Kontrakt Kontraktområdets navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt 2010-11. Kontraktområdets navn"

Transkript

1 Kontrakt Kontraktområdets navn Rebild kommune Forvaltningschef Per Larsen Kontraktholder Udvalgsformand Bent Jensen Dorte Pedersen Kontrakten gælder for perioden 1. januar 2010 og frem til 31.januar 2011.

2 Baggrund for kontraktstyring Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, forvaltninger og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på, at beslutninger og dispositioner bedst træffes tæt på borgerne og brugerne. Det indebærer som overordnet styringsprincip, at det er tilstræbt at tillægge institutionsledelse m.v. så store kompetencer det findes muligt og realiserbart i forhold til balance mellem decentralstyring og centralt overblik. Formålet med kontraktstyring: At styrke den decentrale ledelse, ved at synliggøre kontraktholderen som frontfigur i forhold til udvikling af institution, medarbejdere og ydelser At sikre en optimal ressourceanvendelse og økonomisk tankegang i organisationen ved at etablere en tæt sammenhæng mellem ansvar, kompetence og konsekvens i de daglige dispositioner At styrke medarbejdertilfredsheden ved øget dialog om institutionens mål, rammer og udvikling At styrke brugernes/bestyrelsernes indflydelse på den kommunale service i forhold til lokal dialog om de kommunale ydelser og kontraktområdets rolle i lokalområdet At indarbejde kvalitetsstyring i den daglige dialog indenfor kontraktområdet for derigennem at skabe en ramme for fortsat udvikling af den kommunale service At udvikle dialogen mellem politikere, forvaltning og kontraktområde Det er vigtigt, at se kontraktstyring ikke som et ekstra kontrolsystem, men som et styreredskab, der skal kunne fungere indenfor de værdier vi ønsker der skal være gældende i Rebild Kommune. Ved kontraktstyring forstås i Rebild Kommune en forpligtende skriftlig aftale mellem kommunens politisk/administrative niveau og et kommunalt kontraktområde. Kontraktstyring i Rebild Kommune skal på den ene side være dialogbaseret og på den anden side tilfredsstille de overordnede krav til styring, information og gennemsigtighed. Kontrakten indgås i henhold til drejebogen for kontraktstyring for Rebild Kommune

3 1.0 Kontraktens parter Kontrakten indgås mellem en kontraktholder, forvaltningsledelse og udvalgsformanden. Kontraktholderen forventes at være i løbende dialog med egne brugere, medarbejdere og pårørende omkring de mål, forpligtelser og rammer, der indgår i kontrakten. 2.0 Generelle aftalevilkår Kontrakterne er ikke juridisk bindende og kan derfor ikke tages til en domstol. Kontrakten anses som en gensidig forpligtende aftale som begge parter forventes at opfylde og respektere. Kontrakten beskriver en række krav til de kontraktholderen, men giver også en række frihedsgrader og kompetencer i forhold til den daglige ledelse. Der indgås kun én kontrakt for hvert kontraktområde. I tilfælde, hvor et kontraktområde refererer til flere forvaltninger og/eller politiske udvalg, indgås der kun én samlet kontrakt. Kontraktstyrede områder er en del af Rebild Kommunes organisation og ledelsessystem, og skal derfor arbejde efter den til enhver tid gældende lovgivning, Byrådets overordnede målsætninger og politikker m.v. 2.1 Navn og adresse Kontraktområde Blenstrup Skole Adresse Brøndumvej 3 Postnummer/By9520 Skørping Telefonnummer Kontraktområdets værdigrundlag Kontraktområdet skal uddybende forklare hvilke grundlæggende værdier det er det bygger på

4 Overordnede mål for den samlede institution At skabe og sikre sammenhæng og være den røde tråd i børnenes liv for alle familier, der er tilknyttet den samlede institution At skabe og sikre optimale rammer for udvikling, trivsel, leg og læring At skabe og sikre en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor samarbejde, vidensdeling, faglig og perosnlig udvikling er en selvfølge At have et solidt og konstruktivt samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere. Overordnede mål for Blenstrup skole At skabe og sikre trygge rammer, så alle børn mødes hvor de er, i et inkluderende undervisningsmiljø At undervisningen har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, båret af ligeværdighed At sikre et højt fagligt niveau i undervisningen, så alle børn lærer mest muligt At alle børn udvikler ansvar for såvel sig selv, som for fællesskabet At forældresamarbejdet bygger på klare forventninger og bevidsthed om at børnenes skolegang, er et fælles anliggende Overordnede mål for Valhalla, USFO Valhalla skal være et trygt og spændende sted at være, med udfordringer, oplevelser og aktiviteter, der bidrager til en positiv udvikling af alle barnets kompetencer igennem leg og læring Ude og inde skabes rum og rammer for det enkelte barns individuelle udvikling. Der skal være mulighed for at bruge alle sanser og intelligenser. Børnenes nysgerrighed skal pirres og dyrkes Barnet skal kunne afprøve og udvikle færdigheder, eksperimentere og udforske på egen hånd, sammen med andre børn og i små og store grupper At sikre trygge og glidende overgange fra dagpleje til børnehave, interne gruppeskift, samt overgangen fra børnehavebarn til skolebarn - 4 -

5 2.3 Lovmæssig hjemmel Alle indgåede MED-aftaler, overenskomster, love, regler, interne politiker m.v. forudsættes overholdt. Kontraktholderen vil i dagligdagen være ansvarlig herfor. Lovmæssig hjemmel i forhold til den enkelte institution noteres (f.eks. lov om social service xx, Folkeskoleloven Folkeskoleloven 2.4 Kerneydelser og opgaver Kontraktområdets formål: At drive folkeskole med USFO Kontraktområdets målgruppe: Børn fra 3 13 år i Blenstrup skoledistrikt Kontraktområdets kerneydelser: Undervisning i henhold til folkeskoleloven At give førskolebørn og skoleelever til og med 3. klasse, et pasnings- og fritidstilbud Kontraktområdets interne organisation: Skole : Brøndumvej 3,Blenstrup, 9520 Skørping Opdelt i 2 faser Fase 1: klasse Fase 2: klasse Valhalla. Halvej 2, Blenstrup, 9520 Skørping Opdelt i 4 grupper 2.5 Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere indenfor Rebild Kommunes organisation: Bælum/Solbjerg skole, kommunens øvrige skoler, kommunens daginstitutioner, forvaltningerne, skoletandplejen, PPR, ungdomskonsulent, sundhedscentret, naturskolen, musikskolen, den kommunale dagpleje, andre kommunale institutioner Samarbejdspartnere udenfor Rebild Kommunes organisation: Gymnastikforeningen anvender skolens lokaler 2 gange ugentlig, ligesom skolen og gymnastikforeningen har fælles rekvisitrum i hallen og deler rekvisitter

6 2.5.1 Kontraktområdets deltagelse i konkrete/løbende projekter Beskrivelse af konkrete projekter institutionen deltager i. Vi har iværksat et tæt samarbejde med Bælum Solbjerg Skole. Samarbejdet hviler på to søjler. Den ene søjle er oprettelsen af et fælles sekretariat. Planen for dette sekretariat er, at vi gennem skoleåret skal analysere de to skoles administrative rutiner, således at sekretariatet fra aug på effektiv vis er i stand til at løse administrative opgaver for begge skoler. Samarbejdets anden søjle handler om samarbejdsrelationer mellem skolernes øvrige personalegrupper. Karakteren af samarbejdet i denne søjle er endnu ikke defineret præcist, men der er iværksat en møderække mellem de to personalegrupper med dette formål. 3.0 Økonomiske vilkår 3.1 Økonomisk ramme Budgetmæssig ramme (1 år) Sted Art Budgetramme Institution Lønninger Øvrig drift Institution Lønninger Øvrig drift Indtægter Samlet ramme 3.2 Forudsætninger for den økonomiske ramme indtægter Beskrivelse af budgetforudsætninger for budgetrammen. Antal børn, antal ældre m.v. Skoledel: 105 elever USFO:50elever - 6 -

7 4.0 Opfyldelse af de politiske vedtagne mål indenfor institutionen Kontrakten skal afspejle de politiske vedtagne mål indenfor området. For at kunne gennemføre en succesrig kontraktstyringsproces, er det vigtigt, at der er dialog mellem politikere og kontraktholdere. Kontraktområderne skal indarbejde de politiske målsætninger i hverdagen, således at der er en sammenhæng til de politiske overordnede mål. 4.1 Planlægning vedr. opfyldelse af de politiske vedtagne mål På skoleområdet indgås kontraktmålene for perioden 1. januar 2010 frem til 1. august Indsatsområderne er ordnet under Skolepolitikkens temaer Trivsel, Læring, Ansvar og Rammer. Trivsel og læring Undervisningsdifferentiering: Alle skoler skal opstille mål og handlingsplaner for arbejdet med undervisningsdifferentiering som et bærende princip, så undervisningen svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Hver skole skal fastlægge lokale indsatser der sikrer, at klasselæreren og klassens øvrige lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer passende udfordringer for alle elever, herunder også børn med særlige forudsætninger. Kvalitetstrappe Undervisningsdifferientering (skolen skal selv udarbejde kvalitetstrappe) December 2011 Der er taget stilling til spørgsmålet om rullende skolestart Der undervises på tværs af faserne, når det er relevant Læringsstile og værkstedsundervisning er naturlige elementer i undervisningen Januar 2011 Elever fra børnehaveklassen er med i dele af undervisningen i klasse. Elever fra 3. klasse kan deltage i dele af undervisningen i klasse Elevplanerne indeholder SFO-del, og viser tydeligt indsatsområder for den enkelte elev Efteråret 2010 Læringsstile indgår i undervisningens tilrettelæggelse De fysiske rammer er fleksible og rummer muligheder for forskellige organisations former Der er etableret faglige værksteder - 7 -

8 Faseopdelingen er konsolideret ved skoleårets start 2010/11 Status Undervisningen er organiseret, så klassetrin samlæses med 2 lærere i alle lektioner. Tilsvarende er tilfældet med klasse. Undervisningen tilrettelægges, så der dannes hold på tværs af klasserne ligesom der tilrettelægges kursus forløb. Der er tilknyttet AKT lærer i både klasse og i klasse. Timerne til den forebyggende specialundervisning er lagt i teamet, og anvendes fleksibelt. Status i dag Beskriv status i dag? Herunder hvilket trin på trappen skolen ligger Undervisningen er organiseret, så klassetrin samlæses med 2 lærere i alle lektioner. Tilsvarende er tilfældet med klasse. Undervisningen tilrettelægges, så der dannes hold på tværs af klasserne ligesom der tilrettelægges kursus forløb. Der er tilknyttet AKT lærer i både klasse og i klasse. Timerne til den forebyggende specialundervisning er lagt i teamet, og anvendes fleksibelt. Resultatkrav og evaluering Beskriv hvilket trin skolen vil nå i målperioden? Hvordan vil i nå målet beskriv handleplan? Hvornår vil i måle om I har nået målet? Organiseringen i to grupper konsolideres i foråret 2010 I skoleåret 2010/11 etableres værksteder, og der gøres erfaringer med læringsstile. Der afholdes 1 pædagogisk arrangement, evt. med inspiration fra ekstern konsulent i perioden august oktober Der gøres erfaringer med at inkludere børnehaveklasseelever i dele af undervisningen i 1. 3 klasse. I kontraktperioden tages stilling til, om der etableres rullende skolestart, og hvilke kriterier der afgør tidspunkt for skolestart. Der udvælges parametre for vurdering af skoleparathed Der indhentes erfaringer fra skoler som praktiserer rullende skolestart. I kontraktperioden udvikles skabelon til elevplaner, som også indeholder SFO- del, og som tydeligt viser indsatsområdet for den enkelte elev. Arbejdet hermed tager udgangspunkt i de eksisterende elevplaner. Der evalueres i kontraktperioden på, at vi følger progressionen i kvalitetstrappen. Implementering af LP-modellen: Alle skoler skal, ved at indføre LP-modellen som en arbejdsmåde for alle lærere og pædagoger, systematisere den pædagogiske viden faggrupperne allerede har. Det er formålet, at skolens pædagogiske medarbejdere får et fælles redskab til at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle elever. Målet er, at børnenes behov i videst mulig omfang kan tilgodeses i distriktsskolen. Kvalitetstrappe for målet: Implementering af LP-model Skoleåret , efter kontraktens udløb Skolens tovholdere er vejledere for LP-grupperne PPR vejleder skolens tovholdere - 8 -

9 Skoleåret 2011/2012 LP som arbejdsform er en integreret del i skolens hverdag. Arbejdsformen anvendes udover LP-møder (eks kompetencecentermøder og forældremøder) Skolens ledelse har i samarbejde med PPR beskrevet hvordan de sikrer konsolidering af LP og systemisk tankegang Februar 2010 og skoleåret 2010/11 Opstart arbejde i LP-grupperne (mindst 8 møder i hver gruppe pr. skoleår) Orientering om LP til den samlede forældregruppe SFO er en integreret del af LP-grupperne i indskolingen Foråret 2010 E-learning forløb for tovholdere Uddannelse af koordinatorer Perioden september 2009 februar 2010 Gennemføre pædagogisk arrangement Alle medarbejdere på e-learning forløb (skal være afsluttet) Indgået samarbejdsaftale med PPR Status i dag Beskriv status i dag? Herunder hvilket trin på trappen skolen ligger Vi har indgået samarbejdsaftale med PPR, det pædagogiske arrangement er afholdt i august, og alle medarbejdere har påbegyndt e-learningsforløbet, som skal være gennemført i februar Vi er på 1.ste trin på trappen Resultatkrav og evaluering Beskriv hvilket trin skolen vil nå i målperioden? Hvordan vil i nå målet beskriv handleplan? Hvornår vil i måle om I har nået målet? Tovholdere uddannes i forår Lp-grupperne mødes hver anden uge i foråret 2010 og der er lavet aftale med PPR om deltagelse i to af disse. Ledelsen deltager i lp-møderne ved behov. Der afholdes orienteringsmøder for forældrene i efteråret I skoleåret 2011/12 anvendes lp som arbejdsform på personalemøder, samt i skolens kompetencecenter. SFO personale er en del af teamet i fase 1. Skolens Lp arbejdsgruppe sikrer kontinuerligt, at trinene på kvalitetstrappen følges, og beskriver i samarbejde med PPR, hvordan lp og systemisk tænkning konsolideres. Ansvar Kompetencecenter: Skolerne skal gennem en evaluering af og status på arbejdet i skolens kompetencecenter sikre sig, at kompetencecenteret også fremadrettet er organiseret og sammensat, så det bedst muligt støtter op om det pædagogiske arbejde på skolen

10 Kvalitetstrappe Kompetencecenter (skolen skal selv udarbejde kvalitetstrappe) Ved kontraktens udløb Flere børn er i trivsel Kompetencecenteret anvender lp som arbejdsmåde Inden udgangen af 2010 Forældre er orienteret på forældremøde Hele personalegruppen oplever, at kompetencecenteret støtter op om det pædagogiske arbejde August 2010 Kompetencecenteret har fast mødestruktur Folder som beskriver kompetencecenteret til forældre (hjemmesiden) Kompetencecenteret er præsenteret på pædagogisk råd Forår 2010 Skolen har uddannet læsevejleder, og en pædagog med pd modul udsatte børn. Begge indgår i kompetencecenteret Der er udarbejdet rutiner for medarbejdernes henvendelse til KC Status Vores kompetencecenter er tværfagligt, bestående af pædagoger fra Valhalla og lærere fra skolen: motorikpædagog, sprogpædagog, specialundervisningslærer, 3 AKT-vejledere, samt skolens leder. De relevante fagpersoner deltager i kompetencecentermøder hver anden måned, hvor også PPR deltager Status i dag Beskriv status i dag? Herunder hvilket trin på trappen skolen ligger Vores kompetencecenter er tværfagligt, bestående af pædagoger fra Valhalla og lærere fra skolen: motorikpædagog, sprogpædagog, specialundervisningslærer, 3 AKT-vejledere, samt skolens leder. De relevante fagpersoner deltager i kompetencecentermøder hver anden måned, hvor også PPR deltager. Samarbejdet med PPR, opleves konstruktivt, men for at udnytte de mange kompetencer der er, i kompetencecenteret, er der behov for en fast mødestruktur, hyppigere mødefrekvens, uden deltagelse af PPR. Ligeledes er der behov for at udarbejde rutiner, der sikrer, at alle medarbejdere oplever KC som internt sparringsforum Resultatkrav og evaluering Beskriv hvilket trin skolen vil nå i målperioden? Hvordan vil i nå målet beskriv handleplan? Hvornår vil i måle om I har nået målet? 1. marts har vi en uddannet læsevejleder, og en pædagog, som har pd.modul i udsatte børn. Begge indtræder i kompetencecenteret. For at opkvalificere arbejdet i kompetencecentret, vil vi etablere en mødestruktur, hvor alle medarbejdere der er tilknyttet KC, mødes 1 gang månedligt, forud for udarbejdelse af dagsorden til kompetencecentermøderne. Lp anvendes som arbejdsmåde. Teamet drøfter interne indsatser og handlemuligheder i forhold til enkelte børn og grupper. KC varetager intern testning, er tovholder for iværksættelse af særligt tilrettelagte indsatser. KC arbejder med forebyggende foranstaltninger, herunder kollegavejledning vedr, enkelte børn og grupper/klasser, forud for evt. inddragelse af PPR. Forældrene orienteres på forældremøder om KC s arbejde og der udarbejdes folder som lægges på hjemmesiden. Kompetencecenteret præsenteres på pædagogisk råd. Målet med arbejdet i KC er, at kvalificere den forebyggende indsats, så færre børn indstilles til PPR, og de indstillinger der finder sted, er mere afdækkede. Succeskriteriet er flere børn i trivsel, hvilket afdækkes i UMV og BMV

11 Afbureaukratisering Institutioner og skoler skal medvirke til en medarbejderforankret afbureaukratiseringsproces med det formål at reducere mest muligt i administrative opgaver samt smidiggøre arbejds- og beslutningsgange. Processen igangsættes centralt i Rebild Kommune og forløber i

12 5.0 Opfyldelse af kontraktområdets egne mål 5.1 Kontraktområdets mål Her kan nogle kontraktområder skrive egne mål, der ligger i forlængelse af og dog udenfor de politiske mål 5.2 Særlige indsatsområder skolens egne mål Afstemme skolens værdier i forhold til skolens daglige praksis Ved kontraktens udløb Skolens medarbejdere føler ejerskab for værdiregelsættet Skolen fremstår med en tydelig profil, som afspejles i den daglige praksis. Forældrene bakker op om skolens værdier Børnene oplever sig som en del af fællesskabet og tager ansvar herfor August 2011 Der er afholdt forældremøder i alle afdelinger Juni 2011 Der er udarbejdet handleplaner og informationspjece Værdiregelsættet er tilgængeligt på skolens hjemmeside August - December 2010 Processen er igangsat, temadage er afholdt og de vigtigste værdier er udvalgt. Status Skolens værdier er udarbejdet for år tilbage. Der er kommet nye medarbejdere til, og skolens dagligdag er forandret. Aktuel status Hvorledes ser tingene ud i dag? Skolens værdier er udarbejdet for år tilbage. Der er kommet nye medarbejdere til, skolens dagligdag er forandret, og vi befinder os i det åbne samfund, med tendens til individualisering, fokus på egne behov, frem for fællesskabet. Der er derfor behov for, at revidere vores værdiregelsæt, med særlig fokus på fællesskabet. Resultatkrav og evaluering Beskriv hvilket trin skolen vil nå i målperioden? Hvordan vil i nå målet beskriv handleplan? Hvornår vil i måle om I har nået målet? På baggrund af de overordnede mål og værdier, revidere værdisættet, så det er afstemt skolens dagligdag/praksis, og skolen således fremstår med en tydelig profil At opnå fokus på fællesskabets betydning for trivsel og læring

13 At alle medarbejdere, børn og forældre tager medansvar for, at efterleve skolens værdier og føler ejerskab hertil Temadage for skolebestyrelse og medarbejdere i efteråret 2010, med inddragelse af ekstern konsulent, som skal styre processen. Der tages udgangspunkt i de beskrevne værdier og mål sat op overfor skolens dagligdag. De vigtigste værdier udvælges, defineres og der udarbejdes handleplaner for, hvordan de kommer til udtryk i dagligdagen, og for hvordan de bliver bærende for al samvær på skolen. Der skal udarbejdes forenklet og let tilgængelig informationspjece, som gøres tilgængelig på skolens hjemmeside. Bred forældreinddragelse gennem forældremøder skal sikre kendskab og ejerskab. På forældremøderne indgås aftale med forældrene om deres involvering. Skolens praksis evalueres årligt, med udgangspunkt i værdiregelsættet. Tilfredshedsundersøgelser, UMV og BMV, anvendes som evalueringsværktøjer i forhold til forældre og børn. 6.0 Særlige vilkår

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Sundhedsplejen. Kontrakt Indledning. Østre Alle Støvring

Sundhedsplejen. Kontrakt Indledning. Østre Alle Støvring Kontrakt 2013-14 Sundhedsplejen Østre Alle 6 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Rebild Kommunes Dagpleje

Rebild Kommunes Dagpleje Kontrakt 2013-14 Rebild Kommunes Dagpleje Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger og

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Skolepolitik

Skolepolitik Trivsel Rammer Læring Ansvar Børn og Ungdom April 2008 Indhold Indledning... 3 Trivsel... 6 Læring... 8 Ansvar... 9 Rammer... 10 Fra politik til handling... 11 Bilag: Idékatalog... 12 2 Indledning Rebild

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Center Børn og Unge Kontraktmål 2017-18 Øster Hornum Børneunivers (ØHB) Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kontrakter Børn og Unge 2015-17. Læring og Samarbejde

Kontrakter Børn og Unge 2015-17. Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Institutionens/kontraktens navn

Institutionens/kontraktens navn Kontrakt 2013-14 Institutionens/kontraktens navn Daginstitutionen Kløvermarken Skalborgvej 19, Ravnkilde 9610 Nørager Indledning At styrke den decentrale ledelse og medarbejdertilfredsheden, ved at tydeliggøre

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011 Indsæt billede og navn på SFO og skole Indledning Byrådet blev pr. 1. august 2009 forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere