Det forskningsprojekt, der finansieres, vedrører opdræt af regnbueørreder. Det iværksættes og betales af fonden Dansk Ørredavl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det forskningsprojekt, der finansieres, vedrører opdræt af regnbueørreder. Det iværksættes og betales af fonden Dansk Ørredavl."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2002) 2928 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 666/ DANMARK Afgift til fordel for fonden Dansk Ørredavl. Hr. minister I. Sagsforløb Ved brev af 3. oktober 2001, indgået i Kommission samme dag, har de danske myndigheder anmeldt ovennævnte foranstaltning. Kommissionen anmodede ved brev af 3. december 2001 om supplerende oplysninger, som de danske myndigheder fremsendte ved brev af 15. maj II. Beskrivelse Den anmeldte foranstaltning er et forslag til en bekendtgørelse, som ændrer en bestående ordning, nemlig Afgiftsfonden for Danske Dambrug, som godkendtes af Kommissionen ved brev nr. SG (2000)D/ af 21. november Fonden ønsker at yde støtte til et nyt projekt vedrørende forskning og forsøg. Støtten skal ydes til en ny støttemodtager, fonden Dansk Ørredavl, med henblik på finansiering af et forskningsprojekt vedrørende avlsforsøg med ørreder. Støtten medfinansieres ikke. Foranstaltningens formål Det forskningsprojekt, der finansieres, vedrører opdræt af regnbueørreder. Det iværksættes og betales af fonden Dansk Ørredavl. Udenrigsminister Per Stig MØLLER Asiatisk Plads 2 DK KØBENHAVN K Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgien. Telefon: (32-2)

2 2 Den planlagte støtte skal styrke og effektivisere produktionen af regnbueørreder i Danmark. Forskningen har til formål under hensyntagen til miljøet at sikre en produktion af sunde fisk af høj kvalitet og at sikre en bæredygtig udvikling for dambruget. Mere konkret vedrører projektet opdræt af 50 familier af regnbueørreder, og det skal give mulighed for at undersøge fiskenes væksttempo og foderbehov og den betydning, som fiskenes genetiske egenskaber har i så henseende. Forskningen vedrører også niveauet for emissionerne af kvælstof og fosfor i forbindelse med sådant opdræt. Støttemodtager Støttemodtageren er fonden Dansk Ørredavl. Dansk Ørredavl er en ikke-kommerciel fond, der repræsenterer og handler på vegne af hele akvakultursektoren. Finansiering Produktionsafgiften på ørred, herunder yngel, er på 12 øre pr. kilo fra den 1. januar Det skal bemærkes, at der ikke opkræves nogen afgift af importerede produkter. Retsgrundlag Den omhandlede foranstaltning har hjemmel i fiskeriloven (lov nr. 281 af 12. maj 1999) og i bekendtgørelse nr. 569 af 20. juni 2001 om produktionsafgift på ørred, solgt fra danske dambrug. Støttebeløb og støttesats Støtten til fonden Dansk Ørredavl skulle i 2002 beløbe sig til 1,3 mio. DKK ( EUR). Den forskning, som denne fond foretager, finansieres udelukkende ved hjælp af offentlige midler. Varighed Ordningen med Afgiftsfonden for Danske Dambrug er tidsubegrænset og fungerer på grundlag af budgetter, der godkendes en gang om året. Kontrol Støtten til fonden Dansk Ørredavl udbetales af Afgiftsfonden for Danske Dambrug. Fondens budgetforslag og regnskaber behandles og godkendes efterfølgende af Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der føres således løbende tilsyn med Afgiftsfonden for Danske Dambrugs ydelse af tilskud, idet fonden fremsender budgetter og regnskaber til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv. Kommissionen modtager desuden hvert år en rapport om produktionsfondenes virksomhed i det forgangne regnskabsår. Fonden Dansk Ørredavl, som er støttemodtageren, forelægger hvert år Afgiftsfonden for Danske Dambrug et regnskab over anvendelsen af støtten. Alt efter omstændighederne

3 skal fonden kræve hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, hvis det måtte vise sig, at denne ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med de til godkendelsen knyttede betingelser. III. Vurdering De af forslaget omfattede foranstaltninger udgør statsstøtte, som skal vurderes på baggrund af EF-traktatens artikel 87 ff., retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (EFT C 19 af , s.7), i det følgende benævnt "retningslinjerne", og Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (EFT L 337 af ). 1. Finansieringen af støtten Ifølge Domstolens retspraksis 1 skal Kommissionen, når en støtte finansieres ved en afgift, der pålægges bestemte virksomheder eller bestemte former for produktion, ikke blot undersøge, om finansieringsmåden er i overensstemmelse med traktatens artikel 90, men også om den set i sammenhæng med den finansierede støtte er forenelig med traktatens artikel 87 og 88. I retningslinjernes punkt 1.4 er det fastsat, at "støtteordninger, der finansieres ved hjælp af særlige afgifter, især skattelignende afgifter, der pålægges fiskerivarer og akvakulturprodukter uanset deres oprindelse, kan betragtes som forenelige med fællesmarkedet, hvis støtteordningerne kommer både indenlandske og importerede produkter til gode". Den her omhandlede afgift opkræves ikke af importerede produkter; desuden er resultaterne af den forskning, der finansieres af fonden, tilgængelige for EFvirksomhederne. Den foreslåede bekendtgørelse er således ikke til større fordel for den danske akvakultursektor end for akvakultursektorerne i de øvrige medlemsstater, og den er i overensstemmelse med retningslinjernes punkt 1.4 og med Domstolens retspraksis. 2. Støtten Den omhandlede støtte har til formål at finansiere et forskningsprogram inden for fiskerisektoren; den er således omfattet af retningslinjernes punkt Ifølge retningslinjernes punkt kan støtte til forskning betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis den er i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling 2. Ifølge punkt 3.6 i disse rammebestemmelser skal Kommissionen ved sin undersøgelse af, om sådanne støtteordninger er forenelige med traktaten, tage særligt hensyn til forskningens art, støttemodtagerne, støttens intensitet og adgangen til resultaterne. 3 1 EF-Domstolen, sag nr. 47/69, Frankrig mod Kommissionen, Saml. 1970, s EFT C 45 af , s. 5.

4 Efter den ændring, der blev foretaget ved Kommissionens meddelelse 98/C 48/02 3, er der i punkt 5.14 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling fastsat særlige bestemmelser for støtte til forskning og udvikling inden for landbrug og fiskeri. Sådan forskning kan finansieres med offentlig støtte på indtil 100%, hvis følgende betingelser er opfyldt: - Støtten skal være af generel interesse for den specielt berørte sektor. - Oplysningerne om den foretagne forskning skal offentliggøres. - Alle interesserede virksomheder skal have lige adgang til forskningsresultaterne. - Betingelserne i bilag 2 til landbrugsaftalen indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi 4 skal være opfyldt. Heri er det med hensyn til forskningsstøtte fastsat, at støtten skal være offentlig, og at den ikke må virke som en prisstøtte eller indebære direkte udbetalinger til producenterne. Forskningen vedrører videnskabelige forsøgsprojekter til forbedring af metoderne for opdræt af regnbueørreder til gavn for hele akvakultursektoren. Forskningsresultaterne vil ikke blot være til rådighed for bestemte organisationer, idet alle vil have fri adgang hertil. Afgiftsfonden for Danske Dambrug sikrer, at enhver interesseret på et hvilket som helst tidspunkt kan få oplysninger om arbejdets forløb og få adgang til de opnåede resultater. Forskningen finansieres gennem en skattelignende afgift og dermed med offentlige midler. Forskningen gennemføres af fonden Dansk Ørredavl, som ikke arbejder med gevinst for øje. Det undersøgte forslag til bekendtgørelse opfylder således de betingelser for støtte til forskning og udvikling, der er fastsat i retningslinjernes punkt og i EFrammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling, således som disse er ændret ved Kommissionens meddelelse 98/C 48/02. 4 IV. Beslutning På baggrund af ovenstående har Kommissionen derfor besluttet at betragte støtten som forenelig med EF-traktaten. Kommissionen skal henlede de danske myndigheders opmærksomhed på bestemmelsen i artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (nu artikel 88), som forpligter medlemsstaterne til at indsende en årlig rapport om støtteordningernes anvendelse. Denne rapport skal indeholde alle relevante oplysninger, jf. formularen i bilag II til retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en 3 EFT C 48 af , s Se EFT L 336 af , s.22.

5 sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at hele brevet meddeles til tredjemand og offentliggøres på det autentiske sprog på Internet-adressen général/sgb/state aids. Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: 5 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Fiskeri Direktorat D-3 (Kontoret for Juridiske Spørgsmål) Rue Joseph II, 99 B-1049 BRUXELLES Telefax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Franz FISCHLER Medlem af Kommissionen

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12-IV-2006 K(2006) 1677 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte / Danmark Støtteforanstaltning nr. N 67/04 Stikprøvekontrol af bedrifter med slagtekyllinger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte / Danmark Støtteforanstaltning nr. N 67/04 Stikprøvekontrol af bedrifter med slagtekyllinger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 01-04-2004 C (2004) 1338 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtteforanstaltning nr. N 67/04 Stikprøvekontrol af bedrifter med slagtekyllinger Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) 96 mio. DKK (ca.. 12,9 mio. EUR) pr. år.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) 96 mio. DKK (ca.. 12,9 mio. EUR) pr. år. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den, 27-05-2004 C(2004) 1973 Vedr.:. Statsstøtte/Danmark - Statsstøttesag nr. N 57/2004 - Nedsættelse af grundskyldpromille Hr. udenrigsminister, Kommissionen skal hermed

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26-IV-2006 K (2006) 1782 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 132/2006 Støtte til udvikling af rådgivningsværktøjer til sammenligning af produktionsresultater på

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02-05-2003 C (2003) 1513 Vedr. : Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 117/03 Støtte til juletræer og andet pyntegrønt Hr. minister, Kommissionen skal herved underrette

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 141/ Danmark Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 141/ Danmark Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-06-2003 C(2003)1765fin Hr. udenrigsminister, Vedr.: Statsstøttesag N 141/2003 - Danmark Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien (1) Kommissionen meddeler

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Ændring af en bestående støtteordning for bekæmpelse af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 i svinebesætninger.

Ændring af en bestående støtteordning for bekæmpelse af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 i svinebesætninger. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08-10-2002 C(2002) 3488 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 214/02 - Ændring af støtteordning for bekæmpelse af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 i

Læs mere

Støtte nr. N 90/ Danmark Loft over den kommunale grundskyldspromille

Støtte nr. N 90/ Danmark Loft over den kommunale grundskyldspromille EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288553 Vedr.: Støtte nr. N 90/2001 - Danmark Loft over den kommunale grundskyldspromille Hr. minister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115)

Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.05.2002 C (2002) 1898fin Vedrørende: Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115) Hr. udenrigsminister I. Sagsforløb

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Ændring af støtteordningen Forebyggelsesfonden (N 252/2007)

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Ændring af støtteordningen Forebyggelsesfonden (N 252/2007) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2011 K(2011) 2733 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.22116 (2011/N) Danmark Ændring af støtteordningen Forebyggelsesfonden (N 252/2007) Fru udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag nr. N 229/ Danmark Regionale teknologicentre

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag nr. N 229/ Danmark Regionale teknologicentre EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13-X-2005 K (2005) 4092 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2005 - Danmark Regionale teknologicentre Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den på grundlag af de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2016) 2091 final

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2016) 2091 final EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 05.04.2016 C(2016) 2091 final Vedr: Statsstøttesag SA.42498 (2015/N) Danmark Ændring af støtte til husstandsvindmøller Hr. udenrigsminister Europa-Kommissionen skal herved

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (N/2015) Danmark Ændring af støtte til husstandsvindmøller

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (N/2015) Danmark Ændring af støtte til husstandsvindmøller EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5. april 2016 C(2016) 2091 cor TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

(3) Kommissionen sendte den 27. marts 2009 en yderligere anmodning om oplysninger, som de danske myndigheder svarede på i et brev af 17. april 2009.

(3) Kommissionen sendte den 27. marts 2009 en yderligere anmodning om oplysninger, som de danske myndigheder svarede på i et brev af 17. april 2009. EUROPA-KOMMISSIONEN Brussels, 08.06.2009 K(2009)4557 Vedr.: Statsstøtte N 617/2008 Danmark Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE (1) Ved brev af 5. december 2008,

Læs mere

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Forhøjelse af eksisterende skattefradrag for søfarende Danmark

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Forhøjelse af eksisterende skattefradrag for søfarende Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C (2012) 1878 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33651 (2011/N) Danmark Forhøjelse af eksisterende skattefradrag for søfarende Danmark Hr. udenrigsminister, 1.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2009)2362

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2009)2362 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.03.2009 K(2009)2362 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 664/2007 Kompensation til et konkursbo for tab i forbindelse med zonerestriktioner under udbrud af Newcastle

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af ordningen om sænkede bidrag til finansiering af VEstøtte

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af ordningen om sænkede bidrag til finansiering af VEstøtte EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2016 C(2016) 8589 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2012 C(2012) 1804 final Vedr.: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33976 (2011/N) Første skovrejsning på landbrugsarealer med henblik på at anlægge nye offentlige skove

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 394/2007 Danmark Vindmøllers undtagelse fra strammere afskrivningsregler

Statsstøttesag nr. N 394/2007 Danmark Vindmøllers undtagelse fra strammere afskrivningsregler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.III.2008 K(2008)1083 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 394/2007 Danmark Vindmøllers undtagelse fra strammere afskrivningsregler Hr. udenrigsminister, Kommissionen skal hermed

Læs mere

Kommissionen skal derfor træffe beslutning senest den 21. november 2000.

Kommissionen skal derfor træffe beslutning senest den 21. november 2000. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2000 D(2000) 108801 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 441/2000 - Danmark Dansk uddannelsesstøtteordning for søfarende Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 20. juni

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

(2) Kommissionens frist for at træffe beslutning i sagen er således den 15. juli 2004).

(2) Kommissionens frist for at træffe beslutning i sagen er således den 15. juli 2004). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.07.2004 C(2004)2769fin Vedr.: Statsstøtte N 90/2004 - Danmark Partikelfiltre til lastbiler Hr. minister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 22. december 2003, registreret

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af finansieringen af vedvarende energi

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af finansieringen af vedvarende energi EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 C(2016) 8678 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den SG(2001) D/ Statsstøttesag nr. N 126/2001 Danmark. Regionale vækstmiljøer. Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den SG(2001) D/ Statsstøttesag nr. N 126/2001 Danmark. Regionale vækstmiljøer. Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.07.2001 SG(2001) D/ 289526 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 126/2001 Danmark Regionale vækstmiljøer Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 9. februar 2001, indgået den

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288551 Vedr.: Støttesag nr. N 331/2000 Danmark Støtte til bevaring af truede racer Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at Kommissionen ikke

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04.09.2003 C(2003)3255 Vedr. : Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 238/02 Erstatningsordning for tab i forbindelse med bekæmpelse af salmonella, Newcastle disease og aviær

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.04.2012 C(2013) 1998 final Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.35809 (2013/N) Garantiordning Hr. udenrigsminister Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt Kommissionen)

Læs mere

Vedr. : Statsstøttesag N 637/ Danmark Støtte til integration af udenlandske arbejdstagere

Vedr. : Statsstøttesag N 637/ Danmark Støtte til integration af udenlandske arbejdstagere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2004 C(2004)1626fin Vedr. : Statsstøttesag N 637/2003 - Danmark Støtte til integration af udenlandske arbejdstagere Hr. Udenrigsminister, 1. PROCEDURE 1. Ved brev

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2002)4701. Vedr.: Statsstøttesag nr. N 540/ Danmark Energipakken - Ændring af proceslisten

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2002)4701. Vedr.: Statsstøttesag nr. N 540/ Danmark Energipakken - Ændring af proceslisten EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2002 C(2002)4701 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 540/2002 - Danmark Energipakken - Ændring af proceslisten Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB Ved brev af 29. juli 2002,

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.02.2000 SG(2000) D/ 101427 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 270/99 Danmark Ændringer af støtteordningen for bekæmpelse af Salmonella DT 104 i svinebesætninger Hr. minister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2014) 3161 final

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2014) 3161 final EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.05.2014 C(2014) 3161 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Ny, ændret gruppefritagelse for de minimis-støtte

Ny, ændret gruppefritagelse for de minimis-støtte Ny, ændret gruppefritagelse for de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den [ ] 2006 K(2006) Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om anvendelse af traktatens

Læs mere

Vedr.: Statsstøttesag nr. N 552/ Danmark Forlængelse af miljøstøtteordning for godstransport på jernbane

Vedr.: Statsstøttesag nr. N 552/ Danmark Forlængelse af miljøstøtteordning for godstransport på jernbane EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2011 K(2011)8794 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 552/2010 - Danmark Forlængelse af miljøstøtteordning for godstransport på jernbane Hr. Udenrigsminister, 1.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIAT ACCUSE ÜB RECEPTION Nom (en caractères ďítnprimerid) REÇU LE SIGNATURE CACHET Ą 0 / ύ^ ' ' kruxelies, den 10 ' ^ ļg-greffe(2014) D/ [į 3G8 ANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

Hovedformålet med ordningen er at fremme den regionale udvikling.

Hovedformålet med ordningen er at fremme den regionale udvikling. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.05.2000 D(2000) 103391 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 808/1999 - Danmark Regionaludviklingsstøtteordning Hr. minister, SAGSFORLØB Ved brev nr. 400.W.3 af 20. december

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 841/A/2000 Danmark Tekniske ændringer af energiafgiftsordningen

Statsstøttesag nr. N 841/A/2000 Danmark Tekniske ændringer af energiafgiftsordningen EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.07.2002 C(2002)2399fin Vedr.: Statsstøttesag nr. N 841/A/2000 Danmark Tekniske ændringer af energiafgiftsordningen Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden 1)

Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden 1) BEK nr 41 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-0171-000024 Senere

Læs mere

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for , EUT C 54 af , s. 13.

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for , EUT C 54 af , s. 13. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21-II-2007 K(2007)463 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 693/2006 Danmark Regionalstøttekort 2007-2013 Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail af 13. oktober

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den SG(2000) D/

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den SG(2000) D/ EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2000 SG(2000) D/ 109313 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 600/2000 - Danmark Seks udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af lov om strukturforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2003)4319fin. Statsstøttesag N 286/ Danmark CIRR-skibsfinansieringsordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2003)4319fin. Statsstøttesag N 286/ Danmark CIRR-skibsfinansieringsordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2003 C(2003)4319fin Vedr.: Statsstøttesag N 286/2003 - Danmark CIRR-skibsfinansieringsordning Hr. udenrigsminister, Kommissionen skal meddele Danmark, at den har

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2003)1211fin. Statsstøtte N 466/ Danmark Elproduktionstilskud. Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2003)1211fin. Statsstøtte N 466/ Danmark Elproduktionstilskud. Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-04-2003 C(2003)1211fin Vedr.: Statsstøtte N 466/2002 - Danmark Elproduktionstilskud Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB Ved brev af 4. juli 2002, registreret af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Bruxelles, den 12.X.2006 K (2006) 4376 endelig Statsstøtte N 306/2006 Danmark Tilskud til distribution af dagblade i Danmark

Bruxelles, den 12.X.2006 K (2006) 4376 endelig Statsstøtte N 306/2006 Danmark Tilskud til distribution af dagblade i Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Vedr.: Bruxelles, den 12.X.2006 K (2006) 4376 endelig Statsstøtte N 306/2006 Danmark Tilskud til distribution af dagblade i Danmark Hr. udenrigsminister, 1. PROCEDURE (1) Den 16. maj

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Statsstøttesag NN 171/2001 Danmark Forlængelse af garanti for luftfartsforsikring (25. november juli 2002)

Statsstøttesag NN 171/2001 Danmark Forlængelse af garanti for luftfartsforsikring (25. november juli 2002) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9-07-2003 C(2003)2149fin Vedr.: Statsstøttesag NN 171/2001 Danmark Forlængelse af garanti for luftfartsforsikring (25. november 2001 31. juli 2002) Hr. udenrigsminister,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2013) 3189 final. SA (N45/2010) Danmark Ændring af elproduktionstilskuddet (DK) 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2013) 3189 final. SA (N45/2010) Danmark Ændring af elproduktionstilskuddet (DK) 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 05.06.2013 C(2013) 3189 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: SA.30382

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte Danmark SA (2017/N) Tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte Danmark SA (2017/N) Tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 C(2017) 4862 final Vedr. Statsstøtte Danmark SA.47364 (2017/N) Tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger Hr. udenrigsminister Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere