Genoprettende ret og ungekonferencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoprettende ret og ungekonferencer"

Transkript

1 Genoprettende ret og ungekonferencer SSP-samrådets fagudvalg for Genoprettende ret Charlie Lywood, Jens Ansbjerg, Mikkel Nielsen, Heidi Alstrup og Katrine Barnekow

2 GENERELT OM GENOPRETTENDE RET

3 Gengældende vs genoprettende Traditionel strafferet En forbrydelse er en overtrædelse af loven begået mod staten Overtrædelser skaber skyld Retfærdigheden kræver at staten konstaterer en forseelse og påfører smerte Centrale spørgsmål Hvilke love er blevet overtrådt? Hvem har overtrådt loven? Hvad fortjener de? Genoprettende ret En forbrydelse er en overtrædelse begået mod mennesker og fællesskaber Overtrædelser skaber forpligtigelser Retfærdigheden involverer ofre, gerningsmænd og medlemmer af berørte fællesskaber i en fælles bestræbelse på at gøre skaden god igen Centrale spørgsmål Hvem er blevet skadet? Hvad er de impliceredes behov? Hvem er forpligtet til at opfylde disse behov? Howard Zehr: Den lille bog om Genoprettende Retfærdighed

4 Grundprincipper Genoprettende Ret Traditionel strafferet Genoprettende Ret Fokus: Forbrydere får hvad de har fortjent Fokus: Ofrets behov og gerningsmanden forpligtigelser til at gøre skaden god igen At flytte mellemværendet mellem gerningsmand og stat, til et mellemværende mellem gerningsmand og lokalsamfund (de implicerede)

5 Fokuspunkter i Genoprettende Ret Kriminalitet skal gøres til et mellemværende ml. gerningsmand og civilsamfund Kriminalitet er et samfundsmæssigt anliggende = et fælles ansvar Inkludering fremfor ekskludering Lokalsamfundet forpligter sig til reintegration Fokus på årsager til kriminalitet Gerningsmænd er ofte også ofre

6 Modeller for skadesopretning Personligt ansvar Høj At gøre med Med vreden At hævne Stigmatisering Tvang Straffende At bevæge sig væk fra Angst At Svigte Ligegyldighed Passivt Undgå Gøre sammen med med respekt At genoprette Inklusivt Deltagende Transformativt. Gøre noget for Fra sympati At være rummelige Beskyttende Intervenerende Reder Lav Social støtte Høj Adapteret fra McCold and Wachtel s Social Discipline Window

7 Nordirland BALANCEMODELLEN

8 Balancemodellen - behov Nærmiljøet Tryghed i nærmiljøet og reintegrering Skade Person ansvarlig for skade Reducere risici og arbejde for et bedre liv Den skadeslidte Ansvarlighed, tryghed og genoprettelse af skaden

9 Hvorfor ungdomskonferencer? En ungdomskonference giver unge gerningspersoner mulighed for at forstå og sone overfor ofre og tage ansvar for konsekvenserne af deres handlinger. Dernæst at tage skridt til at stoppe adfærden. Det giver ofret mulighed for at være part i egen sag. Stille de spørgsmål man brænder ind med osv. Den involverer familierne, ofrene og nærmiljøet i at beslutte, hvad der kan gøres for at genoprette den skade, der er sket.

10 Ungdomskonferencer N.I. The Justice (Northern Ireland) Act 2002 lovbundet I gang siden 2003 pilotprojekt i Belfast. I hele Nordirland fra 2006 Retskrav for den unge ved tilståelse. Forankret I den civile system, ikke politiet. Henvisningsmuligheder: Offentlig anklager (via politiet) ved tilståelse umiddelbart Ungdomsretten ved tilståelse Gerningsperson og ofre og andre berørte bestemmer, hvad der skal ske Alle sager skal igennem det offentlige anklagesystem eller den særlige ungdomsret Undtagelser for YC: All offences other than those with a mandatory sentence (mord og særlige grove voldtægter)

11 Proces for ungdomskonferencer Før konference Konference Efter konference

12 1. Før konferencen Facilitatoren får sagen fra anklagermyndighed. Grundig forberedelse af alle der skal deltage. Møde med begge parter måske flere gange. Fokus på motivation og læring.

13 Deltagerne Skal deltage: Facilitator (uddannede), den unge gerningsperson, støttende voksen, politiassistent (gennemgået kursus) Kan deltage: Advokat, ofre, støtte til ofret, andre relevante personer (nærmiljø repræsentanter, sagsbehandler, kriminalforsorgen )

14 Muligheder for offer deltagelse i konferencer Personlig deltagelse (foretrukken) Andre muligheder: Video- eller telefonkonference Gennem et vindue, hvor man ikke kan ses Optaget besked (video, audio, skriftlig) Deltagelse via repræsentant Ingen deltagelse

15 2. Konferencen 1. Introduktion, rammerne og reglerne. 2. Politiudtalelse om fakta 3. Den unge gerningsperson fortæller om skadens konsekvenser 4. Ofret stiller spørgsmål til det unge menneske 5. Ofret beskriver den skade, der er sket 6. Det unge menneske forholder sig til, hvad der bliver sagt 7. Dialog om hvordan skaden gøres god igen 8. Dialog om hvordan man forebygger at det sker igen 9. Enighed om handlingsplanen

16 Mulige elementer i en handlingsplan 1. Undskyldning 2. Genoprettende arbejde (samfundstjeneste) 3. Økonomisk kompensation 4. Supervision af en voksen kontaktperson 5. Deltagelse i relevante aktiviteter eller programmer 6. Restriktioner (inkl. frihedsberøvelse /indskrænket bevægelsesfrihed) 7. Behandling for psykiske tilstande eller misbrug af alkohol og stoffer 8. Problemer hos pårørende skal adresseres. Handlingsplan skal godkendes af en dommer

17 3. Efter konferencen Faciliatoren opmuntrer, motiverer og sørger for, at det unge menneske gennemfører handlingsplanen. Der handles hvis handlingsplanen ikke følges (evt. familierådslagning). Hvis planen stadig ikke følges kan gerningspersonen blive sendt tilbage til retten eller den offentlige anklager

18 Statistik om konferencer i N.I. 14,000 konferencer siden Ca. 15 % af alle strafferetslige sager afgøres på denne måde. Høj offerdeltagelse. 90%+ offertilfredshed. Høj gennemførelsesprocent (95%) Tilbagefald (2008) inden for et år: Ved frihedsberøvelse 68.3% Youth Conference Orders via retten 45.4% Direkte fra anklagemyndighed udenom retten 29.5%

19 Norge KONFLIKTRÅDSMODELLEN

20 Den norske model pr Indført efter succes med forsøg på ny ungdomsstraf Tilståelsessager Unge, der stod til fængsel (30-50 personer pr år, Norge har ikke ungdomsfængsler). Tilbagefald til kriminalitet på under 10% i forsøgsgruppe (meget intensiv indsats påregnes ikke at kunne gentages) Erfaringer fra landsdækkende udrulning i Norge evalueres efter fire år

21 Konfliktråds modellen Ungdomsstraffen en ny type straf et alternativ til fængsel Alvorlig og/eller gentagen kriminalitet Kan kun iværksættes ved dom Gennemføringstid op til 3 år besluttet ved dom Ungdomsopfølging en ny strafferetslig reaktion Kan iværksættes som vilkår for betinget dom Påtalemyndigheden kan beslutte ungdomsopfølgning på to forskellige måder: Som vilkår for en påtaleundladelse Som overføring (som for mægling) til ungdomsopfølging Oversat fra Lasse Rolen, National koordinator for Konfliktrådet i Norge

22 Konfliktrådsbehandling i straffesagskæden for unge lovbrydere Relevante tidligere bestemmelser og de nye som gælder fra 1. juli 2014 Som strafferetslig reaktion for lovbrydere mellem år (på tidspunkt for lovbruddet) Iværksat av politi/påtalemyndig hed Idømt af domstolen Påtaleundlad else Overføring til konfliktråd Betinget fængsel Samfunds -straf Ungdoms straf På vilkår om: - mægling eller -ungdomsopfølg ning eller opfølging i konfliktråd - mægling eller Ungdomsopfølg ning eller opfølging i konfliktråd På vilkår om mægling eller ungdomsopfølgning eller -opfølgning i konfliktråd Mægling som del af samfundsstraffen Egen strafart, gennemføring i konflikt råd Oversat fra Lasse Rolen, National koordinator for Konfliktrådet i Norge

23 Gerningsperson Barneværn Til rettelægg er Skole Netværk Forældre Forældre Politi Hvad skete der? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Offer Berørte Netværk Oversat fra Lasse Rolen, National koordinator for Konfliktrådet i Norge

24 Straffens indhold skal også give plads til ændring At give reaktioner som varetager genopretningen At give reaktioner som kan motivere til adfærdsændring At give reaktioner som er egnet til at fjerne eller reducere faktorer som øger risikoen for nye lovbrud At give reaktioner som kan styrke den enkelte unges ressourcer At give reaktioner som engagerer netværket omkring den enkelte (privat og offentligt) med særlig fokus på barnets/den unges bedste Oversat fra Lasse Rolen, National koordinator for Konfliktrådet i Norge

25 Ungdomsplanen A- Å Lasse Rolen, National koordinator for Konfliktrådet i Norge

26 Lasse Rolen, National koordinator for Konfliktrådet i Norge A- Å ungdomsopfølging for unge lovbrydere Ungdomsopfølging og ungdomsstraf Ungdomskoordin ator KOORDINER ING og tværfaglig samarbejde Histo rik Organise ring

27 N.I. vs. Norge Nord Irland 5-6 unge pr facilitator Offersiden deltager i hele mødet Henvises på 2 måder: retssystemet eller politimyndighed Dommerens rolle Professionelt trænede facilitatorer Relationen i centrum Norge unge pr facilitator Offersiden deltager ikke i aftaledelen Henvises via retssystemet Dommerens rolle Professionelt trænede ungdomskoordinatorer Relationen i centrum

28 Gruppesnak (tre og tre) Hvilke reflektioner giver oplægget anledning til hos jer? Hvad ser I kan være styrkerne ved at indføre GR i Danmark? Hvilke forhindringer kan der være i forhold til at indføre GR i Danmark? Hvad ser I af muligheder i GR? Hvad kan svaghederne være i GR i en dansk sammenhæng?

29 Fagudvalgets arbejde Information og lobbyarbejde for pilotprojekt: Møde med interessenter Justitsministeriet Medlemmer af retsudvalget SSP-samrådet SSP lokalt Offerrådgivningen Dommerforeningen Advokatforeningen DKR Pressearbejde debatindlæg, facebook, medieoptrædener Kortlægning af anvendelsen af GR i Danmark Kursus

30 Grundkursus i genoprettende praksis Dette kursus henvender sig til dig, der har ungekontakt i arbejds- eller foreningsregi, og som oplever konflikter i eller omkring denne kontakt. Du får teoretisk indføring og praktisk træning i at arbejde genoprettende og konfliktdæmpende med unge og andre relevante aktører. Kurset forløber over i alt tre dage og er bygget op over 3 temaer: Vi arbejder med indholdet i en kombination af kortere teoretiske gennemgange og praktiske øvelser i teams og i plenum. Deltagerne medbringer egne cases til brug for refleksion og øvelser Tanken er at dag 1 og 2 forløber som internat mens dag 3 er en opfølgningsdag

31 Kursets 3 temaer 1. Det Genoprettende Paradigme Det traditionelle (retributive) vs. det genoprettende paradigme Hvad indeholder paradigmerne og hvilke handlemuligheder giver de? Hvad kræver det at arbejde indenfor det genoprettende paradigme? Introduktion til mentaliseringsbegrebet og det at bruge sig selv som et forudindstillet arbejdsredskab Sokratisk dialog, selvberoligelse og det åbne sind 2. Dig og konflikter. 4 trin til konstruktivt blik på egen konflikthåndtering Fakta, følelse, behov, handling Kunsten at kunne skille tingene ad Konfliktadfærd Hvad sker der i os, og hvordan ser det ud? Amygdala og frontallapperne, hvad tænder hvad? Konflikttrappen Konstruktiv, dæmpende og respektfuld kommunikation Sprog, der optrapper og sprog, der dæmper Den genoprettende dialog Kunsten at favne uenigheden Spejløvelse 3. Den genoprettende praksis i kontakten med de unge Målgruppen unge der konflikter Hvad karakteriserer målgruppen af unge der konflikter Opmærksomhedspunkte r Relationen i centrum Respektfuldt relationsarbejde med unge og andre aktører Det magiske møde Relationsanalyse Etik og dilemmaer Er der en grænse for, hvornår man kan/bør arbejde genoprettende? Når magten er ulige Mere alvorlige krænkelser Hvad er retfærdighed?

32 Kontaktinfo: På vegne af SSP samrådets fagudvalg for Genoprettende Ret Charlie Lywood (SSP konsulent i Furesø Kommune): Tlf: Mikkel Nielsen (Kriminalpræventiv Koordinator i Albertslund Kommune): Tlf: Jens Ansbjerg (SSP konsulent i Brøndby Kommune): Tlf Katrine Barnekow (SSP Konsulent i Rudersdal Kommune): Tlf Heidi Alstrup (Konsulent i SSP, Aarhus Kommune) : tlf

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Karin Sten Madsen Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet Juni 2005 Hvor ku du gøre det? Center for Voldtægtsofre Afsnit 4073 Rigshospitalet

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

KONFLIKTRÅD SOM KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

KONFLIKTRÅD SOM KRIMINALITETSFOREBYGGELSE KONFLIKTRÅD SOM KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Interviews med gerningsmænd Afslutningsopgave Diplomuddannelse i Kriminologi Maj 2014 Kaj Schmidt LJF837 58070 tegn Må offentliggøres Indholdsfortegnelse. Emne

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE

KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE Hva har du gang i? KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE Hva har du gang i? Konfliktmægling for 12-15 årige Marts 2006 Redaktion og tekst: projektleder Lotte Christy og journalist Annie Hagel Illustrationer:

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere