Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter 10. Ryge- og rusmiddelpolitik 11. Cafeen og kostpolitik 12. Personalepolitik 13. Mål og opgaver for medarbejderne 14. Handlingsplan for 2013

2 1. Forord I henhold til Lov om Produktionsskoler 6 stk. 7 fremgår det, at bestyrelsen hvert år udarbejder en plan for skolens virksomhed. Virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med 1 og 2 og skal omfatte en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden. 2. Mission Skolens mission er gennem vejledning, undervisning og et unikt undervisningsmiljø, at styrke de unges personlige, sociale og faglige færdigheder, således at deres muligheder forbedres for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. 3. Vision På Produktionsskolen Datariet vil vi være det bedste tilbud til unge i målgruppen, som ønsker at forbedre deres forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vil i størst muligt omfang bevare bredden af skolens værkstedstilbud og branchefaglige kompetencer og tilrettelægge skolens tilbud, så det svarer til de unges forudsætninger og behov i en skolekultur, der er præget af fællesskab og inspirerende for de unge. Vi vil fastholde og udvikle skolen som en vejledningsfunderet skole, som bliver retningsgivende for tilrettelæggelsen af de unges forløb på skolen, og deres muligheder for at træffe kvalificerede valg for fremtiden. Vi vil være pædagogisk og fagligt højt kvalificerede samt være innovative og forandringsparate, for herigennem at kunne matche de behov, skolen fremover stilles overfor. Vi vil være en attraktiv medspiller i forhold til uddannelsessystemet, ungdomsuddannelserne og skolens øvrige samarbejdspartnere. Vi vil have et godt arbejds- og læringsmiljø, som opleves udviklende og socialt ansvarligt, og opnå og fastholde tillid og et godt omdømme hos interressenterne, deltagerne, forældrene, kommunen og uddannelsesinstitutionerne mv. Vi vil leve op til og udvikle skolen på grundlag af bekendtgørelsen om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskolevirksomhed og påtage os kundeopgaver, som kan udvikle og styrke elevernes kompetencer, og vi vil sikre skolens kunder den bedste service og højest opnåelige produktkvalitet. 4. Værdigrundlag Menneskesyn Skolens virksomhed hviler på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer noget værdifuldt, og at alle mennesker har ret til og krav på respekt. Skolesyn Det er målsætningen med den samlede skolevirksomhed, at skabe rum for elevernes personlige udvikling. Det er vores opgave at styrke elevernes stærke sider og arbejde konstruktivt sammen med dem om, at forbedre deres svage sider ud fra en ufravigelig respekt for deres ret til egne værdier og en forståelse for deres sociale og kulturelle baggrund, forskellige læringsstile og mål med livet. Det er ligeledes målsætningen, at give eleverne det bedst mulige afsæt for deres fremtidige virke i uddannelses- og arbejdsliv og som borgere i et demokratisk samfund. Vi efterlever denne målsætning ved, at betragte Datariet som en arbejdsplads, hvor værksteder bindes sammen på tværs gennem fælles undervisningstilbud og en lang række sociale og oplysende aktiviteter. Vi lægger vægt på at skabe et uhøjtideligt tæt, trygt og inspirerende miljø, hvor eleverne kan udfolde sig og udvikle sig i den skolekultur, der er resultatet af kombinationen af et forpligtende fagligt fællesskab og et miljø for almen og kulturbærende undervisning, hvor der er tid til samtale og fordybelse, og i et

3 samvær med lærerkræfter med solid faglig baggrund, pædagogisk viden, social forståelse og evne til at motivere og begejstre. Skolens undervisning i værkstederne har i videst muligt omfang et praktisk udgangspunkt og levner plads for den enkeltes læringsstil og etablering af et uformelt, solidarisk og demokratisk miljø, og den har rod i den danske kulturarv, som går hånd i hånd med en erkendelse af, at vi lever i en globaliseret verden, hvor der udvises respekt og rum for andres etniske og kulturelle baggrunde. Vi bestræber os på at undgå stive regelsæt og har få, men klare regler, som overholdes konsekvent med behørig plads til at tage de pædagogisk nødvendige hensyn. Racistisk og truende adfærd, mobning og vold tolereres ikke. 5. Mål I 1 stk. 2 anføres det, at tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Datariet tager udgangspunkt i elevens samlede situation og har som overordnet målsætning at bidrage til, at den enkelte elev bliver bedre i stand til at tage ansvar, både på det personlige og det uddannelses- og arbejdsmæssige plan. Denne overordnede målsætning opnås gennem individuelt sammensatte undervisningsforløb, der tager udgangspunkt I praktisk opgaveløsning og gennem vejledning og opfølgning. På Datariet tilstræber vi at udvikle følgende kompetencer for den enkelte elev: PERSONLIGE KOMPETENCER At være ansvarlig - at stille krav om, at du unge møder til tiden - at stille krav om, at de unge er troværdige/ærlige - at gøre opmærksom på konsekvens af egne handlinger - at stille krav om at overholde aftaler - at lære de unge at tage eget initiativ/være handlekraftig At kende sig selv - at gøre de unge opmærksomme på egne stærke og svage sider - at lære at acceptere og forholde sig til egne ressourcer - at give de unge personligt modspil på deres holdninger og handlinger - at gøre de unge opmærksom på deres kropslige og sproglige fremtoning At mærke sig selv - at gøre dem i stand til at sætte ord på egne følelser - at give dem strategier til at tackle uhensigtsmæssige følelser - at kunne fornemme og acceptere grænser og normer At kunne vælge - at lære at handle i forhold til egne ressourcer - at lære dem strategier og teknikker til at kunne vælge, fx opstilling af delmål, opsøge informationer FAGLIGE KOMPETENCER Tekniske/generelle færdigheder - at tage udgangspunkt i den unges niveau og læringsstil - oplæring i og udvikling af faglige færdigheder gennem øvelser og kundeopgaver - at give dem overblik over produktionsprocessen - at få kendskab til og blive fortrolig med computeren som arbejdsredskab og kommunikationsmiddel At løse en opgave - at træne den unge i at kunne modtage, forstå og løse en opgave

4 - at lære den unge at planlægge et overskueligt produktionsforløb - at lære de unge at kunne modtage konstruktiv kritik - at lære de unge at anerkende vigtigheden af kvalitet i produktionen - arbejde målrettet fra ide til færdig produktion At være serviceminded - gøre de unge bevidste om takt og tone - at give de unge mulighed for kundekontakt - at træne den unge i at se og acceptere kundens behov - at de gennem kundekontakten oplever at være en del af samfundets hjul Kreative færdigheder - lære dem at se muligheder - at give mulighed for at afprøve egne ideer med henblik på at udvikle/bruge fantasi SOCIALE KOMPETENCER Relationer - lære de unge at vise andre opmærksomhed - lære de unge at lytte til hinanden - lære de unge at have respekt for andre - lære du unge at indgå i teamsamarbejde Forpligtende fællesskab - at træne de unge i at indgå i og at tage ansvar for det sociale fællesskab og arbejdsfællesskabet - at træne de unge i at indgå i og tage ansvar på Datariet - at bevidstgøre de unge om deres demokratiske ansvar Empati - træne de unge i at lytte til og observere andres grænser og følelser - gøre de unge opmærksom på deres sprogtone og handlinger overfor hinanden Lede og tage følgeskab - legalisere at der findes forskellige talenter i gruppen - sætte de unge i situationer/opgaver, der giver dem mulighed for at kunne tage initiativ og ansvar i en gruppe - lære de unge at acceptere nødvendigheden af lederskab Konflikthåndtering - at sætte de unge i samarbejdssituationer - reflektere sammen med eleverne over uhensigtsmæssige konflikthåndteringer og give dem andre løsningsmuligheder - diskutere med dem hvad gør man og hvad gør man ikke Undervisning Produktionsskolerne skal tilbyde individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Undervisningen skal bidrage til udvikling af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse. Undervisningen skal endvidere bidrage til elevernes forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle deres miljøbevidsthed.

5 Produktion De enkelte værksteders produktioner tilstræbes udført i nøje sammenhæng med den undervisning som gives, og produkterne skal så vidt muligt udføres i samme kvalitet som på arbejdsmarkedet. Gode kundeopgaver er opgaver, hvor der er passende faglige udfordringer, dvs opgaver med forskellig sværhedsgrad, der giver mulighed for at alle elever fra 1. dag kan indgå i en faglig sammenhæng. Det er opgaver, der giver mulighed for teamarbejde samt relaterer sig til det omkringliggende samfund og giver indsigt i samfundet. Hvem er kunderne og hvilken sammenhæng indgår de i og hvilken sammenhæng skal vores produkt indgå i. Produktionen er ikke et mål i sig selv, men et pædagogisk middel i forbindelse med udviklingen af elevernes kompetencer. 6. Målgruppe I 1 stk. 1 er det anført, at tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. I bemærkninger til loven er anført, at der vil være unge, som ikke er i stand til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet - som har behov for mere tid til personlig afklaring og udvikling og unge, for hvem en mere praktisk betonet adgang til læring er afgørende for motivationen. For disse vil produktionsskolerne være et uddannelsestilbud, der kan berede vejen og bygge bro til enten fortsat uddannelse eller arbejde. Derudover kan Produktionsskolen være et tilbud til unge, - som led i et uddannelsesforløb under Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). - som led i et STU (uddannelse til unge med særlige behov) uddannelsesforløb - som skal aktiveres som led i en handlingsplan 7. Produktion og undervisning I lovens 2 stk. 1 anføres det, at produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde. Datariet har i sin daglige struktur karakter af en arbejdsplads, for så vidt angår produktion, normer og regler, dog således at der er fokus på oplæring og undervisning samt kulturelle og samfundsorienterede aktiviteter. Undervisning og produktion tilrettelægges således, at udgangspunktet er den enkelte elevs forudsætninger, og den forløbsplan, der er udarbejdet. I videst muligt omfang inddrages eleven i alle aspekter af arbejdet på værkstedet, og det er værkstedslederens opgave at tilrettelægge arbejdet og undervisningen således, at der kan finde en læreproces sted ud fra den enkelte elevs forudsætninger. Eleverne skal opleve at de tilbydes at blive en del af et forpligtende arbejdsfællesskab, således at de har konkrete ansvarsopgaver, som øges og udvikles over tid. Det er således vigtigt at der er autentiske produktioner, som afsættes på markedsvilkår eller anvendes i skolens daglige liv. For at fastholde, at produktionen/arbejdsopgaverne er grundlaget for læring og udvikling, bliver de gennemgået på morgenmøderne og registreret i værkstedet på et synligt tavlesystem, så alle kender opgaverne og deadlines. Værkstederne Datariet tilbyder undervisning i følgende værksteder: Videokompagniet Digital design - Grafisk design - IT-support Servicebureauet - Design Sceneteknik - Trend-design Sceneteknik Håndværk & design 3 værksteder Videokompagniet, Sceneteknik samt Håndværk & design er placeret i Farveriet, Spinderihallerne, et erhvervs- og kulturcenter i Vejle.

6 Fælles mål for alle værksteder: at eleverne lærer at planlægge og udnytte deres tid og evner at eleverne bliver i stand til at give og modtage konstruktiv kritik at eleverne afprøver forskellige former for samarbejde, også tværfagligt samarbejde at eleverne lærer at overholde deadlines at eleverne bliver udfordret individuelt til gavn for personlig og faglig udvikling at eleverne øger deres samfundsforståelse og deres viden om demokratiet at eleverne får kulturelle og kunstneriske oplevelser at eleverne får gode oplevelser sammen og får udbygget deres sociale netværk under opholdet på Datariet 7.1 Grafisk design Grafisk afdeling er normeret til 10 årselever med 1 fuldtidsunderviser De faglige mål er, at den unge skal kunne indgå i den daglige grafiske produktion, og arbejde med grafisk software lige fra design og brainstorm, til layout, printning og efterbehandling. Det tilstræbes, at den unge kommer gennem alle processerne i en grafisk produktion fra det første kundemøde over valg af papir, udseende og udtryk til et færdigt, grafisk produkt. Desuden tilstræbes det, at eleven lærer at tage digitale fotos til kundeopgaver, og dermed opnår viden i den tekniske håndtering af kameraet, samt at vurdere lysforhold, vinkel og beskæring på motiver. Målet er at give den unge en forståelse af den grafiske branches arbejdsmetoder, fagudtryk og værktøjer. Det er desuden et vigtigt personligt mål, at eleverne har oplevet at styre en kreativ proces og levere en gennemarbejdet og færdig vare til kunden. Andre personlige og sociale mål handler om, at man er opmærksom på sin fremtoning, og tænker over, hvordan man taler til andre og hvordan man møder nye og gamle kunder. Det handler om at være hjælpsom, give og tage konstruktiv kritik, møde til tiden og være mødestabil, samt at holde orden på værkstedet og på vores materiale, så spild undgås. Vi arbejder med kreativiteten fotografiet og billedkunsten som et sprog, der giver eleven en mulighed for at kommunikere visuelt og dermed fungerer som et alternativt talerør. Pædagogiske mål Et fokuspunkt på værkstedet er, at den unge hver dag mødes anerkendende, og især anerkendes positivt for små og store succeser. Dette motiverer i høj grad eleven til fremtidigt at tage ansvar for produktion af større eller mindre opgaver. Det er målet, at eleven i sidste ende føler sig parat til at styre en proces fra start til slut, og dermed har øget elevens tro på sig selv og egne evner. Vi anerkender forskelligheder, og ser det at skille sig ud som en styrke på værkstedet. Det er et løbende mål, at værkstedet fungerer som et team, og at der dermed er stort samarbejde eleverne imellem i den daglige produktion. Vi løfter i flok, også når Datariet som helhed deltager i events eller udstillinger. Der produceres alle former for grafisk materiale samt fotoopgaver. Produktionen spænder over logo-design, brevlinjer, løsblade, plakater, blade, magasiner, ophæng, mapper, covers til dvd og cd, pædagogiske redskaber i daginstitutioner, bøger samt print i alle størrelser inkl. storformat til indendørs og udendørs brug. Desuden varetager vi produktionen af Datariets interne grafiske materiale. Afsætning af produkterne Værkstedets produkter afsættes især til små virksomheder, foreninger, institutioner samt forskellige forvaltninger i Vejle Kommune. Den integrerede og afledte teoretiske undervisning tager sit udgangspunkt i værkstedets opgaver og dagligdag. Undervisningen kan omhandle brugen af specifikke grafiske værktøjer, digital kamera,

7 farvesystemer og måle- /skæreredskaber, brugen af almindelige IT-værktøjer (Word og Excel) til beregninger og breve til kunder, brugen af de grafiske programmer mv. Værkstedet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Grundforløbet Medieproduktion hvor man finder uddannelser som mediegrafiker, webintegrator, grafisk tekniker samt multimediedesigner. 7.2 Digital design Digital design er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser I Digital design arbejdes der med design til hjemmesider, apps (applikationer) og digitale publikationer. I opgaveløsningen tages der udgangspunkt i de arbejdsprocesser, der er i forbindelse med digitale produktioner fra kundekontakten, idé- og konceptudvikling til layout, godkendelse fra kunden samt aflevering til programmørerne. Der snakkes bl.a. om målgruppe, typografi og farver. Opgaverne bearbejdes og løses i programmerne Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro og Flash. Værkstedets opgaver løses både som enkeltmandsprojekter samt i grupper, hvor de unge lærer, at de kan inspirere hinanden, at alle har noget at byde ind med og at alle har styrkeområder. De unge lærer gennem opgaverne at planlægge deres tid, fordele arbejdsopgaver og tage ansvar. Ved evaluering lærer de at se på, hvorledes andre har løst opgaven samt fortælle og vise egen løsning. Det er vigtig at eleverne får en forståelse af at deres arbejde skal dokumenteres og afleveres ordentlig til programmørerne. Kulturen på værkstedet skal være uformel, men seriøs. Kunder og elever skal føle sig velkommen og godt modtaget. Hjemmesider, apps (applikationer) til mobile enheder, video (små klip til hjemmesider), digitale publikationer og animationer. Afsætning af produkterne Kommunale institutioner samt private kunder og mindre virksomheder. Den integrerede og afledte teoretiske undervisning tager sit udgangspunkt i værkstedets opgaver og dagligdag. Undervisningen omhandler brugen af Adobes programmer til web- og videoproduktion. Undervisningen kan også omhandle brugen af almindelige IT-værktøjer (Word, Excel og PowerPoint), fx til ansøgninger, budgetter og præsentationer. Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Medieproduktion (Digital Media, Webintegrator, Multimediedesigner) Produktion og Udvikling (Teknisk designer) 7.3 Videokompagniet Videokompagniet er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsmedarbejder. Hos Videokompagniet skal værkstedet være præget af gensidig respekt og forståelse. Hvor den daglige produktion er det bærende element, så eleverne (under vejledning) får selvstændigt ansvar for udførelsen

8 fra start til slut. Eleverne lærer at overholde aftaler og tidsfrister. De har kontakt til kunderne både ved projektstart og ved afslutningen og afleveringen af det endelige produkt. Målet er at eleverne opnår støre selvstændighed og får øget selvværd. Gennem den daglige produktion vil eleven opnå en grundlæggende oplæring inden for videoproduktion. Der arbejdes med følgende fagområder: produktionsplanlægning, billed- og lyd optagelse, redigering samt dvd-opsætning. Undervisning tager udgangspunkt i sidemandsoplæring og learning by doing. Der lægges vægt på teamwork og evnen til at give og modtage konstruktiv kritik. Der arbejdes primært med kunderelaterede opgaver, hvor elevens selvstændige indsats og ansvarlighed er afgørende for resultatet. For at træne og styrke elevens personlige kompetencer tilstræbes det at eleverne har så meget kontakt med kunderne som muligt. Arbejdsopgaver Produktion af informations- og undervisnings videoer. Optagelse og redigering af teaterforestillinger, musicals, reklamer m.m. Redigering af video for eksterne kunder. Foto. Egne produktioner i form af kortfilm, musikvideoer, animationer m.v. Afsætning af produkterne Klubber og foreninger - Offentlige og private institutioner - Private kunder og virksomheder - Uddannelsesinstitutioner Eleverne udarbejder skriftlige produktionsplaner og logbog for de enkelte produktioner. Det tilstræbes, at eleverne trænes i at opdele opgaver i skriftligt formulerede delmål og bruge noter i den daglige produktion. Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Digitale medier, fotograf, film- og tv-produktionsuddannelsen. 7.4 It-support It-supportafdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser I 2013 vil vi hos It-support arbejde med 2 overordnede pædagogiske mål medansvar og fokus. Medansvaret søges opnået ved at involvere de unge i opgaven og skabe et fælles ejerskab der går på tværs af værkstedsleder, den unge der arbejder med opgaven såvel som de andre unge på værkstedet. Dette medansvar vil ideelt udmønte sig i en værkstedskultur der bunder i faglig stolthed. Ejerskabet og medansvaret overfor opgaven kan derefter gøre det nemmere for den unge at holde fokus på opgaven. Denne fokus kan med fordel støttes af værkstedslederen igennem anerkendelse, fælles kundepræsentationer og en præcis opgaveformulering. Målet, ejerskabet og fokus skaber grundlaget for en flow oplevelse hvor eleverne kan opleve de bliver suget ind i opgaven, dykker ned i den og samtidig være kompetente. Dette vil styrke elevernes tro på egne ressourcer forventes at blive et år med stor alsidighed i vores programmeringsopgaver. Med opgraderingen af værkstedets maskinpark vil det være muligt at tage langt flere iphone og Android ind, lave programmer til tablets (ipad, Android og Microsoft Surface) og nye værktøjer vil gøre os i stand til også at lave HTML5 applikationer til Windows 8.

9 Afsætning af produkterne Efter at have leveret den første smartphone app til Spotlight festivallen, går snakken rundt i byen om at Datariets IT afdeling er i stand til lever både iphone og Android app s herunder bla. i styregruppen Det mobile Vejle. Vores database løsninger har også rygtes helt til Kolding, hvortil vi nu skal levere en praktikdatabase. Disse gode relationer skal udbygges til også at omfatte afsætning af programmeringsopgaver til b.la. sociale medier og mini spil, samt skabe en bevidsthed hos vores partnere om de nye funktioner vores værksted kan tilbyde. Under en elevens ophold på Datariets It-support værksted vil eleven opnå praktisk og teoretisk indsigt i almen hardware. Software, herunder drivere og installation af forskellige operativ systemer, samt en general viden om programmering. Denne programmering kan være i fx. i HTML,CSS, ASP, PHP, Javascript eller C#. Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser IT-supporter, Frontline supporter, Datateknikker, Web integrator, Datamatiker eller andre programmør retninger. 7.5 Design Designafdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser Med udgangspunkt i viden om design og tidens trend arbejdes der med hele designprocessen fra idéfase til færdigt produkt. Der lægges vægt på, at de unge skaber deres personlige udtryk i selvstændige designprocesser. Undervejs i designprocessen diskuteres ideer og håndværksmæssige problematikker med de øvrige elever og underviseren. Målet er, at den unge opnår faglige kompetencer som viden inden for det sytekniske og maskinparken, udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forbindelse med arbejdsplanlægning/udførelse samt jobansøgning. Opnå personlige og sociale kompetencer. Ved at udvikle selvtillid og selvværd gennem arbejdsprocessen, lære at vise initiativ og tage ansvar, kende til kvalitet, være undersøgende, kreativ og idéskabende, kunne arbejde selvstændigt og i team. Få lyst til at tilegne sig ny viden, være i stand til at udvise og tage imod omsorg. Samt lære at løse egne konflikter. På morgenmødet planlægges dagens arbejde. Alle for tildelt en arbejdsopgave ud fra faglige kompetencer. Der arbejdes med at være en god værkstedskollega såvel fagligt som menneskeligt. En viden om samfundet generelt er en del af dagligdagen i Design, da det har indflydelse på deres og kundernes behov og hverdag og øver de unge i at fremlægge. Børneudklædningsdragter til fx Riddercamp i Vejle med salgsbod Middelalderbeklædning og tasker til bl.a. Hertug Hans fest, hvor der er salgsbod Genbrugsprodukter til Økolariet syet af deres banner. Udsmykningsopgaver til Spotlightfestivalen i Vejle. Udstillinger i fx Mary s og Ecco s hovedkontor Tasker og bælter Der produceres fiskenet til A/S Frederiksen Afsætning af produkterne Kommunale institutioner - Økolariet - Middelalderfestival - Udsmykning ved forskellige arrangementer Der vil i forbindelse med løsning af opgaverne naturligt ske en læring i dansk og matematik, gennem mønster læsning og fremstilling, jobsøgning m.m.

10 Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser SOSU og pædagog Teko, design Htx, produktudvikling og design Teknisk skole, ædelsmed - beklædningshåndværker 7.6 Servicebureauet Servicebureauet er normeret til 11 årselever og 1 fuldtidsunderviser, med støtte fra leder i Spinderihallernes Café. Gennem udvikling og praktisering af nye metoder i samarbejdet med Vejle Handelsskole, skal afdelingen medvirke til, at skabe lyst til og forudsætninger for at starte på HG samt mindske frafaldet fra HG (Handelsskolens Grunduddannelse). Projektet skal medvirke til, at nedbryde den uddannelses- og læringsbarriere en del unge har, som kan skyldes såvel personlige og sociale forhold som manglende faglige forudsætninger. Projektet skal tilgodese gruppen af unge, der har brug for opkvalificering efter folkeskolen for at kunne komme videre og gennemføre en ungdomsuddannelse. - En opkvalificering der tager udgangspunkt i en direkte kobling til virkeligheden og skaber indsigt i kravene i den merkantile uddannelse og tryghed i overgangen til ungdomsuddannelse. At mindske risikoen for frafald i den sårbare periode (skiftet til nye og øgede krav). Servicebureauet løser serviceopgaver for samarbejdspartnere i Vejle. Afdelingen tænker service i bred forstand og står derfor til rådighed for samarbejdsparterne til det de har brug for. Derudover arbejder afdelingen med grafisk arbejde, der især tager udgangspunkt i de opgaver vi løser, samt interne opgaver for DATARIET. I samarbejde med de andre afdelinger på DATARIET laver servicebureauet også events. 1 eller 2 i løbet af året. Afsætning af produkterne Kunderne i caféen i Spinderihallerne og Vejle Kommune omkring aktiviteter på båden Styrvolt og værksættere i Spinderihallerne Dansk - IT - erhvervsøkonomi Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Handelsskolens HG, HG flex eller EGU 7.7 Sceneteknik Kulturkompagniet er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser. Afdelingen beskæftiger sig med lyd, lys og events. Det vil være opgaver, der skal løses selvstændigt og i hold. Der vil blive lagt stor vægt på kommunikation, så eleverne skal i dagligdagen arbejde med en logbog, der også vil indeholde en produktions- og tidsplan. Der vil blive lagt vægt på et kreativt miljø med stor rummelighed, hvor der samtidige også vil blive lagt vægt på en høj arbejdsmoral. I tilgangen til opgaverne vil der blive arbejdet med at optimere evnen til at se nye muligheder, træne den visuelle og audioelle forståelse samt omstillingsparatheden. Mål for 2013 Have et værksted med fokus på det hele menneske, hvor der i det daglige bliver arbejdet på at skabe et fundament for den enkelte, hvorfra der vil kunne tages holdbare beslutninger. At udnytte tiden mellem de travle perioder mere kreativt. Vedholde den arbejdsmoral og team ånd der er i værkstedets kultur.

11 At styrke samarbejdet med nuværende samarbejdspartner, i stedet for at bruge energi på at finde flere pt. belysning og afvikling af børneteater, skoleforestillinger samt udstillinger lydproduktion dokumentering af foredrag, optræden og koncerter Lydafvikling af mindre forestillinger og koncerter vedligeholdelse af teknisk udstyr Stage hands Speaks Afsætning af produkterne Spinderihallerne - Teaterforestillinger, skoler og institutioner, Xeneriet - musikspillesteder kulturelle arrangementer - Kultur-& Udvikling Vejle Kommune Dansk Matematik Planlægning Sceneteknik er udover at være et kreativt værksted, i den grad også et service organ og vi arbejder dagligt med hvordan vi fremstår som et. Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Teknisk skole; elektriker, tømmer, maler Teater-, udstillings- og eventtekniker Kaospilot Transport og Logistik Håndværk & design Afdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser, Afdelingen arbejder primært med håndværk. Eleverne lærer at bruge forskelligt værktøj, både elektrisk og almindeligt håndværktøj. Det er målet at eleven skal forstå at bruge det rigtige værktøj til den rigtige opgave, om der så arbejdes med træ, metal eller noget helt tredje. Der bliver også lagt vægt på at lære eleven at se opgaven som en udfordring og ikke et problem, da mange opgaver faktisk let kan løses, hvis man ved, hvordan man bruger det rigtige værktøj og vælger de rigtige materialer. Et mål for afdelingen er også at give den enkelte elev succesoplevelser og dermed mere selvtillid, så modet og lysten til at starte på en egentlig uddannelse, rykker et skridt nærmere. Opstilling og nedtagning af udstillinger og events. Ofte i spinderihallerne, men også andre steder både i og uden for vejle. Håndværkerhjælp til iværksætterne og brugerne i Spinderihallerne, med flere Produktion af kasser, Flightcases, reoler, opslagstavler, borde osv. Produktion af udstillings og messestande Opstilling af scenepodier til teaterforestillinger

12 Afsætning af produkterne Spinderihallerne, Xeneriet, Biblioteket, Teatre, Vejle Kommune, private og firmaer, samt forskellige arrangører af udstillinger og events. Dansk Matematik Værktøjshåndtering Materialekendskab Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Tekniske skoler, inden for håndværk. Teater og Event tekniker Tømre, smed, maler og andre håndværksfag Kreative og praktiske uddannelse F.eks. Produktionsleder ellers scenemester 7.9 Trend-design Afdelingen er normeret til 10 årselever og 1 fuldtidsunderviser, På Trend-design arbejdes der med idéudvikling, layout og produktudvikling. Vi snakker om design, farver, former, kvalitet, materialer og afprøver de forskellige muligheder og materiale-kombinationer. Vi snakker om billeder, ser på billeder og hvorledes det er muligt at arbejde billedsproget ind i brugsgenstande. Vi arbejder hele processen igennem, fra ide til det færdige produkt. Dette giver en forståelse for vigtigheden i alle instanser undervejs. Designet, materialerne, den sy tekniske kunnen, finish samt præsentation for kunden. Alt er betydningsfuldt og har værdi for det færdige resultat. Ind imellem arbejdes der med fælles oplæg, der har til formål at give eleverne en forståelse for, at de kan inspirere hinanden, at alle har noget at byde ind med, at alle har styrkeområder og forskellige kompetencer. De lærer at se på, hvorledes de andre har løst opgaven samt fortælle og vise egen løsning. Derfra kan de i større opgaver, på kryds og tværs, og i forskellige grupper, arbejde videre i et samarbejde omkring kundeopgaver. Forståelsen for, at de har forskellige evner, at alle kan bidrage med noget i processen giver stolthed, glæde og en følelse af ejerskab til opgaven. Sideløbende med den kreative proces, arbejder, afprøver og øves hele tiden den håndværksmæssige og sytekniske del, som er forudsætningen for et godt resultat. Udstilling i forbindelse med Åbent Hus hos møbelbutikken Ingvard Christensen Julemarked/sommermarked boliginteriør i forbindelse med udsmykning af offentlige rum Udvikling af prototyper i et samarbejde med andre faggrupper Produkter til private hjem Afsætning af produkterne Indretningsarkitekter Private kunder virksomheder Uddannelsesinstitutioner Butikker Dansk Matematik

13 IT Foto og billedbehandling Forløbet har faglig retning mod følgende erhvervsuddannelser Sosu Pædagog Teko Produktudvikling og Design 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning Vejledning I lovens 2 stk. 2 er det anført, at der i tilbuddet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning og i lovens bekendtgørelse er det anført, at produktionsskolen skal tilrettelægge sin virksomhed, så der for den enkelte deltager indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer. Jf. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 1, stk. 6 kan en produktionsskole kun optage deltagere med tilskud, når kommunalbestyrelsen I den unges bopælskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Vejledningen har typisk følgende former: daglig individuel vejledning og rådgivning i form af samtaler, der foregår integreret i de sociale og arbejdsmæssige processer. regelmæssige formelle vejledningssamtaler om undervisningsforløbet med henblik på at sikre, at der sker en evaluering af den enkeltes personlige og faglige udviklingsproces. specifik erhvervs- og uddannelsesvejledning, dels som individuel vejledning dels som generel orientering om uddannelser og arbejdsmarked Daglig individuel vejledning og vejledning omkring undervisningsforløbet er nært tilknyttet det daglige arbejde og varetages af afdelingens lærer. Alle elever tilbydes vejledning på såvel det personlige, som det erhvervs- og uddannelsesmæssige plan. I samspil med eleverne udfærdiges der en individuel forløbsplan, som følges op minimum hver tredje måned. Elever med særlige behov tilbydes flere vejledningssamtaler. Senest 3 mdr. Før 1-årsperioden udløber, skal der tages fat på handlingsplanen I forhold til udslusning. Til brug i vejledningsarbejdet er der udarbejdet et skemamateriale. Ansvaret for individuel vejledning er placeret hos den enkelte lærer i afdelingen. Dog vil det altid være muligt, at inddrage forstanderen eller vejlederen såfremt den enkelte lærer har behov for det. Erhvervs- og uddannelsesvejledningen på det overordnede niveau er samlet hos én vejleder, for at sikre en mere samlet viden omkring uddannelsesmuligheder og andre tiltag i forhold til målgruppen. Dette opnås bl.a. ved deltagelse i det eksterne samarbejde og netværk. Vejlederen står desuden for rundvisning og information til potentielle elever om Datariet, samt indskrivning af elever. Indskrivning finder sted i samarbejde med de lokale UU-Centre, hvis opgave er at sikre, at kun elever som tilhører målgruppen optages. Som en del af den interne pædagogiske sparring, er vejlederen tovholder på fælles pædagogisk sparring, der forgår i forberedelsestiden hver anden torsdag. Vejlederen har desuden til opgave, at sikre en fælles praksis med hensyn til udarbejdelse af forløbsplan og kompetencebevis. I vejledningsarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på, at opholdet på produktionsskole som udgangspunkt maksimalt er 1 år, og begrænsningen i muligheden for at dispensere fra dette. Vedr. dispensation har bestyrelsen godkendt, at dette primært gives til de unge: hvis tilværelse vil gå i stykker, hvis de efter 1 års ophold udskrives til ingenting. Dvs. unge, som efter 1 års ophold ikke er nået så langt i deres personlige udvikling, at de vil være i stand til at

14 klare et arbejde eller en uddannelse. der skal starte en uddannelse højst 6 mdr. efter at 1-års perioden udløber, såfremt de fagligt set har mere ud af at være her eller ikke er i stand til at få et job. såfremt der er plads indenfor puljen, gives dispensation til unge, som har haft et længere sygefravær i produktionsskoleforløbet, hvis ikke sygdommen har en sådan karakter, at det er relevant at lade kommunens revalideringsafdeling indgå i sagen. Bestyrelsen understreger, at der ikke gives dispensation, hvor der forventes en kommunal indsats. Datariets udslusningstrategi Produktionsskolen Datariet har det mål, at der er positiv udslusning for 75 % af eleverne. Positiv udslusning betyder, at de går i gang med uddannelse, arbejde eller andet for den enkelte relevant aktivitet. Under hensyntagen til de unges interesser og forudsætninger satses der primært på kompetencegivende uddannelse og dernæst på job og andre relevante aktiviteter. For at opnå bedst mulig udslusning for den unge, afdækkes gennem vejledningssamtale, den unges kompetencer, såvel fagligt som socialt og personligt. Endvidere afdækkes uddannelses/ erhvervsønsker, men en del af elevgruppen vil ikke på starttidspunktet have et afklaret svar på dette. Med udgangspunkt i ovennævnte afdækning vil værkstedsleder og vejleder arbejde videre i forhold til den enkeltes ønsker, mål og forudsætninger. Gennem såvel vejledningssamtaler som værkstedsaktiviteter vil den unge blive opkvalificeret og hele tiden blive gjort bevidst om egne kompetencer og mål for deres personlige og faglige udvikling. Som arbejdsredskab anvendes forløbsplanen. I udslusningsstrategien indgår endvidere praktikforløb og ekstern undervisning samt relevant eksternt samarbejde. Eksterne samarbejdspartnere er: - Ungdomsuddannelsesinstitutioner - Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-center Vejle) - Kommunale tilbud om psykologbistand - Kommunale sagsbehandlere Anden undervisning I forbindelse med produktionsskolens tilbud er det i lovens 2 stk. 4 anført, at deltagere med behov herfor skal tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende færdigheder, og i 2 stk. 5 anføres det, at i tilbuddet kan endvidere indgå specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Undervisning, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder, er i stort omfang integreret i produktionen og undervisningen på værkstederne. Undervisning efter anden lovgivning I lovens 2 stk. 6 anføres det, at indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en anden uddannelseslov. I forbindelse med, at der udarbejdes en forløbsplan for den enkelte elev, kan der aftales et undervisningsforløb på en anden undervisningsinstitution. I samarbejde med CSV (center for specialundervisning for voksne) tilbydes der undervisning I dansk og matematik til de elever, der har er særligt behov. I samarbejde med Campus Vejle tilbydes eleverne undervisning i dansk og erhvervsøkonomi, svarende til undervisningen på HG. Kombinationsforløb på erhvervsskolerne Datariet tilbyder individuelt tilrettelagte kombinationsforløb I samarbejde med erhvervsskolerne, primært Vejle Handelsskole, Hansenberg, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle og SOSU Vejle & Fredericia. Der er et særligt tilrettelagt kombinationsforløb på Vejle Handelsskole primært for elever på Servicebureauet, men også andre elever fra Datariet har mulighed for at deltage. Forløbet er med vægt

15 på faget salg og service. Praktik I lovens 2 stk. 5 er det anført, at i tilbuddet kan endvidere indgå praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed. Praktik tilbydes eleverne for at give dem mulighed for at afprøve deres færdigheder og få indsigt i kulturen og miljøet på en arbejdsplads. Det er muligt at tilbyde den enkelte elev praktikophold i op til 4 uger pr. påbegyndt halvår. 9. Andre aktiviteter Eleverne tilbydes forskellige former for aktiviteter i løbet af året, med det formål at skabe fællesaktiviteter på tværs af afdelingerne, som kan give andre oplevelser og medvirke til almen dannelse og inspirere til nye interesser. Endvidere vil der være mulighed for, gennem aktiviteter der ligger udenfor det, vi beskæftiger os med i dagligdagen, at få øje på nye sider af sig selv. 18 For at opnå dette mål vil vi: - synliggøre traditioner, med henblik på at skabe engagement hos de unge og styrke husets kultur - at tage emner op, der rører sig hos de unge og i det samfund, vi er en del af - styrke det sociale samvær med henblik på at gøre dem mere parate til at indgå i andre sociale relationer - sætte de unge i situationer, hvor de overskrider egne grænser. Aktiviteterne er følgende: - caféarrangementer hvor der er fælles deltagelse i internt/eksternt arrangement - et kulturelt arrangement, gerne lokalt, som giver de unge mulighed for at få oplevelser, som de måske ikke selv ville vælge. Kombineres med fælles spisning. Fx Vejle Musikteater, Vejle kunstmuseum, Musical Akademiet i Fredericia. - Fysisk aktivitet/sport og bevægelse - Sommerafslutning og julefrokost - Ekskursioner i afdelingerne med fag fagligt indhold eller uddannelsesinstitutioner - Projekt/temauge i uge 7 og 42, hvor der arbejdes på tværs af afdelingerne - Åbent hus arrangement - Torsdagsaktivitet - torsdag i lige uger fra kl her tages emner op, som har betydning for de unge som borger eller i deres hverdag. 10. Ryge- og rusmiddelpolitik Datariet er røgfrit. Rygning foregår udenfor ved den østlige ende af bygningen (bagdøren) Alkoholpolitik på Datariet. Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden, ej heller i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver, der ligger udenfor huset. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation, således at der efter en ekstra indsats, forskudt arbejdstid eller lign. kan drikkes en enkelt øl efter endt arbejde. Ved særlige lejligheder, så som sommerafslutning, julefrokost o.lign. udskænkes der øl og vin i beskedne mængder. Rusmiddelpolitik på Datariet. Det er ikke tilladt at indtage eller medbringe rusmidler på Datariet. Unge der tages på fersk gerning bortvises ved bortvisningen orienteres de om muligheder for hjælp. Ved mistanke om forbrug af rusmidler forsøges der med omsorg og motiverende samtaler at få den unge til at fortælle om deres liv, med henblik på at få skabt en tryghed og åbenhed, som kan skabe mulighed for afklaring og evt. iværksættelse af hjælpende foranstaltninger. 11. Caféen og kostpolitik Cafeen skal være det centrale samlingspunkt på Datariet, og medvirke til at skabe social trivsel. - Kosten skal leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for sund kost

16 - Der skal tilbydes sund og varieret kost, der ser indbydende ud, og som afspejler årets gang, både hvad angår årstidens sortiment og højtiderne. - Der skal sikres et højt kvalitetsniveau af den mad og drikke der sælges. - Der er hele dagen gulerødder, frisk frugt og vand til rådighed. - Cafeens fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne får spist og oplever måltidet som en naturlig og værdifuld del at dagligdagen. - Skolen skal til stadighed udbrede kendskabet til kostens betydning for indlæring og trivsel. 12. Personalepolitik Personale På Datariet er der: 1 skoleleder - 1 afdelingsleder/vejleder 9 værkstedslærere 1 EGU-vejleder - 1 bogholder - 1 bogholderassistent samt 1 cafémedarbejder og 1 servicemedarbejder, som er ansat med offentligt tilskud i fleksjobordning. Hvert år vedtager ledelse og medarbejdere en lokalaftale på baggrund af overenskomsten for området. Her fastlægges tillige arbejdstiden for det kommende år. Personalemøder På møderne holdes personalet orienteret om forhold, der har betydning for skolen. Møderne bruges også med henblik på planlægning, tilrettelægning og forberedelse af undervisning, produktion m.m. Medarbejderne på Datariet deltager i et ugentligt orienteringsmøde mandage kl Der holdes to pædagogiske seminarer om året af to dages varighed, et om foråret og et om efteråret. Om foråret behandles emner af pædagogisk karakter. Om efteråret planlægges det kommende år på baggrund af en evaluering af det forløbne år. Der arbejdes med budget og investeringer, arbejdstidsaftale og virksomhedsplan. Desuden afholdes der seminar af 2 dages varighed med bestyrelsen, hvor visioner og mål for det efterfølgende år drøftes og hvor der aflægges besøg på en anden produktionsskole eller uddannelsesinstitution. Personalet holdes løbende informeret om skolens økonomi. Der afholdes yderligere 4 planlægningsmøder i løbet af året af en dags varighed. Kompetenceudviklingsstrategi Datariets strategi for kompetenceudvikling skal medvirke til, at vi lever op til vores vision. Kompetenceudvikling defineres som udvikling af ny viden, færdigheder og/eller holdninger hos medarbejderne såvel I forbindelse med faglig opdatering, kurser og uddannelse som i den pædagogiske værkstedspraksis på skolens forskellige værksteder. Kompetenceudvikling kræver mod og vilje til forandring, og forudsætter at medarbejderne har mulighed for at udvide deres handlingsfelt i det daglige arbejde. I forbindelse med den årlige budgetlægning og planlægning det efterfølgende års aktiviteter drøftes behovet for kompetenceudviklende aktiviteter, dels ud fra medarbejdernes egne behov, men også skolens behov set i forhold til det daglige arbejde og fornyelse i det faglige og pædagogiske arbejde. Kompetenceudviklingen er inden for flg. områder: - Faglig, pædagogisk og personlig udvikling. - Psykiske/sociale forhold vedr. nutidens unge. - Samarbejde og arbejdsmiljø. Kompetenceskabende aktiviteter: Efter- og videreuddannelse, kurser, konferencer, temadage, pædagogiske dage, faglige netværk og branchemøder, konsulentbistand, afprøvning af ny viden m.v. Kompetenceudviklingsønsker og behov skal drøftes med skolens leder. Kompetenceudviklingen skal planlægges, så eleverne kan sikres et stabilt forløb, ligesom de enkelte kollegaer skal kunne rumme vikarsituationerne.

17 Sociale klausuler Datariets personalepolitik lægger op til at fremme det rummelige arbejdsmarked, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud for selvejende uddannelsesinstitutioner. Datariet har ansat en bogholderiassistent, en cafemedarbejder og servicemedarbejder i fleksjobordning. 13. Mål og opgaver for medarbejderne - At udvise engagement i de unge og loyalitet overfor Datariet, og herunder den gældende virksomhedsplan. - At der i afdelingen skabes et relativt autentisk fagligt miljø med spændende opgaver trygge rammer og plads til alle. - At eleverne fra 1. dag får relevante opgaver, med passende sværhedsgrad, og kommer til at indgå i opgaverne fra idé til færdigt produkt. - At give den individuelle vejledning høj prioritet, og tage ansvaret for, at den enkelte unge får relevant sparring, som gør dem i stand til at sætte realistiske mål/delmål og agere i forhold til det. - At være ordentlige voksne og gode rollemodeller. - At alle på tværs af afdelingerne medvirker til at skabe et spændende og udviklende tilbud til de unge. 14. Handlingsplan Deltagelse i projekt om implementering af Kompetencebeviset på produktionsskoler jf. Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.), lov nr. 270 af 27. marts 2012, 2, stk Nøje følge tiltagene omkring Flexuddannelsen skal Datariet have en rolle i den uddannelse 3. Samarbejde med Spinderihallerne og Jobcentret om projekt café, service, iværksætteri og socialøkonomisk virksomhed Særlige indsatsområder Anvendelse af forløbsplanen som værktøj i dagligdagen, med henblik på at styrke arbejdet med mål og delmål og dermed vejledningsindsatsen. Dette skal ske gennem dialog, beskrivelse af rammer og værktøjer fx uddannelsesguiden, handlemuligheder, arbejde med tidslinje Forbedre udslusningen til uddannelse, således at 60% af eleverne udsluses til uddannelse. Dette skal ske ved tidlig opmærksomhed på barrierer, som vi skal samarbejde med andre om at løse, og gennem opmærksomhed på de tiltag der igangsættes for, at forbedre de unges muligheder for at finde en plads i uddannelsessystemet. Fælles evaluering af arrangementer eller opgaver, som har været på tværs af afdelinger. Dette gøres ved, at den der har været tovholder på projektet tager evalueringen på som et punkt på et mandagsmøde. Godkendt på bestyrelsesmøde den 19. december 2012.

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere