Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017"

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel

3 1. Indledning Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne til på driftsområdet pr. 31. december. 1.1 Forventet regnskab Overblik 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for på driftsområdet. Overordnet kan det konstateres, at det vedtagne servicedriftsbudget samlet set forventes overholdt. På indkomstoverførselsområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Konkret viser 1. Økonomiske Redegørelse, at der på drifts- og finansieringsområdet samlet set er forventede nettomindreudgifter på 7,2 mio. kr. Nettomindreudgifterne skyldes primært mindreudgifter til indkomstoverførsler. Driftsområdet og finansieringsområdet 1. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto mindreudgifter på 7,2 mio. kr. Der forventes merudgifter på,3 mio. kr. på driftsområdet, som forventes overført til. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne angivet. Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter Udvalg Beløb Politiske vederlag ØU,6 Finansiering af Digitaliseringsforeningen ØU -1,1 Serviceudgifter i alt -,4 B. Indkomstoverførsler og finansiering Udvalg Beløb Introduktion for udlændinge EAU -7,8 Kontanthjælp og aktivering EAU -5,1 Revalidering EAU -1,7 Midtvejsregulering flygtninge ØU 7,8 Nettoeffekt på kasse i alt -6,8 Netto drift og finansiering i alt -7,2 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter 2

4 Ad A. Serviceudgifter Der er forventede netto mindreudgifter på serviceområdet på,4 mio. kr. Netto mindreudgifterne er sammensat af mindreudgifter på -1,1 mio. kr., som primært vedrører finansiering af digitaliseringsforeningen under Økonomiudvalget. Hertil kommer merudgifter på,6 mio. kr. vedr. forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd, jf. Byrådets beslutning i december 216. Det bemærkes, at den forhøjede vandstand primo januar forventes at give merudgifter. Disse medtages i 2. Økonomiske Redegørelse. Ad B. Indkomstoverførsler og finansiering Der er forventede netto mindreudgifter på indkomstoverførsler og finansieringsområdet på 6,8 mio. kr. Mindreudgifterne på 6,8 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering. Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor budgetreguleringen afventer til 3. Økonomiske Redegørelse. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 325,9 mio. kr. pr. 31. december 216. På de følgende sider gennemgås 1. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 3

5 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes netto merudgifter på,7 mio. kr. Hvis der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg er der reelle netto mindreudgifter på,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Netto mindreudgifterne på,4 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende finansiering af digitaliseringsforeningen samt merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende fremrykning af stigning i politiske vederlag til for borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd. Herudover er der netto merudgifter på 1,2, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 1,2 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører aftale om besparelse på fremtidens rådhus på,97 mio. kr., som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer merudgifter på,5 mio. kr. vedrørende projektet Sund Zone, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på,15 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print, som omplaceres til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig forventes der mindreudgifter på,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABAanlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendomsog Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. 4

6 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter på 7,8 mio. kr. vedr. forventet lavere indtægter som følge af den nedskrevne flygtningekvote. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse, som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. 5

7 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 1

8 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Social- og Sundhedsudvalgets område er i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På serviceområdet forventes mindreudgifter på,5 mio. kr. vedrørende projekt Sund Zone, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget, da Sund Zone aktiviteterne nu er forankret under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 2

9 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige Andet I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter på 14,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Der forventes desuden mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først håndteres senere på året. Serviceudgifter Budgettet forventes overholdt. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på i alt 27,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 14,6 mio. kr. anbefales tilført kassen og merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print dækkes af omplaceringer fra andre udvalg. Herudover er der mindreudgifter på 12,7 mio. kr., som først håndteres senere på året. Mindreudgifterne på i alt 14,6 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering 3

10 Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreudgifterne til forsikrede ledige til senere på året. 4

11 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på,3 mio. kr. vedrørende buskørsel, Movia. Merudgifterne forventes overført til. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 5

12 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Børneudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto mindreudgifter på,97 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på netto 1,4 mio. kr. vedrører særlige fritids- og klubtilbud, hvor udgifterne fra og frem afholdes under Skoleudvalget, hvorfor budgettet omplaceres til Skoleudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der merudgifter på 1, mio. kr. vedrørende tilbagerulning af tandplejen, hvilket håndteres med udgiftsneutral tillægsbevilling fra anlægsområdet til Børneudvalgets budgetområde. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 6

13 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Skoleudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 1,3 mio. kr., hvoraf merudgifter på 1,4 mio. kr. vedrører særlige fritids- og klubtilbud, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Børneudvalget, hvor budgettet er placeret. Herudover er mindreudgifter på,46 mio. kr., som vedrører projektet kopi og print, som anbefales omplaceret til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 7

14 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter Biblioteksområdet Kultur mv. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Kultur- og Idrætsudvalgets budget forventes at være i balance. Der søges om en nedskrivning af indtægtsbevillingen på Musikskolen på kr. og en tilsvarende nedskrivning af udgiftsbevillingen til Musikskolen på kr. som følge af reduktion i tilskud til Køge Musikskole fra Kulturministeriet. 8

15 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter Der forventes netto mindreudgifter på,1 mio. kr., som håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af mindreudgifter på,97 mio. kr. vedrørende aftale om besparelse på fremtidens rådhus, som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig forventes der merudgifter på,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 9

16 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 6 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Finansiering af digitaliseringsforeningen (IT-Klynge) Mindreudgifter på -1,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af digitaliseringsforeningen. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Politiske vederlag Merudgifter på,6 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende fremrykning af forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd til. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 3. Flygtninge Introduktion for udlændinge Mindreudgifter på -7,8 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Kontanthjælp og aktivering Mindreudgifterne på -5,1 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Revalidering Mindreudgifter på -1,7 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende forventning om færre personer i revalidering. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 6. Mindreindtægter på flygtninge Mindreindtægter på 7,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende nedskrevne flygtningekvote for, som skal ses i sammenhæng med de forventede mindreudgifter til introduktion af udlændinge under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne anbefales finansieret af kassen. 1

17 Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Digitaliseringsforeningen (IT-Klynge) Politiske vederlag Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Mindreindtægter på flygtninge 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget - 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet - Social- og Sundhedsudvalget - 4. Anlæg - Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jordepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget budget budget budget 22 - I alt budget I alt I alt budget

18 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 8 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Tilbagerulning af tandplejeordningen 1, mio. kr. omplaceres fra anlægsområdet til Børneudvalget vedr. tilbagerulning af tandplejeordningen i. 2. ABA anlæg,3 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår og vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget. 3. Besparelse på fremtidens rådhus,97 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende aftale om besparelse på fremtidens rådhus, som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret 4. Særlige Fritids- og Klubtilbud 1,4 mio. kr. vedrørende særlige fritids- og klubtilbud omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår, hvor udgifterne fra og frem afholdes. 5. Projekt kopi og print Der omplaceres,46 mio. kr. Børneudvalget og,15 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ved projektet kopi og print i. 6. Torpgårdens ETK budget,6 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. 7. Projektet Sund Zone,5 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget i vedr. videreførelse af tidligere sund zone aktiviteter, som har skiftet organisatorisk forankring til Økonomiudvalget. 8. I/U bevilling vedr. nedskrivning af indtægter og udgifter på Musikskolen Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,1 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget vedr. nedskrivning af indtægts- og udgiftsbevilling for Musikskolen. 12

19 i 1. kr. Tilbagerulning af tandplejeordningen ABA anlæg Besparelse Fremtidens Rådhus Særlig fritids- og klubtilbud Kopi og print Torpgårdens ETK budget Sund Zone I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget

20 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Tillægsbevillinger Forventet overførsel 218 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

21 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( )

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 6 2.1... 6 2.2 Finansiering... 7 2.3 Finansforskydninger... 8 3. Social- og Sundhedsudvalget... 9 4. Erhvervs-

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 10 2.3 Finansforskydninger... 11 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 218 2. Økonomiske Redegørelse 218 INDHOLD Indhold 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 4

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget... 10 4. Erhvervs-

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014 NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 2 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere