Metoder til beregning af en rakets højde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder til beregning af en rakets højde"

Transkript

1 Metoder til beregning af en rakets højde Mål At eleverne får viden om hvilke data, der skal indsamles for at beregne flyvehøjden på en raket. At eleverne får viden om, hvordan man kan beregne, hvor højt en raket flyver ved hjælp af iagttagelser, trigonometri, geometri og matematik. At eleverne bygger og affyrer en modelraket, hvor teorierne afprøves i praksis. Materialer 1 stk. Alpha III Bulk Pack med 12 stk. raketter 1 stk. A8-3 raketmotorer Bulk Pack 24 stk. 1 elektronisk tændingssystem 1 affyringsrampe 1 præmie til den elev, der finder flest metoder til højdemåling Uddrag fra Fælles Mål for Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Tid Fire lektioner Lektion 1: Fremlæggelse og diskussion af højdemåling på baggrund af elevernes forberedelse. Lektion 2 og 3: Raketbygning, affyring, måling og beregning af flyvehøjde ved hjælp af flere metoder. Lektion 4: Bearbejdning og læringsopsamling. 1

2 Højdemåling Man kan måle en rakets maksimale flyvehøjde på mange forskellige måder. Da der ofte er en vis usikkerhed forbundet med forskellige målemetoder, kan det være klogt at foretage flere uafhængige målinger og derefter beregne et samlet gennemsnit. Her skal kort nævnes fem forskellige metoder, som kan bruges til at måle en rakets maksimale flyvehøjde. Metode 1 - Trigonometrisk måling Med denne metode anvender man definitionen af tangens til en vinkel. Ved at stå med en kendt afstand til raketten, følge raketten til toppunktet og måle vinklen, kan man beregne rakettens flyvehøjde. Således vil højden h være bestemt af afstanden til raketten, d, og vinklen til toppunktet, a. Se figur 1 nedenfor. h = d*tan(α) Figur 1 - Trigonometrimetoden *+,-%'('.'!"#$%&'(')' /012)#-'('-' I bilag A findes en oversigt over tangens til vinkler 0-90 grader. 2

3 Metode 2 - Tommestokmetoden Metoden er baseret på, det vi ved om ligebenede trekanter. Det eneste, man behøver, er en lineal. Se figur 2 nedenfor. Figur 2 - Tommestokmetoden I eksemplet bruges metoden til at finde højden på et træ. Det samme princip kan anvendes til at måle flyvehøjden på en raket. Hold linealen med sigtelinien vandret i forhold til raketten. Mål på forhånd afstanden, A, og, a. Følg raketten med øjnene til den når toppunktet, mens linealen holdes i ro. Aflæs højden, b, på linealen. Derefter beregnes rakettens maksimale flyvehøjde med følgende formel: B = (b * a)/a Metode 3 - Tidsmåling af en retlinet bevægelse Denne metode gør brug af tidsmåling og bevægelsesligningerne ved en retlinet bevægelse. Metoden forudsætter konstant acceleration, hvilket vil være temmelig langt fra virkeligheden, når vi har med raketter at gøre. Men metoden kan give en indikation af niveauet for den maksimale flyvehøjde. Vi antager, at raketten er affyret med en starthastighed, v0, og at det herefter kun er tyngdens acceleration, g (9,81 m/s 2 ), som påvirker raketten. Fra fysikken ved vi, at ved retlinet bevægelse og konstant acceleration, vil afstanden, s, være givet ved: s = v0 * t + 1/2 * g * t 2 3

4 Metoden består simpelthen i at tage tid, t, fra raketten skydes op til den rammer jorden igen. Vi antager, at tiden fra toppunktet og til, den når jorden, er t/2. Og ved toppunktet er udgangshastigheden lig med 0 (v0 = 0). Dermed kan højden, H, beregnes således: H = 1/2 * g * (t/2) 2 Metode 4 - Mobiltelefon (ihight App til iphone) Metoden går ud på at filme raketflyvningen med mobiltelefonen og derefter lade et video analyseprogram beregne højden. Der findes flere Apps til din smartphone, der kan bruges. F.eks. ihight. Metode 5 - AltimeterTwo AltimeterTwo er et digitalt måleinstrument, som analyserer flyvehøjde, acceleration, topfart, flyvningens varighed og 6 andre forhold, der er vigtige under en raketflyvning. AltimeterTwo er udviklet specielt til model raketter og er perfekt til raketeksperimenter og beregninger udført af den erfarne raketbygger, der ønsker at optimere sin rakets ydeevne. Instrumentet baserer sine målinger på et 3- akse accelerometer og en 19- bit barometertryk- sensor, som registrerer højdeændringer med under 30 centimeters nøjagtighed. 4

5 Aktiviteter Step 1: Lærerens forberedelse. Step 2: Elevernes forberedelse (inden første lektion). Step 3: Lektion 1: Introduktion til målemetoder på baggrund af elevernes forberedelse. Step 4: Lektion 2 og 3: Højdemåling i praksis - byg og affyr en raket. Step 5: Lektion 4: Bearbejdning og læringsopsamling. Step 1 Lærerens/underviserens forberedelse Følgende punkter er vigtige for lærerens forberedelse: a) Anskaf og afprøv de nødvendige raketter i god tid, før du skal bruge dem til undervisningen. Gerne 14 dage før. Det er vigtigt, at du selv har prøvet at samle og affyre den rakettype, du skal bruge senere i undervisningen. Det giver dig et præcist billede af den tid, der skal afsættes, opgavens kompleksitet og eventuelle opmærksomhedspunkter samt praktiske forhold, der skal være på plads, når raketten skal samles (f.eks. engelsk ordbog, lim, saks og batterier) og affyres (f.eks. sikkerhedskrav og krav til affyringsstedet). b) Læs "Sikkerhedsprincipper for modelraketter": At bygge og affyre modelraketter er en sikker aktivitet, når blot sikkerhedsprincipperne følges. Det er vigtigt, at du læser principperne grundigt og planlægger din undervisning, så sikkerheden er i top. Bemærk f.eks. at modelraketter kun må affyres ved relativ svag vind. Det betyder, at du ikke altid kan planlægge præcist, hvornår du kan teste (under forberedelsen) og affyre (i forbindelse med undervisningen) raketter. Sørg for at have en plan B (en alternativ lektion) klar, hvis det skulle ske, at der er for meget vind den dag, du skal affyre raketter som en del af undervisningen. c) Forbered med afsæt i punkt a) og b) ovenfor de 4 lektioner. Brug eventuelt de følgende steps som inspiration til din forberedelse. 5

6 Step 2 Elevernes forberedelse (inden første lektion) Som forberedelse til første lektion forbereder eleverne følgende 2 opgaver: a) Metoder til måling af en rakets flyvehøjde: Brug Internettet til af finde så mange metoder til måling af en rakets flyvehøjde som muligt. Hver metode skal omfatte en matematisk beregning. Skriv metoderne ind i skemaet i bilag B og tag skemaet med til første lektion. Eleven med de fleste metoder vinder en præmie. b) Din egen kreative metode til højdemåling: Find selv på din egen kreative metode til højdemåling. Metoden behøver ikke at omfatte matematik, men den må ikke findes på Internettet. F.eks kunne man binde en fiskesnøre i raketten og måle, hvor meget snøre raketten har trukket ud, når den når toppunktet. Step 3 Lektion 1: Introduktion til målemetoder på baggrund af elevernes forberedelse Byg en Alpha III raket. Placer den på en affyringsrampe på en fremtrædende plads i dit klasseværelse. Introduktion Vis eventuelt en YouTube- video (søg f.eks. på "Estes Alpha III rocket launch") med affyring af en Alpha III modelraket. Forklar, at de skal bygge og affyre en raket samt lære at måle, hvor højt den flyver. Har du lyst til lidt humor, kan du eventuelt også vise (søg på "tooth pulled by rocket"), hvordan man kan trække en tand ud med en Alpha III raket. Bruttoliste med metoder til højdemåling Tag afsæt i elevernes forberedelse. Tegn en stor udgave af Bilag B på tavlen. Lad eleverne bytte deres svarskema (Bilag B) med sidemanden, så der ikke kan snydes. Lav en bruttoliste 6

7 med metoder til højdemåling på tavlen. Spørg første elev om en målemetode. Lad eleven gå til tavlen og forklare metodens princip og beregning samt skrive det op i skemaet på tavlen. Spørg næste elev om en målemetode, der ikke er nævnt. Eleven forklarer metoden ved tavlen. Bliv ved med at spørge en ny elev, indtil ingen har en metode, der ikke er nævnt. Styr diskussionen og spørg ind til fordele, ulemper og praktisk anvendelse af de forskellige metoder. Når bruttolisten er færdig, beder du eleverne se på sidemandens besvarelse af Bilag B og tælle, hvor mange målemetoder, der er i besvarelsen. Eleven med flest metoder vinder en præmie. Lav på samme måde en bruttoliste med kreative metoder til højdemåling. Afprøvning af højdemåling på en fast genstand Bed eleverne gå sammen to og to og vælge to målemetoder fra bruttolisten, som de vil afprøve. Lad dem gå udenfor og måle højden på en fast genstand (f.eks. en flagstang eller en bygning, som du i forvejen kender højden på) med de to målemetoder. Sammenlign resultater, når de er tilbage i klasseværelset. Step 4 Lektion 2 og 3: Højdemåling i praksis - byg og affyr en raket Byg raketter (60 minutter) Aktivitet a) For at lære om højdemåling i praksis, skal de studerende bygge og affyre en modelraket. b) Del eleverne op i teams af 3-5 personer. Hvert team bygger en Alpha III raket med afsæt i de instruktioner (på engelsk) der medfølger samt din hjælp. Under Step 1 (Lærerens/underviserens forberedelse) fik du et overblik over alle de materialer, der skal være klar for, at raketten kan bygges (f.eks. lim, Stanley kniv, saks, engelsk ordbog og batterier) 7

8 Affyr raketter og mål højden (30 minutter) Forberedelse af affyringen 1) Forbered affyringsstedet før eleverne ankommer. Sæt din affyringsrampe og et kontrolbord op. Brug kridt eller mærkning for at markere en cirkel med en 20 meters sikkerhedszone omkring affyringsrampen, som alle (bortset fra den, der affyrer raketten) skal stå udenfor. Bemærk vindretningen og vindhastigheden. Hvis vinden er stærkere end 7,9 meter i sekundet (jævn vind), bør du udskyde din affyring. Det anbefales, at du peger affyringspinden lidt ind i vinden for at lette indsamlingen af affyrede raketter. På den måde lander de ikke helt så langt væk. 2) Brug andre voksne eller ældre elever som hjælpere. Gør (hvis det er muligt) en, der kender til raketter, til sikkerhedschef. Hun eller han inspicerer raketter inden affyring og sørger for, at motor og tændsats er korrekt monteret. Det kan være en god idé at få andre til at hjælpe dig med at styre begejstringen hos eleverne. 3) Sørg for at affyringsrækkefølgen er fastlagt på forhånd. Når man har med unge mennesker at gøre, ønsker alle at være først. Hvis du fastlægger rækkefølgen på forhånd, kommer du eventuelle problemer i forkøbet. Man kan bruge alfabetisk rækkefølge, omvendt alfabetisk rækkefølge, alder, erfaring eller trække lod. Vælg metoden på forhånd og hold dig til den. 4) Sørg for at have ekstra batterier til dit elektroniske tændingssystem. Intet skuffer dine elever mere end, hvis motoren ikke kan starte. Ved affyring af en stor mængde af raketter, kan batterierne hurtigt blive flade. 5) Indstil affyringsrampen, så toppen af affyringspinden peger over øjenhøjde. Behold sikkerhedskapslen på toppen af affyringspinden mellem affyringer. Selve affyringen 1. Gennemgå "Sikkerhedsprincipper for modelraketter" for alle. Bed alle om at underskrive principperne (i bunden af papiret) for at vise, at man vil overholde ALLE principper. 2. Et par supplerende regler, som egner sig til affyringer for elever: a) Alle er fuldt opmærksomme hele tiden. 8

9 b) Alle står udenfor sikkerhedszonen på 20 meter under affyringer bortset fra den, der affyrer raketten. c) For at undgå, at raketter bliver trådt på eller ødelagt, henter man sin egen raket.!"#$%!&'"()* +!,)%+!-(./012( )*%'&%&'( "!-1),3$+( 41-/)2)( (!""#$%&'( Klargøring af raketter 1. Som gruppe forbereder I sammen raketterne til affyring. Følg instruktionerne til raketten med hensyn til landingssystemet (faldskærm eller streamer), indsætning af brandsikkert vat (wadding), motor, tændsats og plasticprop. a) Krøl et stykke brandsikkert vat sammen og skub det ned i toppen af raketrøret. b) Fold faldskærmen eller streameren sammen. Den skal passe løst i raketrøret, så den nemt kan skubbes ned i røret. Fold faldskærmen efter de instruktioner, der fremgår af skærmen. c) Skriv navn og telefonnummer på raketten med en tuschpen. 9

10 2. Alle går til affyringsstedet. Når alle har indtaget deres pladser, kan affyringen begynde! 3. Mål hvor højt raketten flyver. a) Lad hver elev i et elevteam (dem som byggede raketten) vælge sin egen metode til højdemåling, så hvert team bruger ligeså mange forskellige målemetoder, som der er personer i teamet. b) Brug en eventuelt en højdemåler (AltimeterTwo - kan købes hos WILDTOYS) og registrer den præcise højde, som hver enkelt raket opnår. c) Hvert elevteam noterer de forskellige højdemålinger i et skema som vist nedenfor. Figur 3 - Skema til højdemåling Navn på raketteam Metode 1 Metode 2 Metode 3 Metode 4 Metode 5 AltimeterTwo Gennemsnit af højdemå- linger Step 5 Lektion 4: Bearbejdning og læringsopsamling a) Lad eleverne (i de grupper der var sammen om at affyre en raket) designe en plakat, der skal vise, hvordan forskellige metoder blev brugt til højdemåling da de affyrede deres Alpha III raket. Brug farver. b) Hold "fernisering" hvor hver gruppe præsenterer sin plakat for resten af holdet og diskuterer og opsamler lærepunkter. c) Repetition: Skriv navnet på hver enkelt målemetode fra bruttolisten under step 3 op på en lap papir. Krøl sedlerne sammen og læg dem i en spand. Visk tavlen med målemetoderne ren. Lad eleverne trække en seddel på skift og forklare for resten af holdet, hvad målemetodens princip og beregningsmetode går ud på. d) Lav en fælles opsamling og afrunding i plenum. 10

11 Bilag A - Oversigt over tangens til vinkler 11

12 Bilag B - Skema til elevernes forberedelse Navn på målemetode Metodens princip Metodens beregningsformel 12

13 13

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Undervisningsoplæg til CanSat

Undervisningsoplæg til CanSat Undervisningsoplæg til CanSat Aalborg Tekniske Gymnasium Øster Uttrupvej 5, 9000 Aalborg HeGG@AATG.dk Indhold Forord... 2 Anbefalet gennemgået stof:... 2 CANSAT... 3 Undervisningsplan... 4 Modul 1 Planlægning:...

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Innovation i Informationsteknologi

Innovation i Informationsteknologi Innovation i Informationsteknologi Lars Gaub - lg@aalkat-gym.dk - Aalborg Katedralskole Elisabeth Husum - eh@egaa-gym.dk - Egaa Gymnasium 24. april 2014 Måske havde Sid fra Toy Story fat i noget af det

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere