Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård"

Transkript

1 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger (C) Helle Røge (F) Ole Bjerregaard (V) Fraværende Ole Bjerregaard (V)

2 2 of 18 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 151. Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen. Kvalitetsrapport Skoler. Samarbejdsbehov i forlængelse af overenskomstforlig Multibane projekt Ebeltoft EUD10 - status Feldballe. Integreret institution. Oprettelse af vuggestuepladser Civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne- oplæg til projektbeskrivelser Orienteringssager til Syddjurs Ungdomsskole. Dialogmøde...16

3 3 of 18 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/12011 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af april måned Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i Sagsfremstilling Familieområdet: Med de nuværende forudsætninger er der en styrket tiltro til, at Familieområdet vil overholde budgetrammen for Familieområdet holder fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres yderligere i forhold til I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Til august skal familieområdet flytte fra de midlertidige lokaler i Rønde til de nye lokaler i Hornslet og til efteråret implementeres DUBU. DUBU er et fagsystem der skal være med til at understøtte og styrke håndteringen af sagerne. Det vil også lette kommunikationen med andre kommuner og statslige organisationer. Skoleområdet: På skoleområdets budgetramme forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Der forventes et merforbrug på budgetposterne til befordring af elever både når det gælder almindelig skolebuskørsel og specialkørsel på i alt 3 mio. kr. Disse merudgifter modsvares af mindre udgifter på diverse centrale konti, herunder budgetposterne vedr. SFO fælles og på udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud, idet antal elever her er lavere end oprindeligt forventet. På baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af børn til Firkløverskolen, naturlig afgang på grund af alder på elever fra specialskoler i andre kommuner samt omvisitering af børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen pr. august 2014 forventes et mindre forbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme til kommunale specialskoler i andre kommuner. På skolernes decentrale budgetter forventes samlet set budgetoverholdelse. Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme. Dagplejen er fortsat udfordret. De første fire måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) på niveau med Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning.

4 4 of 18 Side 3 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Forbrug 1-4 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Anlæg Udvalget for familie og institutioner Tilbud til børn og unge med særl.behov Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 30. april 2015.docx 80445/15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april FI udvalget.xlsx 80437/15

5 5 of 18 Side Folkeskolen. Kvalitetsrapport 2015 Sagsnr.: 15/13939 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen. Der udarbejdes dog ekstraordinært både kvalitetsrapport i 2015 (skoleåret ( ) samt i 2016 (skoleåret ). Nærværende rapport er første udgave efter folkeskolereformen, hvor fokus flyttes væk fra processer mod elevernes læring. Formålet med reformen er netop at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Sagsfremstilling Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet Der vil således til kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapporten være indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne. Rapporten har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. Fokus er rettet mod, hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning. De nationale mål for folkeskolen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ifht. faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Måltal: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Inklusionsmål: Andelen der inkluderes i almindelig undervisning skal øges til 96% i Andelen som får under 2 i læsning og matematik reduceres frem mod 2018 Kompetencedækning: Kompetencedækningen skal være 85% i 2016 stigende til 90% i 2018 Mål for EUD reform: Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål for ungdomsuddannelse: 95% af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

6 6 of 18 Side 5 Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i dansk og matematik. Imidlertid har kommunens skoler et stykke vej til de nationalt fastsatte mål. Billedet af de øvrige målsætninger er på en gang en uensartet udvikling både for skolerne enkeltvis og kommunen som helhed og ofte placeret omkring eller over landgennemsnittet. Det er derfor en vurdering, at status for Syddjurs kommune i forhold til ovenstående resultater og målsætninger, at der forestår et væsentligt arbejde i at forfølge disse målsætninger de kommende år. Ligeledes vil målene for en positiv udvikling for alle elever kræve en fastholdelse af fokus og indsats. Forvaltningen indstiller derfor, at der efter drøftelser i udvalg og byråd, iværksættes udarbejdelse af en egentlig politik for skoleområdet, indeholdende målsætninger for de ovennævnte områder. Skole området vil i givet fald naturligvis indgå i udarbejdelsen først i det kommende skoleår. Lovgrundlag Folkeskoleloven Indstilling Direktøren indstiller at 1. Kvalitetsrapporten drøftes og tages til efterretning 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Genoptages på næste møde. Supplerende Sagsfremstilling Skolerne i Syddjurs Kommune har nu gennemgået og drøftet kvalitetsrapporten 2015 (Skoleåret ). Høringssvarene indgår i sagen som bilag. Nogle skoler har taget rapporten til efterretning og har ingen bemærkninger. Flertallet har dog både bemærkninger til både rapportens udformning og de resultater og indikatorer som de læser i rapporten til om egen skole og kommunen som helhed. Flere skoler peger på det vigtige i at følge og udvikle progressionen i rapportens resultater. Ligeledes nævnes udfordringen med kompetenceudvikling af lærerne de kommende år som en udfordring på fælles plan. Det nævnes også ofte at det er vigtigt i forhold til de enkelte skolers resultater at se på de socioøkonomiske forhold. For i Syddjurs Kommune at kunne anvende rapportens resultater hensigtsmæssigt, tænkes at arbejde med politkudvikling, der fremadrettet har afsæt i opfølgning på rapporterne, gennem at samtænke hele Skole- og dagtilbudsområdet gennem en Lærings og trivselspolitik for hele 0-18 års området. Et sådant arbejde kan iværksættes med samarbejdspartnere fra undervisningsmiljøet på professionelt plan. En Lærings og trivselspolitik vil så både indeholde indsatsområder, samlende tilgange og målsætninger. Arbejdet foreslås iværksat i efteråret og vinteren 2015 og kunne præsenteres og vedtages i foråret Det anbefales at starte dette arbejde.

7 7 of 18 Side 6 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Kvalitetsrapporten drøftet og indstilles til Byrådets godkendelse 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben Kvalitetsrapport til høring - Kvalitetsrapport docx 70904/15 2 Åben Rønde Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 3 Åben Ådalsskolen - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 4 Åben Ebeltoft Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 5 Åben Mørke Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 6 Åben Rosmus Skole - kommentarer Kvalitetsrapport /15 7 Åben Pindstrupskolen - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 8 Åben Kolind skole - kommentarer kvalitetsrapport /15 9 Åben Hornslet skole - Kommentarer kvalitetsrapport /15 10 Åben Folkeskolen. Kvalitetsrapport /15

8 8 of 18 Side Skoler. Samarbejdsbehov i forlængelse af overenskomstforlig. Sagsnr.: 15/18513 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Der er tidligere på året indgået forlig om fornyelser af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. Lærernes arbejdstidsregler er uændrede og reguleres fortsat efter Lov nr. 409, vedtaget af folketinget den 26. april Der er dog fortsat mulighed for bl.a. at indgå fællesaftaler. Der ønskes en drøftelse af dette. Sagsfremstilling Der er tidligere på året indgået forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL og Lærernes Centralorganisation er enige om at samarbejde om at understøtte udviklingen i folkeskolen. Parterne er enige om, at det er væsentligt med en positiv og konstruktiv dialog om folkeskolen og arbejdet som lærer. Der lægges op til dialog og samarbejde på flere niveauer: Primært mellem KL og LC/DLF centralt, men meget væsentligt mellem Skoleleder og TR. Ligeledes kan der være informationsudveksling og dialog mellem kommune og lærerkreds. Det er op til de lokale parter selv at sætte rammerne og indholdet for den lokale dialog, og der er ingen formkrav til dialogen. Lærernes arbejdstidsregler er uændrede og reguleres fortsat efter Lov nr. 409, vedtaget af folketinget den 26. april De nye papirer giver hverken individuelle eller kollektive rettigheder. Ledelsens adgang til at prioritere og omprioritere står uantastet. Ledelsesretten og pligten står ligeledes uantastet hos skolelederen. Intentionerne bag lovgivningen på området har ikke været, at indgå fællesaftaler, men de nye papirer kan dog tolkes således, at det er en mulighed, med det formål at skabe så gode rammer som muligt for lærere og ledere med henblik på at udleve intentionerne i Folkeskolereformen. Meldingerne fra skoleledere samt erfaringerne indtil nu fra dialoger med lærerkredsen synes ikke at indikere behov for indgåelse af deciderede aftaler.. Imidlertid anbefales det, at der er regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem kommune og lokal lærerkreds, hvor der løbende vurderes det formålstjenestelige i tættere samarbejde. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Bilag fra overenskomst. Bilag 1.1 Indstilling Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

9 9 of 18 Side 8 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben Arbejdstidspapir 94250/15

10 10 of 18 Side Multibane projekt Ebeltoft Sagsnr.: 15/18183 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Skole- og Dagtilbudsområdet samarbejder med Fritids- og Kulturområdet samt eksterne parter Ebeltoft Idræts Center og Djurs Bo om etablering af multibane faciliteter mv. i Ebeltoft. Etableringen er netop påbegyndt og der informeres om projektets fremdrift og etableringsplan. Sagsfremstilling Skole- og Dagtilbudsområdet samarbejder med Fritids- og Kulturområdet samt eksterne parter Ebeltoft Idræts Center og Djurs Bo om etablering af multibane faciliteter mv. i Ebeltoft. Etableringen er netop påbegyndt og der informeres om projektets fremdrift og etableringsplan. Repræsentanter fra projektet vil deltage i mødet. Indstilling Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Taget til efterretning. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

11 11 of 18 Side EUD10 - status Sagsnr.: 14/29908 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Som en del af erhvervsskolereformen skal alle kommuner oprette en erhvervsrettet 10. klasse - en såkaldt EUD10 klasse - der er rettet mod erhvervsuddannelserne. EUD10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Syddjurs Kommune har indgået en aftale med Viden Djurs om EUD10, og de første elever starter op i august Der er udarbejdet mål for forløbet der med sagen forelægges udvalget til godkendelse. Til dette møde får udvalget en kort status for EUD10 i Syddjurs Kommune. Skoleleder ved EUD10 Søren Husum deltager under punktet. Sagsfremstilling Status Der er pt. 43 elever tilmeldt EUD10 i Syddjurs Kommune. Eleverne kommer fra et stort geografisk område i kommunen, og nogle elever vil få lang vej til skolen ved Kalø. I den forbindelse planlægger Viden Djurs at sørge for bustransport fra Rønde til skolen. Viden Djurs gennemfører i maj samtaler med samtlige elever og forældre. Det er pt. vurderingen fra Viden Djurs, at flere elever indtil nu har haft en besværlig skolegang. Enkelte er desuden særligt udfordrede i forhold til fravær på deres nuværende skole. I forhold til disse elever er der allerede nu dialog med relevante samarbejdspartnere. Desuden overvejes mentorstøtte til nogle elever. Der er dog en stor faglig spredning der er også hurtigløbere blandt eleverne, så undervisningen vil være differentieret med fokus på den enkeltes læring. Når de sidste samtaler er gennemført placeres eleverne på 2 hold. Målsætninger Der arbejdes pt. ud fra følgende overordnede mål for EUD10 eleverne i Syddjurs Kommune: Alle elever skal i teori og praksis tilegne sig egenskaber indenfor erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder. Alle elever skal opnå et karaktergennemsnit på minimum 02 i dansk og matematik. Minimum 50% af eleverne skal hæves mindst en karakter i henholdsvis dansk og matematik. Alle elever skal gøres afklaret omkring videre valg af uddannelse efter endt EUD10. Desuden opstilles succeskriterier for følgende fokuspunkter: Fravær Fastholdelse Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer

12 12 of 18 Side 11 Indstilling Direktøren indstiller, at Mål for EUD 10 godkendes udvalget orienteres om status for EUD10. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Orienteret og mål for EUD 10 godkendte. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

13 13 of 18 Side Feldballe. Integreret institution. Oprettelse af vuggestuepladser. Sagsnr.: 15/18187 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Feldballe Børnehave ønsker overgang til integreret institution med 6 vuggestuepladser. Ifølge sektorplan for dagtilbudsområdet skal alle institutioner på området med tiden være integrerede institutioner. Sagsfremstilling Feldballe børnehave har fremsendt ønske om at overgå til integrereret institution pr. 1. august Bestyrelsen og ledelsen mener, at det nu er det rigtige tidspunkt for institutionen, at blive integreret institution med 6 vuggestuepladser. 0-6 års området oplever fortsat fald i det samlede antal børn i kommunen således også i Feldballe, hvor der således vil være plads i institutionen til op til 6 af de allermindste.. Imidlertid vil faldet kun fortsætte til og med 2017, hvorefter antallet stabiliseres. Feldballe Børnehave blev foreslået lukket i forbindelse med oplæg til budget 2013 i forbindelse med udmøntning af sektorplanerne om samling i større enheder. Dette blev imidlertid ikke politisk vedtaget og iværksat. Der er ikke planer om ændringer i strukturen i det geografiske område Feldballe ligger i. Ifølge sektorplanen for Daginstitutionsområdet skal der være integrerede institutioner over hele kommunen. Feldballe Børnehave er ikke moderniseret i en række år, men det vurderes, at forholdene er udmærkede. Det vurderes ligeledes, at der ved mindre lokalændringer kan etableres faciliteter, således at institutionen kan rumme 6 børn i alderen 0-2 år. Etablering af op til 6 pladser for de 0-2 årige vurderes, alt andet lige, ikke at have indflydelse på Dagplejens drift i området. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ændringerne kan etableres indenfor en ramme på kr ,- vurderes det. Beløbet kan finansieres indenfor Skole- og Dagtilbudsområdets budget for 2015 Indstilling Direktøren indstiller, at Der etableres 6 vuggestuepladser i Feldballe institutionen i efteråret Finansiering op til kr sker indenfor budget under Skole og dagtilbud Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilling godkendt. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben ansøgning om overgang til integreret institution 92725/15

14 14 of 18 Side Civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne- oplæg til projektbeskrivelser Sagsnr.: 15/17537 Sagen afgøres i: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Resumé Som en del af det videre arbejde med civilsamfundsstrategien råder hvert udvalg over en pulje på kr til igangsættelse af innovations- og civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne. Der forelægges oplæg til projektbeskrivelser til drøftelse. Sagsfremstilling Civilsamfundspanelet har besluttet, at hvert udvalg tildeles en pulje på kr. til gennemførelse af innovations- og civilsamfundsprojekter på udvalgsområdet. På udvalgsmøderne i februar 2015 drøftede udvalgene idéer til mulige projekter. Med udgangspunkt i disse idéer er der udarbejdet oplæg til projektbeskrivelser, som her forelægges til drøftelse. Med henblik på den videre proces med projekterne indstiller administrationen, at udvalgene forholder sig til projektoplæggene på udvalgenes egne områder samt i drøftelsen har fokus på det tværgående aspekt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at udvalgene drøfter oplæggene til projektbeskrivelser 2. at udvalgene tager stilling til projektbeskrivelserne på deres eget udvalgsområde Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Der arbejdes videre med Affaldshåndtering i samarbejde med Reno Djurs. Sagen genoptages på det kommende møde. Hertil arbejdes der med en Gør det selv-vejledning til hvordan borgerne selv kan tage hånd om grønne eller sorte opgaver, som ikke varetages i dag eller hvor der ønskes et højere serviceniveau end kommunen har defineret på området. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Oplæg drøftet, og udvalget ønsker at der arbejdes videre med projekt 4 og 5. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Drøftet. Udvalget ønsker at der arbejdes med at få kultur/fritid og natur ind i Folkeskolerne jf. tema 7 og 8, sådan at de afsatte midler anvendes hertil i samarbejde med Udvalget for Familie og Institutioner. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Udvalget ser gerne en fortsat udvikling af projekt 11 og 12. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Udvalget beder civilsamfundskoordinatoren om at arbejde med at konkretisere projekt 6. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

15 15 of 18 Side 14 Bilag 11 Åben En fælles kørsels app. til transport - nr /15 10 Åben Et datingbureau for frivillige - nr /15 9 Åben Vores planlægning som et unge tema nr /15 8 Åben Udvikling af udeskoleaktiviteter - nr /15 7 Åben Foreningers og kulturlivs samarbejde med skoler nr /15 5 Åben Udvikling af app til formidlingaf småjobs blandt unge nr /15 4 Åben Netværk om hjælp til enlige forældre eller udsatte - nr /15 3 Åben grønne opgaver projekt nr /15 2 Åben Kommunikation, inddragelse af borgere projekt nr /15 1 Åben Affaldshåndtering projekt /15 6 Åben Børn, unge og demokrati - nr /15

16 16 of 18 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/47904 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé 1. Orientering om situation omkring Ungehus i Feldballe 2. Familieplejeområdet der har været møde med familieplejere med forvaltningen.

17 17 of 18 Side Syddjurs Ungdomsskole. Dialogmøde Sagsnr.: 15/18426 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Ungdomsskolen i Syddjurs Kommune er inviteret til dialog med udvalget. Sagsfremstilling Udvalget for familie og Institutioner inviterer til dialog om ungdomsskolens virke. Bestyrelsesformand og leder deltager i mødet. Indstilling Direktøren indstiller dialogen med ungdomsskolen taget til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet og taget til efterretning. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

18 18 of 18 Side 17 Underskriftsside Per Zeidler (I) Helle Røge (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Ole Bjerregaard (V) Jørgen Brøgger (C)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere