Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune"

Transkript

1 Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV

2 Hvordan kan vi som pædagogisk personale påvirke børns digitale dannelse og kompetencer? Børns digital dannelse. Digitale medier er blevet et livsvilkår for børn i dag. It findes alle steder, og det er om vi vil det eller ej en stor del af de fleste børns hverdag...at digitale medier er en integreret del af børns og unges hverdagsliv i dag og dermed også har en helt særlig betydning i et kultur-, dannelses- og læringsperspektiv. ( ) Digitalisering er et vilkår, derfor bør digitale kompetencer ligestilles med almene kompetencer som læsning, skrivning, matematik og fremmedsprog. I et moderne samfund er det kort sagt lige så vigtigt at kunne håndtere digitale teknologier som det at kunne læse, skrive, regne og have en sund krop. ( ) De digitale funktionelle færdigheder er i dag en forudsætning for at udvikle indsigt i at forstå sig selv og sin omverden i et kulturelt perspektiv, og digital dannelse handler også om at kunne bruge de digitale værktøjer og medier på kreative og kritiske måder. (Christensen og Søndergaard) De fleste børn i dag kender til at bruge teknologien til at spille. Og som underholdning er det fint, men det lærer ikke børnene at arbejde fokuseret, reflekteret og analyserende med it. Det fremmer altså ikke deres digitale dannelse. Derfor kan og skal vi som pædagogisk personale hjælpe børnene til at lære nye perspektiver i arbejdet med it. Vi skal støtte børnenes dannelse på alle måder, dermed også deres digitale dannelse. De digitale færdigheder handler om det at betjene en computer, ipad, internettet osv. Der er tale om simple færdigheder som at logge på, chatte, skrive osv. Digital dannelse og kompetence er det at forholde sig kritisk, analyserende og reflekterende til informationer og resultater. Det er vigtigt her at lære at forholde sig til egne og andres intentioner. Formålet med digital dannelse er at støtte børnenes udvikling til at opnå en indsigt i, hvad it kan bruges til, og hvad brugen af it gør ved dem. Børnene skal som en del af deres digitale dannelse udvikle kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og evne til at fortolke. Børnene skal lære at indgå i trygge og værdiskabende fælleskaber i den digitale verden. (Nyboe, Digital Dannelse, 2009) Denne proces i digital dannelse- og kompetenceudvikling starter, mens børnene er helt små. Derfor må vi i daginstitutionerne også tage ansvar for at støtte op om og bidrage til denne dannelse. Det kræver imidlertid aktive, reflekterende pædagogiske til- og fravalg af medier og metoder. Vi skal i samspil med barnet vælge det redskab, som bedst løser en opgave. Pædagogen skal sætte rammerne for børnenes læring og dannelse også på det digitale område. I daginstitutioner handler digital dannelse om på en legende og udforskende måde at give børnene en oplevelse af it som endnu et middel til at kunne opleve eller udtrykke sig på. 1

3 Pædagogisk it ift. arbejdet med læreplanstemaer. Udvikling af børns digitale kompetencer og dannelse kan inddrages og bruges i alle de læreplanstemaer, som er beskrevet i Dagtilbudsloven: Barnets alsidige personlige udvikling At møde digitale medier allerede i børnehaven forbereder børn og unge på deres digitale liv og verden og skaber grundlag for børnenes videre læring, udvikling og dannelse. (Broström 2004, 35-36) Digitale medier er allerede en stor del af børns hverdag og liv i dag, så it må anses som en del af barnets alsidige personlige udvikling. It spiller allerede så stor en rolle, at manglende fokus på pædagogisk it vil give børnene en mangel i deres udvikling og læring. De børn, som først præsenteres for it i skolen vil i forhold til andre børn opleve manglende færdigheder og kompetencer i brugen af dette. Pædagogisk it skal støtte børnene i at lære at lære sig med it og digitale medier. Sociale kompetencer It, computere, ipad mm er en magnet for mange børn. Børn har en naturlig fascination og nysgerrighed, som kan støtte deres sociale kompetencer. I arbejdet med it opleves det gang på gang, at børn søger sammen i nye relationer og grupper på tværs af eksisterende relationer. It bliver det fælles tredje, som er med til at udvikle sociale kompetencer, samarbejdsevne og relationer enten i selvvalgte grupper eller i grupper udpeget af pædagogen. Børnene er i mesterlære hos hinanden. De lærer af hinanden og lærer ved at lære fra sig. Sprog Både billedsprog, kropssprog og det tale sprog kan udvikles ved brug af pædagogisk it. Ved udvælge at en konkret aktivitet eller app, kan pædagogen målrette aktiviteten til det enkelte barn / den enkelte gruppe af børn. Der kan være fokus på fortælling, videooptagelse eller lyd. Der kan også gøres brug af eksisterende eller hjemmelavede spil, hvor sprog kan udvikles. Børn med sproglige vanskeligheder kan tilbydes nye udtryksmuligheder og der igennem styrke deres selvværd. Ved brug af video og lydoptagelser kan det for børn være en øjenåbner at lytte til/se sig selv. De kan blive bevidste om hvordan de taler og hvilke ord de bruger. Krop og bevægelse Senere i denne opgave følger et eksempel på en skattejagt lavet på ipad, hvor en gruppe børn har været i skoven og har løst opgaver stillet på ipad. Det er et eksempel på pædagogisk it sat sammen med krop og bevægelse. Et andet eksempel kan være at filme børns fysiske aktiviteter og bagefter gense det på film. Der kan søges inspiration til dans, lege, musik og bevægelse på internettet, så børnene oplever fysisk aktivitet sat sammen med brugen af it. Naturen og naturfænomener Billeder og filmoptagelser af dyr og planter er en aktivitet, som børn elsker. Bagefter kan de gense deres indhentede informationer og bruge det til f.eks. emnearbejde, tegning, collage, lege, teater osv. Børn kan også være med til at søge informationer om emner på internettet for senere at bruge billeder og info til at 2

4 arbejde konkret med et tema. En ipad med netadgang kan komme med på tur, hermed bliver det muligt at søge informationer om noget man oplever mens man er afsted. Kulturelle udtryksformer og værdier Kulturelle udtryksformer og værdier kan på mange måder kobles sammen med brugen af pædagogisk it. Igen kan børnene være med til at søge informationer på internettet. De kan også bruge it til at beskrive egen kultur, traditioner og værdier. Der kan laves video af traditioner som jul eller fastelavn i daginstitutionen eller børnenes hjem. Det kan give anledning til samtale, fællesskab og læring omkring kultur og forskelligheder. At kunne bruge forskellige udtryksformer så som; tale, kropssprog, bevægelse og it, skrift og billeder er blevet en vigtig kompetence i vores teknologiske samfund. Ved selv at være producenter får børnene et godt afsæt for bedre selv at kunne forstå/analysere andres medialiserede udtryk. Pædagogisk it som redskab til at fremme et inkluderende læringsmiljø. Inklusion fællesskabets pædagogik, hvor man opløser skellet mellem os og dem. Vi arbejder ikke kun med individet, men med det sociale miljø og med at tilføre ressourcer til børnegruppen, som det enkelte barn skal være i. og skriver videre: Inklusion er ikke kun rettet mod børn med særlige behov eller børn i udsatte positioner. Inklusion er en proces, i hvilken forskellighed bliver en grundlæggende betingelse for alles læring og udvikling (Madsen, Inklusionens Pædagogik, 2009) I vores institutioner skal vi skabe børnefælleskaber, hvor alle børn får mulighed for at være deltagere og at udvikle sig i fællesskab med andre. I forhold til børn i udsatte positioner kan brugen af ipad eller et andet digital medie i institutionerne være med til at sikre disse børn en plads i et børnefælleskab. Vi skal her være en deltagende pædagog, som har gjort sig nogle tanker om, hvad netop det pågældende barn har brug for. Børnene udvikler en kultur omkring brugen af forskellige app s. De sociale relationer/børnefællesskaber opstår, når børnene deler deres erfaringer og inspireres af hinanden f.eks. i forbindelse med brug af en app. De taler om det i en gruppe og kan hjælpe med nye tips og derved hjælpe hinanden videre. Dette kaldes også mesterlære. Inklusion handler om at give alle børn en plads i børnefælleskabet og give dem en rolle i institutionen. Dette kan gøres ved at fokusere på deres ressourcer og styrker og ved at lave aktiviteter, hvor alle får mulighed for at deltage på deres niveau. Der findes en masse app s til ipad, og det er pædagogens opgave at finde app s som netop styrker det pågældende barn og hjælper barnet med at opnå succes i et børnefællesskab. Når dette lykkedes kan et barn i sårbare positioner få rollen som deltager og bidragsyder på en ny måde. Vi kan bruge teknologien til at lave sociale aktiviteter eller bruge teknologien til at skabe med, som styrker børnefællesskabet og sikrer børn i udsatte positioner en plads. Ida Kornerup fra UCC, ph.d. i uddannelsesforskning: Institutioner skal være dynamiske og tilpasse sig efter den børnegruppe, de til enhver tid har. Børn og forældre skal ikke tilpasse sig efter pædagogikken, hvis institutionerne skal skabe reel inklusion. Børn, der tidligere gik i specialinstitutioner, skal nu rummes i almindelige børnehaver. Det kræver en mentalitetsændring. Børnehaver skal gøre op med tankegangen om, at de har en bestemt pædagogik. Jens Andersen, psykolog, professionshøjskolen UCN: Når børn ikke kan inkluderes, så er det ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes eller ej. Det er en egenskab i fællesskabet. 3

5 It kan være med til at skabe børnefællesskaber, hvor børn i udsatte positioner skaber sig en ny rolle. Børnene kan komme ud af de båse hvor de er blevet placeret dels af de andre børn dels af personalet omkring dem. Når dette sker er fællesskabet på vej mod at ændre sig og inklusionen kan lykkedes. Pædagogisk it er et nyt redskab i daginstitutioner. Det samme er fokusområdet, inklusion. Disse to begreber kan fint forenes i et udviklende læringsmiljø. Vi skal være parate til omstilling, så vi konstant tilpasser os de enkelte børns niveau og interesser. Det pædagogiske personale skal være klar til at lære nyt, at samarbejde og dele vores viden og udvikle vores syn på barn/voksen rollen ved it har barnet nogle gange en viden, som vi kan drage nytte af. P.t er vores ipads i institutionen stadig nye for børnene og meget populære og derfor er det et nemt redskab til at skabe inklusion. IPad samler børnene, og der vil automatisk opstå et børnefællesskab omkring den. Her er vi som pædagoger garanter for, at der udvikles en kultur mellem børnene, der involverer og inddrager alle deltagere. Det at være åben overfor udvikling og holdningsændringer hindrer ikke den enkelte institution i at arbejde ud fra grundlæggende værdier. Vi synes det er vigtigt at holde fast i institutionens grundlæggende værdier, men vi skal altid være åbne for forandringer og nye vinkler. Livslang læring er et grundvilkår da vores verden er i konstant forandring. Rollen som it-inspirator i forhold til ovenstående. Fra Favrskov kommunes it-strategi, om rollen som it-inspirator: De pædagogiske it-inspiratorer skal: Udvise en proaktiv vejlederrolle i forhold til det øvrige pædagogiske personale. Være institutionens vågne øje og fremme praksisudvikling i forhold til digitale lege og læringsformer og digital dannelse. Deltage aktivt i udarbejdelse af en it-handleplan for enheden. På personale-weekend d april 2013 for Søndervang 1 s personale stillede vi personalet et spørgsmål om, hvordan de mente at vi, som it-inspiratorer kunne bruges. Der kom følgende gode bud: Videns deler, underviser, rollemodel. Guide, vejlede, besvare spørgsmål. Ansvarlig for køb af app s, fast rådgivnings-tid hvor vi kan hjælpe, holde sig ajour med udviklingen på området. Alle disse punkter går godt i spænd med Favrskov kommunes målsætning på området. Det er helt klart nogle store forventninger til os, som it-inspiratorer. Men vi er fast besluttet på at vi vil udvikle os sammen med projektet. Kim Byrding talte om på vores første kursusgang, hvordan vi kunne have forskellige roller i forhold til at være sammen med børnene omkring it. 4

6 På samme måde tænker vi, at vores rolle som it-inspiratorer kan udformes. Gå bagved: Her går vi bagved kollegaerne. Vi er tilgængelige, hvis der opstår problemer. Men det er kollegaerne som selv styrer brugen af valgte medie. Gå ved siden af: Her går vi sammen med kollegaerne. Vi guider, vejleder dem og besvarer deres spørgsmål. Vi lærer sammen og finder sammen løsninger på problemer. Vi taler sammen om hvilke app s kollegaerne kunne tænke sig og hvilke pædagogiske tanker de/vi har omkring brugen af pågældende app. Gå foran: Her går vi foran kollegaerne. Vi underviser dem, deler vores viden og er en god rollemodel. Vi er forgangs-kvinder og holder fast i brugen af it i hverdagen i arbejdet med vores læreplanstemaer. Vi skal sikre, at al personalet kommer omkring den digitale dannelse. Personalet skal selv være rollemodeller og de skal hjælpe og guide børnene omkring brugen af fx billeder, video m.v. tale aktivt om hvad der kan gøre andre børn kede af det og gennem samtalen være medskabende i børnenes digitale dannelse. Vi skal med andre ord sammen med børnene sætte rammerne omkring brugen af medier i institutionen. Blandt de voksne skal der være et undersøgende fællesskab og der skal være mesterlære de voksne i mellem. Praktisk projekt Skattejagt med brug af ipad. For at inddrage it i dette forløb, valgte vi at bruge ipad til at løse opgaverne i skattejagten. I dette forløb var der flere læreplanstemaer, der kom i spil, nogle mere end andre. Den sproglige udvikling kom i spil, da børnene var medskabere, både under skattejagten men også til sidst, hvor der var nogle udvalgte børn, der blev interviewet. Da de sammen skulle løse opgaverne, kom deres sociale kompetencer i spil. Der var et godt samarbejde trods aldersspredningen, som var fra 3-6 år. Da de alle mere eller mindre frygtede kaptajn Kurt, lavede de en pagt om, at de skulle beskytte hinanden. De følte alle et stort ejerskab for skattejagten, hvilket også tydeligt kunne ses bagefter. Endeligt vil vi nævne læreplanstemaerne, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Skattejagten forgik ude i skoven, hvor opgaverne omhandlede de ting der er ude i naturen, så som blade, pinde og grankogler, samt at genkende dyre lyde. Vi valgte at inddrage ipad i skattejagten, fordi vi, som pædagoger, ville lave et aktivt it-forløb med fokus på både it og bevægelse. Samtidigt ville vi styrke børnene digitale dannelse og kompetencer på en ny og anderledes måde. Herunder følger en smittemodel fra skattejagten. 5

7 SMITTE- modellen Sammenhæng De digitale medier er blevet et livsvilkår for børn i dag og fylder en stor del i børnenes hverdag. For at implementere ipad i daginstitutionen og for at gøre børnene fortrolige med brug af denne, har vi valgt at lave en skattejagt med ipad. Nogle af børnene er vant til at anvende ipad eller andet it, mens det for andre børn er helt nyt. Mål At give alle børn adgang til it og støtte børnene i digital dannelse og kompetencer. At give dem indsigt i nogle af ipad ens muligheder, så de lærer at bruge forskellige funktioner, samt at give dem en større fortrolighed med brugen at ipad en. Tiltag Der laves en bog i app en, Book Creator, hvor der både er beskrivelser og opgaver. Denne bog bruges under hele skattejagten. Skattekort i karton. Skat, en trækiste med skatten i. Sørøver tøj/ hovedbeklædning til alle børn, som de fik på i begyndelsen af skattejagten. Skatten gemmes i et sted udenfor. Introducere skattejagten for børnene og vise dem de nødvendige funktioner på ipad. De voksne skal være med-deltagere og sørge for at alle børn inkluderes. Tegn At alle børnene bliver fortrolige med ipad og hvordan den skal bruges for at løse opgaverne. At børnene synes det er sjovt og har lyst til at bruge den igen. At børnene efterfølgende bruger de ny lærte funktioner og dermed fremmer deres digitale færdigheder. Evaluering Børnene har siden leget skattejagt på legepladsen og ledt efter kaptajnen Kurt den Frygtelige og set hans skygge. Nogle af de store børn har med voksenstøtte lavet deres egen bog på ipad. De mindre børn har set og hørt bogen fra skattejagten mange gange. De efterfølgende interviews med børnene har vist, at de har syntes, det var en sjov og spændende aktivitet - men også lidt uhyggelig. Børnene har på hvert deres niveau opnået en større indsigt i, hvad ipad kan bruges til. 6

8 Konklusion Som pædagogisk personale kan vi gøre en stor forskel for udviklingen af børns digitale dannelse og kompetencer. Sammen med børn og kollegaer skal vi skabe et inkluderende og lærende miljø, hvor it bliver en naturlig del af hverdagens aktiviteter. Vi hverken kan eller skal undgå de digitale medier. De er en stor del af børns hverdag i dag. Derfor må det være naturligt at inddrage it og sammen med børnene være nysgerrige på denne nye og mere medialiserede hverdag. Rollen som it-inspirator er afhængig af, at ledelsen og kollegaer bakker op omkring vores rolle. Vi er ikke eksperter og kollegaerne må selvfølgelig komme med input til os og selv være opsøgende på nyt. Men vi har en forpligtelse til at hjælpe og undersøge såfremt der opstår spørgsmål, opsøge ny viden på området og dele denne viden. Lederteamet i området skal skabe en ramme der gør erfaringsudveksling mellem inspiratorerne i området muligt. Pædagogisk it er et oplagt redskab til at skabe et inkluderende læringsmiljø i daginstitutioner. Børn vil gerne lære af hinanden, og de lærer også selv ved at lære fra sig. It bliver et fælles tredje og er med til at skabe nye relationer. Vi skal tilpasse os den enkelte børnegruppe og det enkelte barn. I vores praktiske projekt har vi opnået erfaring med Book Creator. Denne app kan anvendes til alle slags aktiviteter og er let tilgængelig. I forlængelse heraf har vi i vores tre institutioner pt. fokus på Book Creator, så denne app implementeres i vores pædagogiske praksis i hverdagen. 7

9 Litteraturliste Andersen, Jens Undervisningsmateriale om inklusion fra Favrskov Kommune, 2013 Ankler, Thomas Digital dannelse? artikel fra Skolestart nr. 7, 2012 Byrding, Kim Slides fra kursus for it-inspiratorer i Favrskov kommune 2013: Christensen og Søndergaard Hansen, Line Skov lektorer, Professionshøjskolen UCC Noter og slides fra kursus for it-inspiratorer i Favrskov Kommune 2013: Kornerup, Ida UCC Magasin 5. feb s Madsen, Bent Forskning Børn og unge nr. 10 marts 2011 s. 4-8 Madsen, Bent Inklusionens Pædagogik, Gyldendal Akademisk, 2009 s. 17 Nyboe, Lotte Digital Dannelse, Frydenlund, 2009, uddrag fra kap. 2 8

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune.

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Skrevet af: Karin Thier, Vellev Børnehus Ganna Lindhard, Ulstrup Børnehave Vejleder: Line Skov Hansen 1 Drop berøringsangsten nu.... 3 IT- inspirator...

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Afsluttende opgave. It-inspirator i Favrskov kommune. Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET

Afsluttende opgave. It-inspirator i Favrskov kommune. Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET Afsluttende opgave It-inspirator i Favrskov kommune Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET Vejleder: Line Skov Hansen Afleveret: Fredag den 3. maj 2013 OPGAVE

Læs mere

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen 1 Indhold Indledning...Side 3 It i dagtilbud... Side 3 Digital dannelse og kompetencer...side

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE FOR IT INSPIRATORER I FAVRSKOV

AFSLUTTENDE OPGAVE FOR IT INSPIRATORER I FAVRSKOV AFSLUTTENDE OPGAVE FOR IT INSPIRATORER I FAVRSKOV KOMMUNE Udarbejdet af: Inge Vahl Jensen og Annette Jensen April 2015 De digitale medier i dagtilbud Digitale medier er og bliver en større del af børns

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 It i dagtilbud 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune

Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune Afsluttende opgave for IT inspiratorer 2014-2015 Favrskov kommune Skrevet af: Louise Frederiksen, Jens Tønnesen og Camilla Lyngbøl Vejleder: Line Skov Hansen Opgaven afleveret: 9/4-2015. Indhold Digital

Læs mere

Tanja Tibell Maria Kornum April 2013. Indholdsfortegnelse

Tanja Tibell Maria Kornum April 2013. Indholdsfortegnelse IT OG PÆDAGOGIK Maj 2013 Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune Børnehaven Nørreskoven Maria Kornum & Tanja Tibell Vejleder: Line Skov Hansen Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Digitale

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab

SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SMITTE-beskrivelse af fokus: Kultur, æstetik og fællesskab SAMMENHÆNG Baggrund og forudsætninger EVALUERING Registrering og vurdering MÅL Hvad vil vi opnå? TEGN Hvordan kan vi se at vi er på vej mod målet?

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

De kommende års læreplansmål

De kommende års læreplansmål De kommende års læreplansmål Tema: Krop og Bevægelse, Natur, Science og Inklusion Vandpytten Spilopperne Årstal: 201719 Hvilke læreplanstemaer arbejdes der særligt med: Alsidig personlig udvikling Sociale

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Faktaoplysninger. Pædagogisk leder Sjelborg Børnehave. Navn Mie Rasmussen Lisbeth Klemmensen. Billede

Faktaoplysninger. Pædagogisk leder Sjelborg Børnehave. Navn Mie Rasmussen Lisbeth Klemmensen. Billede 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2015... 4 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 5 Eget indsatsområde: Kreative udtryksformer (april 2015 april 2016)... 8 2 Faktaoplysninger

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Krop og bevægelse. Møllehusenes ønskede lærings mål for børnene inden for indsatsområdet:

Krop og bevægelse. Møllehusenes ønskede lærings mål for børnene inden for indsatsområdet: Krop og bevægelse Øvrige Læreplansområder Personlige kompetencer, science(natur og naturfænomener) De 4 elementer tema projekt i perioden April, maj, juni. 2016 Møllehusenes ønskede lærings mål for børnene

Læs mere

Handleplan for digitale strategi 2017

Handleplan for digitale strategi 2017 Handleplan for digitale strategi 2017 1 Handleplan for digital strategi Toftlund Børnehave Forord: Med udgangspunkt i regeringens overordnede beslutning og Tønder Kommunes strategi for anvendelse af digitale

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Førskole Dalmose 2013

Førskole Dalmose 2013 S O R Ø K O M MU N E Førskole Dalmose Førskole Dalmose - er for alle kommende børnehaveklassebørn, og fungerer som overgang fra daginstitutionen til folkeskolen. Førskole Dalmose er et samarbejde mellem

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2014/15

Evaluering af indsatsområder2014/15 Evaluering af indsatsområder2014/15 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2014-2015... 4 Udmeldt indsatsområde: Science og læring 2014-2015 (fælles)... 5 Udmeldt Indsatsområde: Digital

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Digidagi Programmet

Digidagi Programmet Digidagi 2017 Programmet Velk om m en Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til den første af forhåbentligt mange årlige tilbagevendende konferencer med fokus på dagtilbud og digitale medier. En

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk plan 2015-2016

Pædagogisk plan 2015-2016 Børneområdet sep. 2014 Pædagogisk plan 2015-2016 Børnehuset Pilegården/Område Hestkøb Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Science indsatsområde

Science indsatsområde Science indsatsområde 2013-2014 Naturens Farver tema projekt i perioden sept, okt, nov. 2014 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede lærings mål, inden for

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere