Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune"

Transkript

1 Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV

2 Hvordan kan vi som pædagogisk personale påvirke børns digitale dannelse og kompetencer? Børns digital dannelse. Digitale medier er blevet et livsvilkår for børn i dag. It findes alle steder, og det er om vi vil det eller ej en stor del af de fleste børns hverdag...at digitale medier er en integreret del af børns og unges hverdagsliv i dag og dermed også har en helt særlig betydning i et kultur-, dannelses- og læringsperspektiv. ( ) Digitalisering er et vilkår, derfor bør digitale kompetencer ligestilles med almene kompetencer som læsning, skrivning, matematik og fremmedsprog. I et moderne samfund er det kort sagt lige så vigtigt at kunne håndtere digitale teknologier som det at kunne læse, skrive, regne og have en sund krop. ( ) De digitale funktionelle færdigheder er i dag en forudsætning for at udvikle indsigt i at forstå sig selv og sin omverden i et kulturelt perspektiv, og digital dannelse handler også om at kunne bruge de digitale værktøjer og medier på kreative og kritiske måder. (Christensen og Søndergaard) De fleste børn i dag kender til at bruge teknologien til at spille. Og som underholdning er det fint, men det lærer ikke børnene at arbejde fokuseret, reflekteret og analyserende med it. Det fremmer altså ikke deres digitale dannelse. Derfor kan og skal vi som pædagogisk personale hjælpe børnene til at lære nye perspektiver i arbejdet med it. Vi skal støtte børnenes dannelse på alle måder, dermed også deres digitale dannelse. De digitale færdigheder handler om det at betjene en computer, ipad, internettet osv. Der er tale om simple færdigheder som at logge på, chatte, skrive osv. Digital dannelse og kompetence er det at forholde sig kritisk, analyserende og reflekterende til informationer og resultater. Det er vigtigt her at lære at forholde sig til egne og andres intentioner. Formålet med digital dannelse er at støtte børnenes udvikling til at opnå en indsigt i, hvad it kan bruges til, og hvad brugen af it gør ved dem. Børnene skal som en del af deres digitale dannelse udvikle kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og evne til at fortolke. Børnene skal lære at indgå i trygge og værdiskabende fælleskaber i den digitale verden. (Nyboe, Digital Dannelse, 2009) Denne proces i digital dannelse- og kompetenceudvikling starter, mens børnene er helt små. Derfor må vi i daginstitutionerne også tage ansvar for at støtte op om og bidrage til denne dannelse. Det kræver imidlertid aktive, reflekterende pædagogiske til- og fravalg af medier og metoder. Vi skal i samspil med barnet vælge det redskab, som bedst løser en opgave. Pædagogen skal sætte rammerne for børnenes læring og dannelse også på det digitale område. I daginstitutioner handler digital dannelse om på en legende og udforskende måde at give børnene en oplevelse af it som endnu et middel til at kunne opleve eller udtrykke sig på. 1

3 Pædagogisk it ift. arbejdet med læreplanstemaer. Udvikling af børns digitale kompetencer og dannelse kan inddrages og bruges i alle de læreplanstemaer, som er beskrevet i Dagtilbudsloven: Barnets alsidige personlige udvikling At møde digitale medier allerede i børnehaven forbereder børn og unge på deres digitale liv og verden og skaber grundlag for børnenes videre læring, udvikling og dannelse. (Broström 2004, 35-36) Digitale medier er allerede en stor del af børns hverdag og liv i dag, så it må anses som en del af barnets alsidige personlige udvikling. It spiller allerede så stor en rolle, at manglende fokus på pædagogisk it vil give børnene en mangel i deres udvikling og læring. De børn, som først præsenteres for it i skolen vil i forhold til andre børn opleve manglende færdigheder og kompetencer i brugen af dette. Pædagogisk it skal støtte børnene i at lære at lære sig med it og digitale medier. Sociale kompetencer It, computere, ipad mm er en magnet for mange børn. Børn har en naturlig fascination og nysgerrighed, som kan støtte deres sociale kompetencer. I arbejdet med it opleves det gang på gang, at børn søger sammen i nye relationer og grupper på tværs af eksisterende relationer. It bliver det fælles tredje, som er med til at udvikle sociale kompetencer, samarbejdsevne og relationer enten i selvvalgte grupper eller i grupper udpeget af pædagogen. Børnene er i mesterlære hos hinanden. De lærer af hinanden og lærer ved at lære fra sig. Sprog Både billedsprog, kropssprog og det tale sprog kan udvikles ved brug af pædagogisk it. Ved udvælge at en konkret aktivitet eller app, kan pædagogen målrette aktiviteten til det enkelte barn / den enkelte gruppe af børn. Der kan være fokus på fortælling, videooptagelse eller lyd. Der kan også gøres brug af eksisterende eller hjemmelavede spil, hvor sprog kan udvikles. Børn med sproglige vanskeligheder kan tilbydes nye udtryksmuligheder og der igennem styrke deres selvværd. Ved brug af video og lydoptagelser kan det for børn være en øjenåbner at lytte til/se sig selv. De kan blive bevidste om hvordan de taler og hvilke ord de bruger. Krop og bevægelse Senere i denne opgave følger et eksempel på en skattejagt lavet på ipad, hvor en gruppe børn har været i skoven og har løst opgaver stillet på ipad. Det er et eksempel på pædagogisk it sat sammen med krop og bevægelse. Et andet eksempel kan være at filme børns fysiske aktiviteter og bagefter gense det på film. Der kan søges inspiration til dans, lege, musik og bevægelse på internettet, så børnene oplever fysisk aktivitet sat sammen med brugen af it. Naturen og naturfænomener Billeder og filmoptagelser af dyr og planter er en aktivitet, som børn elsker. Bagefter kan de gense deres indhentede informationer og bruge det til f.eks. emnearbejde, tegning, collage, lege, teater osv. Børn kan også være med til at søge informationer om emner på internettet for senere at bruge billeder og info til at 2

4 arbejde konkret med et tema. En ipad med netadgang kan komme med på tur, hermed bliver det muligt at søge informationer om noget man oplever mens man er afsted. Kulturelle udtryksformer og værdier Kulturelle udtryksformer og værdier kan på mange måder kobles sammen med brugen af pædagogisk it. Igen kan børnene være med til at søge informationer på internettet. De kan også bruge it til at beskrive egen kultur, traditioner og værdier. Der kan laves video af traditioner som jul eller fastelavn i daginstitutionen eller børnenes hjem. Det kan give anledning til samtale, fællesskab og læring omkring kultur og forskelligheder. At kunne bruge forskellige udtryksformer så som; tale, kropssprog, bevægelse og it, skrift og billeder er blevet en vigtig kompetence i vores teknologiske samfund. Ved selv at være producenter får børnene et godt afsæt for bedre selv at kunne forstå/analysere andres medialiserede udtryk. Pædagogisk it som redskab til at fremme et inkluderende læringsmiljø. Inklusion fællesskabets pædagogik, hvor man opløser skellet mellem os og dem. Vi arbejder ikke kun med individet, men med det sociale miljø og med at tilføre ressourcer til børnegruppen, som det enkelte barn skal være i. og skriver videre: Inklusion er ikke kun rettet mod børn med særlige behov eller børn i udsatte positioner. Inklusion er en proces, i hvilken forskellighed bliver en grundlæggende betingelse for alles læring og udvikling (Madsen, Inklusionens Pædagogik, 2009) I vores institutioner skal vi skabe børnefælleskaber, hvor alle børn får mulighed for at være deltagere og at udvikle sig i fællesskab med andre. I forhold til børn i udsatte positioner kan brugen af ipad eller et andet digital medie i institutionerne være med til at sikre disse børn en plads i et børnefælleskab. Vi skal her være en deltagende pædagog, som har gjort sig nogle tanker om, hvad netop det pågældende barn har brug for. Børnene udvikler en kultur omkring brugen af forskellige app s. De sociale relationer/børnefællesskaber opstår, når børnene deler deres erfaringer og inspireres af hinanden f.eks. i forbindelse med brug af en app. De taler om det i en gruppe og kan hjælpe med nye tips og derved hjælpe hinanden videre. Dette kaldes også mesterlære. Inklusion handler om at give alle børn en plads i børnefælleskabet og give dem en rolle i institutionen. Dette kan gøres ved at fokusere på deres ressourcer og styrker og ved at lave aktiviteter, hvor alle får mulighed for at deltage på deres niveau. Der findes en masse app s til ipad, og det er pædagogens opgave at finde app s som netop styrker det pågældende barn og hjælper barnet med at opnå succes i et børnefællesskab. Når dette lykkedes kan et barn i sårbare positioner få rollen som deltager og bidragsyder på en ny måde. Vi kan bruge teknologien til at lave sociale aktiviteter eller bruge teknologien til at skabe med, som styrker børnefællesskabet og sikrer børn i udsatte positioner en plads. Ida Kornerup fra UCC, ph.d. i uddannelsesforskning: Institutioner skal være dynamiske og tilpasse sig efter den børnegruppe, de til enhver tid har. Børn og forældre skal ikke tilpasse sig efter pædagogikken, hvis institutionerne skal skabe reel inklusion. Børn, der tidligere gik i specialinstitutioner, skal nu rummes i almindelige børnehaver. Det kræver en mentalitetsændring. Børnehaver skal gøre op med tankegangen om, at de har en bestemt pædagogik. Jens Andersen, psykolog, professionshøjskolen UCN: Når børn ikke kan inkluderes, så er det ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes eller ej. Det er en egenskab i fællesskabet. 3

5 It kan være med til at skabe børnefællesskaber, hvor børn i udsatte positioner skaber sig en ny rolle. Børnene kan komme ud af de båse hvor de er blevet placeret dels af de andre børn dels af personalet omkring dem. Når dette sker er fællesskabet på vej mod at ændre sig og inklusionen kan lykkedes. Pædagogisk it er et nyt redskab i daginstitutioner. Det samme er fokusområdet, inklusion. Disse to begreber kan fint forenes i et udviklende læringsmiljø. Vi skal være parate til omstilling, så vi konstant tilpasser os de enkelte børns niveau og interesser. Det pædagogiske personale skal være klar til at lære nyt, at samarbejde og dele vores viden og udvikle vores syn på barn/voksen rollen ved it har barnet nogle gange en viden, som vi kan drage nytte af. P.t er vores ipads i institutionen stadig nye for børnene og meget populære og derfor er det et nemt redskab til at skabe inklusion. IPad samler børnene, og der vil automatisk opstå et børnefællesskab omkring den. Her er vi som pædagoger garanter for, at der udvikles en kultur mellem børnene, der involverer og inddrager alle deltagere. Det at være åben overfor udvikling og holdningsændringer hindrer ikke den enkelte institution i at arbejde ud fra grundlæggende værdier. Vi synes det er vigtigt at holde fast i institutionens grundlæggende værdier, men vi skal altid være åbne for forandringer og nye vinkler. Livslang læring er et grundvilkår da vores verden er i konstant forandring. Rollen som it-inspirator i forhold til ovenstående. Fra Favrskov kommunes it-strategi, om rollen som it-inspirator: De pædagogiske it-inspiratorer skal: Udvise en proaktiv vejlederrolle i forhold til det øvrige pædagogiske personale. Være institutionens vågne øje og fremme praksisudvikling i forhold til digitale lege og læringsformer og digital dannelse. Deltage aktivt i udarbejdelse af en it-handleplan for enheden. På personale-weekend d april 2013 for Søndervang 1 s personale stillede vi personalet et spørgsmål om, hvordan de mente at vi, som it-inspiratorer kunne bruges. Der kom følgende gode bud: Videns deler, underviser, rollemodel. Guide, vejlede, besvare spørgsmål. Ansvarlig for køb af app s, fast rådgivnings-tid hvor vi kan hjælpe, holde sig ajour med udviklingen på området. Alle disse punkter går godt i spænd med Favrskov kommunes målsætning på området. Det er helt klart nogle store forventninger til os, som it-inspiratorer. Men vi er fast besluttet på at vi vil udvikle os sammen med projektet. Kim Byrding talte om på vores første kursusgang, hvordan vi kunne have forskellige roller i forhold til at være sammen med børnene omkring it. 4

6 På samme måde tænker vi, at vores rolle som it-inspiratorer kan udformes. Gå bagved: Her går vi bagved kollegaerne. Vi er tilgængelige, hvis der opstår problemer. Men det er kollegaerne som selv styrer brugen af valgte medie. Gå ved siden af: Her går vi sammen med kollegaerne. Vi guider, vejleder dem og besvarer deres spørgsmål. Vi lærer sammen og finder sammen løsninger på problemer. Vi taler sammen om hvilke app s kollegaerne kunne tænke sig og hvilke pædagogiske tanker de/vi har omkring brugen af pågældende app. Gå foran: Her går vi foran kollegaerne. Vi underviser dem, deler vores viden og er en god rollemodel. Vi er forgangs-kvinder og holder fast i brugen af it i hverdagen i arbejdet med vores læreplanstemaer. Vi skal sikre, at al personalet kommer omkring den digitale dannelse. Personalet skal selv være rollemodeller og de skal hjælpe og guide børnene omkring brugen af fx billeder, video m.v. tale aktivt om hvad der kan gøre andre børn kede af det og gennem samtalen være medskabende i børnenes digitale dannelse. Vi skal med andre ord sammen med børnene sætte rammerne omkring brugen af medier i institutionen. Blandt de voksne skal der være et undersøgende fællesskab og der skal være mesterlære de voksne i mellem. Praktisk projekt Skattejagt med brug af ipad. For at inddrage it i dette forløb, valgte vi at bruge ipad til at løse opgaverne i skattejagten. I dette forløb var der flere læreplanstemaer, der kom i spil, nogle mere end andre. Den sproglige udvikling kom i spil, da børnene var medskabere, både under skattejagten men også til sidst, hvor der var nogle udvalgte børn, der blev interviewet. Da de sammen skulle løse opgaverne, kom deres sociale kompetencer i spil. Der var et godt samarbejde trods aldersspredningen, som var fra 3-6 år. Da de alle mere eller mindre frygtede kaptajn Kurt, lavede de en pagt om, at de skulle beskytte hinanden. De følte alle et stort ejerskab for skattejagten, hvilket også tydeligt kunne ses bagefter. Endeligt vil vi nævne læreplanstemaerne, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Skattejagten forgik ude i skoven, hvor opgaverne omhandlede de ting der er ude i naturen, så som blade, pinde og grankogler, samt at genkende dyre lyde. Vi valgte at inddrage ipad i skattejagten, fordi vi, som pædagoger, ville lave et aktivt it-forløb med fokus på både it og bevægelse. Samtidigt ville vi styrke børnene digitale dannelse og kompetencer på en ny og anderledes måde. Herunder følger en smittemodel fra skattejagten. 5

7 SMITTE- modellen Sammenhæng De digitale medier er blevet et livsvilkår for børn i dag og fylder en stor del i børnenes hverdag. For at implementere ipad i daginstitutionen og for at gøre børnene fortrolige med brug af denne, har vi valgt at lave en skattejagt med ipad. Nogle af børnene er vant til at anvende ipad eller andet it, mens det for andre børn er helt nyt. Mål At give alle børn adgang til it og støtte børnene i digital dannelse og kompetencer. At give dem indsigt i nogle af ipad ens muligheder, så de lærer at bruge forskellige funktioner, samt at give dem en større fortrolighed med brugen at ipad en. Tiltag Der laves en bog i app en, Book Creator, hvor der både er beskrivelser og opgaver. Denne bog bruges under hele skattejagten. Skattekort i karton. Skat, en trækiste med skatten i. Sørøver tøj/ hovedbeklædning til alle børn, som de fik på i begyndelsen af skattejagten. Skatten gemmes i et sted udenfor. Introducere skattejagten for børnene og vise dem de nødvendige funktioner på ipad. De voksne skal være med-deltagere og sørge for at alle børn inkluderes. Tegn At alle børnene bliver fortrolige med ipad og hvordan den skal bruges for at løse opgaverne. At børnene synes det er sjovt og har lyst til at bruge den igen. At børnene efterfølgende bruger de ny lærte funktioner og dermed fremmer deres digitale færdigheder. Evaluering Børnene har siden leget skattejagt på legepladsen og ledt efter kaptajnen Kurt den Frygtelige og set hans skygge. Nogle af de store børn har med voksenstøtte lavet deres egen bog på ipad. De mindre børn har set og hørt bogen fra skattejagten mange gange. De efterfølgende interviews med børnene har vist, at de har syntes, det var en sjov og spændende aktivitet - men også lidt uhyggelig. Børnene har på hvert deres niveau opnået en større indsigt i, hvad ipad kan bruges til. 6

8 Konklusion Som pædagogisk personale kan vi gøre en stor forskel for udviklingen af børns digitale dannelse og kompetencer. Sammen med børn og kollegaer skal vi skabe et inkluderende og lærende miljø, hvor it bliver en naturlig del af hverdagens aktiviteter. Vi hverken kan eller skal undgå de digitale medier. De er en stor del af børns hverdag i dag. Derfor må det være naturligt at inddrage it og sammen med børnene være nysgerrige på denne nye og mere medialiserede hverdag. Rollen som it-inspirator er afhængig af, at ledelsen og kollegaer bakker op omkring vores rolle. Vi er ikke eksperter og kollegaerne må selvfølgelig komme med input til os og selv være opsøgende på nyt. Men vi har en forpligtelse til at hjælpe og undersøge såfremt der opstår spørgsmål, opsøge ny viden på området og dele denne viden. Lederteamet i området skal skabe en ramme der gør erfaringsudveksling mellem inspiratorerne i området muligt. Pædagogisk it er et oplagt redskab til at skabe et inkluderende læringsmiljø i daginstitutioner. Børn vil gerne lære af hinanden, og de lærer også selv ved at lære fra sig. It bliver et fælles tredje og er med til at skabe nye relationer. Vi skal tilpasse os den enkelte børnegruppe og det enkelte barn. I vores praktiske projekt har vi opnået erfaring med Book Creator. Denne app kan anvendes til alle slags aktiviteter og er let tilgængelig. I forlængelse heraf har vi i vores tre institutioner pt. fokus på Book Creator, så denne app implementeres i vores pædagogiske praksis i hverdagen. 7

9 Litteraturliste Andersen, Jens Undervisningsmateriale om inklusion fra Favrskov Kommune, 2013 Ankler, Thomas Digital dannelse? artikel fra Skolestart nr. 7, 2012 Byrding, Kim Slides fra kursus for it-inspiratorer i Favrskov kommune 2013: Christensen og Søndergaard Hansen, Line Skov lektorer, Professionshøjskolen UCC Noter og slides fra kursus for it-inspiratorer i Favrskov Kommune 2013: Kornerup, Ida UCC Magasin 5. feb s Madsen, Bent Forskning Børn og unge nr. 10 marts 2011 s. 4-8 Madsen, Bent Inklusionens Pædagogik, Gyldendal Akademisk, 2009 s. 17 Nyboe, Lotte Digital Dannelse, Frydenlund, 2009, uddrag fra kap. 2 8

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Samfundsdiskurs i pædagogisk praksis

Samfundsdiskurs i pædagogisk praksis Samfundsdiskurs i pædagogisk praksis Samfund & specialpædagogik PD modul 73451 efterår 2007 Vejleder: Bente Maribo CVU Storkøbenhavn - 1 - Indholdsfortegnelse: Indledning og problemformulering s. 3 Fremgangsmåde.s.

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere DEMOKRATI OG DIGITALE FOTOS Se fotoserien når børn tager billeder BAKSPEJLET FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2013 13 Et måltid

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Uddannelsens titel: Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inspirationsmaterialet er udviklet af: Marianne Svanholt, UCC msvc@ucc.dk, tlf. 27 12 97 39 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde FBK

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere