Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015 Følgende tværsnitsundersøgelse omfatter alle retspsykiatriske patienter, der er indberettet som indlagt eller tilknyttet ambulant behandling på et af Region Midtjyllands psykiatriske behandlingssteder den 27. januar Afgrænsning Den retspsykiatriske patientgruppe er i undersøgelsen afgrænset til patienter, som har mindst én af følgende retslige foranstaltninger 1 : Dato Thomas Kure Jepsen/ Liza Egesberg Bøhme Tel Side 1 Varetægtssurrogat (Z04.68) Kendelse om mentalobservation (Z04.60) Dom til ambulant behandling (Z04.61) Dom til behandling (Z04.61) Dom til psykiatrisk anbringelse (Z04.62) Sædelighedskriminelle, behandling i forbindelse med betinget/ubetinget frihedsstraf, forvaringsdømte, prøveudskrevne, udstationerede eller prøveløsladte (Z04.68) Varetægtsarrestanter overført af helbredsmæssige årsager Domfældte med almindelig dom overført fra arresthuse eller fængsler pga. psykisk sygdom Patienter, som har andre typer af domme, er ikke omfattet af denne undersøgelse. Indsamling af data De psykiatriske behandlingsenheder udfylder et elektronisk spørgeskema for hver enkelt retspsykiatrisk patient, som er indlagt eller tilknyttet ambulant behandling den 27. januar De tidligere undersøgelser er blevet gennemført på samme måde. 1 I parentes er anført ICD-10 koden for diagnosen, hvis den findes. I bilag 1 redegøres for de retslige foranstaltninger. 1

2 Spørgeskemaerne er med få undtagelser ens fra år til år. Undtagelsen er de steder, hvor et spørgsmåls formulering har givet anledning til uklarhed, eller hvor det har været nødvendigt at få uddybet nogle oplysninger om patientgruppen. Grundet ændringerne i spørgeskemaerne samt af hensyn til tabellernes overskuelighed er der for flere opgørelser kun medtaget data fra De undladte data kan rekvireres ved henvendelse til Psykiatriplanlægning. Siden 2008 har der været en række omorganiseringer på psykiatriområdet i Region Midtjylland, som blandt andet har medført både nedlæggelser og oprettelser af afdelinger og afsnit. De celler, der med udgangspunkt heri mangler data, er skraveret med mørkt. Mentalobservander fra Grønland er talt med i tværsnitsundersøgelsen i alle årene, og antallet har ligget omkring 4-6 personer for hvert år, hvor undersøgelsen er gennemført. Derimod indgår de grønlandske patienter ikke i undersøgelsen, der efter aftale med Grønlands Selvstyre er indlagt på afsnit R3 på Afdeling for Retspsykiatrisk, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Disse patienter indgik heller ikke i undersøgelsen i de forrige år. Afsnittet havde 15 retspsykiatriske patienter den 27. januar Den væsentligste fejlkilde i undersøgelsen ligger i indberetningen af patientoplysningerne, men gennem blandt andet løbende kontakt med de indberettende enheder vurderes datavaliditeten at være høj. Nedenfor fremgår nogle af hovedtendenserne fra tværsnitsundersøgelserne. Imidlertid er der også udarbejdet et tendenspapir, som viser de vigtigste udviklinger og tendenser i undersøgelserne. Tendenspapiret kan rekvireres ved kontakt til Psykiatriplanlægning eller læses på Region Midtjyllands hjemmeside på nedenstående link, hvor tværsnitsundersøgelsen også fremgår: Tværsnitsundersøgelser og tendenspapirer Tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Region Midtjylland havde 884 retspsykiatriske patienter i behandling den 27. januar 2015, hvilket er et fald på 9 patienter svarende til 1 % siden tværsnitsundersøgelsen blev gennemført i Faldet findes primært i antallet af indlagte patienter (tabel 1.1) Andelen af retspsykiatriske patienter, som har et misbrug, var 47 % i 2010 og har herefter været relativt jævnt i årene på mellem %, hvor 2015 ligger på 43 % (tabel 1.9) Den 27. januar 2015 er 86 % af de retspsykiatriske patienter i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland idømt enten en dom til ambulant behandling eller dom til behandling (tabel 1.15) Antallet af patienter, som ikke har modtaget dom, det vil sige mentalobservander og varetægtssurrogatfængslede, har svinget i årene Der er som eksempel 63 patienter i 2011 og 84 patienter i 2014, som ikke har modtaget dom svarende til en stigning på 33 %. I 2015 er der derimod 55 patienter, som ikke har modtaget dom, hvilket er et fald på 35 % fra 2014 (tabel 1.16) 2

3 Antallet af ambulante patienter, der vurderes at være: o udadreagerende, er steget fra 21 patienter i 2012 til 36 patienter i 2014 svarende til en stigning på 42 %. Fra 2014 til 2015 ses imidlertid et fald på 11 patienter svarende til et fald på 31 % (tabel 2.5) o i høj risiko for recidiv i forhold til at begå ny kriminalitet, er steget fra 84 patienter i 2012 til 125 patienter i 2014 svarende til en stigning på 33 %. Fra 2014 til 2015 ses imidlertid et fald på 49 % (tabel 2.5) Antallet af indlagte patienter, der vurderes at være: o udadreagerende, er faldet fra 18 patienter i 2012 til 11 patienter i 2015 svarende til et fald på 39 % (tabel 3.5) o i høj risiko for recidiv i forhold til at begå ny kriminalitet, er faldet fra 72 patienter i 2012 til 35 patienter i 2015 svarende til et fald på 51 % (tabel 3.5) Antallet af ambulante patienter med komplicerende adfærd er jævnfør ovenstående faldet fra 2014 til 2015, hvilket kan skyldes, at patienter, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko, skal være tilknyttet et opsøgende retspsykiatrisk team i den specialiserede retspsykiatri. I 2014 var 71 patienter tilknyttet et opsøgende retspsykiatrisk team, mens antallet er 119 patienter i 2015 svarende til en stigning på 41 %. Hovedpunkter fra tværsnitsundersøgelsen ud af 10 retspsykiatriske patienter er i ambulant behandling (tabel 1.1). 4 ud af 5 retspsykiatriske patienter er mænd (tabel 1.6). Mellem hver fjerede og femte retspsykiatrisk patient er af anden etnisk baggrund end dansk (tabel 1.8) 2 ud af 5 retspsykiatriske patienter har et misbrug (tabel 1.10). 1 ud af 3 retspsykiatriske patienter er fra Aarhus kommune (tabel 1.11) Halvdelen af de retspsykiatriske patienter har skizofreni eller en anden psykotisk lidelse (tabel 1.12). 4 ud af 5 retspsykiatriske patienter har dom til ambulant behandling eller dom til behandling (tabel 1.13). Mere end halvdelen af de retspsykiatriske patienter er dømt for vold og personfarligt kriminalitet (tabel 1.14). Fakta om den specialiserede retspsykiatri Den specialiserede retspsykiatri varetages på følgende afdelinger i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland: o o Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov Regionspsykiatrien Viborg-Skive (den ambulante behandling varetages i Klinik for retspsykiatri, mens den stationære behandling varetages på specialiserede sengeafsnit for retspsykiatriske patienter) 3

4 Fraregnet 18 sengepladser til grønlandske retspsykiatriske patienter på R3 i Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov råder den specialiserede retspsykiatri over 65 specialiserede retspsykiatriske senge ved udarbejdelsen af tværsnitsundersøgelsen for BUC har desuden mulighed for at indrette op til 7 midlertidige skærmede sengepladser, og der anvendes gennemsnitligt 1-3 af disse til unge retspsykiatriske patienter. Udviklingen og fordelingen i antallet af specialiserede retspsykiatriske senge er som følger: o Afdeling fra Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov har fraregnet 18 sengepladser til grønlandske retspsykiatriske patienter øget antallet af sengepladser fra 20 senge per 1. januar 2009, til 32 senge per 1. november 2009, til 48 senge per 1. august 2010 og frem til i dag. o Den specialiserede retspsykiatri i Regionspsykiatrien Viborg-Skive har haft 17 specialiserede senge i hele perioden for udarbejdelsen af denne og de foregående tværsnitsundersøgelser. I slutningen af januar 2015 har Regionspsykiatrien Viborg-Skive øget den specialiserede retspsykiatri med yderligere 11 retspsykiatriske sengepladser, men disse senge indgår ikke i nærværende tværsnitsundersøgelse. 4

5 Tabeloversigt 1. Generelle oversigter for både ambulante og stationære retspsykiatriske patienter...6 Tabel 1.1: Antal retspsykiatriske patienter...6 Tabel 1.2: Antal ambulante patienter med retslig foranstaltning...6 Tabel 1.3: Andelen af ambulante patienter, som har en retslig foranstaltning...7 Tabel 1.4: Antal indlagte patienter med retslig foranstaltning...8 Tabel 1.5: Andelen af indlagte patienter i almenpsykiatrien, som har en retslig foranstaltning...8 Tabel 1.6: Antal retspsykiatriske patienter fordelt på køn...9 Tabel 1.7: Antal retspsykiatriske patienter fordelt på alder...9 Tabel 1.8: Antal retspsykiatriske patienter med anden etnisk baggrund end dansk...9 Tabel 1.9: Antal retspsykiatriske patienter med misbrug...10 Tabel 1.10: De retspsykiatriske patienters typer af misbrug...10 Tabel 1.11: Antal ambulante og indlagte retspsykiatriske patienter opdelt efter bopælskommune...11 Tabel 1.12: Retspsykiatriske patienter fordelt på hoveddiagnoser...12 Tabel 1.13: Retspsykiatriske patienter fordelt på hoveddiagnose og retslig foranstaltning...13 Tabel 1.14: Retspsykiatriske patienter fordelt på hoveddiagnoser og begrundelse for retslig foranstaltning (mest alvorlige kriminalitet)...14 Tabel 1.15: Retspsykiatriske patienter fordelt på retslig foranstaltning og begrundelse for foranstaltning (mest alvorlige kriminalitet)...15 Tabel 1.16: Retslige foranstaltninger før eller efter dom...16 Tabel 1.17: Retspsykiatriske patienter med behandlingsdom, der udgør en særlig risiko Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling...17 Tabel 2.1: De ambulante tilbuds retspsykiatriske patienter (antal patienter)...17 Tabel 2.2: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling fordelt på retslig foranstaltning...19 Tabel 2.3: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling med oligofreni (mental retardering)...20 Tabel 2.4: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling med misbrug...21 Tabel 2.5: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling, der af personalet aktuelt vurderes til at have komplicerende adfærd...22 Tabel 2.6: Retspsykiatriske patienter tilknyttet opsøgende retspsykiatrisk team Indlagte retspsykiatriske patienter...24 Tabel 3.1: Stationære retspsykiatriske patienter fordelt på afsnit...24 Tabel 3.2: Indlagte retspsykiatriske patienter fordelt på retslig foranstaltning...26 Tabel 3.3: Indlagte retspsykiatriske patienter med oligofreni (mental retardering)...27 Tabel 3.4: Indlagte retspsykiatriske patienter med misbrug...28 Tabel 3.5: Indlagte retspsykiatriske patienter, der af personalet aktuelt vurderes til at have komplicerende adfærd...29 Bilag 1: Oversigt over retslige foranstaltninger

6 1. Generelle oversigter for både ambulante og stationære retspsykiatriske patienter Tabel 1.1: Antal retspsykiatriske patienter Ambulante Indlagte I alt Tabel 1.2: Antal ambulante patienter med retslig foranstaltning Afdeling Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling N, AUH Risskov Afdeling S, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling Q, AUH Risskov Gerontopsykiatrisk Afdeling, AUH Risskov Specialklinikkerne, AUH Risskov Center for oligofrenipsykiatri, AUH Risskov Center for psykiatrisk forskning, AUH Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Skive Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Viborg Afdeling R (Retspsykiatrisk), AUH Risskov Klinik for Retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg-Skive Region Midtjylland i alt ) Eksklusiv den specialiserede retspsykiatri. 2) Herunder team for retspsykiatri 3) Det relativt lave tal sammenlignet med 2012 skyldes, at der dels ikke var så mange patienter tilknyttet Klinikken på dagen for tværsnitsundersøgelsen, og dels at en række af patienterne var indlagt. 6

7 Tabel 1.3: Andelen af ambulante patienter, som har en retslig foranstaltning Afdeling Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 1,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,3 % Afdeling N, AUH Risskov 3,6 % 3,1 % 2,5 % Afdeling S, AUH Risskov 6,0 % 6,4 % 5,9 % Gerontopsykiatrisk Afdeling, AUH Risskov 0,2 % 0,0 % 0,0 % Specialklinikkerne, AUH Risskov 0,0 % 0,7 % 0,9 % Center for oligofreni, AUH Risskov 0,0 % 0,0 % 0,0 % Center for psykiatrisk forskning, AUH Risskov 0,0 % 0,0 % 0,0 % Afdeling M, AUH Risskov 1,3 % 1,6 % 1,7 % 2,4 % Afdeling P, AUH Risskov 5,5 % 8,2 % 6,9 % 6,6 % Afdeling Q, AUH Risskov 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % Regionspsykiatrien Herning 3,5 % 3,2 % Regionspsykiatrien Holstebro 3,2 % 3,4 % 4,6 % 4,3 % 3,6 % 3,9 % 4,5 % Regionspsykiatrien Horsens 1 5,1 % 4,8 % 4,5 % 6,1 % 5,8 % 5,5 % 6,0 % Regionspsykiatrien Randers 12,0 % 7,5 % 7,3 % 6,6 % 3,8 % 2 2,6 % 6,3 % Regionspsykiatrien Silkeborg 5,2 % 6,4 % 5,8 % 5,6 % 6,2 % 5,5 % 3,6 % Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Skive 5,5 % 5,4 % 3,6 % Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Viborg 3 4,9 % 4,5 % 4,8 % 5,4 % 4,6 % 5,5 % 4,2 % Region Midtjylland i alt 4 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,8 % 4,2 % 4,5 % 2,9 % 5 1) Eksklusiv Opsøgende retspsykiatrisk team. 2) Eksklusiv Retspsykiatrisk Ambulatorium, RP Randers. Dette ambulatorium var ikke oprettet ved tværsnitsundersøgelsen i 2012, hvilket forklarer faldet i procenttallet. 3) Eksklusiv den specialiserede retspsykiatri. 4) Inklusiv den specialiserede retspsykiatri. 5) Grundet udrednings- og behandlingsretten er der en stor stigning i antallet af patienter med åbne forløb. Derfor påvirkes andelen af patienter negativt. 7

8 Tabel 1.4: Antal indlagte patienter med retslig foranstaltning Afdeling Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling N, AUH Risskov Afdeling S, AUH Risskov Gerontopsykiatrisk Afdeling, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling Q, AUH Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning 0 4 Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg 2 Regionspsykiatrien Viborg-Skive Afdeling R (Retspsykiatrisk), AUH Risskov Sengeafsnit for retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg Region Midtjylland i alt ) Eksklusiv Klinik for Retspsykiatri. 2) Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov udvidede 1. november 2009 antallet af senge fra 20 til 32. Medio 2010 blev Afdeling for Retspsykiatri udvidet med et sengeafsnit på 16 senge, hvormed afdelingen i dag har 48 senge (eksklusiv Afsnit R3 som er forbeholdt grønlandske retspsykiatriske patienter). Tabel 1.5: Andelen af indlagte patienter i almenpsykiatrien, som har en retslig foranstaltning Afdeling Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 7,7 % 7,5 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Afdeling N, AUH Risskov 12,6 % 4,5 % Afdeling S, AUH Risskov 12,8 % 16,3 % Gerontopsykiatrisk Afdeling, AUH Risskov 0,0 % 0,0 % Afdeling M, AUH Risskov 0,0 % 9,4 % 8,5 % 4,0 % Afdeling P, AUH Risskov 20,8 % 15,9 % 7,0 % 17,6 % Afdeling Q, AUH Risskov 3,0 % 1,4 % 2,8 % 2,8 % Regionspsykiatrien Herning 7,0 % Regionspsykiatrien Holstebro 15,6 % 2,5 % 6,7 % 6,6 % 11,8 % 2,3 % Regionspsykiatrien Horsens 9,8 % 6,0 % 5,8 % 11,1 % 11,1 % 11,9 % Regionspsykiatrien Randers 7,9 % 23,7 % 19,0 % 14,6 % 15,4 % 12,1 % Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg-Skive 1 5,1 % 9,1 % 4,5 % 3,9 % 39,5 % 23,3 % Region Midtjylland i alt 2 18,1 % 18,4 % 20,0 % 18,7 % 20,5 % 18,3 % Grundet det relativt lille antal patienter vil selv små ændringer medføre relativt store procentmæssige udsving. 1) Eksklusiv sengeafsnit for retspsykiatri 2) Inklusiv den specialiserede retspsykiatri (hvilket forklarer, hvorfor den samlede andel er højere end næsten alle de almenpsykiatriske afdelinger). 8

9 Tabel 1.6: Antal retspsykiatriske patienter fordelt på køn Ambulante Indlagte I alt Kvinde Mand I alt ) Grundet en registreringsfejl er der ikke angivet køn for 10 patienter. Tabel 1.7: Antal retspsykiatriske patienter fordelt på alder Ambulante Indlagte I alt Alder I alt ) Grundet en registreringsfejl er der ikke angivet alder for 10 patienter. 2) Der mangler registrering for otte patienter. Tabel 1.8: Antal retspsykiatriske patienter med anden etnisk baggrund end dansk Ambulante Indlagte I alt ) Heri ikke indregnet seks personer, for hvem der er angivet ved ikke. 2) Heri ikke indregnet fire personer, for hvem der er angivet ved ikke. 3) Heri ikke indregnet to personer, for hvem der er angivet ved ikke. 9

10 Tabel 1.9: Antal retspsykiatriske patienter med misbrug Misbrug Ikke misbrug Ved ikke I alt Tabel 1.10: De retspsykiatriske patienters typer af misbrug Alkohol Hash Stofmisbrug Andet Patienter med misbrug af to eller flere stoftyper Den samme patient kan både have et alkoholmisbrug og et hashmisbrug, og der kan derfor ikke summeres på tværs af rækkerne. 1) Andet er en restgruppe, hvor størstedelen udgøres af medicinmisbrug (overvejende benzodiazepiner). Kategorien kom først med i 2011, hvilket forklarer de manglende data i 2009 og

11 Tabel 1.11: Antal ambulante og indlagte retspsykiatriske patienter opdelt efter bopælskommune Kommune (antal indbyggere) Ambulante Indlagte I alt Favrskov (46.894) Hedensted (45.980) Herning (85.852) Holstebro (57.161) Horsens (82.835) Ikast-Brande (40.571) Lemvig (21.554) Norddjurs (38.029) Odder (21.852) Randers (95.318) Ringkøbing-Skjern (58.068) Samsø (3.885) Silkeborg (88.913) Skanderborg (57.717) Skive (47.986) Struer (22.190) Syddjurs (41.734) Viborg (93.498) Århus ( ) Udenregionale eller ukendt kommune Region Midtjylland i alt

12 Tabel 1.12: Retspsykiatriske patienter fordelt på hoveddiagnoser Hoveddiagnose Ambulante Indlagte I alt F00-09 Organiske psykiske lidelser F10-F19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser F30-39 Affektive sindslidelser F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer F50-59 Spise-, søvn-, sex- og fødselsbetingede lidelser F60-69 Forstyrrelser af personlighed og adfærd F70-79 Mental retardering (åndssvaghed) F80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser (børn) F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i barn- og ungdom F99 Psykiske lidelser og forstyrrelser som ikke kan placeres i nogen anden gruppe Ved ikke / Diagnose ikke fastlagt I alt

13 Tabel 1.13: Retspsykiatriske patienter fordelt på hoveddiagnose og retslig foranstaltning Dom til ambulant Behandling Dom til behandling Dom til psykiatrisk anbringelse Dom til pædagogisk Foranstaltning Domfældte med alm. dom overført til psyk. afd. pga. opstået psykisk sygdom Kendelse om mentalobservation Sædelighedskriminelle, behandling i forbindelse med betinget/ ubetinget frihedsstraf, forvaringsdømte, særordning Varetægtssurrogat Årstal F F10-F F F F F F F F F F Ved ikke/ diagnose ikke fastlagt I alt F00-09 Organiske psykiske lidelser F10-F19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser F30-39 Affektive sindslidelser F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer F50-59 Spise-, søvn-, sex- og fødselsbetingede lidelser F60-69 Forstyrrelser af personlighed og adfærd F70-79 Mental retardering (åndssvaghed) F80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser (børn) F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i barndom og ungdom og F99 Psykiske lidelser og forstyrrelser som ikke kan placeres i nogen anden gruppe

14 Tabel 1.14: Retspsykiatriske patienter fordelt på hoveddiagnoser og begrundelse for retslig foranstaltning (mest alvorlige kriminalitet) F00-09 F10-F19 F20-29 F30-39 F40-49 F50-59 F60-69 F70-79 F80-89 F90-98 F99 Ukendt I alt 1. Drab (forsætligt), drabsforsøg, vold med døden til følge (straffelovens 237, evt. jf. 21, og 246) Vold i øvrigt (forsætlig) alle former, herunder trusler, samt ulovlig tvang og frihedsberøvelse (straffelovens 119, 123, , 260 og 261, 266) Ildspåsættelse (straffelovens ) Anden personfarlig kriminalitet/fareforvoldelse mv., straffelovens , mv.) Voldtægt, voldtægtsforsøg (straffelovens 216, evt. jf. 21) Anden sædelighedskriminalitet samt incest (straffelovens 210, ) Grov narkotikakriminalitet (straffelovens 191) Lov om euforiserende stoffer (LBK 748) Røveri (straffelovens 288) Tyveri og hittegods, hæleri samt brugstyveri (straffelovens 276 og 277, 284, 293) Anden berigelseskriminalitet mv., herunder underslæb, bedrageri, grov skattesvig, dokumentfalsk (straffelovens , , 289 mv.) Hærværk (straffelovens 291) Færdselslovsovertrædelser, herunder med uagtsom legemsbeskadigelse og/eller manddrab (straffelovens 241 og 249) Straffeloven i øvrigt Særlovgivningen i øvrigt Ved ikke I alt F00-09 Organiske psykiske lidelser F10-F19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser F30-39 Affektive sindslidelser F40-49 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige symptomer F50-59 Spise-, søvn-, sex- og fødselsbetingede lidelser F60-69 Forstyrrelser af personlighed og adfærd F70-79 Mental retardering (åndssvaghed) F80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser (børn) F90-98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i barndom og ungdom og F99 Psykiske lidelser og forstyrrelser som ikke kan placeres i nogen anden gruppe

15 Tabel 1.15: Retspsykiatriske patienter fordelt på retslig foranstaltning og begrundelse for foranstaltning (mest alvorlige kriminalitet) Dom til ambulant behandling Dom til behandling Dom til psykiatrisk anbringelse Dom til pædagogisk foranstaltning Domfældte med almindelig dom overført til psykiatrisk afdeling Kendelse om Mentalobservation Sædelighedskriminelle, behandling i forbindelse med betinget/ubetinget frihedsstraf, forvaringsdømte, særordning Varetægtssurrogat I alt 1. Drab (forsætligt), drabsforsøg, vold med døden til følge (straffelovens 237, evt. jf. 21, og 246) Vold i øvrigt (forsætlig) alle former, herunder trusler, samt ulovlig tvang og frihedsberøvelse (straffelovens 119, 123, , 260 og 261, 266) Ildspåsættelse (straffelovens ) Anden personfarlig kriminalitet /fareforvoldelse mv., straffelovens , mv.) Voldtægt, voldtægtsforsøg (straffelovens 216, evt. jf. 21) Anden sædelighedskriminalitet samt incest (straffelovens 210, ) Grov narkotikakriminalitet (straffelovens 191) Lov om euforiserende stoffer (LBK 748) Røveri (straffelovens 288) Tyveri og hittegods, hæleri samt brugstyveri (straffelovens 276 og 277, 284, 293) Anden berigelseskriminalitet mv., herunder underslæb, bedrageri, grov skattesvig, dokumentfalsk (straffelovens , , 289 mv.) Hærværk (straffelovens 291) Færdselslovsovertrædelser, herunder med uagtsom legemsbeskadigelse og/eller manddrab (straffelovens 241 og 249) Straffeloven i øvrigt Særlovgivningen i øvrigt Ved ikke I alt

16 Tabel 1.16: Retslige foranstaltninger før eller efter dom Retslig foranstaltning før dom Retslig foranstaltning efter dom I alt ) Dækker over patienter med kendelse om mentalobservation og patienter i varetægtssurrogat Tabel 1.17: Retspsykiatriske patienter med behandlingsdom, der udgør en særlig risiko Dom til ambulant behandling Dom til behandling Svært udadreagerende patienter med misbrug 5 10 Svært udadreagerende patienter med risiko for behandlingsophør 4 7 Svært udadreagerende patienter med høj risiko for at begå ny kriminalitet 6 19 Svært udadreagerende patienter med samtlige tre ovenstående faktorer 0 6

17 2. Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling Tabel 2.1: De ambulante tilbuds retspsykiatriske patienter (antal patienter) Ungdomspsykiatrisk amb., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Herning Ungdomspsykiatrisk amb., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Risskov Ungdomspsykiatrisk amb., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Viborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i alt Regionspsykiatrien Vest, Herning, Team for ADHD Regionspsykiatrien Vest, Herning, Team for affektive lidelser Regionspsykiatrien Vest, Herning, Team for personlighedsforstyrrelser Regionspsykiatrien Vest, Herning, Oligofreniteamet Regionspsykiatrien Vest, Herning, OPUS-team Regionspsykiatrien Vest, Herning, Team for psykoser Regionspsykiatrien Vest, Herning, Center for selvmordsforebyggelse Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Almenpsykiatrisk team Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Gerontopsykiatrisk team Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, Psykiatrisk Ambulatorium Regionspsykiatrien Vest i alt Regionspsykiatrien Horsens, Distriktspsykiatrisk team Regionspsykiatrien Horsens, Gerontopsykiatrisk team Regionspsykiatrien Horsens, OPUS-team Regionspsykiatrien Horsens, Lokalpsykiatrisk Center Horsens Regionspsykiatrien Horsens, Lokalpsykiatrisk Center Hedensted Regionspsykiatrien Horsens, Lokalpsykiatrisk Center Odder Regionspsykiatrien Horsens, Lokalpsykiatrisk Center Skanderborg Regionspsykiatrien Horsens, Retspsykiatrisk team Regionspsykiatrien Horsens i alt Regionspsykiatrien Randers, Afsnit E Regionspsykiatrien Randers, Dagtilbud Pavillonen Regionspsykiatrien Randers, Lokalpsykiatrisk Center Djursland Regionspsykiatrien Randers, Lokalpsykiatrisk Center Randers Regionspsykiatrien Randers, Retspsykiatrisk Ambulatorium Regionspsykiatrien Randers i alt Regionspsykiatrien Silkeborg, Lokalpsykiatrisk Center døgndækkende hjemmebehandling Regionspsykiatrien Silkeborg, Lokalpsykiatrisk Center Affektivt team/psykoseteam Regionspsykiatrien Silkeborg, Daghospital Regionspsykiatrien Silkeborg i alt Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Klinik for Retspsykiatri Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Team for Affektive Lidelser Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Team for Psykotiske Lidelser Regionspsykiatrien Viborg_skive, Distriktsteamet i Skive Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Distriktsteamet i Viborg Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Klinik for angst og tvang Side 17

18 Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Mobilteam Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Ældrepsykiatrisk team Regionspsykiatrien Viborg-Skive, team for retspsykiatri Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Team for ADHD Regionspsykiatrien Viborg-Skive i alt Afdeling M, Århus Universitetshospital, Ambulatorium MA Afdeling M, Århus Universitetshospital, Rusmiddelpsykiatri MA Afdeling M, Århus Universitetshospital, Oligofrenipsykiatri MA Afdeling M, Århus Universitetshospital, Risskov i alt Afd. P, Århus Universitetshospital, Risskov, Klinik for unge med Skizofreni (OPUS) Afd. P, Århus Universitetshospital, Risskov, Ambulant Psykoseenhed Afdeling P, Århus Universitetshospital, Risskov i alt: Afd. Q, Århus Universitetshospital, Risskov, Ambulatorium for Mani og Depression Afd. Q, Århus Universitetshospital, Risskov, Klinik for personlighedsforstyrrelser Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov i alt Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk ambulatorium, Opsøgende retspsykiatrisk team Risskov Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk ambulatorium, B- teamet (behandlingspatienter) Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk ambulatorium, S- teamet (sædelighedskriminelle) Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk ambulatorium, O- teamet (mentalobservander) Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk ambulatorium, Opsøgende retspsykiatrisk team Randers/Djursland Århus Universitetshospital, Risskov, Retspsykiatrisk ambulatorium, Opsøgende retspsykiatrisk team Horsens Afdeling R, Århus Universitetshospital, Risskov i alt Århus Universitetshospital, Risskov Lokalpsykiatri Centrum Århus Universitetshospital, Risskov Lokalpsykiatri Nord Århus Universitetshospital, Risskov Team for Misbrugspsykiatri 0 0 Århus Universitetshospital, Risskov afd. S i alt: Århus Universitetshospital, Risskov Lokalpsykiatri Syd Århus Universitetshospital, Risskov Lokalpsykiatri Vest Århus Universitetshospital, Risskov Gerontopsykiatrisk distriktspsykiatri 0 0 Århus Universitetshospital, Risskov Center for oligofreni 0 0 Århus Universitetshospital, Risskov Psykiatriske Specialklinikker, Klinik for unge med skizofreni 6 8 Århus Universitetshospital, Risskov afd. N i alt Ikke angivet Voksenpsykiatrien i alt Region Midtjylland i alt ) Der er ikke angivet afdeling på én af børne- og ungepatienterne 2) Det relativt lave tal sammenlignet med 2012 skyldes, at der dels ikke var så mange patienter tilknyttet Klinikken på dagen for tværsnitsundersøgelsen, og dels at en række af patienterne var indlagte. Side 18

19 Tabel 2.2: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling fordelt på retslig foranstaltning Dom til ambulant behandling (Z04.61) Dom til behandling (Z04.61) Dom til psykiatrisk anbringelse (Z04.62) Dom til pædagogisk foranstaltning Domfældte med almindelig dom 1 Kendelse om Mentalobservation (Z04.60) Kriminelle 2 (Z04.68) Sædeligheds- Varetægtssurrogat (Z04.68) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling M, Risskov Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg- Skive Retspsykiatrisk Afdeling, Risskov Enhed for retspsykiatri, Viborg I alt 1) Domfældte med almindelig dom som er overført til psykiatrisk afdeling grundet opstået psykisk sygdom 2) Sædelighedskriminelle, behandling i forbindelse med betinget/ubetinget frihedsstraf, forvaringsdømte, særordning (Z04.68) 3) Eksklusiv Opsøgende retspsykiatriske team 4) Eksklusiv Enhed for Retspsykiatri 5) Inkl. Opsøgende retspsykiatrisk teams under Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov i Randers, Horsens og Risskov.

20 Tabel 2.3: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling med oligofreni (mental retardering) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling N, AUH, Risskov Afdeling S, AUH, Risskov Center for oligofrenipsykiatri, AUH, Risskov Gerontopsykiatrisk Afdeling, AUH, Risskov Psykiatriske specialklinikker, AUH, Risskov Afdeling M, AUH, Risskov Afdeling P, AUH, Risskov Afdeling Q, AUH, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Skive Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Viborg (ekskl. Klinik for Retspsykiatri) Afdeling R (Retspsykiatrisk), AUH, Risskov Klinik for Retspsykiatri, Viborg Voksenpsykiatrien i alt Region Midtjylland i alt

21 Tabel 2.4: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling med misbrug Patienter med misbrug Heraf patienter med misbrug af to eller flere stoftyper (Alkohol, Hash, Stoffer eller Andet) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling M, Risskov Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning 31 Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Skive 54 9 Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Viborg (ekskl. Klinik for Retspsykiatri) Retspsykiatrisk Afdeling, Risskov Klinik for Retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg Ikke oplyst Region Midtjylland i alt ) Under andet er det hyppigste misbrug af benzodiazepiner.

22 Tabel 2.5: Retspsykiatriske patienter i ambulant behandling, der af personalet aktuelt vurderes til at have komplicerende adfærd Antal patienter der aktuelt er vurderet i høj risiko for behandlingsophør Antal patienter der aktuelt er vurderet som svært udadreagerende Antal patienter der aktuelt er vurderet i høj risiko for recidiv i forhold til at begå ny kriminalitet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling M, Risskov Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg- Skive, Skive Regionspsykiatrien Viborg Skive, Viborg (ekskl. Klinik for Retspsykiatri) Retspsykiatrisk Afdeling, Risskov Klinik for Retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg Region Midtjylland i alt

23 Tabel 2.6: Retspsykiatriske patienter tilknyttet opsøgende retspsykiatrisk team Opsøgende retspsykiatrisk team Horsens Viborg Risskov Randers I alt For hovedparten af patienterne tilknyttet de opsøgende retspsykiatriske teams ligger behandlingsansvaret ikke hos teamet, men hos en overlæge i distriktspsykiatrien. 1) Organisatorisk er teamene i Horsens og Randers ledelsesmæssigt forankret i Risskov.

24 3. Indlagte retspsykiatriske patienter Tabel 3.1: Stationære retspsykiatriske patienter fordelt på afsnit Ungdomspsykiatrisk afsnit, Viborg Ungdomspsykiatrisk afsnit, Risskov Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i alt Regionspsykiatrien Herning, Almenpsykiatrisk afsnit E Regionspsykiatrien Herning, Almenpsykiatrisk afsnit E Regionspsykiatrien Herning, Almenpsykiatrisk afsnit E Regionspsykiatrien Herning, Gerontopsykiatrisk afsnit E Regionspsykiatrien Holstebro, Psykiatrisk døgnafsnit P Regionspsykiatrien Horsens, Almenpsykiatrisk afsnit Regionspsykiatrien Horsens, Almenpsykiatrisk afsnit Regionspsykiatrien Horsens, Almenpsykiatrisk afsnit Regionspsykiatrien Randers, Afsnit E Regionspsykiatrien Randers, Afsnit E Regionspsykiatrien Silkeborg, Psykiatrisk afdeling D Regionspsykiatrien Viborg, Sengeafsnit for intensiv behandling og observation 7 Regionspsykiatrien Viborg, Sengeafsnit for affektive lidelser Regionspsykiatrien Viborg, Sengeafsnit for psykotiske lidelser Afd. N, AUH, Risskov Afsnit N Afd. N, AUH, Risskov Afsnit N Afd. N, AUH, Risskov Afsnit N Afd. S, AUH, Risskov Afsnit S Afd. S, AUH, Risskov Afsnit S Afd. S, AUH, Risskov Afsnit S Afd. S, AUH, Risskov Afsnit S Afd. P, AUH, Risskov, Sengeafsnit P Afd. P, AUH, Risskov, Sengeafsnit P Afd. P, AUH, Risskov, Sengeafsnit P Afd. P, AUH, Risskov, Sengeafsnit P Afd. Q, AUH, Risskov, Sengeafsnit Q Afd. Q, AUH, Risskov, Sengeafsnit Q Afd. Q, AUH, Risskov, Sengeafsnit Q Afd. Q, AUH, Risskov, Sengeafsnit Q

25 Afd. M, AUH, Risskov, Sengeafsnit M Afd. R (Retspsyk.), AUH, Risskov Afsnit R1 1) Afd. R (Retspsyk.), AUH, Risskov Afsnit R2 1) Afd. R (Retspsyk.), AUH, Risskov Afsnit R4 2) Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Sengeafsnit for retspsykiatri Voksenpsykiatrien i alt Region Midtjylland i alt ) Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov udvidede 1. november 2009 antallet af senge fra 20 til 32. Medio 2010 blev Afdeling for Retspsykiatri udvidet med et sengeafsnit på 16 senge, hvormed afdelingen i dag har 48 senge (eksklusiv Afsnit R3 som er forbeholdt grønlandske retspsykiatriske patienter). 2) Afsnit R4 blev først oprettet medio 2010 jævnfør note 1.

26 Tabel 3.2: Indlagte retspsykiatriske patienter fordelt på retslig foranstaltning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Dom til ambulant behandling (Z04.61) Dom til behandling (Z04.61) Dom til psykiatrisk anbringelse (Z04.62) Regionen i alt ) Domfældte med almindelig dom som er overført til psykiatrisk afdeling grundet opstået psykisk sygdom 2) Sædelighedskriminelle, behandling i forbindelse med betinget/ubetinget frihedsstraf, forvaringsdømte, særordning (Z04.68) 3) Eksklusiv Sengeafsnit for Retspsykiatri 4) Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov udvidede 1. november 2009 antallet af senge fra 20 til 32. Medio 2010 blev Afdeling for Retspsykiatri udvidet med et sengeafsnit på 16 senge, hvormed afdelingen i dag har 48 senge (eksklusiv Afsnit R3 som er forbeholdt grønlandske retspsykiatriske patienter). Dom til pædagogisk foranstaltning Domfældte med almindelig dom 1 Kendelse om Mentalobservation (Z04.60) Kriminelle 2 (Z04.68) Sædeligheds- Varetægtssurrogat (Z04.68) Afdeling M, Risskov Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Viborg Afdeling R (Retspsykiatrisk Afdeling), Risskov Sengeafsnit for retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg-Skive

27 Tabel 3.3: Indlagte retspsykiatriske patienter med oligofreni (mental retardering) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling N, Risskov Afdeling S, Risskov Afdeling M, Risskov Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg 0 0 Regionspsykiatrien Viborg-Skive (ekskl. sengeafsnit for retspsykiatri) Afdeling R (Retspsykiatrisk Afdeling), Risskov 1 Sengeafsnit for retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg-Skive Voksenpsykiatrien i alt Region Midtjylland i alt ) Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov udvidede 1. november 2009 antallet af senge fra 20 til 32. Medio 2010 blev Afdeling for Retspsykiatri udvidet med et sengeafsnit på 16 senge, hvormed afdelingen i dag har 48 senge (eksklusiv Afsnit R3 som er forbeholdt grønlandske retspsykiatriske patienter).

28 Tabel 3.4: Indlagte retspsykiatriske patienter med misbrug Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Patienter med misbrug Heraf patienter med misbrug af to eller flere stoftyper (Alkohol, Hash, Stoffer eller Andet) Afdeling M, Risskov Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Viborg- Skive (ekskl. Sengeafsnit for retspsykiatri) Afd. R (Retspsyk.), Risskov Regionspsykiatrien Viborg- Skive, Sengeafsnit for retspsykiatri Region Midtjylland i alt ) Under andet er det hyppigste misbrug af benzodiazepiner.

29 Tabel 3.5: Indlagte retspsykiatriske patienter, der af personalet aktuelt vurderes til at have komplicerende adfærd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling M, Risskov Antal patienter der aktuelt er vurderet i høj risiko for behandlingsophør Antal patienter der aktuelt er vurderet som svært udadreagerende Antal patienter der aktuelt er vurderet i høj risiko for recidiv i forhold til at begå ny kriminalitet Afdeling P, Risskov Afdeling Q, Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Viborg-Skive 1 Afdeling R (Retspsyk), Risskov 2 Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Sengeafsnit for retspsykiatri Region Midtjylland i alt 1) Eksklusiv Sengeafsnit for Retspsykiatri 2) Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov udvidede 1. november 2009 antallet af senge fra 20 til 32. Medio 2010 blev Afdeling for Retspsykiatri udvidet med et sengeafsnit på 16 senge, hvormed afdelingen i dag har 48 senge (eksklusiv Afsnit R3 som er forbeholdt grønlandske retspsykiatriske patienter).

30 Bilag 1: Oversigt over retslige foranstaltninger 1. Før dom 1. Varetægtssurrogatanbragte Retten kan bestemme, at en varetægtsfængslet person skal surrogatanbringes på psykiatrisk afdeling med henblik på enten at modtage psykiatrisk behandling eller afvænningsbehandling. Dette kræver, jf. retsplejelovens 765, den sigtedes samtykke eller 777, hvis sigtede ikke vil give samtykke. Personer anbragt efter 765 kan tilbageføres straks, når ophold i psykiatrisk afdeling ikke længere er nødvendig. I fald der er tale om anbringelse efter 777 skal personen forblive på psykiatrisk afdeling indtil retten har afsagt en ny kendelse. 2. Overførte varetægtsarrestanter (anticiperet afsoning) Hvis man allerede under varetægtsfængslingen forventer behandlingsdom, og retten skønner, at en hurtig overførsel til den psykiatriske afdeling, hvor dommen skal fuldbyrdes, er ønskelig, kan den sigtede påbegynde anticiperet afsoning, jf. retsplejelovens 777. En sådan overførsel kræver ikke nødvendigvis den sigtedes samtykke. 3. Anbringelse uden for varetægtsfængsel af helbredsmæssige grunde En varetægtsfængslet person kan alene ved lægelig beslutning anbringes udenfor fængslet af helbredsmæssige grunde (retsplejeloven 770, stk. 2). Bestemmelsens hovedsigte er akutte somatiske indlæggelser. Dog sker det, at arrestanter overflyttes til psykiatrisk afdeling af helbredsmæssige grunde i medfør af denne bestemmelse. 4. Mentalobservander Ifølge retsplejelovens 809 skal sigtede underkastes mentalundersøgelse, når det er af betydning for sagens afgørelse. Mentalundersøgelser er navnlig indiceret, hvis der er grund til at tro, at 1) sigtede er sindssyg, mental retarderet eller på anden måde psykisk afvigende, 2) hvis der på baggrund af de strafbare handlingers art og/eller grovhed er grund til at formode, at sigtedes mentale tilstand afviger fra det normale og 3) hvis der overvejes anvendelse af tidsubestemt forvaring jf. straffelovens 70. Mentalobservanderne er lig varetægtssurrogatanbragt indlagt i henhold til retsplejelovens 765 eller 777, og derfor underlagt samme vilkår.

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland, d. 28. januar 2014

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland, d. 28. januar 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008

Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008 den 1. februar 2008 Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008 Foreløbig tabelsamling har d. 9. januar 2008 gennemført en tværsnitsundersøgelse

Læs mere

Viborg, den 1. oktober 2015 /BOBNIE. Til det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet. Oversigt over orienteringssager

Viborg, den 1. oktober 2015 /BOBNIE. Til det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet. Oversigt over orienteringssager 1 Viborg, den 1. oktober 2015 /BOBNIE Til det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet Oversigt over orienteringssager Siden sidste møde i det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Retspsykiatrisk Rapport Psykiatri og Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund... 7 3 Den retspsykiatriske patientgruppe... 7 4 Region Midtjyllands behandlingstilbud til retspsykiatriske

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012

DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012 DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012 Hovedstaden MOPS 6 2 OP-Team, Gammel Kongevej 10 3 OPUS, Gammel Kongevej 24 14 DPC Østerbro/indre by 52 26 DPC Nørrebro 18 7 DPC Bispebjerg/Brønshøj 36 19 OP-team Østerbro/indre

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri RDP 3 årigt projekt financeret 2007 2010 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet via psykiatriaftalepuljen Baggrund:

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Jeg har nu færdigbehandlet sagen vedrørende retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro.

Jeg har nu færdigbehandlet sagen vedrørende retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. ANONYMISERET VERSION AF AFSLUTTENDE UDTALELSE OM RETSPSYKIATRISKE PATIENTER PÅ REGIONSHOSPITALET HOLSTEBRO Retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro Jeg har nu færdigbehandlet sagen vedrørende

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Pilotprojekt Randers Ledende overlæge Susanna Deutch Programleder DEFACTUM Pia Vedel Ankersen

Pilotprojekt Randers Ledende overlæge Susanna Deutch Programleder DEFACTUM Pia Vedel Ankersen Pilotprojekt Randers Ledende overlæge Susanna Deutch Programleder DEFACTUM Pia Vedel Ankersen AGENDA Pilotprojekt Randers Organisering Forberedelse Det første år Følgeforskningsprojekt Problemstilling

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA Dato: 25.09. Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER STATUS PÅ DATA

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf. 97643000 psykiatri@rn.dk 27. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. del: Status 1.

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Struktur for det retspsykiatriske område i Region Nordjylland

Struktur for det retspsykiatriske område i Region Nordjylland Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende Struktur for det retspsykiatriske område i Region Nordjylland RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE VEDR. HENSIGTSMÆSSIG STRUKTUR FOR DET RETSPSYKIATRISKE OMRÅDE I REGION NORDJYLLAND

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2012 1. oktober 2011-30. september 2012 Dato 08.04.2013 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Data vedrørende AUH Risskov

Data vedrørende AUH Risskov Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Data vedrørende AUH Risskov Dato 09-01-2017 Dette notat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 117 Offentligt KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Årsberetning Dato Sagsnr. 8. juli Telefontid ma.-to. 9-16, fr Tlf Fax

Årsberetning Dato Sagsnr. 8. juli Telefontid ma.-to. 9-16, fr Tlf Fax Dato Sagsnr. 8. juli 2011 10359 Årsberetning 2010 Sager behandlet ved Retspsykiatrisk Klinik i 2010... 2 Henvisende myndighed... 4 Kriminalitet... 5 Diagnoser hos de undersøgte... 6 Misbrugsdiagnoser...

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere