5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring"

Transkript

1 Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af budgetter 2. Regnskabsmæssig kontering 3. Overførsel af penge fra Grundforskningsfonden til bevillingshaver 4. Udarbejdelse af årsregnskab 5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring 6. Centerleders erklæring om anden beskæftigelse 7. Ophør af bevillinger 8. Personaleoversigt 9. Bilag 1-7 UDARBEJDELSE AF FAGLIG ÅRSRAPPORT Appendices A-H Underskrift: Den samlede årsrapport (årsregnskab og specifikationer samt faglig årsrapport og bilag) skal indeholde følgende passus, dateret og underskrevet af centerlederen/niels Bohr Professoren og researcher in charge: Rigtigheden af oplysningerne vedr. årsregnskabet og tilhørende specifikationer bekræftes. Det bekræftes endvidere, at den samlede årsrapport og tilhørende bilagsdel er rigtig, dvs. ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, og at midlerne er forvaltet på en økonomisk hensigtsmæssig måde og i overensstemmelse med vilkårene i center/niels Bohr professor-kontrakten.

2 BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af budgetter samt disponering Allerede ved centrets/niels Bohr professoratets etablering foreligger budget for hele bevillingsperioden, opdelt i budgetter for hvert kalenderår. Opstillingen jf. Bilag 1 følger kontoplanen, der afspejler de aktivitetstyper, som Grundforskningsfonden anvender. Inden for det enkelte budgetår, der følger kalenderåret, skal budgettet løbende revideres. Budgetter og reviderede budgetter skal ved indsendelsen være dateret og underskrevet af centerlederen. Bortset fra det første år, hvor der ikke foreligger regnskabstal, skal skemaet indeholde de præcise, ikkeafrundede regnskabstal for de tidligere år i kontraktperioden. Ligeledes skal summen af budgettal og regnskabstal altid være lig den samlede bevilling, forstået som den oprindelige bevilling + evt. supplerende bevillinger. Centerlederen disponerer Fondens midler efter de retningslinjer, der er gældende for brug af Institutionens ordinære midler. Afvigelser herfra skal godkendes af Institutionen og Grundforskningsfonden. Budgetmæssige dispositioner, der ligger ud over den allerede godkendte forskningsplan, skal forelægges Grundforskningsfonden til godkendelse. Evt. dækning af ekstraudgifter i forbindelse med barsel, jf. kontraktens bestemmelser, forudsætter forudgående bevillingstilsagn fra Grundforskningsfonden. Hvis ph.d.-forløb, der under hele forløbet skal finansieres af midler fra Grundforskningsfonden, igangsættes så sent, at de rækker ud over afslutningstidspunktet for bevillingsperioden, skal dispositionen godkendes af Grundforskningsfonden, idet dele af bevillingen i så fald tidsmæssigt skal forskydes (uden at der er tale om en ekstrabevilling). Budgettet afspejler centrets/niels Bohr professoratets forventede faglige aktiviteter, medens regnskabsaflæggelsen udgør den efterfølgende dokumentationen for, at de trufne dispositioner rent faktisk er sket i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Denne sammenhæng mellem forskningsplan, budget og faktisk forbrug afspejler fra Grundforskningsfondens side et dokumentationsmæssigt krav, der ikke er i modstrid med friheden til at disponere fagligt optimalt. Hvor det er fagligt velbegrundet inden for forskningsplanens rammer kan der ændres i fordelingen mellem de enkelte budgetposter og mellem de enkelte budgetår. Væsentlige ændringer i dispositionerne drøftes så tidligt som muligt på centerleders/niels Bohr professors initiativ - med Grundforskningsfonden på opfølgningsmøder eller på anden måde. Fremskyndet forbrug kan dog kun ske med Grundforskningsfondens godkendelse (bortset fra en særlig kr.-grænse ved de årlige regnskabsafslutninger). Ændrede faglige dispositioner, der har budgetmæssige konsekvenser, skal Grundforskningsfonden underrettes om, således at budgettet kan blive justeret, og det enkelte kvartals overførsel af midler blive bragt i overensstemmelse med det faktiske forbrug. Ændringer i budgettet skal kort beskrives og begrundes. Særligt vedrørende feriepenge Værtsinstitutionens principper for hensættelse af feriepenge følges, men det er vigtigt i god tid at sikre sig, at der i budgetlægningen er taget fornøden højde for evt. feriepengeforpligtelser, idet feriepengene skal afholdes inden for den samlede bevilling. Hvis feriepenge først udgiftsføres fra institutionens side ved ansættelsesforholdets ophør, skal der således hensættes feriepenge i budgettet. Feriepengene placeres mest praktisk under samme punkt i budgetskemaet som lønnen til den pågældende medarbejderkategori, f.eks. 1.2 Lønninger til videnskabeligt personale. Hvis opdeling på medarbejderkategori kun vanskeligt kan lade sig gøre i forbindelse med budgetlægningen, kan der foretages en samlet hensættelse under punkt 1.6 Andre lønudgifter. I det efterfølgende regnskab skal feriepengeudbetalingen dog placeres under rette medarbejderkategori. Ved overgang fra en første til en anden bevillingsperiode kan feriepenge udgøre en særlig problemstilling. 2

3 2. Regnskabsmæssig kontering Regnskabsmæssig kontering fortages i overensstemmelse med værtsinstitutionens retningslinier, men skal samtidigt opfylde kravene om regnskabsaflæggelse til Grundforskningsfonden. Grundforskningsfondens kontoplan fremgår af bilag 1 og 2. Der er normalt ikke sammenfald mellem Grundforskningsfondens kontoplan og værtsinstitutionens kontoplan. Det skyldes, at Grundforskningsfonden har særlige ønsker til den måde, som aktiviteterne regnskabsmæssigt registreres på. Det vil i forbindelse med konteringen derfor kunne være hensigtsmæssigt at anvende analyse- eller projektnumre, således at Grundforskningsfondens aktivitetskategorier (der kommer til udtryk i Grundforskningsfondens kontoplan) fremkommer som led i brugen af værtsinstitutionens regnskabssystem. Brug af dispositionsregnskaber (eller skyggeregnskaber ) kan være hensigtsmæssig i tilfælde af, at værtsinstitutionens regnskabsmæssige serviceydelser ikke tilstrækkelig hurtigt giver det fornødne, dokumenterede overblik over de trufne dispositioner. 3. Overførsel af penge fra Grundforskningsfonden til bevillingshaver Overførsel af midler fra Grundforskningsfonden til værtsinstitutionen sker medio hvert kvartal efter skriftlig anmodning fra bevillingshaver. Anmodningen skal indeholde en angivelse af det beløb, der ønskes overført og ved ændring i budgetteringsgrundlaget indeholde et ajourført budgetark og en kort begrundelse jf. ovenfor. For 2., 3. og 4. kvartal forudsætter overførslen, at anmodning er tilsendt Grundforskningsfonden en uge forud for udbetalingstidspunktet. For 1. kvartal kan det foregående års godkendte regnskab betragtes som en udbetalingsanmodning. 4. Udarbejdelse af årsregnskab Der udarbejdes ét, samlet regnskab for hvert center/niels Bohr professorat, uanset om centret/niels Bohr professoratet er hjemmehørende på mere end én værtsinstitution. Regnskabet skal alene vedrøre bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab indsendes senest den 31. marts året efter regnskabsårets udløb, og godkendes senest 30. juni af fonden. Regnskabet opstilles som vist i regnskabsskemaet i bilag 2 med tilhørende noter og tabeller. Alle omkostninger, der vedrører regnskabsåret, skal medtages i regnskabet. Det gælder også de omkostninger, der ikke er betalt pr. 31. december i regnskabsåret. Sådanne omkostninger specificeres som skyldige omkostninger i bilag 3. Medfinansiering fra anden side indgår ikke i det egentlige regnskab til Grundforskningsfonden. Der skal derfor gives en kort tilbagemelding til fonden på, om værtsinstitutionens medfinansieringsforpligtelse i regnskabsåret har udviklet sig som forventet i kontrakten. Det kan ske ved udfyldelse af tekstfeltet i bilag Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring I tilknytning til årsregnskabet skal der foreligge en afstemning af centerets/niels Bohr professoratets regnskabstal med værtsinstitutionens bogføring. Afstemningen er en fælles opgave for centre/niels Bohr professoratet og værtsinstitution. Der skal medsendes en udskrift af værtsinstitutionens regnskabsopgørelse forsynet med tydelig angivelse af, hvilke tal og sammentællinger der - med angivelse af korrektioner - indgår i de enkelte poster på fondens regnskabsskema. Af opgørelsen skal fremgå saldoen på centrets/niels Bohr professoratets konto ultimo året. Det skal tydeligt fremgå af regnskabet, hvorledes posten nettoomkostninger (regnskabsskemaet) stemmer med totalen på værtsinstitutionens samlede årsopgørelse. Det er ofte to forskellige beløb, som skal korrigeres med forskellige poster for at kunne sammenlignes. 3

4 En lignende afstemning skal foretages af mellemværende mellem værtsinstitution og Grundforskningsfond, jf. bilag Centerleders/Niels Bohr professors erklæring om anden beskæftigelse Sammen med årsregnskabet skal centerlederen/niels Bohr professoren orientere fonden om anden beskæftigelse m.v., jf. bilag Ophør af bevillinger Også ved bevillingens udløb skal der ske en korrekt regnskabsmæssig periodisering. Det betyder, at der ikke kan afholdes udgifter efter bevillingens slutdato eller forudbetales ydelser til senere levering. I forbindelse med en bevillings udløb kan omposteringer af større beløb mellem de enkelte budgetposter heller ikke finde sted uden udtrykkelig aftale med fonden. I tilfælde af mindreforbrug ved udløbet af den samlede bevillingsperiode tilfalder besparelsen Grundforskningsfonden. Endeligt regnskab indsendes senest 3 mdr. efter bevillingsperiodens udløb. 8. Personaleoversigt Personaleoversigten i bilag 7 udgør den i kontrakten forudsatte ajourførte liste over medarbejdere opdelt i ansættelseskategorier. Oversigten er indrettet på den måde, at den samtidig rummer de oplysninger, som fonden på et senere tidspunkt skal bruge i forbindelse med en evaluering af centret/niels Bohr professoratet. 4

5 1.0 Lønninger: Budget for kalenderår 1 Budget for kalenderår 2 Budget for kalenderår Budget for kalenderår 6 Total Oprindeligt budget t.kr Tillægsbevilling t.kr Oprindeligt budget + tillægsbevilling t.kr 1.1 Centerleder/Niels Bohr professor Videnskabeligt personale Gæsteforskere Teknisk personale Administrativt personale Andre lønudgifter 0 LØNNINGER I ALT Ph.D.-studerende Rejser, konferencer, møder m.m Materialer, apparatur m.m Lokaleudgifter 6.0 Betalinger til værtsinstitution Andet Budgetreserve 0 BRUTTOOMKOSTNINGER Indkomster/refusioner (fratrækkes) 0 NETTOOMKOSTNINGER Center/Niels Bohr professor SKABELON FOR BUDGET Oprindeligt budget jf. kontrakt, t.kr 0 Tillægsbevilling, t.kr 0 Oprindeligt budget+tillægsbevilling, t.kr Dato: Centerleders/Niels Bohr professors signatur: For hvert år, hvor der foreligger regnskabstal, erstattes budgettal med regnskabstal. Regnskabstal og budgettal svarer sammenlagt altid til den samlede bevilling. Kolonnerne yderst til højre og nederst i skemaet udfyldes med de budgettal, der var gældende ved kontraktens indgåelse. Samme sted angives eventuelle tillægsbevillinger. Bilag 1

6 Bilag 2 REGNSKABSSKEMA Center/Niels Bohr professor: 1.0 Lønninger: 1.1 Centerleder/Niels Bohr professor Noter til regnskab Regnskab 1.jan - 31.dec. Senest godkendte budget (4.kvartal) Afvigelse (budgettal minus regnskabstal) 0 Noter til afvigelse 1.2 Videnskabeligt personale Gæsteforskere Teknisk personale Administrativt personale Andre lønudgifter 0 LØNNINGER I ALT 2.0 Ph.d studerende Rejser, konferencer, møder m.m. Materialer, apparatur m.m Lokaleudgifter 6.0 Betalinger til værtsinstitution*) Andet *) 8.0 Budgetreserve BRUTTOOMKOSTNINGER Indtægter/ refusioner (fratrækkes) *) NETTOOMKOSTNINGER *Note er obligatorisk hvis der er regnskabstal for punktet. Regnskabskemaets hovedpunkter kan opdeles efter behov. For eksempel kan en underopdeling af konto 4.0 (materialer, apparatur, m.m.), konto 2.0 (ph.d studerende) og konto 7.0 (Andet) være hensigtsmæssig. Hvert hovedpunkt afsluttes med en total. Regnskabsskemaet skal indeholde såvel realiserede tal som budgettal for det pågældende år. Omkostninger angives eksklusiv moms. I centre uden momsafløftning angives omkostningerne dog inklusive moms.

7 Noter til regnskabet I regnskabsskemaets 1. og 5. kolonne mærket "Noter til regnskab" og " Noter til afvigelse" placeres efter behov numre, der henviser til efterfølgende noter med uddybning eller specifikation af skemaets poster. Noter til regnskabet skal altid angives, hvis der er væsentlige afvigelser mellem et regnskabstal og det seneste budgettal. Supplerende bemærkninger til kontoplanen Konto 1.0 Konto 1.3 Konto 2.0 Konto 3.0 Lønninger (generelt): Herunder medtages alle udgifter vedr. lønninger o.lign. Dog ikke lønninger til ph.d-studerende, der posteres under konto 2.0. Feriepengehensættelser eller udbetalinger medtages i de enkelte medarbejderkategorier. I det omfang medarbejdere udgår med løn på grund af manglende optjening af feriepenge, indgår det i opgørelsen for de relevante medarbejderkategorier. Gæsteforskere: Ved en gæsteforsker forstås typisk en forsker, med tidsbegrænset tilknytning til centret/niels Bohr professoratet og med fast stilling andetsteds. Under dette omkostningspunkt medtages også honorarer til gæsteforskere. Ph.d.-studerende: Herunder samles de omkostninger, som umiddelbart kan henføres til centrets/niels Bohr professoratets ph.d.-studerende. Det vil sige lønudgifter, uddannelsestilskud, rejseudgifter mv. Omkostninger vedrørende ph.d.-studerende, som vanskeligt kan udskilles fra de øvrige omkostninger posteres samme sted som disse. Rejser, konferencegebyrer, møder mv.: Herunder også rejseudgifter mv. i forbindelse med besøg af eksterne forskere. For så vidt der er tale om ph.d.-studerende, se konto 2.0 ovenfor. Konto 4.0 Konto 5.0 Konto 6.0 Materialer, udstyr m.m.: Her posteres såvel omkostninger i forbindelse med anskaffelse af udstyr mv, som omkostninger der er et led i den daglige aktivitet. Eksempler: Apparatur, møbler, bøger, tidsskrifter, porto, papir, publikationer, telefon, serviceaftaler, vedligeholdelse af udstyr mv. Kontorlokaler: Fonden godkender normalt ikke, at der afholdes udgifter til lokaler. I helt særlige tilfælde posteres ombygningsudgifter, lokaleleje eller lokalevedligeholdelse. Inventar og møbler posteres under konto 4.0. Betalinger til værtsinstitutionen/(-erne), normalt "overhead": Her angives nøje beregningen af betalingens størrelse. Omfatter ikke omkostninger, som kan udskilles som hørende til en af de øvrige punkter, f.eks. vedr. ph.d-studerende eller betaling for materialeforbrug. Konto 7.0 Konto 8.0 Andet: Omfatter omkostninger som ikke kan posteres under et af de øvrige punkter. Anvendes kun undtagelsesvis. Art og beløb specificeres i en note. Budgetreserve: Optræder kun i budgettet. Ved den kvartalsvise overførsel af midler indgår budgetreserven ikke i opgørelsen, idet der netop er tale om midler, hvis anvendelse der endnu ikke er taget stilling til. I regnskabet vil reserven pr. definition være brugt. Konto 9.0 Indtægter/refusioner: Her posteres eventuelle indtægter eller refusioner, som centret/niels Bohr professoratet måtte opnå; f.eks. refusioner vedr. ph.d studerende, betaling for rekvireret undervisning, offentlige refusioner, salg af publikationer o.lign. Art og beløb specificeres i en note. Refusioner kan dog også modposteres direkte under den udgiftstype, som refusionen vedrører, hvis det af hensyn til afstemningen er mere hensigtsmæssigt.

8 Bilag 3 SPECIFIKATION AF SKYLDIGE OMKOSTNINGER/TILGODEHAVENDER PR. 31/12 XXXX Center/Niels Bohr professor: Beskrivelse Beløb Total 0,00 Alternativt: I overensstemmelse med regnskabsprincipperne ved værtsinstitutionen, udskilles skyldige omkostninger pr. 31/12 ikke. Eventuelle omkostninger som vedrører regnskabsåret, og som ikke er betalt pr. 31/12, men er betalt og bogført i supplementsperioderne, medtages i regnskabet på lige fod med de øvrige omkostninger. MARKER MED X... Hvis omkostninger indgår i værtsinstitutionens regnskabssystems supplementsperioder, opføres omkostningerne ikke i skemaet over skyldige omkostninger. I stedet markeres det med et kryds nederst i skemaet. Omkostninger som ikke er med i supplementsperioderne, medtages i regnskabet og specificeres som skyldige omkostninger.

9 MEDFINANSIERINGSFORPLIGTELSE Center/Niels Bohr professor: Bilag 4 Kontraktens bilag 3b viser værtsinstitutionens medfinansieringsforpligtelse i de enkelte år. Oven for oplyses, om medfinansieringen i regnskabsåret har udviklet sig som forventet.

10 MELLEMVÆRENDE ULTIMO REGNSKABSÅR Center/Niels Bohr professor: Bilag 5 Centret/Niels Bohr professoratets mellemværende med Grundforskningsfonden ved regnskabsårets begyndelse ("+" = gæld til fonden, "-" = tilgodehavende hos fonden). Overført fra Grundforskningsfonden i løbet af regnskabsåret (vil normalt være et positivt beløb). Nettoomkostninger jf. regnskabsskema (vil normalt være et positivt beløb). Herved fremkommer mellemværendet med Grundforskningsfonden ved regnskabsårets slutning ("+" = overført for meget, "-" =overført for lidt). Mellemværendet i skemaet skal afstemmes med saldoen på værtsinstitutionens regnskabsudskrift. Hvis mellemværendet i skemaet ikke umiddelbart stemmer med saldoen, kan differencen skyldes forskel i evt. skyldige omkostninger primo og ultimo regnskabsåret. Evt. differencer forklares ved en note til skemaet.

11 CENERLEDERS/NIELS BOHRS PROFFESSORS ERKLÆRING OM ANDEN BESKÆFTIGELSE Center/Niels Bohr professor: Bilag 6 Centerlederen/Niels Bohr professoren afgav i forbindelse med kontraktens indgåelse en erklæring over for fonden om anden beskæftigelse, nationale og internationale tillidshverv, projekter eller lignende, som centerlederen/niels Bohr professoren er involveret i som ejer, konsulent, lønmodtager eller ulønnet, i det omfang disse kan have indflydelse på stillingen som centerleder/niels Bohr professor. Som led i den løbende orienteringsforpligtelse, skal der i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse indsendes en ajourført udgave af den tidligere afgivne erklæring som et selvstændigt bilag, eller anført ovenfor (I tilfælde af tvivl om omfanget af oplysningerne kan en orientering undlades, hvis det er åbenbart, at det pågældende forhold er uden betydning).

12 PERSONALELISTE Bilag 7 Center/Niels Bohr professor: Personale Navn Ansættelsesperiode i regnskabsår (**) Finansieret af (angives i årsværk*) Grundforsknings-fonden Værtsinstitutionen Anden finansiering (***) Stillingsbetegnelse Udenlandsk medarbejder (sæt X) Ph.d.-stud.og postcocs: Anfør tidligere uddannelse (cand.scient. el.lign.) Ph.d.- stud.: Sæt X ved opnået grad Køn: M/K Centerleder/ Niels Bohr professor Videnskabeligt personale Gæsteforskere Teknisk personale Administrativt personale Andre Ph.d.- studerende *)Opgøres med max én decimal, og fonden er opmærksom på, at der kan være tale om et skøn. **)Kun perioder over tre uger medregnes. ***)Inklusiv evt. medarbejdere uden finansiering.

13 UDARBEJDELSE AF FAGLIG ÅRSRAPPORT Den faglige årsrapport indsendes elektronisk til Danmarks Grundforskningsfond vedhæftet en til senest den 31. marts. Den faglige årsrapport består dels af en tekstdel, dels af en bilagsdel. I tekstdelen redegøres for centrets/niels Bohr professoratets faglige aktiviteter i det forløbne år, og i bilagsdelen udfyldes bilag A-H. Tekstdelen bør ikke overstige 7 sider. Eventuelle trykte eller indbundne årsberetninger kan fortsat indsendes som den faglige årsrapports tekstdel, såfremt de er suppleret med bilagsdelen. Eventuelt trykt materiale bedes indsendt både i en elektronisk version og med almindelig post i et eksemplar. Formål Den faglige årsrapport er et instrument, der understøtter fondens bestyrelse i at følge centrets/niels Bohr Professoratets udvikling og forskningsmæssige resultater. Den faglige årsrapport kan også fungere som et internt værktøj i centret/professoratet og anvendes til at gøre status over det forgangne år. Den faglige årsrapport skal indeholde information om centrenes/niels Bohr professoratets udvikling og resultater. Med henblik på at kunne foretage en systematisk opsamling af viden om, hvordan det enkelte center/niels Bohr professorat udvikler sig over tid, skal der i tillæg til tekstdelen af den faglige årsrapport udfyldes en række skemaer (bilag A-H). Sprog Den faglige årsrapport udarbejdes på engelsk. Målgruppen er Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelsesmedlemmer, der består af forskere fra en række forskellige forskningsområder. Beskrivelsen af centrets/niels Bohr professoratets forskningsaktiviteter skal derfor udformes i et sprog, der er umiddelbart tilgængeligt for forskere fra andre fagområder. TEKSTDEL: Den faglige årsberetning skal som minimum indeholde følgende: Årets højdepunkt(er) Der gives en kort beskrivelse af årets højdepunkt(er), som kan ledsages af 1-2 illustrationer samt medfølgende figurtekst. Der udformes på to enkeltsider henholdsvis en dansk og en engelsk version. Da beskrivelsen af højdepunkterne skal lægges på fondens hjemmeside, skal teksten være udformet i et sprog, der gør den tilgængelig for et bredere publikum. Organisering Eventuelle ændringer eller bemærkninger vedrørende centrets/niels Bohr professoratets organisering omtales med henvisning til personaleoversigten, der indsendes sammen med den faglige årsrapport. Rekrutterings- og kønsstrategi Der skal kort redegøres for centrets/niels Bohr professoratets rekrutteringsstrategi, herunder eventuelle overvejelser i relation til den kønsmæssige fordeling af centrets/niels Bohr professoratets medarbejdere. Forskningsintegritet Der skal gives en kort redegørelse for centrets/niels Bohr professoratets overvejelser og evt. tiltag vedr. forskningsintegritet herunder i relation til de principper, der fremgår af det nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Forskningsplanen De gennemførte forskningsaktiviteter beskrives, og de opnåede resultater sammenholdes med de opstillede mål i forskningsplanen og evt. sidste årsrapport. Særlig risikovillige projekter kan evt. præsenteres mere indgående. Andet (kommentarer til bilag) Der ønskes med bilag A-H oplysninger om omfanget og karakteren af centrets/niels Bohr professoratets samarbejdsrelationer i ind- og udland med såvel andre forskergrupper som offentlige og private virksomheder. Herudover ønskes oplysninger om centrets/niels Bohr professoratets produktion samt spredning og udnyttelse af centrets/professoratets resultater. Skemaerne er i sig selv næppe tilstrækkelige til at give et fuldstændigt billede af centrets/niels Bohr professoratets aktiviteter på disse områder. Det vil derfor være naturligt, at den faglige årsrapports tekstdel supplerer og uddyber oplysningerne i skemaerne.

14 BILAGSDEL: Med henblik på at sikre en ensartet tilbagemelding, der muliggør en systematisk opsamling af viden om de enkelte centres/niels Bohr professoraters udvikling, bedes bilag A-H udfyldt i den dertil udarbejdede Excel fil og indsendt sammen med årsrapportens tekstdel. 2

15 EKSTERNE RELATIONER SEKTION A Navn på samarbejdspartnere (person og/eller institution), land samarbejdsprojekt Udbytte af samarbejde Danske universiteter, researchgrupper og institutioner Samarbejde: (markér passende box ) udenlandske universiteter, researchgrupper og institutioner Danske virksomheder Udenlandske virksomheder Opstil samarbejdspartnere, og noter projekt og udbytte, hvor det er relevant.

16 KONFERENCER SEKTION B a) Tilrettelæggelse af internationale konferencer, symposier, seminarer o.lign.(*) Titel på begivenhed (*) Anfør antallet af konferencer, symposier, seminarer og lignende, som centret/ Niels Bohr professoratet har arrangeret eller deltaget i planlægningen af. b) Antal invitationer til at tale på internationale konferencer (**) Titel på begivenhed Sted Navn(e) på deltager(e)

17 UDDANNELSESAKTIVITETER SEKTION C Titel på aktivitet ECTS Længde af kursus (timeantal) Anfør alle uddannelsesaktiviteter som centret har bidraget til, herunder ph.d.-kurser og kurser på master-og bachelorniveau. List også sommerskoler og kurserforetaget i udlandet. Notér gerne ECTS-point (hvis muligt) og længden af kurset (i timer). Antal kandidater Antal bachelorkandidater Angiv antallet af kandidater og bachelorkandidater med tilsyn fra centrets/ Niels Bohr professoratgruppens medlemmer.

18 EKSTERNE BEVILLINGER SEKTION D Finansieringstype Formål Stipendiat Periode Bevillingsbeløb i DKK Bevillingsandel for det rapporterede år Offentlige danske fonde Private danske fonde Internationale fonde Anfør alle eksterne finansieringer, der er opnået af centerlederen eller af centrets medlemmer/ Niels Bohr Professoren eller professoratgruppens medlemmer. Angiv det samlede beløb og det delvise beløb for det rapporterede år.

19 PRISER SEKTION E Priser Modtager Tildelt beløb i DKK, relevant hvis Nævn priser og præmier som centerlederen eller centrets medlemmer/ Niels Bohr Professorer eller professoratgruppens medlemmer har modtaget i det rapporterede år.

20 OFFENTLIG FORMIDLING SEKTION F a) Elektroniske medier Specifikke medier (TV, radio, andet) Form for kommunikation (interview, kommentarer, debatter osv.) Emne Formidler fra centret b) Pressen Specifikke medier (aviser, tidsskrifter, magasiner, andet) Kommunikationstype (interview, kommentar, debat el. andet) Emne Formidler fra centret c) Andet Specifik kommunikationstype (præsentation/forelæsning på universitet, gymnasium, el.andet.) Emne Formidler fra centret List offentlige formidlingsaktiviteter inden for elektroniske medier, pressen, universiteter og lignende.

21 PATENTER OG ANSØGNINGER SEKTION G Antal opfindelser rapporteret til institution Anatl bekræftede ansøgninger Antal udstedte patenter Antal tilladte licenser, salg og optionsaftaler Navne på etablerede spin-off virksomheder Notér antallet af opfindelser som er indberettet til institutioner, indgivne patentansøgninger, patenter mv. opnået af centret/ Niels Bohr professoratgruppens medlemmer i det rapporterede år. List også spin-off virksomheder og samarbejdespartnere.

22 PUBLIKATIONER SEKTION H TOTALT ANTAL AF PUBLIKATIONER I DET RAPPORTEREDE ÅR Anatl journalartikler Peer reviewed Ikke peer reviewed Antal konferencer Anatl monografier Antal bogkapitler Andet List de 10 mest prestigefulde publikationskilder inden for centrets/professoratets forskningsområde og prioritér. Angiv information vedrørende bibliometriske analyser omkring centret/professoratet. Desuden vedlægges i et særskilt bilag (helst Word-format) en fyldestgørende publikationsliste, herunder alle forfattere, som stammer tilbage fra centrets/ professoratets start. Listen opdeles i typer af publikationer, herunder konferenceprotokoller samt master-og ph.d.-afhandlinger forfattet af centrets medlemmer/ professoratgruppens medlemmer. Angiv kun accepterede publikationer. Hvis publikationen har været peer reviewed, bemærk i parentes "PR". Bemærk også i parentes "CO", hvis publikationen er co-forfattet af en anden international forskningsinstitution. Angående publikationer fra og med 2012: Anfør for hver publikation, hvor det er muligt, et link til forlagets version, om muligt I form af en digital object identifier (DOI). For alle peer reviewede publikationer frit tilgængelige på internettet (Open Access), bemærk i parentes "OA". Hvis der findes en Open Access version af publikationen - og forlagets version IKKE er Open Access, bedes indsat et yderligere link til en parallelpubliceret digital version af den endelige, peer reviewede artikel, der er antaget i det videnskabelige tidsskrift. (*). (*) Se også "Open Access politik for offentlige forskningsråd og fonde" fra juni 21, [http://dg.dk/filer/fonden/open_access/openaccesspolitik.pdf]

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring Bilag 4 Centers of Excellence / Niels Bohr Professorater RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING Januar 216 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport

Vejledning til elektroniske skemaer til frigivelse, regnskab og rapport Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Kræftens Bekæmpelse Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF) Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 www.cancer.dk Vejledning til elektroniske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere