Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede en kvantitativ og kvalitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede en kvantitativ og kvalitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag"

Transkript

1 Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede en kvantitativ og kvalitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag Marie Falkesgaard Slot, Rune Hansen og Jesper Bremholm Indledning: Kvantitativ scoring af elevprodukter forskningsspørgsmål, metode og hovedresultater Denne rapport indeholder de første resultater af et tværgående forskningsarbejde om elevopgaver og elevproduktion i tilknytning til de tre demonstrationsskoleprojekter: It i den innovative skole, it og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv og Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer Undersøgelsen afdækker om der er sammenhæng mellem det 21. århundredes kompetencer og de opgaver, som elever i demonstrationsskoleprojektet arbejder med i dansk, matematik og natur og teknik. Undersøgelsen er den første større kvantitative undersøgelse i Danmark, som både inddrager opgavestilling og elevprodukt på tværs af tre skolefag. I undersøgelsen er indsamlet omkring 460 elevproduktioner med tilknyttede opgavestillinger. De indsamlede elevproduktioner og opgavestillinger udgør en indikation på de former for opgaver der arbejdes med i den danske folkeskole. Resultaterne giver derfor et indblik i skolens opgavedidaktiske maskinrum og som resultat heraf peger vi på uudnyttede potentialer og udfordringer, som elevaktiviteter støder ind i. Hovedresultater af den kvantitative analyse Resultaterne i denne undersøgelse viser en begrænset mangfoldighed i de opgavestillinger, vi har analyseret. Samtidig giver undersøgelsen indblik i, at traditionelle elevopgaver stadigvæk fylder meget i lærernes opgavedidaktik. Undersøgelsen tyder på, at der er et stykke vej, før elever møder elevopgaver, hvor de skal integrere det 21. århundreds kompetencer. Undersøgelsen bidrager med en række hovedkonklusioner her opstillet i forhold til det 21. århundredes kompetenceområder 1

2 Videnskonstruktion Barrierer En relativt lille andel af elevprodukterne knytter sig til opgavetyper der understøtter elevers selvstændige konstruktion og bearbejdning af viden i forbindelse med produktarbejdet (forklaring, reflekteret stillingtagen og kreativ produktion). Et meget stort antal elevprodukter gør ikke brug af faglige termer og faglige procedurer. Potentialer Den kvantitative analyse viser at brugen af digitale funktionelle læremidler er befordrende for opgavetyper der understøtter videnkonstruktion. Faglig kommunikation Barrierer I alle tre undersøgte fag er der en relativ høj andel af monomodale elevprodukter, dvs. produkter hvor eleverne udtrykker sig gennem én modalitet alene. Den monomodale fremstillingsform kan udgøre en barriere i forhold til det 21. århundredes kommunikative kompetencer idet disse netop fordrer brug af fagligt integreret multimodalitet. Potentialer Multimodalitet brugt alene som pynt og effekt forekommer faktisk ikke i elevprodukterne. Dette resultat afkræfter forestillinger og forventninger, der er ganske udbredte i undervisningsverdenen og i almindelighed. IT-brug Barrierer I næsten halvdelen af de indsamlede elevprodukter er der overhovedet ikke er brugt IT. 2

3 Analysen viser også en begrænset variation i den faktiske brug af it. It brugt til produktion er således altdominerende (39 %), mens andre anvendelsesformer som søgning, analyse, konstruktion, beregning eller kommunikation er brugt meget lidt eller næsten ikke. Inden for matematikfaget er anvendelsen af didaktisk repetitive læremidler påfaldende udbredt (20 % mod 0 % i både dansk og naturfag). Der er med andre ord tale om digitaliserede udfyldningsopgaver, og de udgør en barriere fordi de ikke understøtter elevernes videnskonstruktion og dermed udvikling af det 21. århundredes kompetencer. Potentialer Et af den kvantitative analyses tydeligste positive resultater er påvisningen af det betydelige potentiale der er forbundet med anvendelsen af funktionelle læremidler (fællesmængde af it brugt til produktion, kommunikation, analyse, beregning, konstruktion og søgning). Analysen peger således på at der i forbindelse med elevproduktion er positive sammenhænge mellem brug af funktionelle læremidler og en række aspekter der er befordrende for elevernes udvikling af det 21. århundredes kompetencer: opgavetyper der understøtter videnskonstruktion (forklaring og reflekteret stillingtagen), faglig integreret multimodalitet, anvendelse af fagsprog og faglige procedure samt samarbejde i form af gruppeorganiseret elevarbejde. Samarbejde Barrierer Individuelt arbejde er stærkt dominerende som organiseringsform i forhold til elevprodukterne (79 %). Samarbejde indgår som en af det 21. århundredes kompetencer, og den udbredte anvendelse af individuel organisering i forbindelse med elevproduktion, udgør derfor en barriere i den henseende. Potentialer Analysen viser at der er positiv sammenhæng såvel mellem brug af stilladsering i opgavestilling og gruppeorganiserede elevprodukter som mellem brug af funktionelle læremidler og gruppeorganiserede elevprodukter. Selvevaluering Barrierer 3

4 Selvevaluering (metakommunikation) er helt og aldeles fraværende i undersøgelsens elevprodukter. Selvevaluering forekommer således ikke som element i et eneste af de analyserede elevprodukter. Forskningsspørgsmål Projektet har til formål at undersøge følgende overordnede forskningsspørgsmål: Forskningsspørgsmål I hvilken udstrækning afspejler elevernes egenprodukter frembragt i projektforløbet udvikling af det 21. århundredes kompetencer? Hvorledes er sammenhængen mellem elevernes udvikling af det 21. århundredes kompetencer og deres faglige kompetencer manifesteret i elevernes egenprodukter? Projektets genstandsfelt er elevproduktion og en integreret del af dette genstandsfelt er de opgavestillinger, som udgør rammen omkring elevproduktion (se også projektbeskrivelse). I det tværgående projekt arbejder vi efter et mixed method design bestående af en kvantitativ og en kvalitativ del der gensidigt supplerer og kompletterer hinanden i forhold til besvarelsen af de overordnede forskningsspørgsmål. Denne afrapportering vedrører første fase af projektets kvantitative del og vedrører mere præcist kvantitative scoringer og analyser af elevprodukter og opgavestillinger indsamlet i den indledende fase af de tre it-interventionsprojekter (baseline-indsamling og måling). Den kvantitative del af projektet orienterer sig mod følgende undersøgelsesspørgsmål der udgør en konkretisering og operationalisering af det første af de overordnede forskningsspørgsmål (det andet af de overordnede forskningsspørgsmål søges besvaret gennem delprojektets kvalitative del): 4

5 Undersøgelsesspørgsmål for den kvantitative del af projektet 1. Hvilke elevkompetencer kan man iagttage i elevprodukterne i forhold til 21. århundredes kompetencer? 2. Hvilke sammenhænge kan der iagttages mellem forskellige opgavestillinger og de elevkompetencer der manifesteres 3. I hvilken grad muliggør opgavestillingerne at eleverne udvikler det 21. århundredes kompetencer? 4. Kan der iagttages en udvikling i opgavestillingerne gennem interventionen, der understøtter elevernes mulighed for udvikle det 21. århundredes kompetencer? 5. Kan der iagttages en udvikling i de elevkompetencer der manifesteres i elevprodukterne gennem interventionsforløbet? 6. Hvilke opgavetyper anvendes? Er det muligt at opstille en opgavetypologi? Sker der en udvikling i anvendte opgavetyper gennem interventionen? Hvorledes udmønter opgavetypologien sig i de enkelte fag? Opgavestilling er medtaget i undersøgelsesspørgsmålene med den begrundelse at opgavestillingen er en central del af den didaktiske ramme for elevprodukterne, og som sådan er der en tæt forbindelse mellem elevprodukt og opgavestilling. Scoringen og analysen af baseline-materialet retter sig mod undersøgelsesspørgsmål 1 3 om sammenhængen mellem elevprodukter og det 21. århundredes kompetencer, Spørgsmål 4 og 5 der vedrører den eventuelle udvikling i elevprodukter og kompetencer, kan først besvares når interventionerne er gennemført og den afsluttende materialeindsamling er foretaget. Spørgsmål 6 besvares primært gennem kodningsmanualen hvori der operationaliseres en opgavetypologi udviklet på baggrund af de indsamlede elevprodukter (se afsnittet Kodningsmanual ). Hvad angår det 21. århundredes kompetencer, er de ikke alle lige mulige at afdække i forhold til elevprodukter og opgavestillinger, og de kan følgelig ikke alle i samme grad opmærkes gennem kodningsmanualens kategorier. Blandt det 21. århundredes kompetencer er de følgende tre de centrale og mest fremtrædende i den kvantitative analyse: Videnskonstruktion, Kompetent kommunikation og IT-brug. De følgende to indgår også, men på en mindre fremtrædende plads: Kollaboration og Selvevaluering. Den sidste af det 21. århundredes kompetencer, Løsning af problemer fra den virkelige verden samt innovation, er ikke dækket af kodningsmanualens kategorier og indgår derfor ikke i den kvantitative analyse. Begrundelsen for dette er at denne kompetence netop ikke lader sig forstå løsrevet fra den konkrete undervisningskontekst den indgår i og altså ikke kan aflæses i elevprodukt og opgavestilling isoleret. Denne kompetence søges følgelig afdækket gennem den kvalitative del af projektet. 5

6 Metodisk fremgangsmåde Som beskrevet indledningsvis har de involverede lærere ikke arbejdet systematisk med opgavestilling og vurderingskriterier. Derved adskiller vores metodiske fremgangsmåde sig fra internationale undersøgelser. Det er en central pointe i projektet, at vi netop vælger at undersøge læreres faktiske/autentiske opgavedidaktik. Projektet er et tværgående forskningsarbejde i tilknytning til tre demonstrationsskoleprojekter. Elevpopulationen i projektet bestod af elever i de klasser, hvor der også blev foretaget struktureret observationer. Det sammenfald beror, hvad der var håndterbart i forhold til skolerne. Samtidig sikrede fremgangsmåden, at deltagende klasser i demonstrationsskoleforsøgene udgjorde en del af populationen. I alt blev der udvalgt 182 klasser med 4 elever fra hver klasse. Totalt gav det 728 mulige elevprodukter. 1 Da vi samtidig ønskede elevprodukter ligeligt fordelt over tre fagområder (dansk, matematik og hhv. natur/teknik og biologi) blev klasserne opstillet på en liste, hvor de skiftevis blev koblet til dansk, matematik og naturfag. Det gav en ligedeling mellem fagområderne. Efterfølgende blev eleverne fra den enkelte klasse udvalgt tilfældigt. Elevprodukterne er blevet indsamlet via en dertil udviklet webplatform. I begyndelsen af februar 2014 blev lærerne fra de udvalgte klasser bedt om at uploade opgavestilling og besvarelser i form af elevprodukter fra de fire udvalgte elever fra den pågældende klasse. I et informationsbrev til lærerne blev det betonet, at de skulle vælge det seneste undervisningsforløb med de udvalgte elever og i det angivne fag, hvor der var produceret elevprodukter. Produkterne skulle uploades inden den 7. marts I informationsbrevet indgik følgende definitioner af elevprodukt og opgavestilling. Hvad er et elevprodukt? Et elevprodukt er det produkt elever har afleveret til dig individuelt eller i gruppe på baggrund af en opgave du har stillet (fx dansk stil, grammatikopgave, lommefilm om leveren, powerpoint om forbrænding, planche om demokrati, fagtekst om hvalen, en personkarakteristik, matematik på Fessor, rapport om politiske partier). Særlige produkter som klasseproducerede teaterstykker, quizzer eller naturfagsfestival (selve hændelsen) indgår ikke. Hvad er en lærerstillet opgave? En lærerstillet opgave er en beskrivelse af opgaven henvendt til eleven. Den kan være meget bredt eller meget specifikt formuleret. Den kan fx indeholde krav om indhold, om aktiviteter og produktets form. Det kan dreje sig om opgaver, du har hentet fra grundbøger eller nettet eller opgaver du selv har stillet til eleverne. I databasen er der i alt registreret 464 elevprodukter i forbindelse med baseline (ca. 64 %). 1 Espergærde skole valgte dog at trække sig fra demonstrationsskoleprojektet i indsamlingsperioden. 6

7 I de følgende afsnit vil vores resultater blive præsenteret i søjlediagrammer af frekvenser for de forskellige kategorivariable. Vi har også undersøgt et kryds mellem fordelinger på to tlyper af kategorivariable (krydstabuleringer). Her anvendes T-test, der er en parametrisk test på vores data, til at undersøge for statistisk signifikans. For eksempel kan der være et signifikansniveau på p<0,05. Det betyder, at sandsynligheden for, at resultatet beror på tilfældighed, er under 5 procent. Med afsæt i signifikansniveauet kan vi iagttage nogle interessante forskelle i datamaterialet. Men vores analysemetode kan ikke udsige noget om, at de fundne sammenhænge for eksempel er positive. I det følgende gennemgås den udfoldede kvantitative analyse efter tur for hver af 21. århundredes kompetencer anført ovenfor. Hvert afsnit indledes med en kort forklarende redegørelse for hvorledes den pågældende kompetence manifesteres gennem elevprodukter og opgavestillinger. Kodningsmanual til vurdering af elevopgaver og elevprodukter Overordnede kategorier: Fag, klassetrin Opgavestilling: Opgavetype Er der et skriftligt forlæg? Stillads i opgavestilling Organisering Rammesætning Differentiering Kan ikke afgøres Udfyldning Ekspliciteret procedurefølge Forklaring Reflekteret stillingstagen Kreativ produktion Opgavestilling uploadet Mundtlig opgave beskrevet Kan ikke afgøres Kan ikke afgøres Fremgangsmåde (trin for trin) Metode Indholdskrav Intet stillads Individuelt Gruppe uden rollefordeling Gruppe med rollefordeling Kan ikke afgøres Lav Høj Ja Nej 7

8 8 Elevprodukt: It-brug Procesfastholdels e Multimodalitet Funktionel tyngde Sekundær funktionel tyngde Fagligt domæne (JA/Nej) Organisering (samarbejde) Proces (Ja/Nej) Ingen brug af it Produktion Kommunikat ion Søgning Dataindsaml ing Analyse Beregning Konstruktion Didaktisk repetitiv Ingen fastholdels e Skærmopt agelse Lydoptage lse Video optagelse Anden optagelse Modal dominan s Faglig integrer et Pynt Billedl ig Diagra mmati sk Sprog skriftli g Sprog mundtl ig Symbo lsk Lydsp or Layout Ikke relevant Billedlig Diagram matisk Sprog skriftlig Sprog mundtli g Symbols k Termino logi Procedu re Metode Individu elt produkt Gruppep rodukt Metako mmunik ation Får læreren indblik i proces

9 Udvikling af kodningsmanualen Kodningsmanualen til vurdering af opgavestillinger og elevprodukter i dansk, matematik, natur/teknik og biologi er udviklet af en forskergruppe bestående af Marie Falkesgaard Slot, Jesper Bremholm, Rune Hansen, Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen. Målet med kodningsmanualen er at få indblik i, hvad der kendetegner de opgavestillinger, eleverne arbejder med, og de produkter, eleverne udarbejder. Hensigten er ikke at kvalitetsbestemme den enkelte opgavestilling eller det enkelte elevprodukt, men at afgøre hvilke objektive træk der kendetegner opgavestillingerne og produkterne med henblik på at kunne iagttage udvikling i disse over tid. Til det brug er der behov for en kodningsmanual, med hvilken forskellige personer vil kunne kategorisere en opgavestilling og et elevprodukt med samme karakteristika. Inspirationen til udvikling af kodningsmanualen kommer fra en tradition for performance-orienterede evalueringer (Performance-based assessments (European Commission Staff, 2012), også kaldet authentic assessment (Greenstein, 2012; Mueller, 2008) eller Learning Activities Student Work (LASW) (Shear, Hafter, Miller, & Trinidad, 2011)). Disse evalueringer bygger ikke på test, men på systematisk kriteriebaseret evaluering af elevpraksisser og elevprodukter og er tidligere blevet anvendt i forbindelse med standardiserede tests, fx i TIMSS Med afsæt i den performanceorienterede tilgang til kategorisering af elevprodukter udviklede vi en kodningsmanual, der var tilpasset vores behov for at kunne iagttage udvikling i praksis gennem opgavestillinger og elevprodukter. Udviklingen var således mere datastyret end teoristyret, idet kategorierne blev udviklet med afsæt i en undersøgelse og systematisering af den indsamlede data. Udviklingen af kategorier var stadig teoriladet, eftersom udgangspunktet for den datastyrede opmærkning af opgavestillingerne er udviklet med input fra didaktiske teorier om stilladsbygning, instruktion, opgavegenrer, organisering og klasseledelse. Den datastyrede opmærkning af elevprodukterne krævede yderligere teori-input fra semiotiske teorier om it-brug og multimodalitet. Inspireret af en læremiddelstypologi (Hansen & Bundsgaard, 2012) skelnes mellem forskellige funktionelle læremidler og didaktisk repetitive læremidler i forbindelse med it-brugen i elevprodukterne. Denne kategori suppleres med kategorier omhandlende elementer ved modaliteter i elevprodukterne. Forskellige modaliteter rummer forskellige potentialer for tegn- og betydningsskabelse, i og med at de hver for sig omfatter forskellige udtryksmæssige former der kan anvendes til at repræsentere og kommunikere betydning. Disse udtryksmæssige former betegnes også som semiotiske ressourcer. En hovedpointe i socialsemiotikken er at betydningsskabelse ofte finder sted som et samspil mellem flere modaliteter (Kress 2010; Martin og Rose (2007); Kress og van Leeuwen 2006). Kategorierne multimodalitet og funktionel tyngde søger at opmærke brugen af multimodalitet i elevproduktet. Det er dog kun en kvantitativ vurdering, derfor vil instrumentet ikke kunne vurdere kvaliteten af den anvendte multimodalitet i produktet. Samtidig giver opmærkningen af elevproduktet også indblik i, om der anvendes faglige termer, procedure og metoder. En sidste parameter i kodningsmanualen er, om elevproduktet giver adgang til viden om den proces, der har ført frem produktet. 9

10 Ved at sammenligne kendetegn ved elevprodukter ved baseline og endline kan vi iagttage ændringer i måder at stille opgaver på og udvikling i elevernes produkter. Opgavestillingen Grundlaget for den datastyrede opmærkning af lærerens opgavestilling er udviklet med input fra didaktiske teorier om stilladsbygning, instruktion, opgavegenrer, organisering og klasseledelse. Den primær kilde til opmærkningen er teori om lærerens støtte og vejleding som et stillads, der bygger på flere stilladsfunktioner. Det kan fx være rekruttering, reducering af frihedsgrader, retningsfastholdelse, markering af kritiske træk, frustrationskontrol og demonstration, der bliver anvendt med henblik på at stille eleverne tilpas udfordrende opgaver i forhold til deres nærmeste zone for udvikling (Bruner, Wood og Roos 1976: 98). Vi har operationaliseret stilladsbegrebet, så vi kan scorer opgavestillingens stillads på flere parametre. Opgavetype Er der et skriftligt forlæg? Stillads i opgavestilling Organisering Rammesætning Differentiering Kan ikke afgøres Udfyldning Ekspliciteret procedurefølge Forklaring Reflekteret stillingstagen Kreativ produktion Opgavestilling uploadet Mundtlig opgave beskrevet Kan ikke afgøres Kan ikke afgøres Fremgangsmåde (trin for trin) Metode Indholdskrav Intet stillads Individuelt Gruppe uden rollefordeling Gruppe med rollefordeling Kan ikke afgøres Lav Høj Ja Nej Opgavetype Opgavetype var en central kategori i forbindelse med opmærkningen. Forskellige opgavetypologier i fagene nødvendiggjorde udvikling af kategorier, der kunne anvendes på tværs af de faglige domæner. Eksempelvis rummede begrebet opgave en bred og mangesidet betydning inden for det matematiske domæne. På den ene side kunne der være tale om øvelser og på den anden side problemer. En øvelse har til formål at indøve rutiner eller at efterprøve og anvende basale begreber eller regler. Et problem vil i et eller andet omfang udfordrer problemløseren udover vedkommendes rutinebestemte kundskaber og færdigheder. Heraf fremgår det, at der tale om relative begreber, der relaterer sig til den opgaveløserens viden og erfaringer (Niss, 2007). En sådan definition af problembegrebet anvendes for eksempel ikke i danskfaget. Flere drøftelser af lignende karakter fik arbejdsgruppen til at indse nødvendigheden af at udvikle overordnede kategorier. I forhold til opgavetyper blev der med inspiration fra den australske 10

11 genrepædagogik udviklet en nominalskala med følgende scoringskategorier: udfyldning, ekspliciteret procedurefølge, forklaring, kreativ produktion, reflekteret stillingtagen, kan ikke afgøres. Skalaen bygger på forskellige genrer og grader af selvstændighed og refleksion. Udfyldning er, når eleverne kun har meget begrænset mulighed for at sætte deres eget præg på elevproduktet. Eksempelvis er der tale om opgaver i matematikfessor eller elevopgavehæfter. Eksplicit procedurefølge er opgaver, hvor eleverne i elevproduktet skal demonstrere bestemte procedurer. Det kan ses i de skriftlige prøvesæt i matematik eller ved anvendelse af en bestemt analysemodel/vejledning i dansk. Opgaven: Du skal vælge ét digt. Øv dig grundigt i at læse digtet højt. Prøv om du kan mærke rytmen og følge den! Når du er sikker i at oplæse digtet, skal du optage det med Ipad. Du skal lægge det på skoletube og 'linke det op' på din bloggen. Forklaring er opgaver, hvor eleverne skal forklare et fagligt fænomen eller en faglig procedure. Det kan være et screencast, hvor eleverne skal forklare en bestemt regnemetode eller det kan være en film, hvor eleverne forklarer et krydsningsskema i biologi eller et naturfagligt fænomen. Reflekteret stillingtagen indebærer, at opgaveformuleringen kræver en personlig, reflekteret stillingtagen til en faglig problematik. Det kan eksempelvis være formuleringer som: 11

12 Producér en kortfilm Lav jeres egen kortfilm I skal nu selv lave en film under emnet på eget ansvar. Herunder vælger I selv hvilket et af de underemner vi har haft i SSPforløbet. 2. Idéudvikling I skal formulere en idé, som jeres film skal realisere. Hvad er emnet, og hvad er teamaet?. Hvem er jeres hovedkarakter? Hvilke andre karakterer har I brug for? Hvilket fokus skal jeres film have? Planlæg en kortfilm, der højest skal vare 5-7 minutter. 12

13 Kreativ produktion er når eleverne har stor frihed til at sætte deres selvstændige præg på elevproduktet, samtidig med at de skal skabe noget nyt. Det kan eksempelvis være at skrive en fantasifortælling i dansk eller lave en fagbog i natur/teknik. Kan ikke afgøres anvendes, når opgavestillingen ikke foreligger. Med afsæt i flere scoringsrunder har vi operationaliseret kategorien, så den håndtere komplekse beskrivelser. Først version af kodningsmanualen opererede med distinkte kategorier. Men eksempelvis oplevede vi, at en opgavestilling både kunne rumme en eksplicit procedurefølge samt et krav om en kreativ produktion. 1. Læs den udleverede folkevise igennem og gennemgå strofe for strofeindholdet. Tag notater! 2. Analyser folkevisen ud fra analyseskemaet. 3. Omskriv indholdet af folkevisen til en fortælling/ et resumé 4. Installer app en Animate it på Ipad 5. Indholdet af gruppens folkevise skal viderebehandles til et manuskript, som skal munde ud i en animationsfilm. Da opmærkningen har til hensigt at undersøge læreres støtte og vejledning til elever, valgte vi at tillade opmærkning af flere typer inden for denne kategori Er der et skriftligt forlæg? Denne kategori voldte os særlige problemer. I forbindelse med udvikling af kodningsmanualen blev vi opmærksomme på, at indsamlingsmetoden rummede en særlig problematik. Produkterne blev indsamlet via en dertil udviklet webplatform. Lærerne blev bedt om at uploade opgavestilling og besvarelser i form af elevprodukter fra fire tilfældigt valgte elever fra den pågældende klasse. Samtidig var det muligt at skrive i et tekstfelt på webplatformen. Især tekstfeltet rummede nogle udfordringer. Vi oplevede gentagende gange, at formuleringerne var henvendt til os og ikke rettet mod eleverne. Det gjorde det vanskeligt at udvikle koderne for denne kategori. 13

14 Eleverne skulle fremlægge et organ via et medie...her valgt prezi. Klassen har siden jul været igennem et 5 ugers læsekursus. Hver uge sit mål. Vi har desuden arbejdet med grammatik. I den 4. uge skulle de i en skriftlig opgave bruge de redskaber, de har fået ved arbejdet med Fandango. Opgaven de fik på ugeplanen og mundtligt lød: personbeskrivelse, referat..) Overskriften er bogens titel og forfatter. Du vælger at skrive et resume eller et referat af handlingen, en beskrivelse af hovedpersonen eller af miljøet. Husk både det der står direkte og indirekte (mellem linjerne). Hvis din tekst er meget kort, må du påtage dig en opgave mere. Opgavestilling uploadet henviser til, at der er uploadet et skriftligt forlæg. Hvis opgavestilling og elevprodukt smelter sammen i en tekst eksempelvis i en udfyldningsopgave i en lærebog angives det for værende et skriftligt forlæg. Der er her tale om autentiske forlæg i den forstand, at det er skrevet til eleverne, ikke konstrueret for vores skyld. Mundtlig opgave beskrevet anvendes, når der er skrevet i tekstfeltet. Se eksempelvis ovenstående tekstboks. Kan ikke afgøres anvendes, når der hverken er uploadet en opgavestilling eller skrevet i tekstfeltet. Stillads i opgavestillingen Ved denne kategori opmærkes særlige stilladsfunktioner i det skriftlige oplæg. En vigtig dimension ved denne parametre er forsøget på at indkredse lærernes måde at rammesætte aktiviteten for eleverne. Der udvikles følgende nominalskala (fremgangsmåde (trin for trin)/indholdskrav/metode/ intet stillads/kan ikke afgøres) Fremgangsmåde (trin for trin) er en støtte til arbejdsprocessen frem mod udarbejdelse af elevproduktet. Her beskrives forskellige elementer i forbindelse med udarbejdelsen af elevproduktet, hvor der er indbygget en rækkefølge i udarbejdelsen af elevproduktet. Det kan eksempelvis være opgaveformuleringerne i den skriftlige afgangsprøve i matematik eller beskrivelser vedrørende procesorienteret skrivning i dansk. Andre formuleringer ses nedenfor: 14

15 Eleven skulle vælge en overskrift og ud fra denne skrive en artikel. Forinden har vi arbejdet med rubrik, underrubrik, manchet, byline og brødtekst. Lav en hyppighedstabel og et pindediagram over vokalerne i fornavnene på eleverne i 4.N. Sæt kanter på hyppighedstabellen. Lav overskrift på diagrammet og prøv at ændre i y-aksen, så det ser bedre ud. Lav en konklusion ud fra diagrammet. Eleverne fik hver udleveret et "smådyr", som de å fik besked på at artsbestemme vha. opslagsbøger. Herefter fik de opgave arket udleveret sendt på Intra, da der er IT-elever i klassen. Eleverne skulle aflevere deres svar til mig på Intra. Indholdskrav henviser til, at opgavestillingen angiver en række indholdselementer, som skal indgå i elevproduktet. Men at der samtidig ikke var beskrevet en udtrykkelig progression i elevernes arbejdsproces. Lav en lille fagbog om et dyr (læreren) har valgt. Du skal lave en forside med titel og et billede du finder på internettet og printer. Du skal i de udleverede fagbøger vælge nogle fakta om dyret, som du skal skrive i din egen bog (A4-ark foldet til et hæfte) Mundlig besked med illustration på boardet. Der skal tegnes et rektangel og et kvadrat i GeoGebra. Der skal være vinkel og længde angivelse på. Eleverne havde fået en tilfældig præventionsmetode, som de skulle præsentere ved tavlen i 1-2 minutter. Kravene var at der skulle være et billede af præventionen. De skulle beskrive hvordan den skulle anvendes. De skulle beskrive hvordan den virker. De skulle finde ud af hvor almindelig en metode, det var. Metode indebærer, at der i opgavestillingen er beskrevet en faglig metode, som eleverne skal anvende i forbindelse med udarbejdelsen af elevproduktet. Det kan eksempelvis være, hvor der i opgavestillingen beskrives at eleverne skal Foretag en undersøgelse, hvor du først 15

16 stiller en problemformulering, så laver en plan for undersøgelsen, undersøger, bearbejder resultaterne og skriver en rapport. Det kan også være en danskfaglig analyse og fortolkning. Udarbejd en reklame med analyse af EFU, Målgruppebeskrivelse og AIDA. Intet stillads bliver blandt andet anvendt til at opmærke udfyldningsopgaver. Her vurderede vi, at der ikke var tale om et stillads, der kunne pilles ned efterfølgende. Derfor er en udfyldningsopgave pr. definition tilhørende denne kategori. Kan ikke afgøres anvendes, når opgavestillingen ikke eksisterer. Organisering Får at få indblik i ekspliciteringen af samarbejdsformer i opgavestillingen udvikles følgende norminalskala: Individuelt/Gruppe uden rollefordeling/gruppe med rollefordeling/kan ikke afgøres Individuelt er den primære kodning. Opgaverne scores som individuelle, hvis andet ikke fremgår af opgaveformuleringen. Gruppe uden rollefordeling anvendes, når det fremgår af opgavestillingen, at der skal arbejdes i en gruppe. Det kan eksempelvis være når grupperne er beskrevet i opgavestillingen eller at der er beskrevet en arbejdsproces, der hviler på et samarbejde. For eksempel når en tomandsgruppe skal skiftes til at skrive i fem minutter hver. Gruppe med rollefordeling indebærer, at der i opgavestillingen indgår flere roller og forskellige ansvarsområder. 16

17 1. Planlægning Fordel opgaverne mellem jer: Idé og manusforfatter: Den person, som har ansvaret for den gode idé, som I skal lave en kortfilm over, og som laver et storyboard (en tegnet udgave af filmen) - I samspil med de andre. Instruktøren: Den person, der arrangerer scenerne foran kameraet eller afgør, hvad kameraet skal optage. Instruktøren har det samlede ansvar under hver optagelse. - I samspil med de andre. Fotografen: Den person, der optager scenerne på instruktørens anvisninger. Den gode fotograf kommer med egne forslag til, hvordan scenerne skal optages. - I samspil med de andre. Redigeringsproducer: Den person, der sætter optagelserne sammen bagefter, så der kommer en meningsfuld helhed ud af arbejdet. Redigeringsproduceren lægger også ekstra lyd på. - I samspil med de andre Kan ikke afgøres benyttes, hvis vi ikke har opgaveformuleringen. Her tolker vi ikke ud fra elevprodukter. Rammesætning Inspireret af Bernsteins begreb om henholdsvis høj og lav rammesætning blev denne kategori dannet. I begyndelsen forsøgt vi at arbejde med flere kategorier, men det viste sig at være meget vanskeligt at skabe en valid scoring. Derfor blev kategorien reducereret til enten lav eller høj rammesætning. Lav rammesætning dækker over opgavetyper, hvor eleverne i høj grad overlades til sig selv. Det kan eksempelvis være skriv en fri stil, lav et mindmap etc. Høj rammesætning indebærer, at eleverne ofte ikke kan komme i tvivl om, hvad der skal laves i forbindelse med udarbejdelsen af elevproduktet. Det kan eksempelvis være opgavestillinger med en detaljeret beskrevet fremgangsmåde eller en udfyldningsopgave. Differentiering I sammenhæng med scoringen af nominalskalaen Organisering giver kategorien differentiering indblik, hvor eksplicit og elaboreret opgavestillingen er i forhold til at understøtte og udfordre de enkelte elever. I begyndelse blev der udviklet en ordinalskala, der skulle gøre det muligt at rangordne opgaverne i forhold til fire niveauer. Igen viste det sig vanskeligt at skabe en valid scoring, hvilket bevirkede, at vi anvender en kategorial skala. 17

18 Ja, hvis der i forbindelse med opgavestillingen eller den ledsagende tekst var beskrevet differentierende tiltag. Opgaven er en del af en hjemmeopgave, som eleverne har haft som afslutning på et Geometriemne. Opgaverne har været differentierede i tre niveauer: Large, medium og small. Nej, hvis der ikke indgik beskrivelser omkring differentierede aspekter. 18

19 Elevprodukt It-brug Procesfastholdel se Multimodalitet Funktionel tyngde Sekundær funktionel tyngde Fagligt domæne (JA/Nej) Organisering (samarbejde) Proces (Ja/Nej) Ingen brug af it Produktio n Kommun ikation Søgning Dataindsa mling Analyse Beregnin g Konstrukt ion Didaktisk repetitiv Ingen fastholdel se Skærmop tagelse Lydoptag else Video optagelse Anden optagelse Modal dominans Faglig integreret Pynt Billedlig Diagram matisk Sprog skriftlig Sprog mundtli g Symbols k Lydspor Layout Ikke relevant Billedlig Diagram matisk Sprog skriftlig Sprog mundtli g Symbols k Termino logi Procedu re Metode Individu elt produkt Gruppep rodukt Metako mmunik ation Får læreren indblik i proces It-brug Den datastyrede opmærkning af elevprodukter krævede yderligere teori-input fra semiotiske teorier om it-brug og multimodalitet (forholdet mellem flere repræsentationsformer). Som udgangspunkt blev der udviklet en række kategorier med afsæt i en læremiddelstænkning. Således blev it-brug scoret ud fra en vurdering af, hvornår it blev brugt som funktionelt læremiddel (produktion/kommunikaton/søgning/dataindsamling/analyse/beregning/konstruktion) og et didaktisk repetitiv læremiddel. For at tegne et forholdsvist nuanceret billede af elevernes it-brug blev kategorien anvendt til at opmærke its primære funktionalitet i forbindelse med elevproduktet. Produktion anvendes, hvor it-teknologiens primære funktion er at producere et givent indhold. Det kan eksempelvis være ved at it anvendes for at kunne repræsentere et indhold. Moviemaker til produktion af reklamefilm, Word til produktion af tekst, app til animation af en folkevise. Kommunikation anvendes, når it-teknologiens primære funktion er at understøtte kommunikation. I forbindelse med scoringerne reserveres denne svarkategori til programmer som Powerpoint, Prezi og lignende. Det skyldes, at disse programmer er målrettet til 19

20 kommunikation af et foreliggende indhold. De empiriske eksempler viser, at typisk er powerpoint brugt til at understøtte mundtligt oplæg til et publikum. Vi vælger denne definitoriske afgrænsning af kommunikationskategorien, da det ellers i mange tilfælde er svært at skelne mellem produktion og kommunikation, da begge aspekter faktisk altid vil være til stede i alle typer elevprodukter. Søgning anvendes, når det fremgår af produktet, at der er brugt digitale søgeredskaber. Samtidig med at det er its primære funktionalitet. Dataindsamling anvendes eksempelvis ved datalogging. Analyse indebærer, at et it-redskab bruges til en analytisk bearbejdning af et materiale. Det kan eksempelvis være et referat af en dansk tekst i Tiki-Toki (forløbsanalyse). En app, der simulerer dissektion af menneskekrop. En grafisk fremstilling i et matematikprogram, der bruges til at analysere en udvikling. Beregning vil sige, at den its primære funktionalitet i elevproduktet er beregninger. Det kan eksempelvis være brug af sumfunktion etc. i regneark eller beregninger i et CAS-program. Konstruktion henviser til geometriske konstruktioner i et dynamisk geometriprogram. Didaktisk repetitiv anvendes, når der er tale om automatisering af færdigheder og procedure eksempelvis ved brugen af matematikfessor eller grammatik Ingen brug af it er de elevprodukter, hvor it ikke indgår. Procesfastholdelse Digitale teknologier til optagelse og procesfastholdelse anvendes i en del af elevprodukterne. Procesfastholdelse er, når elevproduktet rummer en dokumentation af arbejdet med produktet. Kategorien var ikke med i den første scoringsguide, men er blevet til efter at behovet er opstået. Opmærkningen af elevprodukterne viste, at der var behov for en kategori, der kunne indfange denne dimension ved elevprodukterne. Skærmoptagelse anvendes, når elevproduktet fastholder et skærmbillede. Det kan både være som et stillbillede eller som levende billede. Det kan eksempelvis være, når eleverne læser højt i dansk, mens de optager skærmen og lyden. Det kan også være, når de skal optager deres konstruktionsproces i et dynamisk geometriprogram. I de tilfælde hvor elevproduktet er en video, hvor der er brugt til optagelse af skærmbillede scores det i denne kategori. 20

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kodningsmanualen scoringsnøgle til vurdering af opgavestillinger og elevprodukter

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kodningsmanualen scoringsnøgle til vurdering af opgavestillinger og elevprodukter Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kodningsmanualen scoringsnøgle til vurdering af opgavestillinger og elevprodukter Rune Hansen, Marie Falkesgaard Slot, Jesper Bremholm, Thomas Illum

Læs mere

ELEVOPGAVER OG ELEVPRODUKTION I DET 21. ÅRHUNDREDE

ELEVOPGAVER OG ELEVPRODUKTION I DET 21. ÅRHUNDREDE ELEVOPGAVER OG ELEVPRODUKTION I DET 21. ÅRHUNDREDE en kvantitativ og kvalitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag Marie Falkesgaard Slot, Rune Hansen og Jesper Bremholm ELEVOPGAVER

Læs mere

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. Århundrede Kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag (Baseline)

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. Århundrede Kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag (Baseline) Elevopgaver og elevproduktion i det 21. Århundrede Kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag (Baseline) Marie Falkesgaard Slot, Rune Hansen og Jesper Bremholm ELEVOPGAVER OG

Læs mere

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede en kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag (Endline)

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede en kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag (Endline) Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede en kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og naturfag () Rune Hansen, Marie Falkesgaard Slot og Jesper Bremholm ELEVOPGAVER OG ELEVPRODUKTION

Læs mere

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede. Præsentation af projektet forskningsspørgsmål, Jesper Bremholm, Rune Hansen og Marie Falkesgaard

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede. Præsentation af projektet forskningsspørgsmål, Jesper Bremholm, Rune Hansen og Marie Falkesgaard Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede Præsentation af projektet forskningsspørgsmål, metode og hovedresultater Jesper Bremholm, Rune Hansen og Marie Falkesgaard Slot ELEVOPGAVER OG ELEVPRODUKTION

Læs mere

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede. Opgavedidaktisk model. Marie Falkesgaard Slot, Jesper Bremholm og Rune Hansen

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede. Opgavedidaktisk model. Marie Falkesgaard Slot, Jesper Bremholm og Rune Hansen Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede Opgavedidaktisk model Marie Falkesgaard Slot, Jesper Bremholm og Rune Hansen ELEVOPGAVER OG ELEVPRODUKTION I DET 21. ÅRHUNDREDE OPGAVEDIDAKTISK MODEL

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Modalitet og materialitet i elevprodukter i dansk Marie Falkesgaard Slot

Modalitet og materialitet i elevprodukter i dansk Marie Falkesgaard Slot Modalitet og materialitet i elevprodukter i dansk Marie Falkesgaard Slot Program Undersøgelsen opgavestilling og elevproduktion i det 21. århundrede (kort) Et par definitioner Opgavedidaktisk model Eksempler

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1

ELEVPRAKSIS. Teknisk rapport. Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter Teknisk rapport ELEVPRAKSIS l 1 ELEVPRAKSIS Morten Pettersson, Thomas Illum Hansen, Camilla Kølsen og Jeppe Bundsgaard Data

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Stig Toke Gissel Stig Toke Gissel. Oplæg om multimodalitet. Dansklærerens dag 2013

Stig Toke Gissel Stig Toke Gissel. Oplæg om multimodalitet. Dansklærerens dag 2013 Stig Toke Gissel Program Hvad er multimodalitet? Centrale begreber. Multimodalitet og didaktisk design Multimodalitet og Fælles mål Eksempler på aktiviteter og elevprodukt Multimodalitet De er alle eksempler

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Nye fælles mål Temamøde om folkeskolereformen IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Læreruddannelse Kompetencer Efteruddannelse Kompetencer Læreplan Mål, vejledning, materialer etc.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Didaktisk design i dansk

Didaktisk design i dansk Didaktisk design i dansk i gang med det digitale Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stip., Kilde: Politiken februar15 om Technucation Agenda

Læs mere

l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita mid ll eer l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Forsøgsordning for kompetencemålsprøver

Forsøgsordning for kompetencemålsprøver Forsøgsordning for kompetencemålsprøver Prøvebestemmelser og forsøgsordninger for udvalgte kompetencemålsprøver i undervisningsfagene dansk, 1.-6. klassetrin, dansk, 4.-10. klassetrin og natur/teknologi

Læs mere

Fra skriftlig fremstilling til multimodal produktion i danskfaget. Skolen i en reformtid 27. maj 2014 Vibeke Christensen

Fra skriftlig fremstilling til multimodal produktion i danskfaget. Skolen i en reformtid 27. maj 2014 Vibeke Christensen Fra skriftlig fremstilling til multimodal produktion i danskfaget Skolen i en reformtid 27. maj 2014 Vibeke Christensen Indholdet i oplægget 1. Kort præsentation af mit ph.d.-projekt 2. Hvad er modaliteter

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Skolebiblioteket og dansk

Skolebiblioteket og dansk Skolebiblioteket og dansk Thomas Illum Hansen ph.d., lærebogsforfatter og videncenterleder Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler Et partnerskab mellem University College Syd, Sjælland og Lillebælt

Læs mere

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011 Læsning og skrivning - i matematik Roskilde d. 9.11.2011 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på post-it, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign med

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Ens eller forskellig?

Ens eller forskellig? Ens eller forskellig? Geometri i 5./6. klasse Niels Kristen Kirk, Christinelystskolen Kaj Østergaard, VIA UC Plan Didaktisk design - modellen Fra model til praksis indledende overvejelser En konkret udmøntning

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

MULTIMODALITET HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

MULTIMODALITET HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? MULTIMODALITET HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? LÆSEVEJLEDERKONFERENCE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND 3. NOVEMBER 2016 Lone Nielsen Danskkonsulent Professionshøjskolen UCC Jesper Bremholm Adjunkt, DPU Aarhus Universitet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10

Faglig læsning og skrivning - i matematik. Næsbylund d. 17.9.10 Faglig læsning og skrivning - i matematik Næsbylund d. 17.9.10 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på papir, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen

Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Læremiddeltjek - et samarbejde med Folkeskolen Fra tjekliste til tjekmodel En teoridreven model Hvilke parametre er relevante at vurdere læremidler ud fra? Udtryk Aktivitet Tilgængelighed Dannelsessyn

Læs mere

Multimodale tekster. - når det hele betyder noget. Munkebjergkonferencen, d Lone Nielsen,

Multimodale tekster. - når det hele betyder noget. Munkebjergkonferencen, d Lone Nielsen, Multimodale tekster - når det hele betyder noget Munkebjergkonferencen, d. 23.11.17 Lone Nielsen, loni@ucc.dk Jeg har en plan Hvorfor nu tale om multimodale tekster? Tekstkompetencer i en verden, hvor

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse.

Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Forskellig eller ens? Geometriforløb i 5 klasse. Introduktion til undervisningsforløbet Forløbet behandler forskellige plangeometriske problemstillinger ud fra dagligdagsbegreberne ens og forskellig. Alle

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Sommeruni 2015. Teamsamarbejde og læringsdata

Sommeruni 2015. Teamsamarbejde og læringsdata Sommeruni 2015 Teamsamarbejde og læringsdata Teamsamarbejde Nedslagspunkter, forskning og perspektiver på modeller til udvikling af pædagogiske strategier i temaet Hvem sagde teamsamarbejde? Teamsamarbejdet

Læs mere

Digital undervisning i et nordisk læringsrum

Digital undervisning i et nordisk læringsrum Digital undervisning i et nordisk læringsrum 9. april 2015 Hvilke digitale læremidler virker? Professor Jeppe Bundsgaard Forskning i digitale læremidler Tre typer læremidler Didaktiske læremidler Udpeger

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016 Matematik og skolereformen Busses Skole 27. Januar 2016 De mange spørgsmål Matematiske kompetencer, hvordan kommer de til at være styrende for vores undervisning? Algoritmeudvikling, hvad ved vi? Hvad

Læs mere

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig?

Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? VIDENSKONSTRUKTION Kræves det, at eleverne opbygger og anvender viden? Er denne viden tværfaglig? Oversigt Mange skoleaktiviteter kræver, at eleverne lærer og gengiver de oplysninger, de modtager. Det

Læs mere

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver Matematiklærerforeningen 20. april 2015 ICILS 2013 Resultater og perspektiver Professor Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator i ICILS 2013 Hvad er ICILS The International Computer and Information

Læs mere

Målstyret undervisning i danskfaget

Målstyret undervisning i danskfaget Målstyret undervisning i danskfaget 1. december 2014 Multimodale tekster i danskfaget Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på www.jeppe.bundsgaard.net De nye Fælles

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces

INTERVENTIONSDESIGNET. Formål, mål og proces INTERVENTIONSDESIGNET Formål, mål og proces FORMÅL Forskning Udvikling UDVIKLINGSFORMÅL At understøtte lærerens planlægning af målstyret undervisning og de aktiviteter, der støtter målstyret undervisning

Læs mere

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015

Matematikvejlederkonference 27. august Matematikvejlederkonference Odense 2015 Matematikvejlederkonference 27. august Læringskonsulenterne Rasmus Ulsøe Kær Martin Villumsen Rikke Kjærup De tværgående temaer i et matematisk perspektiv Innovation og entreprenørskab It og medier Sproglig

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017 1 De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet. Maj 2017 Tablet/telefon er mulig Lyd til deltagerne Deltagerne kan kun skrive(i chat) Deltagerne kan se video efterfølgende Alt kan ikke besvares

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Læring og erkendelse. Erkendelser er noget man når frem til. Erfaringer er noget man gør sig. Oplevelse er noget man har eller får

Læring og erkendelse. Erkendelser er noget man når frem til. Erfaringer er noget man gør sig. Oplevelse er noget man har eller får Læremiddeltjek Undervisningsmidler fremmer den meget hensigtbetonede undervisning, de er fantasiforladte, entydige, røvtriste, overpædagogiske i deres hjælpeløshed. Undervisningen bliver sådan set nok

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog - hvad er det? Genrepædagogik - The Teaching Learning Cycle Stilladsering og læring CL- strukturer

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere