Læseplan for børnehaveklassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for børnehaveklassen"

Transkript

1 Læseplan for børnehaveklassen

2 Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10 Engagement og fællesskab 11 Sproglig udvikling 13 It og medier 13 Innovation og entreprenørskab 14 Opmærksomhedspunkter 14

3 Indledning Børnehaveklassen er obligatorisk. I børnehaveklassen skal undervisningen tilrettelægges og udføres således, at eleven opnår kompetencer inden for sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab. Kompetenceområderne dækker såvel faglige kompetencer som sociale og personlige kompetencer således, at undervisningen i børnehaveklassen bygger bro mellem dagtilbuddets læreplanstemaer og videre til kompetenceområder i skolens fag. De seks kompetenceområder skal ses som seks dele af en større helhed og ikke som seks isolerede kompetenceområder. Undervisningen skal derfor være kendetegnet ved, at kompetenceområderne overlapper og supplerer hinanden og især sprog samt engagement og fællesskab skal være centrale områder i hele undervisningens opbygning. Der er for alle kompetenceområder i børnehaveklassen et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Endvidere medtænkes den obligatoriske sprogvurdering især med henblik på at undervisningsdifferentiere. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde., så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. Læseplan for børnehaveklassen 3

4 Trinforløb for børnehaveklassen Sprog Kompetenceområdet sprog omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Samtale fokuserer på, at eleverne tilegner sig færdigheder i de grundlæggende talesproglige handlinger at lytte, tale og spørge. Fortælling fokuserer på, at eleverne kan gengive indhold af tekster. Sproglig bevidsthed fokuserer på, at eleverne får mulighed for at reflektere over sproget. Skrivning fokuserer på at fremme elevernes indsigt i, at skrivning er en skriftlig kommunikationsform, der handler om at udtrykke et budskab. I denne sammenhæng fokuseres på det alfabetiske princip (standardlyde), samt hvordan ord sættes sammen til sætninger. Læsning fokuserer på at eleven får mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling: Legelæsning logografisk/ helords læsning alfabetisk læsning. It og digitale medier fokuserer på, at eleverne lærer om ikoner og værktøjsfunktioner i digitale medier. Målparrene er samlet set udtryk for en stigende progression frem mod kompetencemålet. Det sidste målpar It og digitale medier er udtryk for kompetenceområdets fokus på elevrollen som producent ved hjælp af digitale medier. Samtale Undervisningen tilrettelægges således, at eleven tilegner sig færdigheder i de grundlæggende talesproglige handlinger at lytte, tale og spørge. Undervisningen skal sikre, at eleverne får en begyndende bevidsthed om, at sproget anvendes forskelligt i forskellige situationer og sammenhænge. I forbindelse med samtalen skal eleverne have anledning til at tale om sprog til at undre sig over sproget og søge forklaringer på ord, han/hun ikke forstår. Det sproglige fokus skal sigte på udvikling af elevens ordforråd, sprogbrug og sproglige bevidsthed. Fortælling således, at der arbejdes med, at eleverne kan gengive indhold af tekster. Det at kunne gengive indhold implicerer, at eleverne er blevet præsenteret for en tekst i form af fx oplæsning, fortælling, film eller computerspil. I forbindelse med elevernes forskellige former for egne fortællinger eller genfortællinger af hørte fortællinger, skal undervisningen sikre, at der fokuseres på lytteforståelsen, dvs. den forståelse eleverne har af det mundtlige sprog. Det at lytte til en fortælling er en aktiv proces, hvor den der lytter konstruerer mening, dels ved at bruge den information som konteksten giver, dels via den baggrundsviden eleverne har. Undervisningen skal sikre elevernes muligheder for at tilegne sig nye ord gennem oplæsning (fx dialogisk oplæsning), og at eleverne kan skelne mellem fortællestrukturen i fakta og fiktion. Til støtte for dette anvendes enkle grafiske modeller fx broen og tørresnoren. Sproglig bevidsthed, så eleverne får mulighed for at reflektere over sproget. Eleverne skal have udviklet sin evne til at tale om sprog og mulighed for at undre sig over sprog og sproglige ytringer. Der eksperimenteres med rim, bogstavlyde, ord- og sætningsdannelse. Der lægges vægt på systematisk udvikling af ord- og begrebsforståelse. Arbejdet med ordforrådet skal kobles sammen med hørte/sete tekster. Nye ord skal præsenteres i forskellige sætninger og sammenhænge gerne i dialog eller gennem konkrete handlinger, ved hjælp af synonymer, antonymer, tegninger m.m. Der arbejdes både med ordenes indhold og form. 4 Læseplan for børnehaveklassen

5 det bliver naturligt for eleverne at søge at forstå ukendte ord. arbejdet med sproglig opmærksomhed skal tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge, hvor det giver mening for eleverne at lege med lyde, fx ved lege med ord i et netop oplæst rim eller en fortælling for her at finde fx ord, der begynder med samme forlyd. Her kan også leges med rimord, fx hvilket ord er ikke et rimord? /hat/-/mor/- /nat/ eller spilles memory med forskellige former for rimspil, eller skrives små tekster/fortællinger til egne illustrationer. Opmærksomhedspunkt: Eleverne kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z) Skrivning, så den fremmer elevens indsigt i, at skrivning er en skriftlig kommunikationsform, der handler om at formidle, altså udtrykke et budskab. Denne kommunikationsform giver eleven nye muligheder for at kommunikere uanset nuet. Gennem undervisningen i skrivning udvikles endvidere elevens forståelse af sproget som system og forståelsen af det alfabetiske princip, forholdet mellem sproglyde og bogstaver (standardlyde). Gennem undervisningen i skrivning udvikler eleverne et funktionelt bogstavkendskab ved at bogstaverne bruges til leg med lyde, med rim, til at skrive ord, til at skrive tekst til egne tegninger, producere små bøger, breve, huskesedler m.v. Undervisningen i skriftens alfabetiske princip i skrivning skal tilrettelægges med udgangspunkt i en hensigtsmæssig progression i bogstavernes anvendelighed og bogstavlydenes regelmæssighed. Der arbejdes med skrivningens tre komponenter: Budskabskomponenten, med fokus på sprog og mening herunder sætningsopbygning i skriftsprog. Den alfabetiske komponent, hvor bogstaver og sproglyd kombineres ifølge reglerne i det alfabetiske system. Her kan arbejdes med rim, fx hvad rimer på kat? Gæt på forlyd, fx hvilke ord begynder på samme måde /sol/-/rim/-/sæl/ Sammentrækning af lyde, fx hvilket ord bliver det /p/-/i/- /l/? At tage lyd væk i ord, fx hvad bliver der tilbage i ordet, hvis jeg tager den første lyd væk? /land/ I legen med sammentrækning og fjernelse af lyd konkretiseres lydene ved, at eleverne har fysiske bogstavklodser, magneter, laminerede bogstaver, skumbogstaver eller andet at rykke rundt på. De fysiske bogstaver i form af bogstavklodser, bogstavmagneter eller andet konkretiserer de abstrakte lyde i det talte sprog. Den motoriske komponent, hvor hovedredskabet er en blyant eller et tastatur. I forbindelse med håndskrift undervises eleven i det rigtige blyantsgreb. Læsning, så eleverne får mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling. Legelæsning: Eleverne tilskyndes til at lege sig ind i roller som læsere ved at sidde med en bog og eksperimentere med at læse for sig selv eller andre. I forbindelse med legelæsning er det afgørende, at eleverne har adgang til et stort udvalg af genkendelige bøger (analoge såvel som digitale). Legelæsning implicerer, at eleverne kender læseretningen, ved at det er de trykte bogstaver der skal læses og ved at illustrationerne hjælper læseren til at forstå teksten. Logografisk læsning / helordslæsning: Eleverne kan genkende en del ord uden at kunne læse i egentlig forstand, fx genkende eget navn og ord som LEGO, is og huskelæser det resterende indhold for sig selv og andre, så det giver mening. Læsning på de to første trin sker ikke ved hjælp af det alfabetiske princip. Alfabetisk læsning: Eleverne har viden om det alfabetiske princip, dvs. eleverne ved, at der til et bogstav svarer en bogstavlyd. Undervisningen i bogstaverne må tage udgangspunkt i bogstavernes anvendelighed og bogstavlydenes regelmæssighed. Undervisningen skal støtte eleven i at knække koden ved læsning af korte lydrette ord. Elevernes basale beherskelse af skriftens alfabetiske princip støttes af elevernes genkendelse af hele ord, inddragelsen af illustrationer, baggrundsviden om emnet osv. It og digitale medier således, at eleverne lærer om ikoner og værktøjsfunktioner i digitale medier. Eleverne ved med stor sandsynlighed allerede, hvad en grøn afspil-pil, et rødt lukkekryds, en saks m.fl. betyder, men undervisningen skal sikre, at eleverne bliver bevidste om ikonernes betydning og funktion, og sikre at eleverne lærer at bruge grundlæggende funktioner i digitale medier som at logge på, åbne/lukke programmer, klippe og kopiere, gemme, tegne, udfylde mm. Læseplan for børnehaveklassen 5

6 Med fokus på eleverne som målrettede og kreative producenter skal undervisningen sikre, at eleverne får muligheder for at bruge it og digitale medier til for eksempel at skrive og læse, fotografere, optage, kopiere og klippe små film. Matematisk opmærksomhed Kompetenceområdet matematisk opmærksomhed omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Tal fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og talsymbol. Antal fokuserer på, at eleverne gennem lege og i praktiske situationer skal udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse. Figurer og mønstre fokuserer på, at eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Sprog og tankegang fokuserer på, at eleverne arbejder med enkle mundtlige forklaringer i forbindelse med antalsbestemmelser. Leg med matematik er styrket ved at få sit eget kompetenceområde for at leve op til reformens målsætning. Kompetenceområdet skal bygge på de erfaringer, eleverne har med sig fra dagtilbud og hjemmet. Eleverne skal gennem leg, spil og undersøgelser i den nære omverden og på ture udbygge deres tidlige læring i matematik. De fire målpar udgør tilsammen den tidlige læring af matematik, der fortsættes i 1. trinforløb. Tal Centralt i arbejdet med tal står elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og talsymbol. Der skal være fokus på elevernes læsning af talsymboler. Eleverne skal kunne læse de encifrede talsymboler, og eleverne skal kende talordene for flercifrede tal. Eleverne skal gennem lege, spil og hverdagens øvrige aktiviteter bruge tallene, hvor det er relevant. Eleverne skal kunne tælle og kunne ordne tallene i rækkefølge. Ordenstal introduceres bl.a. i forbindelse med datoer. Opmærksomhedspunkt: Eleverne kan genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse. Antal Eleverne skal gennem lege og i praktiske situationer udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse: Simpel optælling. Gruppering af de genstande, der skal tælles. Fortsat tælling. Der skal ikke indføres standardalgoritmer, men der skal arbejdes med elevernes mundtlige forklaringer. Antalsbestemmelse skal bl.a. foregå i lege, spil, undersøgelser og eksperimenter samt i hverdagssituationer, hvor det er relevant. Der skal være forskellige tællematerialer til rådighed, og eleverne skal have mulighed for at tegne og bruge uformelle noter. Regnehistorier skal i børnehaveklassen være den voksnes mundtlige fortælling, der rummer et problem, eleverne skal regne på. Eleverne skal også selv fortælle lignende historier til andre elever. Figurer og mønstre Eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Eleverne skal kunne navngive figurerne i både fagsprog og hverdagssprog og kunne beskrive formerne af figurerne. Eleverne skal kunne genkende de geometriske figurer i deres omgivelser, og de skal kunne tegne dem i skitseform og i et dynamisk geometriprogram. Gennem leg i dynamiske geometriprogrammer skal der være fokus på eleverne som kreative og målrettede producenter. Eleverne skal arbejde med undersøgelse, beskrivelse og gengivelse af enkle geometriske mønstre. Mønstre skal i vidt omfang findes i elevernes omgivelser, men også i kunst og arkitektur bl.a. hentet på internettet. Eleverne arbejder med mundtlige beskrivelser af mønstrenes struktur. Ved elevernes gengivelse af geometriske mønstre skal bl.a. 6 Læseplan for børnehaveklassen

7 bruges geometriske brikker og digitale værktøjer. Sprog og tankegang På baggrund af de matematiske begreber, som eleverne tilegner sig, arbejder eleverne med enkle mundtlige forklaringer i forbindelse med antalsbestemmelser. Her indgår sammenligninger med brug af ord som størst og mindst, større og mindre end samt lige store. I forbindelse med angivelse af genstandes placering skal eleverne arbejde med ord til genstandes placering bl.a. ovenfor og nedenfor, til højre og til venstre, ved siden af samt foran og bagved. Gennem de matematiske og andre aktiviteter lærer eleverne at knytte matematikkens sproglige begreber sammen med deres egen virkelighed. Læseplan for børnehaveklassen 7

8 Naturfaglige fænomener Kompetenceområdet naturfaglige fænomener omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Årets gang fokuserer på, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning. Dyr og planter fokuserer på, at eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende dyr og planter fra nærområdet. Bæredygtighed fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald. Naturnysgerrighed fokuserer på, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden. Kompetenceområdet fokuserer på, at eleven ud fra viden og erfaring kan færdes iagttagende i naturen og udbygge sit kendskab inden for de fire valgte målpar, således at eleven i sin færden i naturen er i stand til at bruge sine iagttagelser til at genkende, til at undres, og til at udforske naturen yderligere. Målparrene er sideordnede og har ikke en indbyrdes progression. De tre første målpar handler i høj grad om fagligt indhold og viden, mens det sidste målpar mere handler om tilgangen til at arbejde med natur. Generelt skal undervisningen udnytte de lokale forhold, og det er vigtigt, at undervisningen indeholder undersøgende, eksperimenterende og legende aktiviteter både indendørs, udendørs i konstrueret natur og udendørs i vild natur. Årets gang således, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning, og således at eleverne stifter bekendtskab med tidsbegreberne en dag, en uge, en måned, en årstid og et år. der er fokus på årstidernes navne, årstidernes placering i forhold til kalenderåret og på årstidernes kendetegn i forhold til fauna og vejr således, at eleverne bliver i stand til, at lægge mærke til naturfaglige fænomener og knytte dem til årets gang. Dyr og planter Undervisningen tilrettelægges således, at den både tager udgangspunkt i elevenrnes allerede opnåede viden og kendskab om dyr og planter som for eksempel blomster, husdyr og kæledyr, men også udgangspunkt i dyr og planter fra lokalområdet. eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende dyr og planter fra nærområdet, og undervisningen skal sikre, at eleverne opnår kendskab til, at dyr og planter kan klassificeres i grupper og familier som for eksempel pattedyr, insekter, træer og blomster. Bæredygtighed Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald, og en begyndende forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Undervisningen skal sikre, at eleverne ved, hvordan man aktivt kan beskytte naturen og færdes hensigtsmæssigt i naturen. Naturnysgerrig Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden samt reflektere over opdagelser i naturen. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne får mulighed for og indsigt i at bruge digitale medier til at søge efter information, og undervisningen skal sikre, at eleverne kan bruge den viden, også i andre kontekster end i en naturfaglig. der i brugen af digitale medier er et særligt fokus på eleverne som kritiske undersøgere, og undervisningen skal danne grundlag for, at eleverne udvikler kritisk bevidsthed. 8 Læseplan for børnehaveklassen

9 Kreative og musiske udtryksformer Kompetenceområdet kreative og musiske udtryksformer omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Oplevelser fokuserer på, at eleverne får mulighed for med alle sanser at erfare, at viden, indtryk og oplevelser kan tilegnes gennem forskellige udtryksformer. Fremstilling fokuserer på, at eleverne får viden om forskellige redskaber og materialers anvendelse. Kommunikation fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til brugen af digitale medieproduktioner som foto, video og lyd. Kompetenceområdet fokuserer på, at eleverne kan udtrykke sig i billeder, musik og drama. Det betyder, at eleverne kan fortælle om egne oplevelser, kan eksperimentere med bl.a. billeder, former, lyd samt kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk. Undervisningen skal tilgodese, at udtryksformerne billeder, musik og drama inddrages som ligestillede elementer i undervisningen. Billeder, musik og drama indeholder hver især flere delelementer, som nedenfor beskrevet. Ved billeder skal forstås, at der arbejdes med både rumlige og plane billeder. Det vil sige alt fra skulpturelle former, tredimensionelle vinkler til tegninger, maleri, papirklip og collager. Ved musik skal forstås, at der arbejdes med sang, spil på simple instrumenter som trommer, triangler, claves samt at lytte og samtale om forskellige musik genrer. Ved drama skal forstås, at der arbejdes med det kropslige udtryk i dramaøvelser, hvor eleverne fx viser, hvordan ser jeg ud, når jeg er glad, og i små skuespil som en sangleg, der dramatiseres. eleverne kan tilegne sig viden og færdigheder igennem oplevelsen og kan samtale om de oplevelser, eleverne har fået fra forskellige kunstformer. Eleverne skal fx kunne gengive en kunstoplevelse i tegning, fortælling eller i drama. Fremstilling eleverne får viden om forskellige redskaber og materialers anvendelse, og eleverne skal ved hjælp af enkle teknikker kunne udtrykke sig både billedligt, musikalsk og dramatisk. I løbet af undervisningsåret skal eleverne have mulighed for selv at kunne anvende og eksperimentere med forskellige udtryksformer. Eleverne skal kunne anvende simple rytmiske instrumenter, synge sange og lege sanglege. Kommunikation således, at eleverne får begyndende kendskab til brugen af digitale medieproduktioner som foto, video og lyd. Undervisningen skal med fokus på eleverne som målrettede og kreative producenter sikre, at eleverne får mulighed for at bruge digitale medier til at dokumentere og bearbejde oplevelser og til at udtrykke sig kreativt. Oplevelser Undervisningen tilrettelægges, så eleverne får mulighed for med alle sanser at erfare, at viden, indtryk og oplevelser kan tilegnes gennem forskellige udtryksformer. Læseplan for børnehaveklassen 9

10 Krop og Bevægelse Kompetenceområdet krop og bevægelse omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Fysisk aktivitet fokuserer på, at eleverne udfordres med varierede fysiske aktiviteter og lege. Bevægelse og leg fokuserer på, at styrke elevernes grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Krop og hygiejne fokuserer på, at eleverne bliver i stand til at varetage egen personlig hygiejne. Det sunde valg fokuserer på, at eleverne har viden om kostråd som drik vand, spis varieret og vær fysisk aktiv. Rundt på min skole fokuserer på, at eleverne får kendskab til skolens inde- og udearealer. Trafik og færdsel fokuserer på, at eleverne får viden om, hvordan man færdes sikkert i trafikken og viden om almindelige trafikregler. Der tages udgangspunkt i WHO s formulering om det sunde liv. Eleverne kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen. Kompetenceområdet skal skærpe elevernes opmærksomhed på, at sunde valg er med til at styrke kroppen. Det skal give eleverne sikkerhed og tryghed i at færdes blandt andet på skolen og i trafikken. Kompetenceområdet rummer en række aspekter med betydning for elevernes sundhed. De enkelte målpar skal betragtes sideordnet og er derfor ikke prioriteret. Målparrene skal vægtes ens i undervisningen. Fysisk aktivitet Undervisningen tilrettelægges, så eleverne udfordres med varierede fysiske aktiviteter og lege, hvor koordination, balance, retningssans og udholdenhed styrkes igennem aktiviteter, der foregår både inde og ude. Undervisningen skal sikre, at eleverne oplever glæde ved at bruge kroppen, og at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at bruge kroppen på, og at kroppen har forskellige funktioner. Bevægelse og leg Bevægelse og leg er udtryksformer for eleverne, og de er vigtige både i den understøttende undervisning og i den organiserede undervisningsmæssige leg. Bevægelse og leg indeholder eksperimenterende lege, der kombinerer matematiske og sproglige aktiviteter med fysiske handlinger. De kan foregå både i det indendørs og det udendørs rum. Der lægges særlig vægt på, at undervisningen styrker elevernes grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. I løbet af undervisningsåret er der fokus på forskellige lege, rollespil, regler og fysiske aktiviteter samt digitale lege, som er med til at sikre, at eleverne daglig udfordres socialt såvel som individuelt. I de digitale lege ligger fokus på eleverne som ansvarlige deltagere. således, at eleverne har mulighed for at lege og være sammen med andre om digitale spil og programmer, gerne med mulighed for, at relationer og indhold fra den digitale leg kan overføres til den fysiske leg. Samtidig skal undervisningen sikre, at eleverne lærer at lege alsidigt, således at den digitale leg bliver én ud af flere måder at lege sammen på. Krop og hygiejne Eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der gør eleverne i stand til at varetage egen personlig hygiejne. Eleverne skal have kendskab til betydningen af at skifte tøj og tage det rette tøj på til den rette situation. I løbet af undervisningsåret er der fokus på bakteriespredning og betydning af hånd- og kropsvask i forbindelse med toiletbesøg, bad og efter fysisk aktivitet. Det sunde valg Undervisningen i børnehaveklassen om det sunde valg tager sit udgangspunkt i den viden, som eleverne har om sin madpakke. I løbet af undervisningsåret er der fokus på, hvad der er et sundt måltid. Eleverne skal kunne udpege det sunde og usunde. eleverne har viden om kostråd som drik vand, spis varieret, spis ikke for meget og vær fysisk aktiv. Rundt på min skole Skolestarten skal være en god oplevelse for eleverne. Det at kunne færdes på skolen og have kendskab til, hvor de forskellige funktioner på skolen er, skal være med til at skabe trygge rammer for eleverne. Undervisningen skal sikre, at eleverne får kendskab til skolens inde- og udearealer og regler om fx: leg, sneboldskast, ude- og indeordninger og gårdvagter, hvordan færdes man på skolens arealer, og hvor gør man af sit affald. 10 Læseplan for børnehaveklassen

11 Trafik og færdsel således, at den tager udgangspunkt i elevernes kendskab til at færdes i trafikken. eleverne får viden om, hvordan man går sikkert i trafikken og give eleverne en viden om almindelige trafikregler som, hvor man cykler og betydning af brug af cykelhjem. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne alene og sammen med klassen kan færdes sikkert i lokalområdet. Engagement og fællesskab Engagement og fællesskab omfatter fem færdigheds- og vidensområder: Deltagelse fokuserer på, at eleverne inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal gælde for klassen i undervisning og leg. Engagement fokuserer på, at eleverne får mulighed for at foretage og fastholde valg i aktiviteter og med en forståelse af vigtigheden af at kunne fastholde et valg. Samvær og samarbejde fokuserer på, at eleverne både i undervisning og leg oplever at blive sat i nye og forskellige samværs- og samarbejdssituationer. Følelser fokuserer på, at eleverne lærer at mærke sig selv og andre, således at det bliver muligt at tilpasse sin adfærd med omtanke for både sig selv og andre. Selvopfattelse fokuserer på, at eleverne bliver anerkendt for sine styrker og svagheder, så eleven i samarbejde med lærere og forældre kan opstille relevante mål for sig selv. Kompetenceområdet fokuserer på elevens alsidige udvikling i forhold til at trives, udvikles og blive aktivt deltagende i skolens fællesskaber, både med fokus på eleven selv, men også med fokus på samvær, samarbejde og sociale færdigheder. Engagement og fællesskab skal ikke ses som et isoleret kompetenceområde, men som et kompetenceområde, der er forudsætningen for succes i andre kompetenceområder. Kompetenceområdet er af stor betydning i forhold til at få skabt en god skolestart for den enkelte elev og for klassen som helhed, således at skolen bliver et godt være- og lærested, hvor eleverne kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre. Målene skal ikke kun tænkes ind i en konkret undervisning. Målene skal medtænkes i hele skolestrukturen, således at legen, mødet med eleverne, lærerens rolle og undervisningens tilrettelæggelse understøtter arbejdet med målene. Deltagelse således, at eleverne inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal gælde for klassen i undervisning og leg, således at eleverne får en forståelse for egne handlemuligheder, og at egen deltagelse har værdi for en selv og fællesskabet. Undervisningen skal tilgodese, at eleverne lærer, at ligesom der er normer for og forventninger til, hvordan man opfører sig overfor hinanden i det fysiske fællesskab, så er der også regler for det virtuelle fællesskab og forventninger til, hvordan og hvornår man bruger digitale medier, fx at tage billeder af hinanden. eleverne får en viden og forståelse for skolens kultur, normer og basale rettigheder og pligter på en sådan måde, at det giver eleverne lyst til at deltage og bidrage til fællesskabet. eleverne er med til at opbygge og efterleve disse regler, og i forhold til digitale medier skal undervisningen sikre, at der er et særligt fokus på eleverne som ansvarlige deltagere. Engagement således, at eleverne får mulighed for at foretage og fastholde valg i aktiviteter og med en forståelse af vigtigheden af at kunne fastholde et valg. Undervisningen tilrettelægges således, at elevernes engagement i leg, frie aktiviteter eller sociale relationer påskønnes og forsøges implementeret i undervisningen. Læseplan for børnehaveklassen 11

12 elevernes initiativer værdsættes og italesættes både i faglige og sociale sammenhænge, således at elevene oplever succes ved at tage initiativ og oplever at have muligheder for at få indflydelse. Samvær og samarbejde således, at eleverne både i undervisning og leg oplever at blive sat i nye og forskellige samværs- og samarbejdssituationer, så eleverne får masser af muligheder for at etablere og vedligeholde positive relationer også til børn med andre værdier og normer end deres egne. Undervisningen skal sikre, at eleverne ved, hvordan man behandler hinanden ordentligt, og at alle har et ansvar for hele klassens trivsel. Følelser således, at eleverne lærer at mærke sig selv og andre, således at det bliver muligt at tilpasse sin adfærd med omtanke for både sig selv og andre. Undervisningen skal sikre, at eleverne lærer om følelsers navne, fysiske reaktioner og kropssprog og om sammenhængen mellem årsager til følelser og reaktionsmønstre på følelser. Selvopfattelse således, at eleverne bliver anerkendt for sine styrker og svagheder, så eleverne i samarbejde med lærere og forældre kan opstille relevante mål for sig selv. forskellige styrker, kompetencer, normer og værdier kommer i spil i undervisning og leg, således at forskellighed bliver en styrke, og at alle føler sig værdsat. 12 Læseplan for børnehaveklassen

13 Sproglig udvikling Sproglig udvikling er en central del af elevernes arbejde i børnehaveklassen. Sproglig udvikling har fokus på fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive. Sproglig udvikling er medtænkt og særligt styrket i kompetenceområdet om sprog. Sprog er styrket med hensyn til fokus på lytteforståelsen, udvikling af ordforråd samt øget fokus på sproglig bevidsthed, herunder regler for sætningsdannelse - ordkendskab og teksters formål og struktur. Endvidere skal arbejdet med sprog indgå som en dimension i de øvrige kompetenceområder. Eleverne skal udvikle kendskab til kompetenceområdernes særlige sprog - fagsprog, hvilket muliggør, at eleverne kan forstå forskellige grader af præcision. Undervisningen skal sigte mod, at elevernes sprog udvikles så eleverne kan beskrive, navngive og tale om oplevelser, iagttagelser, genstande og fænomener inden for hvert kompetenceområde. It og medier Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Når eleverne begynder i børnehaveklassen, har eleverne allerede et godt kendskab til digitale medier. Eleverne vil derfor have nemt ved at bruge spil og diverse digitale medier ud fra en erfaringsmæssig praksis. Fokus i børnehaveklassen skal være på en bevidstgørelse af praksiserfaringer og en didaktisk tilgang til at bruge digitale medier samtidig med, at børnenes legende og innovative tilgang til digitale medier skal bibeholdes. Derfor skal digitale medier både inddrages som værktøjer i undervisningen, hvor der arbejdes med andre færdigheds- og vidensmål, men der skal også være fokus på at give eleverne grundlæggende basale færdigheder i forhold til leg med it og digitale medier. It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald: Eleven som kritisk undersøger Der arbejdes med eleverne som kritiske undersøgere i naturfaglige fænomener. Eleven som analyserende modtager Der arbejdes med eleverne som analyserende modtagere i kreative og musiske udtryksformer. Eleven som målrettet og kreativ producent Der arbejdes med eleverne som målrettede og kreative producenter i sprog, matematisk opmærksomhed og i kreative og musiske udtryksformer. Eleven som ansvarlig deltager Der arbejdes med eleverne som ansvarlige deltagere i krop og bevægelse og i engagement og fællesskab. Læseplan for børnehaveklassen 13

14 Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Innovation og entreprenørskab i børnehøjde handler meget om nysgerrighed og om at tænke ud af boksen. Dette har eleverne i børnehaveklassen gode forudsætninger for, og undervisningen i børnehaveklassen skal derfor tilrettelægges, således at eleverne kan bibeholde denne nysgerrighed og evnen til at tænke i kreative løsninger. Dette sikres i høj grad ved at lade eleverne eksperimentere med sin viden, og det gælder viden inden for sprog, matematik, natur m.m., hvilket også er beskrevet i mange af færdigheds- og vidensmålene for børnehaveklassen. Børnehaveklassens seks kompetenceområder tilgodeser de fire dimensioner i udvikling af innovation og entreprenørskab på følgende måde: Handling og personlig indstilling bliver der arbejdet meget med under kompetenceområdet engagement og fællesskab, hvor især målparret for engagement refererer direkte til handling og personlig indstilling. Kreativitet og omverdensforståelse bliver der arbejdet med i naturfaglige fænomener. Det konkretiseres i målparrene bæredygtighed, men også i naturnysgerrighed, hvor viden og erfaringer bliver udfordret til at finde nye muligheder og løsninger. Kreativitet bliver desuden bragt i spil i flere andre sammenhænge, hvor færdigheds- og vidensmålet er formuleret således, at eleverne skal eksperimentere med en opnået viden. Opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunkter er en beskrivelse af det forventede beherskelsesniveau af grundlæggende færdigheder, udvalgte mål, som er en forudsætning for, at eleverne kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin og alle fag. Læreren skal være særligt opmærksom på, om eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder. Opmærksomhedspunkterne skal danne et naturligt grundlag for den løbende dialog mellem lærer og skoleledelse om, hvordan skolens samlede beredskab kan støtte op om elevernes læring fremadrettet med henblik på, at eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder. 14 Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indledning Børnehaveklassen er obligatorisk. I børnehaveklassen skal undervisningen tilrettelægges og udføres således, at eleven opnår kompetencer inden for Sprog, Matematisk

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk

Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Informationsmøde 9. marts 2016 Forældre til kommende 0. klasser Kongsbjergskolen.dk Program 1. Velkomst og præsentation v. Lise Platz, skoleleder 2. Glidende overgang 1. Praktisk information v. Betina

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål: Undervisningens indhold: Det talte sprog

Læs mere

0. klasses overordnede mål.

0. klasses overordnede mål. 0. klasses overordnede mål. Undervisningen i 0. klasse dækker over seks kompetenceområder, faglige, sociale og personlige kompetencer. 0. klasse skal bygge bro mellem dagtilbuddets læreplanstemaer og videre

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016 Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen 8. marts 2016 Forenklede fælles mål Kompetenceområde Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Opmærksomhedspunkter Bindende/vejledende Bindende

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen.

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. Årsplan for 0.årgang i SKK i 2015-2016 Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. 0.årgang arbejder ud fra Undervisningsministeriets faghæfte 23- Fælles Mål 2009

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Indhold Indledning 3 Trinforløb for basisundervisning 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 It og medier 8 Innovation og entreprenørskab 9 Indledning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg)

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg) Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Engagement og fællesskab

Engagement og fællesskab Indhold: Engagement og fællesskab Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Kreative og musiske udtryksforme Matematisk opmærksomhed Naturlige fænomener Krop og bevægelse Mål for 0. klasse Evaluering.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget fransk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 It og medier 7 Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 Mælkedukse: Albert og Clara is bi si bil 3+4=7 4+4=8 5+4=9 Børnehaveklassens formål: Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Program: Kl.13.00 13.10 Velkomst Kl. 13.10 14.00 Fælles mål og målstyret undervisning Kl. 14.00 14.15

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Årsplan for matematik 0.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik 0.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområ der/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.skoledag tirsdag Introuge 33 Opstartsuge. 34-35 Relationer. Præsentation

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Indholdsplan for Børnehaveklassen

Indholdsplan for Børnehaveklassen Indholdsplan for Børnehaveklassen Formål Formålet med arbejdet i børnehaveklassen er at skabe en god og sammenhængende skolestart, hvor den enkelte elev føler sig tryg, værdsat og nødvendig for fællesskabet.

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed:

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed: Det følgende skema er en beskrivelse af mål, indhold og metode. Det skal være et dynamisk værktøj, forstået således, at det kan ændres og ikke mindst udvides. Hver elev skal ikke gennemgå alle målene.

Læs mere

Årsplan 0. klasse skoleåret 2016/2017.

Årsplan 0. klasse skoleåret 2016/2017. Årsplan 0. klasse skoleåret 2016/2017. Undervisningen i børnehaveklassen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles mål (FFM). Undervisningen i børnehaveklassen bliver således tilrettelagt,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere