Læseplan for børnehaveklassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for børnehaveklassen"

Transkript

1 Læseplan for børnehaveklassen

2 Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10 Engagement og fællesskab 11 Sproglig udvikling 13 It og medier 13 Innovation og entreprenørskab 14 Opmærksomhedspunkter 14

3 Indledning Børnehaveklassen er obligatorisk. I børnehaveklassen skal undervisningen tilrettelægges og udføres således, at eleven opnår kompetencer inden for sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab. Kompetenceområderne dækker såvel faglige kompetencer som sociale og personlige kompetencer således, at undervisningen i børnehaveklassen bygger bro mellem dagtilbuddets læreplanstemaer og videre til kompetenceområder i skolens fag. De seks kompetenceområder skal ses som seks dele af en større helhed og ikke som seks isolerede kompetenceområder. Undervisningen skal derfor være kendetegnet ved, at kompetenceområderne overlapper og supplerer hinanden og især sprog samt engagement og fællesskab skal være centrale områder i hele undervisningens opbygning. Der er for alle kompetenceområder i børnehaveklassen et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. Da leg skal udgøre et centralt element i børnehaveklassens aktiviteter skal undervisningen i faglige aktiviteter tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge og ikke udgøre et løsrevet træningselement i formelle færdigheder. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Endvidere medtænkes den obligatoriske sprogvurdering især med henblik på at undervisningsdifferentiere. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde., så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. Læseplan for børnehaveklassen 3

4 Trinforløb for børnehaveklassen Sprog Kompetenceområdet sprog omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Samtale fokuserer på, at eleverne tilegner sig færdigheder i de grundlæggende talesproglige handlinger at lytte, tale og spørge. Fortælling fokuserer på, at eleverne kan gengive indhold af tekster. Sproglig bevidsthed fokuserer på, at eleverne får mulighed for at reflektere over sproget. Skrivning fokuserer på at fremme elevernes indsigt i, at skrivning er en skriftlig kommunikationsform, der handler om at udtrykke et budskab. I denne sammenhæng fokuseres på det alfabetiske princip (standardlyde), samt hvordan ord sættes sammen til sætninger. Læsning fokuserer på at eleven får mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling: Legelæsning logografisk/ helords læsning alfabetisk læsning. It og digitale medier fokuserer på, at eleverne lærer om ikoner og værktøjsfunktioner i digitale medier. Målparrene er samlet set udtryk for en stigende progression frem mod kompetencemålet. Det sidste målpar It og digitale medier er udtryk for kompetenceområdets fokus på elevrollen som producent ved hjælp af digitale medier. Samtale Undervisningen tilrettelægges således, at eleven tilegner sig færdigheder i de grundlæggende talesproglige handlinger at lytte, tale og spørge. Undervisningen skal sikre, at eleverne får en begyndende bevidsthed om, at sproget anvendes forskelligt i forskellige situationer og sammenhænge. I forbindelse med samtalen skal eleverne have anledning til at tale om sprog til at undre sig over sproget og søge forklaringer på ord, han/hun ikke forstår. Det sproglige fokus skal sigte på udvikling af elevens ordforråd, sprogbrug og sproglige bevidsthed. Fortælling således, at der arbejdes med, at eleverne kan gengive indhold af tekster. Det at kunne gengive indhold implicerer, at eleverne er blevet præsenteret for en tekst i form af fx oplæsning, fortælling, film eller computerspil. I forbindelse med elevernes forskellige former for egne fortællinger eller genfortællinger af hørte fortællinger, skal undervisningen sikre, at der fokuseres på lytteforståelsen, dvs. den forståelse eleverne har af det mundtlige sprog. Det at lytte til en fortælling er en aktiv proces, hvor den der lytter konstruerer mening, dels ved at bruge den information som konteksten giver, dels via den baggrundsviden eleverne har. Undervisningen skal sikre elevernes muligheder for at tilegne sig nye ord gennem oplæsning (fx dialogisk oplæsning), og at eleverne kan skelne mellem fortællestrukturen i fakta og fiktion. Til støtte for dette anvendes enkle grafiske modeller fx broen og tørresnoren. Sproglig bevidsthed, så eleverne får mulighed for at reflektere over sproget. Eleverne skal have udviklet sin evne til at tale om sprog og mulighed for at undre sig over sprog og sproglige ytringer. Der eksperimenteres med rim, bogstavlyde, ord- og sætningsdannelse. Der lægges vægt på systematisk udvikling af ord- og begrebsforståelse. Arbejdet med ordforrådet skal kobles sammen med hørte/sete tekster. Nye ord skal præsenteres i forskellige sætninger og sammenhænge gerne i dialog eller gennem konkrete handlinger, ved hjælp af synonymer, antonymer, tegninger m.m. Der arbejdes både med ordenes indhold og form. 4 Læseplan for børnehaveklassen

5 det bliver naturligt for eleverne at søge at forstå ukendte ord. arbejdet med sproglig opmærksomhed skal tage udgangspunkt i funktionelle sammenhænge, hvor det giver mening for eleverne at lege med lyde, fx ved lege med ord i et netop oplæst rim eller en fortælling for her at finde fx ord, der begynder med samme forlyd. Her kan også leges med rimord, fx hvilket ord er ikke et rimord? /hat/-/mor/- /nat/ eller spilles memory med forskellige former for rimspil, eller skrives små tekster/fortællinger til egne illustrationer. Opmærksomhedspunkt: Eleverne kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z) Skrivning, så den fremmer elevens indsigt i, at skrivning er en skriftlig kommunikationsform, der handler om at formidle, altså udtrykke et budskab. Denne kommunikationsform giver eleven nye muligheder for at kommunikere uanset nuet. Gennem undervisningen i skrivning udvikles endvidere elevens forståelse af sproget som system og forståelsen af det alfabetiske princip, forholdet mellem sproglyde og bogstaver (standardlyde). Gennem undervisningen i skrivning udvikler eleverne et funktionelt bogstavkendskab ved at bogstaverne bruges til leg med lyde, med rim, til at skrive ord, til at skrive tekst til egne tegninger, producere små bøger, breve, huskesedler m.v. Undervisningen i skriftens alfabetiske princip i skrivning skal tilrettelægges med udgangspunkt i en hensigtsmæssig progression i bogstavernes anvendelighed og bogstavlydenes regelmæssighed. Der arbejdes med skrivningens tre komponenter: Budskabskomponenten, med fokus på sprog og mening herunder sætningsopbygning i skriftsprog. Den alfabetiske komponent, hvor bogstaver og sproglyd kombineres ifølge reglerne i det alfabetiske system. Her kan arbejdes med rim, fx hvad rimer på kat? Gæt på forlyd, fx hvilke ord begynder på samme måde /sol/-/rim/-/sæl/ Sammentrækning af lyde, fx hvilket ord bliver det /p/-/i/- /l/? At tage lyd væk i ord, fx hvad bliver der tilbage i ordet, hvis jeg tager den første lyd væk? /land/ I legen med sammentrækning og fjernelse af lyd konkretiseres lydene ved, at eleverne har fysiske bogstavklodser, magneter, laminerede bogstaver, skumbogstaver eller andet at rykke rundt på. De fysiske bogstaver i form af bogstavklodser, bogstavmagneter eller andet konkretiserer de abstrakte lyde i det talte sprog. Den motoriske komponent, hvor hovedredskabet er en blyant eller et tastatur. I forbindelse med håndskrift undervises eleven i det rigtige blyantsgreb. Læsning, så eleverne får mulighed for at gennemløbe følgende læseudvikling. Legelæsning: Eleverne tilskyndes til at lege sig ind i roller som læsere ved at sidde med en bog og eksperimentere med at læse for sig selv eller andre. I forbindelse med legelæsning er det afgørende, at eleverne har adgang til et stort udvalg af genkendelige bøger (analoge såvel som digitale). Legelæsning implicerer, at eleverne kender læseretningen, ved at det er de trykte bogstaver der skal læses og ved at illustrationerne hjælper læseren til at forstå teksten. Logografisk læsning / helordslæsning: Eleverne kan genkende en del ord uden at kunne læse i egentlig forstand, fx genkende eget navn og ord som LEGO, is og huskelæser det resterende indhold for sig selv og andre, så det giver mening. Læsning på de to første trin sker ikke ved hjælp af det alfabetiske princip. Alfabetisk læsning: Eleverne har viden om det alfabetiske princip, dvs. eleverne ved, at der til et bogstav svarer en bogstavlyd. Undervisningen i bogstaverne må tage udgangspunkt i bogstavernes anvendelighed og bogstavlydenes regelmæssighed. Undervisningen skal støtte eleven i at knække koden ved læsning af korte lydrette ord. Elevernes basale beherskelse af skriftens alfabetiske princip støttes af elevernes genkendelse af hele ord, inddragelsen af illustrationer, baggrundsviden om emnet osv. It og digitale medier således, at eleverne lærer om ikoner og værktøjsfunktioner i digitale medier. Eleverne ved med stor sandsynlighed allerede, hvad en grøn afspil-pil, et rødt lukkekryds, en saks m.fl. betyder, men undervisningen skal sikre, at eleverne bliver bevidste om ikonernes betydning og funktion, og sikre at eleverne lærer at bruge grundlæggende funktioner i digitale medier som at logge på, åbne/lukke programmer, klippe og kopiere, gemme, tegne, udfylde mm. Læseplan for børnehaveklassen 5

6 Med fokus på eleverne som målrettede og kreative producenter skal undervisningen sikre, at eleverne får muligheder for at bruge it og digitale medier til for eksempel at skrive og læse, fotografere, optage, kopiere og klippe små film. Matematisk opmærksomhed Kompetenceområdet matematisk opmærksomhed omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Tal fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og talsymbol. Antal fokuserer på, at eleverne gennem lege og i praktiske situationer skal udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse. Figurer og mønstre fokuserer på, at eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Sprog og tankegang fokuserer på, at eleverne arbejder med enkle mundtlige forklaringer i forbindelse med antalsbestemmelser. Leg med matematik er styrket ved at få sit eget kompetenceområde for at leve op til reformens målsætning. Kompetenceområdet skal bygge på de erfaringer, eleverne har med sig fra dagtilbud og hjemmet. Eleverne skal gennem leg, spil og undersøgelser i den nære omverden og på ture udbygge deres tidlige læring i matematik. De fire målpar udgør tilsammen den tidlige læring af matematik, der fortsættes i 1. trinforløb. Tal Centralt i arbejdet med tal står elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og talsymbol. Der skal være fokus på elevernes læsning af talsymboler. Eleverne skal kunne læse de encifrede talsymboler, og eleverne skal kende talordene for flercifrede tal. Eleverne skal gennem lege, spil og hverdagens øvrige aktiviteter bruge tallene, hvor det er relevant. Eleverne skal kunne tælle og kunne ordne tallene i rækkefølge. Ordenstal introduceres bl.a. i forbindelse med datoer. Opmærksomhedspunkt: Eleverne kan genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse. Antal Eleverne skal gennem lege og i praktiske situationer udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse: Simpel optælling. Gruppering af de genstande, der skal tælles. Fortsat tælling. Der skal ikke indføres standardalgoritmer, men der skal arbejdes med elevernes mundtlige forklaringer. Antalsbestemmelse skal bl.a. foregå i lege, spil, undersøgelser og eksperimenter samt i hverdagssituationer, hvor det er relevant. Der skal være forskellige tællematerialer til rådighed, og eleverne skal have mulighed for at tegne og bruge uformelle noter. Regnehistorier skal i børnehaveklassen være den voksnes mundtlige fortælling, der rummer et problem, eleverne skal regne på. Eleverne skal også selv fortælle lignende historier til andre elever. Figurer og mønstre Eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Eleverne skal kunne navngive figurerne i både fagsprog og hverdagssprog og kunne beskrive formerne af figurerne. Eleverne skal kunne genkende de geometriske figurer i deres omgivelser, og de skal kunne tegne dem i skitseform og i et dynamisk geometriprogram. Gennem leg i dynamiske geometriprogrammer skal der være fokus på eleverne som kreative og målrettede producenter. Eleverne skal arbejde med undersøgelse, beskrivelse og gengivelse af enkle geometriske mønstre. Mønstre skal i vidt omfang findes i elevernes omgivelser, men også i kunst og arkitektur bl.a. hentet på internettet. Eleverne arbejder med mundtlige beskrivelser af mønstrenes struktur. Ved elevernes gengivelse af geometriske mønstre skal bl.a. 6 Læseplan for børnehaveklassen

7 bruges geometriske brikker og digitale værktøjer. Sprog og tankegang På baggrund af de matematiske begreber, som eleverne tilegner sig, arbejder eleverne med enkle mundtlige forklaringer i forbindelse med antalsbestemmelser. Her indgår sammenligninger med brug af ord som størst og mindst, større og mindre end samt lige store. I forbindelse med angivelse af genstandes placering skal eleverne arbejde med ord til genstandes placering bl.a. ovenfor og nedenfor, til højre og til venstre, ved siden af samt foran og bagved. Gennem de matematiske og andre aktiviteter lærer eleverne at knytte matematikkens sproglige begreber sammen med deres egen virkelighed. Læseplan for børnehaveklassen 7

8 Naturfaglige fænomener Kompetenceområdet naturfaglige fænomener omfatter fire færdigheds- og vidensområder: Årets gang fokuserer på, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning. Dyr og planter fokuserer på, at eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende dyr og planter fra nærområdet. Bæredygtighed fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald. Naturnysgerrighed fokuserer på, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden. Kompetenceområdet fokuserer på, at eleven ud fra viden og erfaring kan færdes iagttagende i naturen og udbygge sit kendskab inden for de fire valgte målpar, således at eleven i sin færden i naturen er i stand til at bruge sine iagttagelser til at genkende, til at undres, og til at udforske naturen yderligere. Målparrene er sideordnede og har ikke en indbyrdes progression. De tre første målpar handler i høj grad om fagligt indhold og viden, mens det sidste målpar mere handler om tilgangen til at arbejde med natur. Generelt skal undervisningen udnytte de lokale forhold, og det er vigtigt, at undervisningen indeholder undersøgende, eksperimenterende og legende aktiviteter både indendørs, udendørs i konstrueret natur og udendørs i vild natur. Årets gang således, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning, og således at eleverne stifter bekendtskab med tidsbegreberne en dag, en uge, en måned, en årstid og et år. der er fokus på årstidernes navne, årstidernes placering i forhold til kalenderåret og på årstidernes kendetegn i forhold til fauna og vejr således, at eleverne bliver i stand til, at lægge mærke til naturfaglige fænomener og knytte dem til årets gang. Dyr og planter Undervisningen tilrettelægges således, at den både tager udgangspunkt i elevenrnes allerede opnåede viden og kendskab om dyr og planter som for eksempel blomster, husdyr og kæledyr, men også udgangspunkt i dyr og planter fra lokalområdet. eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende dyr og planter fra nærområdet, og undervisningen skal sikre, at eleverne opnår kendskab til, at dyr og planter kan klassificeres i grupper og familier som for eksempel pattedyr, insekter, træer og blomster. Bæredygtighed Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald, og en begyndende forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Undervisningen skal sikre, at eleverne ved, hvordan man aktivt kan beskytte naturen og færdes hensigtsmæssigt i naturen. Naturnysgerrig Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden samt reflektere over opdagelser i naturen. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne får mulighed for og indsigt i at bruge digitale medier til at søge efter information, og undervisningen skal sikre, at eleverne kan bruge den viden, også i andre kontekster end i en naturfaglig. der i brugen af digitale medier er et særligt fokus på eleverne som kritiske undersøgere, og undervisningen skal danne grundlag for, at eleverne udvikler kritisk bevidsthed. 8 Læseplan for børnehaveklassen

9 Kreative og musiske udtryksformer Kompetenceområdet kreative og musiske udtryksformer omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Oplevelser fokuserer på, at eleverne får mulighed for med alle sanser at erfare, at viden, indtryk og oplevelser kan tilegnes gennem forskellige udtryksformer. Fremstilling fokuserer på, at eleverne får viden om forskellige redskaber og materialers anvendelse. Kommunikation fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til brugen af digitale medieproduktioner som foto, video og lyd. Kompetenceområdet fokuserer på, at eleverne kan udtrykke sig i billeder, musik og drama. Det betyder, at eleverne kan fortælle om egne oplevelser, kan eksperimentere med bl.a. billeder, former, lyd samt kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk. Undervisningen skal tilgodese, at udtryksformerne billeder, musik og drama inddrages som ligestillede elementer i undervisningen. Billeder, musik og drama indeholder hver især flere delelementer, som nedenfor beskrevet. Ved billeder skal forstås, at der arbejdes med både rumlige og plane billeder. Det vil sige alt fra skulpturelle former, tredimensionelle vinkler til tegninger, maleri, papirklip og collager. Ved musik skal forstås, at der arbejdes med sang, spil på simple instrumenter som trommer, triangler, claves samt at lytte og samtale om forskellige musik genrer. Ved drama skal forstås, at der arbejdes med det kropslige udtryk i dramaøvelser, hvor eleverne fx viser, hvordan ser jeg ud, når jeg er glad, og i små skuespil som en sangleg, der dramatiseres. eleverne kan tilegne sig viden og færdigheder igennem oplevelsen og kan samtale om de oplevelser, eleverne har fået fra forskellige kunstformer. Eleverne skal fx kunne gengive en kunstoplevelse i tegning, fortælling eller i drama. Fremstilling eleverne får viden om forskellige redskaber og materialers anvendelse, og eleverne skal ved hjælp af enkle teknikker kunne udtrykke sig både billedligt, musikalsk og dramatisk. I løbet af undervisningsåret skal eleverne have mulighed for selv at kunne anvende og eksperimentere med forskellige udtryksformer. Eleverne skal kunne anvende simple rytmiske instrumenter, synge sange og lege sanglege. Kommunikation således, at eleverne får begyndende kendskab til brugen af digitale medieproduktioner som foto, video og lyd. Undervisningen skal med fokus på eleverne som målrettede og kreative producenter sikre, at eleverne får mulighed for at bruge digitale medier til at dokumentere og bearbejde oplevelser og til at udtrykke sig kreativt. Oplevelser Undervisningen tilrettelægges, så eleverne får mulighed for med alle sanser at erfare, at viden, indtryk og oplevelser kan tilegnes gennem forskellige udtryksformer. Læseplan for børnehaveklassen 9

10 Krop og Bevægelse Kompetenceområdet krop og bevægelse omfatter seks færdigheds- og vidensområder: Fysisk aktivitet fokuserer på, at eleverne udfordres med varierede fysiske aktiviteter og lege. Bevægelse og leg fokuserer på, at styrke elevernes grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. Krop og hygiejne fokuserer på, at eleverne bliver i stand til at varetage egen personlig hygiejne. Det sunde valg fokuserer på, at eleverne har viden om kostråd som drik vand, spis varieret og vær fysisk aktiv. Rundt på min skole fokuserer på, at eleverne får kendskab til skolens inde- og udearealer. Trafik og færdsel fokuserer på, at eleverne får viden om, hvordan man færdes sikkert i trafikken og viden om almindelige trafikregler. Der tages udgangspunkt i WHO s formulering om det sunde liv. Eleverne kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen. Kompetenceområdet skal skærpe elevernes opmærksomhed på, at sunde valg er med til at styrke kroppen. Det skal give eleverne sikkerhed og tryghed i at færdes blandt andet på skolen og i trafikken. Kompetenceområdet rummer en række aspekter med betydning for elevernes sundhed. De enkelte målpar skal betragtes sideordnet og er derfor ikke prioriteret. Målparrene skal vægtes ens i undervisningen. Fysisk aktivitet Undervisningen tilrettelægges, så eleverne udfordres med varierede fysiske aktiviteter og lege, hvor koordination, balance, retningssans og udholdenhed styrkes igennem aktiviteter, der foregår både inde og ude. Undervisningen skal sikre, at eleverne oplever glæde ved at bruge kroppen, og at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at bruge kroppen på, og at kroppen har forskellige funktioner. Bevægelse og leg Bevægelse og leg er udtryksformer for eleverne, og de er vigtige både i den understøttende undervisning og i den organiserede undervisningsmæssige leg. Bevægelse og leg indeholder eksperimenterende lege, der kombinerer matematiske og sproglige aktiviteter med fysiske handlinger. De kan foregå både i det indendørs og det udendørs rum. Der lægges særlig vægt på, at undervisningen styrker elevernes grov- og finmotoriske færdigheder samt øje- og håndkoordination. I løbet af undervisningsåret er der fokus på forskellige lege, rollespil, regler og fysiske aktiviteter samt digitale lege, som er med til at sikre, at eleverne daglig udfordres socialt såvel som individuelt. I de digitale lege ligger fokus på eleverne som ansvarlige deltagere. således, at eleverne har mulighed for at lege og være sammen med andre om digitale spil og programmer, gerne med mulighed for, at relationer og indhold fra den digitale leg kan overføres til den fysiske leg. Samtidig skal undervisningen sikre, at eleverne lærer at lege alsidigt, således at den digitale leg bliver én ud af flere måder at lege sammen på. Krop og hygiejne Eleverne tilegner sig viden og færdigheder, der gør eleverne i stand til at varetage egen personlig hygiejne. Eleverne skal have kendskab til betydningen af at skifte tøj og tage det rette tøj på til den rette situation. I løbet af undervisningsåret er der fokus på bakteriespredning og betydning af hånd- og kropsvask i forbindelse med toiletbesøg, bad og efter fysisk aktivitet. Det sunde valg Undervisningen i børnehaveklassen om det sunde valg tager sit udgangspunkt i den viden, som eleverne har om sin madpakke. I løbet af undervisningsåret er der fokus på, hvad der er et sundt måltid. Eleverne skal kunne udpege det sunde og usunde. eleverne har viden om kostråd som drik vand, spis varieret, spis ikke for meget og vær fysisk aktiv. Rundt på min skole Skolestarten skal være en god oplevelse for eleverne. Det at kunne færdes på skolen og have kendskab til, hvor de forskellige funktioner på skolen er, skal være med til at skabe trygge rammer for eleverne. Undervisningen skal sikre, at eleverne får kendskab til skolens inde- og udearealer og regler om fx: leg, sneboldskast, ude- og indeordninger og gårdvagter, hvordan færdes man på skolens arealer, og hvor gør man af sit affald. 10 Læseplan for børnehaveklassen

11 Trafik og færdsel således, at den tager udgangspunkt i elevernes kendskab til at færdes i trafikken. eleverne får viden om, hvordan man går sikkert i trafikken og give eleverne en viden om almindelige trafikregler som, hvor man cykler og betydning af brug af cykelhjem. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne alene og sammen med klassen kan færdes sikkert i lokalområdet. Engagement og fællesskab Engagement og fællesskab omfatter fem færdigheds- og vidensområder: Deltagelse fokuserer på, at eleverne inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal gælde for klassen i undervisning og leg. Engagement fokuserer på, at eleverne får mulighed for at foretage og fastholde valg i aktiviteter og med en forståelse af vigtigheden af at kunne fastholde et valg. Samvær og samarbejde fokuserer på, at eleverne både i undervisning og leg oplever at blive sat i nye og forskellige samværs- og samarbejdssituationer. Følelser fokuserer på, at eleverne lærer at mærke sig selv og andre, således at det bliver muligt at tilpasse sin adfærd med omtanke for både sig selv og andre. Selvopfattelse fokuserer på, at eleverne bliver anerkendt for sine styrker og svagheder, så eleven i samarbejde med lærere og forældre kan opstille relevante mål for sig selv. Kompetenceområdet fokuserer på elevens alsidige udvikling i forhold til at trives, udvikles og blive aktivt deltagende i skolens fællesskaber, både med fokus på eleven selv, men også med fokus på samvær, samarbejde og sociale færdigheder. Engagement og fællesskab skal ikke ses som et isoleret kompetenceområde, men som et kompetenceområde, der er forudsætningen for succes i andre kompetenceområder. Kompetenceområdet er af stor betydning i forhold til at få skabt en god skolestart for den enkelte elev og for klassen som helhed, således at skolen bliver et godt være- og lærested, hvor eleverne kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre. Målene skal ikke kun tænkes ind i en konkret undervisning. Målene skal medtænkes i hele skolestrukturen, således at legen, mødet med eleverne, lærerens rolle og undervisningens tilrettelæggelse understøtter arbejdet med målene. Deltagelse således, at eleverne inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal gælde for klassen i undervisning og leg, således at eleverne får en forståelse for egne handlemuligheder, og at egen deltagelse har værdi for en selv og fællesskabet. Undervisningen skal tilgodese, at eleverne lærer, at ligesom der er normer for og forventninger til, hvordan man opfører sig overfor hinanden i det fysiske fællesskab, så er der også regler for det virtuelle fællesskab og forventninger til, hvordan og hvornår man bruger digitale medier, fx at tage billeder af hinanden. eleverne får en viden og forståelse for skolens kultur, normer og basale rettigheder og pligter på en sådan måde, at det giver eleverne lyst til at deltage og bidrage til fællesskabet. eleverne er med til at opbygge og efterleve disse regler, og i forhold til digitale medier skal undervisningen sikre, at der er et særligt fokus på eleverne som ansvarlige deltagere. Engagement således, at eleverne får mulighed for at foretage og fastholde valg i aktiviteter og med en forståelse af vigtigheden af at kunne fastholde et valg. Undervisningen tilrettelægges således, at elevernes engagement i leg, frie aktiviteter eller sociale relationer påskønnes og forsøges implementeret i undervisningen. Læseplan for børnehaveklassen 11

12 elevernes initiativer værdsættes og italesættes både i faglige og sociale sammenhænge, således at elevene oplever succes ved at tage initiativ og oplever at have muligheder for at få indflydelse. Samvær og samarbejde således, at eleverne både i undervisning og leg oplever at blive sat i nye og forskellige samværs- og samarbejdssituationer, så eleverne får masser af muligheder for at etablere og vedligeholde positive relationer også til børn med andre værdier og normer end deres egne. Undervisningen skal sikre, at eleverne ved, hvordan man behandler hinanden ordentligt, og at alle har et ansvar for hele klassens trivsel. Følelser således, at eleverne lærer at mærke sig selv og andre, således at det bliver muligt at tilpasse sin adfærd med omtanke for både sig selv og andre. Undervisningen skal sikre, at eleverne lærer om følelsers navne, fysiske reaktioner og kropssprog og om sammenhængen mellem årsager til følelser og reaktionsmønstre på følelser. Selvopfattelse således, at eleverne bliver anerkendt for sine styrker og svagheder, så eleverne i samarbejde med lærere og forældre kan opstille relevante mål for sig selv. forskellige styrker, kompetencer, normer og værdier kommer i spil i undervisning og leg, således at forskellighed bliver en styrke, og at alle føler sig værdsat. 12 Læseplan for børnehaveklassen

13 Sproglig udvikling Sproglig udvikling er en central del af elevernes arbejde i børnehaveklassen. Sproglig udvikling har fokus på fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive. Sproglig udvikling er medtænkt og særligt styrket i kompetenceområdet om sprog. Sprog er styrket med hensyn til fokus på lytteforståelsen, udvikling af ordforråd samt øget fokus på sproglig bevidsthed, herunder regler for sætningsdannelse - ordkendskab og teksters formål og struktur. Endvidere skal arbejdet med sprog indgå som en dimension i de øvrige kompetenceområder. Eleverne skal udvikle kendskab til kompetenceområdernes særlige sprog - fagsprog, hvilket muliggør, at eleverne kan forstå forskellige grader af præcision. Undervisningen skal sigte mod, at elevernes sprog udvikles så eleverne kan beskrive, navngive og tale om oplevelser, iagttagelser, genstande og fænomener inden for hvert kompetenceområde. It og medier Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Når eleverne begynder i børnehaveklassen, har eleverne allerede et godt kendskab til digitale medier. Eleverne vil derfor have nemt ved at bruge spil og diverse digitale medier ud fra en erfaringsmæssig praksis. Fokus i børnehaveklassen skal være på en bevidstgørelse af praksiserfaringer og en didaktisk tilgang til at bruge digitale medier samtidig med, at børnenes legende og innovative tilgang til digitale medier skal bibeholdes. Derfor skal digitale medier både inddrages som værktøjer i undervisningen, hvor der arbejdes med andre færdigheds- og vidensmål, men der skal også være fokus på at give eleverne grundlæggende basale færdigheder i forhold til leg med it og digitale medier. It- og mediekompetencerne kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald: Eleven som kritisk undersøger Der arbejdes med eleverne som kritiske undersøgere i naturfaglige fænomener. Eleven som analyserende modtager Der arbejdes med eleverne som analyserende modtagere i kreative og musiske udtryksformer. Eleven som målrettet og kreativ producent Der arbejdes med eleverne som målrettede og kreative producenter i sprog, matematisk opmærksomhed og i kreative og musiske udtryksformer. Eleven som ansvarlig deltager Der arbejdes med eleverne som ansvarlige deltagere i krop og bevægelse og i engagement og fællesskab. Læseplan for børnehaveklassen 13

14 Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Innovation og entreprenørskab i børnehøjde handler meget om nysgerrighed og om at tænke ud af boksen. Dette har eleverne i børnehaveklassen gode forudsætninger for, og undervisningen i børnehaveklassen skal derfor tilrettelægges, således at eleverne kan bibeholde denne nysgerrighed og evnen til at tænke i kreative løsninger. Dette sikres i høj grad ved at lade eleverne eksperimentere med sin viden, og det gælder viden inden for sprog, matematik, natur m.m., hvilket også er beskrevet i mange af færdigheds- og vidensmålene for børnehaveklassen. Børnehaveklassens seks kompetenceområder tilgodeser de fire dimensioner i udvikling af innovation og entreprenørskab på følgende måde: Handling og personlig indstilling bliver der arbejdet meget med under kompetenceområdet engagement og fællesskab, hvor især målparret for engagement refererer direkte til handling og personlig indstilling. Kreativitet og omverdensforståelse bliver der arbejdet med i naturfaglige fænomener. Det konkretiseres i målparrene bæredygtighed, men også i naturnysgerrighed, hvor viden og erfaringer bliver udfordret til at finde nye muligheder og løsninger. Kreativitet bliver desuden bragt i spil i flere andre sammenhænge, hvor færdigheds- og vidensmålet er formuleret således, at eleverne skal eksperimentere med en opnået viden. Opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunkter er en beskrivelse af det forventede beherskelsesniveau af grundlæggende færdigheder, udvalgte mål, som er en forudsætning for, at eleverne kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin og alle fag. Læreren skal være særligt opmærksom på, om eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder. Opmærksomhedspunkterne skal danne et naturligt grundlag for den løbende dialog mellem lærer og skoleledelse om, hvordan skolens samlede beredskab kan støtte op om elevernes læring fremadrettet med henblik på, at eleverne opnår grundlæggende viden og færdigheder. 14 Læseplan for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN

TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN Læseplan Tysk TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN Læseplan for faget tysk Tønder Kommune 2015 Udarbejdet af arbejdsgruppe under Børn og Skoleforvaltningen Illustration Colourbox Indhold Indledning...

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere