UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009"

Transkript

1 3.01 Skoler kr Pædagogisk Central - omorganis Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt Naturskolen Færdelssskolen Vindebyøre Lejrskole SFO ressourceaftalen minus forældrebetaling Skolestruktur Befordringsudgifter fra Generel rammebesparelse Ændret klassestørrelse Bh.kl. særlig støtte SFO fællestid / indskoling Hømarkskolen, integrationsproj Østre Skole, to-sprogslærer Forøget forældrebetaling SFO I alt = udgift, - = indtægt 1. Pædagogisk Central - omorganisering Som følge af omorganisering foreslås besparet 0,2 mio.kr. i lønsum på Pædagogisk Central. I forbindelse med omorganiseringen af hele Børn og Unge-området skal der også ske en omorganisering af Pædagogisk Central. Herved forventes der at kunne findes en besparelse på lønsummen på 0,2 mio.kr. Det kan muligvis forventes at enkelte opgaver placeres på de decentrale enheder (skolerne). Der vil som følge af reduktionsforslaget skulle ske en reduktion i personale svarende til ca. ½ stilling. 2. Omlægning til takstfinansiering Omlægning af Sejladsprojektet, Naturskolen, Færdselsskolen og Vindebyøre Lejrskole til takstfinansiering forventes at give en årlig besparelse centralt på skoleområdet på 1,79 mio.kr, i 2010 dog kun 5/12 heraf. Som følge af forslaget vil folkeskolerne og øvrige brugere få forøget deres udgifter til disse aktiviteter.

2 Omlægningen af Sejladsprojektet, Naturskolen, Færdselsskolen og Vindebyøre Lejrskole til takstfinansiering vil give mulighed for en besparelse svarende til de nuværende budgetter til de 4 projekter (henholdsvis kr., kr., kr. og kr.), i alt 1,79 mio.kr. årligt, i 2010 dog kun 5/12 heraf. En omlægning til takstfinansiering forventes ikke at ændre ved ansættelsesforhold i projekterne og ved de tilbud, som de nuværende projekter har til deres brugere. Dog vil en faldende efterspørgsel kunne medføre et ændret tilbud (og ændrede ansættelser) og i værste fald en afvikling af projekterne. Det vil medføre en merudgift for skoler og andre brugere, såfremt ovenstående aktiviteter bliver takstfinansieret, men merudgiften for den enkelte institution er ikke beregnet. Institutionerne skal desuden påregne ekstraudgifter til befordring til de eksterne aktiviteter. I øjeblikket afholdes disse udgifter centralt af skoleområdet. Den forventede besparelse på befordringskontoen er ikke indregnet i nærværende besparelsesforslag, idet der i forvejen er merforbrug på kontoen til ekstern kørsel. Omlægning til takstfinansiering bør ikke få personalemæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at de nuværende ca. 2½ medarbejdere fortsat vil være ansat på projekterne. Det er dog en forudsætning herfor, at en omlægning til takstfinansiering ikke medfører en faldende efterspørgsel. 3. SFO ressourceaftalen En ændring af ressourceaftalen på SFO-området via en forhøjelse af det nøgletal, der tildeler midler udfra antallet af børn pr. pædagog med 5%, vil give en årlig nettobesparelse på kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. I den foreliggende ressourceaftale på SFO-området tildeles lønmidler til SFO erne udfra antallet af indskrevne børn kombineret med en række nøgletal, herunder antallet af børn pr. pædagog. Indtil 60 børn er normtallet 12 børn pr. pædagog, mens det over 60 børn hedder 17 børn pr. pædagog. Derudover tildeles der timer til ledelsestid og fællestid samt til ekstra tid, når SFO en er delt på flere bygninger. Ved f.eks. at forhøje antallet af børn pr. pædagog med f.eks. 5 % (dvs. fra f.eks 12 børn pr. pædagog til 12,6 børn pr. pædagog) vil der kunne opnås en besparelse på 1,8 mio.kr på årsbasis under forudsætning af, at det nuværende antal indskrevne børn er uændret. Derfra skal fratrækkes forældrebetalingen på 56%, således at den reelle nettobesparelse bliver på kr. årligt, i 2010 dog kun 5/12 heraf. Der ses ikke umiddelbart påvirkning på andre områder. En lønbesparelse på 1,8 mio.kr. årligt vil svare til en reduktion på omkring 5 pædagogstillinger. 4. Skolestruktur

3 En ændring af skolestrukturen i Svendborg Kommune fra og med skoleår 2011/2012 forventes at kunne give en årlig besparelse på 5 mio.kr. I 2011 dog kun 5/12 heraf, dvs. 2 mio.kr. Klassekvotienten i Svendborg Kommunes folkeskoler ligger på ca. 19, hvilket er lavt set i relation til den maksimale klassestørrelse på 26 elever. En ændring af skolestrukturen i kommunen forventes at kunne give en besparelse på omkring 10 klasser af ca kr. bestående af lønudgifter og afledt drift. En sådan ændring af skolestrukturen vil dog først kunne iværksættes fra og med skoleåret 2011/2012, hvorfor fuldårseffekten på 5 mio.kr. først vil være tilstede i år I 2011 vil besparelsen beløbe sig til ca. 2 mio.kr. (5/12).?? Størstedelen af besparelsen på 5 mio.kr. vil være lønmidler, og besparelsen vil således medføre et behov for omkring 10 færre stillinger i folkeskolerne. 5. Befordringsudgifter fra 2012 Byrådet vedtog primo 2008 forbedrede regler for fribefordring af elever i forhold til folkeskolelovens bestemmelser. En tilbagevenden til folkeskolelovens regler for fribefordring vil kunne give en årlig besparelse på kr. fra 2012, hvor den nuværende kontrakt med Vester Skerninge Bilerne udløber. Ifølge folkeskoleloven har elever, der benytter distriktsskolen, ret til gratis befordring til/fra skole, såfremt afstanden mellem hjem og skole overstiger et vist kilometerantal, gradueret efter klassetrin. Byrådet besluttede primo 2008 at nedsætte kilometergrænsen for fribefordring af elever i de små klasser fra 2,5 km. til 1 km. Samtidig besluttede man at give friskoleelever samme mulighed for fribefordring som folkeskoleleverne. Der blev afsat 2,2 mio.kr. årligt fra og med 2008 til denne udvidelse. Det foreslås, at denne særlige ordning med lavere kilometergrænse for de små elever og den særlige ordning for friskoleelever fjernes, således at der atter udelukkende befordres elever ifølge folkeskolelovens regler. Den indgåede kontrakt med Vester Skerninge Bilerne om befordring af elever ud fra principperne for fribefordring vedtaget af Byrådet primo 2008 udløber 31. december 2011, hvorfor en eventuel besparelse først vil kunne ske fra år Den årlige besparelse fra og med 2012 vil dog kun udgøre ca. 0,7 mio.kr., idet der efter kommunesammenlægningen har været et merforbrug på kørsel til ekstern undervisning, som hidtil har været finansieret af mindreforbruget på den almindelige skolekørsel. Netto forventes det således, at der kan spares 0,7 mio.kr. ved udelukkende at følge folkeskolelovens regler for fribefordring af skoleelever.?? Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget. 6. Generel rammebesparelse

4 Der foreslås en årlig rammebesparelse på skoleområdet på 2 mio.kr. Besparelsen er ikke begrundet i benchmarking / ECO nøgletal, idet folkeskolerne allerede på nuværende tidspunkt ligger under gennemsnittet for Region Syddanmark. En rammebesparelse på 2 mio.kr. årligt på de 19 folkeskoler vil svare til 0,6 % af skolernes samlede driftsbudgetter. Ifølge ECO nøgletallene for 2009 ligger folkeskolerne i Svendborg Kommune dog allerede på nuværende tidspunkt under gennemsnittet for Region Syddanmark.?? Det er usikkert, om en rammebesparelse på skoleområdet vil have personalemæssige konsekvenser. 7. Ændret klassestørrelse Ved en forhøjelse af klassestørrelserne i folkeskolen fra 26 til 28 elever pr. klasse (folkeskolelovens maksimum) kan der forventes en årlig besparelse på 2,9 mio.kr, i 2010 dog kun 5/12 heraf. Ifølge Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler må elevtallet i Svendborg Kommunes folkeskoleklasser maksimalt være på 26 elever. Det foreslås, at det maksimale elevtal i folkeskolens klasser hæves fra 26 elever til 28 elever, hvilket svarer til det maksimale antal elever pr. klasse ifølge folkeskoleloven. Med den nuværende fordeling af elevtal på de 19 skoler kan det forventes, at en forhøjelse af klassekvotienten fra 26 til 28 vil medføre nedlæggelse af ca. 9 klasser. I følge skolernes ressourcetildelingsmodel tildeles Undervisningsministeriets minimumstimetal til hver klasse, men ved en forhøjelse af antal elever i klasserne vil besparelsen på tildeling af minimumstimetal pr. klasse skulle modregnes en forøget tildeling som følge af højere klassekvotienter. Gennemsnitligt vil hver sparet klasse kunne medføre en besparelse på knap ¾ lærerstilling, svarende til ca kr. pr. klasse. Ved en besparelse på 9 klasser vil der dermed kunne spares 2,9 mio.kr. årligt. I 2010 vil besparelsen kun kunne svare til 5/12 heraf.?? En lønbesparelse på 2,9 mio.kr. årligt vil svare til en reduktion på 6-7 lærerstillinger. 8. Børnehaveklasse, særlig støtte Fjernelse af den særlige ordning, hvor der tildeles ekstra børnehaveklasseleder-ressourcer ved børnehaveklasser med høje klassekvotieter, vil kunne betyde en årlig besparelse på omkring kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf.

5 I følge skolernes ressourcetildeling og Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler tildeles der ½ ekstra børnehaveklasseleder pr. børnehaveklasse med klassekvotienter over 22. Ved at fjerne denne særlige tildeling, vil der kunne spares et antal børnehaveklasselederstillinger, men antallet varierer meget mellem de enkelte år. Det forventes dog, at der på årsbasis vil kunne spares ca. 1 fuldtids bh.kl.lederstilling svarende til ca kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. Muligheden for at have ekstra børnehaveklasseleder-dækning i børnehaveklasser med store klassekvotienter vil bortfalde. Som følge af besparelsen vil der blive behov for 1½ børnehaveklasseleder mindre. 9. SFO fællestid/indskoling En ændring af ressourceaftalen på SFO-området i form af en halvering af det antal timer, der tildeles til fællestid (pædagoger i skoledelen) vil kunne give en årlig besparelse på 2,7 mio.kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. I den foreliggende ressourceaftale på SFO-området tildeles lønmidler til SFO erne udfra antallet af indskrevne børn i kombination med en række nøgletal. Bl.a. tildeles der via aftalen timer til fællestid, dvs. timer hvor SFO-pædagogerne deltager i den almindelige undervisning i skolen. Fællestiden tildeles i forhold til antallet af klasser på årgang med 5 lektioner ugentligt pr. klasse. Ved en reduktion af fællesstiden til halvdelen, dvs. til 2½ lektion pr. uge pr. klasse, vil der kunne opnås en lønbesparelse på 2,7 mio.kr. under forudsætning af uændret klasseantal i forhold til de nuværende, i 2010 dog kun 5/12 heraf. En beskæring af fællestiden finansieret via SFO-ressourcemodellen vil betyde forringede muligheder for støtte mv. i skoledelen og samarbejde mellem skole og SFO (?????). En lønbesparelse på 2,7 mio.kr. årligt vil svare til en reduktion på knap 8 pædagogstillinger. 10. Hømarkskolen, integrationsprojekt Integrationsprojektet på Hømarkskolen tildeles årligt midler svarende til ca. 1,9 lærerstilling, som kan bespares, såfremt projektet skæres væk, dvs. en årlig besparelse på kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. Siden 1995 har Hømarkskolen fået tildelt midler til et integrationsprojekt vedr. to-sprogede elever, og midlerne er indarbejdet i den lærerlønsramme, der tildeles via den årlige ressourcemodel til skolerne. Hømarkskolen får således årligt tildelt 1307 U-timer (ca. 1,9 lærerstilling) til et integrationsprojekt omhandlende ekstra dansktimer, lektiehjælp, information i daginstitutioner og forældremøder med tolk. Såfremt integrationsprojektet skæres væk vil der kunne spares ca kr. på årsbasis, i 2010 dog kun 5/12 heraf.

6 ?? Besparelsen på kr. svarer til en reduktion på ca. 1,9 lærerstilling. 11. Østre Skole, to-sprogslærer Den særlige tildeling til Østre Skole til to-sproget lærer foreslås fjernet, således at der årligt kan spares kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. Via ressourcetildelingen på skoleområdet tildeles Østre Skole ressourcer til en to-sproget lærer svarende årligt til knap ¾ lærerstilling, i alt kr. årligt. Normeringen ligger udover den normering, som skolen tildeles til modtageklasser og øvrig to-sprogsundervisning / støtte. Den særlige tildeling foreslås fjernet, således at der kan spares kr. årligt, 2010 dog kun 5/12 heraf.?? Besparelsen på kr. svarer til en reduktion på ca. ¾ lærerstilling årligt. 12. Forøget forældrebetaling SFO En forøgelse af forældrebetalingen på SFO-området fra 56% til 58% vil give en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr. årligt. Den nuværende forældrebetaling på SFO-området udgør 56% af de samlede udgifter. Ved en forøgelse af forældrebetalingen med 1 mio.kr. fås med baggrund i nuværende budgetter og nuværende børnetal en forøgelse af forældrebetalingen til 58%. Prisen for et morgenmodul vil stige med omkring 35 kr, mens eftermiddagsmoduelt stiger med 130 kr. og heldagsmodulet med 165 kr. Det har i 2009 vist sig, at der sandsynligvis grundet de forøgede takster har været en noget lavere udnyttelsesgrad end de 98%, der normalt regnes med, hvorfor udnyttelsesgraden i nærværende forslag er sat ned til 92%. De nuværende 2009-takster i SFO i Svendborg og øvrige udvalgte fynske kommuner fremgår af nedenstående tabel (pris pr. måned i 11 måneder årligt). Kommune Morgenmodul Eftermiddagsmodul Heldagsmodul Assens 540 kr kr. Fåborg-Midtfyn 882 kr kr kr. Middelfart 355 kr kr kr. Nyborg * 439 kr kr kr. Odense ** 353 kr kr kr. Svendborg 415 kr kr kr. Gn.snit de 6 kommuner 497 kr kr kr. *) Den anførte pris for eftermiddagsmodul gælder for pasning i perioden kl Der kan vælges en kortere pasning, nemlig kl til kr. pr. måned. **) Prisen for morgenmodulet dækker en åbningstid fra kl Ønskes ½ time ekstra, koster det 117 kr. ekstra pr. måned, mens ½ time mindre koster 117 kr. ekstra.

7 Forhøjelsen af forældrebetalingen kan medføre at flere forældre vælge at udmelde deres barn/børn, hvorved indskrivningen i SFO mindskes og flere børn passes hjemme. Måske på sigt jf. indskrivningen.

8 3.01 Dagtilbud kr Generel rammereduktion minus forældrebetaling Tidl. Rammebesp. Harmonis minus forældrebetaling I alt = budgetforøgelse, - = budgetreduktion 13. Generel rammereduktion Det er besluttet at sammenligne Svendborg Kommunes udgifts- og serviceniveau med kommuner i region Syddanmark ud fra ECO-nøgletallene. Sammenligningen sker på baggrund af vedtaget budget 2009, og tager således ikke højde for eventuelle mer/mindreforbrug i regnskabsåret. Tilpasningen af udgiftsniveauet i Svendborg Kommune i forhold til kommuner i Region Syddanmark resulterer i forslåede besparelser i 2010 på netto 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2011, 12 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i Sammenligning af Svendborg Kommune og tal for Region Syddanmark viser, at Svendborg Kommune har afsat kr. til børnepasning pr. 0-5 årig, Region Syddanmark har afsat kr. pr. barn. Tallene er opgjort netto dvs. inkl. indtægter vedr. forældrebetaling og udgifter til fripladser, søskenderabat mv. Omregnes til indeks, har Svendborg Kommune et udgiftsniveau, der er 11 procentpoint højere end Regionens udgiftsniveau. Dette resulterer i, at dagtilbudsområdet har et budget, der er 21,4 mio. kr. over det niveau, kommuner i Region Syddanmark budgetterer med. Ingen. Principaftalen på dagtilbudsområdet er sammensat således, at der er 5,8 timer pr. enhed (et vuggestuebarn tæller som to enheder) ved gennemsnitlig pædagogansættelse på trin 30 (2008 niveau). En reduktion på 5 mio. kr. vil betyde en reduktion på knap 15 pædagoger på trin 30 og vil udgøre en reduktion i tid på 0,22 time pr. enhed. En reduktion på 15 mio. kr. (fuld effekt i 2013) vil resultere i en reduktion på godt 44 pædagoger på trin 30 og vil udgøre en reduktion i tid på 0,65 time pr. enhed. 14. Tidligere rammebesparelse (harmonisering) Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 21/ i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen vedr. budgetforliget for 2009, at tilbageføre besparelse på netto 1,3 kr. vedr. harmonisering (tidligere udvidelse af området). Der blev således reduceret med 0,2 mio. kr. af de forslåede 1,5 mio. kr. I budgetforliget for 2008 blev der afsat 3 mio.kr. til kvalitets- og normeringsforbedring primært til dækning af udgifter i forbindelse med langtidssygdom og barsel. Puljen på 3 mio. kr. blev fordelt med 1,5 mio. kr. til udvidelse af lønsummen.

9 I henhold til den indgåede Principaftale på dagtilbudsområdet er der indarbejdet 1,850 mio. kr. (netto 1,5 mio. kr.) til ekstra timer til børnene. Af de 1,5 mio. kr. blev der ved budgetforliget for 2009 reduceret 0,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at Principaftalen udløber pr. 31. december Implementering drøftes med de faglige organisationer iht. indgået principaftale. En reduktion af rammen på netto 1,3 mio. kr. vil betyde en reduktion med cirka 4 pædagoger (trin 30). Principaftalens forudsætning med 5,80 time/enhed vil reduceres med 0,07 time/enhed til at udgøre 5,73 time/enhed.

10 3.02 Familieafdelingen kr Initiativer vedr. tidlig og forebyggende indsats I alt = udgift, - = indtægt 15. Initiativer vedr. tidlig og forebyggende indsats Som følge af den gennemførte forvaltningsrevision på familieområdet med efterfølgende igangsatte initiativer vurderes det, at der fra 2012 og frem vil kunne hentes en besparelse på området. Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 10. juni 2009 at der skulle indføjes rammebesparelse på familieområdet. Det forventes, at udgifterne som følge af de iværksatte initiativer kan reduceres med henholdsvis 3 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i Ingen. Ingen.

11 3.03 PPR / Vidtgående specialundervisning kr Specialpædagogernes lønsum Lønsum/benchmarking I alt = udgift, - = indtægt 16. Specialpædagogernes lønsum Besparelse på specialpædagogernes lønsum med 0,5 mio. kr. Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 21/ i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen vedr. budgetforliget for 2009 at tilbageføre besparelse på 0,5 kr. dækkende 1 stilling. Denne besparelse foreslåes nu gennemført. 17. Lønsum, benchmarking Det er besluttet at sammenligne Svendborg Kommunes udgifts- og serviceniveau med kommuner i region Syddanmark ud fra ECO-nøgletallene. Sammenligningen sker på baggrund af vedtaget budget 2009, og tager således ikke højde for eventuelle mer-/mindreforbrug i regnskabsåret. Tilpasningen af udgiftsniveauet i Svendborg Kommune i forhold til kommuner i Region Syddanmark resulterer i forslåede besparelser i 2010 på 0,752 mio. kr. stigende til 1,252 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013.

12 3.06 Specialinstitutionerne kr Rammebesparelse takstinst. 2 % Rammebesparelse CSV 2 % I alt = udgift, - = indtægt 18. Rammebesparelse takstinstitutionerne på 2 % Rammebesparelse på 2% af institutionernes driftsbudgetter. Der påregnes en generel rammebesparelse med deraf takstnedsættelse for 2010 og frem til 2013 på takstinstitutionerne. Mindreudgift for myndighedsafdelingerne, da der kan påregnes en takstnedsættelse. Ingen 19. Rammebesparelse CSV på 2 % CSV budget er beregnet ud fra en entreprenøraftale indgået mellem 9 fynske kommuner. Ydelsen leveres via abonnement til de fynske borgere mod en betaling pr. indbyggere. I 2010 forventes aftalen opsagt og der overgås til takstopkrævning. Der påregnes en generel rammebesparelse med deraf takstnedsættelse for 2010 og frem til 2013 på CSV Mindreudgift for myndighedsafdelingerne da der kan påregnes en takstnedsættelse.

13 3.07 Administrative afdelinger kr Rammebesparelse lønsum I alt = udgift, - = indtægt 20. Rammebesparelse på lønsummen Besparelse på lønsummen med 0,4 mio. kr. En generel nedsættelse af lønsummen på det administrative område, dog undtaget familieafdelingens sagsbehandlere. Besparelsen vil alt andet lige medføre afskedigelser.

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013 Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere