Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård"

Transkript

1 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger (C) Helle Røge (F) Ole Bjerregaard (V) Fraværende Ole Bjerregaard (V)

2 2 of 18 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 151. Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen. Kvalitetsrapport Skoler. Samarbejdsbehov i forlængelse af overenskomstforlig Multibane projekt Ebeltoft EUD10 - status Feldballe. Integreret institution. Oprettelse af vuggestuepladser Civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne- oplæg til projektbeskrivelser Orienteringssager til Syddjurs Ungdomsskole. Dialogmøde...16

3 3 of 18 Side Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Sagsnr.: 15/12011 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af april måned Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i Sagsfremstilling Familieområdet: Med de nuværende forudsætninger er der en styrket tiltro til, at Familieområdet vil overholde budgetrammen for Familieområdet holder fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres yderligere i forhold til I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Til august skal familieområdet flytte fra de midlertidige lokaler i Rønde til de nye lokaler i Hornslet og til efteråret implementeres DUBU. DUBU er et fagsystem der skal være med til at understøtte og styrke håndteringen af sagerne. Det vil også lette kommunikationen med andre kommuner og statslige organisationer. Skoleområdet: På skoleområdets budgetramme forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Der forventes et merforbrug på budgetposterne til befordring af elever både når det gælder almindelig skolebuskørsel og specialkørsel på i alt 3 mio. kr. Disse merudgifter modsvares af mindre udgifter på diverse centrale konti, herunder budgetposterne vedr. SFO fælles og på udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud, idet antal elever her er lavere end oprindeligt forventet. På baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af børn til Firkløverskolen, naturlig afgang på grund af alder på elever fra specialskoler i andre kommuner samt omvisitering af børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen pr. august 2014 forventes et mindre forbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme til kommunale specialskoler i andre kommuner. På skolernes decentrale budgetter forventes samlet set budgetoverholdelse. Ungdomsskolen: På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse. Dagtilbudsområdet: Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme. Dagplejen er fortsat udfordret. De første fire måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) på niveau med Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning.

4 4 of 18 Side 3 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Forbrug 1-4 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges Anlæg Udvalget for familie og institutioner Tilbud til børn og unge med særl.behov Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn og unge Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Ungdomsskoler Dagtilbud til børn Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben FI - Noter - Budgetopfølgning pr. 30. april 2015.docx 80445/15 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april FI udvalget.xlsx 80437/15

5 5 of 18 Side Folkeskolen. Kvalitetsrapport 2015 Sagsnr.: 15/13939 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen. Der udarbejdes dog ekstraordinært både kvalitetsrapport i 2015 (skoleåret ( ) samt i 2016 (skoleåret ). Nærværende rapport er første udgave efter folkeskolereformen, hvor fokus flyttes væk fra processer mod elevernes læring. Formålet med reformen er netop at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Sagsfremstilling Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet Der vil således til kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapporten være indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne. Rapporten har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. Fokus er rettet mod, hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning. De nationale mål for folkeskolen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ifht. faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Måltal: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Inklusionsmål: Andelen der inkluderes i almindelig undervisning skal øges til 96% i Andelen som får under 2 i læsning og matematik reduceres frem mod 2018 Kompetencedækning: Kompetencedækningen skal være 85% i 2016 stigende til 90% i 2018 Mål for EUD reform: Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål for ungdomsuddannelse: 95% af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

6 6 of 18 Side 5 Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i dansk og matematik. Imidlertid har kommunens skoler et stykke vej til de nationalt fastsatte mål. Billedet af de øvrige målsætninger er på en gang en uensartet udvikling både for skolerne enkeltvis og kommunen som helhed og ofte placeret omkring eller over landgennemsnittet. Det er derfor en vurdering, at status for Syddjurs kommune i forhold til ovenstående resultater og målsætninger, at der forestår et væsentligt arbejde i at forfølge disse målsætninger de kommende år. Ligeledes vil målene for en positiv udvikling for alle elever kræve en fastholdelse af fokus og indsats. Forvaltningen indstiller derfor, at der efter drøftelser i udvalg og byråd, iværksættes udarbejdelse af en egentlig politik for skoleområdet, indeholdende målsætninger for de ovennævnte områder. Skole området vil i givet fald naturligvis indgå i udarbejdelsen først i det kommende skoleår. Lovgrundlag Folkeskoleloven Indstilling Direktøren indstiller at 1. Kvalitetsrapporten drøftes og tages til efterretning 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Genoptages på næste møde. Supplerende Sagsfremstilling Skolerne i Syddjurs Kommune har nu gennemgået og drøftet kvalitetsrapporten 2015 (Skoleåret ). Høringssvarene indgår i sagen som bilag. Nogle skoler har taget rapporten til efterretning og har ingen bemærkninger. Flertallet har dog både bemærkninger til både rapportens udformning og de resultater og indikatorer som de læser i rapporten til om egen skole og kommunen som helhed. Flere skoler peger på det vigtige i at følge og udvikle progressionen i rapportens resultater. Ligeledes nævnes udfordringen med kompetenceudvikling af lærerne de kommende år som en udfordring på fælles plan. Det nævnes også ofte at det er vigtigt i forhold til de enkelte skolers resultater at se på de socioøkonomiske forhold. For i Syddjurs Kommune at kunne anvende rapportens resultater hensigtsmæssigt, tænkes at arbejde med politkudvikling, der fremadrettet har afsæt i opfølgning på rapporterne, gennem at samtænke hele Skole- og dagtilbudsområdet gennem en Lærings og trivselspolitik for hele 0-18 års området. Et sådant arbejde kan iværksættes med samarbejdspartnere fra undervisningsmiljøet på professionelt plan. En Lærings og trivselspolitik vil så både indeholde indsatsområder, samlende tilgange og målsætninger. Arbejdet foreslås iværksat i efteråret og vinteren 2015 og kunne præsenteres og vedtages i foråret Det anbefales at starte dette arbejde.

7 7 of 18 Side 6 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Kvalitetsrapporten drøftet og indstilles til Byrådets godkendelse 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben Kvalitetsrapport til høring - Kvalitetsrapport docx 70904/15 2 Åben Rønde Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 3 Åben Ådalsskolen - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 4 Åben Ebeltoft Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 5 Åben Mørke Skole - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 6 Åben Rosmus Skole - kommentarer Kvalitetsrapport /15 7 Åben Pindstrupskolen - Kommentarer Kvalitetsrapport /15 8 Åben Kolind skole - kommentarer kvalitetsrapport /15 9 Åben Hornslet skole - Kommentarer kvalitetsrapport /15 10 Åben Folkeskolen. Kvalitetsrapport /15

8 8 of 18 Side Skoler. Samarbejdsbehov i forlængelse af overenskomstforlig. Sagsnr.: 15/18513 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Der er tidligere på året indgået forlig om fornyelser af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. Lærernes arbejdstidsregler er uændrede og reguleres fortsat efter Lov nr. 409, vedtaget af folketinget den 26. april Der er dog fortsat mulighed for bl.a. at indgå fællesaftaler. Der ønskes en drøftelse af dette. Sagsfremstilling Der er tidligere på året indgået forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL og Lærernes Centralorganisation er enige om at samarbejde om at understøtte udviklingen i folkeskolen. Parterne er enige om, at det er væsentligt med en positiv og konstruktiv dialog om folkeskolen og arbejdet som lærer. Der lægges op til dialog og samarbejde på flere niveauer: Primært mellem KL og LC/DLF centralt, men meget væsentligt mellem Skoleleder og TR. Ligeledes kan der være informationsudveksling og dialog mellem kommune og lærerkreds. Det er op til de lokale parter selv at sætte rammerne og indholdet for den lokale dialog, og der er ingen formkrav til dialogen. Lærernes arbejdstidsregler er uændrede og reguleres fortsat efter Lov nr. 409, vedtaget af folketinget den 26. april De nye papirer giver hverken individuelle eller kollektive rettigheder. Ledelsens adgang til at prioritere og omprioritere står uantastet. Ledelsesretten og pligten står ligeledes uantastet hos skolelederen. Intentionerne bag lovgivningen på området har ikke været, at indgå fællesaftaler, men de nye papirer kan dog tolkes således, at det er en mulighed, med det formål at skabe så gode rammer som muligt for lærere og ledere med henblik på at udleve intentionerne i Folkeskolereformen. Meldingerne fra skoleledere samt erfaringerne indtil nu fra dialoger med lærerkredsen synes ikke at indikere behov for indgåelse af deciderede aftaler.. Imidlertid anbefales det, at der er regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem kommune og lokal lærerkreds, hvor der løbende vurderes det formålstjenestelige i tættere samarbejde. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag Bilag fra overenskomst. Bilag 1.1 Indstilling Direktøren indstiller sagen til drøftelse.

9 9 of 18 Side 8 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben Arbejdstidspapir 94250/15

10 10 of 18 Side Multibane projekt Ebeltoft Sagsnr.: 15/18183 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Skole- og Dagtilbudsområdet samarbejder med Fritids- og Kulturområdet samt eksterne parter Ebeltoft Idræts Center og Djurs Bo om etablering af multibane faciliteter mv. i Ebeltoft. Etableringen er netop påbegyndt og der informeres om projektets fremdrift og etableringsplan. Sagsfremstilling Skole- og Dagtilbudsområdet samarbejder med Fritids- og Kulturområdet samt eksterne parter Ebeltoft Idræts Center og Djurs Bo om etablering af multibane faciliteter mv. i Ebeltoft. Etableringen er netop påbegyndt og der informeres om projektets fremdrift og etableringsplan. Repræsentanter fra projektet vil deltage i mødet. Indstilling Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Taget til efterretning. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

11 11 of 18 Side EUD10 - status Sagsnr.: 14/29908 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Som en del af erhvervsskolereformen skal alle kommuner oprette en erhvervsrettet 10. klasse - en såkaldt EUD10 klasse - der er rettet mod erhvervsuddannelserne. EUD10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Syddjurs Kommune har indgået en aftale med Viden Djurs om EUD10, og de første elever starter op i august Der er udarbejdet mål for forløbet der med sagen forelægges udvalget til godkendelse. Til dette møde får udvalget en kort status for EUD10 i Syddjurs Kommune. Skoleleder ved EUD10 Søren Husum deltager under punktet. Sagsfremstilling Status Der er pt. 43 elever tilmeldt EUD10 i Syddjurs Kommune. Eleverne kommer fra et stort geografisk område i kommunen, og nogle elever vil få lang vej til skolen ved Kalø. I den forbindelse planlægger Viden Djurs at sørge for bustransport fra Rønde til skolen. Viden Djurs gennemfører i maj samtaler med samtlige elever og forældre. Det er pt. vurderingen fra Viden Djurs, at flere elever indtil nu har haft en besværlig skolegang. Enkelte er desuden særligt udfordrede i forhold til fravær på deres nuværende skole. I forhold til disse elever er der allerede nu dialog med relevante samarbejdspartnere. Desuden overvejes mentorstøtte til nogle elever. Der er dog en stor faglig spredning der er også hurtigløbere blandt eleverne, så undervisningen vil være differentieret med fokus på den enkeltes læring. Når de sidste samtaler er gennemført placeres eleverne på 2 hold. Målsætninger Der arbejdes pt. ud fra følgende overordnede mål for EUD10 eleverne i Syddjurs Kommune: Alle elever skal i teori og praksis tilegne sig egenskaber indenfor erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder. Alle elever skal opnå et karaktergennemsnit på minimum 02 i dansk og matematik. Minimum 50% af eleverne skal hæves mindst en karakter i henholdsvis dansk og matematik. Alle elever skal gøres afklaret omkring videre valg af uddannelse efter endt EUD10. Desuden opstilles succeskriterier for følgende fokuspunkter: Fravær Fastholdelse Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer

12 12 of 18 Side 11 Indstilling Direktøren indstiller, at Mål for EUD 10 godkendes udvalget orienteres om status for EUD10. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Orienteret og mål for EUD 10 godkendte. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

13 13 of 18 Side Feldballe. Integreret institution. Oprettelse af vuggestuepladser. Sagsnr.: 15/18187 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Feldballe Børnehave ønsker overgang til integreret institution med 6 vuggestuepladser. Ifølge sektorplan for dagtilbudsområdet skal alle institutioner på området med tiden være integrerede institutioner. Sagsfremstilling Feldballe børnehave har fremsendt ønske om at overgå til integrereret institution pr. 1. august Bestyrelsen og ledelsen mener, at det nu er det rigtige tidspunkt for institutionen, at blive integreret institution med 6 vuggestuepladser. 0-6 års området oplever fortsat fald i det samlede antal børn i kommunen således også i Feldballe, hvor der således vil være plads i institutionen til op til 6 af de allermindste.. Imidlertid vil faldet kun fortsætte til og med 2017, hvorefter antallet stabiliseres. Feldballe Børnehave blev foreslået lukket i forbindelse med oplæg til budget 2013 i forbindelse med udmøntning af sektorplanerne om samling i større enheder. Dette blev imidlertid ikke politisk vedtaget og iværksat. Der er ikke planer om ændringer i strukturen i det geografiske område Feldballe ligger i. Ifølge sektorplanen for Daginstitutionsområdet skal der være integrerede institutioner over hele kommunen. Feldballe Børnehave er ikke moderniseret i en række år, men det vurderes, at forholdene er udmærkede. Det vurderes ligeledes, at der ved mindre lokalændringer kan etableres faciliteter, således at institutionen kan rumme 6 børn i alderen 0-2 år. Etablering af op til 6 pladser for de 0-2 årige vurderes, alt andet lige, ikke at have indflydelse på Dagplejens drift i området. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ændringerne kan etableres indenfor en ramme på kr ,- vurderes det. Beløbet kan finansieres indenfor Skole- og Dagtilbudsområdets budget for 2015 Indstilling Direktøren indstiller, at Der etableres 6 vuggestuepladser i Feldballe institutionen i efteråret Finansiering op til kr sker indenfor budget under Skole og dagtilbud Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilling godkendt. Fraværende: Ole Bjerregaard (V) Bilag 1 Åben ansøgning om overgang til integreret institution 92725/15

14 14 of 18 Side Civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne- oplæg til projektbeskrivelser Sagsnr.: 15/17537 Sagen afgøres i: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Resumé Som en del af det videre arbejde med civilsamfundsstrategien råder hvert udvalg over en pulje på kr til igangsættelse af innovations- og civilsamfundsprojekter på udvalgsområderne. Der forelægges oplæg til projektbeskrivelser til drøftelse. Sagsfremstilling Civilsamfundspanelet har besluttet, at hvert udvalg tildeles en pulje på kr. til gennemførelse af innovations- og civilsamfundsprojekter på udvalgsområdet. På udvalgsmøderne i februar 2015 drøftede udvalgene idéer til mulige projekter. Med udgangspunkt i disse idéer er der udarbejdet oplæg til projektbeskrivelser, som her forelægges til drøftelse. Med henblik på den videre proces med projekterne indstiller administrationen, at udvalgene forholder sig til projektoplæggene på udvalgenes egne områder samt i drøftelsen har fokus på det tværgående aspekt. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at udvalgene drøfter oplæggene til projektbeskrivelser 2. at udvalgene tager stilling til projektbeskrivelserne på deres eget udvalgsområde Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Der arbejdes videre med Affaldshåndtering i samarbejde med Reno Djurs. Sagen genoptages på det kommende møde. Hertil arbejdes der med en Gør det selv-vejledning til hvordan borgerne selv kan tage hånd om grønne eller sorte opgaver, som ikke varetages i dag eller hvor der ønskes et højere serviceniveau end kommunen har defineret på området. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Oplæg drøftet, og udvalget ønsker at der arbejdes videre med projekt 4 og 5. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Drøftet. Udvalget ønsker at der arbejdes med at få kultur/fritid og natur ind i Folkeskolerne jf. tema 7 og 8, sådan at de afsatte midler anvendes hertil i samarbejde med Udvalget for Familie og Institutioner. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Udvalget ser gerne en fortsat udvikling af projekt 11 og 12. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Udvalget beder civilsamfundskoordinatoren om at arbejde med at konkretisere projekt 6. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

15 15 of 18 Side 14 Bilag 11 Åben En fælles kørsels app. til transport - nr /15 10 Åben Et datingbureau for frivillige - nr /15 9 Åben Vores planlægning som et unge tema nr /15 8 Åben Udvikling af udeskoleaktiviteter - nr /15 7 Åben Foreningers og kulturlivs samarbejde med skoler nr /15 5 Åben Udvikling af app til formidlingaf småjobs blandt unge nr /15 4 Åben Netværk om hjælp til enlige forældre eller udsatte - nr /15 3 Åben grønne opgaver projekt nr /15 2 Åben Kommunikation, inddragelse af borgere projekt nr /15 1 Åben Affaldshåndtering projekt /15 6 Åben Børn, unge og demokrati - nr /15

16 16 of 18 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/47904 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé 1. Orientering om situation omkring Ungehus i Feldballe 2. Familieplejeområdet der har været møde med familieplejere med forvaltningen.

17 17 of 18 Side Syddjurs Ungdomsskole. Dialogmøde Sagsnr.: 15/18426 Sagen afgøres i: Udvalget for familie og institutioner (FI) Resumé Ungdomsskolen i Syddjurs Kommune er inviteret til dialog med udvalget. Sagsfremstilling Udvalget for familie og Institutioner inviterer til dialog om ungdomsskolens virke. Bestyrelsesformand og leder deltager i mødet. Indstilling Direktøren indstiller dialogen med ungdomsskolen taget til efterretning. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet og taget til efterretning. Fraværende: Ole Bjerregaard (V)

18 18 of 18 Side 17 Underskriftsside Per Zeidler (I) Helle Røge (F) Jesper Yde Knudsen (Ø) Ole Bjerregaard (V) Jørgen Brøgger (C)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. februar 2015 Kl. 14:00 Thorsager Skole Kløvervangen 6a, Thorsager, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde 1 of 19 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014

Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 1 of 5 Høringssvar vedr. valg til skolebestyrelserne 2014 Høringssvar fra Thorsager Skole Thorsager Skoles bestyrelse behandlede høringssvaret på et fællesmøde med bestyrelsen for Thorsager Børnehus og

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 34 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. april 2016 Kl. 14:00 Lokale Gl. Byrådssal H1 28 Tingvej 17, 8543 Hornslet Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel for Vejle kommunes skolevæsen Den Nationale baggrund Med folkeskolereformen følger ændringer i hele skolens målstyringsmodel og tilhørende kvalitetssikring. Folkeskolen

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere