2.2. Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.2. Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.)"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget L 73 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: M.311 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.) 1. Indledning Udkast til lovforslag blev den 26. september 2012 sendt i høring hos 36 myndigheder og organisationer m.v. og offentliggjort på Høringsportalen. Af de 36 har 18 afgivet høringssvar. I 16 af høringssvarene er der bemærkninger til lovforslaget. En liste med angivelse af, hvem der har svaret, og hvem der har afgivet bemærkninger, vedlægges høringsnotatet. Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer af lovforslaget, men dog til enkelte justeringer i lovforslagets bemærkninger. 2. Indkomne bemærkninger til lovforslaget 2.1. Generelle bemærkninger Der er i høringssvarene generelt tilslutning til lovforslagets intention om styrkelse af inklusion på de frie skoler Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.) Forslaget som helhed Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolerne og Private Gymnasier og Studenterkurser kan tilslutte sig det foreliggende udkast til lovændring, som, hvad tilskudsvilkår angår, svarer til de frie grundskoleforeningers indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning Skolernes pligt til inklusion Danmarks Lærerforening finder det vanskeligt at vurdere, om lovforslaget bidrager til at øge inklusion på de frie skoler, om lovforslaget sikrer, at inklusionsmidler gives til de skoler, hvor der er elever med behov for støtte, og hvordan ministeriet agter at kontrollere, at skolerne leverer de inklusionstiltag, der ligger til grund for tilskud til inklusion. Endvidere udtrykker Danmarks Lærerforening bekymring for arbejds- og undervisningsmiljøet. Danmarks Lærerforening foreslår, at regelændringerne tages op til en samlet vurdering i forbindelse med udløb af de midlertidige ordninger. Frie Skolers Lærerforening udtrykker bekymring for, om lovforslaget vil styrke inklusion på frie skoler. 1

2 Med den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 3, stk. 1, nr. 2, indføjes en pligt til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning på frie grundskoler, og den foreslåede tilskudsordning er udtryk for en midlertidig, toårig tilskudsomlægning, som foreslås indført med henblik på at afbøde utilsigtede økonomiske konsekvenser for skolerne af det nye specialundervisningsbegreb. Ministeriet for Børn og Undervisning vil følge udviklingen i inklusionen af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og udviklingen i tilskuddene hertil med henblik på, at erfaringerne med inklusionen på de frie grundskoler, erfaringerne med den foreslåede tilskudsmodel og erfaringerne med inklusion i folkeskolen kan indgå i grundlaget for en permanent model for tilskud til inklusion af elever. Danske Handicaporganisationer er bekymret for, om tilskudsmodellen i den beskrevne udformning vil bidrage til en styrket inklusion, og bekymret for, at skoler, der tager et socialt ansvar ved at have en forholdsmæssigt høj andel af elever med særlige behov, bliver underkomspenseret og dermed straffet økonomisk, mens skoler uden eller med få elever med særlige behov vil opleve en økonomisk forbedring. Den foreslåede midlertidige ordning har netop til formål at afbøde utilsigtede økonomiske konsekvenser for skolerne af det nye specialundervisningsbegreb. Med henblik på at skolerne skal kunne omstille sig til de nye forhold, indgår det således som et element i ordningen, at de enkelte skoler i skoleårene og får henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af gennemsnittet af det tilskud, som de hver især fik udbetalt i de tre foregående skoleår. Derudover får alle skoler tildelt et inklusionstilskud på kr. og i en inklusionstakst på 300 kr. pr. årselev. Ministeriet bemærker endvidere, at den gældende bestemmelse i friskolelovens 11, stk. 1, nr. 1, litra c, for svært handicappede elever, der ikke har behov for støtte i mere end 9 timer om ugen, vil berettige skolerne til tilskud til dækning af praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring i samme udstrækning som hidtil Opfølgning på den foreslåede ordning Danske Handicaporganisationer finder, at det for at undgå negative afledte effekter af omlægningen af tilskud er vigtigt, at der i forbindelse med evalueringen af tilskudsmodellen og udviklingen af en permanent tilskudsmodel bliver fulgt op på udviklingen i andelen af elever med særlige behov på de frie grundskoler med fokus på, om modellen har understøttet inklusion. Danske Handicaporganisationer forventer at blive inddraget i drøftelser på baggrund af evalueringen. Ministeriet vil drage omsorg for, at Danske Handicaporganisationer bliver inddraget i drøftelser om fastlæggelsen af den permanente tilskudsmodel for inklusion. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i brev af 28. september 2012 til Danske Handicaporganisationer understreget, at styrelsen vil følge op på lovforslaget og herunder følge udviklingen i inklusion på de frie skoler, og at styrelsen i sammenhæng hermed agter at invitere Danske Handicaporganisationer til et møde vedrørende opfølgning på lovforslaget. 2

3 Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolerne og Private Gymnasier og Studenterkurser foreslår i deres fælles høringssvar, at lovforslag om en fornyet model for tilskud til specialundervisning og lovforslag om en permanent model for tilskud til inklusion af elever, som ikke længere er omfattet af specialundervisningsbegrebet, fremsættes samtidig i efteråret 2014, frem for at der som det er stillet i udsigt i det udsendte høringsudkast fremsættes lovforslag om en fornyet model for tilskud til specialundervisning i folketingsåret og lovforslag om en permanent model for tilskud til inklusion af elever, som ikke længere er omfattet af specialundervisningsbegrebet, i folketingsåret En samtidig fremsættelse af begge lovforslag vil efter skoleforeningernes opfattelse i højere grad give mulighed for at vurdere de to forslag i tidsmæssig sammenhæng og kunne medføre en samlet implementering på skolerne. Ministeriet kan tilslutte sig, at lovforslag om tilskud til specialundervisning og lovforslag om en permanent model for tilskud til inklusion af elever, som ikke længere er omfattet af specialundervisningsbegrebet, fremsættes samtidig i folketingsåret Lovforslagets bemærkninger er justeret i overensstemmelse hermed. KL ønsker at blive inddraget i arbejdet med fastlæggelsen af den permanente tilskudsmodel for inklusion, som forventes fremsat for Folketinget i folketingssamlingen Ministeriet er enigt i, at kommunernes synspunkter kan være af betydning for det kommende arbejde. KL vil derfor blive hørt over spørgsmål om tilskudsmæssige forhold, erfaringer med inklusion og specialundervisning og andet af relevans for det kommende analysearbejde Krav om særskilt redegørelse for anvendelse af tilskud til inklusion Danmarks Lærerforening foreslår, at den foreslåede hjemmel i friskolelovens 11 a, stk. 3, til at fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion udnyttes til at sikre, at alle elever modtager den undervisning, de har behov for, at der er overensstemmelse mellem de tilskudsudløsende planer og den faktisk afholdte undervisning, og at der er tilstrækkeligt grundlag for at føre et betryggende tilsyn med skolernes anvendelse af tilskuddene. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den foreslåede hjemmel til at fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion bl.a. påtænkes anvendt til fastsættelse af det nærmere indhold af den redegørelse, skolen efter den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 11 a, stk. 2, skal afgive, herunder om hvilke inklusionsforanstaltninger skolen har iværksat, og hvor mange elever der har deltaget heri. Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolerne og Private Gymnasier og Studenterkurser henstiller, at den særskilte redegørelse for tilskuddenes anvendelse, som skolen efter den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 11 a, stk. 2, skal afgive, skal kunne afgives i en kortfattet og præcis form, som er 3

4 omfattet af revisors attestation, og at den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i friskolelovens 11 a, stk. 3, ikke forventes anvendt til etablering af et omfattende kontrolsystem. Skoleforeningerne finder, at det, hvis intentionen om vellykket inklusion af elever med særlige behov skal lykkes, er af afgørende betydning, at skolerne får en udstrakt grad af frihed til at udvikle de mest hensigtsmæssige former, som tager hensyn til den enkelte skoles pædagogiske praksis. Der tilstræbes en enkel og ubureaukratisk administration af tilskudsmidlerne, og ministeriet vil have dette mål for øje ved udformningen af de nærmere regler om tilskuddene, som ministeren efter den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 11 a, stk. 3, bemyndiges til at fastsætte. FSR danske revisorer spørger, om den særskilte redegørelse, som skolerne i medfør af den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 11 a, stk. 2, skal afgive, skal foreligge som en særskilt note til årsregnskabet eller som en del af årsberetningen. Spørgsmålet vil blive nærmere reguleret ved administrative regler udstedt i medfør af den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 11 a, stk. 3, hvorefter børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betingelser for og beregning af tilskud og om skolens redegørelse efter den foreslåede bestemmelse i lovens 11 a, stk Lærernes og skoleledernes mulighed for at varetage inklusionsopgaven Frie Skolers Lærerforening foreslår, at der tages højde for lærernes, børnehaveklasseledernes og skoleledernes mulighed for at erhverve de nødvendige forudsætninger for inklusion og eventuelt afsættes midler hertil. De frie skoler er forpligtet til at løfte inklusionsopgaven. Staten yder tilskud til skolernes aktiviteter, herunder både i form af undervisningstaxametre og i form af tilskud til inklusion. Det er op til de frie grundskoler inden for tilskuddene at sørge for, at lærere og forstandere får mulighed for at erhverve sig de nødvendige forudsætninger for inklusion Samarbejdet med PPR Landssamrådet af PPR-chefer finder, at der, hvis intentionerne bag inklusionslovgivningen skal bære frugt, vil være et væsentligt behov for fortsat faglig sparring og kompetenceudvikling, og at PPR vil være en væsentlig samarbejdspartner i den forbindelse. Det følger af friskolelovens 3, stk. 4, at skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning. Hvis en elevs skolesituation giver anledning til bekymring, kan en skoleleder efter samråd med eleven og forældrene indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, selv om eleven ikke anses for at have behov for specialpædagogisk bistand. Ligeledes har forældrene mulighed for at anmo- 4

5 de skolelederen om en pædagogisk-psykologisk vurdering af eleven, hvis de mener, at der er behov herfor Andre emner Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein, Foreningen af Kristne Friskoler, Lilleskolerne og Private Gymnasier og Studenterkurser bemærker, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en fri grundskole ikke kan godkendes som en specialskole, og at der ikke kan oprettes specialklasser på frie grundskoler, og noterer sig, at denne forudsætning ikke er angivet som forudsætning for det videre arbejde med at fastlægge kommende rammer for specialundervisningen på frie grundskoler. Skoleforeningerne er tilfredse med, at denne begrænsning ikke er indskrevet i lovforslaget, da alle skoleforeninger er meget interesseret i at få beskrevet muligheder for at undgå denne indsnævring af de pædagogiske muligheder, som i praksis har vist sig at skabe gråzoner, der ikke kan fastholdes i det lange løb. En fri grundskole efter gældende ret ikke kan godkendes som en specialskole, og lovforslaget indebærer ikke ændringer i retstilstanden på dette punkt. FSR danske revisorer spørger, om den foreslåede ordning indebærer, at en forælder kan kræve, at en konkret elev skal have supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Det fremgår af lovbemærkningerne til den foreslåede bestemmelse i friskolelovens 3, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 2, at det er skolelederen, der træffer beslutning om supplerende undervisning og anden faglig støtte. FSR - danske revisorer bemærker endvidere, at det ikke fremgår, om ministeriet selv beregner de gennemsnitlige tilskud til specialundervisning af elever med støtte i mindre end 9 ugentlige timer for skoleårene , og for den enkelte skole. Det bemærkes videre, at det ikke fremgår, om grænsen på de 9 ugentlige timer er ud fra det ansøgte timetal eller ud fra det bevilgede. Det bemærkes videre, at det ikke er klart, hvordan det skal forstås, når det i lovforslagets bemærkninger anføres, at de opgjorte støttebeløb opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120 mio. kr. Ministeriet er ansvarligt for at beregne gennemsnittet af de tilskud, som i skoleårene , og er ydet til specialundervisning til elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer. Det gennemsnit, som de 75 henholdsvis 50 pct. beregnes af, fastsættes på grundlag af de tilskud, som i skoleårene , og er udbetalt på baggrund af ansøgninger om tilskud til støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer. Dette er tilføjet i lovforslagets bemærkninger. 5

6 Det er ligeledes i bemærkningerne til lovforslaget præciseret, at de opgjorte gennemsnit af støttebeløbene for skoleårene , og opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120 mio. kr., inden beregningen af tilskuddene på henholdsvis 75 og 50 pct Bemærkninger til lovforslagets 2 (efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) Forslaget som helhed Efterskoleforeningen bemærker, at lovforslaget er blevet til i et grundigt samarbejde mellem ministeriet og de frie kostskoler og finder, at foreningens ønsker i vid udstrækning er imødekommet, samt at der er i lovforslagets bemærkninger er lagt op til, at udestående punkter tages op i efteråret Foreningen af Frie Fagskoler tilslutter sig intentionerne omkring størst mulig integration af elever med særlige læringsudfordringer. Foreningen bemærker, at den overordnet kan tilslutte sig den foreslåede ordning Skolernes pligt til inklusion Efterskoleforeningen er generelt positiv over for lovudkastet men finder dog, at begrebet faglig støtte i den foreslåede bestemmelse i lov om frie kostskolers 3 a bør ændres til støtte for at præcisere, at inklusionstiltag kan være andet end faglig støtte. Endvidere finder foreningen, at begrebet personlig assistance i lovens 3 a, 2. pkt., er svært gennemskueligt, idet det henviser til lovbemærkningerne til lov nr. 379 af 28. april 2012, der fastlagde den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet, samt da der med lovforslaget foreslås en bemyndigelse til børne- og undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion på de frie skolers område. Foreningen foreslår bestemmelsen uddybet. Fra skoleåret gælder også på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler det specialundervisningsbegreb, som fra skoleåret har været gældende i folkeskolen, jf. lov nr. 379 af 28. april Med den foreslåede bestemmelse i lov om frie kostskolers 3 a, jf. lovforslagets 2, nr. 1, foreslås der indføjet en pligt til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning på frie kostskoler. Den foreslåede bestemmelse i lovens 3 a skal ses i tæt sammenhæng med bestemmelsen i 3 a, 1. pkt., i folkeskoleloven, hvorefter Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til 5, stk. 6. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Efterskoleforeningens forslag ville indebære en udvidelse af den foreslåede 3 a i forhold til folkeskoleloven. Den foreslåede bestemmelse i lovens 24 a, stk. 6, jf. lovforslagets 2, nr. 4, med en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betingelser for og beregning af tilskud, om skolens evaluering og om skolens særskilte redegørelse om anvendelse af tilskuddene, tænkes anvendt til at indføje bestemmelser i bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. bekendtgørelse nr. 807 af 19. juli 6

7 2012, om f.eks. hvorledes tilskud til inklusion beregnes og om det nærmere indhold af redegørelsen, herunder om hvilke inklusionsforanstaltninger skolen har iværksat, og hvor mange elever der har deltaget heri. Den foreslåede bemyndigelse i lovens 24 a, stk. 6, er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til denne bestemmelse, jf. bemærkninger til lovforslagets 2, nr. 4. Ministeriet finder således ikke anledning til at ændre den foreslåede formulering af lovens 3 a. FSR danske revisorer spørger, om en forælder kan kræve, at en konkret elev skal have supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Det fremgår af lovbemærkningerne til den foreslåede bestemmelse i lovens 3 a, jf. lovforslagets 2, nr. 1, at det er forstanderen, der træffer beslutning om supplerende undervisning og anden faglig støtte Den foreslåede model for tilskud til inklusion Efterskoleforeningen finder det ønskeligt, at formuleringen undervisning og samvær indgår i 24 a, stk. 3 og 6, idet tilskud til inklusion på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler dækker aktiviteter inden for såvel undervisning som samvær. De foreslåede bestemmelser i lov om frie kostskolers 24 a, stk. 3 og stk. 6, skal ses i sammenhæng med den foreslåede bestemmelse i lovens 3 a. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilbyder som frie kostskoler kurser, der indebærer såvel undervisning som samvær, jf. 1, stk. 1, i lov om frie kostskoler, og staten yder tilskud til skolernes kurser omfattet af 1, stk. 1, i loven. Tilskud ydet af staten til skolens aktiviteter er således ydet til skolens samlede aktiviteter, herunder såvel undervisning som samvær, jf. 1, stk. 1, i lov om frie kostskoler, idet formålene med tilskuddene forudsættes opfyldt, jf. 18, stk. 1, i loven. Ministeriet finder derfor ikke anledning til at ændre de foreslåede bestemmelser i lovens 24 a, stk. 3 og 6. Danmarks Lærerforening finder ikke, at forslaget om et mindstekrav på 5 inklusionselever som betingelse for tilskud til inklusion på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler vil fremme inklusion, eftersom nogle skoler ikke har elever med støttebehov, mens andre skoler kun har elever med almene eller generelle indlæringsvanskeligheder. Kravet om mindst 5 inklusionselever sikrer et vist volumen i en skoles inklusionstilbud, før skolen modtager særskilt tilskud til inklusion. Af hensyn til skolernes mulighed for omstilling af deres virksomhed foreslås i lovforslaget en overgangsordning, så skolernes månedlige tilskud i perioden 1. august til 31. december 2013 til støtte til elever med støttebehov i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer svarer til det gennemsnitlige månedlige tilskud ydet i perioden 1. august 2012 til 31. december 2012 for denne elevgruppe. For finansåret 2014 etableres endvidere en overgangsordning, hvorefter en skole i skoleåret blot skal have haft 3 inklusionsårslever for at opfylde betingelsen for at modtage in- 7

8 klusionstilskud i Samlet set vurderes disse overgangsordninger at give skolerne mulighed for at kunne omstille deres virksomhed. Det skal endvidere bemærkes, at der til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med et samlet særligt undervisningstilbud fortsat ydes tilskud til skolerne til støtte til elever med et støttebehov i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer efter den hidtidige ordning for specialundervisning m.v. I efteråret 2012 vil ministeriet i dialog med skoleforeningerne klarlægge grundlaget for en ny tilskudsmodel for inklusion og specialundervisning på skoler med et samlet særligt undervisningstilbud. Danske Handicaporganisationer finder det positivt, at frie skoler forpligtes til at inkludere elever med særlige behov. Danske Handicaporganisationer er dog bekymret for, om tilskudsmodellen i den beskrevne udformning vil bidrage til inklusion. Den foreslåede ordning har netop til formål at afbøde utilsigtede økonomiske konsekvenser for skolerne af det nye specialundervisningsbegreb. I forhold til Danske Handicaporganisationers bemærkninger om tilskudsmodellen, skal ministeriet bemærke, at den foreslåede tilskudsmodel er baseret på en række betingelser, som skal opfyldes af den enkelte skole, for at skolen kan få tilskud til inklusion. Skolen skal f.eks. have et inklusionstilbud, have mindst 5 inklusionsårselever og forældreunderskrevne planer for inklusionstiltag for den enkelte elev, samt have afgivet en særskilt redegørelse for inklusionsmidlernes anvendelse i forbindelse med skolens årsregnskab. Ministeriet skal endvidere bemærke, at den gældende bestemmelse i 25, stk. 2, i lov om frie kostskoler for svært handicappede elever, der ikke har behov for støtte i mere end 9 timer om ugen, vil berettige skolerne til tilskud til dækning af lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler i samme udstrækning som hidtil. FSR danske revisorer spørger, om lovbemærkningerne vedrørende fastsættelse af inklusionstaksten på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og aktiviteten i skoleåret, der slutter i året før finansåret, skal forstås således, at inklusionstaksten kan variere op og ned ud fra aktiviteten i det afsluttede skoleår. Efter overgangsordningens ophør fastsættes inklusionstaksten på baggrund af en fastsat bevilling og aktiviteten i skoleåret, der slutter året før finansåret. Herefter pl-reguleres taksten fra finansår til finansår inden for rammerne af den for finansårets fastsatte bevilling. Sker der væsentlige ændringer i den generelle aktivitetsudvikling på henholdsvis efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, justeres den fastsatte bevilling for den enkelte skoleform i overensstemmelse hermed. Hvis der kun er tale om en mindre aktivitetsstigning, der ikke giver anledning til, at bevillingen justeres tilsvarende, vil det i princippet kunne medføre en mindre nedjustering af taksten. Takstændringer vil dog kun være gældende for det kommende finansår og dermed vil der ikke kunne forekomme efterreguleringer, da taksten fastsættes for et givet finansår på baggrund af en fastsat bevilling og en gennemført aktivitet. 8

9 Særskilt redegørelse for tilskud til inklusion Efterskoleforeningen bemærker, at den foreslåede særskilte redegørelse skal fremgå af skolens årsrapport og ikke af årsregnskabet. Baggrunden for, at den særskilte redegørelse i den foreslåede bestemmelse i 24 a, stk. 1, jf. lovforslagets 2, nr. 4, foreslås at skulle indgå i årsregnskabet er, at lov om frie kostskoler alene indeholder bestemmelser om årsregnskabet ( 39 og 52), men ikke bestemmelser om årsrapporten. På baggrund af Efterskoleforeningens bemærkning er lovforslagets bemærkninger i afsnit justeret, således at det også heraf fremgår, at den særskilte redegørelse for inklusionsmidlernes anvendelse skal indgå i skolens årsregnskab. FSR danske revisorer spørger, om den særskilte redegørelse skal foreligge som en særskilt note til årsregnskabet eller som en del af årsberetningen. FSR stiller herudover en række spørgsmål til omfanget af revisors kontrol af den særskilte redegørelse for skolens anvendelse af tilskud ydet til inklusion af elever med særlige behov. Spørgsmålet vil blive nærmere reguleret ved administrative regler udstedt i medfør af den foreslåede bestemmelse i lov om frie kostskolers 24 a, stk. 6, hvorefter børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betingelser for og beregning af tilskud og om skolens redegørelse efter den foreslåede bestemmelse i lovens 24 a, stk Evaluering og revision af tilskudsmodellen Efterskoleforeningen bemærker, at skolerne først fra skoleåret har mulighed for at indrette deres inklusionstilbud efter de ændrede regler, og at de ændrede tilskudsregler først for alvor vil slå igennem i det følgende skoleår. Foreningen finder det på den baggrund forhastet, hvis der skal evalueres på baggrund af erfaringer fra disse to skoleår. Det foreslås, at ligesom lovforslaget er tidsforskudt i forhold til folkeskolelovens ændring, bør evalueringen også komme senere. Efterskoleforeningen anbefaler, at man også afventer, at man kan have erfaringer med ændring af specialundervisningsbestemmelserne. Foreningen af Frie Fagskoler bakker op om lovforslaget og anbefaler, at den foreslåede evaluering af model for tilskud til inklusion tilpasses det særlige læringsrum på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Ministeriet vil følge udviklingen i inklusionen af elever med behov i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og erfaringerne med den foreslåede tilskudsmodel for inklusion på efterskoler, husholdningsskole og håndarbejdsskoler med henblik på, at disse sammen med erfaringerne med inklusion i folkeskolen kan indgå i vurderingen af behovet for en revision af den foreslåede tilskudsmodel. 9

10 I efteråret 2012 forventer Ministeriet for Børn og Undervisning i dialog med skoleforeningerne at påbegynde kortlægningen af grundlaget for en ny tilskudsmodel for inklusion og specialundervisning på skoler med et samlet særligt undervisningstilbud. Ministeriet for Børn og Undervisning forventer samtidig i dialog med skoleforeningerne at kortlægge grundlaget for en ny tilskudsmodel for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på de øvrige efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Drøftelserne med skoleforeningerne herom forventes indledt i efteråret 2012 og forventes at kunne danne grundlag for en tilskudsmodel, som sammen med drøftelserne om en ny samlet tilskudsmodel for inklusion og specialundervisning på skoler med et samlet særligt undervisningstilbud forventes at kunne indgå i et lovforslag til fremsættelse for Folketinget i folketingssamlingen parallelt med lovforslag om specialundervisningstilskud og permanent model vedrørende inklusionstilskud for de frie grundskoler, jf. ovenfor afsnit Samtidig vil Ministeriet for Børn og Undervisning på baggrund af dialog med skoleforeningerne herom vurdere, om der på dette tidspunkt er grundlag og behov for revision af den foreslåede tilskudsmodel for inklusion, eller om en revision heraf skal afvente yderligere erfaringer med bl.a. inklusion på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Hvis det vurderes, at der er grundlag og behov for en revision af den foreslåede tilskudsmodel, vil børne- og undervisningsministeren fremsætte lovforslag for Folketinget i folketingssamlingen om revision af ordningen for tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, dvs. samtidig med det forventede tidspunkt for fremsættelse af lovforslag om ny tilskudsmodel for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og om ny samlet tilskudsmodel for inklusion og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med et samlet særligt undervisningstilbud. Hvis det vurderes, at en revision skal afvente yderligere erfaringer med bl.a. inklusion på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, vil der blive taget stilling til et senere tidspunkt for fremsættelse af lovforslag om revision af tilskudsordningen. Lovforslagets bemærkninger er justeret i overensstemmelse hermed. Danske Handicaporganisationer finder, at det for at undgå negative afledte effekter af omlægningen af tilskud er vigtigt, at der i forbindelse med evaluering bliver fulgt op på udviklingen af andelen af elever med særlige behov på de frie skoler med fokus på, om modellen har understøttet inklusion. Danske Handicaporganisationer forventer at blive inddraget i drøftelser på baggrund af modellen. Ministeriet vil drage omsorg for, at Danske Handicaporganisationer bliver inddraget i drøftelser om evaluering og revision af den foreslåede tilskudsmodel for inklusion. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i brev af 28. september 2012 til Danske Handicaporganisationer understreget, at styrelsen vil følge op på lovforslaget og herunder følge udviklingen i inklusion på de frie skoler, og at styrelsen i sammenhæng hermed agter at invitere Danske Handicaporganisationer til et møde vedrørende opfølgning på lovforslaget. 10

11 KL ønsker at blive inddraget i arbejdet med fastlæggelsen af den tilskudsmodel for inklusion, som forventes fremsat for Folketinget i folketingssamlingen Ministeriet er enigt i, at kommunernes synspunkter kan være af betydning for det kommende arbejde. KL vil derfor blive hørt over spørgsmål om tilskudsmæssige forhold, erfaringer med inklusion og specialundervisning og andet af relevans for det kommende analysearbejde Lærernes og forstanderens muligheder for at varetage inklusionsopgaven Efterskoleforeningen anbefaler, at der er opmærksomhed på lærernes og forstandernes mulighed for et erhverve sig de nødvendige forudsætninger for inklusion og eventuelt afsættes midler hertil. De frie skoler er forpligtet til at løfte inklusionsopgaven. Staten yder tilskud til skolernes aktiviteter, herunder både i form af undervisningstaxametre og i form af tilskud til inklusion. Det er op til de frie kostskoler inden for tilskuddene at sørge for, at lærere og forstandere får mulighed for at erhverve sig de nødvendige forudsætninger for inklusion Samarbejde med PPR Landssamrådet af PPR-chefer finder, at såfremt intentionerne bag inklusionslovgivningen skal bære frugt, vil der være et væsentligt behov for fortsat faglig sparring og kompetenceudvikling, og at PPR vil være en væsentlig samarbejdspartner i den forbindelse. Det følger af 3, stk. 2 og 5, i lov om frie kostskoler, at elevens tidligere skolekommune skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Hvis en elevs skolesituation giver anledning til bekymring, kan en forstander efter samråd med eleven og forældrene, hvis eleven er under 18 år, indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, selv om eleven ikke anses for at have behov for specialpædagogisk bistand. Ligeledes har eleven og forældrene, hvis eleven er under 18 år, mulighed for at anmode skolelederen om en pædagogisk-psykologisk vurdering af eleven, hvis de mener, at der er behov herfor Bemærkninger til såvel lovforslagets 1 som 2 Rigsrevisionen forudsætter, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen etablerer de fornødne interne kontroller til sikring af, at der kun udbetales tilskud til institutioner, der er berettiget hertil, og at der kan aflægges et rigtigt regnskab for ordningen. Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i 11 a, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovforslagets 1, nr. 6, samt af den foreslåede bestemmelse i 24 a, stk. 1, i lov om frie kostskoler, jf. lovforslagets 2, nr. 4, at skolen i sit årsregnskab særskilt skal redegøre for tilskuddenes anvendelse. Endvidere følger det af bestemmelserne i 24, stk. 1, i lov om friskoler og private grundsko- 11

12 ler m.v. og af 39, stk. 1, i lov om frie kostskoler, at skolernes regnskaber skal opstilles og revideres efter regler opstillet af børne- og undervisningsministeren. Skolens regnskaber skal attesteres af skolen og af skolens revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor, jf. 24, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og 39, stk. 1, i lov om frie kostskoler. I forhold til skolens regnskab foreslås med lovforslagets 1, nr. 6, og 2, nr. 4, en bemyndigelse til børne- og undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler om skolens redegørelse i skolens årsregnskab for tilskuddenes anvendelse. Bemyndigelsen forventes udmøntet i form af en bekendtgørelsesændring efter høring af relevante parter, herunder Rigsrevisionen. 12

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag.

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. 2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 044.48S.541 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Til skolens forstander Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand mm. på almene efterskoler og frie fagskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler.

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler. Til skolens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Udskydelse af

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.m. på efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 180 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 180 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 180 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 2014 1. Indledning

Læs mere

Inklusion og specialundervisning

Inklusion og specialundervisning Inklusion og specialundervisning Sine Eggert, Økonomisk-Administrativt Center (ØAC) Side 1 Dagsorden Indeværende skoleår 2013/14 Skoleåret 2014/15 frist for at søge tilskud 1. februar Kort om 2015/16 og

Læs mere

Marts 2018 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Efterindtægt

Marts 2018 Gældende fra 1. januar Administrationsgrundlag for tilskud til. Efterindtægt Marts 2018 Gældende fra 1. januar 2018 Administrationsgrundlag for tilskud til Efterindtægt 1 0. Indledning.... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Lov om friskoler og private grundskoler... 3 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj Forslag. til

2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj Forslag. til 2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 084.51K.391 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om folkehøjskoler 01. oktober 2013 Kulturministeriet sendte den 18. juni 2013 et udkast til forslag til lov om folkehøjskoler i offentlig

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2015 Høringsnotat om Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler (KIG) I. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2 Velkommen til orienteringsdage 2017 Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler 01-09-2017 Side 2 5. September 2017 Frist: 6. oktober 2017 01-09-2017 Side 3 Information om tilskud Friskoleloven

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018

Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018 Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018 Data Systemer Hjemmel Eunomia DATABASE Friplads Eunomia Friskoleloven 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever September 2016 Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til inklusion Sine Eggert Kontor for SPS og Fastholdelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

December 2018 Gældende fra skoleåret 2018/19. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

December 2018 Gældende fra skoleåret 2018/19. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever December 2018 Gældende fra skoleåret 2018/19 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. på Regnskabsportalen. Økonomisk-Administrativt Center Anette Kjeldgaard

Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. på Regnskabsportalen. Økonomisk-Administrativt Center Anette Kjeldgaard Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. på Regnskabsportalen Økonomisk-Administrativt Center Anette Kjeldgaard Hjemmel til krav om regnskab Bekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer)

Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 63 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 63 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 177.14M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL EFTERSKOLER 28. august 2018 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 18/10 906 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 4 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere