Skolestøtte til børn i familiepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolestøtte til børn i familiepleje"

Transkript

1 Skolestøtte til børn i familiepleje - En effektundersøgelse Luna Kragh Andersen, Cand. Scient. Soc., videnskabelig assistent, SFI Projektleder: Misja Eibergs, Cand.Psych., Ph.d. studerende

2 Dagens oplæg: Hvad ved vi om anbragte børns skolegang og uddannelse? (i dansk kontekst) Kan man gøre noget for at forbedre anbragte børns faglige kundskaber? Erfaringer fra tidligere undersøgelser. Hvad omhandler projektet: Skolestøtte til børn i familiepleje? Indsatserne i projektet

3 Hvad ved vi om anbragte børns skolegang? Knap (11.614) er anbragt udenfor hjemmet knap (9778) er i skolealderen (7-16 år) (Ankestyrelsen, 2013) BFU-undersøgelsen af årgang 1995 (SFI, 2008): ca børn anbragt udenfor hjemmet i 11 års-alderen

4 Kun knap halvdelen (47%) fulgte alm. undervisning i folkeskolen/privatskole Væsentligt større faglige vanskeligheder Over dobbelt så hyppigt trivselsmæssige problemer i skolen Kilde: Anbragte børns sundhed og skolegang, SFI 2008

5 Faget dansk: Kan barnet følge med fagligt i dansk? (vurderet af opholdsstedet) Anbragte 11-årige (%) Ikke-anbragte 11 årige (%) I høj grad I nogen grad I ringe grad/slet ikke 4

6 Faget matematik: Kan barnet følge med fagligt i matematik? (vurderet af opholdsstedet) Anbragte 11-årige (%) Ikke-anbragte 11 årige (%) I høj grad I nogen grad I ringe grad/slet ikke 4

7 Hvad ved vi om anbragte børn skolegang - Fortsat I 2014 har SFI igen undersøgt anbragte børn og unges trivsel (11-17 årige): Anbragte børn og unge har langt flere problemer i skolen, oplever flere skoleskift, og modtager oftere støtteundervisning Anbragte oplever selv at de ikke klarer sig godt fagligt i skolen Kilde: Anbragte børn og unges trivsel 2014, SFI

8 Fx vurderer 2 ud af 5 anbragte elever i 15-års-alderen sig selv som mindre gode i faglig skolesammenhæng. Blot 15 pct. mener, at de klarer sig virkelig godt. -> smitter af på de unges forventninger til fremtiden. Dobbelt så mange anbragte 15-årige forventer, at de ikke kommer til at tage en kompetencegivende uddannelse efter grundskolen.

9 Forhøjet risiko En svensk forløbsundersøgelse af alle personer født i Sverige mellem Langtidsanbragte børn har 3 gange højere risiko end den øvrige befolkning til at klare sig dårligt i skolen. dårligt : at man er blandt de dårligst præsterende 15 % i hele populationen Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) + Berlin et al. (2011)

10 Hvad med de anbragtes skole og uddannelse på lang sigt? Tidligere anbragte unge har meget forhøjet risiko for at være ufaglærte, blive kontanthjælpsmodtagere og komme på førtidspension. Stikprøve af alle tidligere anbragte unge fra årgang som 24 årige (SFI, 2011): Kilde: Tidligere anbragte som unge voksne, SFI 2011

11 Eksempler: Kun omkring halvdelen af de tidligere anbragte unge er som 24-årige i gang med uddannelse eller i beskæftigelse mod 90 procent af de øvrige 24-årige unge. Mere end 1 ud af 10 af tidligere anbragte unge er førtidspensioneret, når de er 24 år mod 1 ud af 100 af de øvrige 24-årige unge. Kilde: Tidligere anbragte som unge voksne, SFI 2011

12 Forhøjet risiko Har de anbragte elever dårligere skole-evner?

13 De kognitive evner De anbragte børn og unge præsterer under evne Svært at vurdere kognitiv formåen generelt blandt anbragte studier: tidlig deprivation, plasticitet og miljø etc. Den svenske forløbsundersøgelse: kognitive prøver ved optag i militæret i 17 års-alderen. Begrænsning: kun mænd, kun de der var til session, begrænset billede af kognitiv formåen Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) + Berlin et al. (2011)

14 Hvis man korrigerer for de unges kognitive formåen har de anbragte stadig 50% højere risiko for at ligge blandt de 15 % dårligste i 9. klasse i forhold til jævnaldrende med samme kognitive formåen Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) + Berlin et al. (2011)

15 Af de elever der ligger blandt de 15 procent dårligste, har de anbragte meget mindre chance for at komme i gang med en uddannelse end øvrige med samme karaktergennemsnit. Hvorfor?

16 Problemer med trivsel og adfærd? Mere end halvdelen af de anbragte børn er blevet mobbet/har mobbet Mere end hver tredje har koncentrationsproblemer Næsten halvdelen har haft konflikter med lærerne Mere end halvdelen har haft konflikter med kammeraterne halvdelen har haft psykiske problemer (f.eks. Tristhed, manglende selvtillid etc.) Kilde: Anbragte børns sundhed og skolegang, SFI 2008

17 Årsag eller virkning? Gustafsson et al. (2010): School, Learning and Mental Health: A Systematic Review Sammenhængen mellem skolepræstationer og adfærdsproblemer?

18 Uklart: Årsag: Adfærdsproblemer giver problemer med at få noget ud af skolen: adfærdsproblemer forstyrrer koncentrationen etc. Virkning: Problemer med at få noget ud af skolen giver adfærdsproblemer: Dårlige præstationer i skolen giver anledning til afvisning og konflikter med lærere og kammerater, hvilket leder til adfærdsproblemer etc. Skolestøtte kan derfor potentielt i nogle tilfælde faktisk afhjælpe adfærdsproblemer!

19 SkolFam undersøgelse: Ud af 25 børn præsterede 75% af børnene under deres faktiske kognitive formåen i svensk og matematik Deres SDQ problemscore (psykiske og adfærdsmæssige problemer) var ikke væsentligt lavere end i den almene svenske befolkning Kilde: Tideman et al. 2011

20 Konklusionen: Gaps in Knowledge Ikke adfærdsproblemer eller manglende potentiale som primær årsag.

21 Skolen nytter af flere årsager God skolegang giver voksenliv med mulighed samfundsdeltagelse og selvforsørgelse Skolen er også en vigtig beskyttelsesfaktor i forhold til sociale og psykologiske risici Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige)

22 Anbragte børn som voksne Både danske og internationale undersøgelser peger i samme retning Tidligere anbragte unge/voksne har forhøjet risiko for alvorlige sociale og psykologiske problemer i voksenlivet eksempler fra DK: Psykiatriske lidelser: ca. 15% har diagnose mod 4 % af øvrige 24-årige Kriminalitet: ca. 20% har mindst én dom mod knap 4% af de øvrige 24-årige. Kilde: Tidligere anbragte som unge voksne, SFI 2011

23 En langtidsanbragt ung som ikke færdiggør folkeskolen har: 12 gange større risiko for at ende i alvorlig kriminalitet 10 gange større risiko for at ende på overførselsindkomst end en langtidsanbragt ung, der går ud af skolen med karakterer over gennemsnittet når man korrigerer for køn og forældrevariabler. Kilde: Berlin et al. (2011)

24 Vinnerljung og Berlin peger på, at for langtidsanbragte børn er dårlige skolepræstationer den langt største risikofaktor for en lang række psykosociale udfald i voksenlivet. Stærkere end andre faktorer som f.eks. biologiske forældres uddannelsesbaggrund, misbrug og psykiske lidelser. Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) + Berlin et al. (2011)

25 Risikoratioen for psykosociale problemer i voksenlivet nedsættes mellem % bl.a. i forhold til selvmord, misbrug og kriminalitet, hvis man ikke hører til de dårligste 15% i skolen! God skolegang er bedre end terapi! (Misja) Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige)

26 Dagens dårlige nyhed: De voksnes lave forventninger kan bidrage til underpræstation: (Tidligere) manglende opmærksomhed på skolen ved anbringelser - Barnets reform Eks. Svensk studie (under udgivelse): kun 10 ud af 111 sagsbehandlere beskrev skole/uddannelse som et vigtigt fokus for arbejdet med anbragte børn. Kilde: Berlin et al.(2011)

27 Skandinaviske og internationale studier viser, at både plejeforældre, lærere og sagsbehandlere (og ofte børnene selv) har pessimistiske forventninger til anbragte børns skolepræstationer: Eks fra SkolFam: ud af 25 børn troede lærere og plejeforældre i 6 tilfælde, at børnene havde indlæringsvanskeligheder/lav IQ alle havde normal begavelse (WISC test) Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) + Berlin et al. (2011) + Tideman et al. 2011

28 Dagens gode nyhed: Skolepræstationer og kognitive evner kan påvirkes og forbedres med interventioner og skolestøtte! Det samme kan de voksnes og børnenes egne ambitioner og forventninger til adfærd og præstationer! Skolefokus i arbejdet og forskningen om anbragte børn, kan forbedre udfaldene for anbragtes livsforløb. Ph.d.projekt: Skolestøtte til børn i familiepleje

29 Hvordan kan man styrke faglig læring, kognitiv udvikling og inklusion? Afhjælpe og forebygge skolevanskeligheder Closing the Gap inspireret af bl.a. canadisk, svensk og engelsk forskning i skoleindsatser for anbragte børn SkolFam (Bo Vinnerljung) Kids in Care Project (Robert Flynn) The Letterbox Club (Rose Griffith)

30 Undersøgelsen: Ca. 150 plejebørn i 1-7. klasse - og deres plejefamilier og folkeskoler Samarbejde med 24 kommuner rundt om i DK (Region Hovedstaden, Sjælland og Syd) Projektet løber frem til 2018 (indsatser kører fra i skoleårene 2014/ /16)

31 Et randomiseret kontrolleret forsøg: To indsatsgrupper, og en kontrolgruppe (lodtrækning): Forældre som Lektiehjælpere LUKoP for skolen En gruppe, der ikke får en ekstra indsats Børn i familiepleje LUKoP for skolen Forældre som Lektiehjælpere Kontrol

32 Hvorfor trækker vi lod? Fordi børnene er fordelt med lodtrækning sikrer tilfældet at f.eks. skole- og familiefaktorer er fordelt ligeligt i grupperne, så de statistisk set er ens Forskelle mellem børnene udlignes: Indsatsen er den eneste forskel Den målte effekt skyldes derfor indsatserne alene

33 Lodtrækning er den mest sikre måde, at måle om indsatserne virker og skaber udvikling!

34 deltagerne: klasse (ved projektets start) Bor i familiepleje Går ikke i specialklasse Har ikke gennemgribende udviklingsforstyrrelser Plejeforældre forstår og taler dansk Ikke planlagt hjemtagelse inden sommerferien 2016

35 Indsatsen: Forældre som Lektiehjælpere Et forældrekursus i at støtte op om indlæring og lektielæsning derhjemme Plejeforældre som rollemodeller, skolefokus og faglig træning Elementer: Faglighed (viden), teknikker (praktik), adfærdsregulering (motivation og overkomme barrierer)

36 Et heldagskursus (januar 2015) 40 ugers hjemmeprogram, løbende opfølgning Materialer, læse app Samarbejde med Time2learn i Danmark

37 Inspireret af det canadiske Kids in Care program (Flynn et al. 2012) Evalueret i Canada som et lodtrækningsforsøg Gode resultater i læsning og matematik Review: Tutorprogrammer er generelt den mest gennemprøvede skoleindsats for anbragte Viser generelt positive resultater på tværs af metoder Kilde: Forsman & Vinnerljung, 2012

38 Hvad kræver Forældre som Lektiehjælpere? Plejeforældrene udfører indsatsen Skolen har ikke en aktiv rolle men kan bakke op: dialog, forslag til materialer etc.

39 Indsatsen: LUKoP for skolen LUKoP står for: Læring, Udvikling, Kognition og Pædagogik Inspireret af SkolFam i Sverige (17 svenske kommuner) (Tideman et al. 2011) Har i to svenske evalueringer (hhv. 25 og 24 børn - uden kontrolgruppe) vist lovende resultater i både matematik og svensk + i forhold til børnenes kognitive udvikling

40 Indsatsen: LUKoP for skolen Samarbejdsmodel mellem psykolog, speciallærer, barnets lærere og plejeforældre Uddannelsesplan: Grundig udredning, faglige (og sociale) målsætninger, individuelle forløb Inkluderende undervisning baseret på konkrete faglige behov Kontinuerlig opfølgning: viden, vejledning, struktur

41 LUKoP-Team laver udredning af eleven Udformning af uddannelsesplan Møder med LUKoP-teamet ca. hver 3. mdr. Speciallærer Psykolog Lærer Plejeforælder - - -

42 Fælles for de to skolestøttende indsatser Ruster de faggrupper/personer, der allerede er omkring barnet: Viden, fokus og forventninger. Det er de voksne der får nye værktøjer til at støtte barnet, og ikke barnet der skal passes ind. Udvikles og afprøves i Danmark. Det er indsatser, der er implementerbare på skolerne og kommunerne, når forskningsprojektet er afsluttet. Hjemmeside:

43 Effektmålingen Før- og eftermåling Mål: skolefærdigheder, kognitive funktioner og trivsel Test: skoletest i dansk og matematik, WISC IV, SDQ med flere Lærer og plejeforældre: spørgeskema

44 Tidsplan Aug til juni 2016 Indsatserne kører Jan. til dec Rekruttering af skoler og familier Aug. til dec Første måling jan. til juni 2016 Anden måling 2017 Udgivelse af SFI-rapport

45 Tak for opmærksomheden!

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Marts 2012 AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Analysens

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

TIDLIGERE ANBRAGTE SOM UNGE VOKSNE

TIDLIGERE ANBRAGTE SOM UNGE VOKSNE TIDLIGERE ANBRAGTE SOM UNGE VOKSNE 11:35 RIKKE FUGLSANG OLSEN TINE EGELUND METTE LAUSTEN 11:35 TIDLIGERE ANBRAGTE SOM UNGE VOKSNE RIKKE FUGLSANG OLSEN TINE EGELUND METTE LAUSTEN KØBENHAVN 2011 SFI DET

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

LÆRERE, UNDERVISNING OG ELEVPRÆSTATIONER I FOLKESKOLEN

LÆRERE, UNDERVISNING OG ELEVPRÆSTATIONER I FOLKESKOLEN LÆRERE, UNDERVISNING OG ELEVPRÆSTATIONER I FOLKESKOLEN 13:09 REDIGERET AF SØREN C. WINTER OG VIBEKE LEHMANN NIELSEN 13:09 LÆRERE, UNDERVISNING OG ELEVPRÆSTATIONER I FOLKESKOLEN REDIGERET AF: SØREN C.

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge Skatte- og Velfærdskommissionen Børn og unge Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.2. Målsætninger 4 2. Børn og unges trivsel 6 2.1. Fysisk og psykisk trivsel 6 2.1.1. Selvmord

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Af Ingegerd Jenner Løth, lærer Dansk forskning har i 40 år igen og igen slået fast, at det især er hjemmets lærende miljø, som er afgørende for, hvordan man klarer

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Børn Tidlige indsatser for børn og familier

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere