Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk"

Transkript

1 Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

2 Nordforbrænding miljøberetning Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed. Formålet er på et højt fagligt niveau at drive en effektiv, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig forsyningsvirksomhed indenfor miljø-, affalds- og energiområdet i nært samarbejde med interessentkommunerne. Nordforbrænding vil: sikre løbende forbedringer af miljøet i vores aktiviteter overholde miljølovgivningen og reducere og forebygge forurening fremme miljørigtig affaldshåndtering fremme ressourceeffektiv energiproduktion og fjernvarmedistribution fremme god ressourceudnyttelse til gavn for klimaet give medarbejdere muligheder for at tage miljø- og klimahensyn i driften bidrage til information om miljø, affald og energi til vores omgivelser 2. Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger, er reguleret i miljøgodkendelsen og af regelværket for affaldsforbrændingsanlæg. I figur 1. ses et flowdiagram med de forskellige in- og output illustreret. Figur 1. I nedenstående flowdiagram er de forskellige in- og output illustreret. Røggasser Støj Brændbart affald Energi Vand Hjælpestoffer Produktion af energi Restprodukter Slagger Spildevand til kloak 1 Nordforbrændings grønne regnskaber har fra fulgt den samme systematik og overholdt de formelle krav beskrevet i Bekendtgørelsen om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab 1. Regnskaberne er samtidig lagt ind på Nordforbrændings hjemmeside. De grønne regnskaber skal nu følge Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger nr. 210 af 3. marts Det betyder, at der fra 2010 indberettes elektronisk og det grønne regnskab består af basisoplysninger, nærværende miljøberetning og en miljødatadel. 2

3 Ved affaldsforbrænding er der særligt fokus på emissioner til luft og udnyttelse af energien. De væsentligste data er i datadelen i det elektroniske grønne regnskab. 3. Miljømål i forhold til de væsentlige miljøforhold Nordforbrænding søger konstant at reducere miljøbelastningen fra de forskellige aktiviteter, blandt andet ved en bedre udnyttelse af energi, rå - og hjælpestoffer, samt ved reduktion af miljøfremmede stoffer til det omgivende miljø. Miljømål 1: - at reducere emissioner til luft Nordforbrændingen arbejder løbende med at nedbringe emissionerne og overholde kravene i miljøgodkendelsen. Det er særligt emission til luft, der er i fokus. Herunder som det beskrives nærmere i afsnit 5: 1.1 Forebyggelse af CO emission 1.2 Forbedring af neutralisering af røgen 1.3 Forebyggelse af støvemission 1.4 Reduktion af NOx emission 1.5 Tiltag, der virker på flere forhold Miljømål 2 at forbedre energiudnyttelsen Det er et miljømål at forbedre energiudnyttelsen ved forbrænding af affald. Dette sker gennem en optimering af forbrændingsprocessen og gennem en øget afsætning af fjernvarme. I den sammenhæng arbejdes der på at udvide fjernvarmenettet og for derved at øge afsætning af fjernvarme, specielt om sommeren, så bortkøling kan reduceres. Vedr. energiudnyttelse af affald har målet i 2012 været: - at udvide fjernvarmenettet iht. udvidelsesplanerne og øge antallet af tilsluttede boliger - at reducere køling af produceret varme, der ikke kan afsættes i nettet. Miljømål 3: at fremtidssikre Nordforbrænding Vedrørende fortsat forbedring og fremtidssikring vil Nordforbrænding etablere en miljø- og energieffektiv ovnlinje 5 til erstatning for de tre ældste ovnlinjer. Her har årets mål være at forberede projektet, med bl.a. miljøbeskrivelse, ansøgning om miljøgodkendelse og beskrivelse til VVM, hvor det dokumenteres at der bliver tale om et nyt anlæg der er mere miljøvenligt og energieffektivt end de tre ældre ovnlinjer, der skal erstattes. Miljømål 4: at indføre miljøledelse Det er et mål at indføre miljøledelse for derigennem at fastholde fokus på miljø. 3

4 4. Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål. Driften har i 2012 fokuseret på en fortsat stabil drift af ovne og røggasrensningsanlæggene af hensyn til overholdelse af miljøkravene. Fokus på nedbringelse af emissioner har båret frugt, hvilket blandt andet ses af, at der ikke har været overskridelser af den såkaldte døgnmiddelværdi for røggasemissioner i Miljømål 1: at reducere emissioner til luft Indsatsen er beskrevet nærmere i afsnit 5 (Redegørelse for virksomhedens løbende miljøteknologiske forbedringer). Endvidere er arbejdet med at efteruddanne medarbejderne og styrke fokus på miljø, at sikre vidensdeling bl.a. via miljøledelse. Målet at reducere emissionerne i 2012 i forhold til 2011 er opfyldt, hvilket bl.a. ses af tabellerne i afsnit 6, hvor det ses, at de gennemsnitlige emissioner pr kubikmeter røg er faldet for nogle af parametrene og at antallet af døgnmiddel overskridelser er reduceret til nul. Endvidere kan reduktion i virksomhedens emissioner i kilo ses i datadelen i det elektronisk indberettede grønne regnskab. Arbejdet fortsættes i Miljømål 2: at forbedre energiudnyttelsen Målet for udbygning af fjernvarmenettet i 2012 er nået. I Birkerød er der i 2012 tilsluttet et opvarmet areal svarende til ca. 800 boliger. Der er også arbejdet med at følge varmeproduktion og afsætning tættere, og hermed har målet om reduktion af bortkøling af produceret varme også kunnet opnås, hvilket ses i tabel 3 i afsnit 5. Arbejdet fortsættes i Miljømål 3: at fremtidssikre Nordforbrænding Målet med forberedelse af en ny ovnlinje 5 er nået for 2012, og der er i processen taget højde for og dokumenteret, at det nye anlæg vil være mere miljøvenligt og energieffektivt en de ovnlinjer, der skal erstattes. Der er indhentet tilbud på leverancer, og kontrakterne ligger klar til underskrift, når de forskellige myndighedsgodkendelser falder endeligt på plads, hvilket forventes at ske i første kvartal af Miljømål 4: at indføre miljøledelse Målet, at indføre miljøledelse og opnå certificering af forbrændingsanlægget, er nået i Nordforbrænding begyndte tilbage i 2011 arbejdet med at indføre miljøledelse for virksomheden, i første omgang med fokus på affaldsforbrændingsanlægget. Et arbejde der resulterede i, at anlægget nu er blevet miljøcertificeret af Dansk Standard efter DS/EN ISO 14001:2004. Certifikatet blev overrakt af Dansk Standard Certificering på morgenmødet for Nordforbrændings medarbejdere den 7. december Det systematiske arbejde med ledelse og medarbejdere, gennem miljøledelse, har sammen med investeringer i de ældre ovnlinjer været med til at forbedre miljøet på forbrændingsanlægget væsentligt. Arbejdet fortsættes i

5 5. Redegørelse for virksomhedens løbende miljøteknologiske forbedringer. I det følgende gives en oversigt over miljøteknologiske forbedringer i 2011 for de forskellige mål: 1. Mål: Reduktion af emissioner til luft: Nogle af de tiltag, der er gennemført i henhold til miljøhandlingsplanerne, er: 1.1 Forebyggelse af CO emission I 2012 er der arbejdet med reduktion af emissionen af C O (kulmonooxid) i røggassen. Blandt andet er der i 2012 programmeret en boosterknap, der kan aktiveres fra kontrolrummet. Herved aktiveres sekundærblæseren i en kort periode. Dermed tilføres ekstra luft i efter-forbrændings zonen så eventuelle såkaldte varme COére brændes af Forbedring af neutralisering af syre i røgen ovnlinje 1-3 Røgen renses for sure gasser bl.a. ved at tilsætte kul, kalk, og recirkuleret restprodukt til neutralisering af røggassen. I 2012 er foretaget en ombygning af røggasrensnings-systemet med blandt andet en bedre styring af kul- og kalktilsætningen for at optimere rensningen for sure gasser, specielt SO 2 (svovldioxid). Neutralisering af syren er i 2012 yderligere sikret ved forbedringer i tilførsel af kul og kalk. Tilførslen er gennemgået for udbedring af de steder, hvor der af og til er set opblokninger, bl.a. er udtaget ved dosseringssneglene nu udformet anderledes. For at forebygge emission af SO 2 er der i 2012 endvidere lavet en ekstra kalktilgang til absorberen på anlæg 4. Det betyder, at operatørerne kan skifte til den anden kalktilførsel, hvis der skulle opstå blokering af kalktilførslen her, således at god rensning kan opretholdes. Endvidere er der i 2012 opsat Shock blastere som skal forhindre brodannelse i siloen med kalk til absorberen. Væskeniveauet i absorberen er endvidere reduceret således, at risiko for fugtighed i tilgangen mindskes og dermed reduceres risikoen for opblokninger i tilførslen af kalk til absorberen. 1.3 Forebyggelse af støv Der er støv i røggassen, som bliver renset med et posefilter. Der er i 2012 foretaget en forbedring ved omprogrammering af SRO (Styring, Regulering og Overvågningssystemet), så den automatiske funktion af filtret ikke afbrydes ved en eventuel genstart af SRO anlægget. Endvidere er spjæld på posefiltret på ovnlinje 4 blevet renoveret. 2 Varme COére opstår ved høj temperatur og ved lavt iltoverskud i dele af forbrændingen på risten. 5

6 1.4 Reduktion af NOx emission Der renses for NOx (kvælstofilter) på alle 4 ovnlinjer. Processen er følsom overfor svingninger i forbrændingstemperaturen. Derfor er der for at forebygge NOx i 2012 foretaget en justering af anlægget således, at rensning også er effektiv ved lavere temperaturer bl.a. ved at dossering kan ske fra alternative lanser i ovnen, hvis der i perioder ses lavere temperaturer. I forbindelse med den årlige vedligeholdelse af ovn 4 er der endvidere skiftet en del løst murværk i kedlen. Løst murværk kan været med til at forhøje temperaturen og dermed give en dårligere varmeudnyttelse og mindre effektiv NOx rensningsproces. Nyt murværk er således med til at sikre en effektiv NOx rensning. 1.5 Tiltag, der virker på flere forhold Der er gennemført miljøledelse på forbrændingsanlægget. Medarbejderne har været aktivt involveret i at udvikle miljørigtige procedurer og har udvekslet erfaringer. Miljøledelse er således et tiltag, der virker på flere miljøforhold. Udskiftning af sugetræksblæserhjulet på ovnlinje 4 er eksempel på et teknisk tiltag, der medvirker til forbedring af flere miljøforhold. Udskiftningen betyder således et lavere energiforbrug, mindre støj og mindre risiko for ikke-planlagte stop. Der er endvidere foretaget støjdæmpning af køler på tag og af ventilationsindtaget til turbinebygningen. Der er arbejdet med vandbesparelser i driften, bl.a. er der opsat vandure på tilførsel af vand til slaggekøling. Nyt sugetræksblæserhjul 2. Mål: Forbedring af energiudnyttelsen For at udnytte energien i affaldet bedst muligt arbejdes der løbende på udbygning af fjernvarmen. Nordforbrænding har i 2012 leveret varme svarende til ca husstande og strøm svarende til forbruget i ca husstande. I driften af forbrændingsanlægget er der i 2012 bl.a. arbejdet med forbedret styring af fjernvarme-centraler og afsætning af varme, så køling reduceres. Der er opnået elbesparelser bl.a. ved opsætning af frekvensomformer på absorberpumpe, ved at tætne utætheder i trykluftsystemet, ved at udskifte sugetræksblæserhjulet og ved at opsætte termostatventiler på kaloriferer. Frekvensomformer sparer el 3. Mål: Fremtidssikring - ved forberedelse af ny ovnlinje 5 Der er i forberedelsen af ovnlinje 5 i udbudt entrepriser, hvor leverandører skal leve op til høje krav til energieffektivitet og miljøkrav. 6

7 4. Mål: Indførsel af miljøledelse Indførsel af miljøledelse har medvirket til at forbedre miljøet, bl.a. ved hjælp af de årlige miljøhandlingsplaner. Affaldsforbrændingsanlægget opnåede i 2012 certificering efter den internationale standard for miljøledelse ISO Bestyrelsesformand Morten Slotved og Lead-auditor Erik Møhl fra Dansk Standard. Lead-auditor Erik Møhl, Miljøkoordinator Birgit Friis og Adm. Direktør Tonny Juul Jensen Overrækkelse af certifikat til Nordforbrænding ved morgenmøde den 7. december

8 6. Redegørelse for udvikling for udvalgte miljøforhold I miljødatadelen i den elektroniske indberetning ses data for både in- og output fra forbrændingsprocessen. Det er særligt emissionerne til luft, der er fokus på - også i kravene i miljøgodkendelsen. I tabel 1 ses de gennemsnitlige emissionskoncentrationer. Det ses at disse er under grænseværdierne for både halvtimes værdier og døgnværdier. Tabel 1: Gennemsnitlige koncentrationer i røggassen fra Nordforbrændings kontinuerte målinger Udledt gennem Skorstenen - kontinuerte målinger * Enhed Saltsyre (HCl) mg/nm Støv mg/nm Svovldioxid (SO 2 ) mg/nm Nitrogenoxider (NOx) ovn 1-3 mg/nm Nitrogenoxider (NOx) ovn 4 mg/nm Kulilte (CO) mg/nm Total Organic Carbon (TOC) mg/nm 3 0,26 0,25 0,22 0,28 0,30 0,30 * De viste koncentrationsværdier er beregnede gennemsnitskoncentrationer (årsmiddel) ud fra de målte halvtimesværdier. Konfidensinterval er ikke fratrukket værdierne. ** Miljøgodkendelsens og Affaldsforbrændingsbekendtgørelsens grænseværdier som døgnmiddelværdi er: Saltsyre 10 mg/nm 3, Støv 10 mg/nm 3, Svovldioxid 50 mg/nm 3, Nitrogenoxider: 200 mg/nm 3, Kulilte 50 mg/nm 3, Total Organic Carbon 10 mg/nm 3. For halvtimes middelværdier er grænseværdierne: Saltsyre 60 mg/nm 3, Støv 30 mg/nm 3, Svovldioxid 200 mg/nm 3, Nitrogenoxider: 400 mg/nm 3, Kulilte 100 mg/nm 3, Total Organic Carbon 20 mg/nm 3. Der registreres én døgnmiddel overskridelse hver gang én af de 7 parametre, der måles kontinuert, ligger over den i miljøgodkendelsen givne døgnmiddelværdi. Her er det valgt, at vise udviklingen i antallet af overskridelser af døgnmiddelværdi med år 2010 som 100. Det ses i tabel 2, at der er opnået et fald i på 68 % fra 2010 til 2011, og et fald til nul i Tabel 2: Udvikling i døgnmiddeloverskridelser Udledt gennem Skorstenen - kontinuerte målinger * De 7 parametre der måles kontinuert År Døgnmiddel overskridelser Energiudnyttelsen er forbedret, som det ses i tabel 3. Tabellen viser en mærkbar reduktion af den mængde varme, der har måttet lukkes ud som bortkølet varme, når fjernvarmenettet i en given situation ikke har kunnet aftage tilstrækkelig varme. Der er opnået en reduktion på 37 % fra 2010 til Fra 2011 til 2012 er den bortkølede varme mere end halveret, svarende til yderligere 37 % reduktion i forhold til Tabel 3: Reduktion af bortkølet varme Bortkølet varme

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere