Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst"

Transkript

1 OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad (ReVUS). Til mødet var udsendt personlig invitation til nøgleaktører i regionens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.fl. Mødet blev indledt med en kort præsentation af vækst- og udviklingsstrategien af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Herefter fortalte adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center om, hvilke faktorer, der er væsentlige for, at en international virksomhed vælger at placere sig ihovedstadsregionen. Ud over omkostningerne blev særligt adgangen til en stor talentmasse nævnt som et parameter, der er af afgørende betydning. Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst Ved hver workshop indledte den vækstambassadør, som er udpeget af Region Hovedstaden med et kort oplæg. De fire vækstambassadører er: Sund vækst: Ulla M. Wewer, dekan, Københavns Universitet Grøn vækst: Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet Kreativ vækst: Morten Grauballe, direktør i Planeto AB Smart vækst: Niels Carsten Bluhme, områdedirektør for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, Albertslund Kommune I det følgende er gengivet de vigtigste punkter fra deltagernes drøftelser i workshops om de fire væksttemaer.

2 2. Tværgående temaer På tværs af de fire workshops var der tre gennemgående temaer, som alle var enige om, at der skal arbejdes videre med: 1. Styrket samarbejde Der skal i højere grad ske et samarbejde på tværs. Der gælder både mellem regioner og kommuner, kommunerne imellem og mellem private og offentlige aktører. Et større samarbejde er en forudsætning for, at der bliver mulighed for vækst og innovation i fremtiden. 2. Øget fokus på talentudvikling En tilstrækkelig talentmasse er en forudsætning for udviklingen. Der skal større fokus på at udvikle talenterne, både på uddannelserne og på arbejdsmarkedet. Derudover skal de talenter, som regionen allerede har, understøttes til yderligere at kunne udvikle sig, ligesom de skal tilbydes vilkår som sikrer, at de bliver i regionen og ikke eksempelvis tager til udlandet. 3. Større ambitionsniveau Regionen og dens aktører skal tænke stort, når nye projekter sættes i søen. Det gælder både inden for den digitale branche, hvor big data giver nye muligheder, men også i andre sektorer skal projekterne skaleres op, så de i højere grad understøtter innovation og bidrager til at sætte regionen på verdenskortet.

3 3. Sund vækst 1. Internationale talenter skal tiltrækkes Det er vigtigt, at der fremadrettet kan tiltrækkes internationale talenter til regionen. De er en forudsætning for at skabe vækst og innovation både i det offentlige og i virksomhederne. Det gælder talenter på alle niveauer, både eliteforskere, talenter på kandidat og phd-niveau samt de helt unge, der starter på bachelordelen af deres uddannelse. Som bidrag til at tiltrække internationale talenter skal Greater Copenhagen brandes som et godt sted at bo, leve og uddanne sig. 2. Big data skal i højere grad bruges i sundhedsvæsenet Der er behov for mere brugerdreven innovation inden for sundhedsområdet. Et oplagt sted, hvor det kan skabes, er ved at anvende big data i individualiserede behandlingsforløb. Der er i dag meget tilgængelig data om den enkelte patient, der sammenlignet med datasæt fra patienter med lignende lidelser kan lægges til grund for en bedre behandling. 3. Sundhedsmedarbejdernes viden skal inddrages Sundhedsmedarbejderne har en stor viden om, hvad der fungerer i praksis og i hverdagen. Det er vigtig viden, der kan anvendes i forhold til eksempelvis systematisk brugerdreven innovation. Det er derfor væsentligt at få opbygget procedurer og arbejdsgange, så man sikrer, at den væsentlige viden på praksisområdet ikke går tabt. 4. Flere samarbejder mellem det private og offentlige (OPP) Fokuserede projektforløb i offentlig-private partnerskaber medvirker til at skabe øget innovation i det offentlige sundhedsvæsen og bedre forretningsmuligheder for virksomhederne. Derfor skal OPP styrkes. Kontakten mellem behandlingssystem og virksomheder med erfaringer, der ofte er indsamlet ikke blot i Danmark men globalt, er inspirerende for begge parter. Virksomhederne bliver bedre til at ramme behandlingssystemets behov, og det offentlige sundhedsvæsen bliver inspireret til at forbedre og optimere sine processer. Begge dele resulterer i bedre og billigere behandlinger. 5. Den unikke viden i Danmark skal bruges som eksportvare Der er en unik viden om hjemmepleje i Danmark. Den skal fremmes. Der skal derfor fokus på, hvordan der skabes vidensmiljøer omkring hjemmeplejen, som kan bidrage til at gøre denne viden til en eksportvare, der kan sælges til andre lande med tilsvarende behov.

4 4. Grøn vækst 1. Regionens grønne indkøb skal øges og systematiseres Der mangler markedsdialog om brugen af de offentlige midler, og hvordan de kan understøtte målet om at være en grøn metropolregion. En intelligent offentlig efterspørgsel. På sundhedsområdet udvikles der velfærdsteknologi i forbindelse med offentlige indkøb, men regionen har ikke tilstrækkelig fokus på grønne indkøb. Der bliver ikke stillet krav om bæredygtighed i forbindelse med indkøb, og det er et must for at kunne understøtte udviklingen. Der er brug for TCO (totalomkostningsberegninger) og cirkulære modeller. Det vil drive grønne løsninger frem, fx på transportområdet og ved energirenovering. 2. Regionen skal brande sig på grøn vækst Der ligger en regional opgave i at brande grøn vækst og grønne løsninger. Det gælder både over for borgere og over for professionelle aktører som eksempelvis investorer og nye eksportmarkeder. Regionen har opsat målsætninger for at opnå en CO2 neutral energiforsyning og fossilfri transport, der kan bidrage til at brande Greater Copenhagen. 3. Offentlig-privat samarbejde og innovation skal styrkes Grøn innovation skal øges gennem en styrkelse af det offentlig-private samarbejde. Det kan eksempelvis ske ved, at det offentlige stiller problemer og udfordringer til rådighed, som private sammen med vidensinstitutioner kan udvikle løsninger til at løse. Det vil give en øget innovation, der vil styrke det grønne område. 4. Kommuner skal samarbejde om living labs som udstillingsvindue Der er behov for større og mere sammenhængende løsninger. Det kan ske ved at etablere demonstrationsprojekter, der går på tværs af kommunegrænser. Kommunerne kan på den måde i fællesskab være driver for grøn omstilling og vækst. Gennem living labs kan der stilles områder til rådighed for test- og demonstration af fx energibesparelser ved belysning. På den måde kan regionen blive et udstillingsvindue for grønne løsninger, som kan være med til at tiltrække virksomheder, knowhow og opkvalificere medarbejdere og indkøbere. 5. Grønne erfaringer og projekter skal bruges som eksportvare Arbejdet med jordforurening i Region Hovedstaden har givet en unik viden, som efterspørges andre steder i verden. På andre områder er der også interessante erfaringer, fx klimatilpasning. Denne viden og erfaringer fra hovedstadsområdet skal kunne eksporteres, fx i samarbejder, hvor Regionen Hovedstaden fungerer som partner.

5 5. Kreativ vækst 1. Der skal skabes bedre rammer for innovation Der er brug for bedre rammer for de kreative iværksættere, der kan drive innovationen ved at udvikle nye produkter og services. Det kan fx ske, ved at man tænker de mange erhvervs-fremmeaktører sammen. Ligeledes er der brug for at satse på at skabe stærkere private inkubationsmiljøer, som det fx er sket med Start-up Village på Amager. 2. Greater Copenhagen skal brandes stærkere for at tiltrække talent, virksomheder og turister Der er brug for at brande Greater Copenhagen stærkere som en kreativ metropol for at tiltrække talent, virksomheder og turister. Det er oplagt at udnytte den store internationale succes for dansk film og ny nordisk mad til at lave en strategisk brandingindsats afgreater Copenhagen. En indsats, der både vil til trække turister, men som også vil være interessant for virksomheder og internationale talenter. 3. Mere risikovillig kapital til kreative virksomheder: Der er brug for mere risikovillig kapital til at udvikle og skalere de kreative virksomheder i regioen og i Danmark. Der mangler en etableret og dedikeret venturefond rettet mod de kreative erhverv. Det kunne fx tænkes i sammenhæng med mulighederne for at tiltrække kapital fra investorer og business angels fra Silicon Valley. 4. Der skal tænkes langsigtet i talentudviklingen Virksomhederne lever af at kunne tiltrække kreative talenter, men hovedstaden halter bagefter på tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Der er brug for at lave en langsigtet og strategisk funderet indsats for at tiltrække og fastholde talenter i hovedstadsområdet. Indsatsen skal bygge på en undersøgelse af forskellige rammevilkår, og hvordan de påvirker tiltrækningen. 5. De kreative uddannelser skal integreres med erhvervsrettede uddannelser: Der er brug for at integrere de kreative uddannelser med erhvervsrettede uddannelser fx på CBS. Uddannelserne kan både integreres indholdsmæssigt, så de studerende eksempelvis udarbejder projekter i fællesskab. Eller det kan ske på institutionelt niveau, hvor uddannelserne i større udstrækning arbejder tæt sammen (fx i stil med Alto i Helsinki). Konkret samarbejde På workshoppen blev nævnt en konkret mulighed for at skabe et samarbejde. Helsingør Kommune tilbød, at værftshallerne kan bruges til kreative formål. Det kunne fx ske i et samarbejde med KEA, Danmarks medie og journalisthøjskole og Danish Fashion Institute, der alle udtrykte interesse for muligheden.

6 6. Smart vækst 1. Nye løsninger skal skabe så meget værdi, at datasikkerhed ikke står i vejen for dem Datasikkerhed og tillid til data er et vigtigt tema, når man arbejder med eksempelvis smart city-løsninger. En del borgere vil være bekymrede for privacy og security og kan have svært ved umiddelbart at se værdien i anvendelsen af data. Omvendt er der mange eksempler på, at folk er klar til at gå på kompromis ift. sikkerhed og beskyttelse af personlige data, hvis den leverede app eller service giver dem en merværdi. Derfor handler det om at udvikle applikationer og løsninger, som er så gode og brugbare, at sikkerhedsdiskussionen ikke kommer til at stå i vejen for innovationen. 2. Datainfrastruktur skal udbygges Der skal investeres i data-infrastrukturen, hvis data skal fungere som en vækstdriver. Data som sådan og infrastrukturen for data hænger tæt sammen. Det er derfor nødvendigt, at det offentlige arbejder på i stadig større udstrækning at skabe infrastruktur til at kunne offentliggøre data, der kan anvendes af private virksomheder. Samarbejder mellem det offentlige og private virksomheder i udlandet om data kan bruges som inspiration til at finde fælles løsninger. 3. Der skal samarbejde på tværs og projekterne skal være større Projekter inden for smart vækst skal finde sted i samarbejder, så alle ikke sidder og opfinder det samme i mange små enheder. Det er vigtigt at få samarbejder, der fungerer godt. Samarbejder på tværs af kommuner, region og private virksomheder. Organiseringen af den kollektive transport i hovedstadsregionen er et eksempel på et samarbejde med for mange parter, der ikke får den optimale gevinst ud af at arbejde sammen. En måde til at fremme samarbejdet kan være at etablere videnscentre, der kan understøtte arbejdet. Skalering af projekterne er afgørende. Både indholdsmæssigt og økonomisk. Der skal samles flere aktører inden man sparker big data-projekter i gang, fordi mængden af data er afgørende ift. det kommercielle interesse. Det skal være store projekter på tværs af myndighedsområder for at sikre, at der stadig er innovationskraft og global interesse for projekter fra regionen. 4. Talent efterspørges også talent til at omsætte data til forretning Der er efterspørgsel på specialister, som kan behandle og omsætte data. Særligt dataloger og uddannede med speciale i fx hardcore matematik, algoritmer mm. De skal i større udstrækning understøttes på uddannelsesinstitutionerne og i forskningsmiljøer. Men ikke kun specialisterne er vigtige. Der er også behov for talenter, som ikke nødvendigvis er specialister, men som evner at omsætte services og data til tjenesteydelser med fokus på kommercialisering og forretningsudvikling.

7 5. Internationale erfaringer skal anvendes i højere grad Der er behov for en øget internationalisering og for, at hovedstadsregionen i større udstrækning ser på og anvender erfaringer fra andre dele af verden. Der er gode erfaringer med big data og smart city fra bl.a. Singapore og Barcelona. Greater Copenhagen spiller en stor rolle, fordi samarbejdet er med til at give regionens kommuner en stærkere stemme ift. disse storbyer.

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere