8. Personaleoversigt 9. Bilag 1-7 UDARBEJDELSE AF FAGLIG ÅRSRAPPORT Appendices A-H Underskrift: Den samlede årsrapport (årsregnskab og specifikationer samt faglig årsrapport og bilag) skal indeholde følgende passus, dateret og underskrevet af centerlederen/niels Bohr Professoren og researcher in charge: Rigtigheden af oplysningerne vedr. årsregnskabet og tilhørende specifikationer bekræftes. Det bekræftes endvidere, at den samlede årsrapport og tilhørende bilagsdel er rigtig, dvs. ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, og at midlerne er forvaltet på en økonomisk hensigtsmæssig måde og i overensstemmelse med vilkårene i center/niels Bohr professor-kontrakten.

2 BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af budgetter samt disponering Allerede ved centrets/niels Bohr professoratets etablering foreligger budget for hele bevillingsperioden, opdelt i budgetter for hvert kalenderår. Opstillingen jf. Bilag 1 følger kontoplanen, der afspejler de aktivitetstyper, som Grundforskningsfonden anvender. Inden for det enkelte budgetår, der følger kalenderåret, skal budgettet løbende revideres. Budgetter og reviderede budgetter skal ved indsendelsen være dateret og underskrevet af centerlederen. Bortset fra det første år, hvor der ikke foreligger regnskabstal, skal skemaet indeholde de præcise, ikkeafrundede regnskabstal for de tidligere år i kontraktperioden. Ligeledes skal summen af budgettal og regnskabstal altid være lig den samlede bevilling, forstået som den oprindelige bevilling + evt. supplerende bevillinger. Centerlederen disponerer Fondens midler efter de retningslinjer, der er gældende for brug af Institutionens ordinære midler. Afvigelser herfra skal godkendes af Institutionen og Grundforskningsfonden. Budgetmæssige dispositioner, der ligger ud over den allerede godkendte forskningsplan, skal forelægges Grundforskningsfonden til godkendelse. Evt. dækning af ekstraudgifter i forbindelse med barsel, jf. kontraktens bestemmelser, forudsætter forudgående bevillingstilsagn fra Grundforskningsfonden. Hvis ph.d.-forløb, der under hele forløbet skal finansieres af midler fra Grundforskningsfonden, igangsættes så sent, at de rækker ud over afslutningstidspunktet for bevillingsperioden, skal dispositionen godkendes af Grundforskningsfonden, idet dele af bevillingen i så fald tidsmæssigt skal forskydes (uden at der er tale om en ekstrabevilling). Budgettet afspejler centrets/niels Bohr professoratets forventede faglige aktiviteter, medens regnskabsaflæggelsen udgør den efterfølgende dokumentationen for, at de trufne dispositioner rent faktisk er sket i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Denne sammenhæng mellem forskningsplan, budget og faktisk forbrug afspejler fra Grundforskningsfondens side et dokumentationsmæssigt krav, der ikke er i modstrid med friheden til at disponere fagligt optimalt. Hvor det er fagligt velbegrundet inden for forskningsplanens rammer kan der ændres i fordelingen mellem de enkelte budgetposter og mellem de enkelte budgetår. Væsentlige ændringer i dispositionerne drøftes så tidligt som muligt på centerleders/niels Bohr professors initiativ - med Grundforskningsfonden på opfølgningsmøder eller på anden måde. Fremskyndet forbrug kan dog kun ske med Grundforskningsfondens godkendelse (bortset fra en særlig kr.-grænse ved de årlige regnskabsafslutninger). Ændrede faglige dispositioner, der har budgetmæssige konsekvenser, skal Grundforskningsfonden underrettes om, således at budgettet kan blive justeret, og det enkelte kvartals overførsel af midler blive bragt i overensstemmelse med det faktiske forbrug. Ændringer i budgettet skal kort beskrives og begrundes. Særligt vedrørende feriepenge Værtsinstitutionens principper for hensættelse af feriepenge følges, men det er vigtigt i god tid at sikre sig, at der i budgetlægningen er taget fornøden højde for evt. feriepengeforpligtelser, idet feriepengene skal afholdes inden for den samlede bevilling. Hvis feriepenge først udgiftsføres fra institutionens side ved ansættelsesforholdets ophør, skal der således hensættes feriepenge i budgettet. Feriepengene placeres mest praktisk under samme punkt i budgetskemaet som lønnen til den pågældende medarbejderkategori, f.eks. 1.2 Lønninger til videnskabeligt personale. Hvis opdeling på medarbejderkategori kun vanskeligt kan lade sig gøre i forbindelse med budgetlægningen, kan der foretages en samlet hensættelse under punkt 1.6 Andre lønudgifter. I det efterfølgende regnskab skal feriepengeudbetalingen dog placeres under rette medarbejderkategori. Ved overgang fra en første til en anden bevillingsperiode kan feriepenge udgøre en særlig problemstilling. 2

3 2. Regnskabsmæssig kontering Regnskabsmæssig kontering fortages i overensstemmelse med værtsinstitutionens retningslinier, men skal samtidigt opfylde kravene om regnskabsaflæggelse til Grundforskningsfonden. Grundforskningsfondens kontoplan fremgår af bilag 1 og 2. Der er normalt ikke sammenfald mellem Grundforskningsfondens kontoplan og værtsinstitutionens kontoplan. Det skyldes, at Grundforskningsfonden har særlige ønsker til den måde, som aktiviteterne regnskabsmæssigt registreres på. Det vil i forbindelse med konteringen derfor kunne være hensigtsmæssigt at anvende analyse- eller projektnumre, således at Grundforskningsfondens aktivitetskategorier (der kommer til udtryk i Grundforskningsfondens kontoplan) fremkommer som led i brugen af værtsinstitutionens regnskabssystem. Brug af dispositionsregnskaber (eller skyggeregnskaber ) kan være hensigtsmæssig i tilfælde af, at værtsinstitutionens regnskabsmæssige serviceydelser ikke tilstrækkelig hurtigt giver det fornødne, dokumenterede overblik over de trufne dispositioner. 3. Overførsel af penge fra Grundforskningsfonden til bevillingshaver Overførsel af midler fra Grundforskningsfonden til værtsinstitutionen sker medio hvert kvartal efter skriftlig anmodning fra bevillingshaver. Anmodningen skal indeholde en angivelse af det beløb, der ønskes overført og ved ændring i budgetteringsgrundlaget indeholde et ajourført budgetark og en kort begrundelse jf. ovenfor. For 2., 3. og 4. kvartal forudsætter overførslen, at anmodning er tilsendt Grundforskningsfonden en uge forud for udbetalingstidspunktet. For 1. kvartal kan det foregående års godkendte regnskab betragtes som en udbetalingsanmodning. 4. Udarbejdelse af årsregnskab Der udarbejdes ét, samlet regnskab for hvert center/niels Bohr professorat, uanset om centret/niels Bohr professoratet er hjemmehørende på mere end én værtsinstitution. Regnskabet skal alene vedrøre bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab indsendes senest den 31. marts året efter regnskabsårets udløb, og godkendes senest 30. juni af fonden. Regnskabet opstilles som vist i regnskabsskemaet i bilag 2 med tilhørende noter og tabeller. Alle omkostninger, der vedrører regnskabsåret, skal medtages i regnskabet. Det gælder også de omkostninger, der ikke er betalt pr. 31. december i regnskabsåret. Sådanne omkostninger specificeres som skyldige omkostninger i bilag 3. Medfinansiering fra anden side indgår ikke i det egentlige regnskab til Grundforskningsfonden. Der skal derfor gives en kort tilbagemelding til fonden på, om værtsinstitutionens medfinansieringsforpligtelse i regnskabsåret har udviklet sig som forventet i kontrakten. Det kan ske ved udfyldelse af tekstfeltet i bilag Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring I tilknytning til årsregnskabet skal der foreligge en afstemning af centerets/niels Bohr professoratets regnskabstal med værtsinstitutionens bogføring. Afstemningen er en fælles opgave for centre/niels Bohr professoratet og værtsinstitution. Der skal medsendes en udskrift af værtsinstitutionens regnskabsopgørelse forsynet med tydelig angivelse af, hvilke tal og sammentællinger der - med angivelse af korrektioner - indgår i de enkelte poster på fondens regnskabsskema. Af opgørelsen skal fremgå saldoen på centrets/niels Bohr professoratets konto ultimo året. Det skal tydeligt fremgå af regnskabet, hvorledes posten nettoomkostninger (regnskabsskemaet) stemmer med totalen på værtsinstitutionens samlede årsopgørelse. Det er ofte to forskellige beløb, som skal korrigeres med forskellige poster for at kunne sammenlignes. 3

4 En lignende afstemning skal foretages af mellemværende mellem værtsinstitution og Grundforskningsfond, jf. bilag Centerleders/Niels Bohr professors erklæring om anden beskæftigelse Sammen med årsregnskabet skal centerlederen/niels Bohr professoren orientere fonden om anden beskæftigelse m.v., jf. bilag Ophør af bevillinger Også ved bevillingens udløb skal der ske en korrekt regnskabsmæssig periodisering. Det betyder, at der ikke kan afholdes udgifter efter bevillingens slutdato eller forudbetales ydelser til senere levering. I forbindelse med en bevillings udløb kan omposteringer af større beløb mellem de enkelte budgetposter heller ikke finde sted uden udtrykkelig aftale med fonden. I tilfælde af mindreforbrug ved udløbet af den samlede bevillingsperiode tilfalder besparelsen Grundforskningsfonden. Endeligt regnskab indsendes senest 3 mdr. efter bevillingsperiodens udløb. 8. Personaleoversigt Personaleoversigten i bilag 7 udgør den i kontrakten forudsatte ajourførte liste over medarbejdere opdelt i ansættelseskategorier. Oversigten er indrettet på den måde, at den samtidig rummer de oplysninger, som fonden på et senere tidspunkt skal bruge i forbindelse med en evaluering af centret/niels Bohr professoratet. 4

5 1.0 Lønninger: Budget for kalenderår 1 Budget for kalenderår 2 Budget for kalenderår Budget for kalenderår 6 Total Oprindeligt budget t.kr Tillægsbevilling t.kr Oprindeligt budget + tillægsbevilling t.kr 1.1 Centerleder/Niels Bohr professor Videnskabeligt personale Gæsteforskere Teknisk personale Administrativt personale Andre lønudgifter 0 LØNNINGER I ALT Ph.D.-studerende Rejser, konferencer, møder m.m Materialer, apparatur m.m Lokaleudgifter 6.0 Betalinger til værtsinstitution Andet Budgetreserve 0 BRUTTOOMKOSTNINGER Indkomster/refusioner (fratrækkes) 0 NETTOOMKOSTNINGER Center/Niels Bohr professor SKABELON FOR BUDGET Oprindeligt budget jf. kontrakt, t.kr 0 Tillægsbevilling, t.kr 0 Oprindeligt budget+tillægsbevilling, t.kr Dato: Centerleders/Niels Bohr professors signatur: For hvert år, hvor der foreligger regnskabstal, erstattes budgettal med regnskabstal. Regnskabstal og budgettal svarer sammenlagt altid til den samlede bevilling. Kolonnerne yderst til højre og nederst i skemaet udfyldes med de budgettal, der var gældende ved kontraktens indgåelse. Samme sted angives eventuelle tillægsbevillinger. Bilag 1

6 Bilag 2 REGNSKABSSKEMA Center/Niels Bohr professor: 1.0 Lønninger: 1.1 Centerleder/Niels Bohr professor Noter til regnskab Regnskab 1.jan - 31.dec. Senest godkendte budget (4.kvartal) Afvigelse (budgettal minus regnskabstal) 0 Noter til afvigelse 1.2 Videnskabeligt personale Gæsteforskere Teknisk personale Administrativt personale Andre lønudgifter 0 LØNNINGER I ALT 2.0 Ph.d studerende Rejser, konferencer, møder m.m. Materialer, apparatur m.m Lokaleudgifter 6.0 Betalinger til værtsinstitution*) Andet *) 8.0 Budgetreserve BRUTTOOMKOSTNINGER Indtægter/ refusioner (fratrækkes) *) NETTOOMKOSTNINGER *Note er obligatorisk hvis der er regnskabstal for punktet. Regnskabskemaets hovedpunkter kan opdeles efter behov. For eksempel kan en underopdeling af konto 4.0 (materialer, apparatur, m.m.), konto 2.0 (ph.d studerende) og konto 7.0 (Andet) være hensigtsmæssig. Hvert hovedpunkt afsluttes med en total. Regnskabsskemaet skal indeholde såvel realiserede tal som budgettal for det pågældende år. Omkostninger angives eksklusiv moms. I centre uden momsafløftning angives omkostningerne dog inklusive moms.

7 Noter til regnskabet I regnskabsskemaets 1. og 5. kolonne mærket "Noter til regnskab" og " Noter til afvigelse" placeres efter behov numre, der henviser til efterfølgende noter med uddybning eller specifikation af skemaets poster. Noter til regnskabet skal altid angives, hvis der er væsentlige afvigelser mellem et regnskabstal og det seneste budgettal. Supplerende bemærkninger til kontoplanen Konto 1.0 Konto 1.3 Konto 2.0 Konto 3.0 Lønninger (generelt): Herunder medtages alle udgifter vedr. lønninger o.lign. Dog ikke lønninger til ph.d-studerende, der posteres under konto 2.0. Feriepengehensættelser eller udbetalinger medtages i de enkelte medarbejderkategorier. I det omfang medarbejdere udgår med løn på grund af manglende optjening af feriepenge, indgår det i opgørelsen for de relevante medarbejderkategorier. Gæsteforskere: Ved en gæsteforsker forstås typisk en forsker, med tidsbegrænset tilknytning til centret/niels Bohr professoratet og med fast stilling andetsteds. Under dette omkostningspunkt medtages også honorarer til gæsteforskere. Ph.d.-studerende: Herunder samles de omkostninger, som umiddelbart kan henføres til centrets/niels Bohr professoratets ph.d.-studerende. Det vil sige lønudgifter, uddannelsestilskud, rejseudgifter mv. Omkostninger vedrørende ph.d.-studerende, som vanskeligt kan udskilles fra de øvrige omkostninger posteres samme sted som disse. Rejser, konferencegebyrer, møder mv.: Herunder også rejseudgifter mv. i forbindelse med besøg af eksterne forskere. For så vidt der er tale om ph.d.-studerende, se konto 2.0 ovenfor. Konto 4.0 Konto 5.0 Konto 6.0 Materialer, udstyr m.m.: Her posteres såvel omkostninger i forbindelse med anskaffelse af udstyr mv, som omkostninger der er et led i den daglige aktivitet. Eksempler: Apparatur, møbler, bøger, tidsskrifter, porto, papir, publikationer, telefon, serviceaftaler, vedligeholdelse af udstyr mv. Kontorlokaler: Fonden godkender normalt ikke, at der afholdes udgifter til lokaler. I helt særlige tilfælde posteres ombygningsudgifter, lokaleleje eller lokalevedligeholdelse. Inventar og møbler posteres under konto 4.0. Betalinger til værtsinstitutionen/(-erne), normalt "overhead": Her angives nøje beregningen af betalingens størrelse. Omfatter ikke omkostninger, som kan udskilles som hørende til en af de øvrige punkter, f.eks. vedr. ph.d-studerende eller betaling for materialeforbrug. Konto 7.0 Konto 8.0 Andet: Omfatter omkostninger som ikke kan posteres under et af de øvrige punkter. Anvendes kun undtagelsesvis. Art og beløb specificeres i en note. Budgetreserve: Optræder kun i budgettet. Ved den kvartalsvise overførsel af midler indgår budgetreserven ikke i opgørelsen, idet der netop er tale om midler, hvis anvendelse der endnu ikke er taget stilling til. I regnskabet vil reserven pr. definition være brugt. Konto 9.0 Indtægter/refusioner: Her posteres eventuelle indtægter eller refusioner, som centret/niels Bohr professoratet måtte opnå; f.eks. refusioner vedr. ph.d studerende, betaling for rekvireret undervisning, offentlige refusioner, salg af publikationer o.lign. Art og beløb specificeres i en note. Refusioner kan dog også modposteres direkte under den udgiftstype, som refusionen vedrører, hvis det af hensyn til afstemningen er mere hensigtsmæssigt.

8 Bilag 3 SPECIFIKATION AF SKYLDIGE OMKOSTNINGER/TILGODEHAVENDER PR. 31/12 XXXX Center/Niels Bohr professor: Beskrivelse Beløb Total 0,00 Alternativt: I overensstemmelse med regnskabsprincipperne ved værtsinstitutionen, udskilles skyldige omkostninger pr. 31/12 ikke. Eventuelle omkostninger som vedrører regnskabsåret, og som ikke er betalt pr. 31/12, men er betalt og bogført i supplementsperioderne, medtages i regnskabet på lige fod med de øvrige omkostninger. MARKER MED X... Hvis omkostninger indgår i værtsinstitutionens regnskabssystems supplementsperioder, opføres omkostningerne ikke i skemaet over skyldige omkostninger. I stedet markeres det med et kryds nederst i skemaet. Omkostninger som ikke er med i supplementsperioderne, medtages i regnskabet og specificeres som skyldige omkostninger.

9 MEDFINANSIERINGSFORPLIGTELSE Center/Niels Bohr professor: Bilag 4 Kontraktens bilag 3b viser værtsinstitutionens medfinansieringsforpligtelse i de enkelte år. Oven for oplyses, om medfinansieringen i regnskabsåret har udviklet sig som forventet.

10 MELLEMVÆRENDE ULTIMO REGNSKABSÅR Center/Niels Bohr professor: Bilag 5 Centret/Niels Bohr professoratets mellemværende med Grundforskningsfonden ved regnskabsårets begyndelse ("+" = gæld til fonden, "-" = tilgodehavende hos fonden). Overført fra Grundforskningsfonden i løbet af regnskabsåret (vil normalt være et positivt beløb). Nettoomkostninger jf. regnskabsskema (vil normalt være et positivt beløb). Herved fremkommer mellemværendet med Grundforskningsfonden ved regnskabsårets slutning ("+" = overført for meget, "-" =overført for lidt). Mellemværendet i skemaet skal afstemmes med saldoen på værtsinstitutionens regnskabsudskrift. Hvis mellemværendet i skemaet ikke umiddelbart stemmer med saldoen, kan differencen skyldes forskel i evt. skyldige omkostninger primo og ultimo regnskabsåret. Evt. differencer forklares ved en note til skemaet.

11 CENERLEDERS/NIELS BOHRS PROFFESSORS ERKLÆRING OM ANDEN BESKÆFTIGELSE Center/Niels Bohr professor: Bilag 6 Centerlederen/Niels Bohr professoren afgav i forbindelse med kontraktens indgåelse en erklæring over for fonden om anden beskæftigelse, nationale og internationale tillidshverv, projekter eller lignende, som centerlederen/niels Bohr professoren er involveret i som ejer, konsulent, lønmodtager eller ulønnet, i det omfang disse kan have indflydelse på stillingen som centerleder/niels Bohr professor. Som led i den løbende orienteringsforpligtelse, skal der i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse indsendes en ajourført udgave af den tidligere afgivne erklæring som et selvstændigt bilag, eller anført ovenfor (I tilfælde af tvivl om omfanget af oplysningerne kan en orientering undlades, hvis det er åbenbart, at det pågældende forhold er uden betydning).

12 PERSONALELISTE Bilag 7 Center/Niels Bohr professor: Personale Navn Ansættelsesperiode i regnskabsår (**) Finansieret af (angives i årsværk*) Grundforsknings-fonden Værtsinstitutionen Anden finansiering (***) Stillingsbetegnelse Udenlandsk medarbejder (sæt X) Ph.d.-stud.og postcocs: Anfør tidligere uddannelse (cand.scient. el.lign.) Ph.d.- stud.: Sæt X ved opnået grad Køn: M/K Centerleder/ Niels Bohr professor Videnskabeligt personale Gæsteforskere Teknisk personale Administrativt personale Andre Ph.d.- studerende *)Opgøres med max én decimal, og fonden er opmærksom på, at der kan være tale om et skøn. **)Kun perioder over tre uger medregnes. ***)Inklusiv evt. medarbejdere uden finansiering.

13 UDARBEJDELSE AF FAGLIG ÅRSRAPPORT Den faglige årsrapport indsendes elektronisk til Danmarks Grundforskningsfond vedhæftet en til senest den 31. marts. Den faglige årsrapport består dels af en tekstdel, dels af en bilagsdel. I tekstdelen redegøres for centrets/niels Bohr professoratets faglige aktiviteter i det forløbne år, og i bilagsdelen udfyldes bilag A-H. Tekstdelen bør ikke overstige 7 sider. Eventuelle trykte eller indbundne årsberetninger kan fortsat indsendes som den faglige årsrapports tekstdel, såfremt de er suppleret med bilagsdelen. Eventuelt trykt materiale bedes indsendt både i en elektronisk version og med almindelig post i et eksemplar. Formål Den faglige årsrapport er et instrument, der understøtter fondens bestyrelse i at følge centrets/niels Bohr Professoratets udvikling og forskningsmæssige resultater. Den faglige årsrapport kan også fungere som et internt værktøj i centret/professoratet og anvendes til at gøre status over det forgangne år. Den faglige årsrapport skal indeholde information om centrenes/niels Bohr professoratets udvikling og resultater. Med henblik på at kunne foretage en systematisk opsamling af viden om, hvordan det enkelte center/niels Bohr professorat udvikler sig over tid, skal der i tillæg til tekstdelen af den faglige årsrapport udfyldes en række skemaer (bilag A-H). Sprog Den faglige årsrapport udarbejdes på engelsk. Målgruppen er Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelsesmedlemmer, der består af forskere fra en række forskellige forskningsområder. Beskrivelsen af centrets/niels Bohr professoratets forskningsaktiviteter skal derfor udformes i et sprog, der er umiddelbart tilgængeligt for forskere fra andre fagområder. TEKSTDEL: Den faglige årsberetning skal som minimum indeholde følgende: Årets højdepunkt(er) Der gives en kort beskrivelse af årets højdepunkt(er), som kan ledsages af 1-2 illustrationer samt medfølgende figurtekst. Der udformes på to enkeltsider henholdsvis en dansk og en engelsk version. Da beskrivelsen af højdepunkterne skal lægges på fondens hjemmeside, skal teksten være udformet i et sprog, der gør den tilgængelig for et bredere publikum. Organisering Eventuelle ændringer eller bemærkninger vedrørende centrets/niels Bohr professoratets organisering omtales med henvisning til personaleoversigten, der indsendes sammen med den faglige årsrapport. Rekrutterings- og kønsstrategi Der skal kort redegøres for centrets/niels Bohr professoratets rekrutteringsstrategi, herunder eventuelle overvejelser i relation til den kønsmæssige fordeling af centrets/niels Bohr professoratets medarbejdere. Forskningsintegritet Der skal gives en kort redegørelse for centrets/niels Bohr professoratets overvejelser og evt. tiltag vedr. forskningsintegritet herunder i relation til de principper, der fremgår af det nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Forskningsplanen De gennemførte forskningsaktiviteter beskrives, og de opnåede resultater sammenholdes med de opstillede mål i forskningsplanen og evt. sidste årsrapport. Særlig risikovillige projekter kan evt. præsenteres mere indgående. Andet (kommentarer til bilag) Der ønskes med bilag A-H oplysninger om omfanget og karakteren af centrets/niels Bohr professoratets samarbejdsrelationer i ind- og udland med såvel andre forskergrupper som offentlige og private virksomheder. Herudover ønskes oplysninger om centrets/niels Bohr professoratets produktion samt spredning og udnyttelse af centrets/professoratets resultater. Skemaerne er i sig selv næppe tilstrækkelige til at give et fuldstændigt billede af centrets/niels Bohr professoratets aktiviteter på disse områder. Det vil derfor være naturligt, at den faglige årsrapports tekstdel supplerer og uddyber oplysningerne i skemaerne.

14 BILAGSDEL: Med henblik på at sikre en ensartet tilbagemelding, der muliggør en systematisk opsamling af viden om de enkelte centres/niels Bohr professoraters udvikling, bedes bilag A-H udfyldt i den dertil udarbejdede Excel fil og indsendt sammen med årsrapportens tekstdel. 2

15 EKSTERNE RELATIONER SEKTION A Navn på samarbejdspartnere (person og/eller institution), land samarbejdsprojekt Udbytte af samarbejde Danske universiteter, researchgrupper og institutioner Samarbejde: (markér passende box ) udenlandske universiteter, researchgrupper og institutioner Danske virksomheder Udenlandske virksomheder Opstil samarbejdspartnere, og noter projekt og udbytte, hvor det er relevant.

16 KONFERENCER SEKTION B a) Tilrettelæggelse af internationale konferencer, symposier, seminarer o.lign.(*) Titel på begivenhed (*) Anfør antallet af konferencer, symposier, seminarer og lignende, som centret/ Niels Bohr professoratet har arrangeret eller deltaget i planlægningen af. b) Antal invitationer til at tale på internationale konferencer (**) Titel på begivenhed Sted Navn(e) på deltager(e)

17 UDDANNELSESAKTIVITETER SEKTION C Titel på aktivitet ECTS Længde af kursus (timeantal) Anfør alle uddannelsesaktiviteter som centret har bidraget til, herunder ph.d.-kurser og kurser på master-og bachelorniveau. List også sommerskoler og kurserforetaget i udlandet. Notér gerne ECTS-point (hvis muligt) og længden af kurset (i timer). Antal kandidater Antal bachelorkandidater Angiv antallet af kandidater og bachelorkandidater med tilsyn fra centrets/ Niels Bohr professoratgruppens medlemmer.

18 EKSTERNE BEVILLINGER SEKTION D Finansieringstype Formål Stipendiat Periode Bevillingsbeløb i DKK Bevillingsandel for det rapporterede år Offentlige danske fonde Private danske fonde Internationale fonde Anfør alle eksterne finansieringer, der er opnået af centerlederen eller af centrets medlemmer/ Niels Bohr Professoren eller professoratgruppens medlemmer. Angiv det samlede beløb og det delvise beløb for det rapporterede år.

19 PRISER SEKTION E Priser Modtager Tildelt beløb i DKK, relevant hvis Nævn priser og præmier som centerlederen eller centrets medlemmer/ Niels Bohr Professorer eller professoratgruppens medlemmer har modtaget i det rapporterede år.

20 OFFENTLIG FORMIDLING SEKTION F a) Elektroniske medier Specifikke medier (TV, radio, andet) Form for kommunikation (interview, kommentarer, debatter osv.) Emne Formidler fra centret b) Pressen Specifikke medier (aviser, tidsskrifter, magasiner, andet) Kommunikationstype (interview, kommentar, debat el. andet) Emne Formidler fra centret c) Andet Specifik kommunikationstype (præsentation/forelæsning på universitet, gymnasium, el.andet.) Emne Formidler fra centret List offentlige formidlingsaktiviteter inden for elektroniske medier, pressen, universiteter og lignende.

21 PATENTER OG ANSØGNINGER SEKTION G Antal opfindelser rapporteret til institution Anatl bekræftede ansøgninger Antal udstedte patenter Antal tilladte licenser, salg og optionsaftaler Navne på etablerede spin-off virksomheder Notér antallet af opfindelser som er indberettet til institutioner, indgivne patentansøgninger, patenter mv. opnået af centret/ Niels Bohr professoratgruppens medlemmer i det rapporterede år. List også spin-off virksomheder og samarbejdespartnere.

22 PUBLIKATIONER SEKTION H TOTALT ANTAL AF PUBLIKATIONER I DET RAPPORTEREDE ÅR Anatl journalartikler Peer reviewed Ikke peer reviewed Antal konferencer Anatl monografier Antal bogkapitler Andet List de 10 mest prestigefulde publikationskilder inden for centrets/professoratets forskningsområde og prioritér. Angiv information vedrørende bibliometriske analyser omkring centret/professoratet. Desuden vedlægges i et særskilt bilag (helst Word-format) en fyldestgørende publikationsliste, herunder alle forfattere, som stammer tilbage fra centrets/ professoratets start. Listen opdeles i typer af publikationer, herunder konferenceprotokoller samt master-og ph.d.-afhandlinger forfattet af centrets medlemmer/ professoratgruppens medlemmer. Angiv kun accepterede publikationer. Hvis publikationen har været peer reviewed, bemærk i parentes "PR". Bemærk også i parentes "CO", hvis publikationen er co-forfattet af en anden international forskningsinstitution. Angående publikationer fra og med 2012: Anfør for hver publikation, hvor det er muligt, et link til forlagets version, om muligt I form af en digital object identifier (DOI). For alle peer reviewede publikationer frit tilgængelige på internettet (Open Access), bemærk i parentes "OA". Hvis der findes en Open Access version af publikationen - og forlagets version IKKE er Open Access, bedes indsat et yderligere link til en parallelpubliceret digital version af den endelige, peer reviewede artikel, der er antaget i det videnskabelige tidsskrift. (*). (*) Se også "Open Access politik for offentlige forskningsråd og fonde" fra juni 21, [http://dg.dk/filer/fonden/open_access/openaccesspolitik.pdf]

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 5. oktober 2009 Vor ref.: 86.09/0324 OW/PFS Forslag vedrørende nyt cirkulære om kirke-

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere