Registreringsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsvejledning"

Transkript

1 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype 1 / 48

2 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings- og monitoreringsmodellen for kræftområdet efterfulgt af en beskrivelse af de enkelte registreringspunkter. Registreringspunkterne beskrives overordnet i kapitel 2 med en mere uddybende og supplerende vejledning med eksemplificeringer i efterfølgende kapitel. Af indholdsfortegnelsen fremgår de enkelte eksempler med angivelse af Eks samt emnet for eksemplet. Tilføjelse af nye eksempler siden sidste version af registreringsvejledningen markeres med et NYT i indholdsfortegnelsen. Derudover er pakkeforløbsnumrene, som vist i nedenstående figur, angivet med xx for det enkelte organspecifikke kræftområde, oplistet i sidste kapitel. Registreringsmodellen for kræftområdet ses i følgende figur: Anvendelse af de beskrevne registreringer findes i Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af pakkeforløb på kræftområdet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside 2 / 48

3 Indhold Registreringsvejledning Indledning Ny kode for nervebesparende kirurgi, kræft i prostata Nyt pakkeforløb for analkræft Ændring af benævnelse pakkeforløb nummer Nyt pakkeforløb for lungehindekræft Nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for analkræft Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for kræft i urinveje Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af pakkeforløbsbeskrivelser Ny kode for pakkeforløb for brystkræft primær rekonstruktion og onkoplastik med plastikkirurgisk assistance Vejledning Henvisning til pakkeforløb start Udredning start Beslutning vedrørende initial behandling Behandling start Pakkeforløb slut Supplerende vejledning Henvisning til pakkeforløb start Eks Begrundet mistanke om hoved hals kræft i eksisterende forløb Eks Almen praktiserende læge henviser til radiologisk afdeling til pakkeforløb for brystkræft Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til brystkirurgisk afdeling Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i egen radiologiske afdeling Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i anden radiologiske afdeling Eks Henvisning med mistanke om brystkræft afdeling finder begrundet mistanke om kræft diagnosticeres med carcinoma in situ Eks Patientforløb med KOL findes begrundet mistanke om lungekræft / 48

4 3.1.8 Eks Ved patientforløb med udredning for tarmbetændelse diagnosticeres tarmkræft Eks I eksisterende forløb findes kræftsuspekt infiltrat (metastasesuspekt) på lunge yderligere udredning i lungemedicinsk afdeling inden for samme pakkeforløb Eks I et eksisterende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft findes begrundet mistanke om lungekræft Eks Ved kontrol findes begrundet mistanke om recidiv Eks Henvisning med begrundet mistanke om primær leverkræft til levertumorgruppen Eks Henvisning til levertumorgruppen for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren Eks Second opinion Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Eks Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft Eks telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen Udredning start Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse Beslutning vedrørende initial behandling Tilbud om initial behandling Eks Kræft i prostata tilbud om initial behandling Eks Initial aflastende operation Eks Tværsektoriel multidisciplinær konference beslutning Eks Tilbud om nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Eks Tilbud om kemoembolisering for primær leverkræft Tilbud om initial behandling i udlandet Initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling udredende afdeling Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling onkologisk afdeling Eks Radikalt opereret under udredning kræft i testikel Eks Kræft i blæren TUR-B i forbindelse med udredning Initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling / 48

5 Eks Watchfull waiting kræft i prostata Eks Initial behandling under udredning Radikal operation i forbindelse med udredning Eks Initial behandling modermærkekræft i hud Eks Modermærkekræft i hud radikalt opereret under udredning Behandling start - initial behandling Eks Biopsi efterfulgt af operation ved kræft i hjernen Eks Nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Eks Kemoemboliserende behandling ved primær leverkræft Eks Først forekomne behandling er for hjernemetastase ved lungekræft Eks Initial kirurgisk behandling ikke mulig kemoterapi initial behandling Eks Hormonbehandling neo-adjuverende og dermed initial behandling Eks Operation medfører indsætning af stent kemoterapi initial behandling NYT Eks Primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance ved brystkræft Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Eks Begrundet mistanke om livmoderkræft afkræftes Eks Begrundet mistanke om tyk- og endetarmskræft afkræftes begrundet mistanke om anden kræftsygdom Pakkeforløb slut, patientens ønske Eks Patienten ønsker at ophøre pakkeforløb kræft i æggestok Kræft i urinveje Fælles koder for start af pakkeforløb og start udredning Fælles koder for pakkeforløb slut Unikke koder for pakkeforløb for kræft i blæren Unikke koder for pakkeforløb for kræft i nyre Unikke koder for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Recidiv af kræft Eks Kontrolskanning medfører begrundet mistanke om recidiv (metastase i lunge) kræft i tyktarm / 48

6 3.9.2 Eks Kontrolskanning ved kræft i tyktarm medfører begrundet mistanke om lungekræft Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Skift af pakkeforløb for kræftområdet Eks Skifte mellem pakkeforløb På tværs af afdelinger og sygehuse Eks På tværs af afdelinger og sygehus - lungekræft Eks Eksisterende forløb KOL begrundet mistanke om lungekræft forløb på tværs af sygehuse Parallelle patientforløb for kræft Eks Parallelle pakkeforløb brystkræft / lungekræft Ændring af initiale begrundede mistanke om kræft Eks Diagnose afkræftet (kræft i hjernen) henvisning til andet pakkeforløb Patienten kan ikke tåle mulig behandling Eks Klinisk vurdering, at patienten ikke kan tåle behandling Begrundet mistanke om kræft i igangværende forløb Eks Begrundet mistanke om kræft i igangværende forløb brud på hoften / begrundet mistanke om lungekræft Død i forløb Primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance ved brystkræft Bilag 1. Nummer for det enkelte pakkeforløb for kræftområdet Bilag 2. Registreringsmodel / 48

7 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skulle tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbene for kræftområdet, herunder at der skulle indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen blev opbygget generisk, da modellen på sigt skulle give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke målepunkter i pakkeforløbene for kræftområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende datomarkering. Kendskab til indholdet i pakkeforløbsbeskrivelserne for organspecifik kræfttype samt til den enkelte patient er en forudsætning for korrekt registrering af et pakkeforløb. Den kliniske og administrative håndtering af patientforløbet er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Denne registreringsvejledning vedrører registrering af målepunkter i forbindelse med det konkrete patientforløb, der foregår i sygehusafdelinger. Fokus i pakkeforløbene er patienterne, hvor intentionen er et accelereret forløb med forudbestemte tider til undersøgelse med så hurtig diagnosticering som muligt og stillingtagen til samt udførelse af behandling. Der er derfor taget beslutning om, at de eneste grunde til, at en patient helt kan udgå i forhold til registrering af et pakkeforløb er: at den begrundede mistanke om kræft kan afkræftes patientens ønske, hvor forløbet helt stopper i forhold til videre udredning eller behandling at patienten dør i forløbet I alle andre forløb skal de involverede afdelinger registrere svarende til det aftalte beskrevet i vejledningerne, fra henvisningen er modtaget til pakkeforløb start til den initiale behandling start, jævnfør nedenstående beskrivelser. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner både i offentlig og privat sektor. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke målepunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere målepunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme målepunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. 7 / 48

8 Hvert pakkeforløb for kræftområdet, organspecifikt kræftområde, er i det dedikerede kodehierarki tildelt et unikt nummer, jævnfør bilag 3. Nummeret indgår i koderne for de enkelte organspecifikke pakkeforløb for kræftområdet. I denne vejledning erstattes pakkeforløbets navn og nummer med henholdsvis Kræftform xx og xx. Ud over de pakkeforløbsrelaterede målepunkter skal afdelingen registrere som vanligt, jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Dette gælder i forhold til alle andre relevante registreringer vedrørende den enkelte patientkontakt i hele patientforløbet, såsom henvisningsdiagnose, procedurekoder for undersøgelse og behandling, aktions- og bidiagnose samt ventestatus og henvisnings- samt afslutningsmåde. 1.1 Ny kode for nervebesparende kirurgi, kræft i prostata Den 1. januar 2014 indførtes en ny kode i forbindelse med registrering af pakkeforløb for kræft i prostata. Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, foretog Sundhedsstyrelsen en revision af pakkeforløb for kræft i prostata. I denne forbindelse blev det vurderet relevant at indføre en ekstra registrering for nervebesparende kirurgi. Koden er AFB16F1A Kræft i prostata: initial behandling start, nervebesparende kirurgi. Afdelingerne skal obligatorisk anvende denne kode fra og med 1. januar Nyt pakkeforløb for analkræft Der blev etableret et nyt pakkeforløb for analkræft med indførelse af nye koder den 1. januar 2014 til registrering af pakkeforløbet 1. januar Sundhedsstyrelsen udarbejdede et pakkeforløb for analkræft i 2014, hvorfor der blev oprettet et fuldt kodehierarki for dette område i SKS-klassifikationen. Pakkeforløbsnummer blev 31, jævnfør oversigt i bilag 3. Kodehierarkiet benævnelse er Analkræft: Markører for kræftpakkeforløb AFB31. Afdelingerne skal obligatorisk anvende disse koder fra og med 1. januar Ændring af benævnelse pakkeforløb nummer 13 Som resultat af indførelse af nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, der relaterer sig til pakkeforløb for kræft i blæren og nyre, blev benævnelse for pakkeforløb nummer 13 ændret fra kræft i blæren og nyre til kræft i urinveje, jævnfør oversigt i bilag 3. Ændringen vil være gældende fra 1. april / 48

9 1.4 Nyt pakkeforløb for lungehindekræft Den blev indført nye koder i forbindelse med oprettelse af pakkeforløb for lungehindekræft med virkning fra 1. april Sundhedsstyrelsen udarbejdede et pakkeforløb for lungehindekræft, hvorfor der blev oprettet et fuldt kodehierarki for dette område i SKS-klassifikationen. Pakkeforløbsnummer er 33, jævnfør oversigt i bilag 3. Kodehierarkiets benævnelse er Lungehindekræft: Markører for kræftpakkeforløb AFB33. Afdelingerne skal obligatorisk anvende disse koder fra og med 1. oktober Nyt pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder Den 1. april 2014 blev der indført nye koder i forbindelse med oprettelsen af pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder. Sundhedsstyrelsen havde udarbejdet et pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, hvorfor der blev oprettet et delvist kodehierarki for dette område i SKS-klassifikationen. Pakkeforløbet er relateret til pakkeforløbet for kræft i urinveje på samme måde som kræft i blæren og kræft i nyre er relateret til kræft i urinveje. Derfor oprettedes alene koder for beslutning vedrørende initial behandling samt initial behandling start. Pakkeforløbsnummer for kræft i nyrebækken eller urinleder er 32. Kodehierarkiet er Kræft i nyrebækken eller urinleder: Markører for kræftpakkeforløb AFB32 alene for AFB32C* og AFB32F*. Pakkeforløbet starter i det fælles pakkeforløb for kræft i urinveje (pakkeforløbsnummer 13), hvorfor der skal registreres henvisning til pakkeforløb start AFB13A samt udredning start, første fremmøde AFB13B. Ligeledes afsluttes forløb i det fælles pakkeforløb for kræft i urinveje, hvorfor der ved afslutning skal registreres pakkeforløb slut, diagnose afkræftet AFB13X1. Desuden afsluttes pakkeforløbet ved patientens ønske ved registrering i det fælles pakkeforløb for urinveje, hvilket vil sige pakkeforløb slut, patientens ønske AFB13X2 ved afslutning af forløb. Implementeringsfristen for anvendelse af oprettede koder blev 1. oktober Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for analkræft Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for analkræft med en revision af standardforløbstiderne for kirurgisk behandling til følge. Fremadrettet vil kirurgisk behandling ikke være angivet med en standardforløbstid. Øvrige standardforløbstider er uændrede. Derfor 9 / 48

10 vil der fremover alene foretages opgørelser, der medtager medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) og strålebehandling som initial behandling i monitoreringsmodellen. De ændrede standardforløbstider kan ses i monitoreringsvejledningen for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. De ændrede forløbstider implementeres primo januar Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten Pakkeforløb for analkræft skal registreres som vanligt, jævnfør registreringsvejledningen. 1.7 Ændring i standardforløbstider for pakkeforløb for kræft i urinveje Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, ligeledes revideret pakkeforløbsbeskrivelsen for kræft i urinveje med justering af angivne standardforløbstider for de øvrige tre involverede pakkeforløb. De ændrede standardforløbstider kan ses i monitoreringsvejledningen for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. De ændrede forløbstider implementeres primo januar Dette medfører, at de ændrede standardforløbstider vil blive anvendt fra og med opgørelse af 4. kvartal 2015 henholdsvis årsrapporten for Opgørelser for pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder vil blive medtaget i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016, da implementeringsfristen for pakkeforløbet er 1. januar Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af pakkeforløbsbeskrivelser Sundhedsstyrelsen har igangsat revision af beskrivelser for pakkeforløb for organspecifikke kræftformer i Arbejdet pågår i 2018 og Revisionen kan indebærer indflydelse på registrering og forløbstider anvendt ved monitorering af det specifikke kræftområde. Desuden skal der være opmærksomhed på, at indgangen til pakkeforløb kan være blevet ændret for det specifikke kræftområde ved fx krav om specifikke undersøgelsesresultater inden inklusion i pakkeforløb (filterfunktion), derudover kan udredningsmetoder og behandlingsformer være ændret. Tiltag med indflydelse på registrering beskrives yderligere nedenfor. Reviderede pakkeforløbsbeskrivelser er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Pakkeforløb for brystkræft juni 2018 se kapitel 1.9 Pakkeforløb for lungekræft juni / 48

11 1.9 Ny kode for pakkeforløb for brystkræft primær rekonstruktion og onkoplastik med plastikkirurgisk assistance Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med revision af pakkeforløb for brystkræft vurderet et behov for indførelse af endnu en kirurgisk behandlingsform. Per 1. januar 2018 blev en ny kode for initial behandling start, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance AFB01F1A indført med implementeringsfrist 1. januar AFBxxF1A Brystkræft: initial behandling start, primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance 2. Vejledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de enkelte registreringer i forbindelse med de definerede målepunkter i pakkeforløb. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner både i offentlig og privat sektor. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke målepunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere målepunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme målepunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. 2.1 Henvisning til pakkeforløb start AFBxxA Kræftform xx: henvisning til pakkeforløb start Kode for henvisning til pakkeforløb start for kræftområdet for organspecifik kræfttype skal registreres, når henvisning til pakkeforløb modtages i afdelingen, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse uanset henvisningsmåde. Skal registreres uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen afdeling med eller uden fysisk henvisningsblanket. 2.2 Udredning start AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Kode for udredning start, første fremmøde skal registreres ved patientens første fremmøde til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype. 11 / 48

12 Første fremmøde kan omfatte: besøg på paraklinisk afdeling i henvisningsperioden, som assistance til stamafdeling besøg / indlæggelse på stamafdeling besøg på paraklinisk afdeling efter henvisning til pakkeforløb med start på paraklinisk afdeling Paraklinisk afdeling defineres som radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb og bestiller undersøgelse i henvisningsperioden, vil første fremmøde til udredning start svare til dato for pågældende undersøgelse i paraklinisk afdeling. Det er stamafdelingens ansvar at indberette til Landspatientregisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at registrere start af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen på relevante dato. Ved henvisning fra almen praktiserende læge og speciallæge direkte til paraklinisk afdeling til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal paraklinisk afdeling, som værende stamafdeling, registrere første fremmøde på dato for foretagne undersøgelse. 2.3 Beslutning vedrørende initial behandling Når udredning er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om initial behandling, registreres en af følgende koder: AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant AFBxxC2A Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Beslutning vedrørende initial behandling vil for de fleste pakkeforløb for kræftområdet ske ved en multidisciplinær konference, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Beslutningen kan dog også tages, og dermed registreres, ved beslutning om initial behandling uden multidisciplinær konference. Ud over de oplistede obligatoriske koder er der etableret mulighed for yderligere differentiering ved registrering efter afsluttet udredning ved anvendelse af 8. karakter ved AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant : - AFBxxC2B Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, radikal operation i udredningsperiode - AFBxxC2C Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, patientens tilstand 12 / 48

13 Differentiering med B og C som 8. karakter er frivillig fra national side. Det er op til den enkelte region at beslutte anvendelsen i forbindelse med registrering af disse 8. karakterer ved beslutning vedrørende initial behandling. De foranstående 7 karakterer ( AFBxxC2 ) skal obligatorisk registreres som beskrevet i vejledningen. Endvidere er AFBxxC2A Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling obligatorisk. 2.4 Behandling start Når den første behandling (initial behandling) udføres, registreres en af følgende koder, alt efter behandlingsform: AFBxxF1 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk Brystkræft: initial behandling start, AFB01F1A primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance AFB16F1A Kræft i prostata: initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF2 Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling Initial behandling er defineret i pakkeforløbsbeskrivelserne som værende specifikke behandlingsforløb inklusiv eventuel efterbehandling. Registrering af AFBxxF* skal foretages ved først forekommende behandlingstiltag. Den først forekomne behandling kan enten være i forbindelse med den primære kræftsygdom svarende til igangsatte pakkeforløb eller for en mulig metastatisk sygdom som udløber fra samme kræftsygdom. Neoadjuverende og anden forberedende behandling regnes ligeledes for start på initial behandling, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Ved fx indledende strålebehandling forud for operation er start af initial behandling ved strålebehandlingens start. For kræft i prostata blev kode for nervebesparende kirurgi indført med implementeringsfrist 1. januar For brystkræft blev kode for primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance indført per 1. januar 2018 med implementeringsfrist 1. januar Kirurgisk behandling defineres som al behandling fraset medicinsk onkologisk behandling og strålebehandling. For kræft i prostata ligeledes fraset nervebesparende kirurgi og for brystkræft fraset primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance. 13 / 48

14 Hvilke eksakte behandlinger, der definerer de enkelte behandlingsformer, er nærmere defineret og beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser for det organspecifikke kræftområde. 2.5 Pakkeforløb slut Når der tages beslutning om, at et pakkeforløb for kræftområdet skal afsluttes efter udredningen er startet, registreres en af følgende koder. Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, registreres: AFBxxX1 Kræftform xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Hvis patienten ønsker at ophøre udredning eller ikke ønsker behandling og derved udtræder helt af forløbet, registreres: AFBxxX2 Kræftform xx: pakkeforløb slut, patientens ønske Disse registreringer kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet efter udredningen er startet (registreret med AFBxxB), når dette er relevant. 3. Supplerende vejledning Dette kapitel indeholder supplerende vejledning for de enkelte registreringer i forbindelse med de definerede målepunkter i pakkeforløb med supplerende eksempler. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner både i offentlig og privat sektor. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke målepunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere målepunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme målepunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. 3.1 Henvisning til pakkeforløb start Kode for henvisning til start af pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal registreres, når henvisning til pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) med begrundet mistanke om kræft eller kræft modtages i afdelingen, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen for begrundet mistanke om kræft uanset henvisningsmåde. Henvisning til pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) kan modtages både fra almen praktiserende læge, speciallæge, anden afdeling eller internt i samme afdeling. Henvisningen kan derfor være intern i samme afdeling, mellem to sygehusafdelinger eller mellem fælles akut modtagelse og stamafdeling. I nogle af disse tilfælde bliver patienten henvist, uden der findes en fysisk henvisning. Der skal således ikke nødvendigvis foreligge en fysisk eller elektronisk henvisningsblanket til start af en 14 / 48

15 sygehuskontakt, for at modtagende afdeling skal behandle henvisningen i henhold til pakkeforløb for kræftområdet, og dermed i forhold til registreringspraksis beskrevet i kapitel 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start. Registrering skal anvendes, uanset hvornår i patientforløbet den kliniske vurdering af, om patienten skal indgå i et pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) med begrundet mistanke om kræft eller kræft, bliver besluttet. Inklusiv hvis begrundet mistanke bliver vurderet relevant i et allerede startet forløb for anden sygdom. De enkelte pakkeforløbsbeskrivelser for organspecifik kræfttype beskriver hvilke symptomer / kriterier, der leder til begrundet mistanke om organspecifik kræfttype. Ligeledes beskrives konkrete filterundersøgelser henholdsvis -funktioner, der kan gøre mistanken om kræft begrundet. Afdelingen skal registrere start af pakkeforløb, ved: modtagelse af henvisning til pakkeforløb med begrundet mistanke om organspecifik kræft modtagelse af henvisning med symptomer / kriterier, som klinisk vurderes svarende til begrundet mistanke om kræft modtagelse af henvisning med verificeret kræftdiagnose symptomer eller fund i igangværende patientforløb for anden sygdom, som klinisk vurderes svarende til inklusion i pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv for verificeret kræftdiagnose Det var en sundhedsfaglig beslutning, at patienter henvist med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv skal indgå på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om kræft eller kræft med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om recidiv er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. Denne beslutning blev taget med baggrund i definitionen af recidiv i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, som er, at der klinisk har været en sygdomsfri periode med eller uden kontrolforløb i sygehusafdeling, jævnfør kapitel Definitioner og beskrivelser til patientregistreringen / Kræft i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Recidiv dækker alle former for tilbagefald af neoplastisk sygdom, herunder lokalrecidiv, udvidet lokal og regional indvækst og spredning samt egentlig metastasering. Recidiv defineres som tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel remission. Hvis den initiale henvisning til pakkeforløb for kræftområdet er til radiologiske eller fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser, skal koden registreres af paraklinisk afdeling. 15 / 48

16 3.1.1 Eks Begrundet mistanke om hoved hals kræft i eksisterende forløb Almen praktiserende læge henviser en patient med mistanke om hoved-halskræft til øre-næsehals afdeling. Afdelingen finder i udredningsforløb for mistanke om kræft, en begrundet mistanke om hoved-hals kræft. Afdelingen skal registrere, når der ved klinisk vurdering erkendes begrundet mistanke om kræft i udredningsforløbet: AFB02A Hoved-halskræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Almen praktiserende læge henviser til radiologisk afdeling til pakkeforløb for brystkræft Almen praktiserende læge henviser en patient med begrundet mistanke om brystkræft til radiologisk undersøgelse (mammografi). Ved modtagelse af henvisning til mammografi undersøgelse i pakkeforløb skal radiologisk afdeling registrere: AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til brystkirurgisk afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken henviser patienten til brystkirurgisk afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. Når brystkirurgisk afdeling modtager henvisning med begrundet mistanke om brystkræft, skal afdelingen registrere: AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i egen radiologiske afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken bestiller en klinisk mammografi i egen radiologiske afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. 16 / 48

17 Når den kliniske mammografi bestilles med begrundet mistanke om brystkræft, skal afdelingen registrere: AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til klinisk mammografi i anden radiologiske afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen medfører en begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken henviser til en klinisk mammografi i anden radiologisk afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. Når den anden radiologiske afdeling modtager henvisning med begrundet mistanke om brystkræft, skal afdelingen registrere: AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Henvisning med mistanke om brystkræft afdeling finder begrundet mistanke om kræft diagnosticeres med carcinoma in situ En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Den initiale udredning medfører en klinisk vurdering om begrundet mistanke om brystkræft, hvor den samlede udredning medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Da patienten er henvist til brystkirurgisk afdeling med mistanke om kræft, hvor den initiale kliniske vurdering i afdelingen medfører en begrundet mistanke om brystkræft, skal forløbet inkluderes i pakkeforløb for brystkræft fra datoen for den kliniske vurdering af begrundet mistanke om brystkræft og afdelingen skal registrere: AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Patientforløb med KOL findes begrundet mistanke om lungekræft I et eksisterende patientforløb for udredning af KOL viser undersøgelser, at der kan være begrundet mistanke om lungekræft. Den fortsatte udredning for den begrundede mistanke om lungekræft skal ske i regi af pakkeforløb for lungekræft. Patienten fortsætter sit forløb i samme afdeling. Afdelingen skal på datoen for vurderingen af begrundet mistanke om lungekræft registrere: AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start 17 / 48

18 3.1.8 Eks Ved patientforløb med udredning for tarmbetændelse diagnosticeres tarmkræft I et eksisterende patientforløb for udredning af tarmbetændelse viser undersøgelser, at patienten skal diagnosticeres med tyktarmskræft. Den fortsatte udredning for tyktarmskræft skal ske i regi af pakkeforløb for tyktarmskræft. Patienten fortsætter sit forløb i samme afdeling. Afdelingen skal på datoen for vurderingen af, at patienten har tyktarmskræft registrere: AFB12A Tyk og endetarmskræft: henvisning til pakkeforløb start Eks I eksisterende forløb findes kræftsuspekt infiltrat (metastasesuspekt) på lunge yderligere udredning i lungemedicinsk afdeling inden for samme pakkeforløb I et eksisterende udrednings- og behandlingsforløb i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes resultatet af en radiologisk undersøgelse af lungerne, at der klinisk kan være begrundet mistanke om et kræftsuspekt infiltrat i den ene lunge, muligvis suspekt for metastase. Patienten henvises derfor til lungemedicinsk afdeling med henblik på diagnosticering af infiltratet. Da det klinisk vurderes, at patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser i regi af igangværende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft, skal pågældende afdeling blot fortsætte igangværende forløb. Lungemedicinsk afdeling skal registrere relevant i forhold til eksisterende aftaler beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, da den yderligere undersøgelse vurderes at være udredning i eksisterende patientforløb. Afdelingen skal ikke registrere noget særskilt i forhold til de dedikerede pakkeforløbskoder. Patienten fortsætter forløbet i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft Eks I et eksisterende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft findes begrundet mistanke om lungekræft I et eksisterende udrednings- og behandlingsforløb i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes resultatet af en radiologisk undersøgelse af lungerne, at der klinisk kan være begrundet mistanke om et kræftsuspekt infiltrat i den ene lunge. Patienten henvises derfor til lungemedicinsk afdeling med henblik på diagnosticering af infiltratet. Hvis det klinisk vurderes i stamafdelingen for patientforløbet for kræft i tyk og endetarm, at patienten skal indgå i pakkeforløb for lungekræft, skal afdelingen henvise til lungemedicinsk afdeling med henblik på udredning i pakkeforløb for lungekræft. 18 / 48

19 Lungemedicinsk afdeling skal registrere ved modtagelse af henvisning: AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved kontrol findes begrundet mistanke om recidiv En patient er udredt og behandlet kirurgisk for kræft i blæren i regi af pakkeforløb. Ved kontrol med cystoskopi efter den kirurgiske behandling opstår der begrundet mistanke om recidiv. Patienten skal derfor gennemgå en fornyet udredning for at be eller afkræfte den begrundende mistanke om recidiv af kræft i blæren samt mulig udbredelse af sygdom. Patienten starte i et fornyet pakkeforløb for kræft i urinveje. Afdelingen skal registrere: AFB13A Kræft i urinveje: henvisning til pakkeforløb start Eks Henvisning med begrundet mistanke om primær leverkræft til levertumorgruppen En patient er blevet henvist til udredning for begrundet mistanke om primær levertumor. I udredningsforløbet findes behov for at inddrage levertumorgruppen på universitetshospitalet. Den primære afdeling, som modtager henvisning med begrundet mistanke om primær levertumor, skal registrere: AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start Ved viderehenvisning til afdeling med levertumorgruppen skal denne ikke registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start, da udredning i det pågældende pakkeforløb er startet i regi af henvisende afdeling / den primære afdeling Eks Henvisning til levertumorgruppen for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren En patient i et allerede startet udredningsforløb for kræft i tyk- og endetarm viderehenvises for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren til en afdeling med levertumorgruppen. Den modtagende afdeling skal ved modtagelse af henvisning med begrundet om tarmmetastaser i leveren starte et nyt pakkeforløb og registrere: AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start 19 / 48

20 Eks Second opinion En patient er udredt inden for pakkeforløb for kræft i blæren på sygehus X og har her udtrykt ønske om second opinion i forbindelse med information om undersøgelsesresultater og behandlingstilbud. Patienten henvises til second opinion på sygehus Y. Sygehus X sender relevante undersøgelsesresultater til sygehus Y, som indkalder patienten til samtale. Når sygehus Y modtager henvisning til second opinion og indkalder til samtale, skal afdelingen på sygehus Y ikke registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af henvisning, da det ikke anses som værende at starte et nyt patientforløb for kræft i blæren Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Kvinde er i adjuverende behandling (medicinsk efterbehandling) med letrozol (anti-hormon) efter at være blevet opereret for brystkræft. Hun kommer i ambulatoriet og fortæller, at hun har tabt sig, er blevet meget forpustet og ved den objektive undersøgelse finder man tegn på væske på højre lunge. På begrundet mistanke om, at hendes symptomer kunne være tegn på et recidiv bestilles CT scanning af thorax og abdomen. Det beskrevne forløb skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft, da anti-hormonel behandling anvendes bredt i efterbehandling af brystkræft i flere år ved partiel eller komplet remission. Forløbet skal registreres som svarende til start af nyt forløb ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv af brystkræft jævnfør kapitel 3.1. Afdelingen skal derfor, på tidspunkt for begrundet mistanke om recidiv af brystkræft, hvilket i den beskrevne case er besøgsdato i ambulatoriet, starte et nyt pakkeforløb for brystkræft og registrere: AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Når patienten er henvist med MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling og udredningen for mistanken medfører en carcinoma in situ brystkræft diagnose, skal brystkirurgisk afdeling IKKE registrere forløbet svarende til start i nyt pakkeforløb for brystkræft. 20 / 48

21 Eks telefonisk henvisning med begrundet mistanke om kræft i hjernen En patient har henvendt sig til almen praktiserende læge med hovedpine gennem de sidste 4 uger. Patienten henvises til speciallæge i neurologi. Undersøgelsen her medfører ikke sandsynlige forklaringer på symptomer. Speciallægen vurderer, at der kan være begrundet mistanke om kræft i hjernen, tager telefonisk kontakt til relevante neurologiske afdelings bagvagt med henblik på henvisning til pakkeforløb for kræft i hjernen. Bagvagten indlægger patienten akut i egen afdeling. Den telefoniske kontakt anses som start på pakkeforløbet med den efterfølgende akutte indlæggelse. Derfor skal neurologisk afdeling, når bagvagten har telefonisk kontakt med neurologisk speciallæge med henblik på start af pakkeforløb for kræft i hjernen med begrundet mistanke om kræft i hjernen, på dagen for den telefoniske kontakt registrere: AFB23A Kræft i hjernen: henvisning til pakkeforløb start 3.2 Udredning start Kode for udredning start, første fremmøde skal registreres ved patientens første fremmøde til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype. Første fremmøde omfatter: besøg på paraklinisk afdeling i henvisningsperioden, som assistance til stamafdeling besøg / indlæggelse på stamafdeling besøg på paraklinisk afdeling efter henvisning til pakkeforløb med start i paraklinisk afdeling Paraklinisk afdeling defineres som radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb og bestiller undersøgelse i henvisningsperioden, vil første fremmøde til udredning start svare til dato for pågældende undersøgelse i paraklinisk afdeling. Det er stamafdelingens ansvar, at der indberettes til Landspatientregisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at registrere start af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen. Ved henvisning fra almen praktiserende læge og speciallæge direkte til paraklinisk afdeling til udredning i diagnostisk pakkeforløb skal paraklinisk afdeling, som værende stamafdeling, registrere første fremmøde på dato for den foretagne undersøgelse. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb for en bestemt kræfttype og første fremmøde er på stamafdelingen, skal afdelingen ved første fremmøde registrere: 21 / 48

22 AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Hvis paraklinisk afdeling har modtaget en henvisning med begrundet mistanke om kræft, skal paraklinisk afdeling som stamafdeling ved første fremmøde registrere: AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Hvis en patient ønsker udsættelse af tidspunkt for første undersøgelse, skal afdelingen registrere ventestatus, jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. På første efterfølgende fremmøde registreres som beskrevet ovenfor Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse En patient, der er henvist med begrundet mistanke om kræft i hjernen til neurokirurgisk afdeling, har fået tilbudt en dato til CT skanning af hjernen. Patienten ringer imidlertid til afdelingen for at høre, om det er muligt at udsætte undersøgelsen fire dage, da vedkommende skal til en familiefest. Afdelingen skal aftale anden tid med patienten og skal registrere ventestatus jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. 3.3 Beslutning vedrørende initial behandling Efter endt udredning tages der klinisk beslutning om initial behandling. Beslutningen vil i forbindelse med de fleste pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) blive taget ved en multidisciplinær konference, men kan ligeledes blive taget i afdelingen uden multidisciplinær konference Tilbud om initial behandling Beslutning: tilbud om initial behandling skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten behandling, jævnfør pakkeforløbsbeskrivelserne for det enkelte organspecifikke kræftområde. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om at tilbyde initial behandling til patienten, skal afdelingen registrere: AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Kræft i prostata tilbud om initial behandling På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i prostata, tages der i afdelingen klinisk beslutning uden multidisciplinær konference om, at patienten er færdigudredt og skal henvises til initial behandling på anden afdeling. 22 / 48

23 Udredende stamafdeling skal ved beslutning om at tilbyde patienten initial behandling, registrere: AFB16C1 Kræft i prostata: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Initial aflastende operation På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i galdegang, tages ved en multidisciplinær konference klinisk beslutning om, at patienten skal tilbydes en aflastende operation initialt (fx stent operation ved en endoskopisk procedure) med en senere efterfølgende intenderet radikal operation. Afdelingen skal, når der tages beslutning om at tilbyde patienten en aflastende operation med efterfølgende initial behandling, registrere: AFB08C1 Kræft i galdegang: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tværsektoriel multidisciplinær konference beslutning Ved en tværhospital multidisciplinær konference i forbindelse med et udredningsforløb for lungekræft beslutter deltagerne, at patienten skal tilbydes initial behandling. Stamafdelingen, hvor patienten er tilknyttet, skal registrere: AFB26C1 Lungekræft: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tilbud om nervebesparende kirurgi ved kræft i prostata Efter endt udredning for begrundet mistanke om kræft i prostata bliver det besluttet at tilbyde patienten en nervebesparende operation. Afdelingen skal registrere: AFB16C1 Kræft i prostata: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tilbud om kemoembolisering for primær leverkræft På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for primær leverkræft, tages der i afdelingen klinisk beslutning ved en multidisciplinær konference, at patienten er færdigudredt og skal henvises til kemoemboliserende behandling (TACE eller SIRT) i anden afdeling. Udredende stamafdeling skal ved beslutning om at tilbyde patienten initial behandling, registrere: 23 / 48

24 AFB10C1 Primær leverkræft: beslutning: tilbud om initial behandling Tilbud om initial behandling i udlandet Beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten behandling i udlandet. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, at patienten på de foreliggende undersøgelsesresultater og mulige andre forhold i forbindelse med patientforløbet skal tilbydes initial behandling i udlandet, skal afdelingen registrere: AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet Initial behandling ikke relevant Beslutning: initial behandling ikke relevant skal registreres, når det klinisk er besluttet, at initial behandling ikke er relevant at tilbyde patienten. Registreringen skal foretages, når: det klinisk er besluttet, at det ikke er relevant at tilbyde patienten initial behandling patienten i forbindelse med et udredningsforløb er blevet radikalt opereret i forbindelse med en undersøgelse, og der klinisk tages beslutning om, at patienten ikke skal tilbydes og have foretaget yderligere behandling patienten i forbindelse med et udredningsforløb er blevet opereret samtidigt med en foretaget undersøgelse, hvor det skønnes, at den efterfølgende behandling, patienten skal modtage, er en opfølgende behandling på den initialt foretagne operation det klinisk er besluttet, at patienten ikke kan tåle den mulige behandling, og derfor ikke kan tilbydes initial behandling Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, ikke at tilbyde patienten initial behandling, skal afdelingen registrere: AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling udredende afdeling Udredende afdeling henviser en patient med diagnosticeret myelomatose (hæmatologisk kræftform) til onkologisk afdeling med henblik på vurdering af behandlingsmuligheder. Ved vurdering af undersøgelsesresultater og patientens tilstand, besluttes det klinisk i onkologisk afdeling, at der ikke kan tilbydes initial behandling til patienten. 24 / 48

25 Udredende afdeling, der ved hjælp af assistance fra onkologisk afdeling, klinisk har besluttet ikke at tilbyde initial behandling til patienten, skal registrere: AFB04C2 Myelomatose: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling onkologisk afdeling Udredende afdeling henviser en patient med diagnosticeret myelomatose (hæmatologisk kræftform) til onkologisk afdeling med henblik på vurdering af behandlingsmuligheder. Ved vurdering af undersøgelsesresultater og patientens tilstand, besluttes det klinisk i onkologisk afdeling, at der ikke kan tilbydes initial behandling til patienten. Onkologisk afdeling, der i en selvstændig kontakt tager den endelige beslutning om, ikke at tilbyde patienten behandling, skal registrere: AFB04C2 Myelomatose: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Radikalt opereret under udredning kræft i testikel En patient er blevet udredt i pakkeforløb for kræft i testikel. Under udredningen er den syge testikel fjernet med henblik på patologisk / histologisk undersøgelse. Patienten skønnes efterfølgende som radikalt opereret. Når der i afdelingen er taget stilling til, at patienten er radikalt opereret i forbindelse med udredningen, skal afdelingen registrere: AFB18C2 Kræft i testikel: beslutning: initial behandling ikke relevant Efterfølgende behandlinger er ikke start på initial behandling men efterbehandling og der skal ikke foretages yderligere registrering i forhold til pakkeforløb på kræftområdet Eks Kræft i blæren TUR-B i forbindelse med udredning En patient er henvist til udredning for kræft i blæren. I forbindelse med udredning foretages en TUR-B med mulighed for histologisk undersøgelse. Patienten skønnes initialt behandlet. Når der i afdelingen er taget stilling til, at patienten er initialt behandlet i forbindelse med udredningen, skal afdelingen registrere: AFB14C2 Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant Efterfølgende behandlinger er ikke start på initial behandling men efterbehandling og der skal ikke foretages yderligere registrering i forhold til pakkeforløb på kræftområdet. 25 / 48

26 3.3.4 Initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten et overvågningsregime som følge af diagnosticeringen og ikke tilbyde yderligere behandling på dette tidspunkt. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, at patienten på de foreliggende undersøgelsesresultater skal tilbydes et overvågningsregime (aktiv overvågning, active surveillance, wait and watch, watchfull waiting etc.), hvor man vil se symptomerne/sygdommen an med henblik på eventuel udvikling af behandlingskrævende kræftsygdom, skal afdelingen registrere: Kræftform xx: AFBxxC2A beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Dette forekommer fx ved kræft i prostata i form af watchful waiting og aktiv overvågning, men kan også forekomme ved andre kræftformer. Hvis patienten ved et besøg i forbindelse med aktiv overvågning igen skal vurderes grundet udvikling af sygdom med henblik på eventuel yderligere udredning og behandling, skal afdelingen starte et nyt pakkeforløb med registrering svarende til beskrivelsen i kapitel 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start Eks Watchfull waiting kræft i prostata En patient er henvist og udredt i regi af pakkeforløb for kræft i prostata. Ved multidisciplinær teamkonference bliver det besluttet, at tilbyde patienten et regime med watchfull waiting med henblik på mulig senere endokrin behandling. Afdelingen skal registrere: Kræft i prostata: AFB16C2A beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Eks Initial behandling under udredning En patient er henvist med blod i urinen med henblik på diagnosticering. Patienten får foretaget en TUR-B (transuretral resektion af blæren) under diagnosen hæmaturi. Efterfølgende viser cytologisk undersøgelse, at patienten skal diagnosticeres med kræft i blæren. På baggrund af udredning og cytologisk svar besluttes ved en multidisciplinær konference, at patienten er færdig udredt, at den initiale behandling er foretaget i forbindelse med det kirurgiske indgreb TUR-B, samt at patienten skal tilbydes et regime med kvartalsvis opfølgning for at følge sygdommens udvikling. 26 / 48

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 83 Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 2. juli 2019 Analyse, Statistik og Økonomi Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 85 Nærværende dokument indeholder en indledning

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 28. februar

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 maj

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Patient- & Pårørendestøtte,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter udgives

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 august Ved

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Kvalitet & Patientsikkerhed 29. november 2013

Kræftens Bekæmpelse, Kvalitet & Patientsikkerhed 29. november 2013 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 27. februar 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Region Syddanmark, samlet 84% kvt kvt. 16

Region Syddanmark, samlet 84% kvt kvt. 16 Sundhedsplanmål 3: Pakkeforløb for kræftpatienter 14. juni 16 Region Syddanmark monitorerer pakkeforløb for kræftpatienter på regionens sygehuse på baggrund af aftale mellem Regeringen og Danske Regioner.

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Region Syddanmark, samlet 83% kvt kvt. 16

Region Syddanmark, samlet 83% kvt kvt. 16 Sundhedsplanmål 3: Pakkeforløb for kræftpatienter Region Syddanmark monitorerer pakkeforløb for kræftpatienter på regionens sygehuse på baggrund af aftale mellem Regeringen og Danske Regioner. Et pakkeforløb

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. august 2012 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson dokumenteres

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2009

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2009 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: er, opfylder ( ) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation Kemoterapi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet

Bilag. Region Midtjylland. Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet Region Midtjylland Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 14 Regionshuset Viborg

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 18. maj 2015 Brevid: Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider.

Læs mere

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011

Sundhedsudvalget 3. oktober 2011 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienterne skal tildeles en kontaktperson. Tildeling af kontaktperson dokumenteres i journalen og indikatoren opgøres kvartalvis efter national

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Dato: 11-10-2017 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, oktober 2017 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræftpatienter

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere