Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune"

Transkript

1 Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV

2 Hvordan kan vi som pædagogisk personale påvirke børns digitale dannelse og kompetencer? Børns digital dannelse. Digitale medier er blevet et livsvilkår for børn i dag. It findes alle steder, og det er om vi vil det eller ej en stor del af de fleste børns hverdag...at digitale medier er en integreret del af børns og unges hverdagsliv i dag og dermed også har en helt særlig betydning i et kultur-, dannelses- og læringsperspektiv. ( ) Digitalisering er et vilkår, derfor bør digitale kompetencer ligestilles med almene kompetencer som læsning, skrivning, matematik og fremmedsprog. I et moderne samfund er det kort sagt lige så vigtigt at kunne håndtere digitale teknologier som det at kunne læse, skrive, regne og have en sund krop. ( ) De digitale funktionelle færdigheder er i dag en forudsætning for at udvikle indsigt i at forstå sig selv og sin omverden i et kulturelt perspektiv, og digital dannelse handler også om at kunne bruge de digitale værktøjer og medier på kreative og kritiske måder. (Christensen og Søndergaard) De fleste børn i dag kender til at bruge teknologien til at spille. Og som underholdning er det fint, men det lærer ikke børnene at arbejde fokuseret, reflekteret og analyserende med it. Det fremmer altså ikke deres digitale dannelse. Derfor kan og skal vi som pædagogisk personale hjælpe børnene til at lære nye perspektiver i arbejdet med it. Vi skal støtte børnenes dannelse på alle måder, dermed også deres digitale dannelse. De digitale færdigheder handler om det at betjene en computer, ipad, internettet osv. Der er tale om simple færdigheder som at logge på, chatte, skrive osv. Digital dannelse og kompetence er det at forholde sig kritisk, analyserende og reflekterende til informationer og resultater. Det er vigtigt her at lære at forholde sig til egne og andres intentioner. Formålet med digital dannelse er at støtte børnenes udvikling til at opnå en indsigt i, hvad it kan bruges til, og hvad brugen af it gør ved dem. Børnene skal som en del af deres digitale dannelse udvikle kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og evne til at fortolke. Børnene skal lære at indgå i trygge og værdiskabende fælleskaber i den digitale verden. (Nyboe, Digital Dannelse, 2009) Denne proces i digital dannelse- og kompetenceudvikling starter, mens børnene er helt små. Derfor må vi i daginstitutionerne også tage ansvar for at støtte op om og bidrage til denne dannelse. Det kræver imidlertid aktive, reflekterende pædagogiske til- og fravalg af medier og metoder. Vi skal i samspil med barnet vælge det redskab, som bedst løser en opgave. Pædagogen skal sætte rammerne for børnenes læring og dannelse også på det digitale område. I daginstitutioner handler digital dannelse om på en legende og udforskende måde at give børnene en oplevelse af it som endnu et middel til at kunne opleve eller udtrykke sig på. 1

3 Pædagogisk it ift. arbejdet med læreplanstemaer. Udvikling af børns digitale kompetencer og dannelse kan inddrages og bruges i alle de læreplanstemaer, som er beskrevet i Dagtilbudsloven: Barnets alsidige personlige udvikling At møde digitale medier allerede i børnehaven forbereder børn og unge på deres digitale liv og verden og skaber grundlag for børnenes videre læring, udvikling og dannelse. (Broström 2004, 35-36) Digitale medier er allerede en stor del af børns hverdag og liv i dag, så it må anses som en del af barnets alsidige personlige udvikling. It spiller allerede så stor en rolle, at manglende fokus på pædagogisk it vil give børnene en mangel i deres udvikling og læring. De børn, som først præsenteres for it i skolen vil i forhold til andre børn opleve manglende færdigheder og kompetencer i brugen af dette. Pædagogisk it skal støtte børnene i at lære at lære sig med it og digitale medier. Sociale kompetencer It, computere, ipad mm er en magnet for mange børn. Børn har en naturlig fascination og nysgerrighed, som kan støtte deres sociale kompetencer. I arbejdet med it opleves det gang på gang, at børn søger sammen i nye relationer og grupper på tværs af eksisterende relationer. It bliver det fælles tredje, som er med til at udvikle sociale kompetencer, samarbejdsevne og relationer enten i selvvalgte grupper eller i grupper udpeget af pædagogen. Børnene er i mesterlære hos hinanden. De lærer af hinanden og lærer ved at lære fra sig. Sprog Både billedsprog, kropssprog og det tale sprog kan udvikles ved brug af pædagogisk it. Ved udvælge at en konkret aktivitet eller app, kan pædagogen målrette aktiviteten til det enkelte barn / den enkelte gruppe af børn. Der kan være fokus på fortælling, videooptagelse eller lyd. Der kan også gøres brug af eksisterende eller hjemmelavede spil, hvor sprog kan udvikles. Børn med sproglige vanskeligheder kan tilbydes nye udtryksmuligheder og der igennem styrke deres selvværd. Ved brug af video og lydoptagelser kan det for børn være en øjenåbner at lytte til/se sig selv. De kan blive bevidste om hvordan de taler og hvilke ord de bruger. Krop og bevægelse Senere i denne opgave følger et eksempel på en skattejagt lavet på ipad, hvor en gruppe børn har været i skoven og har løst opgaver stillet på ipad. Det er et eksempel på pædagogisk it sat sammen med krop og bevægelse. Et andet eksempel kan være at filme børns fysiske aktiviteter og bagefter gense det på film. Der kan søges inspiration til dans, lege, musik og bevægelse på internettet, så børnene oplever fysisk aktivitet sat sammen med brugen af it. Naturen og naturfænomener Billeder og filmoptagelser af dyr og planter er en aktivitet, som børn elsker. Bagefter kan de gense deres indhentede informationer og bruge det til f.eks. emnearbejde, tegning, collage, lege, teater osv. Børn kan også være med til at søge informationer om emner på internettet for senere at bruge billeder og info til at 2

4 arbejde konkret med et tema. En ipad med netadgang kan komme med på tur, hermed bliver det muligt at søge informationer om noget man oplever mens man er afsted. Kulturelle udtryksformer og værdier Kulturelle udtryksformer og værdier kan på mange måder kobles sammen med brugen af pædagogisk it. Igen kan børnene være med til at søge informationer på internettet. De kan også bruge it til at beskrive egen kultur, traditioner og værdier. Der kan laves video af traditioner som jul eller fastelavn i daginstitutionen eller børnenes hjem. Det kan give anledning til samtale, fællesskab og læring omkring kultur og forskelligheder. At kunne bruge forskellige udtryksformer så som; tale, kropssprog, bevægelse og it, skrift og billeder er blevet en vigtig kompetence i vores teknologiske samfund. Ved selv at være producenter får børnene et godt afsæt for bedre selv at kunne forstå/analysere andres medialiserede udtryk. Pædagogisk it som redskab til at fremme et inkluderende læringsmiljø. Inklusion fællesskabets pædagogik, hvor man opløser skellet mellem os og dem. Vi arbejder ikke kun med individet, men med det sociale miljø og med at tilføre ressourcer til børnegruppen, som det enkelte barn skal være i. og skriver videre: Inklusion er ikke kun rettet mod børn med særlige behov eller børn i udsatte positioner. Inklusion er en proces, i hvilken forskellighed bliver en grundlæggende betingelse for alles læring og udvikling (Madsen, Inklusionens Pædagogik, 2009) I vores institutioner skal vi skabe børnefælleskaber, hvor alle børn får mulighed for at være deltagere og at udvikle sig i fællesskab med andre. I forhold til børn i udsatte positioner kan brugen af ipad eller et andet digital medie i institutionerne være med til at sikre disse børn en plads i et børnefælleskab. Vi skal her være en deltagende pædagog, som har gjort sig nogle tanker om, hvad netop det pågældende barn har brug for. Børnene udvikler en kultur omkring brugen af forskellige app s. De sociale relationer/børnefællesskaber opstår, når børnene deler deres erfaringer og inspireres af hinanden f.eks. i forbindelse med brug af en app. De taler om det i en gruppe og kan hjælpe med nye tips og derved hjælpe hinanden videre. Dette kaldes også mesterlære. Inklusion handler om at give alle børn en plads i børnefælleskabet og give dem en rolle i institutionen. Dette kan gøres ved at fokusere på deres ressourcer og styrker og ved at lave aktiviteter, hvor alle får mulighed for at deltage på deres niveau. Der findes en masse app s til ipad, og det er pædagogens opgave at finde app s som netop styrker det pågældende barn og hjælper barnet med at opnå succes i et børnefællesskab. Når dette lykkedes kan et barn i sårbare positioner få rollen som deltager og bidragsyder på en ny måde. Vi kan bruge teknologien til at lave sociale aktiviteter eller bruge teknologien til at skabe med, som styrker børnefællesskabet og sikrer børn i udsatte positioner en plads. Ida Kornerup fra UCC, ph.d. i uddannelsesforskning: Institutioner skal være dynamiske og tilpasse sig efter den børnegruppe, de til enhver tid har. Børn og forældre skal ikke tilpasse sig efter pædagogikken, hvis institutionerne skal skabe reel inklusion. Børn, der tidligere gik i specialinstitutioner, skal nu rummes i almindelige børnehaver. Det kræver en mentalitetsændring. Børnehaver skal gøre op med tankegangen om, at de har en bestemt pædagogik. Jens Andersen, psykolog, professionshøjskolen UCN: Når børn ikke kan inkluderes, så er det ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes eller ej. Det er en egenskab i fællesskabet. 3

5 It kan være med til at skabe børnefællesskaber, hvor børn i udsatte positioner skaber sig en ny rolle. Børnene kan komme ud af de båse hvor de er blevet placeret dels af de andre børn dels af personalet omkring dem. Når dette sker er fællesskabet på vej mod at ændre sig og inklusionen kan lykkedes. Pædagogisk it er et nyt redskab i daginstitutioner. Det samme er fokusområdet, inklusion. Disse to begreber kan fint forenes i et udviklende læringsmiljø. Vi skal være parate til omstilling, så vi konstant tilpasser os de enkelte børns niveau og interesser. Det pædagogiske personale skal være klar til at lære nyt, at samarbejde og dele vores viden og udvikle vores syn på barn/voksen rollen ved it har barnet nogle gange en viden, som vi kan drage nytte af. P.t er vores ipads i institutionen stadig nye for børnene og meget populære og derfor er det et nemt redskab til at skabe inklusion. IPad samler børnene, og der vil automatisk opstå et børnefællesskab omkring den. Her er vi som pædagoger garanter for, at der udvikles en kultur mellem børnene, der involverer og inddrager alle deltagere. Det at være åben overfor udvikling og holdningsændringer hindrer ikke den enkelte institution i at arbejde ud fra grundlæggende værdier. Vi synes det er vigtigt at holde fast i institutionens grundlæggende værdier, men vi skal altid være åbne for forandringer og nye vinkler. Livslang læring er et grundvilkår da vores verden er i konstant forandring. Rollen som it-inspirator i forhold til ovenstående. Fra Favrskov kommunes it-strategi, om rollen som it-inspirator: De pædagogiske it-inspiratorer skal: Udvise en proaktiv vejlederrolle i forhold til det øvrige pædagogiske personale. Være institutionens vågne øje og fremme praksisudvikling i forhold til digitale lege og læringsformer og digital dannelse. Deltage aktivt i udarbejdelse af en it-handleplan for enheden. På personale-weekend d april 2013 for Søndervang 1 s personale stillede vi personalet et spørgsmål om, hvordan de mente at vi, som it-inspiratorer kunne bruges. Der kom følgende gode bud: Videns deler, underviser, rollemodel. Guide, vejlede, besvare spørgsmål. Ansvarlig for køb af app s, fast rådgivnings-tid hvor vi kan hjælpe, holde sig ajour med udviklingen på området. Alle disse punkter går godt i spænd med Favrskov kommunes målsætning på området. Det er helt klart nogle store forventninger til os, som it-inspiratorer. Men vi er fast besluttet på at vi vil udvikle os sammen med projektet. Kim Byrding talte om på vores første kursusgang, hvordan vi kunne have forskellige roller i forhold til at være sammen med børnene omkring it. 4

6 På samme måde tænker vi, at vores rolle som it-inspiratorer kan udformes. Gå bagved: Her går vi bagved kollegaerne. Vi er tilgængelige, hvis der opstår problemer. Men det er kollegaerne som selv styrer brugen af valgte medie. Gå ved siden af: Her går vi sammen med kollegaerne. Vi guider, vejleder dem og besvarer deres spørgsmål. Vi lærer sammen og finder sammen løsninger på problemer. Vi taler sammen om hvilke app s kollegaerne kunne tænke sig og hvilke pædagogiske tanker de/vi har omkring brugen af pågældende app. Gå foran: Her går vi foran kollegaerne. Vi underviser dem, deler vores viden og er en god rollemodel. Vi er forgangs-kvinder og holder fast i brugen af it i hverdagen i arbejdet med vores læreplanstemaer. Vi skal sikre, at al personalet kommer omkring den digitale dannelse. Personalet skal selv være rollemodeller og de skal hjælpe og guide børnene omkring brugen af fx billeder, video m.v. tale aktivt om hvad der kan gøre andre børn kede af det og gennem samtalen være medskabende i børnenes digitale dannelse. Vi skal med andre ord sammen med børnene sætte rammerne omkring brugen af medier i institutionen. Blandt de voksne skal der være et undersøgende fællesskab og der skal være mesterlære de voksne i mellem. Praktisk projekt Skattejagt med brug af ipad. For at inddrage it i dette forløb, valgte vi at bruge ipad til at løse opgaverne i skattejagten. I dette forløb var der flere læreplanstemaer, der kom i spil, nogle mere end andre. Den sproglige udvikling kom i spil, da børnene var medskabere, både under skattejagten men også til sidst, hvor der var nogle udvalgte børn, der blev interviewet. Da de sammen skulle løse opgaverne, kom deres sociale kompetencer i spil. Der var et godt samarbejde trods aldersspredningen, som var fra 3-6 år. Da de alle mere eller mindre frygtede kaptajn Kurt, lavede de en pagt om, at de skulle beskytte hinanden. De følte alle et stort ejerskab for skattejagten, hvilket også tydeligt kunne ses bagefter. Endeligt vil vi nævne læreplanstemaerne, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Skattejagten forgik ude i skoven, hvor opgaverne omhandlede de ting der er ude i naturen, så som blade, pinde og grankogler, samt at genkende dyre lyde. Vi valgte at inddrage ipad i skattejagten, fordi vi, som pædagoger, ville lave et aktivt it-forløb med fokus på både it og bevægelse. Samtidigt ville vi styrke børnene digitale dannelse og kompetencer på en ny og anderledes måde. Herunder følger en smittemodel fra skattejagten. 5

7 SMITTE- modellen Sammenhæng De digitale medier er blevet et livsvilkår for børn i dag og fylder en stor del i børnenes hverdag. For at implementere ipad i daginstitutionen og for at gøre børnene fortrolige med brug af denne, har vi valgt at lave en skattejagt med ipad. Nogle af børnene er vant til at anvende ipad eller andet it, mens det for andre børn er helt nyt. Mål At give alle børn adgang til it og støtte børnene i digital dannelse og kompetencer. At give dem indsigt i nogle af ipad ens muligheder, så de lærer at bruge forskellige funktioner, samt at give dem en større fortrolighed med brugen at ipad en. Tiltag Der laves en bog i app en, Book Creator, hvor der både er beskrivelser og opgaver. Denne bog bruges under hele skattejagten. Skattekort i karton. Skat, en trækiste med skatten i. Sørøver tøj/ hovedbeklædning til alle børn, som de fik på i begyndelsen af skattejagten. Skatten gemmes i et sted udenfor. Introducere skattejagten for børnene og vise dem de nødvendige funktioner på ipad. De voksne skal være med-deltagere og sørge for at alle børn inkluderes. Tegn At alle børnene bliver fortrolige med ipad og hvordan den skal bruges for at løse opgaverne. At børnene synes det er sjovt og har lyst til at bruge den igen. At børnene efterfølgende bruger de ny lærte funktioner og dermed fremmer deres digitale færdigheder. Evaluering Børnene har siden leget skattejagt på legepladsen og ledt efter kaptajnen Kurt den Frygtelige og set hans skygge. Nogle af de store børn har med voksenstøtte lavet deres egen bog på ipad. De mindre børn har set og hørt bogen fra skattejagten mange gange. De efterfølgende interviews med børnene har vist, at de har syntes, det var en sjov og spændende aktivitet - men også lidt uhyggelig. Børnene har på hvert deres niveau opnået en større indsigt i, hvad ipad kan bruges til. 6

8 Konklusion Som pædagogisk personale kan vi gøre en stor forskel for udviklingen af børns digitale dannelse og kompetencer. Sammen med børn og kollegaer skal vi skabe et inkluderende og lærende miljø, hvor it bliver en naturlig del af hverdagens aktiviteter. Vi hverken kan eller skal undgå de digitale medier. De er en stor del af børns hverdag i dag. Derfor må det være naturligt at inddrage it og sammen med børnene være nysgerrige på denne nye og mere medialiserede hverdag. Rollen som it-inspirator er afhængig af, at ledelsen og kollegaer bakker op omkring vores rolle. Vi er ikke eksperter og kollegaerne må selvfølgelig komme med input til os og selv være opsøgende på nyt. Men vi har en forpligtelse til at hjælpe og undersøge såfremt der opstår spørgsmål, opsøge ny viden på området og dele denne viden. Lederteamet i området skal skabe en ramme der gør erfaringsudveksling mellem inspiratorerne i området muligt. Pædagogisk it er et oplagt redskab til at skabe et inkluderende læringsmiljø i daginstitutioner. Børn vil gerne lære af hinanden, og de lærer også selv ved at lære fra sig. It bliver et fælles tredje og er med til at skabe nye relationer. Vi skal tilpasse os den enkelte børnegruppe og det enkelte barn. I vores praktiske projekt har vi opnået erfaring med Book Creator. Denne app kan anvendes til alle slags aktiviteter og er let tilgængelig. I forlængelse heraf har vi i vores tre institutioner pt. fokus på Book Creator, så denne app implementeres i vores pædagogiske praksis i hverdagen. 7

9 Litteraturliste Andersen, Jens Undervisningsmateriale om inklusion fra Favrskov Kommune, 2013 Ankler, Thomas Digital dannelse? artikel fra Skolestart nr. 7, 2012 Byrding, Kim Slides fra kursus for it-inspiratorer i Favrskov kommune 2013: Christensen og Søndergaard Hansen, Line Skov lektorer, Professionshøjskolen UCC Noter og slides fra kursus for it-inspiratorer i Favrskov Kommune 2013: Kornerup, Ida UCC Magasin 5. feb s Madsen, Bent Forskning Børn og unge nr. 10 marts 2011 s. 4-8 Madsen, Bent Inklusionens Pædagogik, Gyldendal Akademisk, 2009 s. 17 Nyboe, Lotte Digital Dannelse, Frydenlund, 2009, uddrag fra kap. 2 8

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Netværkets Fælles Produkt, november 2012 Indledning Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt. Næsten alle

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Digital dannelse og pædagogik. Ved lektor Lotte Nyboe, SDU Hillerød, 11. oktober 2011

Digital dannelse og pædagogik. Ved lektor Lotte Nyboe, SDU Hillerød, 11. oktober 2011 Digital dannelse og pædagogik Ved lektor Lotte Nyboe, SDU Hillerød, 11. oktober 2011 Digital dannelse? Hvorfor omstilling? Hvorfor digital dannelse? Digitalisering af samfund, kultur- og fritidslivet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 It i dagtilbud 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund

Fra bogstaver til billeder. sg@udviklingsforum.dk februar 2013. UdviklingsForum 1. Min baggrund Min baggrund Børns leg og læring med digitale medier fra forbruger til medskaber Søren Gundelach, UdviklingsForum Søren Gundelach Uddannet børnehavepædagog, institutionsleder, pædagogisk sekretær i LFS,

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere