Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. 1)"

Transkript

1 BEK nr 756 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. 1) I medfør af 4, stk. 6, 12, stk. 6 og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på: 1) Investeringsforeninger, SIKAV er og værdipapirfonde (i det følgende benævnt»danske UCITS«) og afdelinger heraf, der som masterinstitut eller feederinstitut indgår i en master-feeder-struktur. 2) De i nr. 1 nævnte danske UCITS valgte revisorer, når masterinstituttet og feederinstituttet har forskellige revisorer. 3) Investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer danske og udenlandske UCITS, der begge er etableret her i landet, og som masterinstitut eller feederinstitut indgår i den samme master-feederstruktur. Stk. 2. Ved forskellige revisorer, jf. stk. 1, nr. 2, forstås, at et masterinstitut og et feederinstitut ikke har valgt den samme nationale revisionsvirksomhed som revisor for institutterne. Kapitel 2 Aftale mellem et masterinstitut og et feederinstitut samt forretningsgange for administration af masterfeeder-strukturer 2. Når danske UCITS indgår i en master-feeder-struktur enten som masterinstitut eller som feederinstitut, skal den danske UCITS indgå en aftale som nævnt i 4, stk. 4, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og i artikel 60, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) med den anden danske eller udenlandske UCITS, der indgår i den samme master-feeder-struktur, om de i 3-9 nævnte forhold. Stk. 2. Administreres et masterinstitut og et feederinstitut af det samme investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, kan den i stk. 1 nævnte aftale som nævnt i 5, stk. 5, og artikel 60, stk. 1, tredje afsnit, i UCITS-direktivet, erstattes af selskabets forretningsgange, herunder interne regler om god forretningsskik, der skal sikre overholdelsen af de betingelser, som er fastsat i samt sikre, at feederinstituttet ikke investerer ud over grænsen på 20 pct. i masterinstituttet, jf. 154, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 55, stk. 1, i UCITS-direktivet, før de interne regler er trådt i kraft. Kapitel 3 Aftalens indhold Adgang til oplysninger 3. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal omfatte følgende om adgang til oplysninger: 1

2 1) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet en kopi af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation eller eventuelle ændringer heraf. 2) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal oplyse feederinstituttet om delegering af investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver til tredjemand, jf. 48, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., i lov om finansiel virksomhed og artikel 13 i UCITS-direktivet. 3) Hvis det er relevant, bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet interne operationelle dokumenter, fx om sin risikostyringsproces og sine rapporter om overholdelse af de regler, der gælder for masterinstitutter. 4) Bestemmelser om, hvordan og hvornår samt hvilke oplysninger masterinstituttet skal give feederinstituttet om masterinstituttets overtrædelser af lovgivning, fondsbestemmelser eller vedtægter og aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet. 5) Når feederinstituttet anvender afledte finansielle instrumenter til hedgingformål (dækket basis) bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet oplysninger om sin faktiske eksponering i forhold til afledte finansielle instrumenter, så feederinstituttet kan beregne sin egen samlede eksponering, jf. 160, stk. 3, nr. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. samt artikel 58, stk. 2, andet afsnit, litra a, i UCITS-direktivet. 6) Bestemmelser om, at masterinstituttet skal give feederinstituttet oplysninger om eventuelle andre aftaler om udveksling af oplysninger, som masterinstituttet har indgået med tredjemand, og hvis det er relevant, hvordan og hvornår masterinstituttet skal give feederinstituttet adgang til sådanne aftaler om udveksling af oplysninger. Et feederinstituts investering i et masterinstitut og mulighed for at overføre finansielle instrumenter til masterinstituttet som vederlag 4. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal omfatte følgende om feederinstituttets muligheder for at investere i masterinstituttet og eventuelt at overføre finansielle instrumenter til masterinstituttet som vederlag for andele: 1) Bestemmelser om, hvilke andele af masterinstituttet, dets afdelinger eller andelsklasser, der er til rådighed for feederinstituttets investeringer. 2) De gebyrer og omkostninger, som feederinstituttet skal afholde ved investering i masterinstituttet, og oplysninger om masterinstituttets eventuelle nedslag i eller eftergivelse af gebyrer eller omkostninger. 3) Hvis det er relevant, betingelserne for, at feederinstituttet ved aftalens indgåelse eller efterfølgende kan overføre aktiver til masterinstituttet som vederlag for andele. Et feederinstituts tegning og indløsning af andele, klager m.v. 5. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal omfatte følgende om standardhandelsordninger (standarder for emission og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele): 1) Koordinering af hyppighed og tidspunkt for beregning af den indre værdi og offentliggørelse af andeles priser, herunder emissions- og indløsningspriser. 2) Koordinering af feederinstituttets anmodning om tegning eller indløsning af andele eller fremsendelse af handelsordrer herunder, hvis det er relevant, formidleres eller andre tredjemænds rolle i den forbindelse. 3) Hvis det er relevant foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at andele i masterinstituttet eller feederinstituttet eller dem begge handles på et reguleret marked eller et sekundært marked. 4) Hvis det er nødvendigt, andre relevante foranstaltninger med henblik på at sikre, at masterinstituttet og feederinstituttet koordinerer tidspunktet for og offentliggørelse af den indre værdi for at undgå, at der opstår arbitragemuligheder, som kan realiseres ved brug af markedstimingstrategi, jf. artikel 60, stk. 2, i UCITS-direktivet. 2

3 5) Hvis masterinstituttets og feederinstituttets andele udstedes i forskellige valutaer, grundlaget for omregningen af kursen ved tegning og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele. 6) Afviklingsperiode og oplysning om betaling i forbindelse med tegning eller køb og indløsning eller tilbagekøb af andele i masterinstituttet, og når det sker efter aftale mellem parterne for at spare transaktionsomkostninger og undgå eventuelle negative skattemæssige konsekvenser, jf. artikel 60, stk. 4 og 5, i UCITS-direktivet, vilkårene for, at masterinstituttet kan indløse andele ved at overføre aktiver som vederlag, navnlig i tilfælde af masterinstituttets likvidation eller fusion. 7) Procedurer, der skal sikre, at forespørgsler og klager fra investorer eller deltagere, der ved en fejl er blevet sendt til masterinstituttet i stedet for til feederinstituttet eller omvendt, behandles på en passende måde. 8) Hvis masterinstituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til investorerne, og masterinstituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feederinstituttet, bestemmelser om vilkårene for dette. 9) Andre forhold, som parterne er enige om. Stk. 2. Aftalen kan henvise til relevante dele af masterinstituttets prospekt om emission og indløsning eller salg og tilbagekøb, hvis det, som masterinstituttet og feederinstituttet har aftalt, ikke er forskelligt fra det, der gælder for alle masterinstituttets ikke-feeder-deltagere. Oplysninger om udsættelse af indløsning og om fejl i den indre værdi m.v. 6. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal omfatte følgende vedrørende forhold, der påvirker handelsordninger: 1) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet og feederinstituttet skal give hinanden meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af tilbagekøb, indløsning, køb eller tegning af deres egne andele. 2) Masterinstituttets meddelelse om og foranstaltninger for at afhjælpe fejl ved prisfastsættelsen i masterinstituttet. Revisionserklæringer 7. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal indeholde følgende med hensyn til tilrettelæggelsen af revisors afgivelse af revisionserklæringer: 1) Hvis masterinstituttet og feederinstituttet har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske rapporter. 2) Hvis masterinstituttet og feederinstituttet har forskellige regnskabsår, foranstaltninger, som sikrer, at masterinstituttet giver feederinstituttet de nødvendige oplysninger, der sætter feederinstituttet i stand til at udarbejde sine periodiske rapporter til tiden, og at masterinstituttets revisor kan udarbejde en foreløbig erklæring pr. datoen for afslutningen på feederinstituttets regnskabsår, jf. 99, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, i UCITS-direktivet. Oplysning om ændringer 8. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal omfatte følgende med hensyn til ændringer af eksisterende forhold: 1) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal underrette om påtænkte eller gennemførte ændringer af sine fondsbestemmelser eller vedtægter, sit prospekt og sin centrale investorinformation, hvis disse er forskellige fra de procedurer for underretning af investorerne, der er fastlagt i masterinstituttets fondsbestemmelser, vedtægter eller prospekt. 2) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal underrette om en planlagt eller foreslået likvidation, fusion eller spaltning. 3

4 3) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet henholdsvis feederinstituttet skal underrette om, at det er ophørt med eller vil ophøre med at opfylde betingelserne for at være et masterinstitut eller et feederinstitut. 4) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet henholdsvis feederinstituttet skal underrette om, at det agter at udskifte sit investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, sit depotselskab, sin revisor eller en tredjemand, der har mandat til at varetage investeringsforvaltnings- og risikostyringsopgaver. 5) Bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttet skal underrette om andre ændringer af eksisterende forhold, som det tager initiativ til. Lovvalg 9. Aftalen mellem et masterinstitut og et feederinstitut, jf. 2, stk. 1, skal, når de begge er etableret her i landet, foreskrive, at dansk lovgivning finder anvendelse på aftalen, og at begge institutter er enige om, at alene danske domstole har kompetence ved tvister mellem institutterne. Stk. 2. Aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet, jf. 2, stk. 1, skal, hvis kun masterinstituttet eller feederinstituttet er etableret her i landet, foreskrive, at den gældende lovgivning enten er lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor masterinstituttet er etableret, eller lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union, eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået samarbejdsaftale med på det finansielle område, hvor feederinstituttet er etableret, og at begge parter er enige om, at alene domstolene i det land, hvis lovgivning de har bestemt er gældende for aftalen, har kompetence ved tvister mellem institutterne. Kapitel 4 Investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange (interne regler for god forretningsskik) for administration af master-feeder-strukturer 10. Når både et masterinstitut og et feederinstitut administreres af det samme investeringsforvaltningsselskab, og det er besluttet, at aftalen, jf. 2, stk. 1, erstattes af investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, skal forretningsgangene opfylde de i nævnte krav. Investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange Interessekonflikter 11. Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange, jf. 2, stk. 2, skal omfatte relevante foranstaltninger til at afbøde interessekonflikter, der eventuelt kan opstå mellem et masterinstitut og et feederinstitut eller mellem et feederinstitut og andre af et masterinstituts investorer, for så vidt som sådanne interessekonflikter ikke i tilstrækkelig grad imødegås ved de foranstaltninger, som investeringsforvaltningsselskabet har iværksat for at opfylde kravene i medfør af 101, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, og artikel 12, stk. 1, litra b, og artikel 14, stk. 1, litra d, i UCITS-direktivet samt kapitel III i Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab. Et feederinstituts investering i og mulighederne for at overføre finansielle instrumenter til et masterinstitut 12. Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, jf. 2, stk. 2, skal omfatte følgende med hensyn til et feederinstituts investering i et masterinstitut og 4

5 eventuelle overførsler af aktiver i form af finansielle instrumenter i masterinstituttet som vederlag for andele: 1) Bestemmelser om, hvilke andele af masterinstituttet, dets afdelinger eller andelsklasser der er til rådighed for feederinstituttets investeringer. 2) De gebyrer og omkostninger, som feederinstituttet skal afholde ved investering i masterinstituttet, og nærmere oplysninger om masterinstituttets eventuelle nedslag i eller refusion af gebyrer eller udgifter. 3) Hvis det er relevant, betingelserne for, at feederinstituttet ved aftalens indgåelse eller efterfølgende kan overføre aktiver til masterinstituttet. Et feederinstituts tegning og indløsning af andele m.v. 13. Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, jf. 2, stk. 2, skal omfatte følgende om standardhandelsordninger (standarder for emission og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele): 1) Koordinering af hyppighed og tidspunkt for beregning af den indre værdi og offentliggørelse af andeles priser, herunder emissions- og indløsningsprisen. 2) Koordinering af feederinstituttets anmodning om tegning eller indløsning af andele eller fremsendelse af handelsordrer, herunder, hvis det er relevant, formidleres eller andre tredjemænds rolle i den forbindelse. 3) Hvis det er relevant, foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til, at andele i et af masterinstituttet eller feederinstituttet eller dem begge handles på et reguleret marked eller et sekundært marked. 4) Andre relevante foranstaltninger med henblik på at sikre, at masterinstituttet og feederinstituttet koordinerer tidspunktet for og offentliggørelse af den indre værdi for at undgå, at der opstår arbitragemuligheder, som kan realiseres ved brug af en markedstimingstrategi, jf. artikel 60, stk. 2, i UCITS-direktivet. 5) Hvis masterinstituttet og feederinstituttet udsteder andele i forskellige valutaer, grundlaget for omregning af kursen ved tegning og indløsning eller salg og tilbagekøb af andele. 6) Afviklingsperiode og oplysning om betaling i forbindelse med tegning eller køb og indløsning eller tilbagekøb af andele i masterinstituttet, og når det sker efter aftale mellem parterne for at spare transaktionsomkostninger og undgå eventuelle negative skattemæssige konsekvenser, jf. artikel 60, stk. 4 og 5, i UCITS-direktivet, vilkårene for, at masterinstituttet kan indløse andele ved at overføre aktiver til feederinstituttet som vederlag for andele, navnlig i tilfælde af masterinstituttets likvidation eller fusion. 7) Hvis masterinstituttets fondsbestemmelser eller vedtægter og prospekt giver det visse rettigheder eller beføjelser i forhold til investorerne, og masterinstituttet vælger at begrænse eller give afkald på udøvelsen af alle eller visse af sådanne rettigheder og beføjelser i forhold til feederinstituttet, bestemmelser om vilkårene for dette. Stk. 2. Forretningsgangene kan henvise til relevante dele af masterinstituttets prospekt om emission og indløsning eller salg og tilbagekøb, hvis det, som masterinstituttet og feederinstituttet har aftalt, ikke er forskelligt fra det, der gælder for alle deltagere i masterinstituttet, som ikke er feederinstitutter. Oplysninger om udsættelse af indløsningen m.v. og om fejl i den indre værdi 14. Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange, jf. 2, stk. 2, skal omfatte følgende med hensyn til begivenheder, der påvirker handelsordninger: 1) Bestemmelser om hvordan og hvornår et masterinstitut og et feederinstitut skal give meddelelse om midlertidig udsættelse og genoptagelse af indløsning, tilbagekøb, tegning eller køb af deres egne andele. 5

6 2) Masterinstituttets meddelelse om og foranstaltninger for at afhjælpe fejl ved prisfastsættelsen i masterinstituttet. Revisionserklæring 15. Et investeringsforvaltningsselskabs forretningsgange, jf. 2, stk. 2, skal omfatte følgende med hensyn til tilrettelæggelse af revisors afgivelse af revisionserklæringer: 1) Hvis et feederinstitut og et masterinstitut har samme regnskabsår, koordinering af udarbejdelsen af deres periodiske rapporter. 2) Hvis et feederinstitut og et masterinstitut har forskellige regnskabsår, foranstaltninger, som sikrer, at feederinstituttet får de fornødne oplysninger fra masterinstituttet, så det er i stand til at udarbejde sine periodiske rapporter til tiden, og at masterinstituttets revisor kan udarbejde en foreløbig erklæring pr. datoen for afslutning af feederinstituttets regnskabsår, jf. 99, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, i UCITS-direktivet. Kapitel 5 Revisorers aftale om udveksling af oplysninger 16. En revisor for en dansk UCITS, der indgår i en master-feeder-struktur, skal indgå en aftale om udveksling af oplysninger med revisoren for det andet institut, der indgår i master-feeder-strukturen, når institutterne har forskellige revisorer, jf. 2, stk. 2. Aftalens indhold 17. En aftale om udveksling af oplysninger mellem et masterinstituts revisor og et feederinstituts revisor, jf. 16, skal omfatte følgende: 1) Angivelse af, hvilke dokumenter og kategorier af oplysninger de to revisorer skal udveksle rutinemæssigt. 2) Angivelse af, om den ene revisor skal give de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i nr. 1 til den anden, eller de skal udleveres efter anmodning. 3) Angivelse af, hvordan og hvornår masterinstituttets revisor skal sende oplysninger til feederinstituttets revisor samt fristerne herfor. 4) Koordinering af revisorernes involvering i de respektive investeringsinstitutters procedurer for regnskabsafslutning. 5) Angivelse af, hvad der skal betragtes som uregelmæssigheder, der skal oplyses om i masterinstituttets revisors revisionserklæring, jf. 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, andet afsnit, i UCITS-direktivet, hvorefter revisoren for feederinstituttet især tager hensyn til eventuelle uregelmæssigheder, som er nævnt i revisionserklæringen vedrørende masterinstituttet og om deres konsekvenser for feederinstituttet. 6) Bestemmelser om, hvordan og hvornår ad hoc-anmodninger om bistand indbyrdes mellem revisorer skal håndteres, herunder en anmodning om yderligere oplysninger om uregelmæssigheder, der oplyses om i masterinstituttets revisors revisionserklæring. Stk. 2. Aftalen, jf. 16, skal omfatte bestemmelser om udarbejdelse af revisionserklæringerne, jf. 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, og artikel 73 i UCITS-direktivet, og om, hvordan og hvornår revisionserklæringen skal forelægges for masterinstituttet og udkast til den for feederinstituttets revisor. Stk. 3. Hvis masterinstituttet og feederinstituttet ikke afslutter regnskabsåret på samme dato, skal aftalen, jf. 16, omfatte bestemmelser om, hvordan og hvornår masterinstituttets revisor skal udarbejde ad hoc-revisionserklæring, jf. 99, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 62, stk. 2, første afsnit, i UCITS-direktivet, og sende den og udkast til den til feederinstituttets revisor. 6

7 Lovvalg 18. Aftalen mellem et masterinstituts revisor og et feederinstituts revisor skal, hvis masterinstituttet og feederinstituttet har indgået en aftale i overensstemmelse med 2, stk. 1, omfatte, at det lands lovgivning, der finder anvendelse på institutternes aftale, jf. 9, også finder anvendelse på revisorernes aftale, jf. 16, og at begge revisorer er enige om, at alene det pågældende lands domstole har kompetence ved tvister mellem revisorerne. Stk. 2. Når aftalen mellem masterinstituttet og feederinstituttet er blevet erstattet af investeringsforvaltningsselskabets forretningsgange for administration af master-feeder-strukturer, jf. 2, stk. 2, skal aftalen mellem revisorerne foreskrive, at den lov, der finder anvendelse på aftalen om udveksling af oplysninger mellem de to revisorer, enten er lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor masterinstituttet er etableret, eller lovgivningen i det medlemsland i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor feederinstituttet er etableret, hvis der er tale om forskellige medlemsstater, og at begge revisorer er enige om, at det alene er domstolene i det land, hvis lovgivning gælder for aftalen, der har kompetence ved tvister mellem revisorerne. Kapitel 6 Metoder for udlevering af oplysninger til investorer 19. En dansk UCITS, der allerede udøver virksomhed og herefter får tilladelse som feederinstitut, eller som har fået tilladelse til at investere i et nyt masterinstitut, skal give investorerne de oplysninger, der fremgår af 12, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 64, stk. 1, i UCITS-direktivet, på papir eller på et andet varigt medium. Stk. 2. Hvis oplysningerne skal udleveres til alle eller nogle af investorerne på et andet varigt medium end papir, skal følgende betingelser opfyldes: 1) Udleveringen af oplysningerne skal foregå på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningerne mellem investoren og den danske UCITS henholdsvis dens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab udføres eller skal udføres. 2) Den investor, som oplysningerne skal gives til, skal specifikt vælge at få oplysningerne på et andet varigt medium end papir, når den pågældende får valget mellem oplysninger på papir eller på et andet varigt medium. Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 anses udlevering af oplysninger ved hjælp af elektronisk kommunikation for at være foregået på en måde, der er passende i forhold til, hvordan forretningsrelationerne mellem den danske UCITS henholdsvis dens investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab og investoren videreføres eller skal videreføres, hvis der er dokumentation for, at investoren har adgang til internettet med jævne mellemrum. Hvis investoren opgiver en -adresse med henblik på de pågældende forretninger, betragtes det som en sådan dokumentation. Stk. 4. Fremgår de i stk. 1 nævnte oplysninger af indkaldelsen til en generalforsamling, der skal træffe beslutning om at ændre en dansk UCITS formål således, at den kan investere som feederinstitut, eller fordi det masterinstitut, feederinstituttet investerer i, fremgår af den danske UCITS vedtægter, kan indkaldelsen erstatte den nævnte udlevering af oplysninger på papir eller anden måde, jf. stk. 2. Kapitel 7 Straffebestemmelse 20. Overtrædelse af 3-4, 5, stk. 1, 6-12, 13, stk. 1, 14-18, og 19, stk. 1 og 2 straffes med bøde. 7

8 Kapitel 8 Ikrafttræden 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 14. december 2012 om master-feeder-strukturer m.v. ophæves. Finanstilsynet, den 17. juni 2014 ULRIK NØDGAARD / Anna Frost-Jensen 8

9 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2010/44/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure, EU-Tidende 2010, nr. L 176, s

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 17. maj 2010 (20.05) (OR. en) 9849/10 EF 46 ECOFIN 280

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 17. maj 2010 (20.05) (OR. en) 9849/10 EF 46 ECOFIN 280 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. maj 2010 (20.05) (OR. en) 9849/10 EF 46 ECOFIN 280 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 10. maj 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS m.v. 1)

Bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS m.v. 1) BEK nr 1481 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 235 1 i lov nr. 456 af 18.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1) LBK nr 1154 af 19/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 532

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1) LBK nr 1051 af 25/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) I medfør af 126 e, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 1164 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 44

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 44 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 16 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni juni Nr (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

2013 Udgivet den 13. juni juni Nr (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 615. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1)

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1) BEK nr 1171 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. 1) BEK nr 1727 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0009 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1)

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1) BEK nr 1428 af 03/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet j.nr. 1910-0026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør 1)

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør 1) BEK nr 649 af 31/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00028 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere