Gymnasium. Forsøgsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasium. Forsøgsvejledning"

Transkript

1 Gymnasium Forsøgsvejledning

2 Gymnasium Indhold Delforløb 1 Introduktion til CanSatBox Dataopsamling Lær CanSatBox at kende Delforløb 2 Design af CanSat og faldskærm Delforløb 3 Opsendelse og dataopsamling Delforløb 4 Databehandling Afslutning og feed back CanSatBox er udviklet hos Naturvidenskabernes Hus i 2013 som et led i SMILEprojektet. Forsidebilleder: apod.nasa.com, nasa.gov og CanSatBook samt Naturvidenskabernes Hus Forsøgsvejledning

3 Gymnasium Delforløb 1 A: Introduktion til CanSatBox Med CanSatBox kan du og din klasse eksperimentere med mange elementer af gymnasiets fysik B (og fysik A). I forløbet sender du en hjemmelavet satellit højt op i luften ved hjælp af en trykluftkanon eller en heliumballon. Satellittens sensorer måler tryk, temperatur og acceleration, mens den bevæger sig op og siden falder ned i en faldskærm, indtil den lander på jorden. I CanSatforløbet designer du satellitten og evt. en god faldskærm, så den sikres at folde sig ud inden satellitten rammer jorden. Med en smartphone/tablet/computer opsamler du data fra satellitten fra CanSat Box, en jordstation som udsender et trådløst signal til omgivelserne (maks 15 satellitter). Data hentes let via en browser, hvorefter de opsamlede data kan efterbehandles i klassen i et vedlagt regneark. Hvad er CanSat? CanSat er en forkortelse for dåsesatellit: Ordet er sammensat af Can engelsk for sodavandsdåse og Sat for satellit. Inde i sodavandsdåsen placeres en såkaldt Arduino, et elektrisk kredsløb med sensorer, der via et radiolink sender sensordata til en modtager hvorefter du kan efterbehandle data for temperatur, tryk og acceleration og arbejde med bevægelseslære, tryk, tyngdekraft, opdrift, måleusikkerhed og fx også A/Dsignaler og sensorteknologi. I modsætning til en satellit er det meningen med CanSat en, at den falder ned mod jorden efter opsendelse, hvor en satellit gerne skulle forblive i kredsløb om jorden. CanSats kan sendes op på forskellige måder eller kan fx kastes ud fra et tårn eller et højt hus. I denne vejledning beskrives opsendelse med trykluftkanon (helium)ballon, hvorefter CanSat en falder ned i en faldskærm, der gerne skulle være udløst undervejs. CanSatkonceptet En standard CanSat består som minimum af en mikroprocessor, et radiolink, en strømkilde (9 V batteri) samt en tryk og temperatursensor samt et accelerometer. I toppen af CanSat en kan monteres en faldskærm, og dens formål er at bringe en CanSat tilbage til jorden med en hastighed mellem 8 og 12 m/s. CanSatkonceptet går ud på, at hverken rumfang eller vægt må overstige en standard sodavandsdåse, der kan fyldes fyldt med 33 cl vand: dvs. den tilladte maksimalvægt er 330 g. Arduinoen skal monteres på en robust plade, som kan tåle presset fra en hård opsendelse. Faldskærmen skal være forbundet til pladen, ikke dåsen, og dåsen er blot et skjold til beskyttelse af elektronikken mod direkte stød. Forsøgsvejledning

4 Gymnasium Arduinoerne i CanSatBox er allerede monteret på aluminiumsplader med påsatte øjer som I kan ophænge faldskærmen i. Faglige forudsætninger Enten har du lært om de følgende fysiske begreber, eller også bruger læreren CanSatforløbet som udgangspunkt for, at klassen kommer ind i det faglige stof: Tryk Kinematik og dynamik Varmelære, tryk Jordens fysik (atmosfæren) Ellære, analoge og digitale signaler Fejltolerancer og måleusikkerhed Luftens tryk Atmosfæren er overalt rundt omkring os, dens tynde luftlag omgiver hele planeten i en tynd kugleskal. Atmosfæren består primært af kvælstof (78 %) og ilt (21 %). Den resterende 1 % består af vanddamp, kuldioxid og andre gasser. Jordens atmosfære består af forskellige lag, som hvert har forskellige egenskaber (temperaturer, tryk, sammensætning mm). CanSat en bevæger sig i atmosfærens nederste lag, troposfæren. Dette lag indeholder 80 % af atmosfærens samlede masse, og strækker sig til omkring 10 kilometers højde. Det meste dagligdagsvejr som vi observerer finder sted troposfæren (vind og skyer fx). Trykket i luften afhænger af hvor højt man er over jordoverfladen. Ligesom alt andet stof, påvirkes luften af jordens tyngdekraft og trykkes sammen, jo tættere den er på jordens overflade. Trykket er derfor højest ved jordens overflade, og det falder med afstanden fra jordskorpen og ud mod det tomme rum. Ved en højde på op til meter kan forholdet mellem tryk og højde betragtes som lineært. Ved ca meters højde er trykket faldet ca. 10 kpa, hvilket giver et trykfald på 0,1 Pa/m. Dog er sammenhængen mellem tryk og højde afhængig af temperaturen T. Til sammenligning er det normale atmosfæretryk/standardtrykket et konventionelt tryk på på p0 = 101,23 kpa (= 1 atm.). Sammenhængen mellem tryk og højde over jorden kan udtrykkes ved hjælp af formlen: Her er h = højden [m] h0 = højden over havets overflade (starthøjde) [m] Forsøgsvejledning

5 Gymnasium T0 = Starttemperatur ved jordoverfladen [K] a = Temperaturgradient = 0,0065 K/m p = Tryk [kpa] p0 = starttryk ved jordoverfladen [kpa] R = Gaskonstanten = 287,06 J/kg*K g = Tyngdeaccelerationen = 9,82 m/s2 Ud fra CanSat ens målinger af tryk, kan vi altså komme med et bud på hvor højt CanSat en er over jorden. På figuren til højre ser I et diagram over de atmosfæriske lag over jordens overflade. Diskuter, hvor langt I forventer, at CanSat en kommer op i diagrammet til højre. Forsøgsvejledning

6 Gymnasium Acceleration Når man matematiske skal beskrive en bevægelse af et fysisk objekt, som kan bevæge sig i tre dimensioner, er der brug for et koordinatsæt bestående af tre koordinater: x, y og z. Accelerationen a består af tre bidrag fra henholdsvis x, y og zakserne: ax, ay og az. Størrelsen, eller den numeriske værdi, af accelerationen, er derfor givet ved Pythagoras i tre dimensioner:, hvilket omskrives til den numeriske værdi for accelerationens størrelse. I det medfølgende regneark beregnes accelerationens størrelse efter denne metode. Accelerationen måles i det tredimensionale rum, og CanSat ens accelerometer måler derfor accelerationen i de tre akser, x, y og z. Sensoren kan for hver akse måle et område mellem +/ 1,5 G (1 G svarer til tyngdeaccelerationen ved jordens overflade, dvs. 9,82 m/s2).1 Temperatur Den fysiske størrelse, temperatur, kan måles i forskellige skalaer, fx grader Celcius ( C), Fahrenheit eller kelvin. SIenheden for temperatur er kelvin, og i naturvidenskabelige og teknologiske sammenhænge benyttes kelvinskalaen (og ikke C). I luft og gas er temperaturen et mål for den gennemsnitlige bevægelsesenergi i gassens molekyler. Temperaturforskellen 1 K er lig med temperaturforskellen 1 C, men skalaernes udgangspunkt er forskellige. Celcius nulpunkt er vands frysepunkt (0 grader Celcius), hvor kelvinskalaen begynder ved det absolutte nulpunkt, hvor atomer og molekyler ikke er i 1 Sensoren kan i øvrigt indstilles til at måle +/ 6 G. Forsøgsvejledning

7 Gymnasium bevægelse. Det er den lavest tænkelige temperatur, og der findes derfor ikke negative kelvin. 0 K = 273,15 C (dvs. man omregner fra C til kelvin således: x [ C] = x + 273,15 [kelvin]). Faldskærmens fysik Før vi kan sende CanSat en op i luften, er I nødt til at lave en faldskærm, der er stor nok, så CanSat en får en blød landing for at beskytte arduinoen. Det virker logisk, at jo større faldskærmen er, des langsommere vil CanSat en falde. Men hvis den svæver alt for langsomt, er der risiko for, at vinden kan trække den mange hundrede meter væk fra opsendingsstedet, og det bør undgås. Det rette areal skal derfor beregnes, så CanSat en hverken daler for hurtigt eller for langsomt. Der er to kræfter, der virker på CanSat en. Tyngdekraften, Fz, trækker nedad i dåsen og accelererer den mod jorden. Trækkraften, Fw, forårsaget af mødet mellem faldskærm og luft vil via faldskærmens snore trække den modsatte vej i CanSat en, væk fra jorden, og sænke faldhastighedens størrelse. De to kræfter vises i figuren nedenfor. Når CanSat en er skudt af sted, vil tyngdekraften forårsage en nedadrettet acceleration. Efter nogle sekunder vil trækkraften fra faldskærmen opnå ligevægt med tyngdekraften. Herefter vil den samlede acceleration være lig nul, og CanSat en vil falde med en konstant fart. Erfarne CanSatfolk har fastsat en nedre grænse for størrelsen af denne konstante faldhastighed, nemlig 8 m/s. Den øvre grænse er sat til 12 m/s. Forsøgsvejledning

8 Gymnasium Tyngdekraften er givet ved Fz = mg, hvor m = CanSat ens masse inklusive alt indhold (uden faldskærm), og g er tyngdeaccelerationen på 9,82 m/s2. Trækkraften er givet ved Her er A = faldskærmens totale areal cw = Trækkoefficienten for faldskærmen. Denne værdi afhænger af faldskærmens fysiske form ρ = Luftens lokale tæthed, som antages at være konstant: ρ = 1,225 kg/m3 v = Størrelsen af CanSat ens faldhastighed Givet en ønsket fart, v, kan I beregne det nødvendige areal, ved at sætte de to kræfter lig med hinanden og isolere A. Øvelse: Find arealet udtrykt ved den ønskede fart. Hvis der afsættes tid til design af faldskærme, kan du eksperimentere med forskellige typer og størrelser. Der findes inspiration på internettet.2 I materialekassen har vi to typer faldskærme, som sikrer CanSat en et roligt fald fra banens toppunkt. Analog digital konvertering Sensorernes målinger af de fysiske størrelser omsættes til spænding, typisk mellem 0 og nogle få volt. Eksempelvis omsætter tryksensorerne trykmålingerne til en spænding på mellem 0 og 5 Volt, hvor 0 V svarer til det mindste tryk og 5 V svarer til det højeste tryk. Denne spænding 2 Se fx her, hvordan du laver en korsformet faldskærm: Forsøgsvejledning

9 Gymnasium oversættes så til et binært tal i Arduinoens analogdigital konverter. Da det er en 10bit konverter bliver resultatet et sted mellem 0 og 1023 (210 er 1024 muligheder, men en af disse skal bruges til værdien 0, så derfor er det højeste binære tal vi kan få 1023). Det binære tal sendes så til radiomodtageren, som oversætter den til en talværdi for det tilsvarende tryk (ud fra oplysninger om hvilken spænding der svarer til hvilket tryk for den givne trykmåler). Også accelerometeret og temperatursensoren fungerer på lignende måde mht. konvertering af analoge til digitale talværdier. I er nu klar til at læse vejledningen om Dataopsamling. Forsøgsvejledning

10 Gymnasium Delforløb 1 B: Dataopsamling med CanSatBox CanSatBox er en materialekasse, der kort sagt indeholder en jordstation og alle 15 CanSats. Jordstationen på fotoet nedenfor består af en lille, prisbillig minicomputer, en Raspberry Pi, der udsender et accesspoint (øverst til højre) en arduino, der kun måler data for jordniveau (øverst til venstre). Denne arduino er i øvrigt udstyret med en GPS og et ur, der sender tiden til Raspberry Pi. 15 USBporte (den hvide boks med blåt lys) med 15 radiolinks (antenner, de røde lysdioder) isat. De 15 radiolinks modtager hver især data fra de op til 15 respektive CanSats. Data opsamles af Raspberry Pi, som er programmeret til at gøre data tilgængelige for alle, der er koblet til det trådløse netværk. Find CanSatBox accesspoint 1. Find det trådløse netværk NvHusGND 2. Tilgå WIFIhotspot med en browser (indtast URL: ) på en smartphone, tablet eller bærbar computer. Forsøgsvejledning

11 Gymnasium Forside og løbende log- data vist i standardbrowseren på en iphone. I højre side af browseren ser du navigationen, hvor du finder data for alle CanSats. Navigation Her kan du læse om baggrunden for CanSatBox About Modtager Her kan du se Information om alle kørende CanSats Vis alle kørende Jorddata for CanSatBoxens fastmonterede arduino i jordniveau NvHus GND Data Alle kørende CanSats logdata Kørende log data Tidligere logs Finde elevvejledninger og baggrundsinformation om CanSatBox Alt det praktiske: Test control. Alt det praktiske Her kan du se Kom i gang med dataopsamling Op til 15 grupper kan arbejde med hver sin CanSat. Det er bedst med mindst 2 personer i hver gruppe. Fordel jer i grupperne og gå i gang: 1. Start med at finde og diskutere data fra jordstationens arduino. 2. Tilkoble 9V batteri samt radiolinks på det antal arduinoer, som skal puttes i dåser (115 stk.). 3. Identificer jeres CanSat. Det kan gøres ved fx at flytte på CanSat ens orientering mens alle andre CanSats holdes stille og samtidig aflæse de løbende værdier for acceleration i x, y og z retningen. På denne måde kan I finde den CanSat, hvor værdierne ændrer sig. 4. Find ud af, hvilke kolonner, der indeholder hvilke typer data (tid, tryk, temperatur, acceleration). Forsøgsvejledning

12 Gymnasium 5. Find en måde at gemme jeres loggede data, fx ved at kopiere alt i browservinduet og sende det til jer selv på mail (tablet) eller ved at gemme data i en excellfil (bærbar computer). Nu er I klar til næste del i Delforløb 1: Lær CanSatBox at kende. Forsøgsvejledning

13 Gymnasium Delforløb 1 C: Lær CanSatBox at kende Forudsætninger for disse indledende øvelser med arduinoen er, at du har fået arduinoen i CanSat en til at fungere og måle, og at du kan modtage data fra CanSat en samt overføre dem til fx et regneark (se dataopsamling ovenfor). På fotoet øverst til højre ser du tryksensor og temperatursensor, som er loddet fast på Arduinoen. Fotoes derunder viser hele arduinoen med radiolink (antenne). Vær opmærksom på, at CanSatantennens rækkevidde er omkring nogle få hundrede meter. Måling af temperatur I CanSat en sidder der to forskellige temperatursensorer. I princippet forventer vi at de to sensorer måler det samme, men der er stor forskel på hvor hurtigt det går. Desuden kan vi ikke være sikre på, at termometrene er korrekt kalibrerede. De kan både vise for høj eller for lav temperatur. Del 1: Undersøg kalibreringen Celsiusskalaen er defineret ud fra vands frysepunkt (0 C) og kogepunkt (100 C). Derfor kan man kontrollere et termometer ved at se hvad det viser, når det er i isvand eller i kogende vand (strengt taget skal man også kontrollere trykket, men det ser vi bort fra her). Desværre kan elektronikken i en CanSat ikke tåle vand, så vi kan ikke direkte undersøge de to temperaturfølere på den måde. I stedet skal man bruge et af skolens termometre, som kan tåle vand samt temperaturer på 0 og 100 grader Celcius. 1. Se, hvad termometret viser, når det anbringes i hhv. isvand og kogende vand. 2. Noter hvilke temperaturmålinger I får ved de to målinger og vurder termometerets præcision. 3. Nogle digitale termometre kan faktisk kalibreres, så de kommer til at passe bedre. I kan evt. foretage denne kalibrering og gentage målingen. Forsøgsvejledning

14 Gymnasium 4. Lad CanSat en stå tændt ved stuetemperatur i så lang tid, at temperaturmålingerne er konstante, og sammenlign tallene med skolens termometer. 5. Er der forskel på de to tal fra CanSat en? Hvordan er de i forhold til skolens termometer? Del 2: Undersøg reaktionshastigheden på CanSat ens temperaturfølere 1. Sæt CanSat en til at måle. Anbring den i et køleskab, f.eks. i 10 minutter. Tag den ud igen mens den stadig måler. Afslut efter fx 10 minutter. 2. Overfør data for temperaturmålingerne og lav en graf med tid ud ad xaksen og temperatur op ad yaksen for hver af sensorerne (gerne i samme koordinatsystem). 3. Forklar, hvad du ser på graferne. 4. Hvor gode er sensorerne egentlig, når man tænker på, at deres formål i CanSat en er at måle luftens temperatur i forskellige højder, mens CanSat en falder frit? Måling af acceleration I CanSat en sidder en tredimensionel accelerationsmåler. 1. Start CanSat en og se hvordan de tre accelerationsmålinger ændrer sig, når man bevæger CanSat en, og fx placerer den fladt vandret, lodret og på siderne. 2. Undersøg hvilken måling, der hører til hvilken retning på CanSat en (vink: i hvile skal der selvfølgelig være en tyngdeacceleration, g, rettet mod jordens centrum). 3. Hvis man skal beregne den samlede acceleration, skal man bruge Pythagoras i tre dimensioner (ligesom når man finder afstand mellem to punkter i matematik, nu bare i tre dimensioner). Enheden for acceleration er m/s2. Dvs. at den samlede acceleration er givet ved (læs evt. Introduktionen): asamlet2 = ax2 + ay2 + az2 4. Lav et regneark med de opsamlede data og beregn den samlede acceleration som funktion af tid (brug fx det medfølgende regneark i CanSatBox, hvis I får problemer med formlerne i regnearket). En smartphone har også et accelerometer. Det er derfor, telefonen selv kan regne ud, hvilken vej du vender den. Man kan downloade gratis apps, der viser målingerne fra accelerometeret, (fx Acceleration til iphone eller Accelerometer eller Androsensor til Android). Søg på accelerometer eller acceleration i Googleplay eller App store. De bedste apps kan selvfølgelig også sende data videre, så man kan lave en graf i et regneark eller lignende. Man kan lave mange forskellige forsøg med accelerometeret både i CanSat en og smartphones. Forsøgsvejledning

15 Gymnasium Del 1: Måling med elevator Hvis der en elevator, kan du undersøge start og slut acceleration. Sæt CanSat en til at køre og start elevatoren. Husk at holde CanSat en i samme position inde i elevatoren hele tiden (helst parallelt med en af accelerometrets tre akser, så man altså måler hele accelerationen på den retning). Alternativt, stil den på gulvet. 5. Lav både en måling for en tur op og en tur ned. Du skal bagefter huske at trække tyngdeaccelerationen g fra den samlede acceleration, og så kan man lave grafer for accelerationen som funktion af tiden. Bemærk at man så regner accelerationen positiv, når den er nedadrettet og negativ når den er opadrettet. Ofte vil man hellere have det omvendt, og så skal man i stedet trække den samlede acceleration fra tyngdeaccelerationen. Det kan være en fordel at have opadrettet acceleration positiv når elevatoren går opad, og nedadrettet acceleration positiv når elevatoren går nedad, så man skal altså trække den samlede acceleration fra g, når bevægelsen er modsatrettet tyngdekraften (elevatoren går opad). Hvis bevægelsen er i samme retning som tyngdeaccelerationen, skal man trække g fra den samlede acceleration. 6. Hvordan ser graferne ud. Forklar deres udseende. 7. Er der forskel på hvordan elevatoren starter og hvordan den slutter.? 8. Er der tydelig forskel på om elevatoren går op eller ned? Man får hastigheden ved at integrere accelerationen mht. tiden. Dette kan gøres ved at finde arealet under kurven fra nul på xaksen til det ønskede tidspunkt. Man kan sætte sit grafprogram til at finde arealet under accelerationskurven frem til accelerationen bliver nul, eller man kan gøre det selv ved at skønne arealet ved hjælp af tilnærmede firkanter og trekanter. Derved får man et bud på elevatorens hastighed på det tidspunkt hvor accelerationen bliver nul og elevatoren altså har nået sin standardhastighed. Husk at måleusikkerheden opsummeres ved integrationen, så resultatet bliver ret usikkert. 9. Find elevatorens hastighed. 10. Undersøg om hastigheden er den samme på vej opad som på vej nedad. Del 2: Måling uden elevator Hvis du ikke har en elevator, kan du i stedet lave forsøg med fx en bil eller en cykel. Her er det dog lidt vanskeligere at korrigere for tyngdeaccelerationen, men hvis du kører på en lige strækning og sørger for at placere CanSat en, så dens ene måleakse er parallel med tyngdekraften (vender lodret ned), kan man korrigere for tyngdeaccelerationen på denne delacceleration. Du skal sikre dig at tyngdeaccelerationen måles positivt på denne akse Forsøgsvejledning

16 Gymnasium (CanSat en skal vendes om, hvis den bliver negativ), og så skal man bare trække g fra denne delacceleration, inden man beregner den samlede acceleration. Måling af tryk Tryksensoren i CanSat en kan måle luftens tryk, p, fra ca. 15 kpa til 115 kpa. Tryk måles i Pascal (Pa). Ud fra CanSat ens målinger af tryk, kan vi altså komme med et bud på hvor højt CanSat en er over jorden. Eksperiment 1. Sæt CanSat en til at måle mens den befinder sig ved jordoverfladen, og noter trykmålingerne. De svinger sandsynligvis en lille smule, hvilket først og fremmest skyldes, at de binære signaler ligger og svinger en enkelt bit. 2. Omregn til højde over jordoverfladen ved at sætte den laveste trykmåling til at være trykket ved jordoverfladen. Husk at måle temperaturen, som skal indsættes i beregningerne. 3. Hvor stor er usikkerheden på højdemålingerne? Den store usikkerhed skyldes ikke at sensoren er upræcis, men at vi kun udnytter en lille smule af dens måleområde. Når spændingerne omsættes til binære data mellem 0 og 1023 er det kun nogle få af disse tal vi udnytter, og det gør målingerne mindre præcise. Man kan sammenligne det lidt med, når man zoomer ind på et digitalt billede. Selvom det oprindelige billede er fint og skarpt, så vil man kun kunne se små firkanter når man zoomer langt nok ind. I vores forsøg svarer vores målinger til at vi har taget en fint landskabsbillede med et godt kamera, men det vi er interesseret i er så småt, at man skal zoome alt for meget for at kunne se det tydeligt. 4. Tag CanSat en med op til det højeste sted på skolen og det laveste sted på skolen, og beregn højdeforskellen ud fra trykmålinger de to steder. 5. Hvis skolen har en luftpumpeklokke, som man kan trække luften ud af (mest kendt fra flødebolleforsøg), kan man sætte CanSat en ind i denne og måle, hvor langt ned man kan få trykket. Trykket i kammeret kommer meget tæt på 0 Pa, så dette er mere en kontrol af nulpunktet for kalibreringen. Næste aktivitet er Delforløb 2 om design af CanSat og faldskærm. Forsøgsvejledning

17 Gymnasium Delforløb 2: Design af CanSat og faldskærm 1. Design af CanSat Der er risiko for, at snoren, der forbinder faldskærmen med dåsen trækkes over, hvorefter dåsen vil skydes uhindret op i luften og desværre også vil falde uhindret ned igen med et brag. Det har elektronikken ikke godt af. Et godt design af udløsermekanismen til faldskærmen er derfor vigtig. Og du kan udnytte CanSat ens egen bevægelse for at få det til at lykkes. For at give CanSat en et fornuftigt forløb, mens den er i luften, er det vigtigt, at du sikrer en god vægtfordeling. Mens CanSat en skydes ud ad røret i trykluftkanonen, vil en tung spids foran dåsen presses ned mod dåsens øverste ende. Og hvis der under denne spids gemmer sig en grundigt pakket faldskærm, vil faldskærmen ikke folde sig ud med det samme, men i princippet først, når dåsen nærmer sig banens toppunkt. Her vil spidsen så knække ud til siden, hvorved faldskærmen vil folde sig ud. Spidsen bør have et lod på omkring 100 g og være forbundet robust med dåsen. Kraftig tape og en sikkerhedssnor er tilstrækkeligt. I eksemplet på fotoet ovenfor er brugt meget tape, fordi elektronikken skulle beskyttes ekstra meget, da CanSat en blev skudt af sted rigtig mange gange på én dag for at teste en stabil udløsermekanisme. Det kegleformede låg på billedet er lavet af bøjeligt plastik 34mm, og er lavet således det passer nøjagtig ned på den cylinderformede top. Dog er der klippet tilstrækkeligt materiale af til at antennen kan pege ugeneret lodret op. Låget er monteret med 30mm bredde tapestykker, på både indvendig og udvendig side. Låget har monteret en sikkerhedsline af murersnor fra låget og ned til resten af dåsen. Låget har monteret et 100 gram lod i toppen for at give så meget vægt som muligt forrest i dåsen. Forsøgsvejledning

18 Gymnasium Låget har monteret en hagerem, som har til funktion at hjælpe med at få faldskærmen foldet ud når låget vipper op. På CanSat Youtubeplaylisten for CanSat kan du se et par klip, der viser faldskærmen folde sig ud.3 2. Design af faldskærm I CanSatBox er der to typer faldskærme, men I kan selv designe jeres egen faldskærm. Der skal afsættes megen tid til at lave sin egen faldskærm, og ud over tyndt stof og dragesnor samt øjer at binde den fast i, har du brug for en symaskine til at sy en fold rundt langs kanten på skærmen, så den ikke rives itu. Find inspiration i The CanSat Book, som er tilgængelig online (på engelsk).4 Nedpakning af faldskærm Der er mange måder at folde en faldskærm på, og med de små størrelser, der bruges til CanSat er betydningen måske begrænset. Alligevel er erfaringen, at en fornuftig sammenfoldning giver det bedste resultat. Dåsen pakkes med faldskærmen således at alt snoren presses ned i det halvdåsestore hulrum modsat arduinoen, mens falskærmen foldes som på denne video: https://www.youtube.com/watch?v=ywxmotv9kiu. Faldskærmen skal så vidt muligt være i toppen af dåsen, og IKKE nede i hulrummet sammen med snoren, da dette besværliggør dens udbrud fra dåsen. Design af udløsermekanisme For at sende CanSat en op med en ballon, er det vigtigt, at I kan styre tidspunktet for, hvornår CanSat en skal udløses og slippe ballonen, så I kan måle data mens CanSat en daler roligt ned i sin faldskærm. 3 goo.gl/n41fmn (15. August 2013, Naturvidenskabernes Hus). 4 Forsøgsvejledning

19 Gymnasium En lavpraktisk løsning kan være en pap eller plasticcylinder, men to diagonale huller tæt på bunden, gennem hvilke I fører en træpind, et par strips eller andet, som kan bindes til en snor og sættes i de to huller, diagonalt tværs gennem den cirkel, som cylinders tværsnit udgør. Inden pind/strips lukker for cylinderens bund, placeres først faldskærmen, og derunder den fastgjorte CanSat. På denne måde vil først CanSat en dumpe ud af cylinderen, efter pind/strips trækkes væk, og CanSat en vil let trække faldskærmen med sig ned i jordens tyngdefelt. I skal således styre to lange snore, når I skal sende CanSats op med ballon. En snor til at fire ballonen op, og en snor til at udløse CanSat en. Nu er I klar til Delforløb 3: Opsendelse af Cansats (og dataopsamling vha. CanSatBox). Forsøgsvejledning

20 Gymnasium Delforløb 3: Opsendelse og dataopsamling Opsendelse og sikkerhed Din lærer vil oplyse jer om vigtige sikkerhedshensyn, som skal tages yderst alvorligt! Trykluftkanon Start med at skyde en tom halvliters plasticflaske op i luften ved 2 bar (kanonens maksimalt tryk er 4 bar). Ret affyringsvinklen til og sikre jer, at nedslagspunktet er sikkert og langt fra personer, dyr, bygninger og biler! Dernæst fyld flasken halvt op med vand, skru låget på, og prøv igen, ved samme affyringstryk på 2 bar. Noter dig nedslagspunktet. Tag bestik af vinden. Når faldskærmen folder sig ud over CanSat en, vil vinden trække i hele objektet, og du skal korrigere for denne mulige bevægelse, inden du affyrer CanSat en med faldskærm. Affyringstryk på 2 bar er rigeligt til at få din CanSat op i 50 meters højde. 1. Jordtest Forsøget foregår på jorden for at sikre, at CanSatbox en virker, samt for at opsamle sensordata i jordniveau. Men også for, at du kan vurdere kvaliteten af dine data ved at sammenligne CanSat ens sensordata med medbragte temperatur, tryk og accelerationsmålere. Dette er et godt udgangspunkt for en diskussion af sensorerne og deres målenøjagtighed og kalibrering, og dermed som basis for en vurdering af sensorernes datavaliditet. Temperaturtest: Sammenlign med andet måleudstryr, fx Pasco ved samme position. Tryktest: Sammenlign direkte med andet måleudstyr, fx Pasco ved samme position. Accelerometertest: Vend Can sat en tre gange, først så xretningen peger mod jorden og noter accelerationen. Herefter gentages med y og zretningen. Samme procedure kan samtidig laves med et Pascoaccelerometer for at kunne sammenligne data. Dataopsamling ved brug af trykluftkanon Efter jordtesten er I klar til at logge flere dataserier, som I skal huske at gemme. Forsøgsvejledning

21 Gymnasium Hvis I ikke arbejder direkte på en bærbar computer, men opsamler data via en mobilenhed som en smartphone eller en tablet, så send dataserierne. Gem dem eventuelt i en tekst applikation, så I har dem til senere. En mulighed er også at kopiere hver dataserie og indsætte den i en e, som I så sender til jer selv. Når I vurderer, at I har tilstrækkelige dataserier, kan I forsøge opsendelse med ballon (se nedenfor) eller gå videre til delforløb 4 om databehandling, som foregår i klassen. Opsendelse med ballon Opsendelse af CanSat med ballon er en mere rolig og knapt så voldsom ved CanSat en, som når den skydes ud med en kanon. Vær forsigtig med dragesnorene, når I firer ballonen op i luften, og bind enden af snoren fast til noget tungt inden I går i gang ellers risikerer I at miste ballonen for altid! Det er en god idé at I har afprøvet udløsermekanismen (se delforløb 2), så I ved, at det virker. Når I vurderer, at I har tilstrækkelige dataserier, kan I gå videre til Delforløb 4: Databehandling, som foregår i klassen. Forsøgsvejledning

22 Gymnasium Databehandling Naturvidenskabernes Hus har forberedt et regneark, som ligger i linkboksen til højre. Regnearket findes også på jordstationens computer, og kan hentes via browseren og fx sendes via en smartphone til din adresse, så du kan arbejde med data på en computer eller bare hentes ned på skrivebordet, hvis du tilgår CanSatBox med en computer, der er logget på det trådløse netværk (se under dataopsamling). Skærmbillede af regnearket, hvor CanSat ens data er hentet ind fra den logfil, som blev sendt fra jordstationen til din smartphone/tablet/computer. Dataserien viser en CanSat, der ikke bevæger sig (a = konstant, fod med variation). Du kan se variationen i sensorernes datalogging, hvilket er et udtryk for måleusikkerhed. Den grønne kolonne til højre viser den beregnede størrelse af den samlede acceleration, den numeriske værdi af a, som noteres a. På baggrund af jeres dataserier kan I, i klassen, blandt andet diskutere Forsøgsvejledning

23 Gymnasium måleusikkerheder højdetryksammenhæng (se nogle grafer nedenfor, hvor der er opnået stor højde) accelerationsværdier sammenholdt med jordværdien Sammenligning af accelerationsforløbet over tid under opsendelse med hhv. trykluftkanon og ballon temperaturudsving Sammenlign data på tværs af grupper og diskuter forskelle og ligheder, trods forskellige i fx designs af CanSats. Figur: Flyvedata fra raketaffyring ved Borris ved Viborg Tekniske Gymnasium. 1) (tid [s], tryk [kpa])graf og 2) (tid [s], højde [m])graf. Her er højden beregnet med basis i data fra den første dataserie til venstre. Det fremgår, at trykændringen ved højder under 100 m er begrænsede. Men de kan dog måles! Afslutning og feedback Pak hele boksen ned, som da I åbnede den. Hvis noget er gået i stykker, så vis det til underviseren. Dette kan nemt ske under så høje tryk fra kanonen, og særligt hvis faldskærmen ikke folder sig ud, er der risiko for, at CanSat en eller arduinoen inden i kan udsættes for skade. Arduinoer er ikke billige, så derfor er det vigtigt, at der er styr på eventuelle skader, inden CanSatBox returneres til Naturvidenskabernes Hus. Diskuter meget gerne med jeres lærer, hvad I har lært af forløbet, og hvad var bedst samt hvad der kunne have været bedre i CanSatBoxundervisningsforløbet. I øvrigt kan I diskutere, hvad I eventuelt selv kunne have gjort bedre generelt, eller fx i jeres design af CanSats og faldskærme samt udløsermekanismen, og eventuelle idéer til forbedring af holdbarhed. Alle jeres input er vigtige for os i Naturvidenskabernes Hus, og I er velkomne til at give os konstruktiv feedback på Forsøgsvejledning

Undervisningsoplæg til CanSat

Undervisningsoplæg til CanSat Undervisningsoplæg til CanSat Aalborg Tekniske Gymnasium Øster Uttrupvej 5, 9000 Aalborg HeGG@AATG.dk Indhold Forord... 2 Anbefalet gennemgået stof:... 2 CANSAT... 3 Undervisningsplan... 4 Modul 1 Planlægning:...

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.?

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.? Inspirationsark 1. I Tivoli kan du lave et forsøg, hvor du får lov til at tage et plastikglas med lidt vand med op i Det gyldne Tårn. Hvad tror du der sker med vandet, når du bliver trukket ned mod jorden?

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Gaslovene. SH ver. 1.4. 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser... 2 1.2 Gasligninger... 3

Gaslovene. SH ver. 1.4. 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser... 2 1.2 Gasligninger... 3 Gaslovene SH ver. 1.4 Indhold 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser................... 2 1.2 Gasligninger...................... 3 2 Forsøgene 3 2.1 Boyle Mariottes lov.................. 4 2.1.1 Konklusioner.................

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

1. Varme og termisk energi

1. Varme og termisk energi 1 H1 1. Varme og termisk energi Den termiske energi - eller indre energi - af et stof afhænger af hvordan stoffets enkelte molekyler holdes sammen (løst eller fast eller slet ikke), og af hvordan de bevæger

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Metoder til beregning af en rakets højde

Metoder til beregning af en rakets højde Metoder til beregning af en rakets højde Mål At eleverne får viden om hvilke data, der skal indsamles for at beregne flyvehøjden på en raket. At eleverne får viden om, hvordan man kan beregne, hvor højt

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven:

Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Lærerorientering til opgaver pa Bakken og i Dyrehaven: Opgaverne er alle bygget op efter samme koncept; eleverne laver observationer i Dyrehaven og på Bakken og bruger derefter observationerne til at lave

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer Et koordinatsystem er et diagramsystem, der har to akser, en vandret akse og en lodret akse - den vandrette kaldes x-aksen, og den lodrette kaldes y-aksen. (2,4) (5,6) (8,6) Et punkt skrives altid som

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: PYRAMIDER I oldtiden regnede man med 7 underværker, hvilket var seværdigheder, som man fremhævede på grund af deres størrelse, skønhed og udseende. Kun et enkelt af disse

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO SRO Newtons afkølingslov og differentialligninger Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO 0 Abstract In this assignment I want to illuminate mathematic models and its use in the daily movement. By math

Læs mere

DET GYLDNE TÅRN. Men i Danmark er vi tøsedrenge sammenlignet med udlandet. Her er vores bud på en Top 6 (2010) over verdens vildeste forlystelser:

DET GYLDNE TÅRN. Men i Danmark er vi tøsedrenge sammenlignet med udlandet. Her er vores bud på en Top 6 (2010) over verdens vildeste forlystelser: DET GYLDNE TÅRN En forlystelse, der er så høj som Det gyldne Tårn, er meget grænseoverskridende for mange mennesker. Det handler ikke kun om den kraft man udsættes for, og hvad den gør ved kroppen. Det

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 institutionens/skolens

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

1. Arbejde. På figur 1.2 påvirker en kraft F en genstand, der bevæger sig fra s 1 til s 2. Den tilbagelagte strækning er dermed.

1. Arbejde. På figur 1.2 påvirker en kraft F en genstand, der bevæger sig fra s 1 til s 2. Den tilbagelagte strækning er dermed. 1 M2 1. Arbejde På figur 1.1 nedenfor trækker en person en båd efter sig. I hverdagssproget siger vi så, at personen udfører et arbejde. Når personen trækker i båden påvirkes den med en kraft. I fysik-sprog

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere