MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger"

Transkript

1 MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004

2 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger med konsane koefficiener. Til løsning af differenialligningssysemer og sysemer med forsinkelse anvendes Laplaceransformaion. De forudsæes, a man har en viden svarende il noae Maemaiske Grundbegreber, sam a man har e elemenær kendskab il polynomier svarende il noae Komplekse al. Avancerede lommeregnere som Ti89 og maemakprogrammer som Maple kan le foreage beregninger med komplekse al, finde rødder i polynomier osv. Der vil derfor blive give eksempler på, hvorledes man kan foreage beregningerne med neop disse o regnemidler. De må dog beones, a hvis man ikke er i sand il a manipulere med simple uryk, bliver de næsen umulig a læse en eknisk eks eller forså e foredrag, hvori der indgår nogen maemaik. De er derfor vigig. a man manuel foreager beregningerne af enkle problemer. Dee er også nødvendig for a kunne forså og forolke udskriferne fra maemaikprogrammerne. De forudsæes, a man har rådighed over en maemaiklommeregner som eksempelvis Ti 89. Da man må forudse, a man senere vil skulle kunne anvende e egenlig maemaikprogram, som angives også nogle af ordrerne i programme Maple. En del eksempler er hene fra lærebogssyseme Bjarne Hellesen, Mogens Oddershede Larsen: Maemaik for Ingeniører. Jeg vil derfor gerne her benye lejligheden il a akke Bjarne Hellesen for mange års inspirerende samarbejde. Andre noer i samme serie er Maemaiske grundbegreber Giver en kor gennemgang af definiioner og regneregler for de mes almindelige reelle funkioner af. variabel, disses differeniaion og inegraion, Vekorer Indhold: ) Vekorer i plan og rum, ) Rumgeomeri (relaioner mellem punk, linie og plan) ) Kurver i plan give ved en parameerfremsilling Komplekse al Indhold: ) Rekangulær og polær form, eksponenialfunkion, ) Binom- og andengradsligning ) Opløsning af polynomier i fakorer og dekomponering Maricer og lineære ligninger Indhold: ) Regneregler for maricer, ) Lineære ligningssysemer, herunder løsning af overbesem ligningssysem Fourieranalyse Indhold: ) Reelle Fourierrækker, ) Fourierrækker på kompleks form, ) Fourierransformaion 4) Diskre Fourierransformaion Januar 005 Mogens Oddershede Larsen ii

3 Indhold INDHOLD Differenialligninger af. orden.... Indledning.... Numerisk løsning af. ordens differenialligning.... Differenialligninger, hvor de variable kan adskilles Den lineære differenialligning af. orden Eksempler på anvendelser af lineære differenialligninger af.orden... Differenialligninger af. orden Indledning Den homogene differenialligning af. orden med konsane koefficiener Den inhomogene differenialligning af. orden med konsane koefficiener... 5 Differenialligninger af n e orden Indledning Den lineære differenialligning af n e orden med konsane koefficiener Sysem af differenialligninger af 'e orden Indledning Numeriske meoder il løsning af sammenhørende differeialligninger af. orden Laplaceransformaion Indledning Laplace-ransformaion Laplaceransformaion af differenialkvoiener Enhedsrinfunkion Forsinkelsesregel Dirac s delafunkion Appendix 5.. Tabel over Laplaceransformerede Appendix 5.. Tabel over invers- Laplaceransformerede Opgaver Sikord iii

4 Sædvanlige differenialligninger Differenialligninger af. orden. Indledning Ved en sædvanlig differenialligning forsås en ligning, der indeholder en eller flere afledede af en uken funkion y(), og som vi ønsker a finde ud fra ligningen. Eksempelvis er ligningen + y () = sinen sædvanlig differenialligning. Orde sædvanlig beyder, a den ukene funkion er en funkion af variabel (i modsæning il de parielle differenialligninger, hvor den ukene funkion er af eller flere variable). Vi vil i dee noa kun se på sædvanlige differenialligninger, og de vil derfor i de følgende være underforsåe. Ved en differenialligning af. orden forsås en ligning, hvori der indgår en uken funkions. afledede, men ingen højere afledede. Differenialligningen + y () = sin er således af. d orden, mens y + y () = siner af anden orden. Mange fysiske problemsillineg fører il differenialligninger, hvor den uafhængige variabel vil være iden. Dee er begrundelsen for a funkionerne i dee noa er funkioner af (og ikke x) Ved en (parikulær) løsning il en differenialligning forsås en differeniabel funkion y () som er definere i e inerval I og i dee inerval *) ilfredssiller differenialligningen. Grafen for en løsning kaldes en løsningskurve eller en inegralkurve Mængden af samlige løsninger kaldes den fuldsændige løsning.. Eksempel. Radioakiv henfald Eksperimener viser, a e radioakiv sof henfalder med en hasighed der er proporional med dens mængde y() il e give idspunk. Vi har følgelig = ky() hvor k er en konsan. Vi anager i de følgende, a k = ) Lad C være en vilkårlig (arbirær) konsan. Vis, ved indsæelse, a y = Ce er løsning il differenialligningen. ) Tegn løsningskurverne i samme koordinasysem for C=, og 5 ) Find den løsning for hvilke de gælder, a il iden = 0 er sarmængden af de radioakive sof gram, dvs. y( 0) =. Løsning: ) Da y = Ce giver y = 0. e =0. y ses ved indsæelse, a y = Ce er en (parikulær) løsning il differenialligningen. ) Løsningskurverne besår af en skare af kurver svarende il forskellige værdier af C. Maple: plo([exp(-0.*),*exp(-0.*), 5*exp(-0.*)],=-..8); *) Vi vil alid forudsæe, a definiionsinervalle I er valg sørs mulig.

5 . Differenialligninger af. orden )Indsæes = 0 og y = i y = Ce fås = Ce C = Den ønskede (parikulære) løsning med begyndelsesbeingelsen y( 0) = er følgelig y = e k I eksempel. så vi, a der går neop én løsningskurve gennem ehver punk.. Dee gælder prakisk age alid for en differenialligning, der er brag på formen = f (, y). Man kan vise, a er S en åben sammenhængende mængde i y-planen, hvor f (, y) er koninuer og har en koninuer f pariel aflede med hensyn il y, så går der gennem ehver indre punk ( 0, y0) af S én og kun én y løsningskurve il differenialligningen = f (, y). Koninuie besemmes som ved funkioner af en variabel. Eksempelvis er f (, y) = cos( 5y ) koninuer i hele y- planen, ide ( 5y koninuer koninuer ) 5 koninuer cos koninuer cos( 5y ) koninuer.. Numerisk løsning af. ordens differenialligning. I de følgende berages en. ordens differenialligning, der er brag på formen = f(, y). De er ofe umulig a angive eksake uryk for y(). Imidlerid kender man jo i ehver punk (, y) differenialkvoienen, og de kan man udnye il gennem e sor anal punker a egne e kor liniesykke med den kene hældning (kaldes linielemene i punke.. Dee vil så give os e inryk af løsningskurvernes udseende.

6 Sædvanlige differenialligninger Eksempel.. Grafisk løsning af differenialligning Lad der være give differenialligningen = y+. ) Tegn i e koordinasysem linielemenerne gennem punkerne (, y)=(-, 0), (, y) = (0, ) og (, y) = (, ) ) Tegn ved hjælp af e edb - program e sor anal linielemener, og skiser på basis heraf løsningskurven gennem punke (0,) ) Ud fra figuren synes en besem løsning ydelig. Angiv funkionsurykke for denne løsning, og vis ved indsæelse i differenialligningen a denne er en løsning.. Løsning: ) Vi har ide α er hældningskoefficienen: (, y, α) = ( 0,, ), (, y, α) = ( 0,, ), (, y, α) = (,, ), Linielemenerne ses på figuren il højre. ) Tegnes e sor anal linielemener fås figuren il højre ) En re linie med ligningen y =synes a være en løsning. Dee vises ved indsæelse i differenialligningen = y+. Da = ( ) + 0= 0, er påsanden bevis.

7 . Differenialligninger af. orden Som eksempel. viser, kan linielemenerne give e umiddelbar inryk af løsningskurvernes forløb. Ønsker man en abel over en løsning besem ved begyndelsesbeingelsen ( 0, y0), sker de mere præcis ved ud fra punke ( 0, y0 ) a beregne e ilnærme nabopunk (, y) ud fra dee e ny punk (, y) osv. Eulers meode. Eulers meode bygger på, a man ud fra begyndelsespunke ( 0, y0) beregnes de næse punk (, y ) ved a følge angenen i P 0. Ud fra punke (, y ) beregnes de næse punk (, y) ved a følge angenen i P., osv. (se figur.) Fig.. Eulers meode Fig.. Beregning af k Lad der være give differenialligningen = f (, y) med begyndelsesbeingelsen ya ( ) = y 0 I figur. går vi fra de i'e punk P (, y ) il de næse punk P = (, y ) ved a følge i i i angenen i P i. Denne angen har hældningskoefficienen i P i har derfor ligningen y y = f (, y ) ( ) i i i i = f (, ) i+ i+ i+ y i i punke P i. Tangenen Indsæes = + fås y = y + f (, y ) ( ). Ud fra koordinaerne il punke i i+ i i i i+ i P = (, y ) kan vi så på ilsvarende måde finde koordinaerne il næse punk,. i+ i+ i+ [ ] Ønsker man a lave en abel over løsningen i e inerval a, b, vil man sædvanligvis gøre de b a ved a Inervalle opdeles i n delinervaller med samme længde h = n (se figur.). Indsæes i+ = i + h i yi+ = yi + f ( i, yi) ( i+ i) fås yi+ = yi + f ( i, yi) h. Sæes for korheds skyld k = f ( i, yi) h får vi, a Pi+ = ( i+, yi+ ) = ( i + h, yi + k) Eulers meode kan sammenfaes i følgende algorime: b a h =, n 0 = a k = h f ( i, yi) ilnærme yilvæks Genag for i = 0,,,.,, n i = i + h + næse værdi yi+ = yi + k næse y værdi 4

8 Sædvanlige differenialligninger På grund af den ringe nøjagighed kan Eulers meode ikke anbefales il prakisk brug. En væsenlig mere nøjagig meode er Runge-Kua meode af 4. orden Algorimen for Runge Kua af 4. orden: b a h =, 0 = a n k = h f ( i, yi) h k k = h f i +, y i + h k k = h f y i = n i +, i + Genag for 0,,,.,, k4 = h f ( i + h, yi + k) i+ = i + h næse værdi yi+ = yi + ( k+ k + k+ k4) næse y værdi 6 Eksempel.. Numerisk løsning af differenialligning Lad der være give differenialligningen = y+, y(0) =, [ 0 ;] ) Ved anvendelse af Eulers meode skal der beregnes punker svarende il en skrilængde på h =, og på h =. ) Beny lommeregnerens Euler program il a finde y() med en skrilængde på 0.5. ) Beny lommeregnerens Runge-Kua program il a finde y() med en skrilængde på ) Beny Maple il a finde y() med en skrilængde på 0.5. Løsning: Sarpunke for algorimen er ( 0, y0) = ( 0, ) ) h =. Hele inervalle [,] 0 gennemløbes i é skri: k = h f (,) 0 = ( + 0) = = + h = 0+ =, y = y + k = + = 0 0 h =. Hele inervalle [,] 0 gennemløbes i o skri: k = h f (,) 0 = ( + 0) = = + h = 0+ =, y = y + k = + = 0 0 k = h f (,) = ( + ) = = + h= + =, y = y + k = + = 5 ) MODE, GRAPH = Diff.Equaions, ENTER, Y= +y ENTER. yi = Bemærk: y ikke y, og gange skal skrives som * Windows, 0 =0, max =, TSTEP =0.5, plo=0,xmin =0, XMAX=,... YMIN =, YMAX=4, osv.enter., Graph, Man får egne en kurve. Tabellering: (Graph Forma), Axes on, Labels on, Soluion Mehods, Euler, Fields = Fldiff, ENTER Caalog, Blddaa ENTER, skriv euler, ENTER APPS,Daa-Marix, NEW, Variable=eul, APPS,Daa-Marix, Curren Der fremkommer en marix y() ) Som i spørgsmål, men i Graph Forma vælges som Soluion Mehods RK fremfor Euler y()

9 . Differenialligninger af. orden 4) I programme Maple udføres en mege nøjagig numerisk løsning ved ordrerne: g:= dsolve( {diff(y(),) = +y(), y(0)=},y(), numeric, oupu= array( [0,0.5,,.5,] ) ); Resulae bliver [, y() ] 0.. g := I eksempel. ser vi som vene, a Runge- Kua ligger æes ved de rigige resula, selv om vi kun havde anven en skrilænge på 0.5, Med Euler skulle man have anven en mege mindre skrilængde for a få e go resula. Probleme vil så være, a afrundingsfejlene ved så mange beregninger kan bevirke, a resulae alligevel ikke bliver så nøjagig.. Differenialligninger hvor de variable kan adskilles. Vi vil i dee afsni berage en differenialligning af ypen = f () g( y) dx Sæning. (Adskillelse af de variable) Lad f() være koninuer i e inerval I og lad g(y) være koninuer og forskellig fra 0 i e inerval J. Der gælder da: y() er en løsning il = f () g( y) y() er en løsning il dx gy = ( ) f () Bevis: Lad y = h() være en løsning il den givne differenialligning. Vi har nu = f () g( y) = f () da g( y) 0 dx gy ( ) dx = f () h () = f () da y = h() gy ( ) dx gh ( ( )) h () = f () h () = f () + C er o funkioner ens er deres gh ( ( )) gh ( ( )) samfunkioner ens pånær en konsan h () = f () + C = f () + C inegraion ved sunsiuion, ide vi gh ( ( )) gy ( ) sæer y = h() og = h () I de specielle ilfælde, hvor gy ( ) = 0 for y = a er, og man ser derfor, a dx = 0 = f () g( y) 0= f () 0. dx y = a er derfor en reline løsning il differenialligningen. 6

10 Sædvanlige differenialligninger Meoden huskes lees ved a man opfaer som en brøk. dx Man samler al med y på vensre side af lighedsegne og al med på højre side (adskiller de variable), og så inegrerer på begge sider. = f () g( y) = f + C dx gy ( ) () I praksis er man ofe kun ineressere i en (parikulær) løsning, som opfylder en begyndelsesbeingelse y ( ) = y dvs. il iden 0 skal funkionsværdien være y Er gy ( 0 ) 0 kan en løsning gennem ( 0, y0 ) findes ved a indsæe ( 0, y0) i løsningen il differenialligningen og besemme C. Er man ikke ineressere i samlige løsninger, men kun i en parikulær løsning gennem (, y ) kan man finde denne direke af y y gy ( ) = 0 0 Meoden illusreres ved følgende eksempel: f () 0 0 Eksempel.4. Adskille variable ) Find samlige løsninger il differenialligningen =4( y4) ) Find og skisér de løsningskurver, som går gennem henholdsvis (, y ) = (,) 0 og (, y ) = (,) 4. Løsning: ) Forudsæes y4 0 y 4 kan de variable i differenialligningen adskilles: Ved inegraion fås: C y C y e y = 4 + ln 4 = = y 4 = e e C y 4= ± e e y = 4+ Ke hvor + C C K = ±, dvs. K 0 y = 4: Ved indsæelse i differenialligningen ses. a den ree linie y = 4 er løsning 0 ) Indsæes (, y ) = (,) 0 fås = 4+ Ke K = y = 4e Da (, y ) = (,) 4 e C ligger på linien y = 4 er denne løsningen. y 4 = De ses. a kurven for y = 4e er symmerisk omkring = 0,har e minimum i punke (0.) og har linien y = 4 som asympoe 7

11 . Differenialligninger af. orden y = 4 e Ti 89: ) desolve(y =-4**(y-4),,y) Resula: y = C e + 4 ) desolve(y =-4**(y-4) and y(0)=,,y) Resula: y = 4 e and findes under MATH, Tes Tegning: MODE, GRAPH = FUNCTION, ENTER, Y= -4*x*(y-4) ENTER. Indsil Window på passende værdier og ryk på Graph Maple: dsolve(diff(y(),)=-4**(y()-4),y()); L:=dsolve({diff(y(),)=-4**(y()-4),y(0)=},y()); y:=unapply(rhs(l),); plo(y(),=-..); 8

12 Sædvanlige differenialligninger Eksempel.5. Anvendelse i reakionskineik ) Opsilling af differenialligning. Lad A og B være o soffer, der reagerer med hinanden efer reakionsligningen A+ B produker produker. Koncenraionerne af A og B il iden beegnes henholdsvis C A og C B [mol/lier]. Ide der pr. idsenhed dc forsvinder lige mange mol af A og B, må der gælde A dc = B CA = CB + konsan. (4) dc Endvidere anages processen a følge den simple hasighedslov: A =k CA CB (5) hvor k = + er en "hasighedskonsan" ( k afhænger af iden som følge af, a emperauren ændrer sig). Lad koncenraionen af A og B il iden = 0 være C A0 > 0 og C B0 > 0 og lad CA0 CB0 = Heraf følger, a CA0 = + CB0 > Ifølge ligning (4) vil der da il enhver id 0 gælde CA CB = CB = CA Vi får derfor ved indsæelse i (5), a dca = CA ( CA ) + Ersaes for korheds skyld C A med y og C A0 med y 0, bliver probleme a finde den løsning il differenialligningen = ( y ( y ), der går gennem punke (, y) = (, 0 y) og hvor > 0, y > og + 0 y 0 > Løsning af differenialligning. Ved a separere de variable (alernaiv meode) fås y = y yy ( ) Ved hjælp af Ti89 (eller Maple) fås = ln y ln y yy ( ) Vi har derfor y y = [ ln y ln y ] = [ ln + ] y yy ( ) + y Da > 0, y > og y 0 > fås y [ ] [ ] ln y ln y = ln + ln( y ) ln y (ln( y ) ln y ) = ln( + ) y y y + + ln ln 0 ln( ) = ln( + ) = e = ( + ) e y y0 y y0 y y0 y = ( + ) e y0 Tolkning af løsning. Ersaes y med C A og y 0 med C A0 fås CA = e C ( + ) A0 De ses, a C A eferhånden afager mod, i overenssemmelse med a A reagerer med B, således a B eferhånden bliver næsen hel opbrug. 9

13 . Differenialligninger af. orden.4. Den lineære differenialligning af. orden. Ved en lineær differenialligning af førse orden forsås en differenialligning der kan skrives på formen + p () y () = q () hvor p() og q() er funkioner af Beegnelsen "lineær" sammer fra, a de "ukene sørrelser" sørrelser" x og y indgår i en re linies ligning. og y() indgår på lignende måde, som de "ukene Ide vi forudsæer, a funkionerne p og q er koninuere i e inerval I, gælder følgende sæning: Sæning. (lineær differenialligning af. orden). Samlige løsninger il differenialligningen + p () y () = q (), I p() p() p() er da give ved y () = e qe () + Ce, hvor C er en vilkårlig (arbirær) konsan. (formlen kaldes populær for panserformlen da den er pansre i inegralegn ) Bevis: Lad P() være en samfunkion il p(). y + p y = q y + p y e P () P () () () () () () () () = q() e [ ] Mulplikaion med e P () P () qe P () () () [ ] ye = P () P () P () P () P () y () e = q () e + C y () = e q () e + Ce Omskrivning(ses ved a differeniere ) Inegraion og division med e P () Panserformlen er re komplicere, så man forerækker ofe følgende omskrivning: Sæning. (lineær differenialligning af. orden). Samlige løsninger il den inhomogene differenialligningen + p () y () = q (), I er give ved y () = y () + C y (), hvor C er en vilkårlig (arbirær) konsan. p h p () hvor yh () = e er en løsning il den homogene differenialligning + p () y () = 0 og q () yp() = yh() er en (parikulær) løsning il den inhomogene differenialligning, y () h p () Bevis: Indsæes q ()= 0 i panserformlen fås y () = C yh(), hvor yh() = e Derefer er formlen blo en indsæning af yh () i panserformlen Hvis q() er en sum af flere led, vil man ofe for overskuelighedens skyld berage differenialligninger svarende il hver led for sig (jævnfør de følgende eksempel). 0

14 Sædvanlige differenialligninger Eksempel.6. Lineær. ordens differenialligning ) Find samlige løsninger il differenialligningen + y () = e +, > 0. ) Find den løsning, der opfylder begyndelsesbeingelsen y() = Løsning: ) Førs normeres differenialligningen ved division med : y e y + = + + = e () () + Homogen løsning:. + y = () 0 yh e ln () = = e = a) Parikulær løsning il y + = e () q. y y e () e p() = h() = = e = yh () b) Parikulær løsning il + y = () q () yp() = yh() = = = = yh () 4 4 Fuldsændig løsning il + y = e + y e ()= + + C 4 () 4 = e 8 C ) Begyndelsesbeingelsen y() = giver = e + + C = e 4 Den søge parikulære løsning er alså y e ()= e. Ti89:MATH, Calculus, desolve(* y +y=e^(-/*)+^,,y) e 4 ( + C) e 8 Resula: y= y (som kan omskrives il samme resula som før. 4. MATH, Calculus, desolve(* y +y=e^(-/*)+^ and y()=,,y) Resula ser igen anderledes ud, men kan omskrives. 4 e + + _C 4 Maple: dsolve(*diff(y(),)+y()=exp(-/)+^,y()); y( ) =

15 . Differenialligninger af. orden.5. Eksempler på anvendelse af lineære differenialligninger af. orden. Eksempel.7 Reguleringseknik Skal man dæmpe voldsomme svingninger af e sof A i en srøm, benyes i reguleringseknik bl.a. én eller flere anke som opløsningen pumpes igennem. Dee eksempel er e regneeknisk simpel eksempel herpå. Figuren viser en ank, hvori der foregår en opblanding af e sof A. Koncenraionen c() [kga/m ] i anken er en funkion af iden. Syseme sares il iden = 0, og c(0) = 0. ) Opsil en differenialligning hvoraf man kan finde c() for alle 0. ) Løs differenialligningen og find c ( ) i ilfælde c(0) = 0. Løsning: ) For anken opsilles balancen: IND + PRODUCERET = UD + AKKUMULERET. som e differeniel regnskab over, hvor mange on A der passerer ind og ud af søen i e idsinerval [ ; + ] a) IND: Da ilførelseshasigheden il idspunke er [m /min] og koncenraionen af A er [kga/m ] vil der i løbe af iden blive ilfør [kg A]. b) PRODUCERET: Der vil ikke blive producere A i søen. c) UD: Da koncenraionen i anken il idspunke er c() [kg A/m ] og fraløbe er [m /min] vil der i løbe af iden forsvinde c () [kg] fra anken. d) AKKUMULERET: Til iden er den oale mængde A i søen c () [kg ]. I løbe af de infiniesimale idsrum vil der i søens oale A - indhold ske en differeniel ændring d( 4 c( )). Balanceligningen bliver alså + 0= c() + d( 4 c()) Ved division med fås differenialligningen 6= c + 4 dc 4 dc () + c () = 6 dc dc ) 4 + c () = 6 + c () = 4 dc 075. Homogen løsning: c ( ) = 0 ch ( ) = K e e Parikulær løsning: cp () = e = e 5. e = e. = 075. e Fuldsændig løsning: c () = K e +. Indsæes c( 0 ) = 0 fås 0= K+ K = c () = e 075. Bemærk, a løsningen il den homogene ligning alene afhænger af sysemes konsaner, mens inpu alene indgår i den parikulære løsning. Havde inpu således li mere realisisk være periodisk f.eks. være 5 cos( ) [kg A/m ] ville kun 075.

16 Sædvanlige differenialligninger dc differenialligningens højre side have ændre sig, dvs. 4 + c () = 5cos( ). Eksempel.8. Elekrisk kredsløb Dee eksempel er hene fra læren om elekriske kredsløb. I sådanne kan forekomme følgende elemener: Navn Symbol Noaion Enhed Spændingsforskel Ohms modsand R Ohm Ri Indukor, spole H (henry) L di Kondensaor, Kapacior C F (Farad) Q = C C i () 0 Lad os berage følgende RL- kredsløb, hvor L = 0. Henry, R = 5 ohm or e 5 vol baeri giver den elekromooriske kraf.lad endvidere i(0) = 0. ) Opsil en differenialligning hvoraf man kan finde i() for alle 0. ) Løs differenialligningen og find i() i ilfælde i(0) = 0. Løsning: ) Spændingsfalde over modsanden er R i, og spændingsfalde over spolen er L di. Summen af de o spændingsfald er lig den elekromooriske kraf E(), dvs. L di + Ri = E() di Indsæes de givne al fås i =

17 . Differenialligninger af. orden ) di di i = + 50 i = 0 Homogen løsning: di i = 0 ih () = Ce Parikulær løsning: ip () = e = 0e e = = e di i = i() =. 4 + Ce Indsæes i(0) = 0 fås: 0= 4. + C C = 4.. di + 50i = i() =. 4 + Ce Bemærk, a løsningen il den homogene ligning alene afhænger af sysemes konsaner, mens inpu alene indgår i den parikulære løsning. Havde inpu således være en påryk periodisk elekromoorisk kraf E0 sin( ω ) ville de kun være differenialligningens højre side der ville have ændre sig. 50 4

18 . Differenialligninger af. orden. Differenialligninger af. orden..indledning Vi vil i dee kapiel begrænse os il a se på lineære differenialligninger af. orden, dvs. d y differenialligninger af ypen p q y r, hvor funkionerne p(), q() og r() + () + () () = () anages koninuere i e inerval I. d y Eksempelvis er + + 6y() = sin() en lineær differenialligning af. orden, Eksempel. (differenialligning af. orden). Find den fuldsændige løsning il differenialligningen d y =, > 0 Løsning: dx d y dx x () =, =, indsæes i differenialligningen, og vi får. x () = Denne lineære differenialligning af. orden kan løses efer meoden i afsni.4. Homogen løsning: dx x x h e e ln () = 0 = = = Parikulær løsning: q () xp() = xh() = x () = Vi har derfor: = x () = + C som ved inegraion giver y() = ( + C) + C y() = + C + C h I eksempel. fan vi, a den fuldsændige løsning indehol (arbirære) konsaner C og C. De kan vises a gælde generel, ide man kan vise følgende sæning (der anføres uden bevis): Sæning.. Lineær differenialligning af. orden. ) Lad f( ) og f () være o ikke proporionale løsninger il den homogene differenialligning d y + p () + qy () () = 0. I Samlige løsninger il den homogene differenialligning er da besem ved y () = C f() + C f(), hvor C og C er o vilkårlige reelle konsaner. ) Lad yp () være en parikulær løsning il den inhomogene differenialligning d y p, + () q y r + () () = () I 5

19 Sædvanlige differenialligninger Samlige løsninger il den inhomogene differenialligning er da besem ved y () = y () + C f () + C f (), hvor C og C er o vilkårlige reelle konsaner. p Eksempel. (illusraion af sæning.). ) Vis, a y ()= C og y ()= C er o ikke proporionale løsninger il den homogene d y differenialligning = 0, > 0 ) Vis, a y ()= er (parikulær) løsning il den inhomogene differenialligning d y =, > 0 ) Angiv den fuldsændige løsning il differenialligningen d y =, > 0 Løsning: ) Da y()= Cikke er lig med en konsan gange med y()= C er funkionerne ikke proporionale. Indsæes y()= C, y = y d y () () = 0 i =0, fås 0 = 0. Indsæes y()= C, y = C y d y (), () = C i =0, fås C C = 0 0 = 0. Heraf ses, a y()= Cog y()= C er o ikke proporionale løsninger il den homogene differenialligning ) Indsæes y ()=, y = y d y (), () = 6 i =, fås 6, = 0 = 0 dvs. y ()= er løsning il den inhomogene differenialligning ) Af sæning. følger da, a den fuldsændige løsning er y ()= + C + C (svarende il løsningen i eksempel.) Da urykke for samlige løsninger indeholder neop konsaner C og C, skal der o beingelser il a faslægge en besem løsning. De mes almindelige er, a benye såkale begyndelsesbeingelser, hvor man udover for en besem værdi 0 a faslægge y ( 0 ) også faslægger hældningskoefficienen y ( 0 ). Man kan vise, a sådanne begyndelsesbeingelser enydig faslægger løsningen. 6

20 Eksempel.. Løsning il differenialligning. Differenialligninger af. orden d y Lad der være give differenialligningen : =, > 0 (jævnfør eksempel.) Vi ønsker a besemme den løsning y (), der opfylder begyndelsesbeingelsen y() =, y () = 0 Løsning: Fra eksempel. er den fuldsændige løsning y ()= + C + C. Indsæes begyndelsesbeingelsen haves: = + C + C C + C = 0 = ( C, C ),. y ()= + 0= + C C = Løsningsmeoden i eksempel. kan kun anvendes i de ilfælde, hvor den lineære differenialligning ikke indeholder for differenialligninger af ypen + p () = 0. d y Dee er også mulig for visse andre yper lineære differenialligninger af anden orden, men generel er de imidlerid ikke mulig a angive en løsningsmeode, der som panserformlen urykker løsningen ved formler indeholdende inegraler. De må i sådanne ilfælde anbefales eksempelvis a anvende e program som Maple, og håbe på, a den kan løse probleme. Som de følgende afsni viser, er de imidlerid forholdsvis le a angive en løsningsmeode for den ved anvendelserne vigigse ype differenialligninger. Den homogene lineære differenialligning af. orden med konsane koefficiener. Differenialligningen A d y + B + Cy() = 0 A 0 () dx dx siges a være homogen og lineær med konsane koefficiener A, B, C. Da en eksponenialfunkion opråe i løsningen il den homogene lineære differenialligning af. orden, er de naurlig a søge en løsning af ypen y ()= e λ hvor λ er en konsan. λ λ λ Indsæes y () = e, y () = λe, y () = λ e i differenialligningen (), fås λ λ λ λ Aλ e + Bλe + Ce = 0 e Aλ + Bλ+ C = 0 Aλ + Bλ+ C = 0 (da e λ 0 ) ( ) 7

21 Sædvanlige differenialligninger Funkionen y ()= λ er alså en løsning il differenialligningen, hvis og kun hvis λ er en rod e i den såkale karakerligning Aλ + Bλ+ C = 0. B B 4 AC B D Da Aλ + Bλ+ C = 0 λ = ± λ = ±, hvor D= B 4 AC A A bliver løsningerne afhængige af om : D > 0 : To reelle rødder D = 0 : En reel dobbel rod D < 0: To komplekse rødder Sæning. (løsning il homogen differenialligning med konsane koefficiener). Den lineære homogene differenialligning med konsane koefficiener A d y + B + Cy() = 0 A 0, A, B, C er reelle al. () dx dx har karakerligningen Aλ + Bλ+ C = 0, med diskriminanen D= B 4 AC Der gælder da: Rødder i karakerligning. Fuldsændig løsning il () D > 0: To reelle rødder λ og λ, hvor λ λ λ y () = Ce + Ce λ D = 0: En reel dobbelrod λ λ y () = Ce + C e λ D < 0: To komplekse rødder r± iω r r y () = Ce cos( ω) + C e sin( ω) r eller y () = K e cos( ω+ ϕ ) r eller y () = K e sin( ω+ ϕ ) C, C,K og ϕ er reelle vilkårlige (arbirære) konsaner. K = C + C ( C C ) ϕ ( C C ) ϕ = arg,, = arg,, ϕ ϕ Bevis: I alle ilfælde, er den fuldsændige løsning af ypen y () = Cf() + C f(). Ifølge sæning. er de ilsrækkelig, ved indsæelse i differenialligningen, a vise, a de o funkioner f( ) og f () opfylder ligningen (),og a de ikke er proporionale. 8

22 . Differenialligninger af. orden I: D > 0 To forskellige reelle rødder. Af udledningen af karakerligningen ses, a y()= e λ λ og y()= e er o forskellige løsninger il λ differenialligningen. Da de o funkioner ikke er proporionale er y Ce λ () = + Ce den fuldsændige løsning il differenialligningen. II: D = 0.To ens reelle rødder. Lad dobbelroden være Af udledningen af karakerligningen følger, a y( )= e λ er en løsning il λ = B A λ y ()= e differenialligningen. For a vise, a er en løsning indsæes λ y( )= e, y () = λ e λ + e λ = e λ ( λ + ) og y λ ( ) λ λ e e e ( ) () = λ λ + + λ = λ λ + i (): ( ) λ λ λ λ λ A( λ e ( λ + ) + B e ( λ + ) + C e = 0 e Aλ + Bλ + C + ( Aλ + B) e = = λ Aλ + B = 0 λ = B A Da Aλ Bλ C 0 (fordi er rod i karakerligningen) og (da ) λ ses, a y ()= e er løsning il () Da funkionerne y( )= e λ λ og y ()= e ikke er proporionale følger af sæning. a den fuldsændige løsning il differenialligningen er λ y Ce ()= λ + C e Man kan undre sig over hvorledes man førse gang har gæe, a den anden løsning er y( )= e λ. De kunne være ske ved, a man opfaer dobbelroden som o nærliggende rødder λ + λ og λ og derpå lade λ 0 ( λ+ λ) λ Samlige løsninger er y () = Ce + Ce. Sæes C = og C = ( λ+ λ) λ e e, fås y () = λ λ λ λ df f ( λ + λ, ) f ( λ, ) d f de Da er definere ved for λ 0 fås y () = e λ for λ 0 d λ λ d λ dλ De er derfor nærliggende a formode, a urykke y( )= e λ er en løsning il differenialligningen. III: D < 0: To komplekse rødder. Karakerligningen har de o komplekse rødder r± iω. y () ( e r + i ω ) ( = og y e r i ω ) () = er da komplekse ( r+ iτω ) r r løsninger il (). Da e = e cos( ω) + ie sin( ω) er de rimelig a anage, a realdel og imaginærdel hver for sig er reelle løsninger il (). Ved indsæelse i ligning () ses (beregningen udfør nedenfor), a de er løsninger, og da de o funkioner ikke er r r proporionale, er den fuldsændige løsning: y () = Ce cos( ω) + Ce sin( ω) y e r r () = cos( ω), y () = e r cos( ω) ω sin( ω) Beregning: ( ) r ( ) ( cos( ω ) ω sin( ω ) ω sin( ω ) ω cos( ω )) ( ( ω ) cos( ω ) ωsin( ω ) cos( ω ) ωsin( ω ) cos( ω )) ( Ar ( ω ) B r C) cos( ω) ω( A r B)sin( ω) 0 y = e r r r indsæes i () r e A r A r + B r B + C = = Vi har λ = B± i D = ± ω = B r i r ω = D A A 4 A 9

23 Sædvanlige differenialligninger B Heraf fås, a r = B D B A r + B= 0 og Ar ( ) + B r+ C= A B C A A A + ω + A B ( ( B 4 AC) = + = + + = A BA C B C B 4 4A A C 0 Hermed ses, a r y( ) = e cos( ω) er løsning il (). På ilsvarende måde ses, a r y( ) = e sin( ω) er løsning il (). Ifølge addiionsformlerne fås: r r r Ke cos( ω + ϕ) = Ke (cos( ω) cos( ϕ) sin( ω) sin( ϕ)) = e ( Ccos(( ω) + Csin( ω) ) hvor C = Kcos( ϕ) C = Ksin( ϕ), Heraf ses, a r y( ) = Ke cos( ω + ϕ) er løsning il (). På ilsvarende måde ses, a r y () = Ke sin( ω + ϕ ) er løsning il (). Endvidere følger heraf omregningen mellem C, C og K, ϕ Eksempel.4. Homogen lineær differenialligning med konsane koefficiener ) Find samlige løsninger il differenialligningen d y + 6y () = 0 ) Find samlige løsninger il differenialligningen d y + y () = 0 ) Find samlige løsninger il differenialligningen d y 4 + 0y () = 0, sam den pari- kulære løsning, der opfylder begyndelsesbeingelserne y(0)= - og y () 0 = r r Løsningen ønskes angive på såvel formen Ce cos( ω) + Ce sin( ω) som på formen Ke ω + ϕ ) Løsning: ) Karakerligningen: λ + λ 6= 0 λ = ± ( ) λ = ± λ = λ = Samlige løsninger: y Ce ()= + Ce ± 4 λ λ+ = 0 λ = ) Karakerligningen: λ = λ = Samlige løsninger: y Ce ()= + C e 0

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere