Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård"

Transkript

1 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger (C) Helle Røge (F) Ole Bjerregaard (V) Fraværende Ole Bjerregaard (V)

2 2 of 18 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 151. Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen. Kvalitetsrapport Skoler. Samarbejdsbehov i forlængelse af overenskomstforlig Multibane projekt Ebeltoft EUD10 - status Feldballe. Integreret institution. Oprettelse af vuggestuepladser Civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne- oplæg til projektbeskrivelser Orienteringssager til Syddjurs Ungdomsskole. Dialogmøde...16

3 3 of 18 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/12011 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af april måned Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i Sagsfremstilling Familieområdet: Med de nuværende forudsætninger er der en styrket tiltro til, at Familieområdet vil overholde budgetrammen for Familieområdet holder fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres yderligere i forhold til I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Til august skal familieområdet flytte fra de midlertidige lokaler i Rønde til de nye lokaler i Hornslet og til efteråret implementeres DUBU. DUBU er et fagsystem der skal være med til at understøtte og styrke håndteringen af sagerne. Det vil også lette kommunikationen med andre kommuner og statslige organisationer. Skoleområdet: På skoleområdets budgetramme forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Der forventes et merforbrug på budgetposterne til befordring af elever både når det gælder almindelig skolebuskørsel og specialkørsel på i alt 3 mio. kr. Disse merudgifter modsvares af mindre udgifter på diverse centrale konti, herunder budgetposterne vedr. SFO fælles og på udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud, idet antal elever her er lavere end oprindeligt forventet. På baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af børn til Firkløverskolen, naturlig afgang på grund af alder på elever fra specialskoler i andre kommuner samt omvisitering af børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen pr. august 2014 forventes et mindre forbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme til kommunale specialskoler i andre kommuner. På skolernes decentrale budgetter forventes samlet set budgetoverholdelse. Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme. Dagplejen er fortsat udfordret. De første fire måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) på niveau med Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning.

4 4 of 18 Side 3 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Forbrug 1-4 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Anlæg Udvalget for familie og institutioner Tilbud til børn og unge med særl.behov Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 30. april 2015.docx 80445/15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april FI udvalget.xlsx 80437/15

5 5 of 18 Side Folkeskolen. Kvalitetsrapport 2015 Sagsnr.: 15/13939 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen. Der udarbejdes dog ekstraordinært både kvalitetsrapport i 2015 (skoleåret ( ) samt i 2016 (skoleåret ). Nærværende rapport er første udgave efter folkeskolereformen, hvor fokus flyttes væk fra processer mod elevernes læring. Formålet med reformen er netop at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Sagsfremstilling Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet Der vil således til kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapporten være indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne. Rapporten har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. Fokus er rettet mod, hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning. De nationale mål for folkeskolen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ifht. faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Måltal: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Inklusionsmål: Andelen der inkluderes i almindelig undervisning skal øges til 96% i Andelen som får under 2 i læsning og matematik reduceres frem mod 2018 Kompetencedækning: Kompetencedækningen skal være 85% i 2016 stigende til 90% i 2018 Mål for EUD reform: Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål for ungdomsuddannelse: 95% af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

6 6 of 18 Side 5 Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i dansk og matematik. Imidlertid har kommunens skoler et stykke vej til de nationalt fastsatte mål. Billedet af de øvrige målsætninger er på en gang en uensartet udvikling både for skolerne enkeltvis og kommunen som helhed og ofte placeret omkring eller over landgennemsnittet. Det er derfor en vurdering, at status for Syddjurs kommune i forhold til ovenstående resultater og målsætninger, at der forestår et væsentligt arbejde i at forfølge disse målsætninger de kommende år. Ligeledes vil målene for en positiv udvikling for alle elever kræve en fastholdelse af fokus og indsats. Forvaltningen indstiller derfor, at der efter drøftelser i udvalg og byråd, iværksættes udarbejdelse af en egentlig politik for skoleområdet, indeholdende målsætninger for de ovennævnte områder. Skole området vil i givet fald naturligvis indgå i udarbejdelsen først i det kommende skoleår. Lovgrundlag Folkeskoleloven Indstilling Direktøren indstiller at 1. Kvalitetsrapporten drøftes og tages til efterretning 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Genoptages på næste møde. Supplerende Sagsfremstilling Skolerne i Syddjurs Kommune har nu gennemgået og drøftet kvalitetsrapporten 2015 (Skoleåret ). Høringssvarene indgår i sagen som bilag. Nogle skoler har taget rapporten til efterretning og har ingen bemærkninger. Flertallet har dog både bemærkninger til både rapportens udformning og de resultater og indikatorer som de læser i rapporten til om egen skole og kommunen som helhed. Flere skoler peger på det vigtige i at følge og udvikle progressionen i rapportens resultater. Ligeledes nævnes udfordringen med kompetenceudvikling af lærerne de kommende år som en udfordring på fælles plan. Det nævnes også ofte at det er vigtigt i forhold til de enkelte skolers resultater at se på de socioøkonomiske forhold. For i Syddjurs Kommune at kunne anvende rapportens resultater hensigtsmæssigt, tænkes at arbejde med politkudvikling, der fremadrettet har afsæt i opfølgning på rapporterne, gennem at samtænke hele Skole- og dagtilbudsområdet gennem en Lærings og trivselspolitik for hele 0-18 års området. Et sådant arbejde kan iværksættes med samarbejdspartnere fra undervisningsmiljøet på professionelt plan. En Lærings og trivselspolitik vil så både indeholde indsatsområder, samlende tilgange og målsætninger. Arbejdet foreslås iværksat i efteråret og vinteren 2015 og kunne præsenteres og vedtages i foråret Det anbefales at starte dette arbejde.

7 7 of 18 Side 6 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Kvalitetsrapporten drøftet og indstilles til Byrådets godkendelse 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben Kvalitetsrapport til høring - Kvalitetsrapport docx 70904/15 2 Åben Rønde Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 3 Åben Ådalsskolen - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 4 Åben Ebeltoft Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 5 Åben Mørke Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 6 Åben Rosmus Skole - kommentarer Kvalitetsrapport /15 7 Åben Pindstrupskolen - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 8 Åben Kolind skole - kommentarer kvalitetsrapport /15 9 Åben Hornslet skole - Kommentarer kvalitetsrapport /15 10 Åben Folkeskolen. Kvalitetsrapport /15

8 8 of 18 Side Skoler. Samarbejdsbehov i forlængelse af overenskomstforlig. Sagsnr.: 15/18513 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Der er tidligere på året indgået forlig om fornyelser af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. Lærernes arbejdstidsregler er uændrede og reguleres fortsat efter Lov nr. 409, vedtaget af folketinget den 26. april Der er dog fortsat mulighed for bl.a. at indgå fællesaftaler. Der ønskes en drøftelse af dette. Sagsfremstilling Der er tidligere på året indgået forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL og Lærernes Centralorganisation er enige om at samarbejde om at understøtte udviklingen i folkeskolen. Parterne er enige om, at det er væsentligt med en positiv og konstruktiv dialog om folkeskolen og arbejdet som lærer. Der lægges op til dialog og samarbejde på flere niveauer: Primært mellem KL og LC/DLF centralt, men meget væsentligt mellem Skoleleder og TR. Ligeledes kan der være informationsudveksling og dialog mellem kommune og lærerkreds. Det er op til de lokale parter selv at sætte rammerne og indholdet for den lokale dialog, og der er ingen formkrav til dialogen. Lærernes arbejdstidsregler er uændrede og reguleres fortsat efter Lov nr. 409, vedtaget af folketinget den 26. april De nye papirer giver hverken individuelle eller kollektive rettigheder. Ledelsens adgang til at prioritere og omprioritere står uantastet. Ledelsesretten og pligten står ligeledes uantastet hos skolelederen. Intentionerne bag lovgivningen på området har ikke været, at indgå fællesaftaler, men de nye papirer kan dog tolkes således, at det er en mulighed, med det formål at skabe så gode rammer som muligt for lærere og ledere med henblik på at udleve intentionerne i Folkeskolereformen. Meldingerne fra skoleledere samt erfaringerne indtil nu fra dialoger med lærerkredsen synes ikke at indikere behov for indgåelse af deciderede aftaler.. Imidlertid anbefales det, at der er regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem kommune og lokal lærerkreds, hvor der løbende vurderes det formålstjenestelige i tættere samarbejde. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Bilag fra overenskomst. Bilag 1.1 Indstilling Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

9 9 of 18 Side 8 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben Arbejdstidspapir 94250/15

10 10 of 18 Side Multibane projekt Ebeltoft Sagsnr.: 15/18183 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Skole- og Dagtilbudsområdet samarbejder med Fritids- og Kulturområdet samt eksterne parter Ebeltoft Idræts Center og Djurs Bo om etablering af multibane faciliteter mv. i Ebeltoft. Etableringen er netop påbegyndt og der informeres om projektets fremdrift og etableringsplan. Sagsfremstilling Skole- og Dagtilbudsområdet samarbejder med Fritids- og Kulturområdet samt eksterne parter Ebeltoft Idræts Center og Djurs Bo om etablering af multibane faciliteter mv. i Ebeltoft. Etableringen er netop påbegyndt og der informeres om projektets fremdrift og etableringsplan. Repræsentanter fra projektet vil deltage i mødet. Indstilling Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Taget til efterretning. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

11 11 of 18 Side EUD10 - status Sagsnr.: 14/29908 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Som en del af erhvervsskolereformen skal alle kommuner oprette en erhvervsrettet 10. klasse - en såkaldt EUD10 klasse - der er rettet mod erhvervsuddannelserne. EUD10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Syddjurs Kommune har indgået en aftale med Viden Djurs om EUD10, og de første elever starter op i august Der er udarbejdet mål for forløbet der med sagen forelægges udvalget til godkendelse. Til dette møde får udvalget en kort status for EUD10 i Syddjurs Kommune. Skoleleder ved EUD10 Søren Husum deltager under punktet. Sagsfremstilling Status Der er pt. 43 elever tilmeldt EUD10 i Syddjurs Kommune. Eleverne kommer fra et stort geografisk område i kommunen, og nogle elever vil få lang vej til skolen ved Kalø. I den forbindelse planlægger Viden Djurs at sørge for bustransport fra Rønde til skolen. Viden Djurs gennemfører i maj samtaler med samtlige elever og forældre. Det er pt. vurderingen fra Viden Djurs, at flere elever indtil nu har haft en besværlig skolegang. Enkelte er desuden særligt udfordrede i forhold til fravær på deres nuværende skole. I forhold til disse elever er der allerede nu dialog med relevante samarbejdspartnere. Desuden overvejes mentorstøtte til nogle elever. Der er dog en stor faglig spredning der er også hurtigløbere blandt eleverne, så undervisningen vil være differentieret med fokus på den enkeltes læring. Når de sidste samtaler er gennemført placeres eleverne på 2 hold. Målsætninger Der arbejdes pt. ud fra følgende overordnede mål for EUD10 eleverne i Syddjurs Kommune: Alle elever skal i teori og praksis tilegne sig egenskaber indenfor erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder. Alle elever skal opnå et karaktergennemsnit på minimum 02 i dansk og matematik. Minimum 50% af eleverne skal hæves mindst en karakter i henholdsvis dansk og matematik. Alle elever skal gøres afklaret omkring videre valg af uddannelse efter endt EUD10. Desuden opstilles succeskriterier for følgende fokuspunkter: Fravær Fastholdelse Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer

12 12 of 18 Side 11 Indstilling Direktøren indstiller, at Mål for EUD 10 godkendes udvalget orienteres om status for EUD10. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Orienteret og mål for EUD 10 godkendte. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

13 13 of 18 Side Feldballe. Integreret institution. Oprettelse af vuggestuepladser. Sagsnr.: 15/18187 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Feldballe Børnehave ønsker overgang til integreret institution med 6 vuggestuepladser. Ifølge sektorplan for dagtilbudsområdet skal alle institutioner på området med tiden være integrerede institutioner. Sagsfremstilling Feldballe børnehave har fremsendt ønske om at overgå til integrereret institution pr. 1. august Bestyrelsen og ledelsen mener, at det nu er det rigtige tidspunkt for institutionen, at blive integreret institution med 6 vuggestuepladser. 0-6 års området oplever fortsat fald i det samlede antal børn i kommunen således også i Feldballe, hvor der således vil være plads i institutionen til op til 6 af de allermindste.. Imidlertid vil faldet kun fortsætte til og med 2017, hvorefter antallet stabiliseres. Feldballe Børnehave blev foreslået lukket i forbindelse med oplæg til budget 2013 i forbindelse med udmøntning af sektorplanerne om samling i større enheder. Dette blev imidlertid ikke politisk vedtaget og iværksat. Der er ikke planer om ændringer i strukturen i det geografiske område Feldballe ligger i. Ifølge sektorplanen for Daginstitutionsområdet skal der være integrerede institutioner over hele kommunen. Feldballe Børnehave er ikke moderniseret i en række år, men det vurderes, at forholdene er udmærkede. Det vurderes ligeledes, at der ved mindre lokalændringer kan etableres faciliteter, således at institutionen kan rumme 6 børn i alderen 0-2 år. Etablering af op til 6 pladser for de 0-2 årige vurderes, alt andet lige, ikke at have indflydelse på Dagplejens drift i området. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ændringerne kan etableres indenfor en ramme på kr ,- vurderes det. Beløbet kan finansieres indenfor Skole- og Dagtilbudsområdets budget for 2015 Indstilling Direktøren indstiller, at Der etableres 6 vuggestuepladser i Feldballe institutionen i efteråret Finansiering op til kr sker indenfor budget under Skole og dagtilbud Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilling godkendt. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben ansøgning om overgang til integreret institution 92725/15

14 14 of 18 Side Civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne- oplæg til projektbeskrivelser Sagsnr.: 15/17537 Sagen afgøres i: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Resumé Som en del af det videre arbejde med civilsamfundsstrategien råder hvert udvalg over en pulje på kr til igangsættelse af innovations- og civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne. Der forelægges oplæg til projektbeskrivelser til drøftelse. Sagsfremstilling Civilsamfundspanelet har besluttet, at hvert udvalg tildeles en pulje på kr. til gennemførelse af innovations- og civilsamfundsprojekter på udvalgsområdet. På udvalgsmøderne i februar 2015 drøftede udvalgene idéer til mulige projekter. Med udgangspunkt i disse idéer er der udarbejdet oplæg til projektbeskrivelser, som her forelægges til drøftelse. Med henblik på den videre proces med projekterne indstiller administrationen, at udvalgene forholder sig til projektoplæggene på udvalgenes egne områder samt i drøftelsen har fokus på det tværgående aspekt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at udvalgene drøfter oplæggene til projektbeskrivelser 2. at udvalgene tager stilling til projektbeskrivelserne på deres eget udvalgsområde Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Der arbejdes videre med Affaldshåndtering i samarbejde med Reno Djurs. Sagen genoptages på det kommende møde. Hertil arbejdes der med en Gør det selv-vejledning til hvordan borgerne selv kan tage hånd om grønne eller sorte opgaver, som ikke varetages i dag eller hvor der ønskes et højere serviceniveau end kommunen har defineret på området. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Oplæg drøftet, og udvalget ønsker at der arbejdes videre med projekt 4 og 5. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Drøftet. Udvalget ønsker at der arbejdes med at få kultur/fritid og natur ind i Folkeskolerne jf. tema 7 og 8, sådan at de afsatte midler anvendes hertil i samarbejde med Udvalget for Familie og Institutioner. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Udvalget ser gerne en fortsat udvikling af projekt 11 og 12. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Udvalget beder civilsamfundskoordinatoren om at arbejde med at konkretisere projekt 6. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

15 15 of 18 Side 14 Bilag 11 Åben En fælles kørsels app. til transport - nr /15 10 Åben Et datingbureau for frivillige - nr /15 9 Åben Vores planlægning som et unge tema nr /15 8 Åben Udvikling af udeskoleaktiviteter - nr /15 7 Åben Foreningers og kulturlivs samarbejde med skoler nr /15 5 Åben Udvikling af app til formidlingaf småjobs blandt unge nr /15 4 Åben Netværk om hjælp til enlige forældre eller udsatte - nr /15 3 Åben grønne opgaver projekt nr /15 2 Åben Kommunikation, inddragelse af borgere projekt nr /15 1 Åben Affaldshåndtering projekt /15 6 Åben Børn, unge og demokrati - nr /15

16 16 of 18 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/47904 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé 1. Orientering om situation omkring Ungehus i Feldballe 2. Familieplejeområdet der har været møde med familieplejere med forvaltningen.

17 17 of 18 Side Syddjurs Ungdomsskole. Dialogmøde Sagsnr.: 15/18426 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Ungdomsskolen i Syddjurs Kommune er inviteret til dialog med udvalget. Sagsfremstilling Udvalget for familie og Institutioner inviterer til dialog om ungdomsskolens virke. Bestyrelsesformand og leder deltager i mødet. Indstilling Direktøren indstiller dialogen med ungdomsskolen taget til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet og taget til efterretning. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

18 18 of 18 Side 17 Underskriftsside Per Zeidler (I) Helle Røge (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Ole Bjerregaard (V) Jørgen Brøgger (C)

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere